Page 1

Ondernemend

NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 6, JULI 2013

Jong geleerd is oud gedaan! ■ HET SOCIALE GEZICHT VAN TYTSJERKSTERADIEL ■ VAN ZAND TOT AANLEG ■ WATERPARK ZWARTKRUIS VOLOP IN ONTWIKKELING ■ BOERDERIJ DE JOHANNA HOEVE IN RYPTSJERK


2

ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN TYTSJERKSTERADIEL

Open Dag Techniek groot succes! Wat een prachtige dag was het, deze eerste ‘Open Dag Techniek’ op zaterdag 8 juni! Een jaar geleden ontstond het initiatief om alle bedrijven van de Industriële Club Tytsjerksteradiel (ICT) een dag open te stellen voor publiek. Iedereen die graag een kijkje wilde komen nemen, was die dag van harte welkom. Tijdens de voorbereidingen is besloten extra aandacht te hebben voor jeugd en hun ouders. De jeugd is tenslotte de toekomst van onze bedrijven. Zo maken ze men kennis met veel mooie beroepen in onze gemeente die nog onbekend zijn bij de jeugd. Tijdens de ‘Open Dag Techniek’ konden kinderen snuffelen aan allerlei beroepen. En dat is geweldig goed gelukt! Ze hebben onder andere gegraven, getimmerd, gesoldeerd, riet mogen dekken, computerprogrammaatjes en leidingwerk gemaakt. Kortom, het was een echte doe dag. Maar ook voor andere belangstellenden was er meer dan voldoende te zien en beleven. Wat de organisatie betreft is de dag zeker voor herhaling vatbaar. Zo is er het idee ontstaan om jaarlijks speciaal voor kinderen kleinschalige excursies te organiseren. Niet meer op zaterdag maar tijdens schooltijd en in samenwerking met de scholen. Daarnaast smaakt ook het succes van deze open dag op een zaterdag naar meer! We denken hierbij aan een evenement dat eens per twee of drie jaar plaats zal vinden.

Taco Mulder, voorzitter Industriële Club Tytsjerksteradiel

Fotografie: Auke-Jan Pruis (RTV kanaal 30) en Klaas Rozema.


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

VOORWOORD

3

Ondernemend

NOORDOOST FRYSLÂN

Op zoek naar zonnestralen!

EDITIE TYTSJERKSTERADIEL NR 6, JULI 2013

Om maar met de deur in huis te vallen. We zijn dit voorjaar niet verwend met goede weers­ omstandigheden. Het was een koud voorjaar met veel te weinig zon. En juist die zonnestralen geven energie om er weer tegenaan te kunnen. Dit geldt ook voor onze economie. Ook die heeft helaas nog steeds last van tegenwind. De afgelopen periode zijn we opgeschrikt door een aantal verontrustende berichten over verlies van werkgelegenheid in onze gemeente. Zware klappen voor de ondernemers en hun personeel.

Profiel doeke fokkema Jong geleerd is oud gedaan! Wethouder van de gemeente ■ HET SOCIALE GEZICHT VAN TYTSJERKSTERADIEL ■ VAN ZAND TOT AANLEG ■ WATERPARK ZWARTKRUIS VOLOP IN ONTWIKKELING ■ BOERDERIJ DE JOHANNA HOEVE IN RYPTSJERK

Daarom zijn we naarstig op zoek naar positieve signalen. Economisch positieve zonnestralen. Gelukkig heb ik die de afgelopen periode óók mogen voelen. De bouw van bewegingscentrum Reset in Burgum is van start gegaan. Groei en ontwikkeling van recreatiepark Zwartkruis in Noardburgum. En talrijke duurzame investeringen die door ondernemers worden gedaan. Er zijn in onze gemeente gelukkig veel ondernemers die vertrouwen hebben en houden. Dat geeft energie.

Tytsjerksteradiel

Colofon

Ma con rae Harciunt eos ad eriaspero

Uitgeverij molorec ulloriaecto iuntibus des estin re OF BV / NOVEMA BV i.s.m. pa volut por adia iliatum sequi re sende Gemeente Tytsjerksteradiel quam, que quo

Bladmanagement En er was een fantastische ‘Open Dag Techniek’, georganiseerd door de leden van de Industriële Club Tytsjerksteradiel. Veel kinderen hebben kennis kunnen maken met kansrijke technische beroepen. Zij waren enthousiast. En u weet: ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.

Da di dolupta OF/NOVEMA BVQue nimi, omniendi Edutas Klijnman re, audi doluptat eremqui dolore

Rest mij u een goede vakantieperiode toe te wensen. Hopelijk met volop zon!

Cipsam rehendia Culpa dollabore

Eric ter Keurs, burgemeester Tytsjerksteradiel

sit endicipsam recta et faccaecuptae Contactpersoon

gemeente inctatur sequam, sandesc iissitat. Tytsjerksteradiel

Jan Sijtsma, jsijtsma@t-diel.nl sit, quiandere T. 14 0511 sequosande porem www.t-diel.nl escilla conse nonsectur res seditiis twitter.com/tdiel

nam, sequibusam, que iliqui volorem

Advertentie-exploitatie autatincid que ab imiliae dolor reped Administratie

Gemeente

que nam, ab Novema BVil eum volupta tquamus Tussendiepen 21 qui nonecto ium prem nimi, nis dento 9206 AA Drachten in nobit volupictur, im sus recus, ilitibu T. 0512-366326 scillenis electis autemquat et laborum Contactpersoon: Willem Talsma

4

Het sociale gezicht van Tytsjerksteradiel

repernati cullita tionsen totatectur.

7

Lichtbeleid open stallen Tytsjerksteradiel

8

Project elektrisch varen

Narvic Media & Communicatie Menno Bakker (hoofdredactie) Ingrid van Damme (eindredactie)

8

Waterpark Zwartkruis volop in ontwikkeling

inhoud

11

Kort nieuws

13

Van zand tot aanleg

17

Jager's aannemersbedrijf

18

Kort nieuws

Het Noordoost Fryslân katern NO 1 Kort regionieuws NO 2 Kabel Noord rolt glasvezelnetwerk verder uit NO 5 Regionieuws NO 10 Vooruitdenken in Innovatiehuis Lauwersdelta NO 13 Alfa Accountants en Adviseurs, geworteld in de regio NO 15 De 5 van Wiebe & Minne

Redactie

Fotografie Ed Klijnman, Frans Fazzi, Klaas Rozema Auke-Jan Pruis (RTV kanaal 30)

Vormgeving

Sprog | strategie + communicatie Sneek

Druk

Drukkerij van der Eems © Copyright 2012. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.


4

ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN TYTSJERKSTERADIEL

geBundelde aanpak wapen in de strijd tegen werkloosheid

Het sociale gezicht van Tytsjerksteradiel

de cijfers liegen er niet om. ook in tytsjerksteradiel loopt het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering hard op. een zorgelijke ontwikkeling, vindt wethouder houkje rijpstra. niet alleen vanwege de nadelige financiĂŤle gevolgen die dat heeft voor de gemeente. maar vooral vanwege de sociale impact die dat heeft op betrokkenen en hun omgeving. Ze zet dan ook alles op alles om samen met de ondernemers in de gemeente mensen te begeleiden vanuit de bijstand naar werk.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN TYTSJERKSTERADIEL

Tytsjerksteradiel behoort tot de gemeenten

ook naar de toekomst moeten kijken en zich daar

in Fryslân met relatief weinig mensen in de

op voor moeten bereiden. “Dêr kin de gemeente

bijstand. Lang schommelde dat aantal zo rond

ek by helpe.”

5

de 250. De laatste tijd is dat aantal echter meer dan verdubbeld. Die stijging is natuurlijk wel te

Samen met Achtkarspelen heeft de gemeente

verklaren. De almaar aanhoudende economische

daarom Werkgeversteam ‘De Wâlden’ in het

en financiële crisis zijn er voor een belangrijk

leven geroepen. Rijpstra: “In it team sitte fan

deel debet aan dat steeds meer mensen hun

elke gemeente trije minsken en sy hawwe de

baan kwijt raken. Voor wethouder Houkje

opdracht om yn gearspraak mei ûndernimmers

Rijpstra is dat echter geen reden om achterover

út beide gemeenten te sjen wat der nedich is om

Profiel

te gaan zitten en te wachten op betere tijden.

safolle mooglik minsken mei in útkearing oan

houkje rijpstra

it wurk te helpen.” Om dat te kunnen realiseren

Wethouder gemeente Tytsjerksteradiel.

mouwen opstropen

heeft het team eerst in beeld gebracht wat

Juist nu moeten de mouwen opgestroopt

mensen willen en kunnen en waar hun kansen

geBoren

worden, vindt de PvdA-politica. “It is de sosjale

liggen. Zo kan gericht bemiddeld worden

1 januari 1963 in leeuwarden.

plicht fan de gemeente om de minsken dy’t

richting de diverse beroepen.

Burgerlijke staat

dreech hawwe de helpende hân te rikken.

Getrouwd, 2 kinderen.

Net allinnich om dat it oprinnen fan it oantal

maatwerk

loopBaan

oanfragen foar útkearings foar de gemeente

Het is ook niet zo dat het team met lege handen

Na haar studie geschiedenis en

flink yn de papieren rint, mar benammen om de

bij de ondernemers aanklopt. De gemeente kan

Nederlands en Frysk heeft Houkje

sosjale impact foar minsken dy't oan de sydline

een rol spelen bij opleidingstrajecten en het

Rijpstra de overstap gemaakt naar de

komme te stean grut is.Do hearst der foar dyn

creëren van stage- en werkervaringsplaatsen.

journalistiek. Van 1990 tot 1996 werkte

gefoel net mear by. Do dochst net mear mei. Do

Maar ook bij het aannemen van mensen voor

ze bij het weekblad Actief in Burgum.

spilest gjin rol mear yn de maatskippij. Dat is in

een proefperiode met het behoud van de

Vervolgens maakte ze de overstap naar

situaasje dy gewoan net te lang duorje mei.”

uitkering of het afsluiten een verzuimverzekering

Omrop Fryslân waar ze tot 2006 actief is

voor mensen met een bepaald verzuimrisico.

geweest. Van 1986 tot 1998 was Rijpstra

Maar, voegt ze daar onmiddellijk aan toe, de

Rijpstra: “Wy besykje sa maatwurk te leverjen

tevens als fractiemedewerker betrokken

gemeente kan dat niet alleen. Zonder hulp

en de drompel foar ûndernimmers om mei

bij PvdA Statenfractie Fryslân. Sinds 2006

van de ondernemers zal het niet lukken. Het

te dwaan sa leech mooglik te hâlde. Dat stiet

is zij namens de PvdA wethouder van

bundelen van krachten is cruciaal in de strijd

tsjinoer dat wy dan ek net-frijbliuwende

de gemeente Tytsjerksteradiel en heeft

tegen de oplopende werkloosheid. “Wy sille

ôfspraken meitsjen mei dy ûndernimmers oer

onder andere cultuur, duurzaamheid,

it meiïnoar dwaan moatte: de skouders der

ferfolchtrajekten. It is in útdaging dy fan beide

werk en bijstand, natuur en milieu en

ûnder setten om minsken wer kânsen te bieden.

kanten kreativiteit freget.”

verkeer in haar portefeuille.

Wy hawwe de mins yn de kaartebak, mar de wurk- en learplakke moatte benammen fan it

Daarnaast zijn er nog projecten met de andere

bedriuwslibben komme. ”

Friese gemeenten, de provincie en het UWV om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die in

gedeelde verantwoordelijkheid

de bijstand zitten weer aan de bak komen. Zo

Gedeelde maatschappelijke verantwoorde-

wordt er bij een grote vraag naar werknemers

lijkheid noemt ze dat. Dat is niet alleen vanwege

niet alleen in de eigen kaartenbakken gekeken,

de nijpende situatie van nu noodzakelijk,

maar ook in die van andere gemeenten. Zo kan

maar ook met het oog op de toekomst.

uiteindelijk altijd aan de vraag worden voldaan.

Onderzoeken wijzen uit dat als de economie

“It is gjin ienfâldige opjefte, It freget fleksibiliteit

weer aan zal trekken er op de arbeidsmarkt grote

fan minsken un ‘e útkearing, fan ús en fan

tekorten zullen ontstaan. Ondanks het feit dat

úndernimmers. Mar perspektyf foar minsken,

ondernemers het door de economische crisis

dat is wêr’t wy ús uterste ynset oan ferplichte

zwaar hebben, zullen ze volgens Rijpstra toch

binnen” , aldus Ri.


ondernemer:

bespaar óók op onderhoud van uw wagenpark

Bosch Car Service Andringa biedt dezelfde faciliteiten als de merkdealer, echter tegen een scherpere prijs, bovendien vervalt de garantie van de auto niet als u hem bij ons in onderhoud aanbiedt. Ook het onderhoud van leaseauto’s is bij Andringa in goede handen. Onze monteurs zijn zeer ervaren en hebben de nodige diploma’s op zak en worden regelmatig bijgeschoold. Er wordt uitsluitend gewerkt met de nieuwste gereedschappen en hoogwaardige Bosch-apparatuur.

Uw autokosten óók fors omlaag? Bel voor een scherpe offerte 0511 - 477 551

bosch Car service J.b. andringa Burgum Hannelswei 9a, Burgum T. 0511 477 551 I. www.autobedrijfandringa.nl ♦ ♦  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦

  Adv.Ondern.Tytsj.diel 90x135.indd              

1

18-05-12 14:09

        

  FROM STANDARD TO ART

FROM STANDARD TO ART  MAATWERK IN SERIEBOUW MAATWERK IN SERIEBOUW   DAMEN SHIPYARDS BERGUM  

 DAMEN SHIPYARDS BERGUM   

 

    

    

   


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

Lichtbeleid voor open stallen Tytsjerksteradiel In april 2011 heeft de Tytsjerksteradiel als eerste gemeente in Nederland lichtbeleid vastgesteld voor melkveestallen met open gevels. In januari 2012 zijn de gemeente, LTO Noord en provincie Fryslân gestart met het project ‘optimalisatie verlichting in open stallen’. Donker en licht in evenwicht

hiervoor een subsidie ontvangen van de provincie Fryslân.

Koeien gedijen beter bij meer licht. Dit zorgt onder andere

Daarnaast participeert ook LTO Noord in het project.

voor hogere melkproductie. Daardoor zag de gemeente het aantal open stallen met krachtige verlichting toenemen.

Proefstal

De keerzijde is dat hierdoor de donkerte steeds meer

Om goed te kunnen beoordelen wat het resultaat is van

verdwijnt. Donkerte is een kernkwaliteit van Friesland en

het optimaliseren van een bestaande lichtinstallatie is

van belang voor mens en dier. Ook ontving de gemeente

eerst een ‘proefstal’ geoptimaliseerd. Door professionele

klachten over de lichtuitstoot die als hinderlijk wordt ervaren.

lichtmetingen te verrichten werden de effecten zichtbaar. Door de combinatie van toegepaste technieken is de

Onderzoek en beleid

gemeten lichtuitstoot bij de proefstal verminderd met

Daarom heeft de gemeente uitvoerig onderzoek gedaan

maar liefst 90%. Een prachtig resultaat. Bijkomend

naar verlichting in open stallen. Op basis van dit onderzoek

voordeel is dat de lichtopbrengst in de stal met dezelfde

is het nieuwe lichtbeleid vastgesteld. Nieuwe open stallen

armaturen en lichtbronnen is toegenomen met bijna 20%.

met zogenaamde ‘krachtige verlichting’ moeten direct aan dit beleid voldoen. De bestaande stallen zijn allemaal in de

De overige 12 bestaande open stallen worden in de

avonduren bezocht en beoordeeld. Hieruit bleek dat in totaal

loop van 2013-2014 ook projectmatig geoptimaliseerd.

bij 13 stallen lichthinder optreedt en dat optimalisatie nodig is.

Voor iedere stal wordt een maatwerkplan gemaakt, voortbordurend op het werk en de prachtige resultaten

Optimalisatie

uit de proefstal. Op deze manier wordt in goede

De melkveehouders van deze 13 open stallen kregen van

samenwerking gewerkt aan een donker en vitaal

de gemeente het aanbod deze gezamenlijk projectmatig

buitengebied met daarin een optimaal functionerende

te optimaliseren. De gemeente trekt het project en heeft

melkveesector.

Meer licht in de stal en minder lichtuitstoot

7


8

ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN TYTSJERKSTERADIEL

Waterpark Project elektrisch varen de gemeenten ferwerderadiel en tytsjerksteradiel hebben de handen ineengeslagen en het project elektrisch varen mogelijk gemaakt. dit project is onderdeel van het project noordelijke elfstedenvaarroute. deze route is sinds mei bevaarbaar en wordt op 29 juni officieel geopend.

afgelopen week is het hoogste punt van de nieuwe schiphuizen op waterpark Zwartkruis bereikt. Burgemeester eric ter keurs heeft deze mijlpaal gemarkeerd door het stuk gooien van een fles champagne tegen de stalen constructie. de bouw van de eerste 11 schiphuizen van de geplande 31 is een volgende stap in de ontwikkeling van het waterpark Zwartkuis in noardburgum. De plannen van Wietze Postma passen in het gemeentelijk beleid. “Toerisme is een van de economische pijlers in de gemeente”, aldus Ter keurs. “De gemeente Tytsjerksteradiel wil de bestaande recreatieparken graag faciliteren. Wij

De Noordelijke Elfstedenvaarroute is voor een groot deel door het

hebben als overheden in 2006 fors geïnvesteerd in

Waddenfonds gefinancierd. Bij de stimuleringsgedachte van toeristische

de Lits-Lauwersmarroute tussen Earnewâld en het

en economische ontwikkelingen in het waddengebied, is er veel aandacht

Lauwersmeer. Het is goed te zien dat ondernemers

besteed aan natuurontwikkeling. Als aanvulling hierop is elektrisch varen op

inspelen op de kansen die deze vaarroute biedt”.

de nieuwe route gepropageerd. Op diverse plaatsen langs de route, waaronder de havens van Burdaard en Aldtsjerk, zijn oplaadpunten geplaatst. Het

Ondernemer en eigenaar Wietze Postma is al

wachten is alleen nog op de vaartoeristen, liefst in elektrische boten.

geruime tijd met succes bezig om van Zwartkruis een hoogwaardig waterrecreatiepark te maken. De laatste

Eigenlijk zouden ondernemers elektrische huurboten in de markt moeten

jaren is een groot aantal recreatieve waterwoningen

zetten maar helaas is dat nu nog niet het geval. Promotie en mond tot

gebouwd. Zelfs is deze wat moeilijke tijd zijn weer zes

mond reclame zullen hun werk moeten doen om de route bekend te maken.

recreatiewoningen in aanbouw en binnenkort wordt

Pas dan wordt het ook voor ondernemers aantrekkelijk. Met het project

gestart met de bouw van nogeens vijf.

elektrisch varen geven de beide gemeenten een voorzet waardoor de gewenste economische spin-off hopelijk op gang komt. Het doel is niet alleen het bevorderen van elektrisch varen en de promotie van de Noordelijke Elfstedenvaarroute maar vooral ook het bevorderen van toerisme en recreatie in de regio. Zowel in Burdaard als in Aldtsjerk ligt een elektrische sloep. Het beheer wordt uitgevoerd door de beide dorpen. De sloep biedt ruimte voor maximaal 8 personen en zijn dus geschikt om met een groep dit prachtige gebied te verkennen.

www.elektrosloepfryslan.nl

Schiphuizen in aanbouw


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN TYTSJERKSTERADIEL

Zwartkruis volop in ontwikkeling Wietze Postma licht zijn plannen toe

Gebroeders Jousma en mevrouw Baraty

Volgens Postma is dat mogelijk dankzij een intensieve

Om het park meer ruimte te bieden zijn Postma, Tennet en de

samenwerking met Hogenboom Vakantieparken. Zij

gemeente tot overeenstemming gekomen een gedeelte van

verzorgen de verhuur van de waterwoningen en zijn

de hoogspanningsleiding ondergronds te brengen.

overtuigd van de kansen voor dit recreatiepark. De gebroeders Bastiaan en Louis Jousma, die sinds vorig Directeur Jurgen van Cutsem bevestigt dit. “De ligging aan

jaar met hun jachtwerf Frisian Motor Boats zijn gevestigd

het open vaarwater van de Lits-Lauwersmarroute en de

op Zwartkruis, zijn enthousiast dat het zo goed gaat met

kwaliteit van het park maakt dat Hogenboom Vakantieparken

het waterpark. “Wij hebben bewust voor deze locatie

ook op lange termijn goede kansen ziet voor waterpark

gekozen omdat onze schepen hier zonder barrières het

Zwartkruis. Niet voor niets denken wij met Postma mee over

open vaarwater van het Burgumermar en het Prinses

de volgende uitbreiding van dit park. De plannen zijn al

Margrietkanaal op kunnen varen. Met naaiatelier Design

grotendeels uitgewerkt. Wij zijn enthousiast”.

Baraty, dat ook hier is gevestigd, hebben we een uitstekende samenwerking met de andere partijen in het waterpark. We

Wietze Postma wil samen met particuliere investeerders in

hebben elkaar wat te bieden en versterken elkaar. Dat is goed

2014 starten met de volgende ontwikkelingsfase. In deze

voor ons, dat is goed voor het toeristisch product Zwartkruis

fase wordt een hotel met restaurant gerealiseerd. Maar ook

en goed voor de werkgelegenheid in deze regio”.

recreatieappartementen, waterwoningen en schiphuizen.

Recreatie woningen op Zwartkruis

Uitleg over nieuwbouw

9


Sikma BURGUM

• Verkoop nieuw en gebruikt • Personen- en bedrijfswagens • Volledig onderhoud • Schadeafhandeling

Klussenbedrijf Trynwalden Mr. W.M.O. van Veenweg 14a

Klaas Rienewerfstrjitte 43, 9063 JT Munein T: 06-30469081 E: klussenbedrijf_trynwalden@upcmail.nl

Telefoon (0511) 46 95 69

www.autosikma.nl

werkkleding werk Herock Werkjas Typhone € Herock Jas Poseidon softshell € Dunlop thermolaarzen

5495 6995

isolerend tot -40C -40Cº nu met gratis paar coldgrip thermowerkhandschoenen

BOUW BEDRIJF

Bosgra ook voor uw

Bouwbedrijf van der Weij, voor al uw klussen GROOT en klein

Verbouw • Toiletten en Badkamers • kunstof en houten kozijnen Aan/opbouw • Inbraakschade herstel • Houtbouw Renovatie • Glaszetten • Dakkappelen Onderhoud • Tegelzetwerk • Op maat gemaakte kasten

Tevens bedruk- en borduurservice Groot assortiment werkschoenen, laarzen, klompen, werkhandschoenen, bodywarmers, thermohemden, enz.

Bouwbedrijf van der Weij Bouwen naar perfectie! Jaakop van der Weij Mob: 06-23739764

Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp Tel. (0511) 47 20 25 Vrijdag koopavond

www.bosgra.nl

www.bouwbedrijfvdweij.nl info@bouwbedrijfvdweij.nl www.facebook.com/#!/bouwbedrijfvdweij


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

NO 1

KORT REGIONIEUWS QBIJEENKOMST MET MINISTER BLOK OVER LEEFBAARHEID PLATTELAND

QAGENDA 2 juli:

Bijeenkomst ‘Het Nieuwe Winkelen’ voor ondernemers uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel van 19.30 uur in De Pleats Burgum

23 september:

In een aantal gebieden in Nederland,

Streekhuisbijeenkomst ‘Dwaande in Noordoost Fryslân’ voor raadsen statenleden, bestuurders en de Mienskip

waaronder Noordoost Fryslân, verandert

26 september:

Kafee NOF van 16.00-18.00 u in de Seedykstertoer in Marrum

de bevolkingsopbouw. Jonge mensen en

26 september:

Bijeenkomst ONOF over inkopen en aanbesteden in zalencentrum

gezinnen trekken weg. De mensen die er

Old Dutch in de Westereen

blijven, worden ouder. Voorzieningen zoals

oktober/

winkels, sportclubs en scholen zijn steeds

november:

Cyclus ‘dwaande met je bedrijf’ voor startende ondernemers

moeilijker in stand te houden en er komen

31 oktober:

Kafee NOF van 16.00-18.00 u in Botanische Tuin De Kruidhof Buitenpost

meer leegstaande of niet-verkochte huizen.

28 november:

Kafee NOF van 16.00-18.00 uur in Doarpshus De Pipegael in Broeksterwâld

Dit leidt er toe dat de leefbaarheid in die gebieden in de knel komt. De gebieden die hiermee te maken krijgen worden ook wel ‘anticipeerregio’s’ genoemd, omdat ze tijdig proberen in te spelen op de gevolgen van deze demografische ontwikkelingen. Netwerk Noordoost heeft samen met

QAFGESTUDEERDEN NAAR NOORDOOST FRYSLÂN

het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Friese afgestudeerden Marianne Reitsma en Ewoud van der Wal zetten een bemiddelingsbedrijf

en Koninkrijksrelaties een bijeenkomst

op voor afgestudeerden om werkervaring op te doen bij bedrijven in Noordoost Fryslân. Het is de

georganiseerd voor bestuurders van de

bedoeling om de regio sterker te maken en te voorkomen dat jongeren het gebied verlaten omdat

regio’s waar deze ontwikkelingen spelen.

ze er geen werk kunnen vinden. Een organisatie VOOR en DOOR jongeren.

Deze bijeenkomst was op 25 april jl. in

Voor afgestudeerden is het tegenwoordig lastig om aan werk te komen. Het gebrek aan

Zeist en ook minister S.A. Blok van BZK was

werkervaring zorgt vaak voor afwijzingen bij sollicitatieprocedures. Ook in de regio Noordoost

hierbij aanwezig. Minister Blok sprak zijn

Fryslân komt dit ‘probleem’ voor. De zogenaamde ‘braindrain’ staat hoog op de kaart binnen de

waardering uit voor dit initiatief en gaf aan

regio. Voor de economische ontwikkeling van het gebied is het belangrijk dat de kennis niet

jaarlijks met de anticipeerregio’s om tafel

allemaal wegtrekt.

te willen. Hij wil graag de dialoog met de anticipeerregio’s aan gaan om mogelijke

De verwachting is dat werkervaringsplekken een uitkomst kunnen bieden voor de jongeren en

knelpunten in landelijk beleid te bespreken

de regio. Jongeren kunnen op deze manier hun CV en netwerk opbouwen. Daarbij kunnen zij een

en te kijken waar effectiever met beschikbare

oplossing bieden voor latente vraagstukken op de arbeidsmarkt. Tijdens de inventarisatie is er een

middelen kan worden omgegaan.

groot netwerk binnen de regio opgebouwd. De ondernemerswereld is positief; Henri Geursen is een voorstander van het project. ‘Veel bedrijven zijn bezig met de waan van de dag; daardoor blijven

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt

vaak zaken liggen, die voor en in de toekomst erg belangrijk kunnen zijn voor het desbetreffende

onze regio samen met de provincie aan

bedrijf. Een afgestudeerde kan daarvoor ingezet worden. Daarbij zijn er veel bedrijven die sterk

concrete projecten die een bijdrage leveren

betrokken zijn bij de regio en met het gebruik maken van een trainee dan ook nog een bijdrage

aan een gezonde sociaal-economische

leveren aan onze regio’, aldus de voorzitter van de ONOF. Tevens heeft onderzoek aangetoond dat

toekomst voor Noordoost Fryslân. Doel is

afgestudeerden en studenten behoefte hebben aan een werkervaringsplek in de regio.

kwaliteit van leven te bewaken. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende

Na een periode van inventarisatie wordt nu gewerkt aan de financiering en het invullen van de

banen en is de omgeving op orde.

organisatievorm. Hierbij ondersteunen veel partijen zoals de Kamer van Koophandel, het UWV en Kabelnoord. Kijk voor meer informatie op de website www.werknof.nl!


NO 2

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

KABEL NOORD ROLT GLASVEZELNETWERK VERDER UIT

‘Meer mogelijkheden voor hetzelfde geld’ De kogel is door de kerk. Of nog beter: de kabel kan de grond in. De glasvezelkabel om precies te zijn. Kabel Noord gaat in alle grotere plaatsen in Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland het glasvezelnetwerk verder uitrollen. Daarna zijn Schiermonnikoog en Ameland aan de beurt. Een megaklus die ongeveer 3 jaar in beslag zal gaan nemen. Als het aan directeur Niek Geelhoed ligt worden daarna ook alle andere plaatsen in het gebied voorzien van een glasvezelverbinding.

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

De getallen liegen er niet om. In drie jaar tijd

terug. Zo gaat de snelheid van de internet voor

duizenden woningen in de Noordoosthoek van

iedere aansluiting standaard van 5 mb naar

Friesland aangesloten op het glasvezelnetwerk.

25 mb. Ook voor ondernemers is het gunstige

Een klus die in drie jaar geklaard moet zijn en

ontwikkeling, voegt Geelhoed daar aan toe.

waar 20 miljoen euro mee gemoeid is. Dat is veel

“Zij konden al gebruikmaken van glasvezel, maar

werk en veel geld, maar directeur Niek Geelhoed

omdat het maar om enkele aansluitingen ging

van Kabel Noord is er van overtuigd dat het die

was het tarief flink hoger. Nu gaan zij gewoon

investering dubbel en dwars waard zal zijn. “We

mee in de grote bulk, dus gaan zij ook minder

investeren nu in de toekomst. De rol van internet

betalen voor een aansluiting.”

NO 3

en alle mogelijkheden die daar bij horen, wordt steeds groter en belangrijker in onze samenleving.

Een ander niet onbelangrijk aspect van deze

De vraag naar een netwerk met meer capaciteit

ontwikkeling is het belang voor de regio. Die

Profiel

neemt toe. Door nu te investeren in dat netwerk

wordt bedreigt door vergrijzing en krimp.

NIEK GEELHOED

zijn wij zeker voor de komende 20 jaar klaar en

Juist een goede, snelle en betrouwbare

Directeur Kabel Noord in Dokkum.

kunnen we aan die vraag voldoen.”

internetverbinding in dit redelijk dun bevolkte plattelandsgebied kan dat tij voor een deel

GEBOREN

Koperen leidingen

keren, is de overtuiging van Geelhoed. “Het is

16 oktober 1956 in Groningen.

Glasvezel is overigens niet helemaal nieuw in deze

de mogelijkheid om de afstand tot de rest van

LOOPBAAN

regio van Friesland, legt Geelhoed uit. “We hebben

Nederland te verkleinen. Het zorgt voor de

Na zijn universitaire opleiding

in de grote plaatsen al een centraal aansluitpunt

verbinding tussen economie en leefbaarheid.

bedrijfseconomie is hij aan de slag

met glasvezel. Vanuit dat punt worden de

Relatief goedkoop, maar mooi wonen en alle

gegaan in de energiesector. In 1998 is

signalen voor internet, radio en televisie weer

faciliteiten om thuis te telewerken. Dat kan hier

hij directeur geworden van Gasbedrijf

doorgestuurd naar de huizen en bedrijven. Dat

straks allemaal.”

Noord-Oost Friesland en Kabelbedrijf

laatste stuk gaat echter weer via de traditionele

Noord. In 2006 is directeur geworden

koperen leidingen. Wat we nu gaan doen is als die

Graafwerk

van Kabelbedrijf Noord dat toen als

leidingen vervangen door glasvezel.”

De economische impuls zal zich ook op een ander

zelfstandig bedrijf verder is gegaan.

vlak laten gelden, want het meeste werk zit de

HOBBY’S

Het voordeel daarvan is dat het de signalen veel

komende tijd in het graven van sleuven voor de

Bestuurlijk en organisatorisch actief zijn

sneller worden doorgegeven en de capaciteit van

glasvezelkabel. “Daar gaan de meeste kosten in

in de samenleving en piano spelen.

het netwerk enorm wordt vergroot. Bovendien is

zitten en we zullen bij dat werk lokale bedrijven

glasvezel in tegenstelling tot andere kabelsoorten

maximaal betrekken. Bovendien sluiten we ook

nauwelijks storingsgevoel en bovendien

de scholen in het gebied aan op glasvezel zodat

onderhoudsarm. Geelhoed: “We hadden de

die ook helemaal klaar zijn voor de digitale

komende jaren voor miljoenen moeten investeren

ontwikkelingen in het onderwijs. Zo hebben wij

in onderhoud en vervanging van het bestaande

de mensen in deze regio steeds meer te bieden

netwerk. Dat geld steken we nu in één keer in een

en dragen we ons steentje bij aan de leefbaarheid

nieuw netwerk. Dat lijkt dan wel veel geld, maar

en de economische ontwikkeling van dit gebied.

als je dat uitsmeert over een periode van 20 jaar

Wij zijn geworteld in de regio en werken aan de

en je bent bovendien voor een langere periode

toekomst daarvan. Dat is onze kracht.”

klaar, dan valt het best mee.”

Geen cent meer Bovendien kost het de abonnees van kabel Noord geen cent meer. Die krijgen er wel een kwalitatief goede en snellere verbinding voor


Onder de naam Raadsma ToegangsBeheer (RTB) biedt Raadsma alle mogelijke deurtechnieken en elektronische toepassingen. RTB maakt het mogelijk de toegangsrechten van personen vooraf en op afstand te regelen ten behoeve van veiligheid, beveiliging en comfort. In onze moderne RTB showroom in Leeuwarden ontvangen onze adviseurs u graag om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

KENNIS IS KUNNEN

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Dwaande sluit aan bij Friese campagne Dwaande zet zich in om Noordoost Fryslân meer tot uiting te laten komen in de campagne over Friesland. Sinds kort neemt het campagneteam van Dwaande daarom deel aan

Nieuwe toeristische uitvouwkaart voor Noordoost Fryslân

het campagneteam van Beleef Friesland. Beleef Friesland is

Dwaande heeft in samenwerking met communicatiebureau

campagne meer onder de aandacht te brengen.

Ziesa uit Gytsjerk een nieuwe toeristische uitvouwfolder

Dit was ook één van de wensen die tijdens de sessie met

van Noordoost Fryslân ontwikkeld. De uitvouwkaart geeft

Cor Hospes in maart van dit jaar naar voren is gekomen.

toeristen en inwoners tips voor een leuk dagje uit en een leuk

De nieuwe werkwijze van Beleef Friesland biedt hiervoor

verblijf in de regio en is gratis beschikbaar in het Nederlands,

goede mogelijkheden.

het toeristische marketing en promotiebureau van Friesland. Eén van de speerpunten van de regiomarketingcampagne Dwaande is om Noordoost Fryslân binnen deze Friese

Duits en Engels. Thema’s die vanuit beleef Friesland worden gepromoot,

Inspireren tot leuke activiteiten in Noordoost Fryslân

worden besproken in het campagneteam en vanuit de

Eén van de doelen van de regiomarketingcampagne

regio levert Dwaande de informatie. Dwaande verzamelt

Dwaande is om bezoekers en bewoners bewust te maken

deze informatie zo veel mogelijk in samenwerking met de

van de vele recreatieve mogelijkheden in Noordoost Fryslân.

toeristische ondernemers(netwerken) in Noordoost Fryslân

Het zijn veelal de toeristische ondernemers die als gastheer/

en levert het aan bij het campagneteam. Deze zomer wordt

vrouw de bezoeker vertellen over de mogelijkheden in

met de Friese campagne nog ingezet op de thema’s ‘Er op

dit gebied. De nieuwe uitvouwfolder kan hierbij een goed

uit! In Friesland’ en ‘Proef de cultuur in Friesland’. Mocht u

aanvullend promotiemiddel zijn. Alle toerisme- en recreatie

hiervoor nog leuke tips, arrangementen en / of evenementen

ondernemers in Noordoost Fryslân ontvangen daarom een

weten die we zeker niet mogen missen, geef dit dan door via

aantal exemplaren. Mochten ondernemers meer nodig

info@dwaande.nl.

hebben dan kunnen ze deze aanvragen via info@dwaande.nl.

Dwaande op Facebook De sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Dwaande was al actief op twitter, maar is vanaf nu ook te vinden op Facebook. Bekijk en like de Dwaande Facebookpagina via https://www.facebook.com//Dwaande en blijf op de hoogte van leuke evenementen en nieuwsberichten uit onze regio Noordoost Fryslân.

NO 5


Toewijding intechniek... r cv r dakbedekking r elektra r gas r riolerinH r water

Grienewei52-9137SBOosternijkerk Tel.(0519)241888-www.faber-installaties.nl

- financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning

Verhuisbedrijf Prinsen Prijsopgave vooraf, geen verrassingen achteraf! Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum!

Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken. Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl

Verhuizingen • Opslag • Transport Tel: 0512 515000 www.verhuisbedrijfprinsen.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Succesvolle startersavonden in Dokkum en Buitenpost Op 16 april en 21 mei organiseerden de samenwerkende gemeenten weer twee bijeenkomsten voor startende ondernemers in Noordoost Fryslân. Het Innovatiehuis Lauwersdelta in Buitenpost en het starterscentrum in Dokkum hebben deze keer meegewerkt de startersavonden tot een succes te maken. Als eerste onderdeel gaf de Kamer van Koophandel een

bijeenkomsten voor startende ondernemers georganiseerd

presentatie: ‘In 10 stappen een succesvolle start voor

met verschillende thema’s. Bijvoorbeeld een avond over

een eigen onderneming’. Vervolgens deelden een aantal

belastingen, boekhouden, wet- en regelgeving en marketing.

ondernemers hun ervaringen over het starten van een eigen bedrijf. En uit deze praktijkervaringen bleek dat passie en

Voor meer informatie kun u contact opnemen met Ilona

doorzettingsvermogen voor een startende ondernemer van

Boekhorst, accountmanager economische zaken van de

levensbelang is. Na deze uitwisseling was er een startersmarkt

gemeente Achtkarspelen, via telefoonnummer 14 0511

waar mensen informatie kregen over verschillende aspecten

(zonder netnummer) of e-mail i.boekhorst@achtkarspelen.nl

van het ondernemerschap. Onder andere de Belastingdienst, het UWV, een bank en accountants waren aanwezig voor advies en om vragen te beantwoorden. En een succes was het zeker! Beide avonden zijn zeer goed bezocht. Ruim 110 ondernemers in spé hebben de avonden bezocht. De meeste bezoekers hadden zich nog niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en waren dus nog in de oriënterende fase. Na het centrale gedeelte werd de markt druk bezocht en werd er uitgebreid onder het genot van een hapje en een drankje genetwerkt. De gemeenten in Noordoost Fryslân bieden de toekomstige ondernemers die aanwezig waren op één van de bijeenkomsten een gratis vervolggesprek aan bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast worden er in het najaar opnieuw

Onderzoek naar nieuwe organisatie regiomarketing en gastheerschap Het onderzoek naar de nieuwe organisatie van regiomarketing en gastheerschap in Noordoost Fryslân is eind april gestart. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Hanneke Schmeink en Theo de Bruin en zij voeren de komende maanden gesprekken met ondernemers en verschillende belanghebbende partijen om op basis hiervan een advies op te kunnen stellen. Na de zomer wordt het onderzoek afgerond en wordt duidelijk hoe de nieuwe organisatie in de regio vorm moet krijgen. Deze organisatie zal in 2014 van start gaan

NO 7


Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De opgave is complex: de beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele waterketen om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het voortouw.

Van idee naar markt In Leeuwarden is inmiddels een ‘Innovation Chain’ ontstaan die wereldwijd de aandacht trekt. Samen met onderwijs- en kennisinstituten wordt op de Watercampus onderzoek gedaan naar vragen en ideeën uit de markt. Dit onderzoek wordt gestart in het lab om daarna in het Water Application Centre op grotere schaal te worden getest. Op demosites die in een straal van 50 kilometer rondom Leeuwarden liggen, doen wetenschappers opschalingsonderzoek. Aangesloten bedrijven krijgen daarna de kans om deze in de praktijk geteste technologieën wereldwijd te vermarkten.

Dit is de toekomst van watertechnologie

Watercampus Leeuwarden

Bouwen aan de toekomst Vele bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebben elkaar gevonden op de Watercampus Leeuwarden. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd watertechnologisch netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk maakt. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei op te vangen en krachten fysiek te bundelen staat een uitbreiding van de Watercampus op stapel. Dit gebeurt in het groene hart van de Friese hoofdstad. In 2014 verrijst hier een toonaangevend gebouw dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk te maken.

kijk dat is ’t mooie van

leeuwarden

Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl

Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl

Nu direct

Profiteer van de extra service van Van der Eems

odnruliknweerk

uw

n e l l e t s e b

YDQGHUHHPVGLUHF WQ

O

Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl

OFFSET DRUKWERK | DIGITAAL DRUKWERK | WAREHOUSING | DTP/OPMAAK | AFWERKING

Zien is geloven


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Altenburg & Wymenga wint de OndernemersPrijs Noordoost Friesland 2013 Na de selectieprocedure en een spannende finaleavond op 21 juni 2013, zijn Wibe Altenburg en Eddy Wymenga van Altenburg & Wymenga uit Feanwâlden door de jury verkozen als winnaar van de vijfde OndernemersPrijs Noordoost Friesland en liet daarmee ASN Installaties uit Dokkum en Taxi Waaksma uit Kootstertille achter zich. Maar liefst 17 bedrijven uit de regio hebben zich aangemeld voor de Ondernemersprijs Noordoost Friesland. Een record! Na de voorselectie bleven de drie finalisten over. Zij zijn door de vakjury, onder

en innovatie.

Ondernemersfederatie Fryslân en gemeenten gaan nauwer samenwerken

Tijdens de finaleavond kwam Altenburg & Wymenga

De Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân (ONOF) en

als winnaar naar voren. Van doorslaggevend belang

de samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân gaan

was volgens voorzitter Aalberts dat het een bijzonder

nauwer samenwerken. Deze samenwerking werd vandaag

kennisintensief bedrijf is en voorop loopt met objectief

bekrachtigd door het ondertekenen van de afspraken

en onafhankelijk hoogstaand onderzoek. Ze doen

door de heer Henri Geursen (ONOF), burgemeester Marga

eigen ‘veldwerk’ en werken hard om deze knowhow

Waanders en wethouder Jan Lammers. Dat gebeurde

voor de toekomst te waarborgen. Gedeputeerde Hans

tijdens een vergadering van de Themagroep ERT in het

Konst reikte vervolgens de vijfde OndernemersPrijs uit

Streekhuis in Burgum.

voorzitterschap van burgemeester Arie Aalberts, bezocht en beoordeeld op persoonlijkheid van de ondernemer(s), visie/strategie van de onderneming

aan Wibe Altenburg. Deze gaf de eer aan de ruim 40 medewerkers van zijn bedrijf: “Ik sta hier nu wel

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen

maar deze podiumplek is voor ons allemaal!”.

met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor

Fotografie Jaap de Boer

Noordoost Fryslân. Eén van die projecten is het ambitieproject ‘Ondernemersnetwerken’. De afspraken bestaan onder meer uit het organiseren van activiteiten door de ONOF met ondersteuning van de gemeenten, zoals startersbijeenkomsten voor nieuwe ondernemers, bijeenkomsten over aanbesteding, onderzoek en informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en brede netwerkbijeenkomsten voor ondernemers.

NO 9


NO 10

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Vooruitdenken in Innovatiehuis Lauwersdelta

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

NO 11

Veel lovende woorden waren er eind mei

om ideeën op te doen en om vooruit te

TOM DE BOER

bij de opening van het Innovatiehuis

denken.” Woorden die onderschreven werden

Directeur Bedrijven Rabobank

Lauwersdelta in Buitenpost. Tom de

door VNO NCW-voorzitter Bert van der Haar.

Burgum-De Lauwers en voorzitter van

Boer, directeur Bedrijven Rabobank

“Veel ondernemers zijn zich er niet eens altijd

het Innovatiehuis Lauwersdelta.

Burgum-De Lauwers, benadrukte in zijn

van bewust, maar zonder innoveren kan je

openingswoord dat Lauwersdelta vooral

gewoonweg niet ondernemen.” Vervolgens

“Het Innovatiehuis is een vernieuwend

geen bedrijvenverzamelplek is, maar een

werd de drukbezochte opening aangrepen om

en inspirerend concept, dat ons als

concept. “Het is voor startende en bestaande

te doen waar het Innovatiehuis Lauwersdelta

Rabobank bijzonder aanspreekt.

ondernemers de plek om elkaar te ontmoeten,

dus voor bedoeld is: netwerken.

Ondernemers kunnen elkaar stimuleren en versterken en op deze manier doorgroeien. Ook voor investeerders met durfkapitaal zijn de veelbelovende start-ups en ambitieuze MKBbedrijven, die inzetten op innovatie en groei,interessante partijen. Wat we erg leuk vinden, is dat het Innovatiehuis ons voormalige Rabobank kantoor in Buitenpost als vestigingsplek heeft gekozen.”

WESLEY NARAIN (28) Initiatiefnemer en eigenaar van Heibel (heibelschoppen.nl).

Zijn bedrijf, dat is gevestigd in het Innovatiehuis, levert websites en websitepakketten, adviseert en verzorgt trainingen. “Het is een all-in concept. We hebben hier alle faciliteiten die we nodig hebben. Verder zorgt deze omgeving voor de uitstraling die bij mijn bedrijf past: inspirerend, fris en innovatief. Een ander pluspunt is dat je door samenwerking met je ‘huisgenoten’ verder komt. Eendracht maakt macht!”


Auto Dijk…wie anders?

www.autodijk.nl

'H37+*URHSELHGWYDQXLWGULHEHGULMYHQHHQFRPSOHWHRSORVVLQJ YRRUDXGLRYLVXHOHFRPPXQLFDWLH

De Pleats biedt alle faciliteiten voor uw zakelijke wensen. Vergader- en congreszalen voor elke groepsamenstelling.

37+$9 ,&7 %LHGWFRPPXQLFDWLHRSORVVLQJHQPHWGHV\QHUJLHYDQDXGLRYLVXHOH LQIRUPDWLHHQFRPPXQLFDWLHWHFKQLHN

37+67$',21)$&,/,7,(6

,QVWDOOHHUWHQEHKHHUW]RZHOGHSHUPDQHQWHDOVWLMGHOLMNH $9IDFLOLWHLWHQLQKHW$EH/HQVWUD6WDGLRQ6SRUWVWDGHQ7KLDOI

37+5(17$/ 2QGHUVWHXQWDOXZHYHQHPHQWHQPHWDXGLRYLVXHOHIDFLOLWHLWHQ 8KHHIWGHERRGVFKDSZLMGHWHFKQLHN

» » » » » » » » »

WIFI Lounge keuken Dagarrangementen Diner Break out mogelijkheden Fingerfood lunch Keukentechniek workshop Podiumfaciliteiten Audiovisuele middelen Schoolstraat 82 - Burgum - 0511 461556

7) ZZZSWKJURHSQO_LQIR#SWKJURHSQO

www.depleats.nl | info@depleats.nl | twitter.com/depleats


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS, GEWORTELD IN DE REGIO

De menselijke maat Met ruim 800 specialisten en 30 kantoren in heel Nederland is Alfa Accountants en Adviseurs één van de grotere spelers op de markt van de financiële dienstverlening. De menselijke maat wordt daarbij echter niet uit het oog verloren. “Cijfers zijn belangrijk, maar het gaat uiteindelijk altijd om de mens achter de cijfers”, stelt registeraccountant en teamleider MKB Bob van der Velde. Samen met collega Rein Benno van der Wal is hij verantwoordelijk voor de MKB-portefeuille van de vestiging in Kollum.

NO 13

Profiel BOB VAN DER VELDE Registeraccountant en teamleider MKB regiokantoor Alfa Accounts en Adviseurs Kollum.

GEBOREN 29 januari 1969 in Zevenhuizen. BURGERLIJKE STAAT Gehuwd, 4 kinderen. LOOPBAAN Na zijn studie bedrijfseconomie is hij in 1994 gaan werken bij een administratie

De roots van Alfa Accountants en Adviseurs

Accountants en Adviseurs, dat in Friesland

kantoor in Marum. In 1997 heeft hij de

liggen op het platteland en gaan terug tot en

naast het kantoor in Kollum ook een vestiging

overstap gemaakt naar Alfa Accounts en

met de 2e Wereldoorlog. Om precies te zijn naar

in Leeuwarden heeft. “Wij werken op basis van

Adviseurs. Sinds 2010 is hij werkzaam op

18 februari 1942. Op die dag werd de Stichting

tien kernwaarden en de belangrijkste is dat de

het kantoor in Kollum.

Boekhoudbureau ‘Het Platteland’ opgericht. “Dat

ondernemende mens bij ons centraal staat. We

HOBBY’S

bureau diende als dekmantel voor de contacten

opereren lokaal, kennen onze klanten en weten

Muziek luisteren en spelen, tennis en

van leden voor de toen door de bezetter

wat er speelt in de regio. De cijfers moeten

hardlopen.

verboden Christelijke Boeren en Tuindersbond.

kloppen, maar dat is slechts een deel van ons

Dat was het begin”, legt Van der Velde uit.

werk. Het gaat vooral om het meedenken met de ondernemer en hem op basis daarvan adviseren.

Met die agrarische achtergrond en geworteld

In goede en slechte tijden en op een manier die

in de regio is de organisatie na de oorlog

bij hem of haar past. Iedereen is verschillend

uitgegroeid tot een accountantskantoor met

en daar houden we in onze dienstverlening

meerdere vestigingen. Van der Velde: “Nu zijn we

rekening mee.”

een grote adviesorganisatie voor het middenen kleinbedrijf en de agrarische sector op het

Toch heeft het absoluut voordelen om deel uit

gebied van accountancy, fiscaal-juridische en

te maken van een landelijke organisatie.

bedrijfskundige advisering.”

“Dat betekent dat we veel kennis in huis hebben. Als we hier in Kollum iets niet weten, kunnen we

Meedenken

terugvallen op het netwerk van de organisatie.

Ondanks die groei heeft het bedrijf de menselijk

Zo profiteren de klanten zonder dat ze het merken

maat daarbij nooit uit het oog verloren. Dat is

toch van het grotere geheel en dat verhoogt de

volgens Van der Velde ook de kracht van Alfa

kwaliteit van onze dienstverlening.”


8ZEULOOHQHQOHQ]HQVSHFLDOLVW YRRU12)ULHVODQG

- financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning

Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum!

Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken. Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl

T E L E C O M & D ATA

vaste telefonie | netwerkbekabeling | ip-camerasystemen

Hogedijken 26 9101 WV Dokkum

t. (0519) 24 20 24 f. (0519) 24 20 19

e. info@faber-telecom.nl w. www.faber-telecom.nl


$PEDVVDGHXUVDDQKHWZRRUG

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

In maart 2012 is een aantal toonaangevende bedrijven uit Noordoost Fryslân ambassadeur van de regio geworden. Het doel van het ambassadeursnetwerk is om op bijzondere wijze de regiomarketingcampagne te ondersteunen en Noordoost Fryslân te promoten. Maar wie zijn deze ambassadeurs? Maak kennis met hen via de rubriek ‘De vijf van…’.

5 Wiebe & Minne WIE BENT U?

Ik ben Wiebe de Vries, 44 jaar en algemeen directeur van

Ik ben Minne Jansma, 33 jaar en deels eigenaar van

Biddle Kootstertille. Mijn geboorteplaats is Drachten en ik

Jansma Burdaard. Ik ben geboren in Burdaard.

woon nu in Burgum.

WAAROM BENT U AMBASSADEUR? Wij zijn betrokken bij ons dorp, onze gemeente en regio. We ‘Dizze regio makket it bedriuw’, Biddle wordt gemaakt door

vinden het belangrijk, vooral uit maatschappelijk oogpunt, dat

de mensen uit Noordoost Fryslân. Onze klanten komen

er iets gebeurt in onze regio. Er mag hier wel wat meer reuring

voornamelijk van buiten de regio, maar bijna alle werknemers

zijn. De stap naar het ambassadeurschap was voor ons klein,

komen uit deze omgeving en daar ben ik trots op.

omdat het past bij onze doelstelling.

WAT MOETEN MENSEN VAN U WETEN? Dat wij als bedrijf ons, in deze economisch moeilijke tijd,

Ik ben maar een gewoon mens. Wij houden hier niet van

niet alleen richten op de prijs, maar dat we innovatie, het

‘heechfleanerij’. We zijn wel ‘grutsk’ op wat we doen, maar dat

helpen van klanten en vooral het principe ‘afspraak is

mogen we wel wat meer uitstralen. De westerse mentaliteit is

afspraak’ belangrijk vinden. Dat is die Friese nuchterheid

ons vreemd.

waar we gebruik van (moeten) maken.

WIE DRAAGT U VOOR ALS NIEUWE AMBASSADEUR? Diegene die het gevoel heeft deze regio te willen steunen,

Een ambassadeur moet vooruitstrevend zijn, genoeg

het moet namelijk vanuit jezelf komen. Financieel word je er

ondernemerszin hebben. Dit moet een bedrijf zijn die de regio

niet per se beter van, maar het laat zien wat je belangrijk

verder helpt. Ik noem Vellema uit Hallum, zij zijn bezig met

vindt en het draagt bij aan het imago.

duurzame energie. Een mooi voorbeeld van bezig zijn met nieuwe dingen.

WAT IS UW FAVORIETE PLEK IN NOORDOOST FRYSLÂN? Dan zeg ik Kootstertille, ik breng er veel tijd door,

De molen van Burdaard, dit voelt als thuiskomen. De molen

zowel voor werk als voor sport.

is hét beeldmerk van ons dorp. Als ik een dag op pad ben geweest en ik zie de molen, dan ben ik thuis.

NO 15


WIFI HOTSPOT

WiFi erbij?

Bied WiFi bij de koffie. Dat vinden mensen leuk. Een koekje bij de koffie is lekker, WiFi bij de koffie een must. Het gebruik van smartphones en tablets is de afgelopen jaren explosief gestegen. Mensen willen overal mailen, appen en twitteren. Een WiFi-hotspot wordt enorm gewaardeerd. Het bieden van gratis WiFi is een onderscheidend, in de toeristische branche is het zelfs een bepalende factor! Kabelnoord Zakelijk levert WiFi Hotspots in Noordoost-Friesland.

Kijk voor meer informatie op www.kabelnoordzakelijk.nl of bel 0519-701 701 en vraag naar Geert Hoogsteen.

www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum Telefoon (0519) 701 701


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN TYTSJERKSTERADIEL

11

KORT NIEUWS Johnny van Eijden

■ fair nieuws Tijdens de fair Oars! op 20 april jl. ontvingen zeven bedrijven en organisaties uit Tytsjerksteradiel een Fairtrade certificaat. Dit certificaat kregen ze als erkenning en blijk van waardering van de gemeente voor hun inzet voor een rechtvaardiger wereld. Het gebruik van Fairtrade levensmiddelen kan gezien worden als een uiting van betrokkenheid bij de wereld en past goed bij bewust maatschappelijk ondernemen.

65 fairtrade bedrijven en organisaties in tytsjerksteradiel De gemeente Tytsjerksteradiel reikt de certificaten uit in het kader van de Fairtrade Gemeente campagne. De campagne in Tytsjerksteradiel is onder andere een succes vanwege de 65 bedrijven en organisaties die

■ Boerderij de johanna hoeve in ryptsjerk streeft naar zelfvoorzienend!

zich inzetten voor eerlijke handel. Dit aantal is ook nog

De 'Johanna Hoeve' is gehuisvest in Ryptsjerk. Naast de boerderij met 70 koeien, is er kaas-

toename verkoop fairtrade producten

makerij met een kaaswinkel en een kleinschalige SVR-camping. Eigenaar Johnny van Eijden

Uit Onderzoek van NCDO blijkt dat steeds meer

heeft samen met zijn vrouw Jacoba en hun drie kinderen een druk bestaan. Moeder Conny

huishoudens Fairtrade levensmiddelen kopen. In

van Eijden helpt ook nog altijd mee op de boerderij.

2012 was er, net als in voorgaande jaren, sprake van

altijd groeiende.

een forse groei in het aantal Nederlandse huishou“Wij streven er naar om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden in ons energieverbruik”,

dens dat één of meerdere keren per jaar Fairtrade

vertelt Johnny van Eijden enthousiast. “Het bedrijf heeft 90 zonnepanelen en een energie-scan

levensmiddelen koopt. Ging het in 2009 nog om 46

laten uitvoeren. Hieruit bleek dat het bedrijf al zeer energiezuinig was”. Van Eijden verbouwd

procent van de huishoudens, nu is dat percentage

zelf krachtvoer voor de koeien. Hierdoor worden transportkosten vermeden.

gestegen naar 60 procent. Bovendien kopen deze

Dit jaar heeft Johnny van Eijden een pilot gedaan om boxstrooisel van eigen mest te maken.

huishoudens nu ook vaker Fairtrade producten.

Het restant, het dunnere deel, was bruikbaar als bemesting over het land. Hierdoor heeft hij vrijwel geen kunstmest hoeven te gebruiken. Het bedrijf is ook fair trade gecertificeerd.

de volgende bedrijven en organisaties ontvingen tijdens de lifestyle fair oars! het fairtrade certificaat:

De ondernemer blijft plannen maken. Zo wil hij graag de warmwatervoorziening voor de boer-

Elverdink Hoveniers (Garyp)

derij en de camping duurzaam opwekken. Ook wil hij in de toekomst op een nieuw te bouwen

Installatie- en dakbedekkingsbedrijf Kobus (Garyp)

stal zonnepanelen te plaatsen. De energie is dan ten behoeve van de inwoners van Ryptsjerk.

Kinderdagverblijf Appels en Parren (Earnewâld) Via Lin interieur- en styling adviesbureau (Oentsjerk)

mogelijkheden voor ondernemingen

Dorpshuizen De Schalmei (Hurdegaryp)

De gemeente Tytsjerksteradiel vindt duurzaam ondernemen van belang en is enthousiast over

en De Einekoer (Ryptsjerk)

de duurzame maatregelen die de familie Van Eijden in hun bedrijf hebben getroffen. Dit was

Vinoteca Il Casale (Ryptsjerk)

voor de gemeente reden om de ondernemer tegemoet te komen door het verstrekken van een kleine financiële bijdrage om bovenstaande maatregel te realiseren.

Bent u een ondernemer met maximaal vijf werknemers (of een non-profit instelling) en van plan energiebesparende maatregelen in uw bedrijf te treffen? Dan komt u wellicht ook voor een stimulerende bijdrage in aanmerking. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met Ytje Hiemstra (0511-460 969) of YHiemstra@t-diel.nl.


Tuin-, Klus- & Dienstverleningsbedrijf

exclusieve houtbouw • maatwerk hout • tuinhout • houten tuinafrastering houten tuinmeubelen • bouwmaterialen

• Tuinaanleg en -onderhoud • Bestrating • Allround dienstverlening • Agrarische bedrijfsverzorging • Alle vormen van zonwering • Minikraan/steiger verhuur

Waling Dykstrastrjitte 75 • 9061 BN • Gytsjerk tel. 06-50 46 64 44 • info@vlugenprecies.nl www.vlugenprecies.nl Swarte Mar 21A, 9257 MA Noardburgum T. 06-27970772 E. info@swartemar.nl I. www.swartemar.nl

MGB-Burgum werkt voor: Loonbedrijven • Op en overslaglogistiek Recyclingbedrijven • Gemeentes afvalbrengstations • ZZP Detacheringbureau’s

Machinist of chauffeur nodig? MGB-Burgum werkt met Mobiele kraan • Shovel • Verreiker Hef of reachtruck • Vrachtwagen autolaadkraan Containerwagens

www.mgb-burgum.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN TYTSJERKSTERADIEL

13

BestratingsBedrijf spijkstra en keegstra realiseert wensen

Van zand tot aanleg in 2008 zijn dennis spijkstra en louw keegstra in Burgum hun eigen bestratingsbedrijf gestart. sinds die tijd hebben ze goed gevulde orderportefeuille en werken ze voor zowel de overheid als voor particulieren. of het nu gaat om een stukje mooie sierbestrating in een tuin of de strakke aanleg van een straat, ze draaien hun handen er niet voor om “het idee van de klanten is onze inspiratiebron. wij realiseren hun wensen’’, stelt dennis spijkstra.

Profiel

Dennis Spijkstra en Louw Keegstra beheersen

uiteenlopende klussen

geBoren

het ambachtelijke vak van stratenmaker

Het Burgumer bedrijf krijgt de meest

10 september 1983 in Drachten.

tot in de puntjes. Het is een zwaar, maar

uiteenlopende klussen. Van het opnieuw

Burgerlijke staat

tegelijkertijd ook een mooi en creatief beroep,

bestraten van een straat in opdracht van de

Gehuwd.

benadrukt Spijkstra. “Het mooiste is dat je

gemeente tot het aanleggen van een oprit of

loopBaan

altijd met niets begint. Er is een kale vlakte

een tuin voorzien van sierbestrating. Spijkstra:

Begonnen als leerling bij Oosterhof

en daar moet je iets moois van maken. Dat is

“Het voordeel is dat wij alles doen. Wij treffen

Holman en daar 8 jaar in loondienst

steeds weer opnieuw een uitdaging. En het

alle voorbereiding die noodzakelijk zijn voor

geweest en vervolgens met louw

leuke is dat je direct het resultaat ziet van je

een goede bestrating zoals het uitgraven, het

Keegstra in 2008 begonnen met

werk. Het groeit onder je handen.”

leveren van zand en uiteraard alle mogelijke

het bedrijf.

dennis spijkstra Eigenaar van Bestratingsbedrijf Spijkstra en Keegstra in Burgum.


• Grondwerken • Bestrating • Riolering • Uitzetten • Beschoeiing

Aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw

www.lahuis-eastermar.nl • Lege Leane 6 • Eastermar Tel (0512) 472091 . (06) 389 12443

Onze werkzaamheden

• • • • •

Nieuwbouw voor particulieren en bedrijven Onderhoud en renovatie Aanbrengen isolatie Leveren en plaatsen van houten en kunststof kozijnen en deuren Leveren en aanbrengen van veiligheidshang- en sluitwerk

Vlot en vakkundig Betrouwbaar Gegarandeerde kwaliteit VCA-gecertificeerd Flexibel en veelzijdig Jagers Aannemersbedrijf wenst u een prettige vakantie!

BOUWEN MET GARANTIE!

Nieuwstad 44 9251 LN Burgum Postbus 25 AA Telefoon: (0511) 462462 Fax: (0511) 465499

info@jagers-aannemersbedrijf.nl www.jagers-aannemersbedrijf.nl

Bel 0511-462462 voor een afspraak!


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

15

soorten bestrating. Van tegels tot klinkers

wat lastig is om te straten, ingehuurd worden

Profiel

en natuursteen. Bovendien voeren wij oude

om grote terreinen of parkeerplaatsen ijs- en

Louw Keegstra

bestratingen of beplantingen uit tuinen ook

sneeuwvrij te maken en te houden. “We zijn

Eigenaar van Bestratingsbedrijf

weer af.”

dus echt een allround bedrijf dat alle mogelijk

Spijkstra en Keegstra in Burgum.

werkzaamheden uitvoert die met bestrating te Het herbestraten van een straat voor de

maken hebben”, benadrukt Spijkstra.

gemeente behoort misschien wel niet tot de

Geboren 13 november 1 977 in Rottevalle.

meest creatieve klussen die de mannen krijgen,

Inmiddels heeft bedrijf ook fors geïnvesteerd

Burgerlijke staat

maar ook daar is volgens Spijkstra meer dan

in een herbestratingmachine. Daarmee kan

Ongehuwd.

genoeg eer aan te behalen. “De bestrating van

snel en efficiënt een grote oppervlakte zoals

Loopbaan

een weg en een trottoir moet strak en vlak zijn.

bedrijventerrein strak bestraat worden. Het

Begonnen als leerling bij Oosterhof

Bovendien moet de afwatering goed zijn. Het

werken met zulke machines is voor het bestraten

Holman. Daarna gewerkt nij Boonstra

lijken dan op het oog ook altijd wel saaie klussen,

van grote oppervlakten wettelijk verplicht. Een

bestratingen Harkema en bij Spoelstra

maar ook bij dat werk wordt er weldegelijk een

goede zaak, vindt Spijkstra. “Het is een fysiek

& Nijboer. In 2008 begonnen met het

beroep gedaan op ons vakmanschap.”

zwaar beroep en zo’n machine maakt het toch

eigen bedrijf.

wat minder zwaar.” Toch blijft het ambachtelijke

Allround bedrijf

handwerk volgens hem nog altijd het mooiste

Naast het aanleggen van bestrating kan

wat er is. “Wij laten ons altijd inspireren door de

het bedrijf ook ingehuurd worden voor het

klant. Die heeft een beeld voor ogen hoe zijn

aanleggen en onderhouden van tuinen. En

terras of oprit er uit moet zien en dan is het aan

verder kunnen ze in de wintermaanden, als het

ons om dat te realiseren.”


Pallasweg 28 8938 AS Leeuwarden 088 – 054 0 000 06 13 08 33 38 www.ato-training.nl Info@ato-training.nl

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD RENOVATIE

H&V

BOUWBEDRIJF

Haveman & De Vries v.o.f.

Garyp Inialoane 76 9263 RE Jistrum Schoolstraat 16 9258 CH Telefoon 0511-521191 Mobiel 06-15220955

Heftruck Verreiker Hoogwerker Code 95 EVC traject SSVV Opleidingen VCA BHV E Learning Hijs cursussen

ATO Bedrijfstrainingen is de laatste jaren flink gegroeid. Dit is reden om te verhuizen.

Per 1 januari 2013 is het bedrijf gevestigd aan de Pallasweg 28 in Leeuwarden.

info@havemandevries.nl www.havemandevries.nl

• Leveren van alle soorten steen en bestratingsmaterialen • Leveren zand en grond • Grond en rioleringswerkzaamheden, drainagewerkzaamheden • Sneeuwbeheersing, zoutstrooien en verkoop van zout • Alle voorkomende bestratingswerkzaamheden voor particlulier, overheden en zakelijke klanten

www.spijkstrabestratingen.nl

De acacia 75 | 9251 NG Burgum | Tel. 0653258421 of 0613898002


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN TYTSJERKSTERADIEL

Gerrit Marinus (rechts) en Minco Bouma van Jager's aannemersbedrijf in Burgum.

jager’s aannemersBedrijf

‘Dy mannen fan

Jager rêde der mei‘

Van aanbouw tot kleine reparaties, van nieuwbouw tot het verhelpen van een lekkage en van badkamer- en keukenrenovatie tot isolatie-werkzaamheden: jager’s aannemersbedrijf is van alle markten thuis. dat het Burgumer aannemersbedrijf goed werk levert, blijkt uit de positieve mond-tot-mondreclame door zowel particulieren als bedrijven en overheden. “moatst jager nimme. dy mannen rêde der mei!” Jager’s aannemersbedrijf heeft door de jaren heen een

ervoor dat iedereen – onze eigen mensen, maar ook onze

naam opgebouwd, niet alleen bij particulieren, maar

vaste schilders, stukadoors en installateurs-, volgens strakke

ook bij bedrijven en overheden. Zo werkt het Burgumer

planning zijn werk doet. Onze klanten zitten daardoor

aannemersbedrijf samen met verschillende architecten,

nooit langer in een verbouwing dan noodzakelijk is.” Jager’s

heeft het een groot aantal Rabobanken verbouwd en

aannemingsbedrijf werkt eveneens met vaste fabrikanten.

verricht het voor woningbouwverenigingen en voor

“Daardoor kunnen onze klanten extra korting krijgen op

de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaamheden aan

bijvoorbeeld keukens, tegels of sanitair.”

scholen en zwembaden. In de woonwijken van Burgum en wijde omgeving zijn de bedrijfswagens van Jager’s

‘doorzetten’

aannemersbedrijf eveneens een bekende verschijning.

Jager’s aannemersbedrijf profileert zich als

Vaak is het aannemersbedrijf dan bezig met een aanbouw

‘Oanavensearbedriuw’, een motto dat de mentaliteit van

bij de woning. “Dat doen we veel voor particulieren”, vertelt

de tien medewerkers perfect omschrijft. “Doorzetten,

Gerrit Marinus, ‘de man op kantoor’. “Een uitbreiding achter

ook als regent of het iets later wordt”, vertelt Marinus.

de woning is vaak vergunningsvrij, terwijl het flink veel

“Niet de werkzaamheden met dagen onderbreken, maar

woonruimte oplevert. Voor veel mensen is het een goed

onafgebroken en vlot doorwerken. En vanzelfsprekend:

alternatief voor nieuwbouw.”

kwaliteit leveren.” Die kwaliteit vertaalt zich ook in de garantie die het bedrijf levert. “Overal waar gewerkt wordt, worden

strakke planning

foutjes gemaakt. Maar waar het om gaat, is dat je deze naar

Het Burgumer aannemersbedrijf kan het hele traject

tevredenheid herstelt. En ook daar zijn we sterk in!”

verzorgen. “Van de eerste plannen tot het laatste afmonteren”, vertelt Marinus. “Als regisseurs van de bouw zorgen wij

Bron: Weekblad Actief. • Foto's: Klaas Rozema

17


18

ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN TYTSJERKSTERADIEL

KORT NIEUWS Advertorial

lAHUIS EASTERMAR

Veelzijdig in de grond -, weg- en waterbouw Lahuis Eastermar is een veelzijdig aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw. Het werkpakket bestaat uit o.a. aannemen van projecten , grondwerk voor de woning- en utiliteitsbouw, riolerings- en bestratingswerkzaamheden, damwanden en beschoeiing. Ook voor tuinaanleg, ontwerp en levering van materiaal kunnen bedrijven en particulieren bij dit bedrijf terecht. Veel van de werkzaamheden worden uitgevoerd ten Noorden van de grote rivieren in opdracht van: •

(Semi) Overheid

Waterschappen

Staatsbosbeheer

Bedrijven

Particulieren

Het bedrijf beschikt over ruime ervaring en een uitgebreid netwerk. De prijs / kwaliteit verhouding wordt scherp in de gaten gehouden. Door een heldere communicatie met de opdrachtgever is er vertrouwen in de goede afwikkeling. “Dit is erg belangrijk” aldus Erik Lahuis, “want goed uitgevoerd (grond) werk vormt dé basis voor een goed eindresultaat!”.

Van tol installatiebedrijf start in hurdegaryp Van Tol is de nieuwe naam die

Behalve ellectriciteit-, water en

prijkt op de onlangs aangeschafte

gasleidingen aanleggen, plaatst van

bedrijfsbus van Ronald van Tol. “Om

Tol riolering, cv-installaties en sanitair.

bedrijfseconomische redenen ben ik

Afmonteren van keukens en badkamers

weggegaan bij mijn vorige werkgever

doet hij ook, net als klein bouwkundig

en voor mezelf begonnen.”

onderhoud. Dakbedekkingen, zinkwerk en het onderhoud van boeidelen en

De Hurdegaryper leerde in zijn jonge

dakbeschotten neemt hij eveneens voor

jaren het vak van dakdekker en werkte

zijn rekening.

zestien jaar als technisch installateur bij Technisch bedrijf J. van der Veen

Klanten garadeert hij goede en snelle

in Leeuwarden. Ronald van Tol heeft

service. “Belangrijk, want dat waarderen

zodoende een breed scala aan

de mensen.” Zijn opdrachtgevers kunnen

vaardigheden waarmee hij zijn klanten

rekenen op een zorgvuldige uitvoering

van dienst is. “En kan ik iets niet, dan

van het werk. “Ik ben perfectionistisch

schakel ik mijn netwerk in, bestaande

en lever mijn werk tiptop op. Ook in de

uit collega-zzp'ers.”

bouwvakvakantie is van Tol beschikbaar.


Wester-omWei 7 | 9254eC Hurdegaryp tel: 0511-474174

4Strategy Inkoop Ondersteuning heeft zich toegelegd op ondersteuning van ondernemingen door vooral een actieve bijdrage te leveren in het dagelijkse proces. Veelal ontlasten wij ondernemingen ook door het uit handen nemen van de werkzaamheden waarmee ze niet direct hun geld verdienen. Met onze internationale ervaring, de kennis en know-how, en goed geprijsde tarieven zijn onze specialisten u graag van dienst. - Inkoopwerkzaamheden:

Advies en ondersteuning, op locatie en vanaf kantoor

- Inkoop & Verkoop wereldwijd:

Scheepskranen en onderdelen Cilinders: nieuw en revisie (eigen werkplaats/montage)

- Gebruiksartikelen en materialen - Facilitair:

Bedrijfskleding (incl. bedrukking), kantoorartikelen

- Projecten:

Bijvoorbeeld: brochures/ documentatie (incl. tekstschrijven, vertaling, vormgeving en drukwerk)

- Promotie: Website, relatiegeschenken, beletteringen, banners, kerstpakketten Bekijk onze website voor 4strategy Organisatie & Strategie: commercieel organisatieadvies

Torenlaan 19 9261 VZ Eastermar

T : 0512 - 47 25 47 M: 06 - 206 503 82

E : info@4strategy.nl W: www.4strategy.nl

Inkoop & Verkoop| Maatwerk & Betrokken| Flexibel inzetbaar| Ondersteuning voor U!


Uw bankzaken net zo gestroomlijnd als uw bedrijfsprocessen. Dat is het idee. U heeft het al druk genoeg met ondernemen. Daarom moeten de dagelijkse financiële zaken gewoon gestroomlijnd zijn. Zodat het betalingsverkeer soepel verloopt, de kredieten op maat zijn en de bedrijfsrisico's afgedekt. De accountmanager van de Rabobank begrijpt dat. Wilt u ook dat de dagelijkse financiële zaken soepel lopen? Neem dan contact op met Rabobank Burgum-De Lauwers via telefoonnummer: (0511) 45 86 00.

Uw business gaat altijd verder, ons commitment ook. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/burgumdelauwers

Ondernemend Noordoost Fryslan | editie Tytsjerksteradiel | juni 2013  
Ondernemend Noordoost Fryslan | editie Tytsjerksteradiel | juni 2013  

OF verzorgd in samenwerking met de 5 Noordoost Fryslân gemeenten het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Noordoost Fryslân. De vijf gemeen...

Advertisement