Page 1

Ondernemend

Noordoost FryslâN editie tytsjerksteradiel NR 7, oktobeR 2013

Gymzaal Tytsjerk wekt eigen stroom op! n EEn lokEt voor Efficiënt maatwErk n niEuwE toEkomst voor ‘dE EEndracht’ in Garyp n EEn niEuwE dorpskErn n maatwurk!


Ondernemersvragen? Bent u een startende of gevestigde ondernemer in onze gemeente en heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met de afdeling Economische Zaken van de gemeente Tytsjerksteradiel. Onze adviseurs kunnen antwoord geven op vragen over bijvoorbeeld kavels, bedrijfslocaties of duurzaam ondernemen.

Gemeente Tytsjerksteradiel Raadhuisweg 7, Burgum

E-mail gemeente@t-diel.nl

Postbus 3, 9250 AA Burgum

Internet www.t-diel.nl

Telefoon 14 0511

Twitter @tdiel


3

VooRWooRD

Ondernemend

Noordoost FryslâN

Beste ondernemers, De uitslag van de 2-jaarlijkse ondernemersenquête over de MKB-vriendelijkste gemeente is weer bekend gemaakt. Gemeente Tytsjerksteradiel is op de tweede plaats van Fryslân geëindigd na gemeente Skarsterlân. Een prachtig resultaat. Het doet mij goed dat onze ondernemers zeer tevreden zijn over de betrokkenheid en de dienstverlening van onze gemeentelijke organisatie. Ook is het goed te zien dat onze gemeente hoog scoort op de prijs/kwaliteitverhouding van de gemeentelijke lasten. Dat betekent dat Tytsjerksteradiel door ondernemers als een aantrekkelijke vestigingsgemeente wordt ervaren.

editie tytsjerksteradiel NR 7, oktobeR 2013

Profiel doeke fokkema

Gymzaal Tytsjerk wekt eigen stroom op!

Zoals u weet zijn het voor de detailhandel momenteel lastige tijden. De financieel economische situatie in combinatie met een toenemende groei van aankopen via internet vraagt alertheid van ondernemers. Ik merk dat ondernemers in onze gemeente zich dat goed realiseren en hierop inspelen.

Wethouder van de gemeente n EEn lokEt voor Efficiënt maatwErk n niEuwE toEkomst voor ‘dE EEndracht’ in Garyp n EEn niEuwE dorpskErn n maatwurk!

Tytsjerksteradiel

Colofon

ma con rae Harciunt eos ad eriaspero

Zo zijn in Garyp de ondernemers samen aan de slag gegaan met het project ‘Back to the Future’. Doel van het project is het economische klimaat en de leefbaarheid van het dorp te versterken. Eind oktober worden de resultaten gepresenteerd door de werkgroep. Ook in het centrum van Burgum zijn de ondernemers volop in beweging. In samenwerking met de gemeente en KvK hebben externe deskundigen het winkelcentrum beoordeeld. Daarnaast is er, op verzoek van de ondernemers, een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar het instellen van reclamebelasting voor de ondernemer in het centrum. Met de opbrengst worden allerlei extra activiteiten georganiseerd. Kortom, iedereen is in beweging en past zich aan aan de veranderende omstandigheden. Dat getuigt van waar ondernemerschap. Eric ter Keurs, burgemeester Tytsjerksteradiel

inhoud

Gemeente

uitgeverij

molorec ulloriaecto iuntibus des estin re

oF bV / NoVeMA bV i.s.m. Gemeente tytsjerksteradiel pa volut por adia iliatum sequi re sende quam, que quo Bladmanagement

oF/NoVeMA bVQue nimi, omniendi da di dolupta ed klijnman re, utas audi doluptat eremqui dolore

contactpersoon sit endicipsam recta et faccaecuptae gemeente inctatur sequam, sandesc iissitat. tytsjerksteradiel

Jan Sijtsma, jsijtsma@t-diel.nl cipsam rehendia Culpa dollabore t. 14 0511 sit, quiandere sequosande porem www.t-diel.nl twitter.com/tdiel escilla conse nonsectur res seditiis nam, sequibusam, que iliqui volorem advertentie-exploitatie administratie autatincid que ab imiliae dolor reped

Novema bV que nam, ab il eum tussendiepen 21volupta tquamus 9206 AA Drachten prem nimi, nis dento qui nonecto ium t. 0512-366326 in nobit volupictur, im sus recus, ilitibu Contactpersonen: Jos Miedema 06-15262182 scillenis electis autemquat et laborum Gert de Lange 06-556784

3

Voorwoord

4

eén loket voor efficiënt maatwerk

7

Gymzaal tytsjerk wekt eigen stroom op!

8

burgum heeft meer

Narvic Media & Communicatie Menno bakker (hoofdredactie) Ingrid van Damme (eindredactie)

9

repernati cullita tionsen totatectur.

redactie

een nieuwe elektrische auto voor Skewiel trynwâlden

fotografie

11

een nieuwe toekomst voor 'De eendracht' in Garyp

15

Dorenbos Architekten: een nieuwe dorpskern

ed klijnman, Frans Fazzi, klaas Rozema Auke-Jan Pruis (RtV kanaal 30)

19

Maatwurk

Het Noordoost Fryslân katern NO 1

Kort regionieuws

NO 2

Regiomarketing en gastheerschap in Noordoost Fryslân

NO 5

Ruim helft ondernemers in Noordoost Fryslân bekend met Dwaande

NO 7

Het nieuwe winkelen

NO 9

De 5 van....

NO 10

Head accountants

NO 13

De duurzame koers van ASN Installaties Dokkum

NO 15

Bouwbedrijf Holwerda: Totaalbouwer met oog voor detail

Vormgeving

Sprog | strategie + communicatie Sneek

druk

Drukkerij van der eems © Copyright 2012. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.


4

ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

tytsjerksteradiel gelooft in regierol gemeente sociaal domein

eén loket voor efficiënt maatwerk Wanneer alle plannen doorgaan, komt er de komende jaren nogal wat af op de gemeenten. als het aan den haag ligt wordt de uitvoering van een deel van de awbz (bijzondere ziektekosten), de jeugdzorg en de participatiewet (werk en inkomen) vanaf 2015 een gemeentelijke taak. tegelijkertijd wordt die decentralisatie aangrepen om fors te bezuinigen. tytsjerksteradiel is inmiddels volop bezig met de voorbereidingen om deze transities zo goed mogelijk te laten verlopen. “het is geen eenvoudige klus, maar het biedt ook volop kansen. We krijgen nu als gemeente zeggenschap over praktisch het hele sociale domein’’, benadrukt wethouder doeke fokkema.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

Fokkema is van huis uit een optimistisch mens

er moet nu ingezet worden op de ‘kantelings-

die vooral kansen ziet. een instelling die de

gedachte’, legt hij uit. “Dat is een methode die

wethouder van tytsjerksteradiel uitstekend

wij hier in de tytsjerksteradiel al toepassen bij

van pas komt nu het Rijk steeds meer taken en

de uitvoering van de Wet Maatschappelijke

bevoegdheden richting de gemeente schuift.

ondersteuning. Het gaat dan om keukentafel-

Het voornemen om de uitvoering van nagenoeg

gesprekken waarbij één professional bij de

de complete uitvoering van de sociale wetgeving

hulpaanvrager thuis precies inventariseert waar

in 2015 naar de gemeenten over te hevelen is

behoefte aan, wat iemand zelf kan doen en

een operatie die tegelijkertijd gepaard gaat met

welke ondersteuning geboden kan worden.”

een forse bezuiniging van bijna 4 miljard euro op die terreinen.

Betaalbaar

Profiel

5

Hij benadrukt dat de tijd van ‘u vraagt en wij

doeke fokkema

Gemeenten moeten dus meer doen met

draaien’ voor bij is. “Niet het aanbod van de

Wethouder Tytsjerksteradiel.

minder geld. Dat is geen eenvoudige klus, weet

voorzieningen staat centraal, maar de hulpvraag

Fokkema. tegelijkertijd ziet hij ook de kansen en

en de eigen mogelijkheden van de burger

geBoren

die wil hij met beide handen aangrijpen. “Hoe

om daar invulling aan te geven. er zal meer

23 september 1954 in leeuwarden.

het allemaal precies uit gaat pakken weten we

een beroep gedaan worden op het sociale

Burgerlijke staat

nog niet, omdat in Den Haag nog volop over de

netwerk van de burger om te zorgen dat het

Gehuwd, drie kinderen.

plannen wordt gediscussieerd. Wat we wel weten

voorzieningen betaalbaar blijven voor hen die

loopBaan

is dat onze rol op het gebied van de Awbz, de

het ook echt nodig hebben. Waarom zou iemand

Van 1980 tot 1987 leraar/coördinator

jeugdzorg en de Participatiewet de komende

die altijd auto heeft gereden op een bepaalde

Christelijk Kmbo in Drachen; van 1987

jaren enorm zal toenemen.”

leeftijd plotseling recht hebben op een gratis

tot 1992 directeur gezinsverzorging

scootmobiel? Waarom kan die niet net als de

Tytsjerksteradiel in Burgum; van 1992

auto zelf betaald worden?”

tot 2002 hoofd personeelzaken en

dwarsverbanden een groot voordeel van de transmissies is

opleidingen en directeur van De Friese

volgens Fokkema dat de gemeente straks

Vanuit de regierol die de gemeente krijgt moet

Wouden in Drachten en inmiddels 11

zeggenschap krijgt over het hele sociale

er ook onderhandeld worden met aanbieders

jaar wethouder namens het CDA in

domein. “We kunnen dwarsverbanden gaan

van zorg en ondersteuning over de inkoop ervan.

Tytsjerksteradiel.

leggen tussen de Awbz, de jeugdzorg en werk

ook zal er op basis van de Participatiewet met

hoBBy’s

en inkomen. Dat betekent meer inzetten op

ondernemers gesproken moeten worden over

“Sport. Zowel actief als passief. Ik heb

preventie, het bundelen van de ondersteuning

stageplaatsen, banen en leerwerkplekken voor

sport ook in mijn portefeuille, maar ook

en het efficiënter aanbieden daarvan. De burger

die in een uitkeringssituatie zitten. Fokkema:

de andere zaken zoals onder andere

heeft straks voor al die zaken nog maar te maken

“Het is een enorme klus die we als gemeente

Welzijn, Jeugd en Jongeren, Wmo en

met één loket en één aanspreekpunt. Dat zal er

niet zonder de hulp van de instellingen en het

Ouderenbeleid. Dat maakt mijn werk

uiteindelijk toe leiden dat we meer maatwerk

bedrijfsleven kunnen klaren. We moeten samen

zo leuk.“

kunnen leveren.”

de schouders er onder zetten om de sociale voorzieningen voor mensen die het echt nodig

De gemeente zal zelf de regie voeren en het

hebben tot in lengte van jaren in stand te

zo organiseren dat er een einde komt aan de

kunnen houden.”

versnipperde en verkokerde situatie waarvan nu sprake is. Zelfs met minder middelen moet dat mogelijk zijn. Dat betekent volgens Fokkema dat de gemeente, de zorgaanbieders en de burgers op een andere manier moeten gaan denken en werken.


♦ ♦  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

               

ATO-Oenkerk

BEDRIJFSTRAININGEN

A DV I E S TRAINEN ORGANISEREN

        

Opleidingsmogelijkheden:

Heftruck -¦ Reachtruck -¦ Stapelaar -¦ Verreiker VCA -¦ BHV Veilig werken aan de weg Beperkt hijsbewijs Autolaadkraan

(laden en lossen)

Hijsen met de autolaadkraan ¦  (examen op locatie) Trekkerrijbewijs  FROM STANDARD TO ART FROM STANDARD TO ART

 MAATWERK IN SERIEBOUW MAATWERK IN SERIEBOUW   DAMEN SHIPYARDS BERGUM   DAMEN SHIPYARDS   

 

 BERGUM

    

    

   

Gecertificeerd en erkend door:

OOM - ESF - Cumela - Stosas - Colland Project Nascholing: CCV/CBR

Voor inlichtingen en opgave:

058-2561821 - 06-13083338 w w w. a t o - o e n k e r k . n l


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySl창N tytsjerksteradiel

Gymzaal Tytsjerk wekt eigen stroom op! tytsjerksteradiel heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en wil dan ook zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. dit doet de gemeente onder andere door zonnepanelen te plaatsen op gymzalen. de gymzaal in tytsjerk is onlangs grondig gerenoveerd en was als eerste aan de beurt.

De zonnepanelen zijn na een aanbestedingsprocedure geplaatst door bouma technisch Installatiebedrijf bv in Sumar. Het dak van de gymzaal is voorzien van 24 panelen, met in totaal een opbrengst van 6000 Wattpiek. Hiermee wordt het totale elektriciteitsverbruik van de gymzaal gecompenseerd. op 4 juli zijn de zonnepanelen in gebruik genomen

Doelstelling is om het jaarverbruik van elektriciteit bij diverse gemeentelijke gebouwen te compenseren

met een symbolische druk op de knop door wethouder Houkje Rijpstra en klaas Meinderstma van installatiebedrijf bouma. Plaatsing van zonnepanelen levert de gemeente een aanzienlijke besparing op. Doelstelling is om het jaarverbruik van elektriciteit bij diverse gemeentelijke gebouwen te compenseren.

7


8

ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

Burgum heeft meer in 2012 heeft een aantal ondernemers de handen ineengeslagen om Burgum weer als centrumdorp op de kaart te zetten. het eerste wat de groep aanpakt is het centrum zelf.

omdat het hele plan valt en staat met de ondernemers die het moeten doen, is het creëren van draagvlak een eerste stap. Daarbij is samenwerking gezocht met de Stichting Het Nieuwe Winkelen Leeuwarden, NHL Hogeschool en de kamer van koophandel. Dit heeft ertoe geleid dat in burgum en Leeuwarden een Stadslab komt. ook wordt een eigen ‘burgumer

Winkeliers en horeca gaan gezamenlijk het centrum en

ondernemers Academy’ opgericht, waarin ondernemers van

de activiteiten promoten en verbinden initiatieven met

elkaar leren. Maar er zijn ook mogelijkheden voor coaching

elkaar. Dit kan zich later uitbreiden naar toerisme, wonen en

en een collectief online platform voor de winkelgebieden in

voorzieningen. kern van het verhaal is samen optreden in

burgum en Leeuwarden. De werkgroep wil ook een toolkit

plaats van ieder afzonderlijk. burgum heeft meer! is als naam

met tips en trics maken waarmee andere dorpen hun voordeel

ontstaan op basis van de burgumer Mar en het idee om de

kunnen doen. Voor dit project is subsidie aangevraagd bij

wereldberoemde bM’er weer een prominente plaats in de

Plattelânsprojekten. Studenten draaien volop mee binnen de

geschiedenis en huidige tijd van het dorp te geven.

verschillende trajecten.

om na te gaan wat de huidige motieven zijn om naar burgum

Het evenementenseizoen is intussen in volle gang. tijdens het

te komen, hebben studenten van de NHL een onderzoek

evenement oars! in april ging de vlag met het nieuwe logo van

gedaan naar de ervaring van bezoekers van het dorp. Sterke en

burgum heeft meer! in de top. ook de nieuwe activiteitengids

minder sterke punten zijn geïnventariseerd vanuit het oogpunt

is helemaal in de stijl van burgum heeft meer! De promotie van

van de consument. Deze gegevens vormen de basis voor het

burgum gebeurt zoveel mogelijk vanuit één beeld. Dit zorgt

verdere plan.

voor herkenbaarheid richting de consument.

vlnr Marco Venema (Juwelier Kooi), Marianne Metz (MetzPoint en tevens Dorpsbelangen Burgum), Geesje Duursma (De Pleats), Marleen Post (Actief), Jelle Brinksma (voorzitter Burgumer Activiteiten Kommissie) en Jan Auke Steegstra. Op de foto ontbreken Jitske Annema (Avalon) en Erik Meijer (Expert)


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

Locatiemanager Irma Kits en vrijwilliger Jan Hoekstra zijn blij met de nieuwe auto.

Voor de ritjes naar voorzieningen in de omgeving maakt skewiel trynwâlden al jaren gebruik van een elektrische auto. toen er een andere auto moest komen, is opnieuw gekozen voor een elektrische variant.

Nieuwe elektrische auto voor Skewiel Trynwâlden binnen zorggroep tellens is duurzaamheid een belangrijk

aanwezig. een van die vrijwilligers is Jan Hoekstra. ook hij is

thema. Zo is onlangs een ‘green deal’ gesloten. In dit kader

zeer positief over de nieuwe auto.

is in februari van dit jaar, de c.v. installatie energiezuinig ingeregeld. bovendien krijgen de medewerkers binnenkort

om het elektrisch rijden te bevorderen is een openbaar

een financieel aantrekkelijk aanbod om zonnepanelen aan

oplaadpunt geplaatst bij Skewiel. tytsjerksteradiel is

te schaffen. “Het lag dan ook voor de hand om opnieuw

enthousiast over de duurzame maatregelen die zijn getroffen.

voor een elektrische auto te kiezen”, aldus locatiemanager

Dit was voor de gemeente reden een kleine financiële

Irma kits.

bijdrage te verstrekken voor de realisatie van bovenstaande maatregelen.

De Skewiel mobiel wordt ingezet om verbinding te leggen tussen de sociale voorzieningen in de omgeving. Het was een lange zoektocht om een auto te vinden die aan

bent u een ondernemer met maximaal vijf

alle eisen voldoet. De gekozen Mia heeft ruimte voor

werknemers (of een non-profit instelling) en van

vier personen en bovendien plek voor twee rollators en

plan energiebesparende maatregelen in uw bedrijf

eventuele boodschappen. De auto heeft een actieradius

te treffen? Dan komt u wellicht ook voor een

van 100 kilometer.

stimulerende bijdrage in aanmerking.

“Iedereen kan gebruik maken van de Skewiel mobiel. De

Wilt u hierover meer weten?

auto is de hele week beschikbaar. Men kan hem bijvoorbeeld

Neem dan contact op met Ytje Hiemstra (0511-46 09 69)

reserveren voor een boodschapje in Dokkum of burgum”,

of YHiemstra@t-diel.nl.

vertelt kits enthousiast. er is altijd een vrijwillige chauffeur

9


• Leveren van alle soorten steen en bestratingsmaterialen • Leveren zand en grond • Grond en rioleringswerkzaamheden, drainagewerkzaamheden • Sneeuwbeheersing, zoutstrooien en verkoop van zout • Alle voorkomende bestratingswerkzaamheden voor particlulier, overheden en zakelijke klanten

www.spijkstrabestratingen.nl

De acacia 75 | 9251 NG Burgum | Tel. 0653258421 of 0613898002

Bosgra ook voor uw NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD RENOVATIE

H&V Garyp Inialoane 76 9263 RE Jistrum Schoolstraat 16 9258 CH

BOUWBEDRIJF

werkkleding werk Herock Werkjas Typhone € Herock Jas Poseidon softshell € Dunlop thermolaarzen

5495 6995

isolerend tot -40C -40Cº nu met gratis paar coldgrip thermowerkhandschoenen

Haveman & De Vries v.o.f. Tevens bedruk- en borduurservice Groot assortiment werkschoenen, laarzen, klompen, werkhandschoenen, bodywarmers, thermohemden, enz.

Telefoon 0511-521191 Mobiel 06-15220955 info@havemandevries.nl www.havemandevries.nl

Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp Tel. (0511) 47 20 25 Vrijdag koopavond

www.bosgra.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regioNieuws

NO 1

kort regioNieuws n Leefbaarheid Noordoost frysLâN ‘Leeft’ iN deN haag

n ageNda Oktober/november: Cyclus ‘Dwaande met je bedrijf’ voor startende ondernemers.

Vanuit Noordoost Fryslân is er de afgelopen

29 oktober

Marketing om 19.30 uur in het Innovatiehuis Lauwersdelta (Buitenpost)

maanden veel contact met politiek Den Haag

31 oktober

Kafee NOF van 16.00­18.00 uur in Botanische Tuin De Kruidhof Buitenpost.

geweest als het gaat om de leefbaarheid op het

5 november

Boekhouden / verzekeren om 19.30 uur in het Innovatiehuis Lauwersdelta (Buitenpost)

platteland. Namens de regio heeft burgemees­

12 november Wet­ en regelgeving om 19.30 uur in het Gemeentehuis Damwoude

ter Waanders deelgenomen aan een ontbijt met

19 november Ondernemersplan schrijven om 15.00 uur in het Gemeentehuis Buitenpost

Kamerleden waarbij zij de uitdagingen in onze

28 november Kafee NOF van 16.00­18.00 uur in Doarpshus De Pipegael in Broeksterwâld.

regio opnieuw onder de aandacht bracht. In een aantal gebieden in Nederland, waaronder Noordoost Fryslân, verandert de bevolkings­

n Noordoost frysLâN tooNt zich dwaaNde tijdeNs streekhuismiddag

opbouw. Jonge mensen en gezinnen trekken weg. De mensen die er blijven, worden ouder.

“We moatte de jongerein ek in takomst biede

belang Wierum constateert dat de voor­

Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en

kinne yn dit gebiet. Dêrom de oprop oan de

zieningen in zijn dorp verdwijnen en wil weten

scholen zijn steeds moeilijker in stand te

ûndernimmers yn Noardeast Fryslân om in

wat de provincie en gemeenten hier aan gaan

houden en er komen meer leegstaande of

traineeplak beskikber te stellen oan krekt

doen. Gedeputeerde Kramer gaf aan graag met

niet­verkochte huizen. Dit leidt er toe dat de

ôfstudearre jongerein. Dit passet binnen it plan

de mienskip middels een spreekuur in gesprek te

leefbaarheid in die gebieden in de knel komt.

fan de provinsje om 180 trainees yn Fryslân

gaan, om te horen wat er leeft.

De gebieden die hiermee te maken krijgen wor­

oan in wurkplak te helpen”, aldus gebieds­

den ook wel ‘anticipeerregio’s’ genoemd, omdat

gedeputeerde Johannes Kramer tijdens een

De bijeenkomst in het streekhuis bestond uit een

ze tijdig proberen in te spelen op de gevolgen

drukbezochte bijeenkomst voor raads­ en

paneldiscussie en verschillende flitspresentaties

van deze demografische ontwikkelingen.

statenleden, ondernemers, dorpsbelangen en

van partijen die werken voor en met de mienskip

bestuurders op 23 september in het Streekhûs

aan de toekomst van Noordoost Fryslân. Daarna

Noardeast Fryslân in Burgum.

konden de bezoekers zich in carrouselvorm laten

Het is de bedoeling dat minister Blok eind dit jaar opnieuw met de anticipeerregio’s om tafel

informeren over de ambities van deze partijen.

gaat. Hij wil graag de dialoog met de anticipeer­

Om jongeren in het gebied te houden is niet

Zo zijn de lokale omroepen Kanaal 30 en

regio’s aan gaan om mogelijke knelpunten in

alleen werkgelegenheid en bereikbaarheid van

RTV NOF een mooi voorbeeld van samenwerking

landelijk beleid te bespreken en te kijken waar

belang, maar ook een goede digitale snelweg.

binnen het gebied. Gezamenlijk bedienen zij de

effectiever met beschikbare middelen kan

Gedeputeerde Sietske Poepjes benadrukte het

hele regio. Of zoals uit de zaal terugkwam:

worden omgegaan.

belang van een goede digitale infrastructuur in de regio. Een vertegenwoordiger van dorps­

‘Sizzen is neat, dwaande is in ding’!

n regiopreseNtatie iN museumhaveN Leer In het weekend van 9, 10 en 11 augustus bezochten Fries­Groningse

naar het festival om de regio en zichzelf te promoten. De Lauwersvloot

ondernemers uit het Lauwersland het ‘Schippers Klottje’ festival in het

bestond uit vier maritieme kroonjuwelen uit het Lauwersmeergebied:

Duitse Leer aan de Eems. Het ‘Schippers Klottje’ is een tweejaarlijks

Zeilend Fiskerskip Wierumer Aek uit Moddergat, Garnalenkotter ZK 4 uit

evenement in de oude binnenstadhaven van Leer en trekt duizenden

Zoutkamp en twee historische reddingsboten uit het waddengebied:

bezoekers en vele historische schepen uit binnen­ en buitenland.

de Suzanna uit Den Helder en de Gebroeders Luden uit Oostmahorn.

Recreatieondernemers en streekproducenten uit het Lauwersland gingen

aan de Duitse waddenkust. Toen trok de vloot ook een paar duizend

met diverse promotiematerialen en een vloot van vier historische schepen

bezoekers.

Vorig jaar was er eenzelfde soort presentatie in het toeristische Greetsiel


NO 2

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regioNieuws

regiomarketiNg eN gastheerschap iN Noordoost frysLâN

Zoektocht naar samenhang Hoe kan de regiomarketing en het gastheerschap in Noordoost Fryslân het beste georganiseerd worden? Hanneke Schmeink en Theo de Bruin zijn in april in opdracht van de gemeenten in de regio gestart met het zoeken naar het antwoord op die vraag. Het definitieve antwoord is er nog niet, maar langzaam worden de contouren zichtbaar van vorm die de nieuwe organisatie eventueel zou moeten krijgen. Jarenlang was de VVV Lauwersland het overkoepelende

werken en recreëren. Beide sporen verenigen is een wens van de

orgaan van toeristische activiteiten voor zowel de Friese

gemeenten.

als de Groningse gemeenten in het Lauwersmeergebied. De ondernemers waren echter niet altijd tevreden over de

Er moet in Noordoost Fryslân dus én nieuwe organisatie

resultaten en dat heeft uiteindelijk geleid tot het einde van de

opgetuigd worden voor regiomarketing en gastheerschap,

subsidie voor de VVV en de Fries­Groningse samenwerking

waarbij de foucs ligt op toeristisch­recreatieve sector. Eén

op het gebied van toerisme en recreatie. Daarnaast loopt

organisatie die krachten en geldstromen bundelt om de

de regionale campagne Dwaande met een focus op wonen,

toeristische informatievoorziening, productontwikkeling en

n VOlg ONS Nu OOk Via

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regioNieuws

NO 3

marketing en promotie in de regio zo optimaal

optuigen, is niet de oplossing, benadrukken de

Profiel

mogelijk te voeren. Welke vorm die organisatie

onderzoekers. Er zijn diverse zaken die succesvol

Theo de Bruim

moet krijgen is de aflopen maanden door Hanneke

verlopen. Het is de kunst het goede te behouden

Schmeink en Theo de Bruin onderzocht. “Van het

en van daaruit verder te bouwen zonder iets heel

GeBoren

begin van onze zoektocht is het uitgangspunt

nieuws op te tuigen. Schmeink: “Er is nu vooral

1 september 1958.

geweest dat recreatieondernemers in die nieuwe

behoefte aan wat wij ‘de spin in het web’ noemen.

BurGerlijke sTaaT

organisatie centraal moeten staan”, stelt De Bruin.

Aan een ondernemend iemand die overzicht heeft

Samenwonend, drie kinderen.

van wat er allemaal gebeurt. Die coördineert,

loopBaan

Groeipotentie

verbinden legt, dwarsverbanden ziet, ideeën en

landbouwuniversiteit Bosbouwkunden,

De afgelopen maanden hebben vooral in het teken

initiatieven oppakt, ondernemers ondersteund en

specialisatie Openluchtrecreatie, NP De

gestaan van gesprekken met recreatieondernemers

weet wat er speelt in de regio.”

Hoge Veluwe, Provincie Noord-Holland,

en andere belanghebbenden om te peilen wat

aNWB, verschillende adviesbureaus en

de wensen zijn en welke verantwoordelijkheden

En niet alleen in de regio, maar ook daarbuiten,

sinds 2000 zelfstandig werkzaam binnen

individule en groepen ondernemers willen

voegt zij daar aan toe. “Het is ook van belang om

Nl RNT; advisering op het vlak van

nemen. Veel, hebben de onderzoekers inmiddels

te weten wat er op provinciaal niveau speelt om

beleiden organisatie, recreatie, natuur

geconcludeerd. Schmeink: “De regio heeft

te kijken hoe de marketing van Noordoost Fryslân

en toerisme.

natuurlijk ook veel te bieden. De Wadden,

efficiënt kan aanhaken bij die ontwikkelingen.

hoBBy’s

historische kernen, vaarmogelijkheden, een

Via die ‘spin’ moet hier uiteindelijk de dynamische

Muziek maken, hardlopen, schaatsen en

afwisselend coulissenlandschap in de noordelijke

toeristische sector zich verder ontwikkelen. Uit

buiten zijn.

richting overgaand in prachtige luchten en

de brainstormsessies is gebleken dat de meeste

vergezichten. Door veel toeristen wordt een verblijf

ondernemers inzien dat samenwerken en het

hier als verrassend betiteld. De toeristische sector

bundelen van krachten van cruciaal belang is om

Profiel

heeft hier zeker groeipotentie en veel ondernemers

dat te realiseren.”

hanneke schmeink

Voorzet

GeBoren

Wat er uiteindelijk ontbreekt is gebundelde

Hoe dat organisatorisch en financieel allemaal in

16 september 1971.

promotie en ontvangst van toeristen in de regio,

het vat gegoten moet worden, is nog niet helemaal

BurGerlijke sTaaT

hebben De Bruin en Schmeink vastgesteld.

duidelijk. De beide onderzoekers hebben daar

Samenwonend, twee kinderen.

“We hebben in Noordoost Fryslân te maken

inmiddels wel een eerste voorzet voor gegeven,

loopBaan

met een versnipperde en nog onvolgroeide

maar willen er nu nog niet al te veel over kwijt.

in 1996 afgestudeerd aan de

toeristische sector. Het cement ontbreekt. Er is

“Het zijn nu eerst de gemeenten en de

landbouwuniversiteit Wageningen,

weinig regionale samenhang”, vat De Bruin de

ondernemers die moeten aangeven of die voorzet

specialisatie Recreatie en Toerisme.

conclusie uit de eerste fase van het onderzoek

de richting is die zij op willen of dat zij juist iets heel

Zeven jaar projectleider bij

samen. “Natuurlijk is men via Dwaande volop

anders willen. Alle opties staan nog open, maar de

kenniscentrum Recreatie in Den Haag.

bezig met de regiomarketingcampagne en zijn

komende periode zal duidelijk worden welke kant

Vanaf 2006 als zelfstandig obdernemer

ondernemersnetwerken als het Gastengilde en de

het echt op zal gaan”, aldus De Bruin. Als eenmaal

flexibel inzetbar als Extra kracht bij

Ziesa kaartclub en andere groepen druk in de weer

duidelijk is welke vorm de nieuwe organisatie

recreatievraagstukken.

om de regio op de toeristische kaart te zetten, maar

moet krijgen, zal die zo snel mogelijk, bij voorkeur

hoBBy’s

hier is bundeling van krachten voor nodig.”

dit jaar nog, van start moeten gaan. Volgens de

Zeilen, fotograferen, recreatie dichtbij

onderzoekers is dat nog steeds haalbaar.

huis.

en organisaties zijn al actief in die sector.”

Spin in het toeristisch web Het optuigen van een nieuwe organisatie waar een sloot subsidiegeld naartoe gaat en die vervolgens op eigen houtje weer allerlei campagnes gaat


Toewijding in techniek... • • • • • •

cv dakbedekking elektra gas riolering water

Grienewei 52 - 9137 SB Oosternijkerk Tel. (0519) 24 18 88 - www.faber-installaties.nl

Verhuisbedrijf Prinsen Prijsopgave vooraf, geen verrassingen achteraf!

- financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning

Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum!

Verhuizingen • Opslag • Transport Tel: 0512 515000 www.verhuisbedrijfprinsen.nl

Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken. Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regioNieuws

Ruim helft ondernemers in Noordoost fryslân bekend met Dwaande

NO 5

even voorstellen… “Goeie!” Mijn naam is Dineke Wagenaar en vanaf dit najaar zal ik in samenwerking met Netwerk Noordoost (ANNO) een onderzoek doen naar de veronderstelde ‘braindrain’ van

Iets meer dan twee jaar na de start van de campagne, is ruim 52% van de ondernemers

hoogopgeleide jongeren uit Noordoost Friesland. Dit onderzoek

bekend met de regiomarketingcampagne Dwaande. Dit is gebleken uit een recent

zal ik doen als afstudeeropdracht voor mijn master Public

onderzoek naar de bekendheid en het imago van de regiomarketingcampagne

Administration (bestuurskunde) aan de Universiteit Twente. Ik

Dwaande.

studeer nu al enkele jaren in Twente, maar kom oorspronkelijk uit Noordoost Friesland. De problemen in deze regio, voornamelijk

Om inzicht te krijgen in de naamsbekendheid en het imago van de regiomarketing­

veroorzaakt door de krimp, hebben al enige tijd mijn aandacht.

campagne Dwaande werd dit jaar een grootschalig, kwantitatief onderzoek uitgevoerd

Niet alleen vanuit bestuurskundig oogpunt, maar ook vanuit

onder ondernemers in Noordoost Fryslân. Zo’n 2800 ondernemers uit verschillende

persoonlijk oogpunt, vind ik dit erg interessant. Hoe gaat het

sectoren ontvingen voor de zomer een vragenlijst. De respons was met 17,4% ruim

nu verder met deze regio? Zelf zou ik graag na mijn studie

voldoende voor een representatief onderzoek.

terugkeren naar deze schitterende regio, maar kan ik hier wel werk vinden? Zijn er in de dorpen nog voldoende voorzieningen?

Onder alle ondernemers die Dwaande kennen geeft 40,4% aan een positieve houding te

Kunnen mijn kinderen wel naar school? Dit zijn vragen die bij mij

hebben tegenover de campagne en 13,6% is negatief. Geconcludeerd kan worden dat

spelen, en zodoende kwam ik op het idee om mijn afstuderen in

de meerderheid vindt dat regiopromotie aan de hand van regiomarketingcampagne

het teken te stellen van één van de vraagstukken van deze regio.

Dwaande een goed en zinvol initiatief is. De ondernemers die geen duidelijk standpunt

Nadat ik in contact ben gekomen met Trea Tamminga van ANNO,

hebben over de campagne geven aan te weinig kennis te hebben van de doelen en

bracht zij mij in contact met Marianne Reitsma & Ewoud van der

werkzaamheden van Dwaande. Hoewel de naamsbekendheid in een relatief korte

Wal, die een project aan het opstarten zijn genaamd ‘WerkNof’

periode, redelijk hoog is, is de inhoud voor veel ondernemers (nog) niet duidelijk. Het

(werk in Noordoost Friesland).

campagneteam zal de komende tijd verder investeren in de naamsbekendheid en meer

“WerkNof bemiddelt tussen de Noordoost Friese arbeidsmarkt

uitleg geven over het project en de campagne.

en afgestudeerden. Werkervaringsplaatsen bieden kansen voor beide partijen. Het is de bedoeling om de regio sterker te maken

Ambassadeursontbijt

en te voorkomen dat jongeren het gebied verlaten omdat ze er

Op vrijdag 21 juni kwamen de ambassadeurs uit Noordoost Fryslân en de bestuurders bij

geen werk kunnen vinden.” Dit project is gebaseerd op de onder­

elkaar in de Pleats in Burgum. Tijdens deze ambassadeursbijeenkomst vertelden Alvin

liggende algemeen geaccepteerde aanname dat veel hoogopge­

Sibbald en Klaas van den Berg over het ambassadeursnetwerk Corps Diplomatique van

leide jongeren Noordoost Friesland verlaten voor studie en werk.

Fan Fryslân. Ook werd er van gedachten gewisseld over de koers voor regiomarketing en

Echter… Hier is nog geen daadwerkelijk onderzoek naar gedaan.

de toekomstige organisatie van regiomarketing en gastheerschap in Noordoost Fryslân.

Dit is wat ik wil gaan doen. Ik zal in het najaar van 2013 een grote groep dertigers benaderen die oorspronkelijk uit Noordoost Friesland komen en hier hun middelbare schooltijd hebben doorlopen. Ik wil dan uitzoeken waar zij naartoe zijn gegaan

Dwaande goes global!

Een kleine greep uit de inzendingen. Mooie foto’s, met een Dwaande sticker, genomen vanaf bijzondere vakantiebestemmingen. Cambridge

voor studie en werk, en welke afwegingen zij hebben gemaakt. Oftewel: Waarom zijn bepaalde jongeren gebleven en waarom zijn andere jongeren vertrokken uit Noordoost Friesland? Hier kunnen nl. meerdere factoren meespelen, en het is met oog op toekomstige beleidsontwikkeling interessant om deze factoren te kennen. Dan kan ook worden gekeken welke factoren mogelijk door beleid kunnen worden beïnvloed en welke niet.

Mont Ventoux

Tijdens mijn onderzoek word ik ondersteund door Netwerk Noordoost. Ik hoop dat het een succesvol onderzoek wordt en dat er veel mensen bereid zijn mee te werken. In het voorjaar 2014 verwacht ik mijn onderzoek af te ronden. De resultaten kun­ nen dan gebruikt worden als input voor het project ‘WerkNof’ en

Oostenrijk

Dolfinarium

Beachy Head,

UK

wellicht ook voor andere beleidsontwikkelingen.

Algarve, Po

rtugal


Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De opgave is complex: Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, de beschikbaarheid van zoet staat wereldwijd onder Dít is de toekom maar het iswater dé uitdaging voor de toekomst. De opgave druk is complex: de beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele Dít is de toekomst terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele waterketen om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. waterketen om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. De Watercampus Leeuwarden neemt hierinneemt het voortouw. De Watercampus Leeuwarden hierin het voortouw.

WATE WATER

Van idee naar markt

LEEUW LEEU

Van idee naar markt In Leeuwarden is inmiddels een ‘Innovation Chain’ ontstaan die wereldwijd

Dit is de toekomst van watertechnologie

de aandacht trekt. Samen met onderwijsen kennisinstituten wordt op In Leeuwarden is inmiddels een ‘Innovation Chain’ ontstaan die wereldwijd de Watercampus onderzoek gedaan naar vragen en ideeën uit de markt. de aandacht trekt. Samen met onderwijsen kennisinstituten wordt Dit onderzoek wordt gestart in het lab om daarna in het Water Applicationop Centre op grotere schaal te worden getest. demosites in een straal kilometer rondde Watercampus onderzoek gedaan naarOp vragen endieideeën uit van de 50 markt. om Leeuwarden liggen, doen wetenschappers opschalingsonderzoek. Aangesloten Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt z Dit onderzoek wordt gestartbedrijven in hetkrijgen lab om daarna Application Centrevanzelfsprekend, op maar het is dé uitdaging daarna de kansin omhet dezeWater in de praktijk geteste technologieën wereldvoor de toekomst. De opgave is complex: wijd te vermarkten. grotere schaal te worden getest. Op demosites die in een straal van 50 kilometer rondbeschikbaarheid van zoet water staat wer onder druk terwijl de waterbehoefte explo om Leeuwarden liggen, doen wetenschappers opschalingsonderzoek. Aangesloten Zuivergroeit. water binnen handbereik. He Dit vraagt in de hele waterketen om Bouwen aan de toekomst innovatieve oplossingen en nieuwe vanzelfsprekend, maar het is détechni uitd bedrijven krijgen daarna deVele kans om deze in de praktijk geteste technologieën wereldbedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebben elkaar gevonden De Watercampus Leeuwarden neemt hier voor de toekomst. De opgave is com op de Watercampus Leeuwarden. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen voortouw. wijd te vermarkten. beschikbaarheid van zoet water sta

Watercampus Leeuwarden ampus

watertechnologie

hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering onder druk terwijl de waterbehoefte en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd Kennis samenbrengen, groeit. Dit vraagt in de hele waterke watertechnologisch netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk innovatie mogelijk mak innovatieve oplossingen en nieuwe maakt. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei op te vangen wereldwijd vermarkte Vele bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebben elkaar gevonden en krachten fysiek te bundelen staat een uitbreiding van de Watercampus opWat stapel. De Watercampus Leeuwarden neem is de Watercampus? De Watercampus bestaat uit ruim 20 bedrijven en instellinge Dit gebeurt in het groene hart van uit de Friese In 2014 hierdoen een op de Watercampus Leeuwarden. Wetenschappers allehoofdstad. delen van deverrijst wereld voortouw. waaronder Wetsus. Wetenschappers uit alle delen van de w hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a toonaangevend gebouw dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk doen te maken.

Bouwen aan de toekomst

arden

kijk

dat is ’t mooie van

leeuwarden

k

hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd Kennis samenbrenge watertechnologisch netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk mogelijk m innovatie Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl maakt. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei op wereldwijd te vangen vermar Meer informatie? K en krachten fysiek te bundelen staat een uitbreiding van de Watercampus opWat stapel. is de Watercampus De Watercampus bestaat uit ruim 20 bedrijven en i Dit gebeurt in het groene hart van de Friese hoofdstad. In 2014 verrijst hier een waaronder Wetsus. Wetenschappers uit alle delen hier onderzoek naar oplossingen op het gebie toonaangevend gebouw dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk doen te maken.

drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Wate fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd watertechnolo netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mog maakt.

drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd wate netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innov maakt.

an

n

Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl

Meer informa

Uw brillenDe PTH Groep biedt vanuit drie bedrijvenen eenlenzenspecialist complete oplossing voor audiovisuele communicatie.voor N.O. Friesland PTH AV&ICT Biedt oplossing communicatieoplossingen met de De PTH Groep biedt vanuit drie bedrijven een complete De PTH Groep biedt vanuit drie bedrijven een complete oplossing voor audiovisuele communicatie. informatie- en communicatietechniek. voor audiovisuele communicatie. PTH AV&ICT

PTH AV&ICT

synergie van audiovisuele,

PTH STADION FACILITIES

Biedt communicatieoplossingen met de synergie van audiovisuele, Biedt communicatieoplossingen met de synergie van audiovisuele, informatie- en communicatietechniek. Installeert en beheert zowel de informatie- en communicatietechniek.

permanente als tijdelijke AV-faciliteiten in het Abe Lenstra Stadion, Sportstad en Thialf.

PTH STADION FACILITIES Installeert en beheertPTH zowel STADION de permanenteFACILITIES als tijdelijke

PTH RENTAL

Installeert enStadion, beheertSportstad zowel de permanente AV-faciliteiten in het Abe Lenstra en Thialf. als tijdelijke AV-faciliteiten in het Abe Lenstra Stadion, Sportstad en Thialf.

PTH RENTAL

PTH RENTAL

Ondersteunt al uw evenementen met audiovisuele faciliteiten. de techniek.

Ondersteunt al uw evenementen met audiovisuele Ufaciliteiten. heeft de boodschap, wij Ondersteunt al uw evenementen met audiovisuele faciliteiten. U heeft de boodschap, wij de techniek. U heeft de boodschap, wij de techniek.

0511 449 536 | T 0511 460 200

W www.pthgroep.nl F 0511 449 536 |

| E info@pthgroep.nl W www.pthgroep.nl |

E info@pthgroep.nl

T 0511 460 200 F 0511 449 536 www.pthgroep.nl info@pthgroep.nl T 0511 460 200 F 0511| 449 536 | W www.pthgroep.nl

|

E info@pthgroep.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regioNieuws

Op de website van InRetail (www.inretail.nl) zijn kosteloos een tweetal rapporten te downloaden waarin de trends uitgebreid worden belicht: • Retail2020. • Het Nieuwe Winkelen.

retaiL 2020:

Het nieuwe winkelen De detailhandel is volop in beweging. Zo worden de verschillen tussen platteland en steden steeds groter en koopt de consument vaker via internet. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor individuele winkels en winkelgebieden. Branchevereniging InRetail en het Hoofdbedrijfschap

• Kleinere winkels, minder voorraad

Detailhandel (HBD) hebben daarover het rapport

• Klanttevredenheid meten en communiceren

“Retail 2020” gepubliceerd. Ook de Kamer van Koophandel

• Tijdelijke en/of wisselende invulling van leegstaande

Noord­Nederland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar

panden

de ontwikkelingen in de detailhandel in Noord­Nederland. De veranderingen voltrekken zich in rap tempo en zijn niet In samenwerking met de Ondernemersfederatie Noordoost

te stuiten. Wil je als winkelier het hoofd boven water houden

Friesland (ONOF), MKB Noord­Nederland en het HBD

dan kun je niet anders dan inspelen op de ontwikkelingen en

organiseerde de Kamer van Koophandel Noord­Nederland

trends. Een hele uitdaging die een beroep doet op creativiteit

onlangs een tweetal informatieavonden voor winkeliers en

en visie van de ondernemer.

andere belangstellenden over ‘Het Nieuwe Winkelen’: op 12 juni jl. in Dokkum en op 2 juli in Burgum.

Tijdens de informatieavonden volgden nog een interview met een lokale winkelier die vertelde over hoe zij of hij

Tijdens deze avonden bood Jan Dirk van der Zee, directeur

in de praktijk omgaat met de nieuwe ontwikkelingen op

van InRetail, de aanwezigen een blik op de actuele

winkelgebied en een levendig forumgesprek over ‘bricks &

ontwikkelingen en trends op winkelgebied, waaronder:

clicks’, omni­channel, gastvrijheid en klantenbinding.

• Cross-channel benadering (offline én online) • Winkelen als beleving (recreatief winkelen) • Samenwerking met branchegenoten of buurtgenoten

NO 7


? n e n n a Bouwpl

Bezoek ons:

De Pleats biedt alle faciliteiten voor uw zakelijke wensen.

?nnen? Be n e n Bouwadvies en n a l p w u o ouwp a en l BB Bouwadvies informatiecentrum: Bouwadvi informatiecentrum: ”Energie-bewust-bouwen” ”Energie-bewust-bouwen” informatiecen Elke vrijdag: inloopmiddag. ”Energie-bewust-bou Bezoek ons:

Vergader- en congreszalen voor elke groepsamenstelling.

» » » » » » » » »

WIFI Lounge keuken Dagarrangementen Diner Break out mogelijkheden Fingerfood lunch Keukentechniek workshop Podiumfaciliteiten Audiovisuele middelen

Elke vrijdag: inloopmiddag.

Elke vrijdag: inloopmiddag. NIJEWEI 62 - HARKEMA • 0512 - 362906 • WWW.KOOTSTRAVANDERVEEN.NL

Schoolstraat 82 - Burgum - 0511 461556

NIJEWEI 62 - HARKEMA • 0512 - 362906 www.depleats.nl | info@depleats.nl | twitter.com/depleats

• WWW.KOOTSTRAVANDERVEEN.NL

Nu direct

NIJEWEI 62 - HARKEMA • 0512 - 362906 • WW

Profiteer van de extra service van Van der Eems

odnruliknweerk

uw

n e l l e t s e b

vandereemsdirec t.n

l

Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl

offsEt drukwErk | digitaal drukwErk | warEhousing | dtp/opmaak | afwErking

Zien is geloven


Ambassadeurs aan het woord

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regioNieuws

5 geesje & Hubert

in maart 2012 is een aantal toonaangevende bedrijven uit noordoost Fryslân ambassadeur van de regio geworden. het doel van het ambassadeursnetwerk is om op bijzondere wijze de regiomarketingcampagne te ondersteunen en noordoost Fryslân te promoten. maar wie zijn deze ambassadeurs? maak kennis met hen via de rubriek ‘de vijf van...”

Wie BenT u?

Ik ben Geesje Duursma, 40 jaar en eigenaar van restaurant en

Ik ben Hubert Raadsma,

partycentrum De Pleats in Burgum. Ik ben een echte wâldpyk,

53 jaar en samen met mijn

ik ben namelijk geboren in Opeinde. Nu woon ik samen met mijn

broer eigenaar van IJzerhandel Raadsma. Mijn geboorteplaats is

man en twee kinderen in Burgum.

Dokkum.

Waarom BenT u amBassadeur? Wij zijn trots op de streek en dat willen we uitdragen, zoals ze dat

Wij zijn al heel lang betrokken bij en trots op deze regio en

zo mooi in België zeggen: ‘fierheid’. We zijn fier op onze regio. Dit

dit willen we graag uitdragen. Dit maken we kenbaar door

gebied heeft alles te bieden: natuur, je kunt er mooi wonen en er

ambassadeur te zijn.

heerst een goede handelsgeest. Een ambassadeur heeft de taak om dit naar buiten te brengen en dit doen wij graag in ons restaurant. De Pleats is een ontmoetingsplek waar veel mensen komen. Hierdoor kunnen wij heel gemakkelijk laten zien wat onze regio te bieden heeft. De cultuur die hier heerst is nuchter en makkelijk. Je kunt hier veel beter zaken doen dan in het westen; korte lijnen en flexibel!

WaT moeTen mensen Van u WeTen? Dat mensen al vanaf half 8 ’s ochtends welkom zijn in De Pleats om

Als kennispartner dragen wij, als Raadsma, onze kennis over aan

te vergaderen, koffie te drinken etc. Daarnaast leggen wij de focus

bouwend Noord Nederland. Ons bedrijf bestaat als sinds 1836.

op duurzaamheid en fairtrade. We zijn bezig met een Green Key

Door de jaren heen hebben we heel wat kennis opgebouwd en dit

certificering. (een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven

delen we graag met de bouwsector in Noord Nederland.

in de recreatie­ en vrijetijdsbranche, red.). Duurzaam ondernemen is niet moeilijk, maar heel leuk en interessant voor iedere MKB’er. En het is ook nog positief voor de zaak!

Wie draaGT u Voor als nieuWe amBassadeur? Ik vind de zusjes De Walle ideale ambassadeurs voor onze regio.

Ik zou graag eerst willen bouwen aan een goede basis.

Femke en Elske zijn toegankelijk, nuchter en laten zien dat wat

Daarna kunnen we gericht gaan werken en hier ook de juiste

voor kwaliteit wij in het gebied hebben.

ambassadeurs bij uitkiezen.

WaT is uW FaVorieTe plek in noordoosT FryslÂn? De fietstocht naar de uitkijktoren van de Burgumermar. Een

Het Schapedijkje in Dokkum, hier laat ik m’n honden altijd uit.

prachtig uitzicht en het is ook nog een beetje spannend omdat je

Een mooie plek waar je tot rust komt. De Ezumakeeg is ook een

over een vlonder fietst. Eén

favoriete plek. En natuurlijk De Zijl in Dokkum, de plek waar ik

verkeerde beweging en je

me thuis voel.

ligt ernaast.

NO 9


NO 10

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regioNieuws

‘ondernemen, je moet het met z’n allen doen’ Vanuit een 300-jaar oud monumentaal pand in het centrum van Kollum helpt AHEAD bedrijven en ZZP’ers op financieel en administratief gebied. De ondernemer stapt er zonder afspraak naar binnen. Voor advies kan men gewoon bellen zonder dat de meter meteen tikt en processen zijn zodanig geautomatiseerd dat de ondernemer bijna niets hoeft te doen. n VOlg ONS Nu OOk Via

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regioNieuws

“Dat is misschien te sterk uitgedrukt,

Boekhouden kan bij ons echt met een

maar het is wel zo dat we het de

paar klikken op de knop en zonder dat

ondernemer zo gemakkelijk mogelijk

je uitgebreide financiële kennis hoeft te

maken door slimme online oplossingen,”

hebben. Het systeem is ingericht vanuit

licht Douwe Venema toe. Samen met

het oogpunt van de ondernemer en

partner Halbe Bosgraaf begon hij het

niet vanuit een boekhouder. Bijkomend

kantoor in 2010. Intussen werken er

voordeel is dat de ondernemer veel meer

zeven medewerkers op het gebied

inzicht in de financiële situatie van de

van accountancy, belastingadvies,

onderneming krijgt.”

personeelszaken en overig (MKB) advies. klant dat we werken met de nieuwste

Koppelen met webshop, bank en Belastingdienst

automatiseringsmethoden. Alles gaat

“Ontwikkelingen op automatiseringsvlak

snel, digitaal en eenvoudig.”

gaan nog steeds verder. Je kunt straks

“We hebben als groot voordeel voor de

met je smartphone bijvoorbeeld een

Advies voor toekomst onderneming

foto maken van je benzinebon als je net getankt hebt en deze meteen in

voorgaande periode is goed om te kijken

“De meeste ondernemers willen

je boekhoudsysteem opnemen. Het

hoe het is gegaan. Dat kan op basis van

gewoon hun werk doen. Boekhouding,

invoeren van nota’s aan opdrachtgevers

de overzichten uit het systeem. Een

salarisadministratie, BTW­aangifte en

werkt ook erg eenvoudig. Bovendien

jaarrekening is niet altijd vereist, zeker

dergelijke zijn niet ieders favoriete

kun je het systeem koppelen aan je

niet voor ZZP’ers. Daar hoeft men dus

klus. Uitbesteden is een uitkomst

webshop. Verder zijn er automatische

geen geld aan uit te geven. Maar je wilt

en voordeliger dan men vaak denkt.

koppelingen met de Belastingdienst

vooral vooruitkijken en beslissen hoe

Bovendien krijgt de ondernemer advies

voor de BTW­aangifte en met de

het verder moet. , daarin adviseren wij

hoe men op basis van de cijfers in de

banken. Intussen kijkt AHEAD mee als

de ondernemer en daar zijn we goed in.

toekomst kan handelen. Is investeren

de ondernemer er niet uit komt en kan

(AHEAD betekent vooruitkijken). Halbe

verstandig, of loont het om personeel aan

AHEAD meteen online aanpassingen

Bosgraaf geeft daarnaast belasting­ en

te nemen? AHEAD werkt veel met vaste

doen. Voor salarisadministratie is

juridisch advies, bijvoorbeeld in geval van

prijsafspraken. Dan weet de ondernemer

er eveneens een online systeem

bedrijfsovernames.”

vooraf precies waar hij aan toe is en

waardoor de diverse handelingen sterk

komt hij achteraf niet voor vervelende

vereenvoudigd worden. We zijn er trots

verrassingen te staan. Dat zijn extra’s die

op dat AHEAD een van de eerste Friese

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

je van AHEAD kunt verwachten. Tegen

accountantskantoren is die processen

“Naar de maatschappij vinden wij het

scherpe tarieven”, aldus Halbe Bosgraaf.

verregaand heeft geautomatiseerd. Dat

belangrijk een bepaalde verantwoorde­

scheelt onze klanten veel tijd en dus geld.”

lijkheid te nemen. Zo werken wij toe naar

Het scheelt veel tijd en dus geld

een paperless kantoor, werken we met

Bij AHEAD kun je als ondernemer online

Jaarrekening niet altijd nodig

ondernemers samen in de HIM Kollum en

je boekhouding doen. “Meestal voert

AHEAD werkt met name voor

hadden wij onze bijdrage aan de

de ondernemer de boekingen zelf in”,

ondernemers in de regio Noordoost

Drakenbootrace om Kollum meer op de

vertelt Douwe Venema. “Het systeem

Friesland. Onder andere voor ZZP’ers,

kaart te zetten. Ondernemen, je moet het

is eenvoudig. Met een paar gegevens

bouw(gerelateerde) bedrijven, kappers,

met z’n allen doen”, vinden Douwe en

en wat klikken op de knop gaat de rest

medici, horeca, detail­ en groothandel.

Halbe.

automatisch. Zo kunnen bijvoorbeeld

“Een breed terrein en dat maakt ons werk

inkoopnota’s worden ingescand. Door

heel mooi”, zegt Douwe. “In de basis zijn

Meer informatie?

tekstherkenning ‘weet’ het systeem van

veel ondernemingen hetzelfde, maar

Spreekt deze werkwijze u aan, belt u

welk bedrijf de nota komt en worden

verder heeft ieder bedrijf zijn eigen

dan vrijblijvend voor een afspraak,

de gegevens automatisch ingevoerd.

verhaal. Terugkijken in de cijfers van de

telefoon 085 ­ 27 33 200.

NO 11


NUTMA SCHILDERS

Zonne-energie systemen www.g-weidenaar.nl info@g-weidenaar.nl Weidenaar

Tel 0519-251270

Voor glas- en schilderwerk

0640708186 ookMob voor zonnepaneelreiniging

› › › › › ›

www.weidenaarzonneenergie.nl info@g-weidenaar.nl

Onderhoud Renovatie Restauratie Nieuwbouw Brandwerend coaten Beglazing

Nutma Schilders

Renovatie en reparatie van alle merken keukens. Tel 0519 - 25 12 70 Wij vervangen onder andere: Mob 06 - 40 70 81 86 Fronten Werkbladen Apparatuur info@keukenrenovatienoord.nl www.keukenrenovatienoord.nl

Roptawei 5 9123 JA Metslawier T 0519 242 348 F 0519 241 577 E nutmaschilders@home.nl W www.nutma.nl

Tel: 0519-251270 Mob: 06-40708186

Wijma Juridisch Advies

Altijd op zoek naar uw recht

MGB-Burgum werkt voor: Loonbedrijven • Op en overslaglogistiek Recyclingbedrijven • Gemeentes afvalbrengstations • ZZP Detacheringbureau’s

mr. G.W. Wijma bc. juridisch adviseur

...........................................................................................................

0511-45 25 35 / 06-3179 5203 Cantaart 8 9291 AL Kollum www.wijma-advies.nl info@wijma-advies.nl

Machinist of chauffeur nodig? MGB-Burgum werkt met Mobiele kraan • Shovel • Verreiker Hef of reachtruck • Vrachtwagen autolaadkraan Containerwagens

www.mgb-burgum.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regioNieuws

NO 13

de duurzame koers vaN asN iNstaLLaties dokkum

Zuiniger en groener Het in Dokkum gevestigde installatiebedrijf ASN heeft een duidelijk missie: het voor iedereen mogelijk maken om mee te helpen aan een duurzame toekomst. Wij hebben gekozen voor een duurzame koers en brengen dat ook in de praktijk, legt directrice Corinna Scharringhausen uit. “Wij hechten bijvoorbeeld veel waarde aan het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame energiesystemen.

Profiel

Zuiniger en groener. Daar draait het allemaal om

en ondernemers in Noordoost Fryslân. Dat

corinna

bij ASN Installaties Dokkum. Het bedrijf was tot

betekent dat het bedrijf goed thuis is in de

scharrinGhausen

maart 2011 onderdeel van energieleverancier

regio en de lokale omstandigheden goed

Directeur aSN installaties Dokkum.

Eneco en is daarna als zelfstandige onderneming

kent. Dat maakt het bedrijf een aantrekkelijke

verder gegaan. “De banden met het voormalige

partner is voor de energieleverancier. “Wij zijn

GeBoren

moederbedrijf zijn er echter nog steeds”, aldus

de schakel tussen Eneco en de regio, waardoor

1 maart 1964 in Bremen.

Scharringhausen. “Net als Eneco hebben we

het bedrijf zijn energiezuinige producten in

BurGerlijke sTaaT

gekozen voor een duurzame koers. We hebben

het noorden van het land kwijt kan. Het mes

Samenwonend.

een samenwerkingsverband onder de naam

snijdt zo aan meerdere kanten. Wij voeren het

loopBaan

‘Ferbûn in Duorsum’ met als doel om Friesland

installatiewerk uit en dat is weer goed voor de

Na haar studie tot bouwkundig

duurzamer te maken.”

werkgelegenheid”, benadrukt Scharringhausen.

ingenieur heeft zij onder andere

Het Dokkumer bedrijf is actief op het gebied

Zo is vanuit het samenwerkingsverband

gespecialiseerd was in het leveren

van energiebesparend installatiewerk,

de gemeenten in Noordoost Fryslân die

van organisatieadviezen aan

verwarmingen, zonnepanelen en boilers.

aandeelhouder zijn van Eneco aangeboden

energiebedrijven. Zij heeft Eneco ook

Scharringhausen: “Wij bieden producten aan

om te bekijken wat er aan energie bespaard

geadviseerd om over het bestaansrecht

die groene energie opwekken of die zuiniger

kan worden in overheidsgebouwen.

van aSN installaties als zelfstandig

omgaan met ons fossiele brandstoffen. We

Scharringhausen: “Dat onderzoek heeft

bedrijf en is daar uiteindelijk directeur

adviseren daar ook over. We merken dat de

uitgewezen dat 62 gebouwen geschikt zijn

van geworden.

belangstelling voor duurzaamheid in deze

voor duurzame energiesystemen. Wij hebben

hoBBy’s

hoek van Friesland alleen maar groter wordt en

nu een voorstel gemaakt voor het gebruik

lezen, italië en gezellig samen zijn met

mensen in dorpen de handen ineen slaan om

van zonne­energie, waarbij Enenco investeert

vrienden.

hun steentje daaraan bij te dragen.’’

in de plaatsing van die panelen. Ook andere

een adviesbureau gehad dat

ondernemers in Noordoost Fryslân hebben

Aantrekkelijke partner

belangstelling getoond voor deze baanbrekende

ASN verzorgt de service en het onderhoud

aanpak. Zo fungeren wij dus als verbinding

van installaties van ruim 16.000 huishoudens

tussen het energiebedrijf en de gemeenten.”


Onder de naam Raadsma ToegangsBeheer (RTB) biedt Raadsma alle mogelijke deurtechnieken en elektronische toepassingen. RTB maakt het mogelijk de toegangsrechten van personen vooraf en op afstand te regelen ten behoeve van veiligheid, beveiliging en comfort. In onze moderne RTB showroom in Leeuwarden ontvangen onze adviseurs u graag om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

KENNIS IS KUNNEN

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl Raadsma-210-260.indd 1

18-12-12 10:45


NO 15

bouwbedrijf hoLwerda sLaat aL bijNa 60 jaar de spijker op z’N kop

Totaalbouwer met oog voor detail Het is een echt familiebedrijf, bouwbedrijf Holwerda uit Oosternijkerk. In 2015 bestaat het bedrijf precies 60 jaar. De leiding is dan in handen van Taede Anne Holwerda. Hij vertegenwoordigt de derde generatie en als het aan hem ligt zeker niet de laatste. “Het is een lastige tijd, maar er zijn nog genoeg kansen en mogelijkheden. Die moet je zien en grijpen.”

Profiel

Of nu gaat om nieuwbouw, renovatie, verbouw

afhankelijk. Ook niet van onderaannemers,

TEDDE ANNE HOLWERDA

of onderhoud, bij bouwbedrijf Holwerda in

want alle andere werkzaamheden zoals het

Vennoot bij bouwbedrijf Holwerda in

Oosternijkerk draaien ze hun hand nergens voor

stukadoren, tegelzetten en het bouwen van

Oosternijkerk.

om. Hun credo is niet voor niets ‘totaalbouwer

houtskeletwoningen kunnen we helemaal zelf.”

met oog voor detail’. Dat is onze kracht, stelt

GEBOREN

Taede Anne Holwerda, die het bedrijf nu nog

Hij is ervan overtuigd dat dit de kwaliteit

6 november 1977 in Oosternijkerk.

samen met zijn vader runt, maar binnenkort als

uiteindelijk ten goede komt. “Wij kennen echt

BURGERLIJKE STAAT

derde generatie het roer alleen in handen krijgt.

alle details van onze producten en betrekken

gehuwd, vijf kinderen.

onze opdrachtgevers ook nauw bij het

LOOPBAAN

Het was zijn grootvader Harm Holwerda die

bouwproces. Door dat persoonlijke contact

Na zijn studie bouwkunde aan de MTS

in 1955 na zijn dienstplicht in het toenmalige

weten zij ook precies wat wij doen en leveren.

in leeuwarden is hij in 2000 in het

Nederlands­Indië in Oosternijkerk zijn eigen

Dat is kwaliteit en dat praat zich door. Dat is

familiebedrijf begonnen als timmerman.

timmerbedrijf begon. Die eenmanszaak is nu

uiteindelijk de beste reclame die je hebben kunt

Via allerlei functies is hij opgeklommen

nog steeds de basis van het huidige bouwbedrijf.

en dat maakt dat we al bijna 60 jaar een begrip

tot vennoot. Dit jaar stapt zijn vader

In het in 2003 betrokken fraaie bedrijfspand is

zijn in deze regio.”

Tjeerd Holwerda uit het bedrijf en komt

nog steeds een moderne en goed geoutilleerde

hij alleen aan het roer te staan.

timmerfabriek gevestigd. Het grote voordeel

Vaste klanten

HOBBY’S

daarvan is dat het bedrijf nauwelijks afhankelijk

Dat maakt dat het bedrijf ook veel vaste klanten

“ik mag graag klussen, dus mijn werk

is van toeleveranciers.

heeft in de regio. Mede door die vaste klanten

is eigenlijk ook mijn hobby Tevens ben

blijft de ordeportefeuille redelijk goed gevuld,

ik bestuurslid van Jong Bouwende

Kennis en expertise

al kan Holwerda niet ontkennen dat ook zijn

Nederland, kern friesland.”

Holwerda: “We kunnen nagenoeg alles

bedrijf merkt dat er malaise is in de bouw. “We

in eigen huis maken. Of het nu gaat om

zien het werk met name in de nieuwbouw wel

prefabwanden, dakconstructies of trappen

teruglopen. Zeker in deze regio van Friesland. Er

en kozijnen. We hebben niet alleen de

is een verschuiving naar onderhoud, renovatie

ruimte en de apparatuur om dat te doen,

en verbouw. Daar liggen nog voldoende kansen

maar ook de kennis en de expertise. Ik denk

en mogelijkheden. Die zien we en die pakken we,

dat we daar als bouwbedrijf toch tamelijk

zodat we ook de komend 60 jaar weer vooruit

uniek in zijn. We zijn eigenlijk van niemand

kunnen.”


WIFI HOTSPOT

WiFi erbij?

Bied WiFi bij de koffie. Dat vinden mensen leuk. Een koekje bij de koffie is lekker, WiFi bij de koffie een must. Het gebruik van smartphones en tablets is de afgelopen jaren explosief gestegen. Mensen willen overal mailen, appen en twitteren. Een WiFi-hotspot wordt enorm gewaardeerd. Het bieden van gratis WiFi is een onderscheidend, in de toeristische branche is het zelfs een bepalende factor! Kabelnoord Zakelijk levert WiFi Hotspots in Noordoost-Friesland. Kijk voor meer informatie op www.kabelnoordzakelijk.nl of bel 0519-701 701 en vraag naar Geert Hoogsteen.

www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum Telefoon (0519) 701 701


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

Nieuwe toekomst voor ‘de Eendracht’ in Garyp ‘de timmermantsjoender’ johan timmermans uit garyp gaat de voormalige zuivelfabriek aan de eendrachtsweg in zijn dorp restaureren en transformeren voor een nieuwe toekomst. hierin is ook ruimte voor de friese Wouden (Wonen en Zorg), de plaatselijke huisartsenpraktijk Veldhuizen en fysiotherapie smith. Johan timmermans vertelt vol trots dat de fabriek straks een

het terrein van duurzaamheid en fairtrade. Het renoveren van

thuis wordt voor ouderen uit Garyp en omliggende dorpen.

‘de eendracht’ en het herbestemmen van het karakteristieke

Zij wonen daar dan in zes prachtige appartementen en

pand sluit aan bij zijn denken over duurzaamheid. “Wat

kunnen zorg op maat krijgen van de Friese Wouden.

is er duurzamer dan zo’n oud fabriekspand een nieuwe toekomst te geven met daarin hedendaagse activiteiten en

De zorgappartementen zijn geschikt voor (echt)paren,

functies? We koesteren dit historisch erfgoed, in plaats van

waardoor ze uniek in hun soort zijn. “De eerstelijnszorg

het te offeren onder de slopershamer”, aldus timmermans.

zit letterlijk naast hun voordeur, in de vorm van de

De fabriek bepaalt samen met de kerktoren al heel lang de

apotheekhoudende huisartspraktijk Veldhuizen.” Deze

skyline van Garyp. Dat herkenningspunt blijft!

praktijk heeft nu een tijdelijk onderkomen aan het Feanhûsterpaed te Garyp. “Gezondheidszorg is een

De gemeente is blij met het project en gaat het

rode draad in het concept”, volgens timmermans. ook

ondersteunen door middel van een subsidie. Daarnaast

Fysiotherapie Smith krijgt namelijk een plekje in het complex.

helpt tytsjerksteradiel met het inrichten van de ruimte

timmermans is in tytsjerksteradiel één van de koplopers op

rondom het gebouw, als onderdeel van ‘kansen in kernen’.

11


exclusieve houtbouw • maatwerk hout • tuinhout • houten tuinafrastering houten tuinmeubelen • bouwmaterialen

Swarte Mar 21A, 9257 MA Noardburgum T. 06-27970772 E. info@swartemar.nl I. www.swartemar.nl

Onze werkzaamheden

• • • • •

Nieuwbouw voor particulieren en bedrijven Onderhoud en renovatie Aanbrengen isolatie Leveren en plaatsen van houten en kunststof kozijnen en deuren Leveren en aanbrengen van veiligheidshang- en sluitwerk

Vlot en vakkundig Betrouwbaar Gegarandeerde kwaliteit VCA-gecertificeerd Flexibel en veelzijdig Jagers Aannemersbedrijf wenst u een prettige vakantie!

BOUWEN MET GARANTIE!

Nieuwstad 44 9251 LN Burgum Postbus 25 AA Telefoon: (0511) 462462 Fax: (0511) 465499

info@jagers-aannemersbedrijf.nl www.jagers-aannemersbedrijf.nl

Bel 0511-462462 voor een afspraak!


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

Dit project draait om de afwaardering en herinrichting van de

ontwikkelingen en daarvan staan in de Schetsvisie meer

Gravinneloane, na aanleg en ingebruikname van de rondweg

voorbeelden. timmermans was één van de dorpsgenoten die

Garyp.

betrokken waren bij het tot stand komen van deze visie in 2010.

timmermans werd door de gemeente op het idee gebracht

“De herinrichting van de Gravinneloane en omgeving start

om eens te kijken naar mogelijkheden om de fabriek te

na het gereed zijn van de rondweg, maar mijn project is

verbouwen tot een woon/zorgcomplex. er is een groeiende

eerder klaar”, vertelt timmermans. Hij is er erg blij dat het

markt voor dergelijke woonvormen, waarin organisaties als

gebiedje rond de fabriek aansluitend op de renovatie wordt

Noorderbreedte en de Friese Wouden actief zijn.

aangepakt. timmermans: “De gemeente toonde hierin een flexibele houding en in deze moeilijke tijd is dat voor

Het rondkrijgen van een project als dit kost veel tijd en

een ondernemer zeer welkom. Ik wilde zo snel mogelijk

energie en er is een gedegen ondernemersplan nodig om

aan de slag en heb van alle betrokken partijen positieve

ook de financiering rond te krijgen. Dankzij de subsidies en

medewerking ondervonden. over een jaar is de fabriek weer

zo mogelijk steun van het Nationaal Restauratiefonds, was er

een pareltje in het dorp en bruist het er weer van activiteiten.”

voor de financiering een solide basis gelegd. “De gemeente hielp hierin mee door mijn project hoog te plaatsen op de regionale projectenlijst voor een provinciale subsidie en door de terreininrichting en de aansluiting op de eendrachtsweg/Gravinneloane te betrekken in het project ‘kansen in kernen’”, aldus timmermans. “Het fijne is dat in de Schetsvisie kansen in kernen Garyp ‘de eendracht’ de nodige aandacht heeft gekregen en dat daarbij ook de herinrichting van de kruising met de Gravinneloane en het eventueel doortrekken van de opfeart is betrokken”. De herinrichting van de Gravinneloane en omgeving tot een heuse dorpsstraat biedt trouwens meer kansen voor nieuwe

Henk Feenstra, Johan Tim mermans en Klaas Boelstra.

koploperproject en de ondernemersscan t-diel ondernemersscan t-diel

op: www.t-diel.nl. Na deze scan kan er

ondernemen hen biedt. bovendien

om alle ondernemers eenvoudig kennis

contact met u opgenomen worden om

willen zij ook aan anderen laten zien dat

te laten maken met duurzaam onder-

te zien of het voor uw bedrijf interes-

duurzaam ondernemen niet lastig maar

nemen is de 'ondernemersscan t-diel'

sant is om met het koploperproject

juist leuk kan zijn en voordelen kan

ontwikkeld. Deze unieke quickscan is

mee te doen.

opleveren voor het bedrijf zelf.

snel in te vullen. op deze manier krijgt

koplopersproject

Wilt u meer informatie over het kop-

het bedrijf snel inzicht in de stand van

Dit project is onderdeel van het duur-

lopersproject of duurzaam onderne-

zaken van hun bedrijf op het gebied

zaamheidsbeleid 'It kin oars, it moat

men? Dan kunt u contact opnemen

van duurzaamheid en maatschappelijk

oars' van de gemeente. In het project

met: Jan Sijtsma (jsijtsma@t-diel.nl) of

verantwoord ondernemen. kansen en

gaan een aantal bedrijven concreet met

Ytje Hiemstra (Yhiemstra@t-diel.nl).

mogelijkheden voor de ondernemer

duurzaam ondernemen aan de slag. op

worden op deze manier snel in beeld

deze manier willen zij zelf meer inzicht

gebracht. Doe de ondernemersscan

krijgen in de kansen die duurzaam

voor alle ondernemers eenvoudig en

13


14

ONDERNEMEND NOORDOOST FRySl芒N tytsjerksteradiel

dorenBos architekten

Een nieuwe dorpskern in noardburgum is, naast het oude dorpshuis, het nieuwe multifunctioneel centrum noardburgum verrezen. het nieuwe centrum staat als een hoeve in de kern van het dorp. de buitenmuren zijn gemetseld met steentjes uit het friesland van v贸贸r 1900. het nieuwe centrum sluit in sfeer en uitstraling aan op de groene omgeving. dit bijzondere ontwerp komt van de hand van dorenbos architekten uit giekerk.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

Het nieuwe Multifunctioneel centrum Noardburgum.

De buitenmuren zijn gemetseld met steentjes uit het Friesland van vóór 1900.

Het bedrijfspand van Megahout & Plaat in Drachten.

Nieuwbouw woning te Gytsjerk.

Dorenbos Architekten is vanuit Giekerk in Friesland al 35

zijkanten van het gebouw. Het zorgt voor een sfeer die

jaar werkzaam in de noordelijke provincies van Nederland.

prachtig aansluit bij de oude bomen in de directe nabijheid.”

er zijn zes mensen werkzaam. Anne Dorenbos: “We zijn

“De grootste uitdaging was om een relatief grote ruimte waar

laagdrempelig en vinden een persoonlijke benadering

zoveel verschillende gebruikers samenkomen, -het gaat om

belangrijk. elke opdracht is voor ons uniek. binnen het

1620 vierkante meter-, toch een centrum neer te zetten met

budget streven we naar het hoogst haalbare waarbij we

een kleinschalig karakter,” aldus Dorenbos.

de technische en organisatorische kant niet uit het oog verliezen.” Het ontwerp moet daarnaast de dialoog aangaan

duurzaam

met de omgeving. Anne Dorenbos: “De geschiedenis van een

Het nieuwe centrum is ook een duurzaam gebouw. Zo maakt

locatie en de streekeigen manier van bouwen zijn hierbij van

het mfc gebruik van een baopt-verwarmingssysyteem

groot belang.”

(bauer optimalisatie), een nieuwe, natuurlijke manier om het binnenklimaat van gebouwen optimaal te regelen. Daarnaast

een mooi voorbeeld daarvan is het nieuwe Multifunctioneel

heeft het gebouw een sedumdak. Dat dak neemt 90 procent

centrum Noardburgum. Het multifunctioneel centrum (mfc)

van het vocht op het dak op. Zo wordt het dak op een

biedt plaats aan een grote zaal, een bar en vergaderruimte,

natuurlijke manier gekoeld. Het centrum is ontworpen met

de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse

het oog op de toekomst. Het is zo ontworpen, conform de

opvang, de huisarts en de fysiotherapeut. omdat

vraag van de opdrachtgever, dat in een later stadium ook een

Noardburgum geen echte dorpskern heeft moest het mfc

brede school aangebouwd kan worden, aldus Dorenbos: “We

ook in die behoefte voorzien en aansluiten op de sfeer

hebben het totaal ontworpen als een kwadrant waarvan de

van het dorp: “Dat is goed gelukt. Het mfc sluit aan op het

eerste twee hoeken nu gevuld zijn. een eventuele aanbouw

dorp maar ook op de groene omgeving. kijk maar naar het

van een brede school past prima in dat geheel.”

groene glooiende dak en de met houten gevels uitgevoerde

15


MGB-Burgum werkt voor: Loonbedrijven • Op en overslaglogistiek Recyclingbedrijven • Gemeentes afvalbrengstations • ZZP Detacheringbureau’s

Machinist of chauffeur nodig? MGB-Burgum werkt met Mobiele kraan • Shovel • Verreiker Hef of reachtruck • Vrachtwagen autolaadkraan Containerwagens

www.mgb-burgum.nl

Proficiat! Bouwen met vertrouwen Ongeveer een derde van de bouwkosten gaat op aan de draagconstructie. Besparingen, zonder dat de kwaliteit en veiligheid in het geding komen, kunnen er voor zorgen dat projecten financieel wèl haalbaar zijn. Juist in deze tijd is dat relevanter dan ooit. Slim construeren maakt steeds vaker het verschil tussen wel of niet bouwen.

4StrategyÊ InkoopÊ OndersteuningÊ Ê heeft zich toegelegd op ondersteuning van ondernemingen door vooral een actieve bijdrage te leveren in het dagelijkse proces. Veelal ontlasten wij ondernemingen ook door het uit handen nemen van de werkzaamheden waarmee ze niet direct hun geld verdienen. Met onze internationale ervaring, de kennis en know-how, en goed geprijsde tarieven zijn onze specialisten u graag van dienst.Ê

ADviseur in: - Houtconstructies - stAAlconstructies - Betonconstructies - FunDeringstecHnieken

-Ê Inkoopwerkzaamheden:Ê Ê Ê Advies en ondersteuning, op locatie en vanaf kantoor -Ê InkoopÊ &Ê VerkoopÊ wereldwijd:Ê Ê Ê

ÊÊ Ê

exPertise: - BouwgeBreken - BrAnDveiligHeiDsonDerzoek

Scheepskranen en onderdelen Cilinders: nieuw en revisie (eigen werkplaats/montage)Ê

-Ê GebruiksartikelenÊ enÊ materialenÊ ÊÊ -Ê Facilitair:Ê Ê Ê Ê Bedrijfskleding (incl. bedrukking), kantoorartikelen Ê

-Ê Projecten:Ê Ê Ê Ê Bijvoorbeeld: brochures/Ê documentatie

(incl.Ê tekstschrijven,Ê vertaling,Ê vormgevingÊ enÊ drukwerk)Ê

-Ê Promotie: Website, relatiegeschenken, beletteringen, banners, kerstpakketten

De constructeur om oP en mee te Bouwen! Ê

Ê Ê BekijkÊ onzeÊ websiteÊ voorÊ 4strategyÊ OrganisatieÊ &Ê Strategie:Ê commercieelÊ organisatieadviesÊ Ê

Torenlaan 19 T : 0512 - 47 25 47 E : info@4strategy.nl 9261Ê VZÊ Ê EastermarÊ Ê M:Ê 06Ê -Ê 206Ê 503Ê 82Ê Ê W:Ê www.4strategy.nlÊ

Inkoop & Verkoop| Maatwerk & Betrokken| Flexibel inzetbaar| Ondersteuning voor U!


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

17

Profiel jan kooi geBoortedatum 8 februari 1981 in Suwal. opleiding MBO elektrotechniek. hoBBy’s Voetbal.

MaaTwurk

Profiel

Ze groeiden samen op in suwald, begonnen hun carrière beiden in de bouw: jan kooi was werkzaam bij een installatiebedrijf en Willem-dirk van Vaals bij een bouwbedrijf. na tien jaar werkervaring besloten de twee het erop te wagen: ze begonnen in 2006 voor zichzelf onder de naam maatwurk.

opleiding

“’Maatwurk’ is een verwijzing naar onze

dakgoten, aanbouwen, maar ook badkamers,

vriendschap: bijna alle klussen pakken we

overkappingen, tuinhuisjes en onderhoud. We

samen aan”, vertelt Jan kooi. “Maar het refereert

pakken alles aan: kleine en grote projecten.

ook naar onze werkwijze: we leveren precies

Als het om grotere projecten gaat werken we

dat werk dat onze klant wenst. ‘Maatwerk’ dus.”

vaak samen met onderaannemers. Desgewenst

Ze werken voornamelijk voor particulieren en

ontzorgen we de klant en regelen we alle

zijn allrounders op hun vakgebied. kooi: “We

bijkomende werkzaamheden, zoals het grond-en

doen eigenlijk alles, van dakkapellen, kozijnen,

installatiewerk. ”

Willem-dirk Van Vaals geBoortedatum 24 september 1976 in Dokkum.

MBO bouw. hoBBy’s Voetbal.


18

ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

in eigen hand

zes maanden gevuld is. Maar we hebben nog geen dag thuis

Vanaf dag 1 beviel het ondernemen hen prima. kooi: “Je

gezeten, zo blijft het onderhoudswerk bijvoorbeeld wel

hebt direct contact met de klant, dat maakt het zo mooi. We

doorlopen. Aanvragen voor dakkapellen bereiken ons ook

gaan naar de klant toe, met de papieren onder onze arm en

geregeld. Mensen blijven wel investeren maar met mate: ze

kunnen direct zaken doen. De klant heeft slechts te maken

geven niet meer uit dan op hun rekening staat.” Het leukste

met één contactpersoon. Vanaf de offertefase hebben we

aan het vak? kooi: “Dat is toch de variatie. Je komt bij zoveel

alles in eigen hand. Je weet wie de klant is, je weet exact wat

verschillende klanten en elke klus, elke opdracht is weer

zijn wensen zijn. Wanneer een ander dat traject start en het

anders. Dat vraagt veel creativiteit en maakt het vak ook

proces over meerdere schijven gaat zie je de aanvankelijke

uitdagend.”

bedoelingen van de klant soms verwateren. Wij kunnen dat in elk geval voorkomen.”

creativiteit Crisis? Natuurlijk, merken ze dat bij Maatwurk ook wel. kooi: “Het is niet meer zo dat onze portefeuille al voor de komende


AH_Corp_Glow.pdf

1

10-05-12

12:27

Gewoon bij Albert Heijn Hardegarijp U bent van harte welkom in onze spiksplinternieuwe Albert Heijn aan de Fuormanderij 5 in Hardegarijp

Bouma

Technisch Installatiebedrijf Bouma Technisch Installatiebedrijf biedt vele diensten onder ĂŠĂŠn dak aan.

Waterinstallaties Gasinstallaties Elektrische installaties Riolering CV installaties Onderhoudscontracten Sanitair Airconditioning Dak- en zinkbedekkingen Warmteterugwinsystemen Lucht- en water warmtepompen NEN3140 inspecties

www.bouma-installatie.nl

Achterwei 18 9262 NS Suameer 0511-461378


Uw bankzaken net zo gestroomlijnd als uw bedrijfsprocessen. Dat is het idee. U heeft het al druk genoeg met ondernemen. Daarom moeten de dagelijkse financiële zaken gewoon gestroomlijnd zijn. Zodat het betalingsverkeer soepel verloopt, de kredieten op maat zijn en de bedrijfsrisico's afgedekt. De accountmanager van de Rabobank begrijpt dat. Wilt u ook dat de dagelijkse financiële zaken soepel lopen? Neem dan contact op met Rabobank Burgum-De Lauwers via telefoonnummer: (0511) 45 86 00.

Uw business gaat altijd verder, ons commitment ook. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/burgumdelauwers

Ondernemend Noordoost Fryslan | editie Tytsjerksteradiel | oktober 2013  

OF verzorgd in samenwerking met de 5 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Noordoost Fryslân. De vijf geme...

Ondernemend Noordoost Fryslan | editie Tytsjerksteradiel | oktober 2013  

OF verzorgd in samenwerking met de 5 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Noordoost Fryslân. De vijf geme...

Advertisement