Page 1

VAN

LIMBURG-NOORD

Arbeidsmarkt komende jaren nóg flexibeler ‘Goeie mensen... ze bestaan echt’ Pionier in onderscheidende mediatechnieken

EDITIE

01 2014


Group

n e g e t t i e t i l i b o m e l a Tot ! js i r p e r a b l a a t e b een

Interesse? Bel ons! Onze buitendienst komt graag naar u toe!

Auto Niroc, Roermond

Auto Heurkens, Roermond

De Heurkens Group combineert een hoge klanttevredenheid met intensieve klantgerichtheid. Auto Heurkens, Weert

ECHT Rijksweg Noord 3 T 0475-481250

Auto Niroc, Weert

Auto Heurkens, Echt

WEERT Roermondseweg 87 T 0495-580700

ROERMOND Jacob Romenweg 8 T 0475-322299 www.autoheurkens.nl

ROERMOND Mijnheerkensweg 29 T 0475-395340

WEERT Roermondseweg 87 T 0495-580700

www.autoniroc.nl

ROERMOND Jacob Romenweg 8 | T 0475-370212 www.roadlease.nl


INHOUD REPORTAGE

REPORTAGE

REPORTAGE

EEN GODSGESCHENK VOOR WIE FLEXIBELE ARBEID BIEDT

‘GOEIE MENSEN...ZE BESTAAN ECHT’

PIONIER IN ONDERSCHEIDENDE MEDIATECHNIEKEN

6XFFHVLQXLW]HQGODQGZRUGWEHSDDOGGRRUÀH[LELOLWHLW+RHÀH[LEHOHUKRHVXFFHVYROOHU-XSLWHU 8LW]HQGEXUHDXLQ9HQORVFKDNHOWVQHOYRRUDO ZDDUJURWHUHDDQWDOOHQÀH[LEHOHDUEHLGVNUDFKWHQ ]LMQJHYUDDJG9DQGDDJQRJWLHQWZLQWLJGHUWLJ KRQGHUGGLUHFWLQ]HWEDUHPHQVHQ"*HHQSUREOHHP-XSLWHUNDQGDWRPGDWKHWQLHWPHWYDVWH LQWHUFHGHQWHVSHUNODQWZHUNWPDDUPHWHHQFHQWUDOHSODQQLQJ+LHUGRRUNDQVQHOHQHI¿FLsQW ZRUGHQµJHVFKRYHQ¶PHWPHQVHQGLHGDDUZRUGHQLQJH]HWZDDUGHDFXWHYUDDJOLJW*HHQOHHJloop dus.

$YDQFHLVDOPHHUGDQWZLQWLJMDDUDFWLHIELQQHQZHUYLQJ VHOHFWLH0HWDFKWYHVWLJLQJHQ ZHUNWGHRUJDQLVDWLHELQQHQKHWJURRWVWHGHHO YDQ1HGHUODQGHQ9ODDQGHUHQ(pQYDQGLH YHVWLJLQJHQEHYLQGW]LFKLQ9HQOR+HWNDQWRRU EHGLHQWVLQGV]LMQRSULFKWLQJHHQWURXZHNULQJ YDQNODQWHQHQNHQPHUNW]LFKGRRUHHQKRJH NZDOLWDWLHYHGLHQVWYHUOHQLQJ$YDQFHLVXLWJHEUHLGWRWppQYDQGHEHODQJULMNVWHVSHOHUVRS GH/LPEXUJVHPDUNW

LEES VERDER OP PAGINA 19

RONDE TAFEL

6SHFWDFXODLUELMQDPDJLVFK2SGLHPDQLHU EUHQJW,YR6ODDWVYDQ6WY9LVXDOVLQ5RHUPRQG GHEHGULMIVERRGVFKDSYDQ]LMQNODQWHQYRRUKHW YRHWOLFKW=LMQNUDFKW"+LM]HWFUHDWLHYHPHGLDWHFKQLHNHQLQDOVXQLHNPDUNHWLQJLQVWUXPHQW ³%LMRQVJDDWKHWQLHWRPHHQVWDQGDDUGEHGULMIVSUHVHQWDWLHPHWEHKXOSYDQYLGHRHQJHOXLG%HGULMYHQZLOOHQPHHUHQWHUWDLQPHQWHQ KLHUGRRUH[WUDDDQGDFKWYDQGHNODQW-XLVWLQ GH]HFULVLVWLMGZLOOHQ]LMPD[LPDDOUHVXOWDDW KDOHQXLWHHQSUHVHQWDWLH:LMKHOSHQGDDUELM´

LEES VERDER OP PAGINA 21

LEES VERDER OP PAGINA 25

ARBEIDSMARKT WORDT KOMENDE JAREN NÓG FLEXIBELER )19YRRU]LWWHU7RQ+HHUWVZDDUVFKXZGHLQMDQXDULQDDÀRRSYDQ]LMQQLHXZMDDUVUHGHYRRUGH QLHXZVFDPHUD¶VYRRUJURWHSUREOHPHQDOVµ'HQ+DDJ¶QLHWGRHWZDWQRGLJLVRPGHDUEHLGVPDUNW WHUHJXOHUHQHQGHÀH[LELOLVHULQJWHNDQDOLVHUHQ(HQYRRU]HWYDQXLWZHUNQHPHUVSHUVSHFWLHI ZDDUPHHGHGLVFXVVLHYRRUGHURQGHWDIHOFRQIHUHQWLHYDQ+pW2QGHUQHPHUVEHODQJLQ&KDWHDXGH 5DDLMLQ%DDUORZHUGDIJHWUDSW'HRYHUKHLGGHDUEHLGVPDUNWODWHQUHJLVVHUHQ"+HWLVYORHNHQLQ GHZHUNJHYHUVNHUN

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS WETGEVING FRUSTREERT IN PLAATS VAN FACILITEERT +RH]LHWGHDUEHLGVPDUNWYDQPRUJHQHUXLW"9ROJHQV0DUFR%DVWLDQGLUHFWHXUYDQGH 1HGHUODQGVH%RQGYDQ%HPLGGHOLQJVHQ8LW]HQGRQGHUQHPLQJHQ 1%%8 PRHWKHW DQWZRRUGRSGLHYUDDJQLHWGRRUGHKXLGLJHSROLWLFLHQRYHULJHEHOHLGVPDNHUVZRUGHQ JHJHYHQPDDUGRRUGHMRQJHUHJHQHUDWLHGHZHUNHUVYDQPRUJHQ

LEES VERDER OP PAGINA 28

EN VERDER... &ROXPQ&RORIRQ 1LHXZV µ:HUNJHYHUVHQZHUN]RHNHQGHQ ELMHHQEUHQJHQYHUHLVWDQGHUVGHQNHQ¶ 3 URXGXFWLYLW\ŠPDDNWNRUWHPHWWHQPHW ODJHSURGXFWLYLWHLW

 0DDNNHQQLVPHWKHWSHUVRQHHOVNRPSDV % HQWXYRRUEHUHLGRSGHDUEHLGVPDUNWYDQ GHWRHNRPVW" µ(pQRSGHGULHPHGHZHUNHUVYHU]XLPWDOV JHYROJYDQSV\FKLVFKHNODFKWHQ¶ $ /6SDWLsQWHQKDYHQRQGHUQHPHU%HUQDUG

0XOOHU³,NKHEJHHQDQJVWPHHU´ 2 QGHUQHPHU*HUDUGYDQ*LOV³$OOHVZDW EORHLWHQPLMDOWLMGZHHUERHLW´ 0 .%&XUVXV 7UDLQLQJVFKROLQJLV VXFFHVIDFWRU 2 O\PSLD8LW]HQGEXUHDXNHQWGHDUEHLGVPDUNW

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

3


Studeren in Venlo Maak kennis met ons aanbod: Bedrijfseconomie CommerciĂŤle economie International Business and Management Studies (Engels) International Fresh Business Management (uniek in NL) Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Industrieel Product Ontwerpen Mechatronica (Topopleiding HBO Keuzegids 2014 en nr. 1 in de Elsevier) t Werktuigbouwkunde t Informatica: Software Engineering t Informatica: Business Informatics

t t t t t t t t

t Leraar Basisonderwijs (Pabo) t MSc in Business and Management (Engels) t MSc in International Logistics/International Supply Chain Management (Engels) t Master of Business Administration (Engels) Je bent van harte welkom op de open avond: Woensdag 9 april van 18.00 - 21.00 uur Fontys Hogescholen Venlo, Tegelseweg 255, Venlo

fontys.nl

Sinds 1988 voorzien wij dagelijks in maatwerk oplossingen voor al uw wensen. Sterk in dun en speciaal plaatwerk in combinatie met een hoge afwerking. Geurreductie voor alle filtratieprocessen. Voor zowel zakelijke als particuliere markt. Grootkeuken inrichting - Afzuigsystemen en geurreductie Leuningen en balustrades - RVS & Aluminium maatwerk RVS designproducten - Alle las-, plaat-, en kantwerkzaamheden Ook combinaties met natuursteen, glas en div. soorten hout

www.tielenmetaalbewerking.nl Tel: 077-464 16 24 - fax: 077 464 21 39 verkoop@tielenmetaalbewerking.nl


COLUMN

LEGALE FRAUDE :HOHHQVLHWVJHOHYHUGDDQHHQ DQGHUEHGULMIHQQRRLWEHWDDOG JHNUHJHQ"'DQLVGHNDQVJURRWGDW XKHWVODFKWRIIHUEHQWJHZRUGHQYDQZHWWHOLMN WRHJHVWDQHRSOLFKWLQJ$OVXZÂľNODQWÂśWHQPLQVWH QLHWIDLOOLHWZDV'H1DWLRQDOH2PEXGVPDQ YHUNODDUGHHLQGYRULJMDDUGDWKHWZHOPHHYDOW PHWIUDXGHLQ1HGHUODQG1RXLNKHEQLHXZV YRRUXKHWLVYHHOHUJHUGDQZHDOGDFKWHQ

JHPDDNW'HVFKXOGHLVHUVNXQQHQQLHWV RQGHUQHPHQ'H.Y.RQWGHNWKHWSDVDOV GHMDDUVWXNNHQELMKHUKDOLQJQLHWZRUGHQ LQJHOHYHUG'HÂľYHUGZHQHQÂśEYÂśVJDDQQDDU GHNHOGHUYDQGH.DPHU

+HWJDDWDOVYROJW,HPDQGKHHIWHHQEHVORWHQ YHQQRRWVFKDSHQNRRSWJRHGHUHQRIGLHQVWHQ GXUHVSXOOHQ]RDOVDXWRÂśVKRUORJHVHQOX[XHX]H YDNDQWLHV9DDNEHWDDOWPHQPHWHHQFUHGLWFDUG PDDUGDWKRHIWQLHWSHUVH,QNRUWWLMGVEHVWHN EHVWHOWGHEYYRRUNDSLWDOHQDDQVSXOOHQPDDU EHWDOHQKRPDDU:DQQHHUXHHQLQFDVVREXUHDX LQVFKDNHOWLVKHWDOWHODDW

+HWZRUGWQRJJHNNHU6RPPLJHDFFRXQWDQWV NDQWRUHQDGYLVHUHQKXQNODQWHQPHWYHHO VFKXOGHQRPGH]HZHJWHYROJHQKHWLVLPPHUV OHJDDOHQMHKRHIWQLHWIDLOOLHWWHJDDQ=RLVKHW HHQEXVLQHVVPRGHOJHZRUGHQ,QKHEEHQ GH.DPHUVYDQ.RRSKDQGHOODQGHOLMNYDQ GH]HEYÂśVWHQJUDYHJHGUDJHQ7RWDOHVFKDGH PLOMRHQHXURPHWHHQJHPLGGHOGHYDQ HXURSHUEY,Q$PVWHUGDPDOOHHQDO]LMQYRULJ MDDUIRSEYÂśVÂľDIJHOHJGÂśWHUZLMOHUGDDUQRJ RSGHSODQNOLJJHQZDDUPHHKHW]HOIGH gaat gebeuren.

'HEYERHIKHHIWLQPLGGHOV]LMQNDQWRRUDGUHV YHUODWHQHQKHWDGUHVXLWJHVFKUHYHQELMGH.DPHU YDQ.RRSKDQGHO3UREOHHPQXPPHUHULVJHHQ YHVWLJLQJVSODDWVPHHU,HWVRPVODFKWLJHULVRP GHDDQGHOHQYDQGHEYRPWH]HWWHQLQFHUWLÂżFD WHQHQGLHLQEHKHHUWHJHYHQDDQHHQVWLFKWLQJ LQ3ROHQ7HJHOLMNHUWLMGVFKULMIWGHHLJHQDDU]LFK RSGHZHEVLWHYDQGH.Y.XLWDOVEHVWXXUGHU 3UREOHHPQXPPHUHULVJHHQGLUHFWHXUPHHU 3UREOHHPQXPPHUHULVQLHWVPHHU8EHQW XZJHOGNZLMW

1XRSULFKWLQJYDQHHQEYYULMZHOQLHWVPHHUNRVW Âź YDOWWHYHUZDFKWHQGDWGLWYHUVFKLMQVHOGH NRPHQGHMDUHQH[SORVLHI]DOWRHQHPHQ7HPHHU GDDUGHRYHUKHLGKHWWRFKODDWDIZHWHQ'LHULFKW ]LFKDOOHHQÂą]ROLMNWKHWÂąRSPDNNHOLMNWHVFRUHQ LQNRPVWHQ2IRSEHODVWLQJIUDXGHXUV:DW EXUJHUHQEHGULMIDDQVFKDGHOLMGHQ]DOGH RYHUKHLGHHQ]RUJZH]HQ$OOHHQDORSGH$ HQGH$WLNWKHW5LMNHONHGDJJHPLGGHOG ÂźELQQHQGRRUZDWFDPHUDÂśVRSWH KDQJHQ'DWLVPLOMRHQRSMDDUEDVLV

'LWLVGXVHHQDQGHUIHQRPHHQGDQIDLOOLVH PHQWVIUDXGH'DWLVVWUDIEDDUKRHZHOKHW 2SHQEDDU0LQLVWHULHHU]HOGHQZHUNYDQPDDNW +LHUJDDWKHWRPHHQOHJDOHPDQLHURPYDQMH VFKXOGHQDIWHNRPHQ]HOIVDOV]HPHWRS]HW]LMQ

'HIUDXGHXUGLHLQ]LMQ3RUVFKHODFKHQGODN KHHIWDDQGHVQHOKHLGVFRQWUROHVZHHWGDWKLM XLWHLQGHOLMNQLHWWHSDNNHQLV:DQWGHRYHUKHLG YHUSODDWVW]LFKLQHHQ/HOLMNH(HQGDOVKHWRP IUDXGHEHVWULMGLQJJDDW

ÂŤ

$QGUp9HUPHXOHQ// LQIR#DYRRUQO

COLOFON Het Ondernemersbelang van Noord-Limburg verschijnt vijf keer per jaar. Achtste jaargang, nummer 1, 2014 Oplage: 5.000 exemplaren Coverfoto Don Thijssen van UWV Werkbedrijf Foto: John Peters

Uitgever Novema Uitgevers BV / Jelte Hut Postbus 30, 9860 AA Grootegast Weegbree 1, 9861 ES Grootegast Telefoon: 0594 – 51 03 03 Fax: 0594 – 61 18 63 info@novema.nl www.novema.nl

Media-adviseur Novema Valkenswaard Paul Willems T 040 - 845 04 57 p.willems@ondernemersbelang.nl

Eindredactie Novema Grootegast Jørg van Caulil j.vancaulil@ondernemersbelang.nl

Vormgeving VDS Vormgeving, Drachten

Website www.ondernemersbelang.nl

Druk D + L Print

Aan deze uitgave werkten mee: Gerrit Boer Jo Goossens Jeroen Kuypers Ed Lamme Marco Magielse Jan Nass Martin Neyt John Peters AndrĂŠ Vermeulen (column) Loes Wijdeveld RenĂŠ van Zandvoort RenĂŠ Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. ISSN 1875 - 4910 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

5


KORT NIEUWS

WEEMEN EN CLABBERS BUNDELEN KRACHTEN

PETER VAN UHM BESTE SPREKER VAN HET JAAR

:HHPHQ'UXNZHUN &RPPXQLFDWLHKHHIW DOOHDFWLYLWHLWHQYDQ&ODEEHUV &RPPXQLFDWLHLQ*UXEEHQYRUVWRYHUJHQR PHQ0HWGH]HRYHUQDPHRQWVWDDWHUHHQ VWHUNJUD¿PHGLDEHGULMILQ1RRUGHQ 0LGGHQ/LPEXUJ³'HRYHUQDPHELHGWGH KXLGLJHNODQWHQYDQ&ODEEHUVHHQQRJEUH der scala aan producten en diensten. Voor :HHPHQLVKHWHHQPRRLHXLWEUHLGLQJLQGLW ZHUNJHELHG´DOGXV7ZDQ:HHPHQYDQ :HHPHQ'UXNZHUN &RPPXQLFDWLH'H YHVWLJLQJYDQ:HHPHQLQ+RUVWZRUGWVD PHQJHYRHJGPHWGHYHVWLJLQJYDQ&ODEEHUV &RPPXQLFDWLHLQ*UXEEHQYRUVW9DQXLW *UXEEHQYRUVWZRUGHQVLQGVMDQXDUL RRNGHNODQWHQYDQ:HHPHQEHGLHQG &ODEEHUV&RPPXQLFDWLHHQ:HHPHQ 'UXNZHUN &RPPXQLFDWLHNHQQHQDOMDUHQ HHQ]HOIGHVWUDWHJLHRQW]RUJHQDGYLVHUHQ HQPHHGHQNHQPHWGHNODQWHQSURGXFHUHQ YDQKRRJZDDUGLJHJUD¿VFKHFRPPXQLFDWLH PLGGHOHQ(HQJRHGHHQODQJGXULJHUHODWLH PHWNODQWHQVWDDWFHQWUDDO³'DDURPSDV VHQEHLGHRUJDQLVDWLHVJRHGELMHONDDUHQ KHELNHHQJRHGJHYRHOELMGH]HRYHUQDPH´ JHHIW0DUF&ODEEHUVDDQ1DGHRYHUQDPH LVKLMQRJHQLJHWLMGDFWLHIEHWURNNHQRPGH RYHUJDQJVRHSHOWHODWHQYHUORSHQ

*HQHUDDOEG3HWHUYDQ8KPLVWLMGHQVGHQLHXZMDDUVOXQFK YDQ+HQGULN9,,,JHNR]HQWRWEHVWHVSUHNHUYDQ +LMRQWYLQJGH$VVHPEOHH$ZDUGXLWKDQGHQYDQ0DXULFH YDQGHU.DQWGLUHFWHXUYDQ$VVHPEOHH6SUHNHUVEXUHDX 0DDVWULFKW'H]HSULMVZRUGWVLQGVXLWJHUHLNW*HUULW =DOPZDVGHHHUVWHZLQQDDU6SUHNHUVZRUGHQEHRRUGHHOG RSSUHVHQWDWLHLQKRXGXLWZHUNLQJRSKHWSXEOLHNHQIHHG EDFN-DQ5RWPDQV3DXO6FKQDEHO-DQ.HHVGH-DJHUHQ .DUO5DDWVVWRQGHQGLUHFWDFKWHU*HQHUDDOYDQ8KPDDQGH WRS$VVHPEOHH6SUHNHUVEXUHDXEHPLGGHOWDOELMQDGHUWLJ MDDUVSUHNHUVHQGDJYRRU]LWWHUV

MEERDERHEID ONDERNEMERS WIL 24/7 BEREIKBAAR ZIJN ,HWVPHHUGDQGHKHOIWYDQGHRQGHUQHPHUVZLOEHUHLNEDDU]LMQYRRUKHWEHGULMI]RGDW]LMNXQ QHQLQJULMSHQDOVGLWQRGLJLVSURFHQWZLOµVQDFKWVHQLQKHWZHHNHQGQLHWJHVWRRUGZRUGHQHQ SURFHQWJHHIWDDQEXLWHQNDQWRRUXUHQQLHWEHUHLNEDDUWHZLOOHQ]LMQ+HWEHZDNHQYDQGHEDODQVWXV VHQZHUNHQSULYpLVELMGH]HODDWVWHGRHOJURHSGHYRRUQDDPVWHUHGHQ'DWEOLMNWXLWKHWRQGHU]RHN µ0RELHOZHUNHQ2YHUDO2QGHUQHPHQ¶YDQ0.%1HGHUODQGHQ.31SURFHQWYDQGHRQGHUQH PHUVPDDNWELMYRRUNHXUJHEUXLNYDQGHPRELHOHWHOHIRRQQRJHHQVSURFHQWLVKHWOLHIVWEHUHLN EDDUYLDHPDLOHQSURFHQWYLDEHULFKWHQVHUYLFHV)DFHWRIDFHFRPPXQLFDWLHEOLMIWYRRUPNE¶HUV HHQEHODQJULMNFRPPXQLFDWLHPLGGHO SURFHQWJHHIWKLHUGHYRRUNHXUDDQ PDDURRNPRGHUQHVR FLDOPHGLD SURFHQW ZRUGHQLQJH]HWRPDOWLMGHQRYHUDOEH UHLNEDDUWH]LMQ2SYDOOHQGLVGHUHODWLHYHRQEHNHQGKHLG YDQQLHXZHWHFKQLHNHQYRRUYLGHRFRQIHUHQFLQJ*RRJOH +DQJRXWHQ0LFURVRIW/\QF]REOLMNWXLWKHWRQGHU]RHN 'HKHOIWYDQGHRQGHUQHPHUVPDDNWZHOHHQVJHEUXLNYDQ ]RJHQRHPGHKRVWHGZHUNSOHNNHQWHUZLMOHHQNZDUW YRRUDOEXLWHQGH5DQGVWDGHQ1RRUG %UDEDQW GDDUQRJQRRLWYDQKHHIWJH KRRUG

BALANZ FACILITAIR AAN DE SLAG IN DE WESTELIJKE MIJNSTREEK %DODQ])DFLOLWDLUKHHIWGHDIJHORSHQPDDQGWZHHQLHXZHRSGUDFKWJHYHUVLQGH :HVWHOLMNH0LMQVWUHHNYHUZRUYHQ+HWJDDWRPKHWVFKRRQPDDNRQGHUKRXGYDQGH VFKROHQYDQKHW'D&D3RFROOHJHLQ6LWWDUGHRHQGHRSGUDFKWYRRUGHJODVEHZDV VLQJHQKHWVFKRRQPDDNRQGHUKRXGYDQKHWUDDGKXLVYDQGHJHPHHQWH6FKLQQHQ'H DDQEHVWHGLQJYDQKHW'D&D3RFROOHJHZHUGEHJHOHLGGRRU9% 7)DFLOLWDLU 0DQDJHPHQWXLW(LQGKRYHQ'H]HJXQQLQJHQ]LMQRQGHUDQGHUHKHWUHVXOWDDWYDQGH UHFHQWHLQWHQVLHYHVDPHQZHUNLQJWXVVHQ%DODQ])DFLOLWDLUHQ9L[LDKHW6:EHGULMI XLWGH:HVWHOLMNH0LMQVWUHHN%DODQ])DFLOLWDLU]DOGHGLHQVWYHUOHQLQJYHUULFKWHQPHW GHLQ]HWYDQHHQPL[HGSHRSOHSRSXODWLH'LWKRXGWLQGDWHU]RZHOPHGHZHUNHUV PHWHHQ JURWH DIVWDQGWRWGHDUEHLGVPDUNWDOVRRNPHGHZHUNHUVPHWHHQUHJXOLHUH VFKRRQPDDNFDRDFKWHUJURQGLQJH]HWJDDQZRUGHQ

UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG? *DDWXYHUKXL]HQHHQQLHXZHYHVWLJLQJRSHQHQRIKHHIWXHHQQLHXZSURGXFW"/DDWKHWRQVZHWHQHQPDLOXZSHUVEHULFKWHQQDDU MYDQFDXOLO#RQGHUQHPHUVEHODQJQO'DQVWDDWZHOOLFKWRRNXZQLHXZVELQQHQNRUWLQ+pW2QGHUQHPHUVEHODQJ

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014


VAN VAKMAN NAAR VAKDOCENT 2QGHUZLMVLQVWHOOLQJHQZLOOHQVWHHGVYDNHU]LMLQVWURPHUVYRRU GHNODVKHEEHQYDNPHQVHQHQVSHFLDOLVWHQXLWKHWEHGULMIVOH YHQ=LMLQVWURPHUVJDDQGLUHFWDDQGHVODJHQNULMJHQYDDNSDV QDYHUORRSYDQHHQKDOIMDDURIMDDUHHQSHGDJRJLVFKGLGDFWLVFK RSOHLGLQJDDQJHERGHQ,QVWLWXXW0HQWRULVZHHWXLWRQGHU]RHN GDWGLWOHLGWWRWKHWRSEUDQGHQHQYHHOXLWYDOYDQVWDUWHQGHGR FHQWHQ2PYDNPHQVHQEHWHUYRRUWHEHUHLGHQRSKHWYDNGR FHQWVFKDSVWDUW0HQWRULVGHRSOHLGLQJ'RFHUHQDOVHEHURHS ,QGH]HRSOHLGLQJOHUHQ]LMGHEDVLVYDDUGLJKHGHQYDQKHWOHVJH YHQHQDDQKHWHLQGNXQQHQ]HKXQGLGDFWLVFKSHGDJRJLVFKH DDQWHNHQLQJ SGD EHKDOHQ³%HKDOYHSHGDJRJLVFKHHQGLGDFWL VFKHYDDUGLJKHGHQLVSHUVRRQOLMNHRQWZLNNHOLQJRRNHHQJURRW DDQGDFKWVJHELHG´DOGXVGLUHFWHXU+HUMRQ1LHXZEXUJ³+HWLV HHQSUDNWLVFKHRSOHLGLQJZDDULQMHIHHGEDFNNULMJWHQNXQW VSDUUHQPHWDQGHUHQ'DDUQDEHQMHGLUHFWLQ]HWEDDUYRRUGH RQGHUZLMVSUDNWLMN´'HRSOHLGLQJYHUJWRQJHYHHUVWXGLHEH ODVWLQJVXUHQYHUVSUHLGRYHURQJHYHHUQHJHQPDDQGHQ'HWUDL QLQJHQZRUGHQRSGLYHUVHFHQWUDOHORFDWLHVLQKHWODQGJHJHYHQ 0HHULQIRUPDWLHZZZLQVWLWXXWPHQWRULVQO

FNV VOORZIET VERDUBBELING WERKGELEGENHEID BIJ VDL NEDCAR %HVWXXUGHU+HQNYDQ5HHVYDQ)19 %RQGJHQRWHQLVSRVLWLHIRYHUGHJURHLYDQ ZHUNJHOHJHQKHLGELMDXWRIDEULHN9'/ 1HG&DULQ%RUQ=RDOVKHWHUQXXLW]LHW]RX GHQHURSWHUPLMQZHOHHQVPHQVHQ QRGLJNXQQHQ]LMQLQGHIDEULHNGDWLVKHW GXEEHOHYDQKHWKXLGLJHDDQWDO9DQ5HHVED VHHUW]LMQYHUZDFKWLQJHQRSKHWIHLWGDW9'/ 1HG&DUGHNRPHQGHWLHQMDDU0,1,¶VJDDW ERXZHQLQ%RUQ'HFRQWLQXwWHLWOLMNWGDDU PHHJHZDDUERUJG³,NZRUGVWHHGVRSWLPLVWL VFKHU´]HL9DQ5HHVLQKHWWYSURJUDPPD //7'HZHUNQHPHUVGLHQXELM 1HG&DUZHUNHQGUHLJGHQHHUGHUQRJKXQ EDDQWHYHUOLH]HQWRWGDW9'/DDQNRQGLJGH DXWR¶VWHJDDQERXZHQYRRU%0:GHHLJH QDDUYDQ0,1,1LHPDQGKDGGXUYHQGUR PHQGDWGHZHUNJHOHJHQKHLG]HOIVZHOHHQV ]RXNXQQHQYHUGXEEOHOHQDOGXV9DQ5HHV'H YDNERQGVEHVWXXUGHUYHUZDFKWGDWHURRN PHHUZHUNNRPWYRRUWRHOHYHUDQFLHUV 2QODQJVZHUGEHNHQGGDWKHWEHGULMI,$& *URXSLQ%RUQGHNRPHQGHWLHQMDDUGDVK ERUGHQJDDWPDNHQYRRUGH0,1,

PROFESSIONEEL INHUREN VAN FLEXIBELE ARBEID )OH[LEHOZHUNHQEHDQWZRRUGWQLHW DOOHHQDDQGHPHQVHOLMNHEHKRHIWH DDQYULMKHLGPDDULVRRNHHQHV VHQWLHHOHOHPHQWYDQGHPRGHUQH HFRQRPLHZHQGEDUHDUEHLGVNUDFK WHQ]LMQHHQNULWLVFKHVXFFHVIDFWRU YRRUZHQGEDUHRUJDQLVDWLHVHQHHQ ZHQGEDUHHFRQRPLH*HHQZRQGHUGDWGHÀH[PDUNWJURHLW,Q ÀH[ZHUNJDDWLQ1HGHUODQGLQPLGGHOVPLOMDUGHXURRPHQ ppQRSGHQHJHQ1HGHUODQGHUVLVHHQÀH[ZHUNHUµ3URIHVVLRQHHO ,QKXUHQYDQ)OH[LEHOH$UEHLG0HQVHQ0DUNW0HFKDQLVPHQ¶ LVKHWHHUVWHKDQGERHNZDDULQDOOHDVSHFWHQYDQGH 1HGHUODQGVHÀH[PDUNWDDQERGNRPHQHQZDDUPRJHOLMN PHW&%6FLMIHUVZRUGHQRQGHUERXZG+HWERHNELHGWHHQ XQLHNSHUVSHFWLHIRPGDWGHLQOHQHQGHRUJDQLVDWLHFHQWUDDO VWDDW8LW]HQGHQGHWDFKHUHQSD\UROOHQ]]SHQEHPLGGHOHQ DOOHYRUPHQYDQÀH[ZHUNSDVVHUHQLQJURRWGHWDLOGHUHYXH 8LWJHEUHLGDDQGDFKWLVKLHUELMYRRUKHWEXVLQHVVPRGHOYDQGH GLYHUVHDDQERGYRUPHQ,QQHJHQNHUQDFKWLJHKRRIGVWXNNHQ EHVFKULMYHQ0D[%RRGLH5REGH/DDWHQ3DXO2OGHQEXUJRQGHU PHHUGHYUDDJHQDDQERG]LMGHYDQGHPDUNWKHWSUR¿HOYDQ GHPRGHUQHÀH[ZHUNHUHQGHWUHQGVGLHGHÀH[PDUNWGH NRPHQGHSHULRGHYRUPHQ 0HHULQIRUPDWLHZZZSURIHVVLRQHHOLQKXUHQQO

CADAC GROUP HOLDING NEEMT DETRON CAD SOLUTIONS OVER &DGDF*URXS+ROGLQJKHHIW'HWURQ&$'6ROXWLRQVRYHUJHQRPHQ'HWURQ&$'6ROXWLRQV YRRUKHHQ,668( &$'6ROXWLRQV LVDOMDDUDFWLHILQGHVHJPHQWHQERXZHQFRQVWUXFWLHHQHUJLHHQ*,6³'HWURQLVJHULFKWRS JHwQWHJUHHUGH,&7 7HOHFRPGLHQVWYHUOHQLQJ'H&$'RSORVVLQJHQHQELMEHKRUHQGHGLHQVWYHUOHQLQJ]LMQJHHQ RQGHUGHHOYDQGHNHUQDFWLYLWHLWHQYDQ'HWURQ0HWGH]HYHUNRRSKHEEHQZLMYRRURQ]HNODQWHQHQSHUVRQHHO HHQSDUWLMJHYRQGHQGLHHHQDEVROXWHIRFXVKHHIWRSGH]HDFWLYLWHLWHQHQWHYHQVGHJURRWVWHLVRSGLWJHELHGLQ 1HGHUODQG´DOGXV5RQDOG.QRRSEXVLQHVVXQLWGLUHFWHXUELM'HWURQ5LFKDUG*RRVVHQVYDQ&DGDF*URXS$(& %9YHUZDFKWGDWEHLGHGLYLVLHVQXQRJPHHUVFKDDOJURRWWHYHUNULMJHQ³2Q]HYRRUDDQVWDDQGHSRVLWLHELMRYHU KHGHQHQGHJURQGZHJHQZDWHUERXZHQZRQLQJHQXWLOLWHLWVERXZZRUGWGRRUGH]HXLWEUHLGLQJLQNHQQLV HQHUYDULQJQRJYHUGHUXLWJHERXZG9RRUDO%,0YUDDJWGHNRPHQGHMDUHQJURWHLQYHVWHULQJHQELMRQ]HNODQWHQ HQXLWHUDDUGRRNYDQRQVDOVOHYHUDQFLHUYDQ%,0VRIWZDUHRSORVVLQJHQ´

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

7


TERUGTREDENDE OVERHEID DWINGT BEDRIJFSLEVEN ANDERS NAAR DE ARBEIDSMARKT TE KIJKEN

Arbeidsmarkt wordt komende jaren nóg flexibeler DEELNEMERS

8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

STEFAN PETERS

ERIK PETERS

NIKE BURHENNE

Is Business Development-manager van Madolex uit Weert, een internationale onderneming die Prouductivity op de ZHUNYORHUDOVGLHQVWDDQELHGWRPWRWHI¿ ciënter werken te komen.

Van Peters Management Support uit Leunen, is zelfstandig HR-adviseur na onder meer een dienstverband als directeur HRM bij Inalfa.

Van MB Personeel en Verzuim uit Venlo adviseert en ondersteunt organisaties op het vlak van HR-vraagstukken en verzuimbegeleiding.


RONDE TAFEL

Tekst: René van Zandvoort // Fotografie: John Peters

FNV-voorzitter Ton Heerts waarschuwde in januari, na afloop van zijn nieuwjaarsrede, voor de nieuwscamera’s voor grote problemen als ‘Den Haag’ niet doet wat nodig is om de arbeidsmarkt te reguleren en de flexibilisering te kanaliseren. Een voorzet vanuit werknemersperspectief, waarmee de discussie voor de rondetafelconferentie van Hét Ondernemersbelang in Chateau de Raaij in Baarlo werd afgetrapt. De overheid de arbeidsmarkt laten regisseren? Het is vloeken in de werkgeverskerk. De regelingen die werknemersorganisaties de afgelopen decennia hebben bedongen ter bescherming van hun leden, vormen inmiddels een bedreiging voor de ontplooiing van werkgevers, zo luidde na twee uur de slotconclusie. Deregulering zal leiden tot een flexibeler en creatiever arbeidsmarkt, die werkgevers én werknemers zouden moeten willen. Dus, regering: handen af van de arbeidsmarkt. Dan komt het helemaal goed met de vaderlandse economie. Want een gezonde arbeidsmarkt is bepalend voor het herstel van die economie. Nu de eerste tekenen daarvan zich aandienen, is het interessant te horen hoe het mkb in Noord- en MiddenLimburg aankijkt tegen de arbeidsmarkt, in het licht van het broze economische herstel en de zichtbare veranderingen in de afgelopen jaren.

NIET VAN BOVENAF De arbeidsmarkt is blijvend veranderd en moet door het bedrijfsleven zelf worden geregeld. De markt moet effectiever worden en werkzoekenden meer en beter prikkelen om werk te vinden. Bezuinigen op stimuleringsmaatregelen daartoe, zoals nu gebeurt, mag geen doel op zich zijn. Stefan Peters: “Waarbij er verschil is tussen bezuinigen en hervormen. De overheid is echter niet verantwoordelijk voor de arbeidsmarkt, maar werkgever en werknemer worden door de terugtredende overheid wel gedwongen op een andere manier naar de arbeidsmarkt te kijken. Beide partijen zullen een andere houding ten opzichte van werk moeten aannemen. Van bovenaf de arbeidsmarkt reguleren gaat niet lukken.” Al geeft Sandra in ’t Zandt aan het wel eens te zijn met de wijzigingen die plaatsvinden ten aanzien van het ontslagrecht.

SUBSIDIES HINDEREN CREATIVITEIT De concurrentiepositie van Nederland is in het geding als we niet kritischer worden op hoe we onze productie regelen en met onze werknemers omgaan. Veel potentieel bij werknemers blijft onbenut, omdat we dat én niet onderkennen én werknemers niet altijd uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Voor wie niet kán werken, moet er een vangnet zijn, maar zij die wél kunnen werken, worden nu onvoldoende gestimuleerd. “Het kabinet doet nu meer aan de stimulering van de economie dan dat het nieuwe kansen en mogelijkheden creëert op de arbeidsmarkt. Als het kabinet het bedrijfsleven minder hard de duimschroeven aandraait, is er voor de korte termijn ook meer werk”, vindt Marcel Walda.

“Ondernemers moeten zich meer samenpakken.” Volgens hem is de besluitvorming van de overheid om woningbouwcorporaties extra te belasten er een van. Dat kost miljoenen aan extra investeringen en daaruit voortvloeiende werkgelegenheid. “En subsidies hinderen weer de creativiteit”, stelt Erik Peters vast. “We moeten weer meer inzetten op de maakindustrie. Die heeft nog steeds een groot arbeidspotentieel. Met de komst van de participatiewet is dat zelfs een noodzaak.”

WERKNEMER MOET OOK IN ZICHZELF INVESTEREN Een potentieel dat echter ook verlangt dat je als werkgever goed omgaat met je werknemers.

Nike Burhenne: “De markt moet zich op de zelfontplooiing van werknemers richten. Zij moeten in zichzelf investeren om aan het werk te blijven.” Daar is Sandra in ’t Zandt het mee eens. “Maar bereik je dat wel als je werknemers nog maar drie contracten voor in totaal 24 maanden aanbiedt?” Erik Peters: “Een werknemer moet in zichzelf investeren en zich als een product op de arbeidsmarkt zien.” Niet als een schaap met vijf poten, vindt de tafel. Hij moet zich proberen te ontwikkelen in waar hij goed in is en waar hij zich goed bij voelt. Dan kan een werkgever ook bewust voor hem of haar kiezen. Want hoewel elke werkgever naar het schaap met de vijf poten op zoek is, is de vraag welke werknemer die verwachtingen kan waarmaken. “De werkzoekende moet vooral weten wat hij wil en kan”, zegt Wouter Beckx. “Als je weet wat je wil, ben je beter bemiddelbaar.” Als bemiddelaar moet je de nodige moeite doen om te weten wat voor vlees je in de kuip hebt, weet ook Marcel Walda. “Het schaap met de vijf poten bestaat niet, daarom dwingen we onze klanten om de kerncompetenties te benoemen van degene die ze zoeken.” Volgens Don Thijssen heeft ook de crisis voor een kentering gezorgd en hebben werkgevers meer aandacht voor kerncompetenties van werknemers nu ze hun bedrijfsprocessen beter bekijken.

ONDERNEMERS MOETEN ZICH SAMENPAKKEN Terug naar de terugtredende overheid, die volgens Erik Peters op gemeentelijk niveau overigens wel degelijk een rol kan spelen door de diversiteit in werkgelegenheid te stimuleren en kennis te behouden. “Voor potentiële investeerders is het belangrijk dat voldoende kennis en arbeidspotentieel aanwezig zijn.” Die zijn er in de regio ook wel, vindt Wouter Beckx, maar het al dan niet vinden ervan hangt af van een creatieve aanpak. Don Thijssen: “Ook hier zouden de gemeenten meer dan in het verleden moeten samenwerken. Een lokale arbeidsmarkt bestaat niet meer.

DON THIJSSEN

MARCEL WALDA

SANDRA IN ’T ZANDT

WOUTER BECKX

Is regiomanager arbeidsmarkt Noord- en Midden-Limburg bij UWV Werkbedrijf in Venlo en faciliteert en adviseert werkzoekenden in een steeds transparantere arbeidsmarkt.

Van Avance Werving & Selectie in Venlo bemiddelt met acht kantoren in België en Nederland vooral hbo’ers en academici naar nieuwe banen.

Vertegenwoordigt Linea Rechta, een juridisch adviesbureau in Venlo voor werkgevers en werknemers, dat vooral werkgevers begeleidt en stimuleert tot goed werkgeverschap.

Van ENJOB Personeelsdiensten uit Venlo, een bureau in arbeidsbemiddeling met een bewezen onderscheidende werkwijze, completeert het gezelschap.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

9


Michal Hernik Specialist vochtbestrijding Medewerker Isoprofs

VOCHT BESTRIJDERS PUR SANG Ons grillige en onvoorspelbare klimaat zorgt er voor dat we in Nederland altijd een paraplu bij de hand hebben om ons niet te laten verrassen door het weer. Iets wat voor onze woningen natuurlijk net ietsje anders ligt. Dag in dag uit worden deze blootgesteld aan veranderende weersomstandigheden met zon, regen, hagel en sneeuw die hun invloed niet alleen hebben op de temperatuur en vochtigheidsgraad van de lucht, maar ook van de bodem. Wateroverlast is misschien een te groot woord, maar de vochtigheid van gevels, kruipruimtes en daken kan ongemerkt een grote invloed hebben op het binnenklimaat en daarmee ons comfort. Vanuit onze jarenlange ervaring in het adequaat isoleren van woningen, weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om er voor te zorgen dat vocht geen kans krijgt. Of het nu gaat om doorslaand vocht, optrekkend vocht, vochtige kelders, kruipruimtes, vloeren of buitenmuren; wij hebben altijd een passende oplossing. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of bezoek onze website en ontdek hoe wij zowel in nieuwbouw- als in renovatieprojecten het verschil maken.

ISOPROFS BV | TIENDSCHUUR 14 NL-5768 SB MEIJEL (BEDRIJVENTERREIN DE WIELEN) | T+31 (0)77 46 62 830 | F +31 (0)77 46 64 085 INFO@ISOPROFS.NL | WWW.ISOPROFS.NL | ISOPROFS HEEFT VESTIGINGEN IN MEIJEL, HASSELT (B) EN LOKEREN (B)


RONDE TAFEL

'RRUVDPHQWHZHUNHQYHUJURRWMHGHSRWHQWL HOHFUHDWLYLWHLWHQPDDNMHMH]HOIDDQWUHNNHOLMNHU YRRURQGHUQHPHUVZHUNJHYHUV´ 2QGHUQHPHUVPRHWHQ]LFKPHHU VDPHQSDNNHQYLQGHQGHJHVSUHNV SDUWQHUVHQRRNVDPHQZHUNHQPHW KHWRQGHUZLMV VWDJHSOHNNHQ HQGH RYHUKHLG³'DDULQ]RXGHRYHUKHLG GXVZHONXQQHQVWLPXOHUHQ´YLQGW'RQ 7KLMVVHQ6WHIDQ3HWHUV³0DDUKHWRQGHUZLMV KRXGWGHRQWZLNNHOLQJHQLQKHWEHGULMIVOHYHQ QLHWELMGXVLVRRNRSOHLGLQJLQKHWEHGULMI]HOI QRGLJ$OJDDWKHWGDQRRNRYHUKRXGLQJJHGUDJ HQPRWLYDWLH'HWHFKQLVFKHEDJDJHLVHUZHO PDDUKRXGLQJHQJHGUDJ]LMQEHODQJULMNHU'H KDPYUDDJLVZDDURPZLOMHYRRURQVZHUNHQ KRHJHPRWLYHHUGEHQMH"´6DQGUDLQ¶W=DQGW YXOWDDQ³9RRUYHHOZHUNJHYHUVLVGHVLWXDWLH HFKWHURQGXLGHOLMNGRRUGHPRGHUQLVHULQJYDQ GH]LHNWHZHW´

SKILLS EN MOTIVATIE 'XVLVYHUGHUHIOH[LELOLVHULQJYDQGHDUEHLGV PDUNWQRGLJYLQGWGHWDIHORPGHZHUNQHPHU DOVRQGHUQHPHUWHOHUHQGHQNHQ'HVNLOOVNXQ QHQLQRUGH]LMQPDDUKHHIWKLMRRNHHQPDWFK PHW]LMQZHUN"=LWKLMRS]LMQSOHNYRHOWKLM]LFK SUHWWLJ"'HZHUNQHPHUPRHW]LMQORRSEDDQ NXQQHQRYHU]LHQ0DDUZHUNSOHNNHQNXQQHQ YHUDQGHUHQHQZLHODQJ]RQGHUZHUN]LWZLO RSHHQJHJHYHQPRPHQWZHODOOHVDDQSDNNHQ 'XVNULMJMHEHUKDXSWGHNDQVHQRPWHGRHQ ZDWMHZLO"(Q]RMDZLOGHZHUNJHYHUKHPRI KDDUZHOYRRUODQJHUHWLMGLQ]LMQEHGULMI"+HW JDDWRRNRPGHRQGHUOLJJHQGHPRWLYDWLHKRH VWDMHLQMHZHUNYLQGW'RQ7KLMVVHQ³-HPRHW HHQGRHOYRRURJHQKHEEHQNHX]HVPDNHQ$OV ZHUNQHPHUEHQMHWHQVORWWHRRNµRQGHUQHPHU¶ YDQMHHLJHQZDDUGH´YLQGW6WHIDQ3HWHUV

NAGEL AAN DE DOODSKIST /LIHWLPHHPSOR\PHQWEHVWDDWQLHWPHHUGXV PRHWHQZHUNQHPHUVDQGHUVWHJHQKXQ ORRSEDDQDDQNLMNHQ'DDU]XOOHQRRN ZHUNJHYHUVDDQPRHWHQZHQQHQ:HUN KRXGHQWRWDDQKHWSHQVLRHQLVRRNQLHW ZDDUGHMHXJGPHHEH]LJLV'LHKRSW OLHYHUYDQMREQDDUMREDOVKHWNDQHQZLO graag buitenlandse stages doen. Hoe dat PRHWLVJHHQYUDDJGLHMHDOVZHUNJHYHUDDQGH RYHUKHLGPRHWVWHOOHQ³-HPRHWHUDOVZHUNJHYHU ZHOLQPHHJDDQ´]HJW'RQ7KLMVVHQ,QRQ]H

“Werknemers kunnen vaak meer dan ze in hun werk mogen laten zien.”

GHZHUNQHPHURRNKHWJHYRHOGDW]LMQZHUNHUWRH GRHW:HUNQHPHUV]LMQSULYpQDPHOLMNYDDNKHOH NXQGLJHPHQVHQGLHYHHOPHHUNXQQHQGDQ]H LQKXQZHUNPRJHQODWHQ]LHQ´(ULN3HWHUV³=H ZRUGHQ]RRRNSURGXFWLHYHU´

CONTRACT EN SPANNINGSVELD $QGHUVGHQNHQLVGXVKHWPRWWRYRRUGHNRPHQGH MDUHQ'HIOH[LELOLVHULQJYDQGHDUEHLGVPDUNW ZDDULQRRNGHWLMGHQVGHFULVLVVWHUNJHJURHLGH VFKDUH]]S¶HUVHHQEHODQJULMNHUROVSHHOWYUDDJW HURP0HWYDVWHGLHQVWYHUEDQGHQNXQMHDOV ZHUNJHYHUVQHOOHUVFKDNHOHQPDDUGHDDQGDFKW YRRUGHPHQVDFKWHUKHWFRQWUDFWPRHWYRRURS VWDDQYLQGW1LNH%XUKHQQH0DDURRNZRUGW JHFRQVWDWHHUGGDWELMQDJHHQZHUNJHYHUQRJHHQ FRQWUDFWYRRURQEHSDDOGHWLMGDDQELHGWRPGDW KLMQLHWDOWLMGNDQLQVFKDWWHQKRHODQJKLMLHPDQG QRGLJKHHIW+HWFRQWUDFWYRRURQEHSDDOGHWLMG LVHHQLQVWUXPHQWJHZRUGHQRPWHODWHQ]LHQGDW MHYHUWURXZHQLQLHPDQGKHEWHHQVLJQDDOGDWMH LQLHPDQGJHORRIW³(QDOVGDWYHUWURXZHQHULV PDDNWHHQFRQWUDFWQLHW]RYHHOPHHUXLW´YLQGW 0DUFHO:DOGD

PRIJSVECHTERS XXUVHFRQRPLHPRHWGHZHUNQHPHU]RUJHQGDW KLMDDQWUHNNHOLMNEOLMIWDOVµSURGXFW¶RSGHDUEHLGV PDUNWHQGHZHUNJHYHUDOVDDQELHGHUYDQ EDQHQ(QQLHWYDVWKRXGHQDDQVWDUUH FDR¶VZDQWUHJHOJHYLQJLVGHQDJHODDQ RQ]HGRRGVNLVWYLQGWGHWDIHOXQDQLHP ³:H]LMQXLWHLQGHOLMNRQGHUQHPHU JHZRUGHQYDQZHJHRQ]HSDVVLH´DOGXV 6WHIDQ3HWHUV³0DDUMHPRHWDOVZHUNJHYHU PHQVHQRRNYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGGXUYHQJHYHQ HQKHWPDQGDDWRPIRXWHQWHPDNHQ'DQNULMJ MHGLHJHZHQVWHPHQWDOLWHLWVYHUDQGHULQJHQKHHIW

'HJHVSUHNVSDUWQHUVFRQFOXGHUHQGDWZHUNJHYHUV KRHGDQRRNHHQVWHYLJHUUROJDDQNULMJHQRSHHQ IOH[LEHOHUDUEHLGVPDUNW:HUNJHYHUVGLHELMKHW DDQQHPHQRILQKXUHQYDQSHUVRQHHONLH]HQ YRRUSULMVYHFKWHUV]XOOHQGDDUXLWHLQ GHOLMNZHHUYDQWHUXJNRPHQHQZHHU JDDQNLH]HQYRRUNZDOLWHLW/RRQNRVWHQ ]XOOHQGDDURPPLQGHUEHSDOHQGZRU GHQGDQKHWSHUVRRQOLMNUHQGHPHQWYDQ GHZHUNQHPHU:LHGDWQLHWLQ]LHWYHUOLHVW GHVODJ+HWRQGHUVFKHLGHQGYHUPRJHQYDQHHQ EHGULMI]LWDOWLMGLQGHNZDOLWHLWYDQGHPHQVHQGLH HUZHUNHQHQHFKWHEHWURNNHQKHLGWRQHQ

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

11


FIND YOUR JOB! Werving & Selectie HR-diensten Payrolling Uitzenden Detacheren ˜ Transport & Logistiek ˜ Industrie & Techniek ˜ Zakelijke Dienstverlening

ENJOB Personeelsdiensten B.V. Spoorstraat 42-52 ˜ 5911 KJ Venlo T 077 - 76 30 405 I www.enjob.nl

KISTEN / KRATTEN / PALLETS EXPORTVERPAKKINGEN VERPAKKINGSMATERIALEN STUWEN CONTAINER/ LASHING FLATRACKS VERPAKKEN OP LOCATIE

Rena Castings B.V. is een bedrijf in de metaal en techniek, dat zich heeft gespecialiseerd in het hogedruk spuitgieten,(CNC)nabewerken en assembleren van aluminium producten. Rena Castings B.V. werkt in de dynamiek van de automotive industrie en algemene machinebouw, is ISO/TS 16949 gecertificeerd en bezig met het behalen van het milieu certificaat ISO-14001. Rena staat te boek als 1e lijns leverancier. • Engineering van hogedrukspuitgietwerk. • Hogedrukspuitgietwerk in aluminium. • Geautomatiseerde CNC-bewerkingen. • Montage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mensen van de afdeling Verkoop & Ontwikkeling. Zij zijn het vaste aanspreekpunt als het gaat om informatie, advies, ontwikkeling en trajectbegeleiding. Of bezoek Onze website : www.renacastings.nl

SHRINKWRAP LOGISTIEKE DIENSTEN Morpak BV • Gebbelsweg 24 • 6035 EA Ospel Tel : 0495 - 62 63 85 • Fax : 0495 - 62 61 95 www.morpak.nl

Tel: 077 - 465 62 22 | Email : ev@renacastings.nl


REPORTAGE

Tekst: Loes Wijdeveld

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

‘Werkgevers en werkzoekenden bijeenbrengen vereist anders denken’ In 2013 telde UWV Nederland het historisch lage aantal vacatures van 600.000. De uitstroom daarentegen is op pijl gebleven. In de eerste acht maanden hebben 168.600 mensen mede dankzij UWV-inspanningen een baan gevonden. 1DDUYHUZDFKWLQJYHUWRRQWGH 1HGHUODQGVHHFRQRPLHGLWMDDUYRRUKHW HHUVWHHQOLFKWKHUVWHO/LPEXUJVHRQ GHUQHPHUV]LMQGDQRRNJHPDWLJGRSWLPLVWLVFK2RN 'RQ7KLMVVHQUHJLRPDQDJHU:HUNJHYHUV6HUYLFHSXQW 1RRUGHQ0LGGHQ/LPEXUJHQ0LFKHOYDQ 6PRRUHQEXUJVHQLRUDUEHLGVPDUNWDGYLVHXU8:9 ]LHQHHQVSUDQNMHOLFKWDDQGHYHUUHKRUL]RQÂł'DWGH HFRQRPLHDDQWUHNWVWHPWRRNRQVSRVLWLHI7RFKJDDQ ZLMHUYDQXLWGDWLQKHWDDQWDOZHUN]RHNHQGHQ VWLMJW,PPHUVGHRQWZLNNHOLQJHQRSGHDUEHLGVPDUNW ORSHQDOWLMGFLUFD]HVPDDQGHQDFKWHURSGHHFRQRPL VFKH2QGHUQHPHUVNLMNHQHHUVWGHNDWXLWGHERRP 3DVDOVGHHFRQRPLVFKHVLWXDWLHKHWWRHODDW]HWWHQ]H LQRSH[WUDPHGHZHUNHUV´ 'HMXLVWHPHGHZHUNHULVJHHQNDQWHQNODDUH[HP SODDUGDW]RPDDUXLWKHWEHVWDQGYDQ8:9NRPW UROOHQ0DDWZHUNLQGHYRUPYDQDGHTXDWHSURIHV VLRQHOHRQGHUVWHXQLQJELMSHUVRQHHOVYUDDJVWXNNHQ ZRUGWVWHHGVEHODQJULMNHUÂł:HZLOOHQRQGHUQHPHUV RQW]RUJHQPHWHHQFRPSOHHWFRQFHSW'DWEHJLQWELM KHWIRUPXOHUHQYDQGHYUDDJZDWPRHWGHQLHXZH PHGHZHUNHUNXQQHQHQNHQQHQ",QRYHUOHJPHWGH RQGHUQHPHUEUHQJHQZHQDXZNHXULJKHWPHGHZHU NHUVSURILHOLQNDDUW9HUYROJHQVJDDQZHRS]RHNQDDU PHQVHQGLHKHWJHYUDDJGHSURILHO]RYHHOPRJHOLMN EHQDGHUHQHQGLHGRRUPLGGHOYDQH[WUDEHJHOHLGLQJ

HQRIRSOHLGLQJNXQQHQGRRUJURHLHQ'H]HZHUNZLM]H OHLGWWRWYHUUDVVHQGHUHVXOWDWHQ8LWJDQJVSXQW KLHUELMLVHHQLQFOXVLHYHDUEHLGVPDUNWZDDUELM]RYHHO PRJHOLMNPHQVHQPHHGRHQ1LHWGHEHSHUNLQJHQ]LMQ GRRUVODJJHYHQGPDDUMXLVWGHPRJHOLMNKHGHQ8:9 JHPHHQWHQHQDQGHUHSULYDWHSDUWLMHQZHUNHQKLHUELM QDXZVDPHQRPPHQVHQYDQZHUNQDDUZHUNYDQ VFKRROQDDUZHUNRIYDQXLWNHULQJQDDUZHUNWHKHOSHQ HQKHQJH]RQGHQZHODDQKHWZHUNWHKRXGHQ´

OUT OF THE BOX 0HQVHQDDQKHWZHUNKHOSHQHQKHQEHKRHGHQYRRU ZHUNORRVKHLGYHUHLVWDQGHUVGHQNHQEXLWHQGHJH EDDQGHSDGHQWUHGHQHQ]RHNHQQDDUELM]RQGHUHVHO OLQJSRLQWV³(HQWLMGJHOHGHQYURHJHHQRQGHUQHPHU DGYLHVRPGDWKLMYDQGRHQKDGPHWHHQELM]RQGHU KRRJ]LHNWHYHU]XLP8LWGHYUDDJDQDO\VHEOHHNGDW YRRUDOGHWHFKQLVFKHPERœHUVGLHDDQGHORSHQGHEDQG ZHUNWHQYDDN]LHNZDUHQ:HKHEEHQGLWDOVYROJW RSJHORVW'HWDNHQDDQGHORSHQGHEDQGZRUGHQQX XLWJHYRHUGGRRUPHQVHQGLHDXWLVWLVFKHNHQPHUNHQ KHEEHQ,QGLHQQRGLJNULMJHQ]LMEHJHOHLGLQJRPGH NOXVWHNODUHQ'HPERœHUVKHEEHQGHNDQVJHNUHJHQ GRRUWHJURHLHQQDDUIXQFWLHVGLHEHWHUELMKXQRSOHL GLQJHQLQWHUHVVHSDVVHQ%LMYRRUEHHOGFRPPHUFLHHO PHGHZHUNHURILQVWDOODWHXU(HQSHUIHFWHPDWFKGLH XLWHLQGHOLMNSURFHQWPHHURP]HWRSOHYHUWHQ SURFHQWPLQGHUNRVWHQ´

ÂŤ

Âť Er zijn te weinig banen. Niet alleen vanwege de economische crisis, maar ook doordat ouderen veel langer doorwerken. Immers, in 2002 was in Limburg 28 procent van de 55-plussers aan het werk. Tien jaar later was dat 49 procent, ofwel 34 duizend extra arbeidskrachten.

ONZE VISIE Âť UWV wil vraag en aanbod bij elkaar brengen, waardoor iedere werkzoekende zo snel mogelijk aan de slag komt of het nu een schoolverlater is, een Wajonger of een 55-plusser. Om dat te bereiken vormt UWV een belangrijke schakel tussen werkgevers, overheid en particuliere partijen.

UW OPLOSSING Âť In deze markt gaat het niet om mensen wegzetten. Het gaat om werkgevers helpen bij het maken van de juiste keuze betreffende goed personeelsbeleid. Dat kan met een pasklare oplossing via www.werk.nl, maar doorgaans is maatwerk nodig. Denk aan de inzet van oudere medewerkers en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. MVO wordt steeds belangrijker. We zien dan ook het groeiende besef bij ondernemers dat het anders moet. Als het gaat om potentiĂŤle werknemers kijken werkgevers steeds meer naar mogelijkheden. Leeftijd of beperkingen zijn geen tekortkomingen maar kansen. Dit vereist creativiteit en dat zit bij ondernemers in de genen.

WERKGEVERSSERVICEPUNT NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG 3ULQVHVVHVLQJHO +79HQOR 7HOHIRRQ www.werk.nl of www.uwv.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

13


Online samenwerken is een speerpunt van onze dienstverlening. Ook in de ‘cloud’ wijzen wij u de weg.

Wijst in financiën Financieel en fiscaal begeleiden en adviseren. Pro-actief en anticiperend op ontwikkelingen. Dat zijn onze kernwoorden. Wilt u écht toekomstgericht denken en doen, dan is een professionele partner onontbeerlijk. Een partner die u de weg wijst in financiën. Schreurs Accountants & Adviseurs dus.

Tel. 077 - 326 94 00, Tegelen www.schreurs-accountants.nl


REPORTAGE

Tekst: RenĂŠ van Zandvoort

ProuductivityÂŽ maakt korte metten met lage productiviteit Toenemende concurrentie, stijgende salarissen, steeds scherpere kwaliteitseisen en de constante druk om te moeten produceren tegen lagere kosten hebben de afgelopen twintig jaar veel maakwerk naar lageloonlanden verjaagd. Maar met die lagere loonkosten kwamen ook de problemen met kwaliteit, betrouwbaarheid, opleiding, vaardigheden en transport.

QUICK SCAN HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT  De gemiddelde prestatie van het machinepark in Nederland ligt onder de 50 procent, waardoor een groot deel van onze productiecapaciteit onbenut blijft. Madolex is er echter van overtuigd dat juist in Nederland JRHGHQHI¿FLsQWNDQZRUGHQJHSURGXFHHUG Om de vlucht van productiewerk naar lageloonlanden tegen te gaan en zelfs werk terug te kunnen halen, moeten organisaties anders naar hun medewerkers gaan kijken.

ONZE VISIE 6WHHGVPHHUEHGULMYHQEUHQJHQGDDURP KXQSURGXFWLHZHHUWHUXJQDDU1HGHUODQG ,QVRXUFLQJGXVGLHEHGULMYHQYRRUHHQ QLHXZHXLWGDJLQJSODDWVW:DQWGXXU]DDPSURGXFHUHQHQ FRQFXUUHUHQLQHLJHQODQGYUDDJWRPFRQWLQXHRSWLPDOLVD WLHYDQSURGXFWLHSURFHVVHQ (QGDWLVQRJQLHW]RHHQYRXGLJ'HGDDGZHUNHOLMNHJH PLGGHOGHSUHVWDWLHYDQRQVWRWDOHPDFKLQHSDUNOLJWRQGHU GHSURFHQW'HKHOIWYDQRQ]HSURGXFWLHFDSDFLWHLWEOLMIW GXVRQEHQXW(QKRHZHOEHGULMYHQKXQPDFKLQHSUHVWDWLHV VWHHGVYDNHUPHWHQ]LMQVOHFKWVZHLQLJHQLQVWDDW GH]HVXEVWDQWLHHOHQGXXU]DDPWHYHUEHWHUHQ7H ODQJLVGHRSORVVLQJJH]RFKWLQWHFKQLVFKHYHU EHWHULQJHQ0DDUKHWYHUERUJHQSRWHQWLHHOOLJW YRRUKHWEHODQJULMNVWHGHHOELMGHPHGHZHUNHUV 'HGHFHQQLDODQJHRQWNHQQLQJYDQKHWEHODQJ YDQGHLQGLYLGXHOHSUHVWDWLHYRRUKHWHLQGSURGXFW HQGHZLQVWKHEEHQJHOHLGWRWGHPRWLYDWLHRSGHZHUN YORHUGLH]LFKYHUWDDOWLQODJHUHSURGXFWLYLWHLW+HWXQLHNH 3URXGXFWLYLW\3URJUDPŠYDQGH0DGROH[*URXSPDDNW GDDUNRUWHPHWWHQPHH

WERKPLEZIER ³:LM]LMQPHWRQV3URXGXFWLYLW\3URJUDPŠLQVWDDWKHW YHUERUJHQSRWHQWLHHOELMPHQVHQPDFKLQHVLQEHGULMYHQ WHDFWLYHUHQ´]HJW6WHIDQ3HWHUVELM0DGROH[YHUDQW ZRRUGHOLMNYRRU%XVLQHVV'HYHORSPHQW³3URXGXFWLYLW\Š VWDDWV\PERROYRRUGHWURWVHPHGHZHUNHUGLHHONHGDJ ]LMQELMGUDJHOHYHUWDDQKHWVXFFHVYDQ]LMQEHGULMI

3URXGXFWLYLW\ŠEUHQJWGHDDQGDFKWYRRUWHFKQLHNSURFH GXUHVHQV\VWHPHQLQEDODQVPHWQLHWPHHWEDUHDVSHFWHQ DOVFXOWXXUPRWLYDWLHZHO]LMQHQZHUNSOH]LHU´

ERKENNING EN ZELFONTPLOOIING 0DGROH[VWHOWHHQEHGULMIGDDU]HOIWRHLQVWDDW³:LM PDNHQHHQVFDQYDQGHRUJDQLVDWLHJHYHQFRQFUHHWKHW YHUEHWHUSRWHQWLHHODDQHQRQ]H%OXH&ROODU&RDFKHVŠ EHJHOHLGHQGHPHGHZHUNHUVRSGHZHUNYORHURP]HOIGLW SRWHQWLHHOWHDFWLYHUHQ$OVGDWSURFHVQLHWVWUDNEHJHOHLG ZRUGWYHUYDOOHQPHGHZHUNHUVLQKXQRXGHJHGUDJ0HW KHWFRPPLWPHQWYDQKHWPDQDJHPHQWFUHsUHQZLM PHWGHPHGHZHUNHUVHHQZHUNRPJHYLQJZDDULQ HIILFLsQWNDQZRUGHQJHSURGXFHHUGGRRU YHUERUJHQSRWHQWLHWHDFWLYHUHQHQYHUOLH]HQWH HOLPLQHUHQ(UNHQQLQJHQZDDUGHULQJ]LMQLQGLW SURFHVEHODQJULMNHDVSHFWHQ:HUNQHPHUVZHWHQ YDDN]HOISUHFLHVZDDUGHYHUEHWHUSRWHQWLHRSKXQ ZHUNSOHN]LW0DDUDOV]HQLHWJHKRRUGZRUGHQKDNHQ]H DI+HWRQGHUVFKHLGHQGHDDQRQ]HDDQSDNLVGDWZLMRQV ULFKWHQRSKHWSURGXFWLHSHUVRQHHOGHPHQVHQDDQGHPD FKLQHV'LUHFWLHHQPLGGHQPDQDJHPHQW]LMQLQGDWSURFHV QDXZEHWURNNHQGRRUKXQFRPPLWPHQWHQRSUHFKWH ZDDUGHULQJWHWRQHQYRRUSUHVWDWLHVRSGHZHUNYORHU=R FUHsHUMHHHQZHUNRPJHYLQJZDDULQZHUNQHPHUVLQLWLDWLHI GXUYHQWHQHPHQHQJHGUDJWRQHQGDWWRWYHUEHWHULQJHQ OHLGW=RQGHUJURWHLQYHVWHULQJHQ:DQWPHWGH]HOIGH PHQVHQPDFKLQHVHQPLGGHOHQJDDWGHSURGXFWLH RPKRRJ(UNHQQLQJHQ]HOIRQWSORRLLQJ]LMQQDPHOLMNGH PRRLVWHEHORQLQJHQYRRUHHQPHGHZHUNHU´

ÂŤ

Âť Werknemers zijn de grootste drijvende kracht in een productieorganisatie. Zij weten vaak beter dan het management waar de mogelijkheden tot (soms snelle) verbetering van het productieproces zitten. Oorzaken van tegenvallende prestaties worden te vaak gezocht in techniek. Maar het grootste deel van het verborgen potentieel zit bij de medewerkers zelf. En optimalisatiemogelijkheden liggen op de eigen werkplek voor het oprapen.

UW OPLOSSING Âť Met ons ProuductivityProgramÂŽ wordt het verbeterpotentieel van productiebedrijven volledig benut en de productiviteit van de medewerkers en het bedrijfsresultaat sterk verbeterd. ProuductivityÂŽ maakt de werknemers betrokken en trots, waardoor zij het maximale uit hun eigen capaciteiten en machines kunnen halen.

MADOLEX BV $GUHVSHUPDDUW 'H+RUND 16&XLMN 7HOHIRRQ (PDLOSURXGXFWLYLW\#PDGROH[QO www.madolex.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

15


HRM advies, coaching, mediation, interim-management EEN BROK AAN ERVARING…

INTERIM HR…

Erik Peters is een ervaren HR manager die in zijn carrière alle

Beschikbaar als interim HR manager zowel part time als full time.

facetten van het vak heeft meegemaakt, van zeer operationeel tot

Tevens begeleidt hij jonge HR managers ‘on the job’ .

strategisch- beleidsniveau. Als people manager weet hij krachten te mobiliseren en zijn omgeving te enthousiasmeren. Hij heeft

ONTSLAGPROCEDURES…

ervaring met snel groeiende organisaties als ook met krimpende

Laat u leiden en niet lijden bij ontslagprocedures. Vooraf stellen wij

markten en grote reorganisaties. In dit soort processen vervult

vast welke weg het beste gekozen kan worden in een noodzakelijke

hij altijd de centrale rol in de communicatie naar alle betrokken

ontslagprocedure. Bemiddeling via een vaststellingsovereenkomst

partijen. Peters beschikt over een uitgebreid en zorgvuldig

of een UWV-procedure. Het gekozen traject voeren wij uit voor een

opgebouwd zakelijk netwerk.

vaste prijs die vooraf is overeengekomen.

ADVIES OP MAAT…

WORKSHOPS VOOR MKB…

Peters Management Support verzorgt al vele jaren advies-

In het kader van ‘ondernemen is een vak’ verzorgt de Management

opdrachten bij onder andere veranderingsprocessen

Kompas Groep workshops gericht op Resultaatverbetering ,

reorganisaties, invoering medezeggenschap en arbeids-

Marketing, Personeel en Organisatie en verandermanagement.

voorwaarden. Is sparring partner/ coach voor management en DGA’s.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.MKBONDERNEMERSACADEMY.NL ALBIONSTRAAT 57, 5809AC LEUNEN TEL 0478 - 58 40 20 • MOB 06 - 215 233 24

WWW. PETERSMANAGEMENTSUPPORT.NL


REPORTAGE

Tekst & Fotografie: Patricia de Ryck

MAAK KENNIS MET HET PERSONEELSKOMPAS:

‘Altijd een professional bij de hand’ Eén aanspreekpunt voor ontelbaar veel vragen over personeelszaken, dat is het Personeelskompas. MB Personeel en Verzuim, SPL€NDID Salarisdiensten, Linea Rechta, Uw Verzuimcoach, Anders loopbaancoaching en You Are Bright Training & Coaching vormen dit Venlose collectief. ³3HUVRQHHOYRUPWKHWKDUWYDQHHQ EHGULMIJRHGZHUNJHYHUVFKDSLV GDDURPHHQPXVW'DDUGUDJHQZLM JUDDJHHQVWHHQWMHDDQELM´DOGXV/LQGDYDQGHU $D 63/¼1','6DODULVGLHQVWHQ ³2IKHWQXJDDW RPLQGRRURIXLWVWURRPDUEHLGVMXULGLVFKHRI DUEHLGVYRRUZDDUGHOLMNHYUDJHQYHU]XLPFRDFKLQJ VDODULVDGPLQLVWUDWLHVFKXOGKXOSYHUOHQLQJRI ORRSEDDQRQWZLNNHOLQJELMKHW3HUVRQHHOVNRPSDV ELHGHQZHLQDOOHJHYDOOHQRQGHUVWHXQLQJDDQ´JDDW 1LNH%XUKHQQH 0%3HUVRQHHOHQ9HU]XLP YHUGHU +HWFROOHFWLHINXQMHKHWEHVWHYHUJHOLMNHQPHWHHQ 3 2DIGHOLQJDOJDDQ]HQRJQHWHHQVWDSMHYHUGHU ³'H3 2¶HULVGHKXLVDUWVZLM]LMQGHVSHFLDOLVW´ DOGXV0RQLTXH7HHXZHQ <RX$UH%ULJKW 'HHQWKRXVLDVWHGDPHVZLOOHQRQGHUQHPHUVJUDDJ RQW]RUJHQ³0HWppQWHOHIRRQWMHLVGHKXOSYDQppQ YDQRQ]HSURIHVVLRQDOVDOJHUHJHOG:HEHVFKLNNHQ DOOHPDDORYHUPHHUGDQWZLQWLJMDDUZHUNHUYDULQJ ZDDUGRRUZHDOOHH[SHUWLVHLQKXLVKHEEHQ:H ZHWHQSUHFLHVZLHELMZHONHNOXVSDVWGDWLV RQ]HJURWHNUDFKW´YHUWHOW/LHVEHWK0XOGHU 0% 3HUVRQHHOHQ9HU]XLP 0RQLTXH7HHXZHQYXOW DDQ³:HVWDDQDOOHPDDOYRRUKHW]HOIGHZHKRXGHQ YDQNRUWHOLMQHQ]LMQSUDNWLVFKLQJHVWHOGHQJDDQ YRRUHHQSHUVRRQOLMNHEHQDGHULQJ´

2SKHWJHELHGYDQSHUVRQHHOYHUDQGHUWHUFRQWLQX YDQDOOHV³'HZHUNJHYHUPRHWLQYHVWHUHQLQ]LMQ UHODWLHPHWGHPHGHZHUNHU´OHJW1LFROH5DLMHU /LQHD5HFKWD XLW³0DDUGHQNRRNDDQGH:HW %HSHUNLQJ=LHNWHYHU]XLPHQ$UEHLGVRQJHVFKLNWKHLG 9DQJQHWWHUV %H=D9D RRNEHNHQGDOVGH 0RGHUQLVHULQJ=LHNWHZHWGLHYRULJMDDULVLQJHYRHUG'HILQDQFLsOHEHWURNNHQKHLGYDQZHUNJHYHUV

“We weten precies wie bij welke klus past”

8ZYHU]XLPFRDFK ³5HDJHHUDOVZHUNJHYHUSURDFWLHIRSGH]HSUREOHPHQKHWJHHQHHQSRVLWLHIHIIHFW ]DOKHEEHQRSKHW]LHNWHYHU]XLPYDQGH]HPHGHZHUNHUHQRSGHYRRUWJDQJYDQKHWZHUNSURFHV´ ³0DDUGHQNRRNDDQRXGHUHPHGHZHUNHUV´VSULQJW 6X]DQQH0HHPV3RHWK $QGHUVORRSEDDQFRDFKLQJ ELM³:HPRHWHQDOOHPDDOVWHHGVODQJHUEOLMYHQZHUNHQ$OVPHGHZHUNHUHQZHUNJHYHUPRHWMHNODDU ]LMQYRRUGHSURIHVVLRQHOHWRHNRPVW%LM]ZDDUGHUH EHURHSHQLVKHWELMYRRUEHHOGZLMVRPQDWHGHQNHQ RYHUHHQRXGHUHQEHOHLG=RUJHUYRRUGDWLHGHUHHQ JUDDJQDDUKHWZHUNNRPWHQEOLMIWNRPHQ´

LVYHUJURRWHQSHUMDQXDULMOEHWDDOWGHRQGHUQHPHUHHQKRJHUHJHGLIIHUHQWLHHUGHSUHPLHDOVHU PHHUIOH[ZHUNHUVLQGH=LHNWHZHWRI:,$NRPHQ´ YRHJWKDDUFROOHJD6DQGUDLQ¶W=DQGW /LQHD5HFKWD daaraan toe.

'HGDPHVNRPHQLHGHUHPDDQGELMHONDDURP NHQQLVWHGHOHQ]RGDWLHGHUHHQDOWLMGRSGHKRRJWH LVYDQDFWXHOH]DNHQ'DDUQDDVWZRUGWRRNGHNODQW RSODDJGUHPSHOLJHZLM]HJHwQIRUPHHUGYLDHHQ]RJHQDDPGHOXQFKVHVVLH³2QGHUQHPHUVZRUGHQGDQ ELMJHSUDDWRYHUQLHXZHZHWJHYLQJHQHQ]HNXQQHQ YDQJHGDFKWHQZLVVHOHQPHWFROOHJDRQGHUQHPHUV :LMYHUVWHUNHQQLHWDOOHHQHONDDUPDDURRNRQ]H NODQWHQ´EHVOXLW1LNH%XUKHQQH

,QYHVWHUHQLQSHUVRQHHONDQRSGLYHUVHPDQLHUHQ GHQNELMYRRUEHHOGDDQKXOSELMILQDQFLsOHSUREOHPHQYDQHHQYDQGHPHGHZHUNHUV,QJH6SUHQJHUV

1HHPYRRUPHHULQIRUPDWLHRYHUKHW3HUVRQHHOV NRPSDVFRQWDFWRSPHWHHQYDQGHSURIHVVLRQDOVRI PDLOQDDULQIR#SHUVRQHHOVNRPSDVQO

«

MB PERSONEEL EN VERZUIM

LINEA RECHTA

ANDERS LOOPBAANCOACHING

1LNH%XUKHQQH /LHVEHWK0XOGHU .DOGHQNHUNHUZHJ$(9HQOR 7HOHIRRQ (PDLOLQIR#PESHUVRQHHOHQYHU]XLPQO www.mbpersoneelenverzuim.nl

PU1LFROH5DLMHU PU6DQGUDLQµW=DQGW 3RVWEXV9HQOR 7HOHIRRQ 1LFROH (PDLODGYLHV#OLQHDUHFKWDQO www.linearechta.nl

6X]DQQH0HHPV3RHWK 7HOHIRRQ (PDLOVX]DQQH#DQGHUVORRSEDDQQO www.andersloopbaan.nl

SPL€NDID SALARISDIENSTEN

UW VERZUIMCOACH

/LQGDYDQGHU$D 6DQGUDYDQ0HHU +RJHNDPSZHJ769HQOR 7HOHIRRQ /LQGD (PDLOLQIR#VSOHQGLGVDODULVGLHQVWHQQO www.splendidsalarisdiensten.nl

Inge Sprengers .DOGHQNHUNHUZHJ$(9HQOR 7HOHIRRQ (PDLOLQJHVSUHQJHUV#XZYHU]XLPFRDFKQO www.uwverzuimcoach.nl

YOU ARE BRIGHT – COACHING, TRAINING & INTERIM HR 0RQLTXH7HHXZHQ 7HOHIRRQ (PDLOLQIR#\DEWFQO www.yab-tc.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

17


Jacobs NCI staat met zijn gedreven en innovatieve team voor hoogwaardige kwaliteit, excellente service en snelle levertijden.

Overseas Logistics

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions

Seacon Logistics is dé logistieke ketenregisseur met een maritiem karakter. Wereldwijde logistieke vraagstukken lossen we in samenwerking met onze partners integraal op vanuit onze aanwezigheid in meer dan 75 landen. Seacon Logistics loopt al meer dan 25 jaar voorop in het toepassen van het multimodale transportconcept. Onze inlandlocaties aan spoor-, weg- en waterterminals zijn het fundament van waaruit wij wereldwijd opereren.

ONZE DIENSTEN: • Slijpen • Polijsten • Verkoperen • Vernikkelen: Glansnikkel, Parelnikkel en nikkel gesatineerd • Verchromen: Glanschroom, Parelchroom en gematteerd chroom Onze badafmetingen van 3200mmx900mmx1300 mm(LxBxD) zijn in de Benelux ongekend

EXTRA SERVICE: • Ontmetalliseren • Transport • Speciale verpakkingen • 24 uur service WIJ VEREDELEN VOOR U: • Staal • RVS • Messing • Koper • Rrons

Meer weten? Neem dan contact op met onze afdeling sales, tel. 077 - 327 55 55, stuur een e-mail naar info@seaconlogistics.com of kijk op www.seaconlogistics.com Seacon Logistics bv, Postbus 3071, 5902 RB Venlo Venlo (NL) - Born (NL) - Meppel (NL) - Duisburg (DE) - Melzo (IT) - Budapest (H) - Moscow (RU)

Industrieterrein Spikweien 8 5943AD Lomm T +31 77 473 79 00 info@jacobs-nci .com www.jacobs-nci.com

A d va n ce d l o g i st i c s fo r a s m a l l e r wo r l d

Zin in een

Matching Supply Chains

Feestje?

The Art... ...of Simplicity Unburdening our customers by simplifying complex supply chain puzzles - not only is that what we do best, it’s what we actually love to do. Access Business Group designs matching supply chains in which quality, customer focus and intensive cooperation are key factors to provide you with the highest results in our rapidly diverging world.

Core Activities Demand Management

Supplier Management

Product/Market Introduction

Quality Management

Logistical Services

Europe and Russia

European Regional Service Center PO Box 3440

5902 RK Venlo, The Netherlands

+31 (0)77 324 74 00

www.accessbusinessgroup.eu

Ook voor relatie- en familiedagen bel Toverland Events tel: 077 467 70 50


REPORTAGE

Tekst: RenĂŠ van Zandvoort // Fotografie: John Peters

AL TWINTIG JAAR HĂ&#x2030;T ANTWOORD OP DE VRAAG NAAR GROTERE AANTALLEN FLEXWERKERS

Jupiter Uitzendbureau, een godsgeschenk voor wie flexibele arbeid biedt Succes in uitzendland wordt bepaald door flexibiliteit. Hoe flexibeler, hoe succesvoller. Jupiter Uitzendbureau in Venlo schakelt snel, vooral waar grotere aantallen flexibele arbeidskrachten zijn gevraagd. 9DQGDDJQRJWLHQWZLQWLJGHUWLJKRQ GHUGGLUHFWLQ]HWEDUHPHQVHQ"*HHQSUR EOHHP-XSLWHUNDQGDWRPGDWKHWQLHW PHWYDVWHLQWHUFHGHQWHVSHUNODQWZHUNWPDDUPHW HHQFHQWUDOHSODQQLQJ+LHUGRRUNDQVQHOHQHIILFLsQW ZRUGHQ¾JHVFKRYHQœPHWPHQVHQGLHGDDUZRUGHQ LQJH]HWZDDUGHDFXWHYUDDJOLJW*HHQOHHJORRSGXV ³:H]LHQGDDUGRRURRNPHWHHQZDDUPHQVHQEH VFKLNEDDU]LMQLQGHUHJLRHQNXQQHQGHNODQWGXV VQHOKHOSHQ$OVKHWPRHWVFKDOHQZHRQ]HIOH[LEHOH EH]HWWLQJYRRUHHQNODQWVQHORSWRWZHO IOH[NUDFKWHQ´OLFKW* OFDQ8\NXQGHRQGHUVFKHL GHQGHZHUNZLM]HWRH=LMHQKDDUYDGHUGLHKHWEH GULMIQDHHQGLHQVWYHUEDQGELMHHQSDNVWDWLRQLQGH UHJLRWZLQWLJMDDUJHOHGHQRSULFKWWHDOVHHQ¾JHZRRQœ XLW]HQGEXUHDXPDQDJHQKHWGRRURQWZLNNHOGHEH GULMIJHQRHPGQDDUGHRSSHUJRGXLWGH5RPHLQVH P\WKRORJLH-XSLWHUGXVDOVGHEDDVYDQGHXLW]HQG ZHUHOGLQGHUHJLR³:HKHEEHQEHZXVWYRRUGH]HDU EHLGVLQWHQVLHYHEXVLQHVVEHQDGHULQJJHNR]HQ:LM KHOSHQRQ]HNODQWHQRRNEXLWHQGHUHJXOLHUHNDQWRRU WLMGHQ$OVLHPDQG¾VRFKWHQGVEHOWOHYHUHQZHQRJ GLH]HOIGHGDJRRNœVDYRQGVGHJHYUDDJGHPHQVHQ 2IELQQHQWZHHGDJHQDOV]HXLW3ROHQRI*ULHNHQODQG PRHWHQNRPHQ´

PLANNING 'RRUWZLQWLJMDDUHUYDULQJLQGHXLW]HQGEUDQFKHZHHW -XSLWHU8LW]HQGEXUHDXSUHFLHVZHONHZHNHQHQ

PDDQGHQKHWGUXNVW]LMQHQVWHPWKDDUGLHQVWYHUOH QLQJGDDURSDI³:HLQIRUPHUHQRRNSURDFWLHIRI NODQWHQDOZHWHQZDQQHHU]HKRHYHHOPHQVHQQRGLJ KHEEHQ'DDUEHUHLGHQZHRQVGDQRSYRRU,QKHW KRRJVHL]RHQKHEEHQZHJHPLGGHOGWRW PHQVHQDDQKHWZHUN,QGHGUXNVWHSHULRGHVKRXGHQ ZHYROGRHQGHPHQVHQRSDIURHSEHVFKLNEDDUHQKRX GHQVSHOLQJLQRQ]HSODQQLQJRRNDONRVWGDWH[WUD WLMGHQHQHUJLH=RKRHYHQZLMQRRLWWH]HJJHQZH KHEEHQJHHQPHQVHQ9RRUDOLQGH$*)VHFWRULV IOH[LELOLWHLWJHYUDDJG$OVODGLQJHQIUXLWHQJURHQWHQ QLHWWLMGLJZRUGHQJHORVWNXQQHQJURWHSDUWLMHQZDDU YHUORUHQJDDQ´

KWALITEIT EN SNELHEID 2SKHWNDQWRRULQ9HQOROHWWHUOLMNRPGHKRHNELM JURWHNODQWHQLQGHDJURIRRGVHFWRUZHUNHQHOIPHQ VHQLQGHRQGHUVWHXQLQJYDQKHWWRWDDOSDNNHWGDW -XSLWHU]LMQNODQWHQDDQELHGWYHUORQLQJIDFWXUHULQJ YHUYRHU GHJURWHWRXULQJFDUVNXQQHQWRW PHQVHQYHUYRHUHQ KXLVYHVWLQJGHEHDQWZRRUGLQJ YDQYUDJHQYDQPHQVHQLQKXQHLJHQWDDO]RGDW]LM RSWLPDDOJHKROSHQHQEHJUHSHQZRUGHQ³:LMFRQ FXUUHUHQQLHWRSWDULHIPDDURSNZDOLWHLW2Q]HNODQ WHQYDQZLHVRPPLJHRQVDOYLMIWLHQMDDUZHWHQWH YLQGHQ]LHQKHWYRRUGHHOYDQRQ]HJURWHIOH[LELOLWHLW 2Q]HVHUYLFHHQGH]HNHUKHLGYDQYROGRHQGHHQJRHG WLMGHOLMNSHUVRQHHOLVKHQPHHUZDDUGGDQHHQODDJ WDULHI:LMNRSSHOHQNZDOLWHLWDDQVQHOKHLGHQGDWLV ZDWWHOW´

ÂŤ

QUICK SCAN HĂ&#x2030;T PROBLEEM VAN DE MARKT ÂŞ'HYUDDJQDDUĂ&#x20AC;H[ZHUNHUVJURHLW9RRUDO in de agrisector, waar de aan- en doorvoer van bederfelijke goederen groot is en snel lossen van groente en fruit gevraagd wordt. Een seizoensgebonden business, waarin de EHKRHIWHDDQĂ&#x20AC;H[LELOLWHLWRSKHWSHUVRQHOH vlak groot is door de grote schommelingen in de werkzaamheden. Dit laatste geldt voor meerdere sectoren, zoals de logistiek.

ONZE VISIE ÂŞ,QVHFWRUHQGLHĂ&#x20AC;H[LEHOHDUEHLGVNUDFKWHQ nodig hebben, zoals logistiek en agrifood, waar veel pakgoed omgaat en bedrijven afhankelijk zijn van een snelle overslag van lading naar hun klanten, moet je als uitzendbureau snel kunnen schakelen en indien nodig ook omschakelen. Dan moet je ]HOIRRNĂ&#x20AC;H[LEHOHQVODJYDDUGLJNXQQHQRSH reren.

UW OPLOSSING Âť Wij werken met (grotendeels buitenODQGVH Ă&#x20AC;H[ZHUNHUV'RRUJRHGHFRQWDFWSHU sonen in Polen kunnen we snel en voor de korte termijn grote aantallen arbeidskrachten voor Nederlandse opdrachtgevers leveren op mbo- en mbo+-niveau. We zijn gespecialiseerd in agrofood, maar breiden onze dienstverlening uit naar andere sectoren.

JUPITER UITZENDBUREAU BV 9HQUD\VHZHJ) 5+9HQOR 7HOHIRRQ (PDLOLQIR#MXSLWHUXLW]HQGEXUHDXQO www.jupiteruitzendbureau.nl

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 â&#x20AC;˘ 2014

19


DIENSTVERLENING â&#x20AC;˘ TRANSPORT â&#x20AC;˘ DISTRIBUTIE (STADS-, REGIO-, EN 24-UURSDISTRIBUTIE BENELUX) â&#x20AC;˘ WAREHOUSING (WEERT + BENELUX) â&#x20AC;˘ INTEGRALE LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

BEDRIJFS-DNA

LOGISTIEK MET HART EN VERSTAND

â&#x20AC;˘ FAMILIEBEDRIJF â&#x20AC;˘ SINDS 1912 â&#x20AC;˘ HOOG SERVICENIVEAU â&#x20AC;˘ BETROKKEN PERSONEEL â&#x20AC;˘ STERKE NADRUK OP INFORMATISERING & AUTOMATISERING

WELKE GOEDEREN? â&#x20AC;˘ GENERAL CARGO (PAKKET / PALLET / GROUPAGE VOLLE LADINGEN / RETOUR) â&#x20AC;˘ LENGTEGOEDEREN â&#x20AC;˘ BUITENMAATSE GOEDEREN â&#x20AC;˘ GEVAARLIJKE GOEDEREN

WAGENPARK

VERZORGINGSGEBIED

â&#x20AC;˘ MOTORWAGENS (REGIONAAL STUKGOEDTRANSPORT) â&#x20AC;˘ WENDBARE CITY-OPLEGGERS (REGIONAAL TRANSPORT, BINNENSTEDEN) â&#x20AC;˘ DISTRIBUTIETRAILERS (BENELUXTRANSPORT) â&#x20AC;˘ DEDICATED TRANSPORT

â&#x20AC;˘ FIJNMAZIGE STADS- EN REGIODISTRIBUTIE NEDERLAND â&#x20AC;˘ 24-UUR-DISTRIBUTIE BENELUX â&#x20AC;˘ INTERNATIONALE EXPEDITIE (EUROPA)

 

Terschelling -West

Leeuwarden

00A27

O

OS00 )1 6 4 9 2 2

Breda

Knokke928 Heist-op-den-berg E19 A14 Beringen (0 ) 19 Mechelen E313 Dendermonde 3 897   E40 A2 E314 Aalst Hasselt Zaventem   Leuven Sint-Truiden Brussel/Bruxelles  Tongeren Tienen 

A8 Halle

BELGIĂ&#x2039; A3 BELGIQUE 

E420

A7 

Ath

E42

E19 MonsLa LouviĂŠre 

Charleroi 

E42A4Dinant Philippeville00 1

L

Maastricht A3Verviers E42 A26 MalmedyDurbuy

A27

Ciney St.Vith

RochefortE25ClervauxChimay A2 A25

Namur

Oosterhout Willebroek Neufchatea Weert Lemelervel Sassenhei Geel

 

LiègeE411

A4

Bastogne A26

 EU

FC HATEA

EttelbrĂźck

968 +3

(0

2

Bertrix Bouillon

U

N 

E25

90MoeskroenA73A2

)1 4 2 56

0

(0

29

95 45 7

)6 1 2 30

LUXEMBOURG

E411 Arlon 

Virton

E25

E44

Luxembourg

en ss Sa

Gent

Breer steDeinze

E17 Waregem A17 Kortrijk

A67 W EE R T

(0 )4

1

Ieper 

A2

960924

2

Roeselare

 K

+3

OE

ILLG EEL

 2

W

A67

E34 A13 Lier

Venray DeurneEindhoven

TurnhoutA21

Helmond+3E19Antwerpen

E34 Sint-Niklaas EBR

A11E403

Diksmuide

E34

+3E40

A12 Brugge

A73A50

0

Terneuzen 

Oostende 

A2

Tilburg

A58

Bergen op ZoomUlft

Uden

0

(0

1Roosendaal

Groenlo Doetinchem A50 A59 â&#x20AC;&#x2DC;s-Hertogenbosch

T ERHO U

948 +3

Vlissingen A58

A2T

A59 

A12

45

ZierikzeeNijmegen

A15

Dordrecht

A29

Enschede A1

01

 

Ede Arnhem 

Tiel

Almelo 

ZutphenA12 A27

)5 7 3 7 8 22

S

 A15 Spijkenisse

Ouddorp

Utrecht

E L E R V EL

A1 Apeldoorn

A27 Amersfoort 

A12 Gouda NieuwegeinA20

Rotterdam

1Den Haag A4 Delft 

(0

A50 Deventer

A27 HilversumA2

25 2 24 0 0

Leiden

EM

974 +3

M

( +31

0)

A28

Emmen

Hoogeveen A37

Zwolle

A6A28

DAmstelveen

921Stadskanaal

A28 Hardenberg

Lelystad Dronten 

Haarlem Amsterdam Almere A9 S E N HE I

MeppelPurmerend 

EmmeloordAS

Steenwijk

A6 

Hoorn

Alkmaar A28

NEDERLANDHeerhugowaard A7Assen

Heerenveen A32Slochteren A7

VeendamDen Helder Zijpe Drachten A7 Oosterwolde

A32 Sneek

A7A7

Den Burg

Groningen

Harlingen

Delfzijl Winsum

Dokkum
REPORTAGE

Avance: â&#x20AC;&#x2DC;Goeie mensen... ze bestaan echtâ&#x20AC;&#x2122; Avance is al meer dan twintig jaar actief binnen werving & selectie. Met acht vestigingen werkt de organisatie binnen het grootste deel van Nederland en Vlaanderen. Eén van die vestigingen bevindt zich in Venlo. Het kantoor bedient sinds zijn oprichting een trouwe kring van klanten en kenmerkt zich door een hoge kwalitatieve dienstverlening. 0DUFHO:DOGDRSULFKWHUYDQ $YDQFH³9RRURQGHUQHPLQJHQELHGW $YDQFHGHNRUWVWHHQHIILFLsQWVWHZHJ QDDUGHJHVFKLNWHNDQGLGDDW(HQGLHSJDDQGH VFUHHQLQJYDQNDQGLGDWHQGRRURQ]HHUYDUHQHQ KRRJRSJHOHLGHFRQVXOWDQWVHHQKRJHPDWHYDQ YDNNHQQLVHQHHQJURQGLJHNHQQLVYDQGHDU EHLGVPDUNW]LMQKLHUYRRURQ]HYHUWUHNEDVLV +LHUQDDVWELHGWRQ]H]HOIRQWZLNNHOGHDQDO\VH µ0\'ULYHV¶HHQLGHDOHDDQYXOOLQJRSRQ]HHLJHQ EHYLQGLQJHQXLWKHWGLHSWHLQWHUYLHZ'H]HDQD O\VHLVVSHFLDDORQWZLNNHOGYRRUKHWDQDO\VHUHQ YDQRQGHUOLJJHQGHGULMIYHUHQYDQLQGLYLGXHQ :DDURPKDQGHOHQPHQVHQ]RDOV]HGRHQ":DW GULMIWKHQ".RUWRPKHWPDDNWGXLGHOLMNZHONH WDNHQPHQVHQHQHUJLHJHYHQGDQZHOHQHUJLH NRVWHQ(QKHW]LMQQHWGH]HHOHPHQWHQGLHEH ODQJULMN]LMQRPPHHWHJHYHQDDQRQ]HNODQWHQ´

PERSOONLIJKHEIDSANALYSE MYDRIVES 0DUF6WLMIVFRPPHUFLHHOGLUHFWHXUYDQ$YDQFH ³'HHOQHPHUVDDQ0\'ULYHVNRPHQOHWWHUOLMNWH UHFKWLQHHQNOHXUULMNHZHUHOGRPGDWGHDQDO\VH LVRSJHERXZGURQG]HYHQNOHXUW\SHQ0\'ULYHV JHHIWLQ]LFKWLQGHRQGHUOLJJHQGHGULMIYHUHQYDQ ]RZHOLQGLYLGXHOHPHGHZHUNHUVDOVWHDPVELQ QHQHHQRUJDQLVDWLH]RGDW]LMEHWHUDDQJHVWXXUG NXQQHQZRUGHQ

7HJHOLMNHUWLMGNXQQHQOHLGLQJJHYHQGHQKXQ PDQDJHPHQWVWLMOWRHWVHQHQGHGDDGZHUNHOLMNH EHKRHIWHQHQZHQVHQYDQPHGHZHUNHUVQRJ GXLGHOLMNHULQNDDUWEUHQJHQ0\'ULYHVPDDNW RQGHUGHHOXLWYDQKHWSURJUDPPD0\'ULYHV 0\+DELWV'DDUELMYRUPW0\+DELWVKHW YHUYROJWUDMHFWGRRUWHODWHQ]LHQKRHJHZRRQWH JHGUDJRQWVWDDW0\+DELWVUHLNWSUDNWLVFKH KXOSPLGGHOHQDDQRPGLWJHGUDJWHGRRUEUHNHQ 2YHUNRHSHOHQGJHOGWGDW0\'ULYHV0\+DELWV GHVDPHQZHUNLQJLQPDQDJHPHQWHQGLUHFWLH WHDPVYHUEHWHUWHQZHUNQHPHUVRSLQGLYLGXHHO QLYHDXODDWJURHLHQ´

CONTINUE GROEI 0DUFHO:DOGD³+RHZHOGHDUEHLGVPDUNWLQ /LPEXUJGHDIJHORSHQMDUHQWHPDNHQNUHHJ PHWKHHOZDWIDLOOLVVHPHQWHQHQUHRUJDQLVD WLHVKHHIW$YDQFH]LFKZHWHQWHKDQGKDYHQ 0HHUQRJ$YDQFHLV]HOIVXLWJHEUHLGWRWppQ YDQGHEHODQJULMNVWHVSHOHUVRSGH/LPEXUJVH PDUNW'HFRQVXOWDQWVZHUNHQHONYDQXLWKXQ HLJHQYDNJHELHG]LMQGH)LQDQFH 6DOHV 7HFKQLHN,QNRRS /RJLVWLHNHQ-XULGLVFK +51DDVWKHWSURIHVVLRQHHOEHJHOHLGHQYDQ UHFUXLWPHQWYUDDJVWXNNHQYLQGHQNDQGLGDWHQ ELMKHQRRNHHQSHUVRRQOLMNHFDUULqUHFRDFK HQPHQWRU´

«

AVANCE VENLO Avance Venlo richt zich op kandidaten uit midden- en hoger kader en is specialist in de volgende vakgebieden: â&#x20AC;¢ Finance & Sales â&#x20AC;¢ Techniek â&#x20AC;¢ Inkoop & Logistiek â&#x20AC;¢ Juridisch &HR Naast vaktechnische interviews zet Avance sinds kort ook de MyDrives analyse in bij het selecteren van de juiste kandidaat. Deze laatste analyse is ook een uitstekende tool om op een leuke en speelse manier teams in kaart te brengen. Kijk voor meer informatie op www.mydrivesmyhabits.com.

AVANCE VENLO %XUJHPHHVWHUYDQ5LMQVLQJHO $19HQOR 7HOHIRRQ (PDLOYHQOR#DYDQFHMREV www.avance.jobs

HÃ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 â&#x20AC;¢ 2014

21


ONDERNEMERSPANEL

Bent u voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst? De arbeidsmarkt is aan het veranderen. De inhoud van het werk verandert, maar ook de vormgeving van arbeidsrelaties verandert. Mensen veranderen regelmatig van baan en ondernemers vragen maximale flexibiliteit bij inzet van arbeid. Het aantal zzpâ&#x20AC;&#x2122;ers neemt drastisch toe ten koste van het aantal vaste functies binnen een bedrijf. Het vraagt van zowel werkgevers als werknemers een andere houding. Bent u voorbereid op de nieuwe arbeidsmarkt? De mening van ons panel.

RON DE JOODE

GABRIELÂ GEUSKENS

ASTRID ROEBROECK-PINCKAERS

BEDRIJFSCONTACTPUNT MAASTRICHT

FLEXPROF

â&#x20AC;&#x153;Geven en nemen lijkt veel beter op zijn plaatsâ&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x153;Van medewerkers wordt in toenemende mate gevraagd zelf ondernemer te zijnâ&#x20AC;?

RICOH DOCUMENT CENTER LIMBURG ZUID OOST BRABANT

$OVPD[LPDOHĂ&#x20AC;H[LELOLWHLWRQ]HNHUKHLGHQ EDQJPDNHULMGHNHQPHUNHQ]LMQYDQÂľGH QLHXZHDUEHLGVPDUNWÂśLVYRRUEHUHLGLQJGDQ QRGLJ"'DWGHDUEHLGVPDUNWDDQKHWYHUDQ GHUHQLVLVHHQIHLW2RNGDWGDDUPHHHHQ DQGHUHDWWLWXGHQRGLJLVRPGDDULQPHHWH NXQQHQJDDQ(UZRUGWQRJWHYHHOYDQ]H NHUKHGHQHQYHUZRUYHQUHFKWHQXLWJHJDDQ PDDUGDWOLMNWVWHHGVPLQGHUYDQGH]HWLMG WH]LMQ1DWXXUOLMNPRHWHQGHPDDQGHOLMNVH ODVWHQEHWDDOGZRUGHQGH]HNHUKHLGYDQHHQ EDDQRIZHUNLVELMQDHHQYHUHLVWHRPHHQ JHVWUXFWXUHHUGEHVWDDQWHNXQQHQOHLGHQ 7HJHOLMNHUWLMGZRUGWRRNGRRUJHOGYHUVWUHN NHUVRPGLH]HNHUKHGHQJHYUDDJG,QHHQ ZHUHOGZDDULQYHHODDQKHWYHUDQGHUHQLVHQ ZDDULQYHHODDQHONDDUJHOLQNWHQJHNRSSHOG LV]DOLHGHUHYHUDQGHULQJHIIHFWKHEEHQRSGH EHVWDDQGHVLWXDWLH%HWHULVKHWGDQRRNRP GDWDVSHFWRRNJRHGYRRUWHEHUHLGHQ(QGDW LVGXVPHHUGDQHHQHHQ]LMGLJHYUDDJRPYHU DQGHULQJHQĂ&#x20AC;H[LELOLWHLWZDDUELMKHWYRRUDO JDDWRPQHPHQ*HYHQHQQHPHQOLMNWKLHU GDQRRNYHHOEHWHURS]LMQSODDWV ÂŤ

22

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 â&#x20AC;˘ 2014

'HDUEHLGVUHODWLHVLQ1HGHUODQG]LMQYHUDQ GHUG2UJDQLVDWLHV]LMQQLHWPHHUJHQRRG ]DDNWRPPHQVHQLQYDVWHGLHQVWWHQHPHQ 'H]HRQWZLNNHOLQJHQ]LMQLQPLGGHOVQLHW QLHXZPHHU/DQJGXULJHGLHQVWYHUEDQGHQ ]LMQLQYHUVFKLOOHQGHVHFWRUHQDOKHHOODQJ JHHQDXWRPDWLVPHPHHU:H]LHQDQGHUH VRRUWHQDUEHLGVUHODWLHVRQWVWDDQSURMHFW PDWLJRIDOV]]SÂśHU'DWJHOGWLQWRHQHPHQGH PDWHYRRUVSHFLDOLVWHQHQKRJHUH PDQDJH PHQW IXQFWLHV6WHUNHUQRJZLMVWHOOHQGDW RYHUYLMIWLHQjWZLQWLJMDDUKHWYDVWHFRQWUDFW QLHWPHHUEHVWDDWHQYHUYDQJHQLVGRRU Ă&#x20AC;H[LEHOHYRUPHQYDQDUEHLGVUHODWLH :HUNJHYHUVZLOOHQPHHUĂ&#x20AC;H[LELOLWHLWPHHU NHQQLVHQPLQGHUULVLFR9DQPHGHZHUNHUV ZRUGWLQWRHQHPHQGHPDWHJHYUDDJG]HOI RQGHUQHPHUWH]LMQHQYHUDQWZRRUGHOLMNKHLG WHGUDJHQYRRUKXQHLJHQHPSOR\DELOLW\ )OH[SURILVLQGHSURMHFWHQMXULGLVFKHHQÂż QDQFLsOHVIHHUDOLQJHULFKWRSGH]HRQWZLN NHOLQJHQŠ

â&#x20AC;&#x153;Mensen willen niet meer in een keurslijf gedrukt wordenâ&#x20AC;? =HNHU2Q]HPHQVHQ]LMQXLWJHUXVWYRRURS WLPDDOĂ&#x20AC;H[ZHUNHQ7DDNYROZDVVHQKHLG]HOI YHUDQWZRRUGHOLMN]LMQNRPWHQWKRXVLDVPH HQSHUVRRQOLMNRQGHUQHPHUVFKDSWHQJRHGH ,HWVZDW5LFRKDOVZHUNJHYHUKHHOJRHGEH YDOW:HNXQQHQGRRUPRRLHWHFKQRORJLVFKH RQWZLNNHOLQJHQRQ]HPHQVHQYRRU]LHQYDQ KDQGLJH5LFRKRSORVVLQJHQ=RLVHUELMYRRU EHHOG8&6RIZHOYLGHRYHUJDGHUHQ 6XSHUHIÂżFLsQW'XVÂľDQ\WLPHDQ\RQHDQG DQ\ZKHUHÂśZHUNHQ+HWJHHIWGHZHUNQHPHU GHNDQVRPSULYpYHUVXV]DNHOLMN]HOILQWH ULFKWHQ(QGDWLVQDDUGHWRHNRPVWWRH ]HNHUHHQPHHUZDDUGH0HQVHQZLOOHQQLHW PHHULQHHQNHXUVOLMIJHGUXNWZRUGHQPDDU ]HOIYHUDQWZRRUGHOLMN]LMQYRRUZDWHQZDQ QHHUPHQGDWGRHW(QGDWJHHIWPLMDOV ZHUNJHYHUGHPRJHOLMNKHLGRPYRRURQ]H NODQWHQEUHGHUGDQYDQQHJHQWRWYLMINODDU WHVWDDQŠ


MEINDERT LEUTSCHER

NICO JORDAAN

HANS VAN DEN BERG

LEUTSCHER CONSULT BV

SCHOONMAAKBEDRIJF WAALRE

MAAS GROEP B.V.

“Het gesprek is nog steeds het belangrijkste onderdeel van de selectie”

“Voorbereid zijn begint met accepteren dat het allemaal al veranderd is”

“Ouderen moeten ervoor ]RUJHQGDW]H¿WEOLMYHQ voor de arbeidsmarkt”

:DWZHOOLFKWQRJYHHOEHODQJULMNHULVLVGH PDQLHUZDDURSµYUDDJHQDDQERG¶DDQHONDDU ZRUGHQJHNRSSHOG'HVROOLFLWDWLHEULHILVRX GHUZHWV'HZHUNJHYHUPHWGHPHHVWLQQR YDWLHYHZHUYLQJVSUDNWLMNHQYDDNYLDVRFLDO PHGLDZLQWLQGHVWULMGRPKHWEHVWHSHUVR QHHOHQQDYHQDQWµZLQW¶GHVROOLFLWDQWPHWGH PHHVWH/LQNHG,QFRQWDFWHQGHPRRLVWHMRE :DWHFKWHUQLHWYHUDQGHUWLVGDWHHQIRXWH DDQQDPHYHHOJHOGNRVWHQGXV]XOOHQGHSR WHQWLHOHZHUNJHYHUHQGHWRHNRPVWLJHZHUN QHPHUH[WUDDOHUWPRHWHQ]LMQELMZDWQRJ VWHHGVKHWEHODQJULMNVWHRQGHUGHHOLVYDQGH VHOHFWLHKHWJHVSUHN+RHSDVVHQEHLGHQELM HONDDULVHUVSUDNHYDQGHMXLVWHPRWLYDWLH LVHUHHQµNOLN¶"2PGDWWHRQWGHNNHQPRH WHQEHLGHSDUWLMHQWLMGHQVGDWJHVSUHNHHUOLMN WHJHQHONDDU]LMQYRRUZDWEHWUHIWGHWRH NRPVWYDQEHLGHQ,PPHUVKHWEHGULMIZLO ]LFKEOLMYHQRQWZLNNHOHQGRRUJRHGHPHQ VHQDDQWHQHPHQHQ]LFKRQWZLNNHOHQGDW ZLOGHMXLVWHZHUNQHPHURRN$OOHHQGLHRU ganisaties en die sollicitanten die daarin JRHGLQYHVWHUHQ]XOOHQVWHUNHUZRUGHQ©

'HQLHXZHDUEHLGVPDUNWJHHIWDDQGHppQ NDQVHQHQDDQGHDQGHUMXLVWEHSHUNLQJHQ ,QGHVFKRRQPDDNGUDDLWKHWWHJHQZRRUGLJ DOOHPDDORPPHHUGRHQLQPLQGHUWLMG 2SGUDFKWHQZRUGHQVWHHGVPHHUSHUMDDU JHJXQGLSYGRRUORSHQGZDWGXVFRQVH TXHQWLHVKHHIWYRRUKHWDDQQHPHQYDQSHU VRQHHO3HUVRQHHOLQYDVWHGLHQVWZRUGW VWHHGVPRHLOLMNHUWHEHZHUNVWHOOLJHQWHUZLMO MXLVWGDDURQVEHGULMIVNDSLWDDOOLJW%LMGH LQ]HWHQNHQQLVYDQRQVSHUVRQHHO:HKHE EHQJHOXNNLJZHLQLJWRWJHHQYHUORRSRPGDW ZHRSWLMGJHVFKDNHOGKHEEHQPHWRQVSHU VRQHHOVEHOHLG7RFKLVKHWODVWLJRRNRPGDW GHIDFLOLWDLUPDQDJHUELMHHQEHGULMIWHJHQ ZRRUGLJRRNQLHWPHHUGDQWZHHWRWGULH jaar op die stoel zit en je daarna weer opQLHXZPRHWEHJLQQHQPHWKHWRSERXZHQ YDQHHQUHODWLHPHWHHQEHGULMIZDDUMHDO MDUHQYRRUZHUNW+HWYHUJWGXVPHHUWLMG RPPLQLPDDOWRWKHW]HOIGHUHVXOWDDWWH NRPHQ9RRUEHUHLG]LMQRSGHQLHXZHDU EHLGVPDUNWEHJLQWPHWDFFHSWHUHQGDWKHW DOOHPDDODOYHUDQGHUGLV©

'HUHFHVVLHRIZHOQLHXZHHFRQRPLHYHUGXLGH OLMNWH[WUHPHUZLHZHORIQLHWVODDJWRSGHDU EHLGVPDUNW'HQLHXZHDUEHLGVPDUNWNULMJWWH PDNHQPHWGHYHUJULM]LQJ2XGHUHQQHPHQ daar een bijzondere positie in. Velen slagen PRHLWHORRVRP]LFKDDQWHSDVVHQDDQYHUDQGH UHQGHIXQFWLHHLVHQHQDUEHLGVYRRUZDDU GHQ+HODDV]LMQHURRNVWHHGVPHHURXGHUHQ GLHGH]HYHUDQGHULQJQLHWVXFFHVYROGRRUOR SHQ2RNGH]HRXGHUHQPRHWHQEOLMYHQLQYHVWH UHQLQRSOHLGLQJHQJH]RQGKHLGHQRRJKRXGHQ YRRUHHQYHUDQWZRRUGHEHORQLQJSOXVVHUV GDDJMXOOLHXLW%HVSUHHNVDPHQPHWMXOOLH ZHUNJHYHUKRHMXOOLH¿WEOLMYHQYRRUGHDUEHLGV PDUNW9HUJULM]LQJPHWGH]HMXLVWHDDQGDFKW ]RUJWHUYRRUGDWXRRNLQGHWRHNRPVWELMGH JURHSRXGHUHQEOLMIWEHKRUHQGLHJHZDDUGHHUG ZRUGHQYRRUKXQZHUNWHJHQPDUNWFRQIRUPH FRQGLWLHVHQGLHNXQQHQFRQFXUUHUHQPHWGH jongere generatie. «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

23


onderscheidend in automatisering

COMMUNICATIE

als key succesfactor! advies, redactie, ontwerp en productie van al uw communicatiemiddelen

InMotion InMotion is uw IT infrastructuur als een service gebouwd op hoogwaardige en bewezen technologieën door de specialisten van Insign.it. Deze hoog beschikbare en schaalbare service wordt volledig geleverd en beheerd door Insign.it voor een vast bedrag per maand. Uw hoeft dus géén forse investering meer te doen in uw hard- en software en bent altijd verzekerd van een actueel en robuust platform. Insign.it zorgt voor uw IT infrastructuur!

van zandvoort communicatie

Wilt u meer weten over InMotion? Neem dan nu contact op met ons! Bij Insign.it vindt u de juiste specialisten.

Insign.it bv Noorderpoort 69, 5916 PJ Venlo Korversberg 33 - 6471 BC Eygelshoven - T 045 5463012 M 06 2753 4199 - E rene@vzc.nu

Tel +31 (0)77 - 472 00 15 sales@insign.it - www.insign.it

Begin het jaar met een goede keuze! U kiest voor een professionele en zorgeloze personeel- en salarisadministratie. U kiest voor Delta Payroll & HR !

Delta Payroll & HR BV Solvayweg 6 6049 CP Roermond 0475 – 389 150 - info@deltapayroll.nl “Al 12 jaar een vertrouwde partner in uw regio!”


REPORTAGE

Tekst: Loes Wijdeveld

Pionier in onderscheidende mediatechnieken Spectaculair, bijna magisch... Op die manier brengt Ivo Slaats van Stv-Visuals in Roermond de bedrijfsboodschap van zijn klanten voor het voetlicht. Zijn kracht? Hij zet creatieve mediatechnieken in als uniek marketinginstrument. ³%LMRQVJDDWKHWQLHWRPHHQVWDQGDDUG EHGULMIVSUHVHQWDWLHPHWEHKXOSYDQYLGHR HQJHOXLG'DWNDQLHGHUHHQHQGDWLVRRN QLHWZDWEHGULMYHQZLOOHQ%HGULMYHQZLOOHQPHHUHQ WHUWDLQPHQWHQKLHUGRRUH[WUDDDQGDFKWYDQGHNODQW -XLVWLQGH]HFULVLVWLMGZLOOHQ]LMPD[LPDDOUHVXOWDDW KDOHQXLWHHQSUHVHQWDWLH:LMKHOSHQGDDUELM´ :HVFKULMYHQDOV6ODDWVYDQVWDUWJDDWPHW6WY 9LVXDOV+LMLVWZHHsQWZLQWLJMDDURXGHQQRJVWXGHQW ,QGHDYRQGXUHQHQZHHNHQGHQWUHHGWKLMELMIHHVWHQ RSDOV9- YLGHRMRFNH\ $OVQHOZRUGHQGHHHQYRXGLJH YLGHRPL[HQFRPSOHWHYLVXHOHSURGXFWLHVZDDUELMKLM PHWEHZHJHQGHEHHOGHQHQPX]LHNHLJHQ]LQQLJHFRQ WHQWFUHsHUW,QURQGWKLM]LMQVWXGLH &RPPXQLFDWLRQHQ0XOWLPHGLD'HVLJQDDQ =X\G+RJHVFKRROPHWVXFFHVDI9DQDIGDQ LVKLMIXOOWLPHRQGHUQHPHU7RWGHNODQWHQ YDQ6WY9LVXDOVKRUHQQLHWHQNHOJURWH PXVLF HYHQWVLQELQQHQHQEXLWHQODQG ]RDOV([WUHPD4GDQFH6RODU$PVWHUGDP 'DQFH(YHQW5RVNLOGH0HW'LHVHO)ORULDGH5HG %XOO5DEREDQN9DQGHU9DON(XUDPD[.LS &DUDYDQV6HVVLERQHQ+HLQHNHQKHHIWRRNKHWEH GULMIVOHYHQGHZHJQDDU6WY9LVXDOVJHYRQGHQ

QUICK SCAN HĂ&#x2030;T PROBLEEM VAN DE MARKT Âť In onze markt draait alles om multimedia en de bijbehorende technische ontwikkelingen. En die gaan onvoorstelbaar snel; zijn dermate vernieuwend dat nieuwe markten gecreĂŤerd worden. Projection mapping is nu zoâ&#x20AC;&#x2122;n drie jaar een betaalbare techniek. De eerste opdrachtgever moest er misschien wel tonnen voor neertellen. Nu is het iets duurder dan een â&#x20AC;&#x2DC;saaieâ&#x20AC;&#x2122; presentatie, maar dat verdient de ondernemer op termijn ruim terug. Met een blijvende herinnering voor zijn klant en relatie.

ONZE VISIE  Wij willen onze klanten de mogelijkheid bieden om zich te onderscheiden. Dat kan alleen, als we onszelf onderscheiden door voortdurend voorop te lopen. 6ODDWV]RHNWYRRUWGXUHQGGHJUHQ]HQRSFRPELQHHUW FUHDWLYLWHLWPHWQLHXZHPHGLDHQJDDWDOVHHQSLRQLHU RS]RHNQDDUH[WUDGLPHQVLHV=LMQVSHXUWRFKWUH VXOWHHUWLQYHUUDVVHQGHYLVXDOVROXWLRQVPHW HHQVWHUNHFRUSRUDWHEUDQGLQJ³:HPDNHQ RQGHUPHHUJHEUXLNYDQYLGHRSURMHFWLRQ PDSSLQJRIZHOSURMHFWHUHQRSRQJHZRQH DFKWHUJURQGHQ]RDOVHHQJHERXZFDUDYDQ DXWRRIHHQPHWHUVODQJHJHGHNWHGLQHUWDIHO 0HWGH]HWHFKQLHNKHEEHQZHELMYRRUEHHOG 7KHDWHUKRWHO'H2UDQMHULHLQ5RHUPRQGWRWOHYHQ ODWHQNRPHQ-HZHNWGHLOOXVLHGDWKHWJHERXZEH ZHHJWSLODUHQGUDDLHQPXUHQYHUYRUPHQZLVVHOHQ YDQNOHXUHWFHWHUD,QKHW$UUHVWKXLVKHEEHQZHKHW PHQXRSGHWDIHOJHSURMHFWHHUG(QYRRUGH5DEREDQN LQVDPHQZHUNLQJPHW+RXEHQ0HGLD9HUKXXUKHHIW 6WY9LVXDOVFRQWHQWYHU]RUJGYRRUHHQJURRWEHHOGSUR MHFWLHYDQPHWHUEUHHG´ $IZLMNHQYDQGHEHNHQGHZHJHQQLHXZHGHXUHQRSH QHQHQGDDUPHHDDQGDFKWWUHNNHQHQYDVWKRXGHQGDW LVYROJHQV6ODDWVGHPHHUZDDUGHYDQ]LMQZHUN³$OV GLHHQHSUHVHQWDWLHRSMHSDQGSURGXFWRIORFDWLH]R YHHOLQGUXNPDDNWGDWPHQVHQHUILOPSMHVYDQPDNHQ HQRS\RXWXEHSODDWVHQHQDOVGDWILOPSMHYHUYROJHQV RSHHQYHUMDDUGDJVIHHVWKHWRQGHUZHUSYDQJHVSUHNLV GDQLVKHWGRHOEHUHLNW-HFUHsHUWKLHUPHHGH]RJH QDDPGHPDUNHWLQJ%8==´

ÂŤ

UW OPLOSSING Âť Wij staan vooraan als het om noviteiten gaat en kunnen hierdoor snel inspelen op de vraag van de opdrachtgever. Hij wil iets nieuws, iets vets, iets dat nog nooit vertoond is, dat helemaal bij zijn bedrijf of product past en waarover gesproken wordt. Hij wil dat zijn naam of zijn product prominent in de picture komt en dat kunnen wij hem bieden.

STV-VISUALS .HXOVHEDDQ *-5RHUPRQG (PDLOLQIR#VWYYLVXDOVFRP 7HOHIRRQ www.stv-visuals.com

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 â&#x20AC;˘ 2014

25


REPORTAGE

Tekst: Loes Wijdeveld // Fotografie: John Peters

“EÉN OP DE DRIE MEDEWERKERS VERZUIMT ALS GEVOLG VAN PSYCHISCHE KLACHTEN”

GEPOMA: 100 procent aandacht voor u en uw medewerkers Volgens vakblad Arborendement hebben medewerkers in 2012 voor het eerst minder vaak én minder lang verzuimd. Opvallend daarbij is dat inmiddels één op de drie medewerkers verzuimt als gevolg van psychische klachten. In 2011 gold dit nog voor één op de vijf. Is er meer stress op de werkvloer en wat kun je doen om dat te voorkomen?

 HWRHQDPHYDQSV\FKLVFKYHU]XLP ' LQFULVLVWLMGLVWHYHUNODUHQDOGXV (VWKHU/HEODQFYDQ*(320$ ³9DDNPRHWKHWZHUNPHWPLQGHUKDQGHQJH GDDQZRUGHQZDDUGRRUGHZHUNGUXNWRHQHHPW 'DDUELMNRPWGHRQ]HNHUKHLGRYHUKHWZHO QLHWEHKRXGYDQMHEDDQ'DWVRRUWVLWXDWLHV YHUZHUNWLHGHUHPHGHZHUNHURSKHHOHLJHQ ZLM]H'DDURPOHYHUHQZHPDDWZHUNRRNLQGH SUHYHQWLHYHVIHHU´2PGDWPDDWZHUNPRJHOLMN WHPDNHQELHGW*(320$QDDVWEUHGHGLHQVW YHUOHQLQJURQGYHU]XLPGLYHUVHVSHFLDOLVPHQ 0LULDP0HLMHUVLVELMYRRUEHHOGJHUHJLVWUHHUG YHUWURXZHQVSHUVRRQWHUZLMO(VWKHU/HEODQF GHDUEHLGVGHVNXQGLJHDFWLYLWHLWHQYRRUKDDU UHNHQLQJPDJQHPHQ *(320$LVUXLPWZDDOIMDDUDFWLHIRSKHWJHELHG YDQ]LHNWHYHU]XLPUHGXFWLHHQJH]RQGKHLGV PDQDJHPHQW'HYLHUPHGHZHUNHUV(VWKHU /HEODQF/H[&ULMQV0DUW1HOLVVHQHQ0LULDP 0HLMHUVOHJJHQGHQDGUXN]ZDDURSSUHYHQWLH +HWEHGULMIRUJDQLVHHUWFXUVXVVHQRSKHWJHELHG YDQZHUNHQJH]RQGKHLGLVDOHUWRSJH]RQGH DUEHLGVRPVWDQGLJKHGHQHQVWLPXOHHUWRQGHU QHPHUVKHWDVSHFWJH]RQGKHLGLQKXQEHOHLG RSWHQHPHQ0DDU]HNHU]REHODQJULMNLVKHW

26

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

YHUEHWHUHQYDQGHEDODQVWXVVHQZHUNHQPHQV ³:LHPHWSOH]LHUZHUNWSUHVWHHUWQLHWDOOHHQEHWHU PDDULVRRNJHOXNNLJHU(HQRSHQEHGULMIVVIHHU SRVLWLHYHEHQDGHULQJGXLGHOLMNHFRPPXQLFDWLH HQZHGHU]LMGVYHUWURXZHQ]LMQHQNHOHDVSHFWHQ GLHKLHUWRHELMGUDJHQ(QGDWLVWHQWLMGHYDQHFR QRPLVFK]ZDDUZHHUQLHWJHPDNNHOLMN9RRUYHHO ZHUNJHYHUVOLJWGHIRFXVRSGLWPRPHQWYRRUQD PHOLMNRSKHWUHVXOWDDW1DWXXUOLMNPDJMHYDQMH PHGHZHUNHUVHLVHQGDW]LM]LFKYRRUSURFHQW LQ]HWWHQ6WHOGDDUDDQGDFKWHQ]RUJWHJHQRYHU +RHZHO*(320$GHIRFXVRSSUHYHQWLHOHJWLV KHWQLHWDOWLMGWHYRRUNRPHQGDWHHQPHGHZHU NHUPRHWYHU]XLPHQ2RNGDQKRXGW*(320$ HHQYLQJHUDDQGHSROV+HWEHGULMIZHUNWPHW HHQLQHLJHQKXLVRQWZLNNHOGGLJLWDDO]LHNWH YHU]XLPPDQDJHPHQWV\VWHHPZDDULQGHRS GUDFKWJHYHUGH*(320$YHU]XLPFR|UGLQDWRU HQGHEHGULMIVDUWVHONDDULQIRUPHUHQRYHUKHW YHUORRSYDQKHW]LHNWHSURFHV³:LMKHOSHQ RQGHUQHPHUVKHW]LHNWHYHU]XLPEHKHHUVEDDUWH PDNHQ'DWEHWHNHQWGDWZLMKHWFRPSOHWHWUD MHFWYRRURQ]HUHNHQLQJQHPHQLQFOXVLHISRRO PDQDJHPHQWYLDRQVHLJHQQHWZHUNGDWUXLP EHGULMYHQRPYDW'HRSGUDFKWJHYHUNDQ ]LFKGHUKDOYHIRFXVVHQRS]LMQFRUHEXVLQHVV

KHWRQGHUQHPHQ+LMKRHIW]LMQPHGHZHUNHU HQNHO]LHNWHPHOGHQ9HUYROJHQVJDDWGHPROHQ GUDDLHQLQSRVLWLHYH]LQ:DQWZHUNHQVWDDW YRRURS:H]RHNHQVDPHQPHWGHRSGUDFKWJH YHUHQPHGHZHUNHUNULWLVFKHQLQDOOHRSHQKHLG QDDUGHPHHVWJHVFKLNWHRSORVVLQJ/LQNVRI UHFKWVRPZHNRPHQHUDOWLMGXLW´ :LH]LHNLVLVQLHWSHUVHDUEHLGVRQJHVFKLNW³(U ]LWHHQJURRWYHUVFKLOWXVVHQNODFKWHQ]LHN]LMQHQ DUEHLGVRQJHVFKLNWKHLG9DDNLVKHWPRJHOLMNRP ZHUN]DDPKHGHQDOGDQQLHWDDQJHSDVWYRRUWWH ]HWWHQELMGHHLJHQZHUNJHYHURIELMHHQFROOHJD EHGULMIELQQHQRQVQHWZHUN:DQWRIKHWQXRP I\VLHNHRIRPSV\FKLVFKHNODFKWHQJDDWHHQ PHGHZHUNHUGLHDDQKHWZHUNEOLMIWKHUVWHOWWZHH NHHU]RVQHODOVLHPDQGGLHSDVUHLQWHJUHHUWDOV ]LMQNODFKWHQYROOHGLJRYHU]LMQ´

«

GEPOMA /H[&ULMQV (VWKHU/HEODQF 0LULDP0HLMHUV 0DUW1HOLVVHQ www.gepoma.nl


PLUS

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: Jan Nass

BERNARD MULLER: WIJ VINDEN EEN MEDICIJN TEGEN ALS

“Ik heb geen angst meer” Zijn bedrijf Burando is recent gelauwerd als snelste groeier van Zuid-Holland. Eerder ontving hij al een prijs van Havenbedrijf Rotterdam. Bernard Muller wendt zijn ondernemerskracht nu op een andere manier aan. Hij wil een cure voor de slopende ziekte ALS vinden.

De reclamecampagne laat geen ruimte voor twijfel. ‘Ik ben inmiddels overleden’, luidt de boodschap op manshoge posters. Een plens ijskoud water in het gezicht van de toeschouwer, maar het is helaas de realiteit. ALS -amyotrofische laterale scleroseis een progressieve spierziekte, patiënten leven vanaf de diagnose gemiddeld drie tot vijf jaar. De aandoening vernietigt zenuwcellen, waardoor functies uitvallen. “In principe begeef ik me in de reservetijd”, vertelt Bernard Muller, bij wie in 2010 ALS werd vastgesteld. “De verschijnselen openbaren zich bij mij echter in een trager tempo. Uiteraard kijk ik er niet naar uit om ‘locked-in’ te raken, een situatie van volle bewustzijn zonder te kunnen communiceren. Ik ondersteun dan ook de ontwikkeling van alternatieve communicatiemiddelen.”

GEEN FAIRY TALE Wat doet Bernard Muller eigenlijk niet? Hij zwom kilometers door de Amsterdamse grachten tijdens de City Swim, waarmee geld voor onderzoek bijeen wordt gebracht. De Mont Ventoux bleek niet eens te hoog tijdens de Tour du ALS en dit jaar rijdt hij samen met een Australische medepatiënt en rallycoureur Peter Versluis van Londen naar Mongolië. Dan staan er nog de opzet van een zorghotel voor ALS-patiënten en een Mount Everestexpeditie op stapel. “Maar ik klim niet mee hoor”, stelt Muller met een glimlach. “Hoewel ik me goed voel, zou dat iets te veel worden. Het voornaamste is dat er geld binnenkomt voor onderzoek en uiteindelijk

de ontwikkeling van een geneesmiddel. Dat is allesbehalve een fairy tale De ziekte AIDS betekende voorheen een zekere dood en kijk nu eens wat er aan levensreddende medicijnen voorhanden is.”

STROOMVERSNELLING Een arts in Berlijn stelde drieënhalf jaar geleden de diagnose ALS bij Bernard Muller. De wereld van de Rotterdamse ondernemer stortte in. Hij hervond zijn kracht echter snel en begon plannen te maken. Het 2500 jaar oude The Art of War van Sun Tzu bood daarbij een bruikbare basis. “Vijf missies heb ik op zijn werk gebaseerd. Het aanspreken en samenbrengen van ALSpatiënten, verzamelen van middelen, ontdekken van de oorzaak, vinden van een cure en de zorg voor patiënten. De ontmoeting met medeondernemer en ALS-patiënt Robbert Jan Stuit -en recent met Garmt van Soest- bracht alles stroomversnelling. We hebben samen biotechbedrijf Treeway opgericht om de ontwikkeling van een medicijn op een hoger plan te zetten.”

PROJECT MINE Robbert Jan Stuit en Bernard Muller zijn tevens de initiatiefnemers van project MinE. Samen met professor Leonard van den Berg, dé deskundige op ALS-gebied, en Eric Nolet van Stichting ALS, willen ze 15000 DNA-profielen van ALS-patiënten verzamelen voor genetisch onderzoek. Een kostbare zaak, want één profiel kost al duizenden euro’s, maar Project MinE is met inmiddels meer dan 2000 profielen op de goede weg.

VECHT MEE: ALS DE WERELD UIT! Hewlett-Packard (HP)en Stichting ITdonations gaan samen de strijd aan tegen ALS. HP heeft sinds jaar en dag een sterk ontwikkeld MVO beleid en heeft zich voor de komende 2 jaar ten doel gesteld om mee te helpen aan het bestrijden van de dodelijke zenuw-/spierziekte ALS. Dit doen zij samen met de Stichting ITdonations en een aantal regionale HP partners. ITdonations is een onafhankelijke stichting met als doel het duurzaam en verantwoord afvoeren van IT apparatuur, GSM’s, PDA’s en smartphones . Stichting ITdonations zorgt YRRUHHQJHFHUWL¿FHHUGHZHUNZLM]HLQFOXVLHI 100% veilige dataverwijdering. De restwaarde van de apparatuur komt ten gunste aan het ALS onderzoek / de Stichting ALS. Doneer NU uw afgeschreven ICT Apparatuur en vecht mee tegen de genadeloze ziekte ALS. Wilt u meer weten over de actie? Neem dan contact op met Claudia Vink van ITdonations via info@itdonations.nl

“Wij vinden een medicijn tegen ALS”, zegt Bernard Muller. “Daar ben ik van overtuigd. Ik moet ook wel, anders hebben onze inspanningen geen zin. De angst die ik in eerste instantie na de diagnose voelde, is allang verdwenen. Angst heeft plaatsgemaakt voor energie.”

«

PROJECT MINE E-mail bernard@projectmine.com www.projectmine.com facebook.com/MineMakeityours

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

27


DE ARBEIDSMARKT VAN MORGEN:

Wetgeving frustreert in plaats van faciliteert 28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014


PLUS

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Hoe ziet de arbeidsmarkt van morgen er uit? Volgens Marco Bastian, directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), moet het antwoord op die vraag niet door de huidige politici en overige beleidsmakers worden gegeven, maar door de jongere generatie, de werkers van morgen. “Als Henry Ford een cowboy had gevraagd wat de oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk was, had die gezegd ‘een sneller paard’ ”. Samen met Business Universiteit Nyenrode heeft de NBBU daarom een studentenwedstrijd uitgeschreven om een duidelijke glimp op te vangen van die toekomst, om het geluid van een ronkende automotor te horen tussen het gehinnik dat er ongetwijfeld ook in opklinkt. Tussen de twintig en dertig procent van de beroepsbevolking heeft werkafspraken op basis van bepaalde tijd. Dat zijn alles bij elkaar zo’n twee miljoen mensen – veel meer dan er nodig zouden zijn als flexwerk zich nog altijd zou beperken tot piek & ziek, zoals vroeger. Op een recent congres dat door het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid was georganiseerd werd door de beleidsmakers zelf geconstateerd dat het aantal flexwerkers in de huidige laagconjunctuur opnieuw was gegroeid. En toch is het deze minister die onlangs de Wet Werk en Zekerheid heeft gelanceerd, waarin wordt gesteld dat ‘iedereen weer recht heeft op een vaste baan’. Hoe vallen dit Haagse voornemen en de evolutie in de reële economie met elkaar te rijmen?

SCHIJNCONTRACTEN “De Partij van de Arbeid wil de vaste baan minder vast en de flex minder flex maken. Die gelooft heilig in de mantra en denkt dat deze vanzelf realiteit wordt als die maar vaak genoeg herhaald wordt,” zegt Marco Bastian. “In de oude situatie kon je iemand nog drie maal achter elkaar een contract van een jaar aanbieden, met een tussenperiode van drie maanden, in de nieuwe wordt dat beperkt tot twee keer. Bovendien krijgt een werknemer na twee jaar recht op een transitievergoeding. Het is niet moeilijk om te voorzien dat deze nieuwe wet tot nog veel meer schijncontracten zal leiden dan er nu al bestaan.”

FOUTE VERBANDEN LEGGEN De wetgeving heeft in Nederland de neiging sterk achter de feiten aan te lopen. Marco Bastian geeft een voorbeeld: “Wij beweren een dienstenland te zijn, maar tot in de jaren negentig viel je als bedrijf niet onder de huurbescherming als je geen product verkocht vanuit je pand maar een dienst. We zorgen voor een patch van regelgeving, waarbij we bij wijze van spreken met behulp van MS-Dos de programmatuur voor een Iphone willen schrijven. Er worden ook zaken aan elkaar geknoopt die op het oog wel maar in wezen niets met elkaar te maken hebben. Flexwerk heeft een slechte naam omdat je zonder vast contract moeilijk een hypotheek kunt krijgen. Hoe zit dat dan met al die mensen die een vaste baan hadden en werkloos werden?

Slapen die sindsdien allemaal onder de brug? Nee natuurlijk. De AFM legt de banken helaas op dat inkomen verbonden is met een bepaalde contractvorm in plaats van met werk.“

VERDWIJNENDE BEROEPSGROEPEN De nieuwe wet anticipeert niet op de grote veranderingen die voor de deur staan, vindt Marco Bastian: “Er zijn ontwikkelingen gaande waarvan we de impact nog niet bij benadering kunnen inschatten, bijvoorbeeld die van het 3d printen. Of neem de manier waarop de financiële administratie automatiseert en vereenvoudigt. Een factuur komt digitaal binnen en wordt

“Het duurt niet lang meer of boekhouders zijn niet meer nodig” vanzelf op de juiste post geboekt. Het duurt niet lang meer of boekhouders zijn niet meer nodig, een complete beroepsgroep verdwijnt wellicht. En dat we de betekenis van dergelijke ontwikkelingen maar moeilijk kunnen overschatten wordt wel bewezen door die van de App. Nog maar enkele jaren geleden hadden we er nog nooit van gehoord, nu maakt een groot deel van de bevolking er gebruik van alsof ze nooit anders heeft gedaan.”

VAN GEMIDDELD TWEE NAAR VEERTIEN BANEN Nog een voorbeeld hoe de arbeidsmarkt flexibiliseert, tegen de Haagse stroom in, is het toenemend aantal malen dat jongeren van baan veranderen. Cijfers uit de VS spreken in dat verband boekdelen, vindt Marco Bastian: “Vroeger had een Amerikaan gemiddeld twee banen tot zijn vijfendertigste, nu zijn dat er veertien. Het verlangen naar meer flex groeit zowel aan de kant van de werkgevers als aan die van de werknemers. Dat impliceert ook dat de rol van de intermediair steeds belangrijker wordt in het verbinden van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

De wetgeving zou die evolutie moeten faciliteren in plaats van frustreren. Ik moet daarbij denken aan de parabel van de twee scholen die van elkaar gescheiden worden door een gemeenschappelijke tuin. Wekenlang vergaderen ze over de vraag hoe ze die moeten afgrenzen en inrichten. Ze komen er niet uit, tot ze besluiten de kinderen zelf hun weg te laten zoeken erdoorheen en aan de hand van dat pad de kwetsbare planten en doornige struiken in perkjes te plaatsen. “

REMMENDE VOORSPRONG Omdat de jongste generatie werkgevers en werknemers zich de impact van de veranderende arbeidsmarkt het meest lijkt te realiseren, moet die ook meer stem krijgen bij het formuleren van toekomstbestendige oplossingen voor de problemen van nu, vindt de directie van de NBBU. Zelfs binnen het hart van de wereld van de flexibele arbeid, de uitzendbranche zelf, werkt de wet van de remmende voorsprong. Wat vroeger een voorsprong opleverde is nu een blok aan het been. De NBBU werd een twintigtal jaar geleden opgericht uit onvrede van veel kleinere en middelgrote uitzendbureaus met de inertie van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU, waarin de grote bedrijven teveel zeggenschap hadden. Het was dan ook de NBBU die, samen met de Businessuniversiteit Nyenrode, het initiatief nam tot het project Sunrise, waarbij de werkers van morgen worden uitgenodigd mee te denken over de arbeidsmarkt van morgen. De meest innovatieve kijk op een van de vijf thema’s maakt kans op een prijs van vijfduizend euro. “Degenen die nu aan het roer staan zijn degenen die de problemen waarmee we nu kampen hebben veroorzaakt. Van hen mag je niet verwachten dat ze een effectieve oplossing aandragen,” vindt Marco Bastian. “We hebben behoefte aan een nieuwe horizon. In het najaar van 2014 maken we bekend hoe die nieuwe horizon er volgens de deelnemers aan de wedstrijd uit ziet.”

«

Voor meer informatie, surf naar: www.arbeidsmarktvanmorgen.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

29


Welke bedrijven hebben uw website bezocht? Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn IP-adres (Internet Protocolnummer)

3

Aan de hand van het verkregen IP-adres wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in de database van het DATA-collectief

4 Voorbeeld overzicht Website-Leads

Alle relevante informatie wordt nu vastgelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij een overzicht van het bezoek. DATA-collectief B.V. Coltbaan 4 C/D 3439 NG Nieuwegein T: 0800-2028

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads E: ws.leads@datacollectief.nl M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt u een e-mail met alle informatie zodat u direct contact kunt opnemen met uw

Donderdag 3 januari 2013

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“) 15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet, Ineke Peppelenbosch Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:


PLUS

Tekst: Ed Lamme // Fotografie: René Zoetemelk

ONDERNEMER GERARD VAN GILS:

Alles wat bloeit en mij altijd weer boeit! Dat oudere werknemers niet bij de pakken gaan neerzitten bewijst ondernemer Gerard van Gils. Na tegenslagen kwam hij er steeds weer bovenop en zijn nieuwste bedrijf Green Bird is een groot succes! Als zoon van een kweker uit Waddinxveen groeide Gerard van Gils (68) tussen de bloemen op en op zijn 20e begon hij voor zich zelf. Hij ging met een mobiele bloemenkar op pad en ventte bloemen op standplaatsen bij winkelcentra in de regio. Al snel begon de jonge Gerard bloemenwinkeltjes in supermarkten. Toch ging zijn hart uit naar de groothandel. Inmiddels getrouwd met zijn jeugdliefde Ria, waar hij nu al 47 jaar lief en leed mee deelt, begon hij achter zijn huis in Alphen aan den Rijn een tuincentrum. “Wij waren de eersten die boeketten leverden en kregen daarmee een grote bekendheid.”

TEGENSLAG In zijn kantoor in de veiling Bleiswijk vertelt de gedreven ondernemer ook over de tegenslagen. “Ons bedrijf groeide snel en op een gegeven ogenblik hadden wij 40 man in dienst. De klanten kwamen vanzelf naar ons toe. Een grote klant uit Frankrijk bestelde zelfs voor zo’n 80 duizend gulden per week. Betalingen begonnen echter op een gegeven moment te stagneren en

uiteindelijk ging mijn zaak failliet. Ik ging echter op dezelfde dag door met mijn nieuwe bedrijf Trendmaster, waar 120 man aan de slag waren. In 2005 ben ik gestopt omdat op mijn 60e het vuur was gedoofd. Mijn kinderen zijn verder gegaan met Euroboeket. Na een flinke dip ben ik echter toch weer aan de slag gegaan en begon met adviesbureau Iris, een bedrijf gespecialiseerd in logistiek en financieel management voor startende ondernemers, waar ik mijn ervaringen kwijt kon. Ondanks het feit dat Iris aardig liep zocht ik toch naar een manier om mijn passie voor het bloemenvak te kunnen behouden en hierin innovatief te zijn. Uiteindelijk leidde dat tot een nieuw en uniek product: de Vogelvoederkrans!”

GREEN BIRD Wat begon met de Voederkrans, als alternatief voor de kerstkrans, is uitgelopen tot een van de meest kwalitatief hoogstaande- en voedingsrijke tuincreaties. Gerard van Gils met enige trots “Mijn nieuwe bedrijf is erg hard gegroeid. Het laatste kwartaal van 2013 hadden wij een

oplage van ruim 350 duizend eenheden in 12 verschillende items! Zelfs in Rob’s Grote Tuinverbouwing op SBS6 is aan onze vogelvoederproducten uitgebreid aandacht besteed.” Hij vertelt dat de productie plaatsvindt in Polen, waar dertig tot honderd medewerkers hun vakmanschap inzetten voor de vogelvoederproducten. “Alle gebruikte materialen zijn puur natuur. De stro, die als basis dient, wordt natuurvriendelijk geteeld door boeren in Polen. Het mos, dat om de stro wordt gebonden, is afkomstig uit bossen in Polen die daarvoor speciaal door Staatsbosbeheer zijn aangewezen. Op een stuk grond staan drie enorme loodsen voor de vervaardiging en opslag van onze producten. Met medewerking van mijn zoon gaan we de komende jaren verder uitbreiden. En ondanks mij gevorderde leeftijd heb ik het gevoel weer net begonnen te zijn!”

«

www.green-bird.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

31


PLUS

Tekst: Martin Neyt // Fotografie: René Zoetemelk

MKB Cursus & Training: scholing is succesfactor Bedrijven die hun kennis en vaardigheden op peil houden lopen voorop, zegt George Bel. De directeur van MKB Cursus & Training verwacht dit jaar een nog grotere vraag naar trainingen op P&O-gebied. In tienden van procenten wordt er gerekend als het om de Nederlandse economie gaat. Zo schuifelden we in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent vooruit ten opzichte van de drie maanden die daaraan vooraf gingen. Ook voor 2014 voorspellen economen een voorzichtige groei. Kijken we echter voorbij allerlei macro-economische beschouwingen, dan zien we veel bedrijven die het goed doen, stelt George Bel. Volgens hem zijn dat niet zelden ondernemingen waar continue ontwikkeling van management en medewerkers prioriteit heeft. “Deze bedrijven anticiperen op de nabije toekomst. Ze zijn wendbaar genoeg om de huidige omstandigheden

32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 • 2014

ten goede te keren en ze zijn gereed voor een plotseling stijgende vraag. Scholing maakt deel uit van hun succes. Ondernemers die zich bijvoorbeeld serieus verdiepen in de marketingmogelijkheden van sociale media, vervullen een voortrekkersrol. Het is ook gewoon heel logisch: een verkoopteam dat goed voorbereid, gewapend met actuele kennis en vaardigheden aan de slag gaat, is vele malen sterker dan een team dat achteroverleunt.”

ECHTE PRAKTIJKMENSEN MKB Cursus & Training behaalde vorig jaar een percentage aan tevreden klanten waar menig bedrijf jaloers op zal zijn. De onafhan-

kelijke certificeringinstantie Cedeo deed uitgebreid onderzoek en kwam tot de conclusie dat 98 procent (zeer) tevreden is over het aanbod van de landelijke opleidingsorganisatie. Onder meer de praktijkgerichtheid en de directe toepasbaarheid scoren volgens Cedeo erg hoog. “We organiseren cursussen en trainingen in de regio”, vertelt George Bel. “Er is altijd wel een locatie in de buurt van deelnemers. De opleidingsprogramma’s komen voort uit de concrete vraag van het midden- en kleinbedrijf. Regelmatig vernieuwen we het aanbod. Er komen trainingen bij en bestaande opleidingen worden geactualiseerd en uitgebreid.


We leren cursisten het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers, zonder dat ze deze klanten voor het hoofd stoten. Met de juiste woorden kun je veel bereiken.â&#x20AC;?

INNOVATIEVE ZELFSTANDIGEN

Onze trainers zijn echte praktijkmensen. Ze hebben oog voor de wensen van ondernemers en weten mensen enthousiast te maken.â&#x20AC;?

SPOTLIGHT OP PERSONEEL Over enthousiasmeren gesproken, medewerkers zodanig coachen dat ze het beste uit zichzelf halen, staat volgens George Bel vol in de spotlight. Hij voorspelt dat trainingen als Personeelsgesprekken, Effectief leidinggeven en Personeelsmanagement verder aan populariteit winnen. â&#x20AC;&#x153;Veel bedrijven zijn afgeslankt, alleen de beste mensen zitten er nog. Om ervoor te zorgen dat deze medewerkers hun talenten optimaal benutten, is zorgvuldige aansturing noodzakelijk. Daarnaast moet je mensen kunnen inspireren. Leidinggeven begint tenslotte met motiveren. Er is dan ook veel belangstelling voor een pittige training als Effectief leidinggeven, die voor een groot deel uit praktijkoefeningen bestaat.â&#x20AC;? Naast scholingsaanbod op P&O-gebied, staan trainingen die de marketing, verkoop en financiĂŤle huishouding helpen verbeteren hoog op de verlanglijst van ondernemers. â&#x20AC;&#x153;Bedrijven willen bijvoorbeeld klantgerichtheid naar een hoger niveau tillen. En debiteurenbeheer is nog altijd een hot item.

WAT VINDEN KLANTEN? TIME MANAGEMENT Yvonne Jansen, medewerker P&O bij Wicro Plastics, Kessel â&#x20AC;&#x153;Je kunt zelf veel doen om prettiger te werken, zo blijkt uit de training. Het is een natuurlijke reactie om druk aan de organisatie te wijten, maar bepaalde spanningen ontstaan door individuele acties. Sommige medewerkers trekken veel naar zich toe, andere schuiven juist af. Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen werk en communiceer over taken die wellicht niet bij jouw functie horen.â&#x20AC;?

Speciaal voor kleine zelfstandigen, creĂŤert MKB Cursus & Training een programma met themaâ&#x20AC;&#x2122;s als ondernemersplan, verkoopgesprekken en basisadministratie. De prijzen van deze aparte lijn zijn afgestemd op de doelgroep. George Bel: â&#x20AC;&#x153;ZZP-schap is er in alle soorten en maten. Sommige ZZPâ&#x20AC;&#x2122;ers zijn echte ondernemers, ze groeien door, andere blijven hun specialisme als eenling uitvoeren. Er komen ook steeds meer jongeren die in eigen beheer een innovatief, online product ontwikkelen. Hoe dan ook, de ZZPâ&#x20AC;&#x2122;er moet een duizendpoot zijn, hij moet van alles een beetje weten. Daar gaan wij bij ondersteunen.â&#x20AC;? Ook de komst van het transitiebudget -onderdeel van het ontslagrecht dat per 1 juli 2015 in gaat- biedt naar mening van George Bel nieuwe inzichten. De transitievergoeding wordt per dienstjaar berekend, heeft een maximum van 75.000 euro en is uitsluitend bedoeld voor scholing. â&#x20AC;&#x153;We gaan ons best doen om zo goed mogelijk bij de komende vraag aan te sluiten.â&#x20AC;?

KLASSIKAAL EN DIGITAAL Technologische mogelijkheden maken mobiel werken en communiceren steeds eenvoudiger. Zo kan ook scholing op afstand worden gevolgd, onder meer via e-learning. Vervangt de computer op den duur het vertrouwde klaslokaal? George Bel ziet eerder een mengvorm ontstaan. â&#x20AC;&#x153;De interactie tussen deelnemers is onmisbaar bij veel trainingen. Scholing gericht op veiligheid is daar een concreet voorbeeld van, maar je kunt ook denken aan rollenspellen bij Leidinggeven en motiveren, Verkoop en acquisitie en Omgaan met de media. E-learning is echter een mooie methode om theoretische kennis te toetsen of een opfriscursus te volgen. Stel, je hebt de opleiding Arbeidsrecht gevolgd, dan kan informatie over aanpassingen in de regelgeving digitaal worden aangeleverd. Blended learning, de combinatie van klassikaal en digitaal, heeft zeker toekomst.â&#x20AC;?

ÂŤ

KLANTGERICHT VERKOPEN IN DE DETAILHANDEL Ada Elings-Geels, eigenaresse Geels Woonwarenhuis, Bennekom â&#x20AC;&#x153;Een mystery shopper bezocht ons woonwarenhuis voorafgaand aan de training. Dat bleek dus de trainer zelf te zijn. Zijn winkelervaringen leverden meteen veel input op. We barsten van de productkennis, maar de klant uiteindelijk tot aankoop verleiden kon beter. In twee trainingsavonden hebben we veel bijgeleerd, ook over het omgaan met veeleisende klanten. Nu moeten we de kennis op peil houden.â&#x20AC;?

QUICK SCAN HĂ&#x2030;T PROBLEEM VAN DE MARKT Âť Een ondernemer moet in principe overal verstand van hebben: verkoop, ÂżQDQFLsQ3 2PDUNHWLQJPDQDJHPHQW Als het bedrijf groeit, komen er nog veel meer taken bij. Dat geldt ook voor medewerkers op een bepaald niveau, zij werken steeds vaker multifunctioneel.

ONZE VISIE Âť We willen ondernemers en ondernemende mensen laten excelleren. Met trainingen op deelgebieden vergaren professionals de kennis die ze daadwerkelijk nodig hebben. Geen ellenlange sessies, gevuld met theorie, maar een zeer praktische aanpak. Wat cursisten vandaag leren, passen ze morgen toe.

UW OPLOSSING Âť Onze cursussen en trainingen worden in alle delen van het land gegeven. De reistijd is zodoende minimaal. Incompanytraining is eveneens mogelijk. We hebben een oplossingsgerichte insteek, informatie moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk van cursisten. Omdat de cursussen en trainingen klassikaal plaatsvinden, leren deelnemers van elkaar. Ze kunnen de stof tevens in groepsverband uittesten.

MKB CURSUS & TRAINING BV Malietoren Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag Telefoon 015 - 219 13 90 E-mail info@mkbct.nl www.mkbct.nl

KLANTGERICHT DENKEN EN HANDELEN Jaco van den Dool, directeur JK van den Dool BV, Wassenaar â&#x20AC;&#x153;Vrijwel iedereen vindt dat hij klantvriendelijk werkt, maar ervaart de klant dat ook zo? Klantvriendelijkheid hangt vaak van eigen inzicht af. De training heeft daar bij ons lijn in gebracht. We zijn heel concreet begonnen met uniformiteit in de telefoonaanname. E-mail is een ander voorbeeld: beantwoordt vragen van klanten eens zelf in plaats van slechts een terugbelverzoek aan je collega te sturen.â&#x20AC;? Meer ervaringen van klanten: www.mkbct.nl/klanten

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 â&#x20AC;˘ 2014

33


PLUS

Tekst: Ed lamme // Fotografie: RenĂŠ Zoetemelk

Olympia Uitzendbureau kent de arbeidsmarkt Tekort aan geschoold personeel, vergrijzing, ontgroening, verzuim, minder vaste contracten, veranderende wet- en regelgeving: hoe ga je als ondernemer om met de veranderende arbeidsmarkt? Olympia Uitzendbureau speelt daar continu op in! â&#x20AC;&#x153;De kracht van Olympia Uitzendbureau is dat wij een franchiseorganisatie zijnâ&#x20AC;?, benadrukt Steven Gudde, Manager Innovatie & Ontwikkeling van Olympia. â&#x20AC;&#x153;Iedere vestiging van Olympia wordt geleid door een franchiseondernemer. Zij kennen als ondernemers de bedrijven in hun werkgebied en de problemen en behoeften in hun markt doordat zij letterlijk dicht op hun klanten zitten. Met kennis en daadkracht kunnen zij snel inspelen op de vraag naar flexibele arbeid. Hun langdurige betrokkenheid, de lokale kennis en het lokale netwerk bieden grote voordelen voor onze klanten. Zij garanderen immers continuĂŻteit in personele bezetting en marktkennis. Onze franchiseondernemers hebben de drive en resultaatgerichtheid van een ondernemer en voelen zich verantwoordelijk voor het succes van de klant. En dat zie je terug in de cijfers.â&#x20AC;?

drastisch besparen op personeelskosten als zij werken met een compacte kern. En met een flexibele schil kun je naar behoefte werknemers inzetten en zit je er niet aan vast. Is er geen werk dan hoef je ook niet te betalen. Door een groot deel van het personeelsbestand flexibel te houden worden de bedrijfsrisicoâ&#x20AC;&#x2122;s ingeperkt en worden krachten naar behoefte ingehuurd. Momenteel werkt 30% van de mensen in Nederland min of meer flexibel. Deze verandering vraagt een andere aanpak in de omgang met de factor arbeid. Naast toenemende flexibiliteit zie je ook dat bedrijven personeelsafdelingen afslanken en vaker externen inhuren voor werving en selectie en het beheren en plannen van personele capaciteit. Met onze kennis en ervaring zijn wij in staat om deze specifieke taken over te nemen en bieden wij als businesspartner onze klanten een optimale bedrijfscontinuĂŻteit.â&#x20AC;?

TOENAME FLEXIBELE ARBEID Gudde wijst op de veranderingen op de arbeidsmarkt. â&#x20AC;&#x153;De concurrentie en het kostenbewustzijn nemen in alle sectoren toe. Een bedrijf dat concurrerend wil blijven, moet zich steeds flexibeler organiseren. Werkgevers kunnen

OLYMPIA VENLO 'RPLQLTXH'HOOR 7HOHIRRQ (PDLOYHQOR#RO\PSLDQO

OLYMPIA ROERMOND 7RP$DUWV 7HOHIRRQ (PDLOURHUPRQG#RO\PSLDQO

OLYMPIA VENRAY 1DQF\-DQVVHQ 7HOHIRRQ (PDLOYHQUD\#RO\PSLDQO

OLYMPIA WEERT 7RP$DUWV 7HOHIRRQ (PDLOZHHUW#RO\PSLDQO www.olympia.nl

34

HĂ&#x2030;T ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 01 â&#x20AC;˘ 2014

SERVICE EN OPLEIDING Gudde voegt er aan toe dat vanuit het Olympia Service

Center in Den Haag de franchiseondernemers in hun regio worden ondersteund om maximaal succesvol te zijn. â&#x20AC;&#x153;Onze ondernemende professionals spelen bijvoorbeeld constant in op de vele veranderingen in de wetgeving. Neem bijvoorbeeld het Ontslagrecht, de Participatiewet en de Flexwet. Uniek daarbij is het intern opleidingsinstituut: de Olympia Academy. â&#x20AC;&#x153;Ons kenniscentrum zorgt ervoor dat wij een continu lerende en inspirerende organisatie zijn. Zo kunnen startende franchiseondernemers, maar ook ervaren ondernemers en hun teams blijven werken aan de beste versie van zichzelf en hun onderneming. â&#x20AC;?Dit alles zorgt ervoor dat de franchiseondernemer altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de markt. Vanuit de lokale vestiging kan de ondernemer zich focussen op datgene waar hij goed in is: dĂ­e kennis inzetten voor ondernemingen en bedrijven in de lokale markt!â&#x20AC;? Olympia staat in de top 5 van grootste uitzendorganisaties in Nederland. Met 45 jaar ervaring werkt de organisatie, vanuit 90 vestigingen, dagelijks voor duizenden opdrachtgevers, van MKB tot multinationals.

ÂŤ


Vergaderen in Stijl Vergaderen bij Sandton Château De Raay Nieuwe inspiratie is belangrijk en noodzakelijk. Soms kan de omgeving een handje helpen. Vergaderen bij Sandton Château de Raay is bijzonder en net even anders. Met 9 multifunctionele zalen is het dé plek voor uw meeting. Tevens een heerlijke plek voor uw lunch. Voldoende parkeergelegenheid.

Bel voor meer informatie of reserveringen naar onderstaand telefoonnummer. Sandton Château De Raay, Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo T: +31 (0)77 - 321 40 00 F: (0)77 321 40 79 baarlo@sandton.eu www.sandton.eu/baarlo


THE NEW MINI. THE NEW ORIGINAL.

Âť

VANAF 15 MAART IN DE SHOWROOM.

De maassche MINI Hudsonweg 1 5928 LW Venlo T 077 - 355 23 33 demaasschemini.nl

De maassche Echt * Bellweg 3 6101 XA Echt T 0475 - 386 286 demaasschemini.nl * Erkend Service Partner MINI

Het Ondernemersbelang Limburg Noord 1-2014  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you