Page 1

VAN

DELFT-WESTLAND/ OOSTLAND

GOLFBAAN DELFLAND:

Perfecte locatie voor zakelijke ontmoeting Toename flexmarkt verdringt zekerheden uit verleden voorgoed Wetgeving frustreert in plaats van faciliteert

EDITIE

01 2014


Hoeveel adviseur

wilt u hebben?

Met Alfa Accountants en Adviseurs haalt u meer dan één adviseur in huis. We zijn de accountant die u continu van adviezen voorzien. We zijn ook de fiscaal adviseur die het onderste uit de kan haalt. Aan Alfa heeft u ook een bedrijfskundig en juridisch adviseur. Of zoekt u juist een expert op het gebied van HRM advisering, estate planning, bedrijfsovername of subsidies? Handig, die combinatie van specialisten onder één dak. Zo staat u er als agrarisch ondernemer of MKB’er nooit alleen voor. En heeft u altijd de zekerheid van een adviseur met passie voor het ondernemen en kennis van zaken. Haal ook meer adviseur in huis met Alfa.

Alfa ondersteunt: Volg ons:

De ondernemende mens centraal w w w. a l f a . n l

Alfa Accountants en Adviseurs Tiendweg 6 2671 SB Naaldwijk Telefoon 088 253 2450 naaldwijk@alfa.nl


KENNISPARTNER

Tegenstellingen In een editie met als thema de arbeidsmarkt, ontkom je er niet aan de arbeidsmarkt als zodanig eens nader te bekijken. En als je dit doet, dan kom je op een aantal tegenstellingen uit. Laat ik er een paar belichten, zonder overigens daarbij de intentie te hebben volledig te zijn. Als je ervoor gaat zitten, zijn er nog wel meer tegenstellingen te vinden… Een grote tegenstelling is dat er op dit moment sprake zou moeten zijn geweest van een ontwikkelende krapte op de arbeidsmarkt. Immers, de werknemers uit de babyboom na de Tweede Wereldoorlog hebben in de afgelopen jaren de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, en dit had al moeten leiden tot een krapte. Tel daarbij op dat er in de afgelopen decennia ook minder kinderen geboren zijn en de krapte is verklaard. Toch is het aantal werklozen nog nooit zo hoog geweest en is er van een krapte op dit moment nog niets te merken. Natuurlijk is de recessie van de afgelopen vijf jaar hiervoor verantwoordelijk geweest, maar de tegenstelling is er. Dit leidt ook tot een andere niet uitgesproken tegenstelling, namelijk de situatie dat werknemers niet meer op hun plaats zitten bij de huidige werkgever, maar door de huidige omstandigheden kiezen voor het blijven zitten waar zij zitten. Dit zal voor veel werkgevers niet duidelijk zijn, omdat dit niet het eerste is waar je als werknemer met je werkgever over praat. In welke mate dit speelt, zal duidelijk worden wanneer het vertrouwen in de economie weer zodanig wordt dat werknemers ook van baan durven te veranderen. De huidige NUDSWHLVGXVGHPRJUD¿VFKWHYHUNODUHQHQ door de crisis is er sprake van een overschot op de arbeidsmarkt. Door herstel van de economie en de vergrijzing zal de krapte op enig

moment toch duidelijker merkbaar worden. Het woord vergrijzing is gevallen. Oudere werknemers die van grote waarde kunnen zijn voor een onderneming door hun ervaring en kennis, maar tegelijkertijd qua arbeidskosten onevenredig zwaar drukken op de loonkosten van een onderneming. Hoezo een tegenstelling! Overigens een tegenstelling die veroorzaakt is door politiek beleid over de afgelopen 40 à 45 jaar. Immers, tot aan het einde van de jaren 70 vorige eeuw, was het normaal tot 65 jaar door te werken, en daarna met pensioen te gaan. Maar door invoering van regelingen als de VUT werd het onderscheid in kosten tussen jongere en oudere werknemers ineens wel heel erg duidelijk. Ouderen konden, overigens geheel vrijwillig en met volledige instemming, eerder stoppen met werken met behoud van een redelijk inkomen. De kosten van deze regelingen werden opgehoest door de werkenden, en iedereen, zowel werknemer als werkgever, was gelukkig. Ook werknemersorganisaties stonden vooraan om deze regelingen af te sluiten en achteraf moeten we vaststellen dat dit het slechtste is wat zij als werknemersorganisatie hebben kunnen doen. Immers, door deze regelingen is een kloof ontstaan tussen jong en oud die, zeker op korte termijn, niet gemakkelijk te herstellen zal zijn. De andere tegenstelling welke dit tot gevolg heeft, is die van het opvullen van de arbeidsplaatsen. Er worden minder kinderen geboren, er wordt langer doorgeleerd en er moet tot 67 jaar worden doorgewerkt aan de ene kant, het voorzichtig ingezette herstel van de economie en het op termijn toenemen van de te vervullen arbeidsplaatsen aan de andere

kant. De groep ‘oudere werknemers’ zal hard nodig blijken te zijn. Als werkgever zult u in de komende jaren ongetwijfeld voor vraagstukken komen te staan als het vervullen van vacatures met goede mensen, leeftijdsbewust personeelsbeleid en ontslagrecht. Tegenstellingen zoals hiervoor behandeld kunnen daarvoor wellicht een beeld geven voor het kader waarin u zich dan bevindt. Heeft u op dit gebied deskundige ondersteuning nodig dan staan mijn collega’s en ik u hierin graag bij.

«

Edwin Timmermans

ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS Tiendweg 6 2671 SB Naaldwijk Telefoon 088 - 253 24 50 E-mail naaldwijk@alfa.nl www.alfa.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

3


INHOUD RONDE TAFEL

INTERVIEW

REPORTAGE

TOENAME FLEXMARKT VERDRINGT ZEKERHEDEN UIT VERLEDEN VOORGOED

HET WERKBEDRIJF DELFT WORDT BRUISENDE SPIL IN ARBEIDSMARKT

SAMEN GROEIEN MET GRIFT - IT

Ondanks de aantrekkende economie herstelt de arbeidsmarkt zich dit jaar nog niet. Het aantal banen neemt verder af en meer mensen dan ooit zullen een WW-uitkering moeten aanvragen omdat ze hun baan verliezen. Dit jaar komen er krap 7000 nieuwe banen bij, met name in de uitzendsector en de groothandel.

Werkgevers kunnen nu meer dan ooit terecht bij Het Werkbedrijf van de gemeente Delft. Door een samenvoeging van Combiwerk en het re-integratieonderdeel van de gemeente Delft staat Het Werkbedrijf klaar om werknemers aan werkgevers te koppelen. “Wij sluiten niemand uit!�, zo verzekert Hans van der Sandt, toekomstig directeur van Het Werkbedrijf.

LEES VERDER OP PAGINA 10

COVERINTERVIEW

Grift - IT B.V. adviseert het midden- en NOHLQEHGULMIRYHUHHQHIÂżFLsQWHLQ]HWYDQ informatietechnologie (IT) in de bedrijfsomgeving. Zowel de startende ondernemer die advies nodig heeft voor de aanschaf van zijn IT-omgeving, als de ondernemer die zijn huidige IT-infrastructuur wil onderhouden, kan bij Grift - IT terecht voor een betrouwbaar en gedegen advies.

LEES VERDER OP PAGINA 14

LEES VERDER OP PAGINA 19

GOLFBAAN DELFLAND: PERFECTE LOCATIE VOOR ZAKELIJKE ONTMOETING *ROIEDDQ'HOĂ€DQGLVGHHHUVWH3D\ 3OD\EDDQYDQ1HGHUODQGJXQVWLJJHOHJHQQDDVWGH A4 tussen Den Haag en Rotterdam, de perfecte locatie voor een zakelijke ontmoeting. De ontspannen sfeer geeft een bedrijfsevent, zakelijke lunch of een vergadering een ander WLQWMHGDQQRUPDDO+HWJURWHYRRUGHHOLVGDWELM*ROIEDDQ'HOĂ€DQGELMQDDOOHVNDQHQGDW geen evenement te groot is.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS WETGEVING FRUSTREERT IN PLAATS VAN FACILITEERT Hoe ziet de arbeidsmarkt van morgen er uit? Volgens Marco Bastian, directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), moet het antwoord op die vraag niet door de huidige politici en overige beleidsmakers worden gegeven, maar door de jongere generatie, de werkers van morgen.

LEES VERDER OP PAGINA 24

EN VERDER... 3 4 5 6 7 13

4

Tegenstellingen Inhoud Column / colofon Nieuws Meebewegen kun je leren Mensen bepalen het succes van uw bedrijf

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

17 “Durf in elkaar te investerenâ€? 3DQHO%HQWXYRRUEHUHLGRSGH arbeidsmarkt van de toekomst? $/6SDWLsQWHQKDYHQRQGHUQHPHU%HUQDUG 0XOOHUÂł,NKHEJHHQDQJVWPHHU´

 2  QGHUQHPHU*HUDUGYDQ*LOV³$OOHVZDW bloeit en mij altijd weer boeit!� 0.%&XUVXV 7UDLQLQJVFKROLQJLV succesfactor 30 Olympia Uitzendbureau kent de arbeidsmarkt


COLUMN

LEGALE FRAUDE Wel eens iets geleverd aan een ander bedrijf en nooit betaald gekregen? Dan is de kans groot dat u het slachtoffer bent geworden van wettelijk toegestane oplichting. Als uw ‘klant’ tenminste niet failliet was. De Nationale Ombudsman verklaarde eind vorig jaar dat het wel meevalt met fraude in Nederland. Nou, ik heb nieuws YRRUXKHWLVYHHOHUJHUGDQZHDOGDFKWHQ

gemaakt. De schuldeisers kunnen niets ondernemen. De KvK ontdekt het pas als de jaarstukken bij herhaling niet worden ingeleverd. De ‘verdwenen’ bv’s gaan naar de kelder van de Kamer.

Het gaat als volgt. Iemand heeft een besloten vennootschap en koopt goederen of diensten, dure spullen zoals auto’s, horloges en luxueuze vakanties. Vaak betaalt men met een creditcard, maar dat hoeft niet per se. In kort tijdsbestek bestelt de bv voor kapitalen aan spullen, maar betalen ho maar. Wanneer u een incassobureau inschakelt, is het al te laat.

Het wordt nog gekker. Sommige accountantskantoren adviseren hun klanten met veel schulden om deze weg te volgen; het is immers legaal en je hoeft niet failliet te gaan. Zo is het een businessmodel geworden. In 2013 hebben de Kamers van Koophandel landelijk 4000 van deze bv’s ten grave gedragen. Totale schade 100 miljoen euro met een gemiddelde van 25.000 euro per bv. In Amsterdam alleen al zijn vorig jaar 1400 fop-bv’s ‘afgelegd’, terwijl er daar nog 2000 op de plank liggen, waarmee hetzelfde gaat gebeuren.

De bv-boef heeft inmiddels zijn kantooradres verlaten en het adres uitgeschreven bij de Kamer YDQ.RRSKDQGHO3UREOHHPQXPPHUHULVJHHQ vestigingsplaats meer. Iets omslachtiger is om GHDDQGHOHQYDQGHEYRPWH]HWWHQLQFHUWLÂżFD ten en die in beheer te geven aan een stichting LQ3ROHQ7HJHOLMNHUWLMGVFKULMIWGHHLJHQDDU]LFK op de website van de KvK uit als bestuurder. 3UREOHHPQXPPHUHULVJHHQGLUHFWHXUPHHU 3UREOHHPQXPPHUHULVQLHWVPHHU8EHQW uw geld kwijt.

Nu oprichting van een bv vrijwel niets meer kost (₏ 325) valt te verwachten dat dit verschijnsel de komende jaren explosief zal toenemen. Temeer daar de overheid het toch laat afweten. Die richt zich alleen – zo lijkt het – op makkelijk te scoren inkomsten. Of op belastingfraudeurs. Wat burger en bedrijf aan schade lijden, zal de overheid een zorg wezen. Alleen al op de A2 en de A4 tikt het Rijk elke dag gemiddeld ₏ 220.000 binnen door wat camera’s op te hangen. Dat is 80 miljoen op jaarbasis.

Dit is dus een ander fenomeen dan faillisementsfraude. Dat is strafbaar, hoewel het Openbaar Ministerie er zelden werk van maakt. Hier gaat het om een legale manier om van je schulden af te komen, zelfs als ze met opzet zijn

'HIUDXGHXUGLHLQ]LMQ3RUVFKHODFKHQGODN heeft aan de snelheidscontroles weet dat hij uiteindelijk niet te pakken is. Want de overheid verplaatst zich in een Lelijke Eend als het om fraudebestrijding gaat.

ÂŤ

AndrĂŠ Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON HĂŠt Ondernemersbelang van Delft-Westland/Oostland verschijnt vijf keer per jaar. /FHFOEFKBBSHBOH OVNNFS  Oplage:FYFNQMBSFO Coverfoto Janneke van den Berg, (PMGCBBO%FMĂĄBOE Fotografie: Peter Bakker

Uitgever /PWFNB6JUHFWFST#7+FMUF)VU 1PTUCVT ""(SPPUFHBTU 8FFHCSFF &4(SPPUFHBTU 5FMFGPPOm 'BYm JOGP!OPWFNBOM XXXOPWFNBOM

Regionale verbinder 7FTUJHJOH/PWFNB)FMNPOE Prema Kersten 5FMFGPPOm QLFSTUFO!POEFSOFNFSTCFMBOHOM

Eindredactie Baukje Bosma 5FMFGPPO CCPTNB!POEFSOFNFSTCFMBOHOM

Vormgeving 7%47PSNHFWJOH %SBDIUFO

Website XXXPOEFSOFNFSTCFMBOHOM

Druk 4DIPMNB%SVL #FEVN

Aan deze uitgave werkten mee +FSPFO,VZQFST Ed Lamme .BSDP.BHJFMTF Jan Nass Martin Neyt "OESĂŠ7FSNFVMFO DPMVNO

3FOĂŠ;PFUFNFML

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. *44/ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

5


KORT NIEUWS

ALLES IN ÉÉN HAND MET SHANTHEE ICT Met Shanthee ICT wordt de automatisering op de zaak er ineens een stuk eenYRXGLJHURS8KHHIWKHWJHPDNYDQDOOHH[SHUWLVHLQppQKDQGKDUGZDUHHQ software, Windows en Apple, local en cloud, advies en installatie. Op elke vraag is er snel een antwoord. Altijd is er een aanspreekpunt. Shantee ICT is overal in WKXLV$OVVHUYLFHSURYLGHUYRRUKHW0.%PDNHQ]HNODQWHQÀH[LEHOHUHQ bedrijfsprocessen voordeliger. Die diensten bieden ze op maat, afgestemd op uw bedrijf en uw budget. Zo kan de gehele ICT op ÊÊn plek blijven. En vanuit 'HOIJDXZ]LMQ]HVQHOWHUSOHNNH9RRUPHHULQIRUPDWLHZZZVKDQWKHHLFWQO

ONDERNEMERSVRAAG HOE BRENG IK MIJN BEDRIJF BIJ NIEUWE KLANTEN ONDER DE AANDACHT? Regelmatige publicaties in vakbladen en b2b-bladen (35%)

Bijwonen van netwerkbijeenkomsten waar ook andere ondernemers komen (38%)

Gebruik maken van online mogelijkheden (27%)

VAN DER KNAAP GROEP WINT AMBASSADEURSPRIJS De kokosproductielocatie Growrite Substrates in Sri Lanka van de Van der Knaap Groep is de winnaar van de Ambassadeursprijs 2014 van MKB-Nederland, Rabobank en Buitenlandse Zaken. Volgens de jury is Van der Knaap een innovatieve onderneming die met doorzettingsvermogen een nieuwe markt voor kokosproducten heeft weten te ontwikkelen. De kokosproductielocatie van Van der Knaap Groep in Sri Lanka levert eindproducten in plaats vanalleen ruwe materialen. Deze producWHQZRUGHQRYHUGHKHOHZHUHOGJHs[SRUWHHUG+HWORRQHQGHWUDLQLQJHQ die Van der Knaap zijn werknemers biedt is bovengemiddeld. Bovendien zet Van der Knaap zich actief in voor de gemeenschap via de bouw van scholen, waterputten en huisvesting voor kansarmen. Voor de prijs hebben Nederlandse ambassades en consulaten-generaal kandidaten voorgedragen. Daaruit zijn drie bedrijven genomineerd voor de ÂżQDOH(HQMXU\VHOHFWHHUGH9DQGHU.QDDS*URHSDOVXLWHLQGHOLMNH winnaar. De Ambassadeursprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en afgewisseld met de Ambassadeprijs die Fenedex en VNO-NCW toekennen aan de ambassade die door bedrijven het beste wordt gewaardeerd om GHJHOHYHUGHGLHQVWYHUOHQLQJ )RWRJUDÂżH+HQN+DVHODJHU

DE WINTER LOGISTICS BELOONT JUBILEREND CHAUFFEUR Op vrijdag 3 januari jl. is chauffeur Jan van Haren van De Winter Logistics verrast met het IRU Diploma of Honour. 'LWLVHHQFHUWL¿FDDWGDWVOHFKWVELMKRJHXLW]RQGHULQJDDQ beroepschauffeurs wordt verstrekt. De 56-jarige Van Haren RQWYLQJKHWFHUWL¿FDDWWHUJHOHJHQKHLGYDQ]LMQMDULJ dienstverband bij de logistieke dienstverlener in de sierteelt. Jan van Haren is sinds 22 januari 2001 in dienst bij De Winter Logistics. Hij is als dagchauffeur verantwoordelijk voor het vervoer van kwekers naar de diverse veilingen. Voorafgaand aan zijn dienstverband bij De Winter Logistics was hij al chauffeur. De eisen om voor deze onderscheiding in aanmerking te komen zijn namelijk buitengewoon streng. Zo moeten chauffeurs minimaal twintig jaar ervaring hebben in het wegtransport, waarvan de laatste vijf jaar bij dezelfde werkgever. Daarbij moet hij minimaal ÊÊn miljoen kilometer hebben afgelegd. Bovendien mag een chauffeur niet betrokken zijn geweest bij een zwaar verkeersongeval. Ook het overtreden van de verkeers-, douane- of administratieve voorschriften staat het behalen van het diploma in de weg. Het diploma wordt toegekend door de International Road Transport Union in Genève.

UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG? *DDWXYHUKXL]HQHHQQLHXZHYHVWLJLQJRSHQHQRIKHHIWXHHQQLHXZSURGXFW"/DDWKHWRQVZHWHQHQPDLOXZSHUVEHULFKWHQQDDU b.bosma@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in HÊt Ondernemersbelang.

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r


COLUMN

Fotografie: RenĂŠ Zoetemelk

MEEBEWEGEN KUN JE LEREN WOMEN IN PROGRESS: VROUWEN MET EEN MAATSCHAPPELIJKE MISSIE 0HW:RPHQLQ3URJUHVVZRUGWHUHHQKHHOQLHXZLQLWLDWLHIQHHUJH]HW2QGHUQHPHQGHSURIHVVLR nele vrouwen die graag iets terug geven aan de maatschappij verenigd in een stichting. Ze doen dat door hun kennis, kunde en netwerk belangeloos in te zetten voor allerlei maatschappelijke SURMHFWHQ2PGDWHUYHUVFKLOOHQGHGLVFLSOLQHVYHUWHJHQZRRUGLJG]LMQELQQHQ:RPHQLQ3URJUHVV weten ze met alle vraagstukken raad. Heeft je stichting of initiatief tijdelijk ondersteuning nodig RSKHWJHELHGYDQÂżQDQFLsOHFRPPXQLFDWLHYHMXULGLVFKHRIRUJDQLVDWRULVFKHYUDDJVWXNNHQ" Meld je dan aan via de website www.womeninprogress.nl, Facebook of LinkedIn.

WINKELEN OP AFSPRAAK Rustig winkelen wanneer het jou uitkomt, buiten de reguliere openingstijden. Je kunt ook met meerdere mensen komen, mensen die je zelf uitkiest. Je moeder, zus, dochter, vriendinnen, of allePDDO(UZRUGWYRRUNRIÂżHWKHH HQLHWVOHNNHUVJH]RUJG$GUHV :HVWODDQ'03LMQDFNHU WHOHIRRQHPDLO winkel@doorsfashion.nl. Meer LQIRUPDWLHZZZGRRUVIDVKLRQQO

KONINGIN MĂ XIMA LANCEERT INNOVATIONQUARTER 2SVSHFWDFXODLUHZLM]HLVLQ/LMP &XOWXXULQ'HOIWGHQLHXZHUHJLRQDOHRQWZLNNHOLQJVPDDW schappij voor Zuid-Holland aan het publiek gepresenteerd. Hare Majesteit Koningin MĂĄxima KHHIWYLDHHQKRORJUDPSUHVHQWDWLHGHQLHXZHQDDPRQWKXOG,QQRYDWLRQ4XDUWHU+HWGRHO YDQ,QQRYDWLRQ4XDUWHULVYHUVWHUNLQJYDQGHFRQFXUUHQWLHNUDFKWYDQ=XLG+ROODQGGRRULQ QRYDWLHYHEHGULMYHQWHRQGHUVWHXQHQHQWHÂżQDQFLHUHQ,QQRYDWLRQ4XDUWHULQWHJUHHUWGHRUJD QLVDWLHV.HQQLVDOOLDQWLHHQ6FLHQFH3RUW+ROODQG2SWHUPLMQYROJWDDQVOXLWLQJPHWGH WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA). Nauwe samenwerking start met regionale clusterinitiatieven waaronder Clean Tech Delta, Medical Delta en The Hague Security Delta. $OOHDFWLYLWHLWHQ]LMQJHULFKWRSKHWJHPHHQVFKDSSHOLMNHGRHOYHUVWHUNHQYDQGHLQQRYDWLHHQ concurrentiekracht van Zuid-Holland.

Je weet wat je hebt; je weet niet wat je krijgt. Onbekend maakt onbemind. Geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Onze taal staat bol van dit soort ‘waarheden’. :DDURP"2PGDWGLWYRRUGHPHHVWHPHQVHQJHOGW veranderingen maken onzeker en onzekerheid is voor velen verwarrend of zelfs beangstigend. Gewoonte geeft houvast en een gevoel van zekerheid. Dat stelt gerust. Maar wat als die zekerheid komt te vervallen? Als de ‘life-time employment’ toch niet je hele leven mee blijkt te gaan? Veranderingen in economie, in maatschappelijke en sociale meningen, in politieke beslissingen blijken een vergaande invloed te hebben op jouw dagelijks leven. Het gaat minder goed met de onderneming en gedwongen mobiliteit op de arbeidsmarkt is het gevolg. Wat dan? De taak die we onszelf moet stellen is niet om ons veilig te voelen, maar om onzekerheid te kunnen verdragen. Anders leren kijken naar veranderingen. Niet als iets engs wat je overkomt, maar als iets nieuws waar je zelf vorm en kleur aan kunt geven. Creativiteit, innovatie, ontwikkeling, ontplooiing, regie. Dat zijn de woorden die je moet uitspreken als MHKHWKHEWRYHUYHUDQGHULQJHQ+qWPRWWRYRRU meebewegen op een arbeidsmarkt in beweging. Want je bent niet verantwoordelijk voor de dingen die je overkomen of voor wat anderen je aandoen‌ je bent wel verantwoordelijk voor hoe je daarmee omgaat.

ÂŤ

MARIĂ‹LLE PONT Personal coach bij Motivatie Werkt www.motivatiewerkt.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

7


GOLFBAAN DELFLAND:

Perfecte locatie voor zakelijke ontmoeting 8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r


COVERINTERVIEW Golfbaan Delfland is de eerste Pay & Play baan van Nederland, gunstig gelegen naast de A4 tussen Den Haag en Rotterdam, de perfecte locatie voor een zakelijke ontmoeting. De ontspannen sfeer geeft een bedrijfsevent, zakelijke lunch of een vergadering een ander tintje dan normaal. Het grote voordeel is dat bij *ROIEDDQ'HOĂ€DQGELMQDDOOHVNDQHQGDW geen evenement te groot is. Of het nu om een vergadering, bedrijfspresentatie, lunch, een toernooi over 9 of 18 holes of een groot feest gaat, alle facetten zijn aanwezig om het tot een succes te maken. Zo beschikken ze over 350 gratis parkeerplaatsen, een ruim opgezette vergaderzaal en is het paviljoen gedeeltelijk afsluitbaar om tijdens een presentatie niet gestoord te worden. Ook als u geen golfervaring heeft is er de mogelijkheid om een sportief tintje mee te geven aan de dag. Zo kan er een golfclinic RQGHUEHJHOHLGLQJYDQHHQJHNZDOLÂżFHHUGH 3*$JROISURIHVVLRQDOJHRUJDQLVHHUGZRUGHQ met aansluitend een leuke wedstrijd op de 3DU&KDOOHQJH&RXUVH+HHIWXVSHFLDOH wensen voor een groot bedrijfsevent of ander soort evenement, geen probleem ze denken graag met u mee en maken met plezier een voorstel op maat.

GOLFEN ZONDER LIDMAATSCHAP Naast de organisatie van bedrijfsevenemenWHQKDQWHHUW*ROIEDDQ'HOĂ€DQGKHWXQLHNH FRQFHSWYDQ3D\ 3OD\'LWEHWHNHQWGDWX kunt golfen zonder lidmaatschap. Bent u minimaal in het bezit van het vroegere GVB, nu clubhandicap 54, dan kunt u gebruikmaken van de 27 holes wedstrijdZDDUGLJH&KDPSLRQVKLS&RXUVHRI3DU Challenge Course. De eerste 18 holes van de Championship Course is een rijk begroeid polderlandschap met brede fairways, bosschages en prachtige vergezichten. De strategisch geplaatste bunkers en waterpartijen zorgen voor een unieke golfervaring voor golfers van elk niveau. De derde 9 holes Championship Course is er later bijgekomen. Deze inland linkscourse heeft een par 37 en is de ideale baan om met een van de andere 9 holes te combineren. Voor het kortere VSHONDQHUJHVSHHOGZRUGHQRSGH3DU Challenge Course, een uitdagende baan waar de beginners leren golfen. Met het vele water en kleinere greens is het voor de gevorderde golfer echt een uitdaging.

GOLFACADEMY Voordat de stap naar de 27 holes Championship Course gemaakt kan worden, moet men in het bezit zijn van het clubhandicap 54 EHZLMVGLWNDQPHQEHKDOHQGRRUJROĂ€HVVHQ te volgen en veel oefenen. De Golfacademy 'HOĂ€DQGKHHIW]HVJHNZDOLÂżFHHUGH3*$JROIprofessionals, die klaarstaan voor beginners tot aan de gevorderden. Golf is namelijk echt

een sport die u veel moet blijven oefenen om uzelf te kunnen blijven ontwikkelen. Vindt u het oefenen op de Driving Range minder aantrekkelijk, speelt u puur voor de lol en loopt u af en toe een baan, dan is het nemen van een baanles een echte aanrader. Tijdens een baanles krijgt u handige tips over uw techniek en tevens wordt het course management EHKDQGHOG'H*ROIDFDGHP\'HOĂ€DQG organiseert wekelijks diverse clinics om dieper op bepaalde technieken in te kunnen gaan. GeĂŻnteresseerd? Bekijk het aanbod op GHZHEVLWHZZZGHOĂ€DQGJROIQO

OEFENFACILITEITEN Als u continuĂŻteit nastreeft in uw golfswing en golfspel door de baan, dan staat oefenen FHQWUDDO%LM*ROIEDDQ'HOĂ€DQGNXQWXDOOH technieken die u tegenkomt in de baan oefenen. Het grote voordeel van de oefenIDFLOLWHLWHQELM*ROIEDDQ'HOĂ€DQGLVGDWGH]H gratis toegankelijk zijn. De Driving Range met 54 afslagplaatsen, waarvan 26 overdekt, biedt voldoende ruimte om u lekker uit te leven. De Driving Range heeft diverse doelen op verschillende afstanden, dit om het voor de golfer uitdagend te houden. Wilt u graag aan de slag met uw korte spel, dan zijn er tal van mogelijkheden. =RLVHUHHQ3LWFKLQJYHOGYRRUVODJHQWRW meter met bunker, dus moeite met het slaan uit de bunker is verleden tijd. Heeft u overdag minder tijd? Ook daar is aan gedacht, probeer GHYHUOLFKWHNXQVWJUDV&KLSSLQJ  3XWWLQJJUHHQHHQV+HWLVHHQIHLWGDWGH meeste slagen verloren gaan tijdens het putten en het is raadzaam om dit veelvuldig WHRHIHQHQ*ROIEDDQ'HOĂ€DQGEHVFKLNWRYHU HHQJURWH3XWWLQJJUHHQZDDUXRSXZJHPDN kunt oefenen.

JHGLSORPHHUGHFOXEÂżWWHUVNXQWXWHUHFKWYRRU het aanmeten van een nieuwe club of golfset. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van de )OLJKWVFRSHHQKHW6$03XWWODEGLWRPHHQ duidelijk beeld van uw swing- en puttechniek WHNULMJHQ+LHUGRRUNXQQHQGHFOXEÂżWWHUVX precies vertellen welk materiaal wel of niet geschikt voor u is.

WEDSTRIJDEN *ROIEDDQ'HOĂ€DQGHQGH*ROIDFDGHP\ 'HOĂ€DQGRUJDQLVHUHQKHWJHKHOHMDDUGLYHUVH ‘open’ golf toernooien, zowel op de Championship Course als op de Challenge Course. De toernooien zijn altijd druk bezocht en worden als positief ervaren, dit omdat er LQGLYHUVHKDQGLFDSFDWHJRULHsQJHVSHHOG wordt. Zo is het voor zowel de beginnende golfer als de gevorderde golfer een leuke ervaring. Zelf een wedstrijd/toernooi organiseren? Neem contact op via 015-3807911 (optie 4). Meer informatie over bedrijfsevents, clinics en groepsevents, neem contact op via 015-3807911 (optie 4) of stuur een mail QDDULQIR#GHOĂ€DQGJROIQO

ÂŤ

PAVILJOEN & TERRAS *ROIEDDQ'HOĂ€DQGVWDDWEHNHQGRPKDDU gezelligheid en ongedwongen sfeer. Het is dan ook heerlijk vertoeven op het terras of in het paviljoen, of u nu gespeeld heeft of niet. Voor een lunch, diner of hapje en drankje bent u in goede handen. Zowel voor de golfers als nietJROIHUVRUJDQLVHHUW*ROIEDDQ'HOĂ€DQGGRRUKHW jaar heen diverse thema-avonden, zoals een ÂľRQEHSHUNW*DPEDCVÂśRIÂľ:LOG :LMQÂśDYRQG Met een groep komen lunchen, dineren of borrelen is geen enkel probleem, want het paviljoen kan gedeeltelijk afgesloten worden.

GOLFSHOP Voor een ruim assortiment aan golfsets, tassen, schoenen en accessoires kunt u prima terecht bij de Golfshop. Iedere maand is er een leuke ‘aanbieding van de maand’. Bij de

ZZZGHOĂ€DQGJROIQO

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

9


DEELNEMERS MONIKA DE WAAL 'LUHFWHXU8QLTXH6RXUFHV%9³(UPRHW beter naar etnische achtergrond gekeken worden. Stageplaatsen vinden voor die groep is een drama.” www.uniquesources.nl

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r


RONDE TAFEL

Tekst: Ed Lamme // Fotografie: RenĂŠ Zoetemelk

Toename flexmarkt verdringt zekerheden uit verleden voorgoed Ondanks de aantrekkende economie herstelt de arbeidsmarkt zich dit jaar nog niet. Het aantal banen neemt verder af en meer mensen dan ooit zullen een WW-uitkering moeten aanvragen omdat ze hun baan verliezen. Dit jaar komen er krap 7000 nieuwe banen bij, met name in de uitzendsector en de groothandel. In de andere sectoren blijft de werkgelegenheid op peil of krimpt. Het verwachte economische herstel leidt dit jaar wel tot een stijging van het aantal vacatures met 80.000, wat het totaal op bijna 700.000 brengt. Over 10 tot 15 jaar zal het aantal werkelozen sterk verminderen door de uitstroom van de vele babyboomers. Over de problematiek van de arbeidsmarkt ging een aantal deskundigen met elkaar in discussie tijdens een, door HĂŠt Ondernemersbelang Delft-Westland/Oostland georganiseerd, Rondetafelgesprek ‘De Arbeidsmarkt in beweging’. Het geanimeerde gesprek vond plaats bij Unique Sources B.V. in de Trompetstraat, in het monumentale hart YDQ'HOIW$DQWDIHO]DWHQ+DQV/LJWHQEHUJ opleidingsmanager van de Agrarische Hogeschool InHolland in Delft, Lourens van +HUNGLUHFWHXUYDQ/HQWL]&XUVXV &RQVXOW in Maasland, Ben Jansen, HRM-manager van AB Zuid-Holland, Desiree Curfs, directeur YDQ3DWLMQHQEXUJLQ1DDOGZLMNHQJDVWYURXZ Monika de Waal, directeur van Unique Sources.

PARTICIPATIEWET

FLEXWERK

“Werk geeft niet alleen een inkomen. Het is de eerste basiszekerheid die de mogelijkheid biedt tot ontplooiing, waardering, respect, ergens bijhoren en eigenwaardeâ€?, zo begint 'HVLUHH&XUIVYDQ3DWLMQHQEXUJÂł'H 3DUWLFLSDWLHZHWNRPWHUDDQPDDUHLJHQOLMN verandert er niet zoveel. De groep mensen die je moet begeleiden blijft, de ondernemers blijven hetzelfde, de behoefte aan werk eveneens. Je ziet wel conjuncturele verschillen. Als er een grote groep mensen aan de kant staat gaan wij druk uitoefenen om hen aan het werk te krijgen, maar die werkgelegenheid LVHUQLHW+HWLVJHHQFRQWLQXSURFHVGH politieke aandacht verzwakt als wij het weer wat beter hebben.â€? Zij zegt dat er wel degelijk werk is. “Dat wij heel veel arbeidsmigranten naar Nederland halen is een signaal. Veel maakindustrie is uit ons land verdwenen en wij zien dat een grote groep mensen zonder diploma’s thuis zit, die uitermate geschikt zouden zijn voor productiewerk. Hoe ga je ]RUJHQGDWMHGLHPHQVHQZHUNÂżWPDDNW"$OV je langdurig werkeloos bent heb je je leven ingericht op het niet hebben van een baan. Als men driftig solliciteert, maar geen succes heeft verliest men het geloof dat de arbeidsmarkt op hen zit te wachten!â€?

/RXUHQVYDQ+HUNÂł,Q1HGHUODQG]RXGHQ statistisch 7 miljoen mensen een baan moeten hebben, er zijn er maar 5,5 miljoen aan het werk. Dat betekent dat er te weinig bedrijvigheid is. Er zou meer ondernomen moeten worden om nieuwe bedrijven te krijgen om zo mensen aan het werk te helpen.â€? Monika de Waal merkt op dat er steeds meer externen worden ingehuurd. “Dat geldt ook voor de overheid. Dat is makkelijk omdat men met een kleine vaste kern naar behoefte mensen kan inhuren.â€? Dat beaamt Ben Jansen van AB. “Wij hebben tweehonderd vaste mensen in GLHQVWHQHHQYHHOYRXGDDQĂ€H[ZHUNHUV'H gemiddelde leeftijd van de vaste mensen is 47 jaar. Er is bij ons een grote groep mensen die vaak lichamelijk werk moet gaan doen bij boeren en tuinders en dat gaat voor hen lastig wanneer zij zich niet blijven ontwikkelen in hun vakgebied. Anders kunnen zij hun tarief QLHWPHHURSEUHQJHQ´+DQV/LJWHQEHUJÂł+HW kapitaal van mensen zit in hun koppen. Als ze ’s avonds de deur uit gaan moet je maar hopen dat zij terugkomen. Als zij uitvallen kost dat heel veel geld!â€? “Je ziet nu heel veel mensen als zzp’er of consultant aan de slag gaan die volop in het werk zitten en die willen geen vaste baan meer. Je hebt het dan wel over

HANS LIGTENBERG

LOURENS VAN HERK

BEN JANSEN

DESIREE CURFS

Opleidingsmanager Hogeschool ,Q+ROODQG³6RPPLJHEHGULMYHQKHEEHQ een arbeidsmarktimago uit de vorige eeuw. Daar willen jonge mensen niet werken!� www.inholland.nl

'LUHFWHXU/HQWL]³,Q1HGHUODQG]RXGHQ statistisch 7 miljoen mensen een baan moeten hebben maar er zijn maar 5,5 miljoen aan het werk.� www.lentiz.nl

+50PDQDJHU$%=XLG+ROODQG³9UDDJ en aanbod sluiten niet goed op elkaar aan. Er zijn golfbewegingen, maar er is nog niet veel veranderd.� www.abzuidholland.nl

'LUHFWHXU3DWLMQHQEXUJ³'H]HWLMG vraagt om nauwe samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderwijs en uitzendorganisaties.� ZZZSDWLMQHQEXUJQO

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

11


RONDE TAFEL mensen van een bepaalde kwaliteit en vermogen om dat te doen. Een hele grote groep heeft dat vermogen nietâ€?, merkt Desiree Curfs op. “Voor hen heb je een hele andere verantwoordelijkheid. Flexibele arbeid zit met name in de productie, waar geen binding is en waar gemakkelijker afscheid genomen wordt. Ik word er blij van als ondernemers zeggen dat hun kapitaal de mensen zijn, zowel vast DOVĂ€H[´

ARBEIDSMIGRANTEN %HQ-DQVHQÂł+HWOLMNWZHORIRQ]HPDDWVFKDS pij nu alleen maar plaats heeft voor winnaars. Dat geldt ook voor laagopgeleiden in het productiewerk die een bepaald quotum per uur moeten halen. Een ondernemer wil betalen YRRUZDWPHQSUHVWHHUW'DDU]LMQRQ]H3RROVH PHQVHQZHOWRHLQVWDDWHQEHUHLG´9DQ+HUN “Alles heeft zijn grens, ook het accepteren van een wat lagere productie. Maar op een gegeven moment komt er een grens en kan men niet PHHUHIÂżFLsQWWHOHQ´&XUIVÂł-DPDDU3RROVH PHQVHQNRPHQKLHUQDDUWRHPHWppQGRHO geld verdienen. En dus kunnen zij veel uren maken omdat zij in de kracht van hun leven zijn en hier alleen zonder familie verblijven.â€? Jansen benadrukt dat ook hoogopgeleide 3ROHQKLHUWRPDWHQNRPHQSOXNNHQÂł0HW hun hbo-opleiding verdienen zij thuis minder dan hier.â€? +DQV/LJWHQEHUJÂł6WXGHQWHQYDQRQVKHEEHQ onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het ‘witte’ middenkader het helemaal niet meer zo leuk vindt in de tuinbouw. Zij moeten leiding geven aan een groep mensen waar men niet mee kan communiceren. Zo jaag je het middenkader ook nog weg en hol je een bedrijf uit.â€? “Dus moet je een balans vinden!â€?, aldus Desiree Curfs.

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

0RQLNDGH:DDOÂł,N]LHHHQDDQWDOEHGULMYHQ en organisaties die qua technologie en werk ontzettend veranderen. Er zit daar wel een kader dat niet is meegegroeid, bijvoorbeeld op ICT-gebied. Veel ouderen hebben die slag nog niet gemaakt. Er is een jongere generatie die RSJURHLWPHWL3DGV=LMKHEEHQHHQDQGHUH manier van denken, werken en handelen, waar de ‘traditionele’ arbeidsmarkt niet helemaal op voorbereid is.â€? “Kennis is veel minder waard dan vroegerâ€?, merkt Hans Ligtenberg op. “Bij ons weten studenten heel snel te vertellen wat het antwoord op een vraag, alles is op het internet te vinden. Wij moeten hen leren het op de juiste wijze toe te passen.â€?

SAMENWERKING %HQ-DQVHQÂł,NKHELQPLMQVFULSWLH geschreven over de arbeidsproblematiek in de glastuinbouw en eigenlijk gelden de problemen van toen nog steeds. Het systeem dat vraag en aanbod op elkaar moet aansluiten is niet goed. Er zijn golfbewegingen en er is nog niet veel veranderd. Er is een bepaalde groep mensen die niet mee kan komen. Je kunt mensen die niet voldoen aan de productie-eisen wel inzetten met allerlei regelingen maar dat werkt vaak toch niet.â€? Desiree Curfs is het daar niet mee eens. “Met de 3DUWLFLSDWLHZHW]LMQGDDUDOOHUOHLLQVWUXPHQWHQ voor, zoals een loonkostensubsidie. Mensen met een handicap en bijstandsgerechtigden ]LMQYDDNHUJJHPRWLYHHUG3UREOHHPLVGDW voor de laatste categorie minder begrip is omdat de beeldvorming is dat zij door eigen toedoen thuiszitten. Dat geldt niet voor mensen met een beperking. Die beeldvorming vormt dus een belemmering! Je ziet in je GLUHFWHRPJHYLQJPHQVHQPHWHHQJRHGH baan worden werkeloos en komen daardoor

in de problemen. Het kan iedereen gebeuren. Uiteindelijk kom je dan in de Bijstand. De tijd is rijp voor samenwerking tussen scholen, gemeenten, ondernemers en uitzendorganiVDWLHV3DUWLMHQPRHWHQPHWHONDDURSWUHNNHQ RPNDQVHQWHFUHsUHQ-HKHEWHONDDUQRGLJ´

IMAGOPROBLEEM Hans Ligtenberg zegt dat sommige bedrijven een arbeidsmarktprobleem hebben dat zij bij het onderwijs neerleggen. “Neem bijvoorbeeld productiebedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, zij hebben een vervelend arbeidsmarktimago. Witte jassen, roestvrij staal en haarnetjes. Geen aantrekkelijke werkomgeving en leerlingen kiezen dus een andere studierichting en wij krijgen vervolgens het verwijt dat wij geen studenten NXQQHQDĂ€HYHUHQ+HWLVHFKWHUHHQSUREOHHP dat wij gezamenlijk (bedrijfsleven + onderwijs) moeten oplossen.â€? Tal van onderwerpen kwamen nog aan de orde zoals de onpersoonlijke digitale aanmelding bij werkeloosheid, het vinden van een baan via sociale media, achterstandswijken, de matige kwaliteit van sollicitatiebrieven en het lesgeven door ondernemers in het onderwijs. Conclusie is dat onderwijs een belangrijke pijler in de samenleving is en dat de aansluiting tussen vraag en aanbod verbeterd moet ZRUGHQ0RQLNDGH:DDOWRWVORWÂł(UPRHW ook beter naar etnische achtergrond gekeken worden. Stageplaatsen vinden voor die groep is een drama. Wij hebben te maken met een culturele verandering in Nederland waar een groot deel van de samenleving zich niet op laat aanspreken. Wij moeten ons meer verantwoordelijk voelen en ook deze mensen kansen bieden!â€?

ÂŤ


REPORTAGE

Mensen bepalen het succes van uw bedrijf In de toekomst zal de aandacht voor technologische ontwikkelingen verschuiven naar de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. Meer dan ooit tevoren wordt het kunnen boeien en binden van medewerkers dĂŠ succesfactor van een bedrijf. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsPDUNWYHUJULM]LQJHHQVWHHGVKRJHU opleidingsniveau waardoor vakmensen schaars gaan worden. Maar ook een ander type medewerker; onafhankelijker, werk/privĂŠ balans, waarbij werk een onderdeel van de identiteit wordt. Het zoeken en vinden van goed personeel wordt nog moeilijker. Ook de rol van arbeidsbemiddelaars zal veranderen. Als goed personeel namelijk gevonden is, wat kan HHQXLW]HQGEXUHDXGDQELHGHQDDQHHQĂ€H[ZHUNHU" 0HQVHQZLOOHQZHOHYHQĂ€H[ZHUNHQPDDURP diverse redenen is het uiteindelijke doel een vaste EDDQRQWZLNNHOLQJVPRJHOLMNKHGHQÂżQDQFLsOH zekerheid, succesvol kunnen zijn, erkenning en waardering krijgen, etc.

VAKKRACHTEN VAST IN DIENST AB Zuid-Holland heeft al sinds de jaren 60 vaste PHGHZHUNHUVLQGLHQVWGLHDOVÀH[ZHUNHUZRUGHQLQ gezet. Met een personeelsbestand waar medewerkers gemiddeld 12,5 jaar in dienst zijn blijkt deze manier YDQ¾ÀH[ZHUNHQœVXFFHVYROWH]LMQ'H]HYDNNUDFKWHQ EH]LWWHQVSHFL¿HNHFRPSHWHQWLHVLQHHQEHSDDOGYDN gebied. Van hovenier tot keurmeester, van melker tot kraanmachinist. Het zijn mensen die van afwisseling houden en bij iedere opdrachtgever weer nieuwe dingen leren. Door niet alleen een vakcursus aan te bieden maar ook met de mensen te praten over hun ontwikkeling, wil AB Zuid-Holland haar medewerkers boeien en binden. En daar plukken de opdrachtgevers de YUXFKWHQYDQ=LMNULMJHQELMKHWLQOHQHQYDQÀH[ZHU kers niet zomaar personeel, maar betrouwbare en gemotiveerde werknemers. Doeners die denken.

RISICO WORDT KANS Maar voor het zover is, zal er nog veel moeten veranderen in de visie en beleidsplannen van ondernemers. In plaats van mensen als risico te zien worden zij juist kansen. De inrichting van de organisatie zal veel meer op personeel en organisatie gericht zijn. Daarbij is de rol van leidinggevenden cruciaal voor het succes van uw personeelsbeleid. Het gaat om begeleiden, leiden, helpen ontwikkelen en motiveren van medewerkers. Niet alleen om het werk gedaan te krijgen, maar vooral om mensen te boeien en binden. Het kunnen toepassen van situationeel leiderschap is onontbeerlijk. De leidinggevende moet actief kunnen luisteren, faciliteren, coachen en uitdagen. Competenties die bij huidige leidinggevenden vaak ontbreken.

VOOR IEDERE ARBEIDSVRAAG EEN OPLOSSING AB Zuid-Holland helpt werkgevers aan mensen, en mensen aan werk. Zij willen simpelweg hun opdrachtgevers ĂŠn hun werknemers zo goed mogelijk bedienen. 1DDVWGHYDVWHĂ€H[ZHUNHUVELHGHQ]LMQRJDOWLMG SD\UROOGHWDFKHULQJHQZHUYLQJ VHOHFWLHLQGH agrarische en aanverwante sectoren aan. Daarnaast heeft u de mogelijkheid EU-medewerkers in te lenen. AB Zuid-Holland biedt hen extra service, zoals goede arbeidsvoorwaarden en prettige huisvestiging. Kortom, zij bieden u tevreden uitzendkrachten! Voor ieder arbeidsvraagstuk kan AB Zuid-Holland de oplossing bieden. Zij werken vanuit de overtuiging dat mensen het succes van uw en hun bedrijf bepalen!

ÂŤ

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT  Er ontstaat een groot tekort op de arbeidsmarkt door vergrijzing, een steeds hoger opleidingsniveau, een ander type medewerker; onafhankelijker, werk/ privÊ combinatie, waarbij werk een onderdeel van de identiteit is/ wordt. Het zoeken en vinden van goed personeel wordt nog moeilijker.

ONZE VISIE Âť Mensen bepalen het succes van uw bedrijf. Door binnen een steeds veranderende arbeidsmarkt continu ons personeel en personeelsdiensten te ontwikkelen, levert AB Zuid-Holland een constructieve bijdrage aan het realiseren van de bedrijfsdoelstelling van aangesloten leden en klanten.

UW OPLOSSING ÂŞ'HĂ€H[ZHUNHURIEHWHUYDNNUDFKWLV vast in dienst bij AB Zuid-Holland. Bij ons krijgt hij zijn zekerheid, ontwikkeling en het gevoel van belang te zijn. Het werk bestaat QRJVWHHGVXLWĂ€H[LEHOZHUNELMGLYHUVH opdrachtgevers. U behoudt hiermee het YRRUGHHOYDQHHQĂ€H[NUDFKWPDDUNULMJW wel een gemotiveerde arbeidskracht die u in kunt lenen tijdens arbeidspieken of voor specialistisch werk.

AB ZUID-HOLLAND | VAKWERK IN PERSONEEL Leehove 62 2678 MC De Lier Telefoon 0174 - 51 04 66 E-mail info@abzuidholland.nl ZZZDE]XLGKROODQGQO

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

13


Het Werkbedrijf Delft wordt bruisende spil in arbeidsmarkt 14

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r


INTERVIEW

Tekst: Ed Lamme // Fotografie: RenĂŠ Zoetemelk

Werkgevers kunnen nu meer dan ooit terecht bij Het Werkbedrijf van de gemeente Delft. Door een samenvoeging van Combiwerk en het re-integratieonderdeel van de gemeente Delft staat Het Werkbedrijf klaar om werknemers aan werkgevers te koppelen. “Wij sluiten niemand uit!â€?, zo verzekert Hans van der Sandt, toekomstig directeur van Het Werkbedrijf. De nieuwe organisatie is op paSLHUSHUMDQXDULRQWVWDDQ EHVOXLW% : Delft) uit een fusie van het voormalige Combiwerk, het werkleerbedrijf van de regio Delft, en team Werk, de re-integratieafdeling van de gemeente Delft. “Dit jaar staat in het teken van de nieuwe organisatie. Deze kan nog beter gaan inspelen op de veranderingen in het ‘Sociale Domein’.â€? Hij legt uit dat gemeenWHQYDQDIMDQXDULDOVGH3DUWLFLSDWLHZHW in werking treedt, verantwoordelijk zijn voor de mensen die kunnen werken, maar het zonder steuntje in de rug niet redden op de arbeidsmarkt. Het Werkbedrijf wordt de belangrijkste maatschappelijke partner bij de XLWYRHULQJYDQGH3DUWLFLSDWLHZHWLQKHWNDGHU van de re-integratie, participatie en sociale werkvoorziening. “In de nieuwe 3DUWLFLSDWLHZHWZRUGHQGH:HW:HUNHQ Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd en komt er ĂŠĂŠn regeling voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Tussen al die verschillende regelingen stonden voorheen schotten die een goede samenhang belemmerGHQ'RRUGH3DUWLFLSDWLHZHWPRHWHQGH]HEH lemmeringen gaan verdwijnen. Dat werkt veel HIÂżFLsQWHUHQELHGWPHHUPRJHOLMNKHGHQYRRU instroom van mensen die, door allerlei oorzaken, geen werk hebben. De overheid heeft met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers hebben beloofd om de komende jaren voor meer banen te zorgen. In 2014 zijn dat 5000 banen. In totaal moeten er de komende jaren 125.000 banen vrijkomen. Het Werkbedrijf kan daarbij de verbindende schakel zijn tussen werkgevers en werknemers.â€?

NIEUWE ORGANISATIE Hans van der Sandt vertelt dat er momenteel 800 mensen in de Sociale Werkvoorziening zitten en ca. 3000 in de Bijstand. “Je kunt hen YHUGHOHQLQGULHFDWHJRULHsQGLHJHQHQGLHGL rect aan het werk kunnen, diegenen die via het aanleren van werknemersvaardigheden kunnen worden bemiddeld en zij die op een andere wijze gaan participeren in de samenleving. Wij moeten dus maatwerk leveren. Als Werkbedrijf hebben wij de medewerkers ĂŠn de middelen om dat maatwerk vanuit ppQORNHWDDQWHELHGHQ(QZLMNXQQHQQXHIÂż FLsQWHUZHUNHQGDQYDQXLWWZHHJHVFKHLGHQRU ganisaties. Onze nieuwe organisatie wil met

het motto ‘via werk, naar werk’ uitblinken in het op de arbeidsmarkt plaatsen van kandidaat-werknemers die dat nog niet op eigen kracht kunnen en hen naar vermogen laten meedoen aan het arbeidsproces. Wij leren hen de benodigde competenties ontwikkelen en verbeteren, denk aan bijvoorbeeld motivatie en respect. In onze benaderingswijze is er nu KHHOGXLGHOLMNHHQRPVFKDNHOLQJYDQFOLsQW naar kandidaat-werknemer! Werkgevers zitten te springen om gemotiveerde en enthousiaste werknemers. Wij merken dat ondernemers geĂŻnteresseerd zijn, zeker bij bedrijven waar maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel staat. Iedereen moet meedoen, zowel werkgevers als mensen met nu nog een afstand tot de arbeidsmarkt. Niemand mag buitenspel staan. Mensen met een beperking of mensen die re-integreren, moeten soms wennen aan het werkritme, maar opdrachtgevers kunnen ervan op aan dat wij JRHGLQ]HWEDUHPHQVHQDĂ€HYHUHQPHWGH juiste werkcompetenties. Juist deze moeilijke economische tijd biedt veel kansen waar met creatieve oplossingen op ingesprongen moet worden. Ik heb vertrouwen in de toekomst en ben er als oud-ondernemer van overtuigd dat door onze aanpak zowel werkgevers als werkzoekenden goed aan bod zullen komen.â€?

ZELFVERTROUWEN Van der Sandt geeft graag een voorbeeld van een geslaagd project. “Sinds afgelopen zomer doen mensen van het ‘oude’ Combiwerk bij 3RVW1/VRUWHHUZHUNLQGHDYRQGSORHJHQ nog eens 50 in de ochtendploeg. “Voor ons is dit een echt succesverhaal. Bij onze buren 3RVW1/ZRUGHQPDDUOLHIVWGXL]HQGSDNNHW ten per dag gesorteerd. De mensen in de avondploeg komen uit de WWB (Wet Werk en Bijstand) en die in de ochtendploeg uit de Sociale Werkvoorziening. Weet je wat zo geweldig is? De nieuwe mensen komen vaak wat onwennig binnen, maar met een vast werkritme zie je een enorme boost in hun zelfvertrouwen. Zij zijn er trots op dat zij kunnen participeren in de maatschappij. Vroeger zat 80% van onze mensen op een interne verpakkingsafdeling, nu gaat 70% bij een werkgever aan de slag. Dat is een enorme omwenteling in de sociale werkvoorziening. Daarnaast merk je ook veranderingen bij ondernemingen zelf. De scherpe kantjes gaan er af, er gebeurt iets met de bedrijfscultuur. Er ontstaat een verbroedering.â€? Hij wijst erop dat het voor zakelijke klanten belangrijk is dat ze een deel van hun vaste lasten NZLMW]LMQÂł:LM]RUJHQLPPHUVYRRUĂ€H[LELOLWHLW en continuĂŻteit, want bij ziekte van ĂŠĂŠn van onze

mensen zorgen we zelf voor vervanging. We komen met de opdrachtgever een concurrerend uurtarief overeen en verder regelen wij de administratie. En bij een groepsdetachering stellen we ook zelf leidinggevenden aan die de mensen begeleiden.�

PROMINENTE POSITIE ARBEIDSMARKT Hans van der Sandt benadrukt dat Het Werkbedrijf voor alle klanten het centrale aanspreekpunt wordt. “Wij willen een prominente positie in de arbeidsmarkt in de regio Delft innemen. Waar mogelijk gaan wij ons PHHULQ]HWWHQRSSURMHFWHQDOVELM3RVW1/ Daarvoor is het Werkgeversservicepunt Delft JHFUHsHUGGDWGHPDUNWYDQRQ]HNODQWHQEH dient. In dit team zitten accountmanagers en detacheringsconsulenten die de werkgevers benaderen en de begeleiding en nazorg na plaatsing van kandidaten regelen. Als ‘matchmakers’ gaan zij zich bezighouden met personeelsbemiddeling en functiecreatie. Zij beschikken over instrumenten waarmee overal maatwerk geboden kan worden. Denk aan verloningsconstructies, detacheringen, subsidies, nazorg en dergelijke, waarmee actief met bedrijven kan worden meegedacht over het werven van de juiste medewerkers, het behoud van medewerkers en het inzetten van een Ă€H[LEHOHVFKLO2RNJDDQZLMGHSXEOLHNSULYDWH VDPHQZHUNLQJYHUVWHUNHQ 336 =RGUDDLHQ twee accountmanagers van Tempo Team mee in ons accountteam.â€? Tot slot merkt de bevlogen directeur op dat, in het fraaie pand aan de Gantel in Den Hoorn, ook een Loopbaanplein wordt ingericht waar zowel werkgevers als werkzoekenden terecht kunnen. “Het Werkbedrijf wordt hĂŠt centrale aanspraakpunt en de bruisende spil van arbeid in de Delftse agglomeratie. Die spil worden wij ook letterlijk als er zich hier in de Harnaschpolder meer bedrijven vestigen en een beroep op ons gaan doen. Ondernemers kunnen hier in ons pand trouwens ook ruimte KXUHQ'HQLHXZH3DUWLFLSDWLHZHWPRHWHUYRRU zorgen dat er niemand wordt buitengesloten. Als ‘kwartiermaker’ gaan wij er ons dit jaar voor inzetten dat het een succes wordt. Er ligt een enorme kans voor werkgevers en potenWLsOHZHUNQHPHUV0HGLRGLWMDDUZRUGW trouwens onze voorlopige werknaam Het :HUNEHGULMIYHUYDQJHQGRRUHHQGHÂżQLWLHYH naam. Daar wordt momenteel creatief over nagedacht!â€?

ÂŤ

www.combiwerk.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

15


*UHHQ-XQLRUVSURMHFWHQYDQ +RJHVFKRRO,QKROODQG'HOIW +HHIWXRQGHU]RHNVYUDDJVWXNNHQYDQXLWKHWJURHQH DJUDULVFKHGRPHLQLQGH5DQGVWDG"%LMYRRUEHHOG YUDDJVWXNNHQPHWEHWUHNNLQJWRWODQGVFKDSVLQULFKWLQJ QDWXXUEHKHHUWHHOWWHFKQLHN YHUHGHOLQJVQLMEORHPHQ SRWSODQWHQGLHUHQYHHKRXGHULMERPHQJURHQWHQ PDUNHWLQJPDUNWRQGHU]RHNELREDVHGHFRQRP\ GXXU]DDPKHLGNHWHQDQDO\VHVSHUVRQHHOVEHOHLG RSOHLGLQJHQWUDLQLQJ2Q]HYLHUGHMDDUVVWXGHQWHQJDDQ DDQGHVODJPHWYUDDJVWXNNHQYDQXLWKHWEHURHSHQYHOG :DQQHHU ,QGHSHULRGHVHSWHPEHUWRWHLQGMDQXDUL]LMQPXOWL GLVFLSOLQDLUHWHDPVYLHUGHMDDUVKERVWXGHQWHQEHVFKLNEDDUYRRUKHWYHU ULFKWHQYDQRQGHU]RHNVSURMHFWHQ'H]HVWXGHQWHQ]LMQPLQLPDDOXXU SHUZHHNEHVFKLNEDDUJHGXUHQGHHHQSHULRGHYDQZHNHQ 8LWHUDDUGZRUGHQRQ]HVWXGHQWHQEHJHOHLGGRRUGHVNXQGLJHGRFHQWHQ HQRIOHFWRUHQ :DWYHUZDFKWHQZLMYDQX" %LQQHQKHW*UHHQ-XQLRUVSURMHFWVWDDQWZHH]DNHQFHQWUDDO KHWOHHUSURFHVYDQGHVWXGHQWHQGHNZDOLWHLWYDQKHWHLQGSURGXFWYRRU GHRSGUDFKWJHYHU 'RFHQWHQEHJHOHLGHQGHVWXGHQWHQHFKWHUYDQGHRSGUDFKWJHYHU YHUZDFKWHQZLM ‡ ,Q]HWHQEHWURNNHQKHLGELMKHWSURMHFW ‡ %HUHLGKHLGWHQPLQVWH[SHUZHNHQGHVWDQGYDQ]DNHQPHW GHVWXGHQWHQWHEHVSUHNHQ ‡ 3RVLWLHINULWLVFKHKRXGLQJULFKWLQJVWXGHQWHQ ‡ $DQZH]LJKHLGELMGHNLFNRII VWDUWSURMHFW

‡ $DQZH]LJELMHHQH[SHUWVHVVLH KDOYHUZHJHSURMHFW

‡ $DQZH]LJKHLGELMGHSRVWHUSUHVHQWDWLH HLQGHSURMHFW

0HHU,QIRUPDWLH 9RRUYUDJHQHQDDQYXOOHQGHLQIRUPDWLH NXQWXWHUHFKWELM +RJHVFKRRO,QKROODQG'HOIW 3UDNWLMNEXUHDX 7± (3UDNWLMNEXUHDXGHOIW#LQKROODQGQO


REPORTAGE

Tekst en fotografie: René Zoetemelk

DESIREE CURFS:

“Durf in elkaar te investeren”

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

Patijnenburg voert de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor de gemeente Westland. Directeur is Desiree Curfs. Zij is er van overtuigd dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leidt tot positieve bedrijfsresultaten. 'HVLUHH&XUIV³,HGHUHHQZLOJUDDJZHUNHQ en is er dan die baan bij dat mooie bedrijf, dan gaan ze er volledig voor. Op dit moment staan er te veel mensen onnodig aan de kant. Daar moeten we samen onze schouders onder zetten.” Niet iedereen vindt gemakkelijk een plek op de arbeidsmarkt. “Al meer dan 60 jaar zorgt 3DWLMQHQEXUJHUYRRUGDWPHQVHQPHWHHQDUEHLGV beperking en werklozen een actieve rol in de maatschappij krijgen. We helpen onze mensen niet alleen aan een passende baan, afgestemd op hun capaciteit en talent, maar we begeleiden en stimuleren hen ook in hun ontwikkeling. Onze medewerkers met een arbeidshandicap werken op hun eigen tempo maar zetten zich voor 100% in voor de opdrachtgever. Er is een samenwerkingsverband binnen het Werkplein met de sociale dienst, UWV en uitzendbureaus, zodat wij ook mensen die momenteel zonder werk zitten de kans geven om zich weer op de arbeidsmarkt te begeven. Wij kunnen de werkgever ondersteunen bij de matching en drempels verlagen door o.a. een proefplaatsing. We werken daarnaast met verschillende constructies als, begeleid werken met loondispensatie, een detachering, in de dienstverlening zoals de groenvoorziening of bij ons in één van onze gebouwen op een productieafdeling.” 1DDVW3DWLMQHQEXUJYRHUWGRFKWHURQGHUQHPLQJ Werkstroom al meer dan 25 jaar de re-integratie uit voor mensen die een extra steuntje nodig hebben bij het vinden van betaald werk.

INZET “Opvallend is dat je bij onze werknemers een grote verbinding ziet ontstaan met de werkgever waar ze aan het werk zijn. Dat betekent dat er met veel inzet gewerkt wordt. Het is vaak heel verrassend om te

zien hoe snel twijfel wordt omgezet in zekerheid over de inzet van onze mensen. Ze willen zo graag werken en ergens bij horen en doen er alles aan om het goed te doen. Onze dienstverlening loopt uiteen van Verpakken, (Elektro)Montage, Groenonderhoud, Catering, Schoonmaak tot Digitalisering. Wij hebben in de loop van de jaren verschillende werkzaamheden uitgevoerd en verschillende producten zijn door de handen van de medewerkers gegaan zoals paletten op soldatenuniformen, inpakwerkzaamheden, kapstokken, stoelen, lampen voor in de tuinbouw en haspels. Dit is nog maar een beperkte RSVRPPLQJYDQGHSURGXFWHQGLH3DWLMQHQEXUJLQGH loop van de jaren gemaakt heeft.” Sinds 1 november ZHUNW3DWLMQHQEXUJQDXZVDPHQPHW6&, Concept, een digitaliseringsbedrijf waarmee 3DWLMQHQEXUJDOHHUGHUJH]DPHQOLMNGHDUFKLHYHQYDQ :HVWODQGHQ0LGGHQ'HOÀDQGKHHIWJHGLJLWDOLVHHUG “S.C.I. Concept heeft werkruimte betrokken in een SDQGYDQ3DWLMQHQEXUJHQZHUNWKLHUDDQQLHXZH SURMHFWHQ3DWLMQHQEXUJGHWDFKHHUWGDDUPHQVHQ vanuit de WSW en bijstand.”

MVO De meest succesvolle ondernemingen richten zich tegenwoordig zoveel mogelijk op hun core business. 2SGDWJHQHZDDU]HVWHUNLQ]LMQ3DWLMQHQEXUJ ontzorgt de ondernemer van arbeidsintensieve bedrijfsprocessen. Het is werk dat varieert van inkoop, opslag, productiewerk tot dienstverlening. “Wij zijn specialist in arbeidsintensief werk en NXQQHQKLHULQÀH[LEHOHQ]HHUFRQFXUUHUHQG opereren. Daarnaast draagt de ondernemer een steentje bij aan de opdracht om Maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Durf in elkaar te investeren en laat je verrassen door onze mensen. Samen maken we werk van werk.”

«

» Ondernemen met personeel wordt steeds ingewikkelder. Zo zijn regels over ziekteverzuim aangescherpt. Daarnaast moeten ondernemers steeds meer voldoen aan de eisen van Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het is zelfs zo dat ondernemers mensen in dienst moeten nemen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

ONZE VISIE ª'HÀH[LELOLVHULQJYDQGHDUEHLGVPDUNW en de noodzaak mee te gaan in de ontwikkelingen rond MVO maken het voor ondernemers aantrekkelijk om van onze diensten gebruik te maken. 2 jaar geleden hebben we met verschillende partners MVO Westland opgericht. Dit is een succes omdat we ondernemers wegwijs maken in de mogelijkheden van MVO.

UW OPLOSSING » Iedere ondernemer moet een bijdrage leveren aan MVO. Dat is ook op overheidsniveau afgesproken met werkgeversorganisaties. In de praktijk is al gebleken dat EHGULMYHQSUR¿MWNXQQHQKHEEHQYDQPHQVHQ met bijvoorbeeld een arbeidshandicap. De inzet en betrokkenheid bij het werk en het bedrijf is groot en het blijkt dat de werkprestaties van de overige werknemers omhoog gaan. Het heeft zelfs positieve effecten op het andere personeel.

PATIJNENBURG Ambachtstraat 10 2671 AA Naaldwijk Telefoon 0174 - 27 20 00 E-mail d.curfs@patijnenburg.nl ZZZSDWLMQHQEXUJQO

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

17


IK DENK MEE

Een stud van StuD denkt niet alleen graag mee, maar is ook sneller, slimmer, flexibeler en meer betrokken dan de doorsnee uitzendkracht. Daarnaast is StuD zelf sterk in het voordeel door het enorme arsenaal aan jonge competente TU Delft-studenten, die ze snel en doeltreffend kan plaatsen. Dankzij StuD’s veelzijdigheid is er altijd wel een juiste persoon op de juiste plek voor handen. En zo ben je als bedrijf én als student altijd beter af met StuD. En de winst die we maken gaat naar ondernemende studentenprojecten. www.stud.nl

Wat is de beste kant van uw product?

Dat bepaalt de klant. De één vindt de voorkant interes- Uw product 360° graden op de website? sant, de ander zwicht voor het zijaanzicht. Maak het u Neem contact met ons op en wij maken gratis een foto van uw product t.w.v. € 85,- én u kunt live meekijken makkelijk en laat alle kanten van uw product zien. in onze studio hoe de foto tot stand komt. Hoe? Met 360° productfotografie van Ruud Hamel. Met deze foto kunt u uw klanten een nóg completer Kijk voor aansprekende voorbeelden op beeld geven, wat het verkoopproces uiteraard ten www.360graden-productfotografie.nl. goede komt. De nieuwste technieken worden gebruikt, zodat op alle besturingsystemen gekeken kan worden. HTML5, GIF Als extra service krijgt u ook alle 72(!) gebruikte foto’s en Flash zijn onder andere de mogelijkheden. er gratis bijgeleverd. En dat alles dus voor 1 prijs. Ruud Hamel | Hovenierstraat 123 | 2671 DB Naaldwijk | 0174-621334 | 06-24208277

communicatie evenementen

Hoe haalt u het

LinkedIn

meeste uit

Facebook en

Twitter?

journalist

tekstschrijver

Zo: met de

!

Nota Bene

workshops

Kijk voor de agenda op www.nota-bene.net of scan de QR code op deze pagina Ellen Hameeteman www.tekstvanellen.nl Spoorsingel 90

06 13439588 ellen@tekstvanellen.nl 2613 BC Delft


REPORTAGE

Tekst en fotografie: RenĂŠ Zoetemelk

Samen groeien met Grift - IT

QUICK SCAN

Grift - IT B.V. adviseert het midden- en kleinbedrijf over een efficiĂŤnte inzet van informatietechnologie (IT) in de bedrijfsomgeving. Zowel de startende ondernemer die advies nodig heeft voor de aanschaf van zijn IT-omgeving, als de ondernemer die zijn huidige IT-infrastructuur wil onderhouden, kan bij Grift - IT terecht voor een betrouwbaar en gedegen advies. Het belang van e-mail, internet en dataopslag wordt steeds groter, en verlies van gegevens of uitval van internetverbindingen is een groot bedrijfsrisico. Dennis Grift is directeur van Grift - IT. Het verbaast hem iedere keer weer hoe onverantwoordelijk ondernemers met hun systemen omgaan. “Veel informaticastoringen worden ad hoc opgelost. Dan ben je gewoon te laat. Samen met ons is een hoop ellende te voorkomen. Wij bieden diensten en producten op gebied van connectivity, networking, server- en werkplekoplossingen. Ook bieden we via streng geselecteerde partners diverse online oplossingen aan. Naast de online diensten beschikken we over co-locatie oplossingen in een datacenter; zoals het verhuren van (patch) rack-ruimte of in het geheel uit te besteden dedicated server oplossing. Uiteraard hebben we een eigen helpdesk, monitoren wij eventuele storingen en verzorgen wij het beheer en onderhoud van systemen. Grift - IT maakt het de ondernemer makkelijk.â€? Grift - IT verleent diensten op het gebied van hardZDUHVRIWZDUH92,3WHOHIRQLH,7RQGHUVWHXQLQJ monitoring, onderhoud en Hosted Services. Ook voor installatie van internetpakketten en vervanging van onderdelen kunt u bij Grift - IT terecht.

MONITORING Volgens Dennis Grift kunnen door monitoring veel problemen worden voorkomen. “Wij zien vaak eerder dan onze klant, dat er iets dreigt mis te

gaan. Met behulp van software en tools wordt de IT-omgeving proactief beheerd en onderhouden. De gebruiker is door ons toezicht verzekerd van een directe en doelgerichte actie als er storingen dreigen. Als er problemen zijn met een werkstation, randapparatuur of netwerk, dan komen wij op afspraak reparaties verrichten. Doordat de continuïteit van de IT is gewaarborgd komt een gebruiker niet voor onaangename verrassingen te staan.�

WEDERZIJDSE INSPIRATIE Van automatisering, apparatuur en software moet een ondernemer vooral gemak hebben. Het moet gewoon werken en als het even tegen zit moet het snel weer operationeel worden gemaakt. Grift - IT biedt complete pakketten van diensten aan. Maar OHYHUWRRNPDDWZHUN'HQQLV*ULIW³0HQNDQELM ons rekenen op optimale service tegen lage kosten. 'HNHUQZDDUGHQYDQRQVEHGULMI]LMQ.ZDOLWHLW YHUDQWZRRUGHOLMNKHLGEHWURNNHQKHLGHQRSHQ  eerlijke communicatie/serviceverlening. Met onze service geven we ruimte voor ondernemen. Voor ondernemen heb je namelijk tijd nodig. De zorg voor IT kun je beter uit handen geven. Dat kan bij ons prima. Door samen te werken krijg je ook wederzijdse inspiratie. Door de IT zorgeloos te maken is groei mogelijk. Wij groeien graag mee met jonge MKB bedrijven. Bij ons loop je nooit vast. Laat ons helpen je bedrijf tot een succes te maken.�

ÂŤ

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT  Veel bedrijven wachten met het inzetten van IT-deskundigen totdat het echt te laat is. Automatiseringsapparatuur moet eerst vastlopen, willen ze investeren in de betrouwbaarheid van informatietechnologie (IT). Op dat moment wordt het snel weer op orde brengen van de systemen heel dringend. Men verwacht dan ook dat we snel handelen. Dat doen we uiteraard.

ONZE VISIE Âť Het is natuurlijk beter om de systemen up-to-date te houden. Ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar werken en dat ze doen waarvoor ze zijn aangeschaft. We worden te vaak te laat ingevlogen om de zaak alsnog te redden. Door schade en schande wordt men dan wijs.

UW OPLOSSING Âť Wij zullen altijd ingaan op de vraag een probleem op te lossen maar kunnen er ook voor zorgen dat problemen voorkomen worden. Leg de zorg voor de ICT bij ons, dan heb je tijd om te doen waar je goed in bent en loop je geen risico op schade.

GRIFT - IT B.V. Hovenierstraat 93 2671 DB Naaldwijk Telefoon 0174 - 67 06 15 E-mail info@grift-it.nl ZZZJULIWLWQO

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

19


ONDERNEMERSPANEL

Bent u voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst? De arbeidsmarkt is aan het veranderen. De inhoud van het werk verandert, maar ook de vormgeving van arbeidsrelaties verandert. Mensen veranderen regelmatig van baan en ondernemers vragen maximale flexibiliteit bij inzet van arbeid. Het aantal zzp’ers neemt drastisch toe ten koste van het aantal vaste functies binnen een bedrijf. Het vraagt van zowel werkgevers als werknemers een andere houding. Bent u voorbereid op de nieuwe arbeidsmarkt? De mening van ons panel.

ROLAND VAN GULIK

DESIREE CURFS

JAAP VAN LEEUWEN

XL BEDRIJFSKLEDING B.V.

MKB WESTLAND

DON OPLEIDINGEN

“Stelregels zijn hier gebaseerd op wederzijds vertrouwen”

“Ondernemers en werkzoekenden zijn al bekend met de nieuwe arbeidsmarkt”

‘Geef duidelijk aan wat je als ondernemer wil’

$EVROXXW,NJHORRISHUGH¿QLWLHQLHWLQ het ‘oude’ systeem waar werkgever en werknemer los van elkaar staan. Mijn manier is dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid heeft binnen zijn functie. We bepalen gezamenlijk wat de doelstelling is en wat het kader is waarbinnen dit dient te gebeuren. Iedereen weet zo wat er verwacht wordt en kan zijn eigen gang gaan. Wij noemen dat een participatie omgeving, iets wat het kabinet nu overneemt. Stelregels zijn hier gebaseerd op wederzijds vertrouwen, maximale inzet en heel belangrijk ‘wie goed doet, goed ontmoet’. «

20

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren al sterk veranderd. De behoefte van ondernemers om te kunnen werken met een ÀH[LEHOHVFKLOKHHIWJH]RUJGGDWVWHHGVPHHU werknemers via een uitzendcontract in GLHQVWNZDPHQ'H]HÀH[LELOLWHLWZDVQRGLJ om te kunnen reageren op de pieken en dalen. Ondernemers en werkzoekenden zijn dus al bekend met de nieuwe arbeidsmarkt. Zaak is dat zowel werkgever als werknemer, onafhankelijk van het type contract samen gaan voor het succes van de onderneming en dat de erkenning van de werkgever naar de medewerker er oprecht is. De mensen in de onderneming maken immers het verschil! «

In onze branche is het heel gebruikelijk dat HU JHGHHOWHOLMN PHWÀH[LEHOHNUDFKWHQ wordt gewerkt. Maar ook de vaste medewerkers hebben wisselende tijden en werkdagen. De voorbereiding op de arbeidsmarkt van de toekomst vraagt een langetermijnplanning. Je kunt niet van de ene op de andere dag besluiten om het roer om te gaan gooien. Dit proces is een aantal jaren geleden binnen onze organisatie in werking gezet. Hierdoor hebben medewerkers kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Uiteraard is binnen deze verandering communicatie van essentieel belang. Geef duidelijk aan wat je als ondernemer wil, waarom je dit wil en overleg met de medewerker hoe je dit gezamenlijk het beste kan DDQSDNNHQ=RFUHsHUMHGUDDJYODNRQGHUGH medewerkers. Naar mijn mening ben je als ondernemer nooit klaar. De arbeidsmarkt zal blijven veranderen en dit vergt van u een scherpe blik om ook in de toekomst te kunnen inspelen op deze veranderingen. «


TIM HOUTSMA

NANNETTE VERSCHOOR

MONIKA DE WAAL

AD HOSTING

NOTA BENE

UNIQUE SOURCES

“We hebben al jaren een PL[WXVVHQYDVWHNUDFKWHQ en freelancers�

“Iedere klant en ieder project is namelijk anders�

“Er liggen kansen voor nieuwe manieren van (samen)werken�

AD Hosting opereert in de constante veranderende hosting/internetmarkt. Dit houdt in dat we constant moeten aanpassen aan de wensen die de markt en de klanten hebben. Dit heeft tevens als gevolg dat we GLHĂ€H[LELOLWHLWRRNLQRQVSHUVRQHHOVEHOHLG moeten doorvoeren. Concreet houdt dit in dat we al jaren een mix tussen vaste krachten en freelancers hebben. Het grote voordeel is daarbij dat onze klanten vaste contactpersonen hebben (gemiddeld werken onze vaste medewerkers al meer GDQMDDUELMRQV 6SHFLÂżHNHWHFKQLVFKH knowhow huren we extern in waardoor we in staat zijn om gebruik te kunnen maken van de laatste innovaties. Hierdoor kunnen we aan onze klanten waarmaken wat we beloven. Deze mix zal de komende jaren binnen veel bedrijven verder doorgevoerd worden, dat is de les die we hebben geleerd van de laatste jaren. ÂŤ

Al sinds de start van ons bedrijf werken we met een kleine, vaste kern van medeZHUNHUVHQGDDURPKHHQHHQÀH[LEHOHVFKLO Daarmee kun je optimaal inspelen op de snel veranderende marktomstandigheden èn ervoor zorgen dat je steeds de juiste mensen en partijen voor een klus inschakelt. Iedere klant en ieder project is namelijk anders, zo zorg je ervoor dat je een passende oplossing kunt blijven bieden en kun je altijd uitgaan van wat de markt vraagt in plaats van aan te bieden wat je op dat moment in huis hebt. Deze manier van werken past ons als een jas, dus ja, wij zijn er (al 13 jaar) klaar voor! 

Bij de coaching van startende en doorstartende ondernemers wordt het ons KHHOGXLGHOLMNGHPDUNWYHUDQGHUWYUDDJW andere competenties en een andere manier YDQZHUNHQ3DUDOOHOKLHUDDQORRSWHHQ proces van noodzakelijke integratie en samenwerking van werkers uit verschillende culturen die soms al eeuwen soms pas tientallen jaren, soms pas recent in Nederland zich gevestigd hebben. Er liggen kansen voor innovatie, voor nieuwe manieren van (samen)werken. Optimisme is nodig als basishouding om deze werkelijkKHLGWHODWHQEHVWDDQ+HWJODVLVDOWLMGYRO met water en met lucht, volgens Unique Sources. Laat je uitnodigen en lach de toekomst tegemoet! ÂŤ

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

21


Aanbieding

PAULS PARTNERS %HUNHOVH3RRUW‡-;%HUNHOHQ5RGHQULMV 7  ‡)  ‡LQIR#SDXOVSDUWQHUVQO‡ZZZSDXOVSDUWQHUVQO

VOORKOMEN IS SOMS BETER DAN VERZEKEREN

in het belang van ondernemers Uw eigen

Rollup banner van ontwerp tot en met productie

FinanciĂŤle gevolgen van verzuim vragen om goed management. Hoe grip te krijgen op verzuim, is de centrale vraag? Van oudsher wordt gekeken, vanuit het medisch model, naar de volgende criteria: Íť<ĹŻÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;ŽĨÇ&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć?ĹŻĹ˝Ĺ?Ĺ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ĺ?Ć&#x;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;ĆľĹ?ž͏Î&#x2013;Ç&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹĹ?Ć?Ç&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹÎ&#x2013; ͝͞Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ŊĨĆ?ÍżÄ&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ć?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ&#x152;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;Ć&#x152;ŽůÍŹ&Ĺ˝Ä?ĆľĆ?Ĺ˝Ć&#x2030;ĹŹĹŻÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;

v.a.

â&#x201A;Ź 100,exclusief btw

ÍťWÄ&#x201A;Ć?Ć?Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ŽůĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ÍŹÎ&#x2013;Ç&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹĹ?Ć?Ç&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹÍ&#x203A; ÍťDÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĹśÇ&#x152;Ĺ?ĹŠĹśĹ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x152;ŽŜÄ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161; hĹ?Ć&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÄ?ĹŻĹ?ĹŠĹŹĆ&#x161;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;ŜŽĹ?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśώϹКÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;ĆľĹ?ĹľÄ&#x161;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?Ć?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÍŹÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Í&#x2DC;sÄ&#x201A;ŜƾĹ?Ć&#x161;ŽŜÇ&#x152;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ŜŜĹ?Ć?Ĺ˝Ć&#x2030; Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x152;Ĺ?Ć?Ĺ?Ä?ŽžÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ÄŽĹŻĹ˝Ć?ŽĎÄ&#x17E;ĆľĹ?Ć&#x161;Í&#x2014;Ä&#x161;Ä&#x17E;ŜŏĹŹĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x;Ć?Ä?Ĺ&#x161;ĹśÄ&#x201A;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x;Ä&#x17E;Í&#x2DC;WÄ&#x201A;Ć?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;ŽůĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ? Ä&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹĆ&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;Í&#x2DC;<Ç Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĆľÇ Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;ŽŽĆ&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;Í&#x2DC;sÄ&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?Ć?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹľĹ?Ä&#x17E;Ć?ĹśÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ĺś Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;ŽůĹ?Ä&#x17E;ĹśĆ?ĹŻĹ˝Ĺ?Ĺ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç Ĺ?ĹŠĆ?Ä&#x201A;ĨÍ&#x2DC;/ĹśĆ?ŽžžĹ?Ĺ?Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹśĹ?Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;ůĨĆ?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?ŜŽÄ&#x161;Ĺ?Ĺ?Í&#x2DC;

...een sportieve kijk op verzekeringen!

BESLITE is sinds 1990 een betrouwbare partner op het gebied van lichtreclame en elektra. Op het gebied van lichtreclame maken wij o.a. gebruik van neonverlichting, led-verlichting, lichtbakken, lichtzuilen en freesletters. Naast onze activiteiten in lichtreclame is BESLITE ook een volledig gecertificeerd elektrotechnisch installatiebedrljf. Al uw elektrotechnische installaties (van woonhuis tot fabriekshal) worden door ons vakkundig geĂŻnstalleerd. Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u een prijsopgave? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bes Lite lichtreklametechniek Noordeindseweg 286a 2651 LL Berkel en Rodenrijs T. 010-5120775 - M. 06-20014760 E. info@beslite.nl - www.beslite.nl

Vormgeven, opmaak en meer ...veel meer


PLUS

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

BERNARD MULLER: WIJ VINDEN EEN MEDICIJN TEGEN ALS

“Ik heb geen angst meer” Zijn bedrijf Burando is recent gelauwerd als snelste groeier van Zuid-Holland. Eerder ontving hij al een prijs van Havenbedrijf Rotterdam. Bernard Muller wendt zijn ondernemerskracht nu op een andere manier aan. Hij wil een cure voor de slopende ziekte ALS vinden.

De reclamecampagne laat geen ruimte voor twijfel. ‘Ik ben inmiddels overleden’, luidt de boodschap op manshoge posters. Een plens ijskoud water in het gezicht van de toeschouwer, maar het is helaas de realiteit. ALS -amyotrofische laterale scleroseis een progressieve spierziekte, patiënten leven vanaf de diagnose gemiddeld drie tot vijf jaar. De aandoening vernietigt zenuwcellen, waardoor functies uitvallen. “In principe begeef ik me in de reservetijd”, vertelt Bernard Muller, bij wie in 2010 ALS werd vastgesteld. “De verschijnselen openbaren zich bij mij echter in een trager tempo. Uiteraard kijk ik er niet naar uit om ‘locked-in’ te raken, een situatie van volle bewustzijn zonder te kunnen communiceren. Ik ondersteun dan ook de ontwikkeling van alternatieve communicatiemiddelen.”

GEEN FAIRY TALE Wat doet Bernard Muller eigenlijk niet? Hij zwom kilometers door de Amsterdamse grachten tijdens de City Swim, waarmee geld voor onderzoek bijeen wordt gebracht. De Mont Ventoux bleek niet eens te hoog tijdens de Tour du ALS en dit jaar rijdt hij samen met een Australische medepatiënt en rallycoureur Peter Versluis van Londen naar Mongolië. Dan staan er nog de opzet van een zorghotel voor ALS-patiënten en een Mount Everestexpeditie op stapel. “Maar ik klim niet mee hoor”, stelt Muller met een glimlach. “Hoewel ik me goed voel, zou dat iets te veel worden. Het voornaamste is dat er geld binnenkomt voor onderzoek en uiteindelijk

de ontwikkeling van een geneesmiddel. Dat is allesbehalve een fairy tale De ziekte AIDS betekende voorheen een zekere dood en kijk nu eens wat er aan levensreddende medicijnen voorhanden is.”

STROOMVERSNELLING Een arts in Berlijn stelde drieënhalf jaar geleden de diagnose ALS bij Bernard Muller. De wereld van de Rotterdamse ondernemer stortte in. Hij hervond zijn kracht echter snel en begon plannen te maken. Het 2500 jaar oude The Art of War van Sun Tzu bood daarbij een bruikbare basis. “Vijf missies heb ik op zijn werk gebaseerd. Het aanspreken en samenbrengen van ALSpatiënten, verzamelen van middelen, ontdekken van de oorzaak, vinden van een cure en de zorg voor patiënten. De ontmoeting met medeondernemer en ALS-patiënt Robbert Jan Stuit -en recent met Garmt van Soest- bracht alles stroomversnelling. We hebben samen biotechbedrijf Treeway opgericht om de ontwikkeling van een medicijn op een hoger plan te zetten.”

PROJECT MINE Robbert Jan Stuit en Bernard Muller zijn tevens de initiatiefnemers van project MinE. Samen met professor Leonard van den Berg, dé deskundige op ALS-gebied, en Eric Nolet van Stichting ALS, willen ze 15000 DNA-profielen van ALS-patiënten verzamelen voor genetisch onderzoek. Een kostbare zaak, want één profiel kost al duizenden euro’s, maar Project MinE is met inmiddels meer dan 2000 profielen op de goede weg.

VECHT MEE: ALS DE WERELD UIT! Hewlett-Packard (HP)en Stichting ITdonations gaan samen de strijd aan tegen ALS. HP heeft sinds jaar en dag een sterk ontwikkeld MVO beleid en heeft zich voor de komende 2 jaar ten doel gesteld om mee te helpen aan het bestrijden van de dodelijke zenuw-/spierziekte ALS. Dit doen zij samen met de Stichting ITdonations en een aantal regionale HP partners. ITdonations is een onafhankelijke stichting met als doel het duurzaam en verantwoord afvoeren van IT apparatuur, GSM’s, PDA’s en smartphones . Stichting ITdonations zorgt YRRUHHQJHFHUWL¿FHHUGHZHUNZLM]HLQFOXVLHI 100% veilige dataverwijdering. De restwaarde van de apparatuur komt ten gunste aan het ALS onderzoek / de Stichting ALS. Doneer NU uw afgeschreven ICT Apparatuur en vecht mee tegen de genadeloze ziekte ALS. Wilt u meer weten over de actie? Neem dan contact op met Claudia Vink van ITdonations via info@itdonations.nl

“Wij vinden een medicijn tegen ALS”, zegt Bernard Muller. “Daar ben ik van overtuigd. Ik moet ook wel, anders hebben onze inspanningen geen zin. De angst die ik in eerste instantie na de diagnose voelde, is allang verdwenen. Angst heeft plaatsgemaakt voor energie.”

«

PROJECT MINE E-mail bernard@projectmine.com www.projectmine.com facebook.com/MineMakeityours

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

23


DE ARBEIDSMARKT VAN MORGEN:

Wetgeving frustreert in plaats van faciliteert 24

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r


PLUS

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Hoe ziet de arbeidsmarkt van morgen er uit? Volgens Marco Bastian, directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), moet het antwoord op die vraag niet door de huidige politici en overige beleidsmakers worden gegeven, maar door de jongere generatie, de werkers van morgen. “Als Henry Ford een cowboy had gevraagd wat de oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk was, had die gezegd ‘een sneller paard’ ”. Samen met Business Universiteit Nyenrode heeft de NBBU daarom een studentenwedstrijd uitgeschreven om een duidelijke glimp op te vangen van die toekomst, om het geluid van een ronkende automotor te horen tussen het gehinnik dat er ongetwijfeld ook in opklinkt. Tussen de twintig en dertig procent van de beroepsbevolking heeft werkafspraken op basis van bepaalde tijd. Dat zijn alles bij elkaar zo’n twee miljoen mensen – veel meer dan er nodig zouden zijn als flexwerk zich nog altijd zou beperken tot piek & ziek, zoals vroeger. Op een recent congres dat door het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid was georganiseerd werd door de beleidsmakers zelf geconstateerd dat het aantal flexwerkers in de huidige laagconjunctuur opnieuw was gegroeid. En toch is het deze minister die onlangs de Wet Werk en Zekerheid heeft gelanceerd, waarin wordt gesteld dat ‘iedereen weer recht heeft op een vaste baan’. Hoe vallen dit Haagse voornemen en de evolutie in de reële economie met elkaar te rijmen?

SCHIJNCONTRACTEN “De Partij van de Arbeid wil de vaste baan minder vast en de flex minder flex maken. Die gelooft heilig in de mantra en denkt dat deze vanzelf realiteit wordt als die maar vaak genoeg herhaald wordt,” zegt Marco Bastian. “In de oude situatie kon je iemand nog drie maal achter elkaar een contract van een jaar aanbieden, met een tussenperiode van drie maanden, in de nieuwe wordt dat beperkt tot twee keer. Bovendien krijgt een werknemer na twee jaar recht op een transitievergoeding. Het is niet moeilijk om te voorzien dat deze nieuwe wet tot nog veel meer schijncontracten zal leiden dan er nu al bestaan.”

FOUTE VERBANDEN LEGGEN De wetgeving heeft in Nederland de neiging sterk achter de feiten aan te lopen. Marco Bastian geeft een voorbeeld: “Wij beweren een dienstenland te zijn, maar tot in de jaren negentig viel je als bedrijf niet onder de huurbescherming als je geen product verkocht vanuit je pand maar een dienst. We zorgen voor een patch van regelgeving, waarbij we bij wijze van spreken met behulp van MS-Dos de programmatuur voor een IPhone willen schrijven. Er worden ook zaken aan elkaar geknoopt die op het oog wel maar in wezen niets met elkaar te maken hebben. Flexwerk heeft een slechte naam omdat je zonder vast contract moeilijk een hypotheek kunt krijgen. Hoe zit dat dan met al die mensen die een vaste baan hadden en werkloos werden?

Slapen die sindsdien allemaal onder de brug? Nee natuurlijk. De AFM legt de banken helaas op dat inkomen verbonden is met een bepaalde contractvorm in plaats van met werk.“

VERDWIJNENDE BEROEPSGROEPEN De nieuwe wet anticipeert niet op de grote veranderingen die voor de deur staan, vindt Marco Bastian: “Er zijn ontwikkelingen gaande waarvan we de impact nog niet bij benadering kunnen inschatten, bijvoorbeeld die van het 3d printen. Of neem de manier waarop de financiële administratie automatiseert en vereenvoudigt. Een factuur komt digitaal binnen en wordt

“Het duurt niet lang meer of boekhouders zijn niet meer nodig” vanzelf op de juiste post geboekt. Het duurt niet lang meer of boekhouders zijn niet meer nodig, een complete beroepsgroep verdwijnt wellicht. En dat we de betekenis van dergelijke ontwikkelingen maar moeilijk kunnen overschatten wordt wel bewezen door die van de App. Nog maar enkele jaren geleden hadden we er nog nooit van gehoord, nu maakt een groot deel van de bevolking er gebruik van alsof ze nooit anders heeft gedaan.”

VAN GEMIDDELD TWEE NAAR VEERTIEN BANEN Nog een voorbeeld hoe de arbeidsmarkt flexibiliseert, tegen de Haagse stroom in, is het toenemend aantal malen dat jongeren van baan veranderen. Cijfers uit de VS spreken in dat verband boekdelen, vindt Marco Bastian: “Vroeger had een Amerikaan gemiddeld twee banen tot zijn vijfendertigste, nu zijn dat er veertien. Het verlangen naar meer flex groeit zowel aan de kant van de werkgevers als aan die van de werknemers. Dat impliceert ook dat de rol van de intermediair steeds belangrijker wordt in het verbinden van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

De wetgeving zou die evolutie moeten faciliteren in plaats van frustreren. Ik moet daarbij denken aan de parabel van de twee scholen die van elkaar gescheiden worden door een gemeenschappelijke tuin. Wekenlang vergaderen ze over de vraag hoe ze die moeten afgrenzen en inrichten. Ze komen er niet uit, tot ze besluiten de kinderen zelf hun weg te laten zoeken erdoorheen en aan de hand van dat pad de kwetsbare planten en doornige struiken in perkjes te plaatsen. “

REMMENDE VOORSPRONG Omdat de jongste generatie werkgevers en werknemers zich de impact van de veranderende arbeidsmarkt het meest lijkt te realiseren, moet die ook meer stem krijgen bij het formuleren van toekomstbestendige oplossingen voor de problemen van nu, vindt de directie van de NBBU. Zelfs binnen het hart van de wereld van de flexibele arbeid, de uitzendbranche zelf, werkt de wet van de remmende voorsprong. Wat vroeger een voorsprong opleverde is nu een blok aan het been. De NBBU werd een twintigtal jaar geleden opgericht uit onvrede van veel kleinere en middelgrote uitzendbureaus met de inertie van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU, waarin de grote bedrijven teveel zeggenschap hadden. Het was dan ook de NBBU die, samen met de Businessuniversiteit Nyenrode, het initiatief nam tot het project Sunrise, waarbij de werkers van morgen worden uitgenodigd mee te denken over de arbeidsmarkt van morgen. De meest innovatieve kijk op een van de vijf thema’s maakt kans op een prijs van vijfduizend euro. “Degenen die nu aan het roer staan zijn degenen die de problemen waarmee we nu kampen hebben veroorzaakt. Van hen mag je niet verwachten dat ze een effectieve oplossing aandragen,” vindt Marco Bastian. “We hebben behoefte aan een nieuwe horizon. In het najaar van 2014 maken we bekend hoe die nieuwe horizon er volgens de deelnemers aan de wedstrijd uit ziet.”

«

Voor meer informatie, surf naar: www.arbeidsmarktvanmorgen.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

25


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer)

3

Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4 Voorbeeld overzicht Website-Leads

Alle relevante informatie wordt nu vastgelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Donderdag 3 januari 2013

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:


PLUS

Tekst: Ed Lamme // Fotografie: René Zoetemelk

ONDERNEMER GERARD VAN GILS:

Alles wat bloeit en mij altijd weer boeit! Dat oudere werknemers niet bij de pakken gaan neerzitten bewijst ondernemer Gerard van Gils. Na tegenslagen kwam hij er steeds weer bovenop en zijn nieuwste bedrijf Green Bird is een groot succes! Als zoon van een kweker uit Waddinxveen groeide Gerard van Gils (68) tussen de bloemen op en op zijn 20e begon hij voor zich zelf. Hij ging met een mobiele bloemenkar op pad en ventte bloemen op standplaatsen bij winkelcentra in de regio. Al snel begon de jonge Gerard bloemenwinkeltjes in supermarkten. Toch ging zijn hart uit naar de groothandel. Inmiddels getrouwd met zijn jeugdliefde Ria, waar hij nu al 47 jaar lief en leed mee deelt, begon hij achter zijn huis in Alphen aan den Rijn een tuincentrum. “Wij waren de eersten die boeketten leverden en kregen daarmee een grote bekendheid.”

TEGENSLAG In zijn kantoor in de veiling Bleiswijk vertelt de gedreven ondernemer ook over de tegenslagen. “Ons bedrijf groeide snel en op een gegeven ogenblik hadden wij 40 man in dienst. De klanten kwamen vanzelf naar ons toe. Een grote klant uit Frankrijk bestelde zelfs voor zo’n 80 duizend gulden per week. Betalingen begonnen echter op een gegeven moment te stagneren en

uiteindelijk ging mijn zaak failliet. Ik ging echter op dezelfde dag door met mijn nieuwe bedrijf Trendmaster, waar 120 man aan de slag waren. In 2005 ben ik gestopt omdat op mijn 60e het vuur was gedoofd. Mijn kinderen zijn verder gegaan met Euroboeket. Na een flinke dip ben ik echter toch weer aan de slag gegaan en begon met adviesbureau Iris, een bedrijf gespecialiseerd in logistiek en financieel management voor startende ondernemers, waar ik mijn ervaringen kwijt kon. Ondanks het feit dat Iris aardig liep zocht ik toch naar een manier om mijn passie voor het bloemenvak te kunnen behouden en hierin innovatief te zijn. Uiteindelijk leidde dat tot een nieuw en uniek product: de Vogelvoederkrans!”

GREEN BIRD Wat begon met de Voederkrans, als alternatief voor de kerstkrans, is uitgelopen tot een van de meest kwalitatief hoogstaande- en voedingsrijke tuincreaties. Gerard van Gils met enige trots “Mijn nieuwe bedrijf is erg hard gegroeid. Het laatste kwartaal van 2013 hadden wij een

oplage van ruim 350 duizend eenheden in 12 verschillende items! Zelfs in Rob’s Grote Tuinverbouwing op SBS6 is aan onze vogelvoederproducten uitgebreid aandacht besteed.” Hij vertelt dat de productie plaatsvindt in Polen, waar dertig tot honderd medewerkers hun vakmanschap inzetten voor de vogelvoederproducten. “Alle gebruikte materialen zijn puur natuur. De stro, die als basis dient, wordt natuurvriendelijk geteeld door boeren in Polen. Het mos, dat om de stro wordt gebonden, is afkomstig uit bossen in Polen die daarvoor speciaal door Staatsbosbeheer zijn aangewezen. Op een stuk grond staan drie enorme loodsen voor de vervaardiging en opslag van onze producten. Met medewerking van mijn zoon gaan we de komende jaren verder uitbreiden. En ondanks mij gevorderde leeftijd heb ik het gevoel weer net begonnen te zijn!”

«

www.green-bird.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

27


PLUS

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: René Zoetemelk

MKB Cursus & Training: scholing is succesfactor Bedrijven die hun kennis en vaardigheden op peil houden lopen voorop, zegt George Bel. De directeur van MKB Cursus & Training verwacht dit jaar een nog grotere vraag naar trainingen op P&O-gebied. In tienden van procenten wordt er gerekend als het om de Nederlandse economie gaat. Zo schuifelden we in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent vooruit ten opzichte van de drie maanden die daaraan vooraf gingen. Ook voor 2014 voorspellen economen een voorzichtige groei. Kijken we echter voorbij allerlei macro-economische beschouwingen, dan zien we veel bedrijven die het goed doen, stelt George Bel. Volgens hem zijn dat niet zelden ondernemingen waar continue ontwikkeling van management en medewerkers prioriteit heeft. “Deze bedrijven anticiperen op de nabije toekomst. Ze zijn wendbaar genoeg om de huidige omstandigheden

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

ten goede te keren en ze zijn gereed voor een plotseling stijgende vraag. Scholing maakt deel uit van hun succes. Ondernemers die zich bijvoorbeeld serieus verdiepen in de marketingmogelijkheden van sociale media, vervullen een voortrekkersrol. Het is ook gewoon heel logisch: een verkoopteam dat goed voorbereid, gewapend met actuele kennis en vaardigheden aan de slag gaat, is vele malen sterker dan een team dat achteroverleunt.”

ECHTE PRAKTIJKMENSEN MKB Cursus & Training behaalde vorig jaar een percentage aan tevreden klanten waar menig bedrijf jaloers op zal zijn. De onafhan-

kelijke certificeringinstantie Cedeo deed uitgebreid onderzoek en kwam tot de conclusie dat 98 procent (zeer) tevreden is over het aanbod van de landelijke opleidingsorganisatie. Onder meer de praktijkgerichtheid en de directe toepasbaarheid scoren volgens Cedeo erg hoog. “We organiseren cursussen en trainingen in de regio”, vertelt George Bel. “Er is altijd wel een locatie in de buurt van deelnemers. De opleidingsprogramma’s komen voort uit de concrete vraag van het midden- en kleinbedrijf. Regelmatig vernieuwen we het aanbod. Er komen trainingen bij en bestaande opleidingen worden geactualiseerd en uitgebreid.


We leren cursisten het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers, zonder dat ze deze klanten voor het hoofd stoten. Met de juiste woorden kun je veel bereiken.â&#x20AC;?

INNOVATIEVE ZELFSTANDIGEN

Onze trainers zijn echte praktijkmensen. Ze hebben oog voor de wensen van ondernemers en weten mensen enthousiast te maken.â&#x20AC;?

SPOTLIGHT OP PERSONEEL Over enthousiasmeren gesproken, medewerkers zodanig coachen dat ze het beste uit zichzelf halen, staat volgens George Bel vol in de spotlight. Hij voorspelt dat trainingen als Personeelsgesprekken, Effectief leidinggeven en Personeelsmanagement verder aan populariteit winnen. â&#x20AC;&#x153;Veel bedrijven zijn afgeslankt, alleen de beste mensen zitten er nog. Om ervoor te zorgen dat deze medewerkers hun talenten optimaal benutten, is zorgvuldige aansturing noodzakelijk. Daarnaast moet je mensen kunnen inspireren. Leidinggeven begint tenslotte met motiveren. Er is dan ook veel belangstelling voor een pittige training als Effectief leidinggeven, die voor een groot deel uit praktijkoefeningen bestaat.â&#x20AC;? Naast scholingsaanbod op P&O-gebied, staan trainingen die de marketing, verkoop en financiĂŤle huishouding helpen verbeteren hoog op de verlanglijst van ondernemers. â&#x20AC;&#x153;Bedrijven willen bijvoorbeeld klantgerichtheid naar een hoger niveau tillen. En debiteurenbeheer is nog altijd een hot item.

WAT VINDEN KLANTEN? TIME MANAGEMENT Yvonne Jansen, medewerker P&O bij Wicro Plastics, Kessel â&#x20AC;&#x153;Je kunt zelf veel doen om prettiger te werken, zo blijkt uit de training. Het is een natuurlijke reactie om druk aan de organisatie te wijten, maar bepaalde spanningen ontstaan door individuele acties. Sommige medewerkers trekken veel naar zich toe, andere schuiven juist af. Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen werk en communiceer over taken die wellicht niet bij jouw functie horen.â&#x20AC;?

Speciaal voor kleine zelfstandigen, creĂŤert MKB Cursus & Training een programma met themaâ&#x20AC;&#x2122;s als ondernemersplan, verkoopgesprekken en basisadministratie. De prijzen van deze aparte lijn zijn afgestemd op de doelgroep. George Bel: â&#x20AC;&#x153;zzp-schap is er in alle soorten en maten. Sommige zzpâ&#x20AC;&#x2122;ers zijn echte ondernemers, ze groeien door, andere blijven hun specialisme als eenling uitvoeren. Er komen ook steeds meer jongeren die in eigen beheer een innovatief, online product ontwikkelen. Hoe dan ook, de zzpâ&#x20AC;&#x2122;er moet een duizendpoot zijn, hij moet van alles een beetje weten. Daar gaan wij bij ondersteunen.â&#x20AC;? Ook de komst van het transitiebudget -onderdeel van het ontslagrecht dat per 1 juli 2015 in gaat- biedt naar mening van George Bel nieuwe inzichten. De transitievergoeding wordt per dienstjaar berekend, heeft een maximum van 75.000 euro en is uitsluitend bedoeld voor scholing. â&#x20AC;&#x153;We gaan ons best doen om zo goed mogelijk bij de komende vraag aan te sluiten.â&#x20AC;?

KLASSIKAAL EN DIGITAAL Technologische mogelijkheden maken mobiel werken en communiceren steeds eenvoudiger. Zo kan ook scholing op afstand worden gevolgd, onder meer via e-learning. Vervangt de computer op den duur het vertrouwde klaslokaal? George Bel ziet eerder een mengvorm ontstaan. â&#x20AC;&#x153;De interactie tussen deelnemers is onmisbaar bij veel trainingen. Scholing gericht op veiligheid is daar een concreet voorbeeld van, maar je kunt ook denken aan rollenspellen bij Leidinggeven en motiveren, Verkoop en acquisitie en Omgaan met de media. E-learning is echter een mooie methode om theoretische kennis te toetsen of een opfriscursus te volgen. Stel, je hebt de opleiding Arbeidsrecht gevolgd, dan kan informatie over aanpassingen in de regelgeving digitaal worden aangeleverd. Blended learning, de combinatie van klassikaal en digitaal, heeft zeker toekomst.â&#x20AC;?

ÂŤ

KLANTGERICHT VERKOPEN IN DE DETAILHANDEL Ada Elings-Geels, eigenaresse Geels Woonwarenhuis, Bennekom â&#x20AC;&#x153;Een mystery shopper bezocht ons woonwarenhuis voorafgaand aan de training. Dat bleek dus de trainer zelf te zijn. Zijn winkelervaringen leverden meteen veel input op. We barsten van de productkennis, maar de klant uiteindelijk tot aankoop verleiden kon beter. In twee trainingsavonden hebben we veel bijgeleerd, ook over het omgaan met veeleisende klanten. Nu moeten we de kennis op peil houden.â&#x20AC;?

QUICK SCAN HĂ&#x2030;T PROBLEEM VAN DE MARKT Âť Een ondernemer moet in principe overal verstand van hebben: verkoop, ÂżQDQFLsQ3 2PDUNHWLQJPDQDJHPHQW Als het bedrijf groeit, komen er nog veel meer taken bij. Dat geldt ook voor medewerkers op een bepaald niveau, zij werken steeds vaker multifunctioneel.

ONZE VISIE Âť We willen ondernemers en ondernemende mensen laten excelleren. Met trainingen op deelgebieden vergaren professionals de kennis die ze daadwerkelijk nodig hebben. Geen ellenlange sessies, gevuld met theorie, maar een zeer praktische aanpak. Wat cursisten vandaag leren, passen ze morgen toe.

UW OPLOSSING Âť Onze cursussen en trainingen worden in alle delen van het land gegeven. De reistijd is zodoende minimaal. Incompanytraining is eveneens mogelijk. We hebben een oplossingsgerichte insteek, informatie moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk van cursisten. Omdat de cursussen en trainingen klassikaal plaatsvinden, leren deelnemers van elkaar. Ze kunnen de stof tevens in groepsverband uittesten.

MKB CURSUS & TRAINING BV Malietoren Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag Telefoon 015 - 219 13 90 E-mail info@mkbct.nl www.mkbct.nl

KLANTGERICHT DENKEN EN HANDELEN Jaco van den Dool, directeur JK van den Dool BV, Wassenaar â&#x20AC;&#x153;Vrijwel iedereen vindt dat hij klantvriendelijk werkt, maar ervaart de klant dat ook zo? Klantvriendelijkheid hangt vaak van eigen inzicht af. De training heeft daar bij ons lijn in gebracht. We zijn heel concreet begonnen met uniformiteit in de telefoonaanname. E-mail is een ander voorbeeld: beantwoordt vragen van klanten eens zelf in plaats van slechts een terugbelverzoek aan je collega te sturen.â&#x20AC;? Meer ervaringen van klanten: www.mkbct.nl/klanten

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

29


PLUS

Tekst: Ed Lamme // Fotografie: René Zoetemelk

Olympia Uitzendbureau kent de arbeidsmarkt Tekort aan geschoold personeel, vergrijzing, ontgroening, verzuim, minder vaste contracten, veranderende wet- en regelgeving: hoe ga je als ondernemer om met de veranderende arbeidsmarkt? Olympia Uitzendbureau speelt daar continu op in! “De kracht van Olympia Uitzendbureau is dat wij een franchiseorganisatie zijn”, benadrukt Steven Gudde, Manager Innovatie & Ontwikkeling van Olympia. “Iedere vestiging van Olympia wordt geleid door een franchiseondernemer. Zij kennen als ondernemers de bedrijven in hun werkgebied en de problemen en behoeften in hun markt doordat zij letterlijk dicht op hun klanten zitten. Met kennis en daadkracht kunnen zij snel inspelen op de vraag naar flexibele arbeid. Hun langdurige betrokkenheid, de lokale kennis en het lokale netwerk bieden grote voordelen voor onze klanten. Zij garanderen immers continuïteit in personele bezetting en marktkennis. Onze franchiseondernemers hebben de drive en resultaatgerichtheid van een ondernemer en voelen zich verantwoordelijk voor het succes van de klant. En dat zie je terug in de cijfers.”

drastisch besparen op personeelskosten als zij werken met een compacte kern. En met een flexibele schil kun je naar behoefte werknemers inzetten en zit je er niet aan vast. Is er geen werk dan hoef je ook niet te betalen. Door een groot deel van het personeelsbestand flexibel te houden worden de bedrijfsrisico’s ingeperkt en worden krachten naar behoefte ingehuurd. Momenteel werkt 30% van de mensen in Nederland min of meer flexibel. Deze verandering vraagt een andere aanpak in de omgang met de factor arbeid. Naast toenemende flexibiliteit zie je ook dat bedrijven personeelsafdelingen afslanken en vaker externen inhuren voor werving en selectie en het beheren en plannen van personele capaciteit. Met onze kennis en ervaring zijn wij in staat om deze specifieke taken over te nemen en bieden wij als businesspartner onze klanten een optimale bedrijfscontinuïteit.”

TOENAME FLEXIBELE ARBEID Gudde wijst op de veranderingen op de arbeidsmarkt. “De concurrentie en het kostenbewustzijn nemen in alle sectoren toe. Een bedrijf dat concurrerend wil blijven, moet zich steeds flexibeler organiseren. Werkgevers kunnen

OLYMPIA MAASSLUIS Tatiana Buikhuizen Wagenstraat 1, 3142 CR Maassluis Telefoon 010 - 592 15 00 E-mail maassluis@olympia.nl www.olympia.nl

30

HÉT ONDERNEMERSBELANG // &%*5*&r

SERVICE EN OPLEIDING Gudde voegt er aan toe dat vanuit het Olympia Service

Center in Den Haag de franchiseondernemers in hun regio worden ondersteund om maximaal succesvol te zijn. “Onze ondernemende professionals spelen bijvoorbeeld constant in op de vele veranderingen in de wetgeving. Neem bijvoorbeeld het Ontslagrecht, de Participatiewet en de Flexwet. Uniek daarbij is het intern opleidingsinstituut: de Olympia Academy. “Ons kenniscentrum zorgt ervoor dat wij een continu lerende en inspirerende organisatie zijn. Zo kunnen startende franchiseondernemers, maar ook ervaren ondernemers en hun teams blijven werken aan de beste versie van zichzelf en hun onderneming. ”Dit alles zorgt ervoor dat de franchiseondernemer altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de markt. Vanuit de lokale vestiging kan de ondernemer zich focussen op datgene waar hij goed in is: díe kennis inzetten voor ondernemingen en bedrijven in de lokale markt!” Olympia staat in de top 5 van grootste uitzendorganisaties in Nederland. Met 45 jaar ervaring werkt de organisatie, vanuit 90 vestigingen, dagelijks voor duizenden opdrachtgevers, van MKB tot multinationals.

«


Het groene denken van oosthoek (S]HUHM

PZPHTWSV`LK)=Z\JJLZ]VSHSZPU[LYTLKPHPYLUSL]LY[

NVLKNLR^HSPÃ&#x201E;JLLYKWLYZVULLSPUKP]LYZLVWSLPKPUNZUP]LH\»ZLU ]HRNLIPLKLU6UaLKPLUZ[]LYSLUPUNYPJO[aPJOOPLYIPQ]VVYUHTLSPQRVW ^LY]PUN ZLSLJ[PLPUSLULUKL[HJOLYPUNLUWH`YVSSPUN=VVYWH`YVSSPUN VWNYV[LYLZJOHHS^LYRLU^PQZHTLUTL[LLUWYVMLZZPVULSLWHY[ULY +HHYUHHZ[]VLYLU^PQPU[LYPTVWKYHJO[LU\P[LUHK]PZLYLU^PQIPQ /9]YHHNZ[\RRLU4L[[^LL]LZ[PNPUNLUPZPHTWSV`LKRSLPUPU VT]HUNTHHYNYVV[PUVUKLYULTLU+P[PZTLKL[LKHURLUHHUVUaL LU[OV\ZPHZ[L]HRILR^HTL JVUZ\SLU[LULULLU WSLaPLYPNLUVUVUZLUZL ILKYPQMZJ\S[\\Y AV^LSPU[LYUHSZL_[LYU NLYPJO[aPQU^L]YPLUKLSPQR LLYSPQRIL[YV\^IHHY LU[YHUZWHYHU[

Vincent van Goghlaan 141, 3141 KT Maassluis T 010 - 592 62 55 | F 010 - 591 31 00 | info@iamployed.nl

www.iamployed.nl

Aannemingsbedrijf | Mechanisatie Greenkeeping Woudseweg 178a 2636 AW Schipluiden Tel. 015 380 87 83 Fax 015 380 72 38

Mobiel 06 43 23 54 73 Internet: www.oosthoek-groep.nl E-mail: p.b.oosthoek@oosthoek-groep.nl 09199

Platform voor kansrijk ondernemen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


TRAINING VERKOOPVAARDIGHEDEN Veel medewerkers in de Greenport zijn geheel of gedeeltelijk betrokken bij de verkoop. Vaak zijn ze er min of meer ingerold en hebben en missen de tips en trucs om succesvol te zijn in het verkopen en onderhandelen. Een goede relatie met de klant, het doorvragen naar behoeftes, zoeken naar alternatieve mogelijkheden vertaalt zich al snel in een hogere omzet. Lentiz | cursus & consult organiseert voor de (glas)tuinbouw een aanverwante sectoren de training “Verkoop vaardigheden” voor verkopers, accountmanagers en administratief personeel die de kneepjes van het verkoopvak onder de knie willen krijgen.

IN SLECHTS ! 3 AVONDEN

Deze verkooptraining breekt met de traditie van de “vlotte babbelaar”. Daarin zijn klanten niet meer geïnteresseerd. Wel leer je hoe je met een goede voorbereiding slimme vragen kunt stellen, waarmee je inzicht krijgt in de werkelijk behoeften van de klant. Pas dan komt het moment waarop je waarde gaat creëren voor je product. Het geleerde kun je direct na de verkooptraining met succes in de praktijk inzetten. De training bestaat uit drie dagdelen en bevat naast korte presentaties van technieken heel veel praktische oefeningen en rollenspel in een herkenbare setting. KOSTEN De kosten bedragen per cursist € 345,- excl. BTW. De cursisten krijgen elk een praktische handleiding en een certificaat van deelname. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.lentiz.nl/cursus-consult en telefoonnummer (010) 590 34 47

Lourens van Herk Commandeurskade 22 3155 AD MAASLAND T +31(0)10 590 34 47 E cursus-consult@lentiz.nl

Met praktische handleidingen en certificaat!

www.lentiz.nl

Het Ondernemersbelang Delft Westland Oostland 1-2014  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Het Ondernemersbelang Delft Westland Oostland 1-2014  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement