Page 1

Ondernemend

NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE KOLLUMERLAND C.A. NR 5, MAART 2013

Passie voor mensen als drijfveer QONTWIKKELING KOLLUM WATERSPORTDORP Q DORPSHUIS NIEUWE STIJL QFRIESE KAMPIOENSCHAPPEN DRAKENBOOTRACE QDE VEELZIJDIGHEID VAN BOUWBEDRIJF D. ADEMA


2

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

INHOUD 3 4 7 8 9 9 11 13 17 18

Voorwoord Lieuwe Bijleveld, een bevlogen wethouder Ontwikkeling Kollum Watersportdorp Dorpshuis Nieuwe Stijl een innovatief totaalconcept in Burum Friese Kampioenschappen Drakenbootrace Aanpak Veenklooster start dit jaar Kort nieuws ZwemCentrum Kollum - Zwembad van het Jaar 2012 Adema Kort nieuws

07

08

Het Noordoost Fryslân katern NO 1 Ondernemersprijs en speerpunten Dwaande bepalen NO 2 Ron van Gent,voormalige regiodirecteur MKB-Noord: NO 5 De 5 van NO 6 Netwerk Noordoost Dwaande NO 9 Sleuteloverdacht ‘Dwaande’ veegauto en Starters avonden in Noordoost NO 10 De ‘Spin off’ van Esonstad NO 13 Wad Oars NO 15 Innovatiehuis Lauwersdelta officieel van start

Gemeente Kollumerland c.a. Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum Postbus 13, 9290 AA Kollum T: 14 0511 E: gemeente@kollumerland.nl Bedrijvencontactfunctionaris Frederik Kamstra T: 0511 458 878 E: f.kamstra@kollumerland.nl W W W. KO L LU M E R L A N D. N L

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN

13


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

3

Ondernemend

VOORWOORD

NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE KOLLUMERLAND C.A. NR 5, MAART 2013

Je wilt zo graag een optimistisch geluid laten door klinken. Als je in deze crisistijd bespiegelingen houdt over louter kansen en positieve projecten, kom je toch als ongeloofwaardig over. Met een realistische kijk kom je verder Wat voor enkele jaren geleden gold voor gunstige economische ontwikkelingen, is dat nu beslist niet het geval. Ik geloof de voorspellers dan ook niet dat het nu even een weliswaar zware dip is en dat het vanaf 2014 weer beter gaat. Dat kan namelijk

Passie voor mensen als drijfveer QONTWIKKELING KOLLUM WATERSPORTDORP Q DORPSHUIS NIEUWE STIJL QFRIESE KAMPIOENSCHAPPEN DRAKENBOOTRACE QDE VEELZIJDIGHEID VAN BOUWBEDRIJF D. ADEMA

helemaal niet. Immers, de omstandigheden alleen al zijn zo veranderd, het kan niet in een zelfde soort economisch groei weer na deze periode verder gaan. De woningmarkt is nog lang niet op orde, de schuldenlast is en blijft torenhoog, de arbeidsmarkt verandert drastisch, alleen al door de vergrijzing en er zijn vooral indringende vraagstukken die om een lange termijn visie vragen, maar die niet worden opgelost. Zo lopen we allemaal met het de gedachte rond dat economische groei de beste oplossing is voor alle hedendaagse problemen. Maar dat is achterhaald. Bovendien schept economische groei verdeeldheid en vooral tegenstellingen in inkomen. De andere vraagstukken zijn uiteindelijk belangrijker, zoals de energie, de duurzaamheid van producten en de kwaliteit van het leven en dan is er

Colofon Uitgeverij OF BV / NOVEMA BV i.s.m. Gemeente Kollumerland c.a.

Bladmanagement OF BV / NOVEMA BV Ed Klijnman

Advertentie-exploitatie Administratie

zorg ook. Je merkt aan de Tweede Kamerdebatten dat ze worstelt met die vele vraagstukken, maar het zijn

Novema BV Tussendiepen 21 9206 AA Drachten T. 0512-366326 Contactpersoon: Tina van der Weg

veelal vraagstukken waar ze niets over te zeggen hebben. Dus je ziet een merkwaardig soort ontwikkeling,

Redactiemedewerkers

de Kamer wil er grip op hebben en spreekt er de ministers op aan, maar ten diepste staat ze er machteloos

Gemeente Kollumerland c.a. Frederik Kamstra (bedrijvencontactfunctionaris) Didi Boskma (communicatieadviseur) Engelien Klaver (communicatie medewerker)

nog de gezondheidszorg. De zorg alleen al zal ons een vermogen kosten. We hebben veel geprivatiseerd, niet alleen de NUTS sectoren, maar ook openbaar vervoer en eigenlijk de

tegenover, dat blijkt sterk uit de discussies over het openbaar vervoer. Midden in deze crisis hollen we van de ene schijnoplossing naar de andere, banken worden gered en dat is op zichzelf uiteraard positief, want anders is het leed niet te overzien. Maar daarnaast mis ik echt op alle fronten een diepgaande visie, want de tijden zijn echt veranderd, al is het alleen al vanwege de nieuwe communicatie en de automatisering en de ICT. De economie wordt nog bekeken als iets uit de 19e eeuw en het zal toch echt om toekomst bestendige visies en antwoorden moeten gaan. De woningmarkt is een ander verhaal. Daar zou ik graag eens op willen terug komen, want die stagnatie is echt onnodig en zou in ieder geval wat beweging en verlichting in de arbeidsmarkt kunnen brengen.

Bijzondere medewerking aan deze editie van Marcella Jansenvan Bemmel en André Roorda

Redactie

Maar dat de oude economische en financiële wereld in al zijn voegen kraakt is een duidelijk verhaal.

Narvic Media & Communicatie Menno Bakker (hoofdredactie) Ingrid van Damme (eindredactie)

Als daar nu eens goede gedachten voor de toekomst aan gewijd worden, met een duidelijk positieve blik

Fotografie

naar de toekomst, pas dan geloof ik weer in kansen.

Ed Klijnman, Frans Fazzi

Vormgeving Voor onze regio betekent het, dat we graag willen ontwikkelen en dat kan ook, gezien het gebied waar we liggen en dan spreek ik over energie, duurzaamheid en kansen voor toekomst bestendig werken en wonen. Kansen genoeg zo lang we ze maar niet op slot houden. Bearn Bilker Burgemeester van Kollumerland c.a. De burgemeester heeft een wekelijkse KOLLUM. Die is te lezen op de website www.kollumerland.nl.

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN

Sprog | strategie + communicatie, Sneek

Druk Drukkerij van der Eems © Copyright 2013. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.


4

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

LIEUWE BIJLEVELD, EEN BEVLOGEN WETHOUDER

‘Passie voor mensen is mijn drijfveer’ Ruim 15 jaar lang heeft Lieuwe Bijleveld zich met hart en ziel als coördinator van de Stichting Lichtpunt in Kollumerzwaag ingezet voor de medemens in nood. Sinds juli vorig jaar is hij zijn CDA-collega Hilbrand Visser opgevolgd als wethouder van Kollumerland c.a. Jarenlang fungeerde hij als ondernemer om het centrum voor opvang en ontmoeting en de bijbehorende Lichtpuntloods voor 2e handsgoederen draaiende te houden. Nu zit hij aan de andere kant van de lijn en is hij het aanspreekpunt voor ondernemers als het om gemeentelijke aangelegenheden gaat. Een bevlogen mens in het keurslijf van een ambtelijke organisatie en het bevalt nog ook.

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

5

Zijn roots liggen in het onderwijs. Jarenlang

van de ondernemer en weet hij hoe het

bracht hij als docent aardrijkskunde kinderen in

ondernemerschap werkt. Een ervaring die hem

‘s Gravenzande geografische kennis bij. Mooi

nu uitstekend van pas komt. “De gemeente moet

werk, waar hij van genoot. Maar toen kwam

vooral faciliteren, maar we kunnen meer.

het Lichtpunt in Kollumerzwaag, de stichting

Wij hebben goed zicht op wat er in de gemeente

die vanuit christelijke oogpunt hulp biedt aan

en de regio gebeurt en daar moeten we gebruik

mensen die dat nodig hebben, op zijn weg.

van maken om ondernemers te helpen. Niet

“Zowel mijn vrouw Jeannet als ik voelde dat dit

met geld, maar door ze bij elkaar te brengen,

een kans was waar we iets mee moesten doen en

door netwerken aan elkaar te koppelen en door

Profiel

we besloten het roer helemaal om te gooien.”

samenwerking te stimuleren. Wij moeten de

LIEUWE BIJLEVELD

smeerolie zijn voor de samenleving.”

Wethouder gemeente Kollumerland c.a.

Zo belandde de familie Bijleveld vanuit de

Dat de blik daarbij niet naar binnen gericht

GEBOREN

hectische Randstedelijke omgeving in het

moet zijn, maar vooral naar buiten is voor hem

2 april 1956 te Wormer.

rustige Friese landschap van Kollumerland.

overduidelijk. “We kunnen het niet alleen. We

BURGERLIJKE STAAT

Spijt van de overstap heeft hij nooit gehad. “De

hebben elkaar nodig. De regio, de provincie, we

Gehuwd, zes kinderen.

kinderen pruttelden in het begin nog wel , maar

moeten samen werken aan de toekomst voor dit

LOOPBAAN

ook zij hebben hun draai gevonden. Het is hier

mooie gebied. Dat maakt ons sterk en zorgt dat

Na de lerarenopleiding voor docent

mooi en we voelen ons thuis. Ook het werk gaf

we ons verder ontwikkelen en kunnen zorgen

aardrijkskunde en textiele werkvormen,

veel voldoening. Het helpen van mensen die

voor economische impulsen.”

heeft hij 17 jaar voor de klas gestaan.

Thuisgevoel

in nood zitten en die met een hulpkreet bij je

Onder andere op het Westland College

komen is het mooiste wat er is. Daarnaast was ik

Als voorbeeld noemt hij de 2 miljoen euro

in ‘s Gravenzande. Vervolgens is hij

ook ondernemer en moest ik zonder subsidie de

die Kollumerland heeft gekregen van het

coördinator geworden van stichting

stichting draaiende houden.”

samenwerkingsverband Netwerk Noordoost

Lichtpunt in Kolllumerzwaag. Sinds

voor het project Kollum Watersportdorp. Dit

augustus 2012 is hij wethouder.

Naast zijn werk voor het Lichtpunt zat hij ook

project moet een belangrijke impuls geven aan

HOBBY’S

sinds 2005 namens het CDA in de gemeenteraad

Kollum om zich als regionaal centrum verder te

Genealogie, actief in het jeugdwerk

van Kollumerland c.a., waarvan de laatste jaren

ontwikkelen op het gebied van watersport en

van de kerk en het verzamelen van

als raadscommissievoorzitter. Toen partijgenoot

als toegangspoort tot het Lauwersmeergebied

theelepeltjes met bootafbeeldingen.

Hilbrand Visser aankondigde te stoppen als

en de Waddenzee. Bijleveld: “Daarmee kunnen

FAVORIETE BOEK

wethouder, deed de partij een beroep op hem en

we een belangrijke impuls geven aan de lokale

Van Fûgelsang tot Fogelsanghstate van

hij zei ja. Spijt van die stap heeft hij niet gehad.

en regionale economie, maar je moet ook verder

Kuiken, Postma en V.d. Meer.

“Ik merk nu dat je als raadslid minder zicht hebt

kijken dan dit project. We hebben hier prachtige

op de totstandkoming van het beleid en de

landschappen, schitterende fietsroutes en een

onderliggende processen. Dat heeft invloed

boeiende cultuurhistorische geschiedenis.

op de manier waarop je naar voorstellen kijkt.

Daar moet je wat mee doen. Als een toerist een

Als wethouder ben je nauw bij die processen

fietstocht maakt, wil die af en toe even stoppen

betrokken, waardoor ik nu anders tegen dingen

om wat te eten en te drinken. Dan hoef je niet

aankijk dan ik als raadslid had gedaan. Dat is

overal grote horecagelegenheden te bouwen.

boeiend en mooi om mee te maken.”

Dat kan natuurlijk ook prima bij een boer die zo een stukje extra inkomen genereert. Dat

De taal van de ondernemer

soort ontwikkelingen stimuleren zie ik als een

Bijleveld heeft een stevige portefeuille

belangrijke taak. Als wethouder praat ik daar

met daarin onder andere Volkshuisvesting,

geregeld over met ondernemers en denk ik met

Ruimtelijke Ordening, maar ook Economische

ze mee. Je moet creatief zijn in dit vak om samen

ontwikkelingen en bedrijfscontacten. Als

verder te komen.”

man van de praktijk spreekt hij de taal


6

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

Ontwikkeling Kollum Watersportdorp De Stuurgroep van het samenwerkingsverband Netwerk Noordoost Fryslân heeft eind december 2012 ingestemd met het verlenen van een bijdrage van 2 miljoen aan het project ‘Kollum Watersportdorp’. Het project geeft een belangrijke impuls aan Kollum om zich als regionaal centrum verder te ontwikkelen op het gebied van watersport, als wisselplaats en toegangspoort tot het Lauwersmeergebied. Dit in aansluiting en ter versterking van Dokkum Waddenstad en Earnewâld als poort tot De Alde Feanen.

Ambitie Kollum Watersportdorp

worden, waarbij ook een verbetering van de leefomgeving

Voor het project Kollum Watersportdorp is eerder een

optreedt. Dit staat niet op zichzelf, maar moet samengaan

ambitiedocument opgesteld. Samen met het dorp zijn

met andere plannen voor de openbare ruimte en ruimtelijke

de sterke punten en de kansen voor de ontwikkeling van

kwaliteit. Alsmede met de voorzieningen in Kollum en de rest

watersport inzichtelijk gemaakt. Essentieel hierin is dat de

van de gemeente Kollumerland c.a.

ontwikkeling van een sterk waterfront met voorzieningen onlosmakelijk is verbonden aan het centrum. Goede

Uitvoeringsprogramma

vaarverbindingen alleen zijn niet genoeg. Wat toeristen en

De gemeente heeft een ‘Uitvoeringsprogramma Ontwikkeling

bezoekers aanspreekt is een goed bereikbaar, aantrekkelijk en

Kollum Watersportdorp’ opgesteld als visie voor de totale

levendig centrum. Een plek om rond te dwalen, te winkelen

ontwikkeling. Naast de watersportgerichte infrastructurele

en met het nodige vertier en vermaak. Voor het bereiken

voorzieningen (blauwe spoor) gaat het hier ook om de

van de ambitie Kollum Watersportdorp draait het om zowel

op (klein)stedelijke vernieuwing gerichte projecten (rode

water- als centrumvoorzieningen. De gemeente heeft zich

spoor). Onderdelen hiervan zijn: de Woonservicezone, de

tot doel gesteld om de positie van Kollum als watersportdorp

Mr Andreaepassage, ontwikkeling Hart van Kollum, en

te verbeteren, zodat dit een impuls kan geven aan de lokale

Herstructurering Kollum-Zuidoost. Tezamen zijn ze nodig om

economie. Op deze manier kan werkgelegenheid gecreëerd

de ambitie te realiseren.

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

Kollum-fase 1 • Verhogen brug Tochmalaan voor grote motorboten • Verdiepen van het Oude Sylster Ryd • Aanbrengen van aanlegvoorzieningen • Vervangen doorgaande fiets-/wandelroute • Upgraden eilandje en vervangen toegangsbrug • Aanpakken groen, parkachtige inrichting

Ontsluiting via de Noordzijde

Toekomstperspectief watersportdorp

Kollum wil zich presenteren als een aantrekkelijke

Om de ambitie verder te bereiken zijn in het

pleisterplaats voor de doelgroep staande mast (zeilboten

uitvoeringsprogramma ook al vervolgprojecten

t/m Czm klasse en grote kruisers). Uit onderzoek blijkt dat

opgenomen. Mogelijkheden zijn het realiseren van extra

het bereikbaar maken van het centrum via de noordzijde

aanlegvoorzieningen nabij het eiland, het versterken

hiervoor het meest kansrijk is. Van deze variant wordt de

van de Ooster- en Westerdiepswallen, het opwaarderen

grootste toestroom van vaartoeristen verwacht, onder

van het waterfront vanaf de zuidzijde van Kollum. De

meer vanwege de ligging aan de route van Dokkum en

resterende projecten zullen afhankelijk van de prioritering

Burgum richting het Lauwersmeer. Daarnaast loopt de

en de beschikbaarheid van middelen (zowel gemeente, als

staande mastroute in de huidige situatie via de Sylsterryd

ANNO en derden) de komende jaren worden uitgevoerd.

tot en met de jachthaven aan de noordkant. Ook liggen aan

Over de uitvoering hiervan vindt per fase afzonderlijk

de noordzijde de belangrijkste watersportvoorzieningen

besluitvorming plaats.

(jachthaven, havengebouw en trailerhelling) en is deze route bijna obstakelvrij.

Gezamenlijke inzet met ondernemers Voor een succesvolle ontwikkeling van Kollum

Vaarbereikbaarheid centrum Kollum

Watersportdorp is het noodzakelijk om naast de harde

Om de ambitie van Kollum Watersport te bereiken is de

infrastructurele voorzieningen ook de zeg maar zachte kant

eerste stap het verbeteren van de vaarbereikbaarheid en het

op orde te hebben. Hier is ook duidelijk een krachtinspanning

realiseren van aanlegplekken nabij het centrum (fase 1). Dit

nodig van de ondernemers en de ondernemersclubs. Een

project staat nu op stapel en is in aanmerking gekomen voor

mooi centrum met aantrekkelijke winkelvoorzieningen en

een bijdrage vanuit ANNO. Een geschikte en natuurlijke locatie

horeca is van essentieel belang. Maar ook valt hier te denken

als aanlegplaats en keervoorziening voor boten is gelegen

aan de promotie van Kollum, het houden van evenementen,

ten zuiden van Meckama State, nabij het eilandje in de Oude

het aanbieden van arrangementen of de verhuur van boten.

Sylsterryd. Hierbij wordt uitgegaan van een ontwikkeling die –

Het is nodig dat alle betrokken partijen hierin gezamenlijk

afhankelijk van het succes – gefaseerd uitgevoerd kan worden.

optrekken en initiatieven nemen. Alleen op deze wijze kan

Fase 1 houdt in het realiseren van ligplaatsen rond het eiland

Kollum uitgroeien tot een watersportdorp van formaat.

en langs de Oude Sylsterryd (circa 40 plaatsen).

7


Plussen en minnen bepalen altijd het verschil van de som... ...maar ieder zijn vak; elke goede ondernemer beperkt zich tot datgene waar hij of zij goed in is. En toevallig zijn wij goed in cijfers. Wij helpen u daarom graag uw bedrijfsadministratie op orde te houden en u hierin te adviseren. Ú kunt zich dan blijven concentreren op datgene waar ú goed in bent.

tŝũnjŝũŶĞĞŶďĞĚƌŝũĨĚĂƚƌĞƉĞƌĂƟĞƐĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĞƌƌŝĐŚƚĂĂŶ͗ >ĂŶĚΘǀĞĞƚĞĞůƚŵĂĐŚŝŶĞƐ͕ŐƌŽŶĚǀĞƌnjĞƚ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ;ǁĂĂƌŽŶĚĞƌŽŽŬŵĞĞŶĞĞŵŚĞŌƌƵĐŬƐͿ͕ ƚƵŝŶΘƉĂƌŬĞŶůĂƐͲΘĐŽŶƐƚƌƵŬƟĞǁĞƌŬ͘ dĞǀĞŶƐŬƵŶŶĞŶǁŝũŚŝĞƌǀŽŽƌŽŽŬĂůůĞŽŶĚĞƌĚĞůĞŶůĞǀĞƌĞŶ͘ E/ht KŽŬŚĞďďĞŶǁŝũĚĞǀĞƌŬŽŽƉǀĂŶϭϬϬйĞůĞĐƚƌŝƐĐŚ ĂĂŶŐĞĚƌĞǀĞŶƚĞƌƌĞŝŶĂƵƚŽƐŵĞƚŬĞŶƚĞŬĞŶǀŽŽƌKŶͬKīĚĞZŽĂĚ ĞŶϭϬϬйĞůĞĐƚnjŝƚŵĂĂŝĞƌƐ͘ sƌĂĂŐǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚŶĂĂƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͙

ǁĂƌƚĞǁĞŐϵͻϵϴϱϯd'ͻDƵŶŶĞŬĞnjŝũůͻϬϲϭϮϵϲϱϴϮϭ


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

9

KORT NIEUWS Op zaterdag 22 juni 2013 wordt voor de eerste keer in Fryslân de Friese kampioenschappen drakenbootraces georganiseerd in Kollum. Dertig teams uit heel de provincie gaan de strijd met elkaar aan. Welk team mag voor het eerst de wisselbeker mee naar huis nemen?

Friese Kampioenschappen

Drakenbootrace Durf jij hier met een team aan mee te doen? Kun jij die uitdaging aan? Kom met een team voetballers, volleyballers, schaatsers, boogschieters, dammers, breisters, groep familieleden, collega’s, het maakt niet uit, maar kom! De deelnemers moeten wel minimaal 18 jaar oud zijn en kunnen zwemmen.

direct duidelijk; hier moeten we iets mee. Dit is zo leuk, hier moeten teams uit de hele provincie aan mee kunnen doen. Vandaar nu de Friese kampioenschappen! De wedstrijden worden gehouden in het Kollumer Kanaal, ter hoogte van de straat Molenhoek. Naast de drakenbootrace wordt nog veel meer georganiseerd. Het feest begint vrijdag 21 juni al. Vanaf de middag zal er van alles en nog wat te beleven zijn in

De commissie Drakenbootfestival Kollum organiseert vanaf

Kollum. Op de zaterdag is er in ieder geval ook een braderie

2013 ieder jaar de FK drakenbootraces in Kollum. In 2012

in Chinese stijl. Uiteraard ontbreken leuke activiteiten voor

waren de drakenbootraces onderdeel van het evenement

kinderen niet. Op beide avonden is in de feesttent muziek.

‘Sail Kollum’. Veertien teams uit de gemeente Kollumerland

Zie voor meer informatie op

c.a. deden hier aan mee. Het werd een groot succes. Het was

www.drakenbootfestivalkollum.nl en beleef het mee!

Aanpak Veenklooster start dit jaar! Veenklooster is een monumentaal brinkdorp met een prachtig bos. Er zijn maar liefst 26 rijksmonumenten in het dorpje met slechts 110 inwoners. Een groot deel van de monumenten betreft gebouwen op het landgoed Fogelsanghstate. Verder zijn er musea en galeries die het dorp aantrekkelijk maken voor een bezoek. Veenklooster heeft hiermee voldoende potentie om zich

komen van historische elementen. De herinrichting van het

verder te ontwikkelen. De komst van de rondweg om het

dorp die hierop inspeelt, gaat dit jaar van start. De volgende

dorp in 2010 biedt hiervoor nieuwe kansen. Samen met

werkzaamheden worden uitgevoerd:

de inwoners en ondernemers is daarom een visie op de

• het asfalt wordt vervangen door klinkers;

toekomst van Veenklooster gemaakt. Een visie met als doel

• de (vervallen) bankjes worden vervangen door in

de cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve functie

Veenklooster gemaakte bankjes, gemaakt van het hout van

en beleving van Veenklooster beter te benutten. Dit is te

de bomen die moesten wijken voor de rondweg.

bereiken door het verbeteren van de fysieke leefomgeving,

Verder zullen de verscheidenheid aan infoborden worden

het creëren van een aantrekkelijke verblijfsruimte met de

vervangen door een type dat beter past in Veenklooster.

nadruk op ruimtelijke kwaliteit. Maar ook door het terug laten


Al meer dan 75 jaar degelijk vakmanschap! nieuwbouw | verbouw | onderhoud | renovatie restauratie | woningbouw | utiliteitsbouw

Î&#x203A;tKZ<WÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?ŽŜÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĆ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśsĹ?Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś ĆľĹ?Ć&#x161;Ç&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä?ĆľĆ&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĆľÇ Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?ŽŽŜůĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161; Ĺ&#x161;ŽŽĹ?Ĺ?ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Í&#x2DC;KĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ĺ?Ć? Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹśŽŽŏÍ&#x2013;ĹŹĹ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹśÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ä&#x161;ĆľĹ?Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;Ä&#x201A;ĨĆ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;Ĺś Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x17E;ŜŽŜŽŜĆ?Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x17E;Í&#x;Ä?ƾůĆ&#x161;ƾƾĆ&#x152;Í&#x2DC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E; Ĺ?ĹśĆ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?Ç&#x152;Ĺ?ĹŠĹśÇ Ĺ?ĹŠĆ&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ĺľ Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?ŽŜÄ&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ć?ĹľÄ&#x201A;Ć&#x152;ĹŹĆ&#x161;Í&#x2DC; Î&#x203A;tKZ<ĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?ŽŜÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśÄ&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;žŽĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E; Ä?Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć?Í&#x2DC;sÄ&#x201A;ĹśĹ&#x161;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;Ć?Ä?Ĺ&#x161;ŽŽŜžÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŹÍ&#x2022; Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x161;ĆľÄ?Ć&#x;Ä&#x17E;Í&#x2022;Ĺ&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x201A;Í&#x2022;Ä&#x201A;Ä&#x161;ĹľĹ?ĹśĹ?Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;ĨÍ&#x2022;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻŽĨ Ä?Ĺ˝ĆľÇ Í&#x2DC;Ĺ?ĹŠÎ&#x203A;tKZ<Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;ůŏŽžÍ&#x160;

Ä&#x201A;Ä?Ć&#x;Ä&#x17E;ĨĹ˝Ć&#x2030;Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹ

www.bouwbedrijfadema.nl Eelke Meinertswei 12 | 9295 KB | Westergeest | tel: 0511 44 21 87 info@bouwbedrijfadema.nl

@Work Personeelsdiensten BV Lavendelheide 11 9202 PD Drachten T: 0512-587999

Vestiging @WORK Kollum Voorstraat 104a 9291 CN Kollum T: 0511-820282

)RUPLGR.ROOXP XZYHHO]ÄĄGLJHERXZPDUNW LQGHEXXUWPHWRD GLYHUVHMDFKWODNNHQHQ YHHOZRRQDFFHVVRLUHV

JUDDJWRW]LHQV LQ.ROOXP .2//80 -XPDZHJ 7 2SHQLQJVWÄĄGHQ PDWPGR YU ]D


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

U bent gespot… … VOOR DE ONDERNEMERSPRIJS NOORDOOST FRYSLÂN 2013! Welkom op de rode loper! Wie wordt de winnaar van de OndernemersPrijs Noordoost Fryslân 2013? Wie volgt H.C.R. de Posthoorn uit Dokkum op als winnaar en gaat er vandoor met de Bonifatius Bokaal? Ondernemers uit regio Noordoost Fryslân worden opgeroepen zich in te schrijven voor deze prestigieuze ondernemersprijs.

Wie kunnen er deelnemen? Alle bedrijven uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel kunnen zich opgeven voor de OndernemersPrijs Noordoost Fryslân. Men kan zich opgeven door het vragenformulier volledig in te vullen vóór 3 mei 2013 op www.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl. Uiteraard kunt u het vragenformulier ook downloaden en sturen naar info@ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl.

Gezamenlijk speerpunten Dwaande bepalen Er is in de afgelopen twee jaar volop geïnvesteerd in de regiomarketingcampagne ‘Noordoost Fryslân, echt mooi’ / ‘Dwaande’. In eerste instantie is vooral ingezet op het bekend maken van het merk binnen en buiten de regio. Het merk Dwaande heeft in de regio een enorme vlucht genomen. Velen hebben het woord wel

Spot een bedrijf

ergens gezien of gehoord en Dwaande is ook door

Is er een bedrijf dat volgens u in aanmerking moet komen voor deze felbegeerde prijs? Dan kunt u dit bedrijf spotten via www.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl. Het bedrijf ontvangt na uw aanmelding een anonieme “U bent gespot” e-mail. In deze e-mail wordt gevraagd of het bedrijf zich op wil geven voor de Ondernemersprijs Noordoost Fryslân. Natuurlijk kunt u ook bedrijven spotten via Twitter. Laat ons weten welk bedrijf u wilt spotten door een tweet te sturen met daarin #OPNOF of @ondernemernof.

verschillende regionale ondernemers omarmd. Naast dit succes kwamen er ook vragen. Wat is Dwaande precies? Wat doen we met de slogan ‘Noordoost Fryslân echt mooi’, of is ‘Dwaande’ de slogan? Met een aantal ambassadeurs, een aantal toeristische ondernemers, een

De jury Ook dit jaar beoordeelt een deskundige jury de inzendingen op basis van verschillende criteria. De jury bestaat deze editie uit voorzitter Arie Aalbers (Burgemeester gemeente Dantumadiel), Hans Konst (gedeputeerde provincie Fryslân), Wouter de Groot (regiomanager Kamer van Koophandel Noord-Nederland), Erik Nicolai (directeur Rabobank Noordoost Fryslân) en Wijnand Fijnvandraat (directeur PTH Groep & Dwaande ambassadeur).

Wat gebeurt er na 3 mei? Na 3 mei 2013 gaat de jury van start met een uitgebreide voorselectie en een bedrijfsbezoek aan de 3 geselecteerde finalisten. De winnaar wordt op vrijdag 21 juni aanstaande tijdens de feestelijke finale avond bekend gemaakt. Afgelopen jaar ontvingen Sabina Reitsma en Femmechien van der Heide – Reitsma van Hotel Café Restaurant de Posthoorn uit Dokkum de Bonifatius Bokaal uit handen van (gedeputeerde) Hans Konst.

Ondernemersprijs is Dwaande De Ondernemersprijs Noordoost Fryslân wordt gesteund door de regiomarketingcampagne Dwaande. In Noordoost Fryslân zijn vele prachtige bedrijven met dynamische ondernemers gevestigd. De ondernemersprijs is een mooie manier om deze prachtige bedrijven en het ondernemersklimaat van Noordoost Fryslân onder de aandacht te brengen en sluit daarmee goed aan bij de doelstelling van Dwaande.

vertegenwoordiging van de ondernemersfederatie Onof en medewerkers van de gemeenten werd begin maart een inspiratiesessie met marketingdeskundige Cor Hospes georganiseerd. Tijdens deze sessie is ingegaan op de unique selling points, is er gediscussieerd over de merknaam en is er een brainstorm gehouden voor ludieke acties en nieuwe initiatieven, waarmee we de regio op de kaart zetten. De uitkomsten worden nu nader uitgewerkt en worden binnenkort gepubliceerd op www.dwaande.nl.

NO 1


NO 2

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

De Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân (ONOF) is voor voormalig regiodirecteur MKB Noord Ron van Gent haast het ultieme voorbeeld dat samenwerking lonend is. Het realiseren van het gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeenten in die regio is één van de laatste grote projecten die Van Gent, die sinds 1 maart directeur is van VNO-NCW Midden in Apeldoorn, namens MKB Noord samen met onder andere de ONOF heeft weten te realiseren.

Een goed voorbeeld daarvan is de ONOF waarmee Van Gent namens MKB Noord en in samenwerking met de Kamer van Koophandel en de werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn laatste grote project heeft afgerond. “Op initiatief van de ONOF is er door de zes gemeenten in Noordoost Fryslân een gezamenlijk aanbesteding- en aankoopbeleid ontwikkeld. Het is daarmee de eerste Friese regio die deze stap heeft gezet. Het is een goed voorbeeld dat samenwerking loont en ik ben er van overtuigd dat ook andere regio’s dit voorbeeld zullen volgen.”

Ruimere mogelijkheden De betrokken gemeenten, Achtkarspelen, Dantumadiel,

Samenwerken. Het is geen toverwoord, maar volgens de

Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en

voormalige regiodirecteur van MKB Noord Ron van Gent wel

Tytsjerksteradiel, spelen met deze ontwikkeling in op de

het sleutelwoord om zaken voor elkaar te krijgen. Zeven jaar

wens van het bedrijfsleven om als regio een eenduidig

lang heeft hij de MKB-kar namens het midden- en kleinbedrijf

inkoopbeleid te hanteren. Daardoor ontstaan ruimere

in Noord-Nederland getrokken met als doel het creëren

mogelijkheden om werk en diensten door regionale

van een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat. “MKB

bedrijven te laten uitvoeren. Van Gent: “Dat levert kansen op

Noord doet dat door te lobbyen, belangen te behartigen,

voor de werkgelegenheid en de markt wordt op een uniforme

ondernemers met raad en daad bij staan en op alle politieke

wijze benaderd. Bovendien gaan gemeenten aan het begin

niveaus, lokaal, regionaal en landelijk te overleggen over de

van het jaar al bekend maken welke aanbestedingen er zijn te

wensen en behoeften van de ondernemers.”

verwachten zodat de bedrijven daarop kunnen anticiperen.” Een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid is bovendien

Belangrijkste partners

het toepassen van Social Return bij inkooptrajecten. Het gaat

Maar het MKB kan dat niet alleen, voegt hij daar aan toe.

hierbij om het bieden van werk en werkervaringsplaatsen aan

“Daarom werkt het MKB ook nauw samen met onder

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de sociale

andere de Kamer van Koophandel en VNO-NCW, de

werkvoorziening wordt daar bij betrokken. “Het mooie van

werkgeversorganisatie. Maar de belangrijkste partners zijn

dit gezamenlijke inkoopbeleid is dat het door initiatieven van

natuurlijk onze 15.000 aangesloten leden. Zij kennen allemaal

onderop tot stand is gekomen, maar dat het tegelijkertijd

de markten en de sectoren waarin zij actief zijn en weten

nauw aansluit op de nieuwe aanbestedingswet die recent van

precies wat er in hun regio’s speelt.”

kracht is geworden. Zo hoort het dus.”

RON VAN GENT,VOORMALIGE REGIODIRECTEUR MKBNOORD:

‘Ondernemersfederatie ONOF

laten zien dat samenwerken QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

NO 3

Profiel RON VAN GENT Directeur VNO-NCW Midden

GEBOREN 14 februari 1959 te Renkum.

BURGERLIJKE STAAT Samenwonend, één dochter.

LOOPBAAN Na zijn studie Andragologie van Arbeid en Organisatie, Jeugdcriminologie en Gerontologie aan Rijksuniversiteit Groningen is hij projectmanager en manager Ondernemerswinkel/ Bedrijvenloket bij de gemeente Groningen worden. Daarna is hij lid geworden van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland en als regiodirecteur geworden van MKB Noord. Na ruim 7 jaar ruilde hij die functie per 1 maart in voor het directeurschap VNO-NCW Midden in Apeldoorn.

HOBBY’S Motorrijden, koken, schilderen en skiën.

FAVORIETE BOEK ‘In de naam van de roos’ van Umberto Eco.

loont’


Toewijding intechniek... r cv r dakbedekking r elektra r gas r riolerinH r water

Grienewei52-9137SBOosternijkerk Tel.(0519)241888-www.faber-installaties.nl

Verhuisbedrijf Prinsen Prijsopgave vooraf, geen verrassingen achteraf!

- financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning

Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum!

Verhuizingen • Opslag • Transport Tel: 0512 515000 www.verhuisbedrijfprinsen.nl

Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken. Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl


$PEDVVDGHXUVDDQKHWZRRUG

NO 5

In maart 2012 is een aantal toonaangevende bedrijven uit Noordoost Fryslân ambassadeur van de regio geworden. Het doel van het ambassadeursnetwerk is om op bijzondere wijze de regiomarketingcampagne te ondersteunen en Noordoost Fryslân te promoten. Maar wie zijn deze ambassadeurs? Maak kennis met hen via de rubriek ‘De vijf van…’.

5 Robert Jan & Willem WIE BENT U? Ik ben Robert-Jan Hageman, algemeen directeur van Dokkumer

Mijn naam is Willem Kooistra,

Vlaggen Centrale. Ik ben in 1956 geboren in Leeuwarden.

56 jaar, technisch directeur bij PTH Groep. Ik kom uit De Westereen en ben dus een geboren en getogen Noordoost Fries.

WAAROM BENT U AMBASSADEUR? Om de directe omgeving een extra economische push

Al 33 jaar woon ik in Kollumerzwaag, waar ook PTH Groep

te geven, zijn we ambassadeur geworden. We willen, als

is gevestigd en ik ben trots op deze bijzondere regio. Ik zet

bedrijf, ons steentje bijdragen om de regio verder te helpen,

mij graag in voor het gebied en ben daarom ambassadeur.

Noordoost Fryslân kan wel een zetje gebruiken.

Ook ben ik trots op de Friese taal en in het bijzonder op de mentaliteit van de inwoners, daar zet ik mij graag voor in.

WAT MOETEN MENSEN VAN U WETEN? Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat ik trots ben op ons

Ik geef graag ruimte aan mensen die buiten de arbeids-

bedrijf. We hebben loyale medewerkers, een superkwalitatief

maatschappij vallen, bij PTH Groep geven we hen de kans

product en ik ben trots op de schitterende klanten in het

zich te ontwikkelen in het arbeidsproces. Maatschappelijk

binnen- en buitenland.

ondernemen helpt van alle kanten mensen dichter bij elkaar te brengen. Dat vind ik belangrijk.

WIE DRAAGT U VOOR ALS NIEUWE AMBASSADEUR? Gerd Lindemann van Holtrop & Jansma, dit is een echt

Bedrijven die echt een binding met Noordoost Friesland

Dokkums bedrijf. En Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra

hebben. Je moet je er wel echt voor in willen zetten, pas dan

Draisma zou heel goed ambassadeur kunnen worden, zij

ben je ambassadeur.

zijn erg succesvol. Verder denk ik dat iedere ondernemer in Dokkum lid moet worden, zodat we met z’n allen de regio verder kunnen helpen.

WAT IS UW FAVORIETE PLEK IN NOORDOOST FRYSLÂN? Dokkum!

Al van jongs af aan bezoek ik het Pinksterzendingsfeest in het Veenkloosterbos, dit is voor mij dan ook een bijzondere plek. Daarnaast vind ik dat de vruchtbare bovenkant, het boerengebied, een belangrijke plek is die niet vergeten mag worden. Boeren delen hun voeding met de wereld en een mooie uitspraak luidt; als je niet deelt, zul je nooit vermenigvuldigen.


NO 6

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Netwerk Noordoost Dwaande! Streekhuisbijeenkomst Noordoost Fryslân is Dwaande! Dat laten we weer zien tijdens een streekhuisbijeenkomst op maandag 23 september a.s. Bestuurders, raads- en Statenleden, betrokken regionale partijen en instanties en, ondernemers zijn die middag welkom in Streekhûs Noardeast Fryslân in Burgum. Meer informatie volgt t.z.t.

Agenda Kafee NOF

Noordoost Friese gemeenten presenteren gezamenlijk inkoopbeleid tijdens Ondernemersbijeenkomst

De volgende Kafee NOF’s zijn van

Tijdens de ondernemersbijeenkomst van de ONOF op 4 februari

16.00-18.00 uur op:

presenteerden de zes Noordoost Friese gemeenten het nieuwe gezamenlijke aanbestedingsbeleid. Dit gezamenlijke inkoop- en

Q 25 april in Herbergh De Parel van Eastermar in Eastermar Q 30 mei in Innovatiehuis Lauwersdelta

aanbestedingsbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven (ONOF) en MKB-Nederland Noord, KvK en VNO-NCW. Hiermee is de regio uniek in Fryslân.

in Buitenpost Q VRIJDAG 21 juni in Dokkum (gekoppeld

Kansen voor de regio

aan uitreiking Ondernemersprijs;

Het inkoop en aanbestedingsbeleid biedt de lokale bedrijven meer

meer info volgt)

ruimte; hogere drempel bedragen waardoor er minder snel landelijk

Q in juli en augustus is er geen Kafee NOF

hoeft te worden aanbesteed. Er komt een agenda van opdrachten die

Q 26 september in de Seedykstertoer in

worden aanbesteed. Hierdoor weten ondernemers wat er de komende jaren aan komt. Deze agenda wordt geplaatste op www.dwaande.nl, de

Marrum

gezamenlijke website van de 6 gemeenten. De ONOF zal samen met de gemeenten later dit jaar voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over het

VOLG KAFEE NOF OP TWITTER VIA @KAFEENOF

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN

nieuwe aanbestedingsbeleid.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Grote impuls voor ontwikkeling Kollum als watersportdorp Begin dit jaar werd bekend dat de stuurgroep van het

bij de uitvoering van het project Kollum Watersportdorp.

samenwerkingsverband Netwerk Noordoost, bestaande uit

Studenten gaan dan zelf projectonderdelen voorbereiden en

gedeputeerde Johannes Kramer en de zes burgemeesters uit

uitvoeren inclusief de complete administratieve en financiële

Noordoost Fryslân, instemde met het verlenen van

afhandeling. Dit natuurlijk onder leiding en met behulp van

€ 2.000.000,- aan het project ‘Kollum Watersportdorp’.

ervaren mensen. Op deze wijze kan de theorie van school daadwerkelijk in praktijk gebracht worden. Voor studenten is

Kollum regionaal centrum voor watersport

dit een echte uitdaging. Ze krijgen hiermee een stukje unieke

Het project ‘Kollum Watersportdorp’ geeft een belangrijke

werkervaring mee.

impuls aan Kollum om zich als regionaal centrum verder te ontwikkelen op het gebied van watersport, als wisselplaats en toegangspoort tot het Lauwersmeergebied en de Waddenzee.

Samenwerking ROC Friese Poort ROC Friese Poort uit Drachten en verschillende infrabedrijven en opdrachtgevers in Friesland werken nauw samen om mbo leerlingen zoveel mogelijk praktijkervaring te laten opdoen. Een project of een onderdeel van een project wordt dan uitbesteed aan de Friese Poort, die het dan samen met een aannemer in uitvoering brengt. De gemeente Kollumerland c.a. heeft met deze samenwerking eerder al goede ervaring opgedaan. Zij wil dit daarom nu ook toepassen

Veel belangstelling voor Waterfront Burgum Maandagavond 4 maart bezochten meer dan 500 mensen het gemeentehuis voor de informatiebijeenkomst over de projecten Waterfront Burgum en De Centrale As. Aan de hand van kaarten en foto’s is uitleg gegeven over de herinrichting van het gebied tussen het aquaduct van de Centrale As en de nieuw te bouwen brug in Burgum. Er is veel waardering voor de plannen.

Park Gemeente en provincie gaan voor deze projecten samen aan de slag via de methode ‘werk met werk maken’. Het park wordt vanaf het moment dat werkzaamheden aan brug en aquaduct starten gebruikt als bouwterrein. De aannemer moet na de bouw het gebied weer als park inrichten. Dit nieuwe park wordt twee keer zo groot als het bestaande park en wordt ingericht voor outdoorsporten: skeeleren, fitnessen, trimmen en klimmen. Bewegingscentrum Reset bouwt dit jaar een nieuw bewegingscentrum. Het park blijft ook openbaar toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Een fietspad langs het water over het aquaduct zal Burgum met de nog te bouwen woonlocatie aan de Wide Ie (It Djippe Gat) gaan verbinden. Voor meer informatie: www.t-diel.nl/waterfront-burgum

NO 7


Onder de naam Raadsma ToegangsBeheer (RTB) biedt Raadsma alle mogelijke deurtechnieken en elektronische toepassingen. RTB maakt het mogelijk de toegangsrechten van personen vooraf en op afstand te regelen ten behoeve van veiligheid, beveiliging en comfort. In onze moderne RTB showroom in Leeuwarden ontvangen onze adviseurs u graag om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

KENNIS IS KUNNEN

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Starters avonden in Noordoost De gemeenten uit Noordoost Fryslan, tezamen Netwerk Noordoost gaan weer gezamenlijk startersavonden organiseren. Om succesvol te kunnen ondernemen, is het belangrijk om goed voorbereid van start te gaan. Om de ondernemers van de toekomst te informeren over de start van een bedrijf, organiseren de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. in samenwerking met de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, het Innovatiehuis Lauwersdelta

Sleuteloverdracht ‘Dwaande’ veegauto Kollumerland c.a. Dongeradeel

en het Bedrijvencentrum Dokkum een tweetal bijeenkomsten:

Vrijdagmorgen om tien uur vond bij het gemeentehuis in Kollum de sleuteloverdracht plaats van de nieuwe veegauto van de gemeente Kollumerland c.a.

informatie gegeven over hoe een ondernemer in de dop zich het

Dinsdag 16 april 2013, Innovatiehuis Lauwersdelta te Buitenpost;

Dinsdag 21 mei 2013, gemeentehuis Dongeradeel te Dokkum.

Tijdens de bijeenkomsten voor starters wordt er onder meer beste kan voorbereiden op de start van een eigen bedrijf, welke stappen er genomen moeten worden en aan welke formele eisen er voldaan moet worden. Naast dit algemene gedeelte zullen er diverse bedrijven en

De sleutel werd overgedragen door de leveranciers Rinsma

instellingen aanwezig zijn op de zogenaamde ‘startersmarkt’ om

Berlikum B.V. en Bekker La Gram aan wethouder Jelle Boerema

specifieke vragen te beantwoorden. Hierbij valt te denken aan

van Kollumerland c.a. en wethouder Pytsje de Graaf van

een bank, het UWV, een internetspecialist, de Belastingdienst, de

Dongeradeel. De veegauto wordt ingezet in de gemeenten

accountant en de gemeente. Vanaf 19.00 uur is men welkom,

Kollumerland c.a. en Dongeradeel.

we starten om 19.30 uur met de presentaties.

Dankzij de samenwerking rijdt de veegauto beurtelings een

Na afloop van de bijeenkomst is er ruimte om onder het

week in Kollumerland c.a. en daarna in Dongeradeel. Daarmee

genot van een hapje en een drankje met andere startende

is het regelmatige veegonderhoud van de wegen in beide

ondernemers na te praten.

gemeenten gegarandeerd. Deelname aan de informatiebijeenkomsten is vrij toegankelijk

‘Dwaande’ logo

voor starters. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de

De veegauto is het eerste voertuig dat voorzien is van het

site van de Kamer van koophandel www.kvk.nl/ietsvooru (voor

‘Dwaande’ logo. Hiermee onderstrepen de beide gemeenten

de bijeenkomst in Buitenpost is dit uiterlijk 12 april en voor de

het belang van de samenwerking in onze regio.

bijeenkomst in Dokkum 17 mei). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Boekhorst van de gemeente

Meer info

Achtkarspelen; per e-mail

Zie voor meer informatie op de website www.dwaande.nl.

i.boekhorst@achtkarspelen.nl of telefonisch via 14 0511.

NO 9


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

De ‘Spin off’ van Esonstad Zeven jaar geleden verrees nabij het Lauwersmeer op een steenworp afstand van de waddenkust een nostalgisch Fries stadje dat inmiddels 221 woningen telt. Esonstad moest als hefboom voor de toeristische sector gaan fungeren en de economie in de regio een impuls geven. En die missie blijkt geslaagd: Esonstad trekt per jaar zo’n 65.000 extra mensen naar de regio die voor een economische impuls in de regio zorgen van 8,5 miljoen euro. In 2012 werd de mijlpaal van 1 miljoen overnachtingen bereikt.

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

NO 11

Esonstad ligt in Anjum, op 13 kilometer

bestedingen van gasten of inkoop bij lokale

Profiel

afstand van Dokkum. De woningen in oud-

leveranciers. De aanvankelijke scepsis die er

SJOERD JOUSMA

Friese stijl en de moderne terpwoningen

bij de bevolking leefde heeft dan ook plaats

Parkmanager Landal Esonstad

op de schiereilanden zijn privébezit. De

gemaakt voor overwegend enthousiasme.

verhuur wordt verzorgd door Landal. Je

Dat die scepsis er was, is niet zo vreemd,

GEBOREN

kunt er een boot huren, er is een café,

vindt Jousma: “In Oostmahorn staan zestig

2 juni 1961 in Dokkum.

snackbar en restaurant en sinds kort kunnen

woningen. Esonstad herbergt tijdens pieken

VOOROPLEIDING

liefhebbers ook terecht op de golfbaan.

2500 mensen, dat is een verhouding die er

Atheneum, Ubbo Emmius.

Ook is er een kledingwinkel, fietsverhuur en

niet om liegt. Dat kan mensen terughoudend

LOOPBAAN

een supermarkt. Esonstad biedt verder een

maken.” Maar juist de concentratie van

Dienstweigeraar, vandaar

ruim scala aan fun- en entertainment, een

toeristen op één plek is een belangrijk

in jeugdherberg gestart als

recreatieprogramma en events.

voordeel. Jousma: “Juist daardoor blijft het

barmedewerker, vervolgens

Dit aanbod is niet alleen bedoeld voor

karakter van het landschap geborgd.” En dat

doorgegroeid naar manager en in 2010

gasten van het park, maar ook voor inwoners

karakter is de kracht van het gebied: “De lucht

overgestapt naar Landal Esonstad.

van de regio. En hoewel op Esonstad alle

is hier schoon, er is rust en ruimte, ’s nachts

HOBBY’S

voorzieningen aanwezig zijn, besteden de

is het hier nog stil en kun je genieten van de

Schilderen (aquarel) en klussen.

gasten ook in de regio. De supermarkt in

sterrenhemel, want lichtvervuiling heb je hier

FAVORIETE KUNSTENAAR

Anjum profiteert hiervan bijvoorbeeld mee.

niet.”

Kees Verweij.

En dat illustreert meteen de betekenis van

FAVORIETE BOEK EN/OF FILM

Esonstad voor de regio. “Esonstad creëert

Zwaluwkolonie

Kom niet aan lezen toe helaas.

een spin off ”, bevestigt Sjoerd Jousma, als

Steeds meer zeilers weten het Lauwersmeer-

FAVORIETE FILM

parkmanager in dienst van de vereniging

gebied te waarderen. En voor sportvissers

Priest.

van eigenaren. “Niet alleen de supermarkt

is het Lauwersmeer een toplocatie, waar de

FAVORIETE MUZIEK

profiteert”, vervolgt Jousma, ”maar ook

grotere roofvissen gevangen kunnen worden.

Klassiek/algemeen.

de horeca en de winkeliers doen dat. In

Jousma: “Voor vissen is dit het laatste station

de zomer zitten de terrassen in Dokkum

voor de Waddenzee, ze vinden hier een

vol. Verder hebben we nog steeds een

plaats om te rusten en te groeien. Nergens

busverbinding met Oostmahorn en is

worden zulke grote vissen gevangen als hier.”

hier nog steeds een huisarts gevestigd.

Heel bijzonder is de grote zwaluwkolonie

Belangrijke zaken voor een gebied waar

van Esonstad, de op een na grootste van

krimp op de loer ligt.”

Nederland. Jousma: “De zwaluwen nestelen zich hier graag onder de oversteek van de

Sterrenhemel

goten. Een broedend paartje heeft 9000

Het spinoffeffect blijkt ook uit de cijfers,

muggen per dag op het menu staan. Dus op

Volgens de rekenmodellen van Recron zorgt

zwoele zomeravonden zijn we ook om die

Esonstad jaarlijks voor een economische

reden maar wat blij met deze kolonie. Ook al

impuls van 8,5 miljoen euro in de regio. Denk

mogen de vogeltjes graag poepen, wij zijn de

daarbij aan de huuromzet, maar ook aan

muggen kwijt!”


Sportief plezier voor iedereen Pitch&Putt golf Esonstad vanaf 13 juli open! Allerlei uitjes mogelijk! Na een rondje Pitch&Putt Golf gezellig naborrelen?Ê"vʜ«ÊâœiŽÊ ˜>>ÀÊii˜ÊiՎÊÌi>“Ո̍i]ÊLi`ÀˆvÇ Ո̍i]Êv>“ˆˆi`>}ʜvÊÛÀˆ}iâii˜viiÃÌ¶Ê 6>˜>vÊ`iÊ✓iÀÊÛ>˜ÊÓä£ÓʅiÌi˜ÊÜiÊ ÕˆiÊÛ>˜Ê…>ÀÌiÊÜiŽœ“Êœ«Ê`iÊL>>˜°

*ˆÌV…E*ÕÌÌÊœvʈÃÊii˜Ê“œ`iÀ˜iÊ Ã«œÀÌÊ`ˆiʜÛiÀ>ÊÌiÀÊÜiÀi`ÊܜÀ`ÌÊ }iëii`°Ê >½ÃʘˆiÌÊâœÊ}iŽ]ÊÜ>˜ÌÊ …iÌʈÃʜ«ÊiŽÊ˜ˆÛi>ÕÊë>˜˜i˜`Êi˜ ՈÌ`>}i˜`°Ê ˜Êˆi`iÀii˜ÊŽ>˜Ê…iÌtÊ *ˆÌV…E*ÕÌÌÊœvʈÃʜ«}iâiÌÊ>ÃÊ «ÕLˆiŽÃëœÀÌÊi˜ÊˆÃÊ`>>Àœ“ LiÌ>>L>>À]Ê̜i}>˜ŽiˆŽÊi˜Êœ«i˜Ê ۜœÀʈi`iÀii˜°

*ˆÌV…E*ÕÌÌÊœvÊ Ãœ˜ÃÌ>`ÊUÊ-Ž>˜ÃiÀÜiˆÊÓnÊUʙ£ÎÎÊ 6ʘÕ“ /\Êäx£™‡ÎÓʙxÊxxÊUÊiܘÃÌ>`J>˜`>°˜ Kijk voor meer informatie over alle banen op www.pitch-putt.nl

www.pitch-putt.nl/esonstad

Nu direct

Profiteer van de extra service van Van der Eems

odnruliknweerk

uw

n e l l e t s e b

YDQGHUHHPVGLUHF WQ

O

Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl

OFFSET DRUKWERK | DIGITAAL DRUKWERK | WAREHOUSING | DTP/OPMAAK | AFWERKING

Zien is geloven


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

NO 13

Profiel JOHANNES VAN ASSEN GEBOREN 20 januari 1983 in Leeuwarden. OPLEIDING

HET EINDE VAN DE WERELD

Consumptieve techniek, zelfstandig

WAD OARS

Sinds oktober vorig jaar zijn Johannes en Marieke van Assen exploitanten van Wad Oars, het hotel-restaurant in het markante, sfeervolle pand in Anjum. Min of meer bij toeval kwamen ze hier terecht. Maar het blijkt een schot in de roos. Het pand, de omgeving, de hele atmosfeer: het sloot direct aan op hun dromen. “Dit is een hele speciale plek en we willen onze gasten hier ook iets heel speciaals bieden”, aldus het tweetal.

werkend kok. LOOPBAAN Grand Café de Doelen, Noflik Bergsma, Noflik Langwar.

sfeer, de ruimte hier, het karakter van het pand,

HOBBY’S

het paste allemaal in het plaatje.”

Films, gamen en voetbal. CHARME VAN HET VAK

Minigarde

Wanneer mensen genieten en

Al ligt het hotel in ‘een uithoek’, de regio trekt

opmerken dat ze de passie in de

veel mensen. Marieke: “Dat danken we ook aan

gerechten zien.

de voortrekkersfunctie van Landal Esonstad.

LIEVELINGSGERECHT

Dat was wel een belangrijke factor in onze

“Mijn idee is dat koks niet echt een

overweging om het te doen.” De keuken is

lievelingsgerecht hebben, ik althans

Hollands en er staan veel streekgebonden

niet.”

producten op het menu. Hierdoor zijn zij ook bekroond met het Waddengoud-certificaat. Het tweetal heeft oog voor het bijzondere. “Alles

MARIEKE VAN ASSEN

draait om beleving. Niet alleen wat betreft het

GEBOREN

pand en de omgeving, ook op het bord”, vertelt

1 februari 1985.

Voor zichzelf beginnen, dat was al langer de

Johannes. “Zo serveerden we karamelmousse

GEBOORTEPLAATS

wens van Johannes na jarenlang als kok in

onlangs met een minigarde. We kennen het

Ried.

loondienst gewerkt te hebben. “Het kwam

allemaal nog wel uit onze jeugd: bij oma in

OPLEIDING

toevallig op ons pad. We reageerden op een

de keuken mocht je de garde aflikken. Daar

Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

oproep van een makelaar die uitbaters zocht

refereren we aan. Zo’n déjà vu vinden we leuk

LOOPBAAN

voor Wad Oars. We wisten alleen dat het om

om te gebruiken.”

Grand Café de Doelen, Talant, GGZ

een locatie in Noordoost Friesland ging, ergens

Friesland, Stichting Philadelphia Zorg.

tussen Stiens en Anjum.” Marieke vult aan: ”Wij

Marieke: “Wad Oars, de naam zegt het al. Net

HOBBY’S

wonen in Franeker, en we zeiden vooraf tegen

even wat anders, dat willen we bieden. Een plek

Trampolinespringen, turnen, hardlopen.

elkaar: ‘Anjum, dat is het eind van de wereld,

waar alles mogelijk is.” Johannes: “Je kunt hier

CHARME VAN HET VAK

dat doen we zeker niet’.” Dat veranderde toen

met 24 man komen voor een huisgemaakte

Fysiek bezig zijn en het contact met de

ze Wad Oars daadwerkelijk bezochten, het was

spareribs volgens geheim recept. Maar ook voor

gasten.

liefde op het eerste gezicht. Marieke: “Het bleek

een exclusief diner met kaviaar. Wil je skûtsjesilen

LIEVELINGSGERECHT

dus inderdaad om een plek ‘op het einde van de

dan regel ik dat ook voor je. We zeggen bijna

Johannes zijn huisgemaakte spareribs.

wereld’ te gaan. En we waren direct verkocht. De

nergens ‘nee’ op.”


Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De opgave is complex: de beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele waterketen om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het voortouw.

Van idee naar markt

Dit is de toekomst van watertechnologie

Watercampus Leeuwarden

In Leeuwarden is inmiddels een ‘Innovation Chain’ ontstaan die wereldwijd de aandacht trekt. Samen met onderwijs- en kennisinstituten wordt op de Watercampus onderzoek gedaan naar vragen en ideeën uit de markt. Dit onderzoek wordt gestart in het lab om daarna in het Water Application Centre op grotere schaal te worden getest. Op demosites die in een straal van 50 kilometer rondom Leeuwarden liggen, doen wetenschappers opschalingsonderzoek. Aangesloten bedrijven krijgen daarna de kans om deze in de praktijk geteste technologieën wereldwijd te vermarkten.

Bouwen aan de toekomst Vele bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebben elkaar gevonden op de Watercampus Leeuwarden. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd watertechnologisch netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk maakt. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei op te vangen en krachten fysiek te bundelen staat een uitbreiding van de Watercampus op stapel. Dit gebeurt in het groene hart van de Friese hoofdstad. In 2014 verrijst hier een toonaangevend gebouw dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk te maken.

kijk dat is ’t mooie van

leeuwarden

Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl

Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl

8ZEULOOHQHQOHQ]HQVSHFLDOLVW YRRU12)ULHVODQG

OOK ÚW BEDRIJF KAN EXTRA VERKOOPPOWER GEBRUIKEN!

MetzPoint

Reclame & Communicatie

www.metzpoint.com


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Innovatiehuis Lauwersdelta officieel van start Kwartiermaker Henk Everts heet de eerste ondernemer Jacob Duinstra met zijn startups Het Ondernemersinstituut en Bedrijfsplanopbestelling.nl van harte welkom in Innovatiehuis Lauwersdelta.

Qua exterieur wordt de voormalige Rabobank Buitenpost ook volledig gerestyled. Op de foto een impressie ‘Lauwersdelta-expert’ van Magicolr.com

Direct bij de ingang staat een massief eiken stamtafel (4,5 meter) van sponsor De Jong Houtwaren. De stichting zonder winstoogmerk wil zo laagdrempelig mogelijk zijn. Geïnteresseerde individuen en organisaties uit de gehele regio zijn van harte welkom om aan te schuiven voor een bakje koffie of thee.

Ontwerpburo Visser heeft zich laten inspireren door het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân en het Westerkwartier en dat gecombineerd met de ‘kantoorspeeltuinen’ van bedrijven zoals Google.

Omrin, zelf continue bezig met duurzame innovaties op het gebied van kringloop en recycling, is sponsor geworden van een van de brainstormruimtes. Ondernemers en betrokken organisaties kunnen deze ruimten reserveren voor overleg en creatieve sessies.

Sterc Internet & Marketing, partner vanaf het eerste uur, lanceerde onlangs de vernieuwde website www.lauwersdelta.nl. Daarop vanzelfsprekend ook aandacht voor de verschillende activiteiten in Innovatiehuis Lauwersdelta. Zo doet donderdag 30 mei om 16.00 uur de maandelijkse regiobijeenkomst #KafeeNOF Buitenpost aan.

NO 15


WIFI HOTSPOT

WiFi erbij?

Bied WiFi bij de koffie. Dat vinden mensen leuk. Een koekje bij de koffie is lekker, WiFi bij de koffie een must. Het gebruik van smartphones en tablets is de afgelopen jaren explosief gestegen. Mensen willen overal mailen, appen en twitteren. Een WiFi-hotspot wordt enorm gewaardeerd. Het bieden van gratis WiFi is een onderscheidend, in de toeristische branche is het zelfs een bepalende factor! Kabelnoord Zakelijk levert WiFi Hotspots in Noordoost-Friesland.

Kijk voor meer informatie op www.kabelnoordzakelijk.nl of bel 0519-701 701 en vraag naar Geert Hoogsteen.

www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum Telefoon (0519) 701 701


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

Dorpshuis Nieuwe Stijl EEN INNOVATIEF TOTAALCONCEPT IN BURUM Op 24 januari 2013 is het Dorpshuis Nieuwe Stijl in Burum geopend. In Burum worden, met behulp van nieuwe technologie, diensten en voorzieningen ‘teruggebracht’ in het dorp en zelfs tot in de huiskamer. Dorpshuis Nieuwe Stijl is een voorbeeldproject voor andere regio’s of dorpen in een vergelijkbare situatie (terugloop van voorzieningen, vergrijzing, minder jongeren). Het doel is de sociale samenhang en de leefbaarheid te versterken en de kwaliteit en kwantiteit van diensten en voorzieningen te verbeteren. Verschillende nieuwe (digitale) diensten op het gebied van welzijn en zorg ondersteunen ouderen die graag langer zelfstandig willen blijven wonen in het dorp.

Zo kunnen Burumers:

Bovendien is het project bedoeld om de sociale functie (voor

• onderlinge hulp regelen via WeHelpen.nl;

jong én oud) van het dorpshuis Toutenburg te versterken.

• zich via het portal aansluiten bij een ‘veilige’ Burumse Social

Het unieke van het project Dorpshuis Nieuwe Stijl zit hem in de koppeling van digitaal en fysiek. Overheid, burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers werken in het project samen aan een digitaal portaal waarin verschillende zorg- en welzijnsdiensten zijn ondergebracht. Dit portaal

community en zo met elkaar informatie, nieuws en foto’s delen; • met elkaar boodschappen doen of een uitstapje maken met de Boodschappen-plusbus; • boeken ruilen met elkaar (dit is nog in ontwikkeling).

is voor de inwoners van Burum vanuit huis via internet toegankelijk.

Het pakket van diensten wordt in nauw overleg met het dorp en potentiële dienstverleners verder uitgebreid. De bedoeling

Wil men via

is dat er een levensvatbare en duurzame economische mix

beeldverbinding

van activiteiten komt in het dorpshuis Toutenburg (digitaal

contact leggen met

én fysiek).

de gemeente of de wijkverpleegkundige,

Kollumerland wil een leefbare gemeente zijn. In de visie van

dan kan dit via het

de gemeente betekent dit dat individuele bewoners in staat

virtuele loket in het

moeten zijn vorm te geven aan hun dagelijkse leefsituatie

dorpshuis Toutenburg.

en kunnen en willen participeren in de samenleving. Het

Hiervoor is een mooie

versterken van de (samen)(zelf )redzaamheid en eigen kracht

ruimte ingericht.

van inwoners staat centraal in dit project: de inwoners worden daarin gefaciliteerd door nieuwe methodieken.

Het portaal (burum.openportaal.nl) biedt diensten en

Het project is een initiatief van de Provincie Fryslân en de

toepassingen die de sociale samenhang, die in Burum

gemeente Kollumerland c.a. en wordt mogelijk gemaakt door

overigens nog prima is, verder kunnen versterken.

subsidie vanuit Vital Rural Area.

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN

11


DĂŠ redenen waarom u kiest voor ZwemCentrum Kollum

t

Verkozen tot Zwembad van het Jaar 2012

t

Maandelijks diplomazwemmen

t

Snel van start (geen wachtlijsten)

t

Individuele ontwikkeling van het kind staat centraal

t

Kleine groepen (max 6 leerlingen per instructeur) t

t

Instructeurs zowel bij A, B en C mee in het water

t

Zwemles gelijk in diep water met de Swimsafe

t

Persoonlijke intake (maatwerk)

t

Warm water 32

t

Intensieve begeleiding

t

Milieuvriendelijk, geen agressief chloor

t

Met veel plezier leren zwemmen

K

Persoonlijke aandacht

ZwemCentrum Kollum Willem Lodewijkstraat 47, Kollum tel. 0511-544602 - info@zc-kollum.nl

Ook voor feesten en partijen!


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLร‚N KOLLUMERLAND C.A.

ZWEMCENTRUM KOLLUM - ZWEMBAD VAN HET JAAR 2012

Unieke zwemles Zwemcentrum Kollum is een particuliere organisatie waarin zwemactiviteiten worden aangeboden en waarin sfeervolle horeca aanwezig is (feesten, recepties etc.). Het bad heeft een temperatuur van minimaal 32ยบC, waardoor het bad ook prima geschikt is voor senioren, revalidatie en minder validen.

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN

13


Timmerwerk & Meubelmaker

Geert Veenstra Meubels en Keukens op maat Interieurbouw • Kozijnen Houtbewerking • Timmerwrk

Hayemaweg 2, 9291 NE Kollum | tel. 06 54685821

www.geertveenstra.nl

-DDS3RVWPD 6FKLOGHU 2QGHUKRXGVEHGULMI

Henstra Watersport Tel: 06 122 79 846 info@henstrawatersport.nl Voor: SCHILDEREN - BEHANGEN BEGLAZING - TIMMERWERK SIERPLEISTER Leeuwerikstraat 28 - 9291 BG Kollum T. 0511-45 25 04 M. 06 53 98 43 51 E. jacobpostma@hetnet.nl

Buitenboordmotoren - Reparatie - Boten


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLĂ&#x201A;N KOLLUMERLAND C.A.

De nieuwste technieken

betere toekomst, fors hadden geĂŻnvesteerd in de technische

De modernste technieken zijn toegepast om het klimaat zo

aspecten van ons ZwemCentrum. Niet alleen de techniek

aangenaam mogelijk te maken:

maar ook de wijze waarop les wordt gegeven is bijzonder. Het

â&#x20AC;˘ Er is zoutelektrolyse toegepast in plaats van chloor en

kind staat centraal. Daar hebben we bewust voor gekozen en

zwavelzuur (zuivering op natuurlijke wijze)

uiteindelijk zien we daarvan het resultaat.

â&#x20AC;˘ Er is een koolfilter (ureumfilter) geplaatst in de bypass â&#x20AC;˘ Er zijn 2 badwaterpompen in plaats van 1 geplaatst, hierdoor is de continuĂŻteit gewaarborgd â&#x20AC;˘ Het bad (afmeting van 14 bij 6 meter) heeft een overloop goot en een ingebouwde trap (ergonomisch) â&#x20AC;˘ De wanden zijn voorzien van geluiddempend materiaal om de geluidssdruk te beperken

Wijde omtrek Toen we begonnen hadden we best een idee over waar onze leerlingen vandaan zouden komen. Tot onze verbazing is het gebied alsmaar groter geworden. We ontvangen nu leerlingen uit Leeuwarden, Drachten, Ternaard, Ulrum, Leens en ga zo maar door. We begonnen met de spreekwoordelijke 2 man en een paardenkop en het concept is inmiddels

Geen nummer

uitgegroeid tot 3 vestigingen met ruim 18 medewerkers.

De zwemactiviteiten staan in het kader van de individuele aandacht, zo krijgen alle zwemlesleerlingen eerst een

Onze toekomst

uitgebreide intake. De instructiegroepjes blijven bewust

Waar zouden we zijn zonder onze leerlingen en gasten en

klein, zodat er altijd voldoende aandacht is door de

alle andere mensen die zich op wat voor manier dan ook voor

zweminstructeur of instructrice voor elke leerling. Gericht

het ZwemCentrum inzetten of hebben ingezet. Zonder hen

zwemonderwijs zorgt ervoor dat de leerlingen op zijn of

was deze ontwikkeling niet mogelijk geweest en dat beseffen

haar eigen tempo de juiste aansturing en instructie krijgt.

wij maar al tegoed, Bedankt! Wij gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet. Natuurlijk hopen we van harte dat wij op

Historie

jullie steun mogen blijven rekenen.

Op 28 december 2005 openden wij voor het eerst de deuren van ons ZwemCentrum. Toen al een heel bijzondere gebeurtenis omdat wij met het oog op de toekomst, een

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN

+DQV3DQWMHV0LFKHO9DDWVWUD HQ5RQDO3DQWMHV 

15


FOURAGEHANDEL & TRANSPORTBEDRIJF Telefoon: 0594 - 68 70 24 E-mail: info@zuidema-agrotrans.nl

Unieke tourfiets met zeer krachtige ondersteuning en grote actieradius.

ION RXS+ Sram Via 24

€ 2.599,-

LUINSTRA FIETSEN Het juiste adres voor al uw onderhoud en reparaties van uw tweewielers. Vooral gespecialiseerd in de elektrische fiets. Let op Luinstra Fietsen heeft op koniginnedag spectaculaire aanbiedingen! Op een fiets van Luinstra bent u de koning te rijk! LUINSTRA TWEEWIELERS Voorstraat 108 9291CN KOLLUM


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN KOLLUMERLAND C.A.

17

VEELZIJDIGHEID MEERWAARDE VAN BOUWBEDRIJF D. ADEMA UIT WESTERGEEST

‘Van nieuwbouw tot restauratie, wij doen het allemaal’ In de bouwbranche zijn faillissementen aan de orde van de dag. Bouwbedrijf D. Adema uit Westergeest is een positieve uitzondering in deze economisch zware tijden. Uiteraard heeft ook dat bedrijf last van de crisis, maar de orderportefeuille blijft redelijk gevuld. De oorzaak daarvan? Mede-eigenaar Hein Adema houdt het op de veelzijdigheid van zijn onderneming. “Van nieuwbouw tot restauratie en van verbouw tot renovatie, wij hebben het allemaal in huis. Bovendien zorgen we er door de manier van bedrijfsvoering voor dat we geen hoge vaste lasten hebben. Ook zijn we aangesloten bij BouwGarant. Dat geeft extra vertrouwen en betere garanties voor de klant. ” Bouwbedrijf D. Adema v.o.f. is een echt

een bedrijfspand neer of zorgen voor de

Profiel

familiebedrijf. Met de broers Jaap en Hein

duurzame (na-) isolatie of de energievoorziening

HEIN ADEMA

staat de derde generatie van het in 1936

van een woning. Het voordeel daarvan is dat als

Samen met zijn broer Jaap eigenaar van

opgerichte bedrijf aan het roer. In al die jaren

het met het ene segment slechter gaat we dat

Bouwbedrijf D. Adema in Westergeest

heeft het bedrijf zich op basis van vakmanschap

vaak weer kunnen compenseren met werk in

GEBOREN

ontwikkeld tot een modern allround

een ander segment. Zo hebben we een project

12 december 1975 in Westergeest.

bouwbedrijf. Wat volgens Hein Adema in al die

van dertien nieuwe woningen in Gerkesklooster

BURGERLIJKE STAAT

jaren niet is veranderd, is de positie van de klant.

opgeleverd en neemt het aantal opdrachtgevers

Gehuwd, twee kinderen.

“Die staat bij ons echt centraal. Waar wij ons in

uit de agrarische sector de laatste jaren toe.

LOOPBAAN

onderscheiden in vergelijking met veel andere

Het verbeteren van de woningvoorraad zal in

Na zijn studie bouwkunde aan de

bedrijven is het goed luisteren naar de klant. We

de toekomst ook een steeds grotere rol gaan

MTS en de aannemerscursus is hij in

willen precies weten wat zij wensen. Wij denken

spelen. Daarom zijn we aangesloten bij ‘Meer

het familiebedrijf terecht gekomen. In

niet voor de opdrachtgevers, maar denken met

Met Minder Energie’.”

1997 heeft hij samen met zijn broer de

hen mee en proberen daar op basis van ons vakmanschap op in te spelen.”

leiding van het bedrijf van hun vader

Bovendien beschikt het bedrijf over een eigen

overgenomen.

timmerwerkplaats. Adema: “We kunnen veel

HOBBY’S

Meerwaarde

in eigen beheer en helemaal op maat maken,

Grensrechter bij het 2e elftal van WTOC,

Een andere pijler is de veelzijdigheid van het

waardoor we ook in staat zijn naar de best

motorrijden en cornet spelen in een

bedrijf. Ook dat is een meerwaarde in deze tijd,

passende oplossingen te zoeken.” Vooral voor

brassband.

weet Adema. “Wij zijn van alle markten thuis.

restauratieklussen, volgens Adema toch het

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie,

mooiste werk, is dat heel handig. “Dan kom je er

wij draaien onze hand er niet voor om. We

vaak niet met standaardoplossingen en gaat het

verbouwen en renoveren, maar zetten evengoed

echt om maatwerk.”

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


- Advertorial QWestra Bouwservice Kollumerzwaag ofďŹ cial dealer Burnies Westra Bouwservice uit Kollumerzwaag is official dealer van De Burnies Terraskachel. Volgens Gosse Westra voegt de Burnies Terraskackel iets toe aan de â&#x20AC;&#x153;buitenbelevingâ&#x20AC;? en kan men dankzij het unieke ontwerp buiten genieten tot in de late uurtjes. Door de goede verbranding is hij zuinig met hout en is er weinig as. De nieuwe showmodellen kunt u bekijken op locatie bij Westra Bouwservice.

U bent gespot... .MCDQMDDLĂ&#x201E;LDDQĂ&#x201E; LDSĂ&#x201E; KE@ JQMLBCPLCKCPXGCRSKMECJGHIFCBCLCL@CLSRSI?LQCL 3E??R SGRB?EGLECL??LCLSUCCRXGAFRCMLBCPQAFCGBCL 3MLBCPLCCKR  JD?I?LSB??P@GHMLBCPQRCSLCLMNFCREC@GCBT?L?AAMSLR?LAW  @CJ?QRGLECL @CBPGHDQISLBGECX?ICL JMLCLCLQMAG?JCXCICPFCGBCL ?JJCQU?RB??PKCCTCP@?LBFMSBR 

...voor de OndernemersPrijs Noordoost Friesland 2013! Welkom op de rode loper! Strijkt u dit jaar met de eer als beste ondernemer van Noordoost Friesland? Of kent u een ondernemer die het absoluut verdient om de OndernemersPrijs Noordoost Friesland in ontvangst te nemen? Meld het bedrijf dan aan vóór 3 mei 2013 op de website: www.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl Op 21 juni 2013 reikt gedeputeerde Hans Konst tijdens een feestelijke ďŹ nale avond in Dokkum de 5de OndernemersPrijs van Noordoost Friesland uit. In samenwerking met Kafee Noordoost Friesland is de prijsuitreiking van de OndernemersPrijs een uitstekend netwerkmoment voor ondernemers en bestuurders uit Noordoost Friesland.

5GJRSUCRCLFMCJD?SB??P@GHI?LMLBCPQRCSLCL+??IECPSQR CCL?DQNP??ITMMPCCLTPGH@JGHTCLBECQNPCI  )CPIQRP??R )MJJSK 2CJCDMML IMJJSK?JD? ?AAMSLR?LRQ LJ VVV @KE@ @BBNTMS@MSR MKĂ&#x201E;

Prijs De winnaar van de OndernemersPrijs Noordoost Friesland ontvangt, naast eeuwige roem, een mediapakket en een uniek kunstwerk gemaakt door Hans Jouta. Doelgroep Ondernemers uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel kunnen deelnemen aan de OndernemersPrijs Noordoost Friesland.

Deze ondernemers gingen u voor: Winnaar 2012 Sabina Reitsma en Femmechien van der Heide - Reitsma, Winnaar 2011

Winnaar 2010 Winnaar 2009

De Posthoorn, Dokkum Willem Kooistra en Wijnand Fijnvandraat, PTH Groep, Kollumerzwaag Geesje Duursma, De Pleats, Burgum Douwe Jan Boersma, Health2Work, Surhuisterveen

Meer informatie?

(ISRHIVRIQIRHIQIRWGIRXVEEP

Meer informatie over de OndernemersPrijs Noordoost Friesland kunt u vinden op de website www.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl of volg ons op Twitter @OndernemerNOF

OndernemersPrijs Noordoost Friesland wordt gesteund door Dwaande!


6XCBOL[BLFOOFU[P HFTUSPPNMJKOEBMTVXCFESJKGT QSPDFTTFO%BUJTIFUJEFF 6 IFFGU IFU BM ESVL HFOPFH NFU POEFSOFNFO %BBSPN NPFUFO EF EBHFMJKLTF GJOBODJ¿MF [BLFO HFXPPO HFTUSPPNMJKOE [JKO ;PEBU IFU CFUBMJOHTWFSLFFS TPFQFM WFSMPPQU  EF LSFEJFUFO PQ NBBU [JKO FO EF CFESJKGTSJTJDPhTBGHFEFLU%FBDDPVOUNBOBHFSWBOEF3BCPCBOLCFHSJKQUEBU8JMUVPPLEBUEFEBHFMJKLTF GJOBODJ¿MF [BLFO TPFQFM MPQFO  /FFN EBO DPOUBDU PQ NFU 3BCPCBOL #VSHVN%F -BVXFST WJB UFMFGPPOOVNNFS  

6XCVTJOFTTHBBUBMUJKEWFSEFS POT DPNNJUNFOUPPL 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

XXXSBCPCBOLOMCVSHVNEFMBVXFST


Riddersmaweg 2 | 9291 NC KOLLUM Tel. 0511 - 45 25 25 | Fax 0511 - 45 34 07 houthandel@barkmeijerbv.nl

Ondernemend Noordoost Friesland - editie Kollumerland ca - maart 2013  

OF verzorgd in samenwerking met de gemeente Sudwest-Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Sudwest-Fryslân. De vijf gemeenten in N...