Page 1

Ondernemend

Noordoost Fryslân editie DANTUMADIEL NR 8, december 2013

De metamorfose van Feanwâlden n Op bedrijfsbezoek n Werkzaamheden De Centrale As in Dantumadiel van start n ‘Het is fantastisch om met hout te werken’ n Ambachtelijke daken: ‘De kers op de taart’


INHOUD 3 Voorwoord 4 de metamorfose van Feanwâlden 7 Op bedrijfsbezoek 9 column dicky van der meer NO 1 Noordoost Fryslân krijgt nieuwe organisatie voor marketing en gastheerschap NO 2 Karel Trommelen houdt ondernemers en gemeenten spiegel voor NO 5 Startende ondernemers enthousiast over serie ‘dwaande met je bedrijf’ NO 7 Het nieuwe winkelen NO 9 de 5 van.... NO 10 Werken in de delta NO 13 dijk Optiek bijna 50 jaar NO 15 Kort regionieuws 11 Kort nieuws 13 ‘Het is fantastisch om met hout te werken’ 15 de kers op de taart 18 Kort nieuws

11

Gemeente Dantumadiel hynsteblom 4, 9104 br Damwâld post: postbus 22, 9104 zg Damwâld telefoon: 14 0511 Fax: (0511) 423 139 e-mail: post@dantumadiel.eu twitter: @dantumadiel W W W. D A N T U M A D I E L . E U

n vOlg Ons nu OOk via

en

13

15


OnDernemenD nOOrDOOst Fryslân dANtUMAdiel

3

Ondernemend

Noordoost FryslâN editie dANtUMAdiel NR 8, decembeR 2013

VOORWOORD geachte ondernemers, de afgelopen tijd is er veel gepraat en nu gaan ‘de handen uit de mouwen’. dit nummer van Ondernemend dantumadiel staat in het teken van foarútgong!

De metamorfose van Feanwâlden n Op beDrijFsbezOek n WerkzaamheDen De Centrale as in DantumaDiel van start n ‘het is FantastisCh Om met hOut te Werken’ n ambaChtelijke Daken: ‘De kers Op De taart’

Colofon er zijn veel projecten waar de gemeente zich voor inzet. Om te beginnen gebeurt er van alles onder de vlag van ‘Feanwâlden Foarút’: onder meer een herinrichtingsplan voor de Koemarkt en het stationsgebied. bij deze plannen worden ondernemers en burgers nauw betrokken om zo samen tot een besluit te komen. Inmiddels is er veel gepraat en heeft ieder zijn of haar stem laten horen. Als wethouder mocht ik deelnemen aan de informatieavond van Feanwâlden Foarút en ik kan zeggen dat ik er trots op ben dat we samen al zover zijn gekomen. Feanwâlden gjit foarút! In de Westereen is de herinrichting van het winkelcentrum bijna klaar. de vervanging van de riolering en herbestrating zijn een feit. de finishing touch in de vorm van nieuwe verlichting, bankjes etc. volgt binnenkort. Ook voor de centrale As geldt dat we flinke stappen hebben gemaakt. de werkzaamheden voor de centrale As in dantumadiel zijn van start gegaan en de eerste veranderingen beginnen vorm te krijgen. In deze editie aandacht voor bovengenoemde projecten. daarnaast starten we in 2014 met de bouw van de brede School in de Westereen en de verbouw van de Skierstins in Feanwâlden en de Krúswei in damwâld. Allemaal projecten die werk genereren.

Uitgeverij OF bV / NOVemA bV i.s.m. gemeente dantumadiel Bladmanagement OF/NOVemA bV ed Klijnman Advertentie-exploitatie Administratie Novema bV Tussendiepen 21 9206 AA drachten Tel. 0512-366326 contactpersonen: jos miedema 06-15262182 gert de Lange 06-10556784 Contactgegevens gemeente Dantumadiel: dicky boomsma-van der meer Wim Oosterhuis Hynsteblom 4, Postbus 22 9104 zg damwâld www.dantumadiel.eu ondernemen@dantumadiel.eu

ik bij mooie bedrijven met enthousiaste hardwerkende ondernemers.

Redactie Narvic media & communicatie menno bakker (hoofdredactie) Ingrid van damme (eindredactie)

Inmiddels hebben de koude dagen hun intrede gedaan en nadert kerst. een tijd van bezinning en

Fotografie ed Klijnman, Frans Fazzi

Verder in dit blad foto’s van de bedrijfsbezoeken die ik de afgelopen tijd heb afgelegd. Opnieuw was

samenzijn… Ik winskje jimme hiele noflike krystdagen ta en en alle lok en sûnens foar 2014! Siepie Hylkema Wethouder gemeente Dantumadiel

Vormgeving Sprog | strategie + communicatie Druk drukkerij van der eems

© copyright 2013. de uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.


4

ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân dantumadiel

De metamorfose van Feanwâlden

‘Het wordt ook aantrekkelijk voor ondernemers op zoek naar een winkellocatie’ n Vo l g o n s n u oo k v i a

en


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân dantumadiel

5

Het centrum van Feanwâlden ondergaat in het voorjaar van 2014 een metamorfose. Er ontstaat een uitnodigend open plein tussen de Haadstrjitte en het winkelhart op de Koemarkt. Verder wordt er gewerkt aan een multifunctioneel centrum en zijn er plannen om het stationsgebied een facelift te geven. Cees Dijkstra en Erik Hengst van middenstandsvereniging Handel en Ambacht Veenwouden zijn er blij mee. “Dat Feanwâlden een prachtig dorp is, komt

is de inrichting van een grand café, waarvan

straks nog veel beter tot zijn recht”, zegt Erik

alle inwoners gebruik kunnen maken. Ook de

Profiel

Hengst van DIO Drogist Hengst. “Als mensen

herinrichting van het stationsgebied staat op

Erik Hengst (50)

nu door het centrum rijden, dan zien ze niet

de metamorfose-agenda van Veenwouden.

DIO Drogist Hengst.

of nauwelijks dat wij aan de Koemarkt een

Het station wordt mogelijk uitgebreid met een

burgerlijke staat

mooi winkelcentrum hebben. Dat zien ze

transferium voor Noordoost-Friesland. In dit

Getrouwd met Lia. Drie kinderen.

straks wel.” Cees Dijkstra van Dijkstra Mode

gebied kan dan tevens ruimte worden gecreëerd

Favoriete vakantieland

knikt instemmend. “Het wordt zoals wij als

voor andere voorzieningen, zoals compacte

Italië.

ondernemers het graag willen. De entree

werkplekken.

van de Koemarkt wordt vanaf de Hoofdstraat

Hobby’s: “Onder andere bootje varen.”

zichtbaar. Dat nodigt uit om een kijkje te gaan

Loyaliteit

Zou wel eens een goed gesprek

nemen. Het wordt een aantrekkelijk gebied. Voor

De namen Dijkstra en Hengst zijn al sinds 1964

willen voeren met?

de consument. Maar ook voor ondernemers

verbonden met de middenstand in het dorp.

“Doutzen Kroes. Na haar carrière is zij

die op zoek zijn naar een winkellocatie. De

De huidige eigenaren vertegenwoordigen de

overigens van harte welkom in ons

Koemarkt is een prima plek om je te vestigen.

tweede generatie. Erik Hengst volgde in 1989

mooie dorp.”

Een schoenenwinkel, een groentespecialist en

zijn moeder op. Samen met zijn echtgenote runt

een vishandel zouden hier bijvoorbeeld prima

hij het winkelbedrijf. Cees Dijkstra staat sinds

passen. Ook voor de leefbaarheid van het dorp is

2003 aan het roer. Ook zijn vrouw en zijn drie

een breed winkelaanbod een goede zaak.”

zussen werken in de zaak. Over het ondernemen vanuit een dorp zijn de beide ondernemers

Open plein

positief. Cees Dijkstra: “Ik vind dat de loyaliteit

Nu de gemeente en woningcorporatie Thús

van klanten in een dorpsgemeenschap groter

Wonen overeenstemming hebben bereikt over

is dan in de steden. Mensen kennen ons en wij

de aankoop en afbraak van het pand van de

kennen de mensen. Daardoor kunnen we ons

Hubo aan de Haadstrjitte, is de weg vrij voor

assortiment veel beter laten aansluiten bij de

de gewenste verandering. De eigenaar van de

smaak en voorkeur van onze doelgroep. En

Hubo zet overigens een deel van zijn winkel

verder krijg je een goede band met elkaar. Ook

Profiel

voort in een winkelpand aan de oostzijde van

dat vind ik waardevol.” Erik Hengst ziet nog een

Cees Dijkstra (47)

de Koemarkt. Met de verwijdering van het

ander voordeel: de criminaliteit in dorpen is

Dijkstra Mode.

Hubo-pand krijgt de Koemarkt een directe

relatief klein. “Als winkelier in de stad moet je

burgerlijke staat

verbinding met de Haadstrjitte. Er ontstaat een

overal ogen en oren hebben, want anders loop

Getrouwd met Durkje. Drie kinderen.

open plein, waardoor de winkels vanaf de weg

je elke dag het risico dat er wordt gestolen.

Hobby’s

zichtbaar zijn. Een andere project is de realisatie

Winkeldiefstal is nog altijd een groot en kostbaar

“Muziek in het algemeen en gitaar-

van een multifunctioneel centrum, waarvoor

probleem. In het dorp heb je daar nauwelijks last

spelen in het bijzonder. Ik speel in een

de locatie van het gebouw de Mienskip de

van. Dat werkt een stuk prettiger.”

bandje.”

beoogde plek is. Het centrum moet ruimte

Goed gesprek met

bieden aan het ouderenwerk, het jongerenwerk,

“Iemand van ontwikkelingssamenwer-

de PKN gemeenschap (voor kerkdiensten) en de

king. Hoe kan het toch dat het geld lang

verenigingen in het dorp. De laatste groep moet

niet altijd terecht komt bij de mensen

er bijvoorbeeld kunnen vergaderen. Optioneel

die het keihard nodig hebben.”


Second Second opinion? opinion?

MANAGEMENT & ADVIES TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak

A.J. van Campen M +31 6 14 18 94 65 Voorweg 9 9104 BS Damwoude T +31 85 273 52 38 ajvancampen@enerflow.nl www.enerflow.nl Desman Servicedealer

delingen Klantenbeoor n 8,6. elen ons met ee Klanten beoord ons aan. 100% beveelt

lf oordeel ons ze rdelingen of be boersma.nl ijf Bekijk de beoo dr be to au ite www. via onze webs

Krijgt Krijgt uu als als (startende) (startende) ondernemer ondernemer wel het juiste advies begeleiKrijgt als (startende) ondernemer wel het juiste advies en en begeleiKrijgt uu als (startende) ondernemer ding? Geen goed gevoel of gewoon wel het het juiste advies enofbegeleibegeleiding? Geen goedadvies gevoel gewoon wel juiste en behoefte aan een second opinion? ding? Geen goed gevoel ofopinion? gewoon behoefte aan eengevoel secondof ding? Geen goed gewoon Maak met een behoefte aan afspraak een second second opinion? Maak een een afspraak metopinion? een behoefte aan een specialist! eerste consult Maak een eenHet afspraak met eenis specialist! Het eerste met consult is Maak afspraak een gratis. Samen op pad voor specialist! Het op eerste consult gratis. Samen pad consult voor een een specialist! Het eerste isis gezonde bedrijfsvoering! gratis. Samen op pad pad voor voor een een gezonde bedrijfsvoering! gratis. Samen op

A. A. v/d v/d Meulenstrjitte Meulenstrjitte 12-14 12-14 9271 BL De 9271 BLMeulenstrjitte De Westereen Westereen12-14 A. v/d v/d Meulenstrjitte 12-14 A. Tel. 44 38 Tel. 0511 44Westereen 38 40 40 92710511 BL De De Westereen 9271 BL DeWestereen@DVEN.nl DeWestereen@DVEN.nl Tel. 0511 0511 44 44 38 38 40 40 Tel. www.DVEN.nl www.DVEN.nl DeWestereen@DVEN.nl DeWestereen@DVEN.nl

De De Westereen Westereen Drachten Drachten Leek Leek Surhuisterveen Surhuisterveen

www.DVEN.nl www.DVEN.nl

De Westereen Westereen Drachten Drachten Leek Leek Surhuisterveen Surhuisterveen De

gezonde bedrijfsvoering! bedrijfsvoering! gezonde


OnDernemenD nOOrDOOst Fryslân dANtUMAdiel

op bedrijfsbezoek wethouder siepie Hylkema en bedrijvencontactfunctionaris Dicky van der meer gaan regelmatig samen op bedrijfsbezoek. De afgelopen tijd waren zij onder meer te gast bij: Autobedrijf boersma in wâlterswâld: Op de foto’s wethouder Siepie Hylkema en vader en zoon boersma in het familiebedrijf waar in- en verkoop alsmede reparatie van auto’s plaatsvindt. daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd in sleepen bergingswerkzaamheden in de regio.

total in De westereen: Wethouder Siepie Hylkema in gesprek met exploitanten yvonne en bert dijkstra in de Totalshop in de Westereen. Naast dit station runnen zij nog een drietal tankstations, onder meer in damwâld en broeksterwâld.

7


8

OnDernemenD nOOrDOOst Fryslân dANtUMAdiel

werkzaamheden De Centrale As in Dantumadiel van start bijgaand een aantal foto’s van werkzaamheden in het kader van de aanleg van de centrale As. Het gaat hier vooral om voorbereidende werkzaamheden. de leidingen van diverse nutsvoorzieningen moeten verlegd worden om de definitieve werkzaamheden ten behoeve van de centrale As mogelijk te maken. Ter hoogte van de boppewei is men druk bezig met gestuurde boringen over een redelijk grote afstand. Ter hoogte van de goddeloze Singel wordt een grote waterleidingbuis omgelegd. de huidige buis ligt zeer nadrukkelijk in de weg . Ook zijn de eerste contouren zichtbaar van de omleidingsroute. deze route, die over enkele maanden in werking zal treden, ter hoogte van het geplande halve klaverblad dient om de werkzaamheden ten behoeve van het halve klaverblad mogelijk te maken vrij van het doorgaande verkeer.

n vOlg Ons nu OOk via

en


OnDernemenD nOOrDOOst Fryslân dANtUMAdiel

colUMN

omdenken In alle soorten en maten verzamel ik ze:

duct, in de nieuwe economie gaat het steeds

spreuken. Ouderwetse tegeltjeswijsheden

meer om een ander soort groei: in betekenis,

en moderne quotes. In het Frysk, Neder-

in ontwikkeling, ontplooiing en in geluk. de

lands, engels of andere taal; ik ben er gek

rol van geld gaat terug van doel op zich naar

op. Vaak zijn het wijsheden in een notendop

duurzaam ruilmiddel voor andere waarden.

die stof tot nadenken bieden op allerlei ge-

zoals het ook ooit bedoeld was.

bieden. Het mooie van deze korte teksten is

de ontwikkelingen die uiteindelijk zullen lei-

dat ze zich gemakkelijk laten delen met an-

den tot een nieuwe economie kosten tot nu

deren, wat vaak weer interessante discussies

toe veel tijd, de meeste mensen houden van

teweeg brengt.

nature nu eenmaal graag vast aan bekende

Op het gebied van de veranderende econo-

structuren en zijn huiverig voor het onbe-

mie passeerden de afgelopen maanden zoal

kende. door zaken ook vanuit andere per-

de volgende kreten mijn bureau: “Klein, het

spectieven te beschouwen en “om te denken”

nieuwe groot”, “delen, het nieuwe hebben” en

kunnen we onszelf en de maatschappij een

zelfs “Krimp, het nieuwe groeien”.

grote dienst bewijzen. Loslaten van het oude

de laatste tijd kom ik veel quotes tegen van

om sneller plaats te maken voor het nieuwe,

“Omdenken”. de Omdenk-boeken van ber-

nu nog deels onbekende.

tholt gunster bestaan alweer een aantal jaren

een mooi voorbeeld is de “participatie-

en staan ook in mijn boekenkast. Omdenken

samenleving”, een term die de laatste tijd

is denken in termen van mogelijkheden in

steeds luider rond zingt. de overheid trekt

plaats van problemen. Het is een manier van

zich op bepaalde gebieden noodgedwongen

denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid

terug en van burgers en bedrijven wordt ge-

zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. je

vraagd deze leemten op te vullen. Ik ben ervan

gebruikt in feite de energie van het probleem

overtuigd dat dit kansen biedt en zal leiden

voor iets nieuws. dit klinkt vrij theoretisch,

tot meer maatschappelijke dwarsverbanden

maar is in werkelijkheid veel praktischer toe-

en een nauwere samenwerking tussen bur-

pasbaar dan het lijkt.

gers, ondernemers en overheid vanuit betrok-

We leven in een spannend tijdsgewricht

kenheid. Want “de maatschappij, dat zijn wij”.

waarin bestaande kaders wegvallen en oude

Samen. en samen staan we sterk!

dogma’s en denkwijzen plaats maken voor

In dit geval kan ik niet anders dan afsluiten

nieuwe inzichten. Ook en misschien wel voor-

met een toepasselijke quote. deze is van

al op economisch gebied wringt en schuurt

de Amerikaanse psycholoog en schrijver

het al een aantal jaren behoorlijk. Lag voor-

Wayne dyer:

heen de focus op financiële groei, meer con-

“If you change the way you look at things,

sumptie en een hoger bruto Nationaal Pro-

the things you look at change”.

Dicky van der Meer bedrijvencontactfunctionaris gemeente dantumadiel ondernemen@dantumadiel.eu

9


VISSER toor n a k s t n a t n accou

Wij kunnen u bijstaan en adviseren bij o.a.: • • • • • • • • •

Inrichten van uw administratie Kiezen van een rechtsvorm Starten van een onderneming Investeringsbeslissingen Samenstellen jaarrekening Bijwerken administratie Fiscale aangiften Salarisadministratie Belastingaangiften (ook voor particulieren) Mogelijkheden de Bruin isolatie

Visser Accountantskantoor T.E. Teunissenwei 4 9104 ER Damwâld t. 0511 - 42 12 97 f. 0511 - 42 47 94 e. info@accountantskantoorvisser.nl i. www.accountantskantoorvisser.nl

thermische isolatie • akoestische isolatie Brandwerende isolatie • scheeps isolatie utiliteitsbouw

De Bruin Isolatie Postbus 57 | 9270 AB | 0511-449537 | info@debruinisolatie.nl

Hoofdstraat 14 Oudbuurt 19 Veenwouden 9269 SZ Veenwouden 9145 SE Ternaard tel. 0511 - 472 161 tel. 0511 - 472 161 tel. 0519 - 571 489 - 476 511 fax:fax: 0511 0511 - 476 511 Hoofdstraat 14 9269 SZ

Oudbuurt 19 9145 SE Ternaard tel. 0519 - 571 489 Voorstraat 1 9151 HD Holwerd tel. 0519 - 561 291

Voorstraat 1 9151 HD Holwerd tel. 0519 - 561 291


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

Noordoost Fryslân krijgt nieuwe organisatie voor ­marketing en gastheerschap Noordoost Fryslân krijgt een nieuwe organisatie voor marketing en gastheerschap. Een organisatie die vooral door ondernemers wordt aangestuurd en de verschillende initiatieven rondom marketing en gastheerschap in Noordoost Fryslân bij elkaar brengt. Vanaf januari 2014 worden de eerste stappen gezet om deze nieuwe organisatie te realiseren. De nieuwe organisatie sluit aan bij de nieuwe provinciale marketingorganisatie. Zeggenschap in handen van ondernemers

andere ondernemersnetwerken samen met de gemeenten

De nieuwe organisatie wordt een stevig collectief, van

marketingactiviteiten gaan opzetten. Het campagneteam

onderop georganiseerd, waarbij actieve ondernemers worden

van Dwaande blijft in 2014 nog uitvoering geven aan de

gehoord en zeggenschap in handen is van een voorhoede

dwaandecampagne, waarbij de huidige campagnestrategie aan

van ondernemers. Er komen twee samenwerkingsstructuren

wordt gehouden. Zo zorgt de regio voor een goede overgang

die continu met elkaar in contact staan: één voor ‘toerisme

naar de nieuwe organisatie. Noordoost Fryslân blijft dus ook in

en recreatie’ en later één voor ‘wonen en werken’. Deze

2014 zichtbaar en via Dwaande blijft er voldoende toeristische

samenwerkingsstructuren worden gevormd door bestaande

informatie en promotiemateriaal beschikbaar.

groepen en netwerken van ondernemers, die allemaal een lid leveren. De samenwerkingsstructuren bewaken de grote lijnen

Achtergrond

voor marketing en gastheerschap. De verbinding en uitvoering

De Lauwerslandgemeenten besloten eind 2012 de

wordt verzorgd door een eigentijdse coördinator, aanjager en

samenwerking met VVV Lauwersland per 1 januari 2014

doener: een SPiN in het web.

te beëindigen. De samenwerking met Toerist Info Fryslân

De nieuwe organisatie sluit aan bij de nieuwe provinciale

in Tytsjerksteradiel wordt ook per 1 januari beëindigd. Al

marketingorganisatie. Zo doet de regio mee aan de provinciale

langere tijd was er bij diverse ondernemers en bij de overheid

marketingcampagnes. De SPiN vormt daarbij de verbindende

behoefte aan meer afstemming en een betere samenwerking

schakel tussen provinciebrede marketing en de ondernemers in

op het gebied van marketing en gastheerschap. Niet meer

de regio.

werken vanuit meerdere organisaties, maar één organisatie voor marketing en gastheerschap met veel zeggenschap

2014, beginnen met de nieuwe organisatie

voor de ondernemers over de koers en de uit te voeren

De nieuwe organisatie is niet vandaag of morgen al gerealiseerd.

activiteiten. Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost* is in 2013

In 2014 gaat de regio aan de slag en wordt in fasen de nieuwe

aan onafhankelijke deskundigen gevraagd een advies voor de

organisatie gerealiseerd. Zo wordt een platform van toeristische

nieuwe organisatie op te stellen. Hanneke Schmeink en Theo

ondernemers begin 2014 aangesteld. Dan wordt ook een

de Bruin hebben van mei tot en met november in verschillende

toeristische SPiN aangesteld die zich toe gaat leggen op het

rondes met belanghebbenden gesproken over een haalbare

verbinden, coördineren en uitvoeren van de marketing en het

organisatievorm in Noordoost Fryslân. Dit heeft geleid tot een

gastheerschap. Voor de samenwerkingsstructuur wonen en

model voor een organisatie, waarmee de gemeenten op 17

werken zal een voorhoede van Dwaande ambassadeurs en

december hebben ingestemd.

n Agenda Netwerk noordoost

* Agenda Netwerk Noordoost

27 januari Informatiebijeenkomst voor bestuurders,

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werken de gemeenten

raads- en statenleden over projecten in

Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel,

Noordoost Fryslân in gemeentehuis Buitenpost

Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. samen met de provincie aan

van 17.00-21.30 uur

concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal-

3 februari ONOF-Ondernemersbijeenkomst vanaf 18.00 uur

economische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed

19 maart

wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde.

Verkiezingen leden gemeenteraad

NO 1


NO 2

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regionieuws

KAreL TroMMeLen HoudT onderneMers en geMeenTen sPiegeL Voor

‘Detailhandelskrimp dwingt overheden tot maken van keuzes’

n VOlG ONS NU OOK VIA

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regionieuws

Veel regio’s en gemeenten hebben te maken met een krimpende detailhandel, waardoor de leefbaarheid in een gebied in gevaar komt. Wat kunnen ondernemer en overheid hier aan doen? Welke mogelijkheden zijn er om de leefbaarheid te behouden en te vergroten? Deze en andere brandende vragen stonden onlangs centraal in de informerende sessies van het Nijmeegse bureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP) op het gemeentehuis in Buitenpost. Op basis van de laatste onderzoeksgegevens kregen ondernemers in Noordoost Fryslân een helder inzicht in de problematiek, maar ook een handreiking voor een strategie die kan leiden tot vitale winkelvoorzieningen in de regio. In opdracht van de rijksoverheid heeft DTNP met een

Ongeveer veertig procent van de zelfstandige mkb-ers is

verkennend onderzoek de stand van zaken ten aanzien

ouder dan vijftig. Meer dan voorheen gaan zelfstandigen

van leefbaarheid en voorzieningen in de regio in kaart

komende jaren stoppen. Jongere generaties kunnen of willen

gebracht. Doel: het vergroten van kennis op het gebied van

de winkel niet automatisch overnemen. Het aantal starters is

detailhandel en de bijzondere rol die winkels spelen voor de

beperkt door het ongunstige toekomstperspectief. Anders

leefbaarheid. Maar ook: het versterken van de bewustwording

gezegd: minder winkels, meer leegstand. In gebieden waar

door de (dikwijls harde) feiten te laten spreken. Voor de

ook nog eens de bevolking afneemt, komt de detailhandel

gemeenten in Noordoost Fryslân vormen de inzichten een

nog meer onder druk te staan. Minder inwoners is over het

goede basis voor het ontwikkelen van een vervolgtraject op

algemeen minder potentiële klanten.”

maat. “Het groeidenken verdwijnt langzaam maar zeker uit de hoofden van de politici”, zegt directeur Karel Trommelen van DTNP. Zijn bureau adviseert overheden en marktpartijen over de ruimtelijke en economische ontwikkeling van gebieden. “Lange tijd was groei een soort ‘heilig moeten’. Steeds meer bedrijventerreinen maken, heel veel woningbouwprojecten. Dat gebeurde overigens niet vanuit een verkeerde gedachte. Maar anno 2013 is het groeidenken door de tijd achterhaald. De samenleving is enorm veranderd. We hebben te maken

‘Niet alle winkellocaties hebben nog kansen’

met vergrijzing, een kleinere beroepsbevolking, minder inwoners in de regio én met economische tegenwind. Dat

“Detailhandelskrimp dwingt tot keuzes”, zo vervolgt hij.

zijn zaken waarop je als gemeentelijke overheid, maar ook als

“Niet alle winkellocaties hebben nog kansen. Hier ligt een

ondernemer, alert moet reageren.”

belangrijke uitdaging voor overheden. Met het ruimtelijk

“Parkeer het groeidenken en bepaal de rol die je in de sterk

beleid hebben zij een krachtig instrument in handen om

veranderde regionale samenleving kunt spelen. Daar gaat

heldere keuzes te maken in de detailhandelsstructuur. Met

het om. Als gemeente moet je vooral inzetten op kansrijke

ruimtelijk detailhandelsbeleid dat uitgaat van bundeling

initiatieven van ondernemers, die aansluiten bij de keuzes die

in winkelcentra kan voor bewoners in een gebied ook op

je als overheid weloverwogen hebt gemaakt.”

langere termijn een goed voorzieningenniveau worden gewaarborgd. Erg belangrijk hierbij is de beschikbaarheid

Keuzes maken

en toegankelijkheid van winkels binnen een aanvaardbare

Het is geen geheim dat de kleine winkelcentra onder

afstand.” Trommelen benadrukt dat de detailhandel voor

druk staan en soms zelfs verdwijnen. De grote

ingrijpende veranderingen staat. Volgens hem zijn die te

winkelcentra daarentegen worden groter, soms ten koste van de kleine centra.

vergelijken met de reorganisatie van een bedrijf dat wordt geconfronteerd met gewijzigde marktomstandigheden.

Trommelen: “Daar komt nog bij dat

“Door niet-levensvatbare activiteiten actief af te bouwen en

een groot deel van de zelfstandige

te investeren in nieuwe producten ontstaat een afgeslankt

winkeliers, de babyboomgeneratie,

en gezond bedrijf dat weer klaar is voor de toekomst”,

de komende jaren met pensioen gaat.

zo besluit hij.

NO 3


De PTH Groep biedt vanu voor audiovisuele commu

PTH AV&ICT

Biedt oplossing communicatieoploss De PTH Groep biedt vanuit drie bedrijven een complete De PTH Groep biedt vanuit drie bedrijven een complete oplossi voor audiovisuele communicatie. informatie- en communica voor audiovisuele communicatie. PTH AV&ICT

PTH AV&ICT

PTH STADION FA

Biedt communicatieoplossingen met de synergie van audiovisuele, Biedt communicatieoplossingen met de synergie van audiovisu informatie- en communicatietechniek. Installeert en beheert zow informatie- en communicatietechniek.

AV-faciliteiten in het Abe L

PTH STADION FACILITIES Installeert en beheertPTH zowel STADION de permanenteFACILITIES als tijdelijke

PTH RENTAL

Installeert enStadion, beheertSportstad zowel de permanente AV-faciliteiten in het Abe Lenstra en Thialf. als tijdelijke AV-faciliteiten in het Abe Lenstra Stadion, Sportstad en Thialf.

Ondersteunt al uw evenem Ondersteunt al uw evenementen met audiovisuele Ufaciliteiten. heeft de boodschap, wi Ondersteunt al uw evenementen met audiovisuele faciliteiten. PTH RENTAL

PTH RENTAL

U heeft de boodschap, wij de techniek. U heeft de boodschap, wij de techniek.

T 0511 460 200

F 0511 449 536 | T 0511 460 200

Verhuisbedrijf Prinsen Prijsopgave vooraf, geen verrassingen achteraf!

W www.pthgroep.nl F 0511 449 536 |

| E info@pthgroep.nl W www.pthgroep.nl |

E info@pthgroep.nl

T 0511 460 200 F 0511 449 536 www.pthgroep.nl info@pthgroep.nl T 0511 460 200 F 0511| 449 536 | W www.pthgroep.nl

- financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning

Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum!

Verhuizingen • Opslag • Transport Tel: 0512 515000 www.verhuisbedrijfprinsen.nl

Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken. Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl

|


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

Startende ondernemers enthousiast over serie

‘Dwaande met je bedrijf’ De gemeente Achtkarspelen heeft onlangs voor de derde keer, in samenwerking met de andere gemeenten binnen het samenwerkingsverband Netwerk Noordoost en de Kamer van Koophandel, informatieavonden voor startende ondernemers georganiseerd. Ook deze keer was de belangstelling groot: rond de 50 mensen hebben deelgenomen aan de cyclus. In 6 modules kregen ondernemers inzicht in hun sterke en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing, financiën en belastingen. Ook kon een workshop gevolgd worden waarin een eigen ondernemersplan geschreven werd. Op verzoek van de deelnemers is er nog een extra avond aan toegevoegd over social media. We vroegen een aantal ondernemers naar hun ervaringen met deze serie ‘Dwaande met je bedrijf ’. Wieger W. Westra (53) uit Buitenpost was de afgelopen jaren

Arnhem. Echter…, toen sloeg de recessie toe en volkomen

werkzaam als Sr. Product Manager en Verkoopleider. Vanaf

onverwacht kwam ik op straat te staan. Dit is nu 2 maanden

het begin van zijn carrière was hij internationaal actief: van

geleden. Omdat ik nog nooit werkloos ben geweest, had ik

Rusland tot Australië en van Amerika tot Indië.

de keus om achter de gordijnen te gaan zitten wachten tot er een geschikte baan langs zou komen of proactief aan de slag

En dan sta je volkomen onverwacht op straat

te gaan en te kijken of ik zelf iets van de grond kan tillen. Met

Westra: “In de afgelopen tweeëneenhalf jaar heb ik in de

in het achterhoofd, waarom zou ik wat ik voor een ander kan,

Benelux een compleet nieuwe vestiging opgezet voor een

niet voor mezelf kunnen? Met die gedachte heb ik me op de

Duitse multinational inclusief showroom centraal gelegen in

aangeboden cyclus ingeschreven.

NO 5


Toewijding in techniek... • • • • • •

Uw brillen- en lenzenspecialist voor N.O. Friesland

cv dakbedekking elektra gas riolering water

Grienewei 52 - 9137 SB Oosternijkerk Tel. (0519) 24 18 88 - www.faber-installaties.nl

Nu direct

Profiteer van de extra service van Van der Eems

odnruliknweerk

uw

n e l l e t s e b

vandereemsdirec t.n

l

Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl

offsEt drukwErk | digitaal drukwErk | warEhousing | dtp/opmaak | afwErking

Zien is geloven


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

Geslaagde missie Om eerlijk te zijn wist ik niet wat ik er van moest verwachten, dus ben ik er blanco ingegaan. Veel zaken waren geen grote onbekende maar het is goed jezelf scherp te houden en je een spiegel voor te laten houden, het ‘finetunen’ zogezegd. Dat is voor mij denk ik wel een geslaagde missie geweest.

Absolute aanrader Wat voor mij een waardevolle toevoeging was, is de module

‘Als de kans zich voordoet, doe dan mee aan een cyclus zoals deze!’

bedrijfsplanschrijven middels een vast omlijnd online softwarepakket. Hierin komen alle elementen aan bod en kun

Positieve ervaring

je niks vergeten. Veel dingen zitten wel ergens in je hoofd,

Ik ben met de cyclus begonnen omdat ik ook al in een eerder

je weet waar je rekening mee moet houden bij de opzet

stadium een bijeenkomst bij de gemeente Dongeradeel had

van een nieuw bedrijf, maar dit pakket dwingt je bij de les

gevolgd, waarbij verschillende ondernemers hun verhaal

te blijven en ook de stappen voor de komende jaren uit te

hebben verteld én waarbij je bij verschillende instanties

zetten. Erg blij mee dus.

(Belastingdienst, KvK) informatie kon inwinnen. Dit was zo’n

Voor startende ondernemers die een ‘idee’ hebben maar

positieve ervaring dat ik (toen ik las over het bestaan van

nog nooit nagedacht hebben over de zakelijke kant van het

deze cyclus) me direct ingeschreven heb.

ondernemen, is de cyclus een mooie opstap om deze kant voor het voetlicht te krijgen. Van promotieactiviteiten, social

Hartstikke interessant en praktisch

media, boekhouden, belastingen, Kvk, ondernemers uit de

Tijdens iedere bijeenkomst, of het nu over de belasting

praktijk die aan het woord komen, etc. eigenlijk alles waar

gaat of over marketing, wetgeving of noem het maar

je maar mee te maken kunt krijgen. Een absolute aanrader.

op, is er zoveel praktische informatie te halen! En ook al

Daarbij…, het is gratis! Dus wat let je??”

heb je soms het gevoel ‘dit is niet op mij van toepassing’, dan nog is het hartstikke interessant om bepaalde

Dorien Hamstra (38) uit Dokkum is in augustus 2012 met

achtergrondinformatie te krijgen. Ik heb nog een paar tips

vriend en zoon vanuit Achterveld (bij Amersfoort) naar

voor starters: neem een kijkje op de website van de Kamer

Dokkum verhuisd, waar zij oorspronkelijk vandaan komt.

van Koophandel en de Belastingdienst. Hier staat zoveel

In Amersfoort werkte zij de afgelopen jaren bij een groot

praktische informatie op, je hoeft echt zelf het wiel niet meer

onderwijsontwikkeling- en adviesbureau. Vanwege de crisis

uit te vinden! En nog een tip: Als de kans zich voordoet, doe

vielen ook hier ontslagen. Dorien was er één van.

dan mee aan een cyclus zoals deze! De gemeenten die deze cyclus mogelijk hebben gemaakt

Dorien: “Toen we net in Dokkum woonden heb ik een groot

wil ik via deze weg bedanken. De avonden waren iedere

aantal organisaties en bedrijven aangeschreven met de vraag

keer geweldig verzorgd, de sprekers goed gekozen en er zijn

of ik op een informatief gesprek mocht komen. Dit was bijna

netwerkvoorzieningen (LinkedIn) opgestart.”

altijd mogelijk. Na een groot aantal gesprekken te hebben gevoerd, was mijn conclusie dat wanneer ik zzp’er was geweest, ik wellicht al een baan zou hebben gehad. Dit wetende ben ik met de cyclus Dwaande begonnen. De informatie die ik hier kreeg was zo toegankelijk dat het mij de moed gaf om de stoute schoenen aan te trekken en ben ik op 1 november jl. voor mezelf begonnen. Nu ben ik trotse eigenaar van ‘Adviesbureau Dorien Hamstra’ en ik richt me op het adviseren van schooldirecties, leerkrachten en peuterspeelzalen. Specifieke onderwerpen hierbij zijn ‘passend onderwijs’ en ‘voor- en vroegschoolse educatie’.  

NO 7


AheAd... de AccountAnt voor zzp’er, ondernemer en pArticulier

Met veel persoonlijke aandacht en aantrekkelijke tarieven. Onderstaand een greep uit wat wij voor u kunnen betekenen: Voor ondernemers • Startersbegeleiding • Ondernemingsplan • Verzorgen administratie • VAR verklaring • Belastingaangiften • Jaarrekening • Prognoses • Salarisadministratie en personeelszaken • Interim ondersteuning • Accountantsverklaringen • Subsidiebegeleiding

Voor particulieren • Verzorgen van belastingaangiften • Verzorgen van toeslagen Voor ZZP’ers en freelancers • Startersbegeleiding • Verzorgen administratie • VAR verklaring • Belastingaangiften

Bel 085 27 33 200 of kom even langs voor een vrijblijvende kennismaking

• Accountants • Belastingadviseurs • Controllers • Personeel & salaris • Interim professionals

Wij houden ú scherp!

Kollum Voorstraat 70, 9291 CL | T 085 - 27 33 200 | E info@ahead.nl


5

Ambassadeurs aan het woord

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regionieuws

In maart 2012 is een aantal toonaangevende bedrijven uit Noordoost Fryslân ambassadeur van de regio geworden. Het doel van het ambassadeursnetwerk is om op bijzondere wijze de regiomarketingcampagne te ondersteunen en Noordoost Fryslân te promoten. Maar wie zijn deze ambassadeurs? Maak kennis met hen via de rubriek ‘De vijf van...”

Peter & Hendrik WIE BENT U?

Ik ben Peter Jongschaap, 42 jaar en

Ik ben Hendrik Jan Hofstede, 31 jaar

ik ben eigenaar van Kapenga Wonen

en adviseur digitale communicatie &

in Buitenpost. Ik ben getrouwd en

commercieel directeur bij Sterc bureau internet & marketing

heb twee jongens. Ik ben geboren in

in Surhuisterveen. Ik ben geboren in Opende.

Nieuwebrug en woon nu met mijn gezin in Buitenpost.

WAAROM BENT U AMBASSADEUR? Ik ben gevraagd door Eise van der Sluis. Ik ben heel erg voor

Ik ben ambassadeur omdat ik wil laten zien dat ik trots ben op

promotie van Noordoost Fryslân. Het is belangrijk dat hier

wat wij allemaal hebben en gezamenlijk kunnen in onze regio.

dingen gebeuren die goed zijn voor de regio, zoals bijvoorbeeld

Die trots moeten we samen uitstralen, want als je kijkt naar de

de Centrale As. Ik kan genieten van actieve mensen zoals

prachtige organisaties, activiteiten en inrichting van onze regio

Geesje Duursma. Ik ben zelf ook erg actief in de ondernemers-

dan zal iedereen dit begrijpen. Dit moet je samen doen!

vereniging in Buitenpost. Onze regio is een beetje een vergeten hoek, hoe meer promotie er gemaakt wordt, hoe beter!

WAT MOETEN MENSEN VAN U WETEN? Kapenga Wonen staat voor meubels, keukens en bedden.

Vanuit mijn online adviseursfunctie probeer ik dagelijks te inspi-

Ons bedrijf is de laatste jaren geheel vernieuwd, zowel van

reren, activeren en te verbinden. Dit is eigenlijk ook wat ik met het

binnen als van buiten. Door deze restyling krijgen we veel

ambassadeurschap probeer te doen in relatie tot onze regio.

meer bezoekers, ook weer de jongere generatie. We hebben

Wij, van Sterc, zijn regionaal betrokken en willen mensen dan ook

onder andere de merken Rivièra Maison en een Riverdale shop

meer activeren om elkaar te helpen en samen te gaan werken

toegevoegd aan onze collectie.

op maatschappelijk en economisch niveau. Een mooi voorbeeld waarvan wij ook deel uitmaken is het Innovatiehuis Lauwersdelta!

WIE DRAAGT U VOOR ALS NIEUWE AMBASSADEUR? Er zijn een aantal bedrijven die ik in het bijzonder wil noemen.

Ik zou graag eerst willen bouwen aan een goede basis.

Enitor, een echt familiebedrijf. Enitor bestaat al heel lang.

Daarna kunnen we gericht gaan werken en hier ook de juiste

En Han Schootstra is een op-en-top Fries, een loyale man in mijn

ambassadeurs bij uitkiezen.

ogen. Alexander de Vries van VrieService BV. Alexander is een actieve kerel, net als ik. Die kunnen we er wel bij hebben. Paul Olijve van De Haan Westerhoff, ook zo’n actieve man. En als laatste Annelies van der Meer van Zensa Moda, zij is actief op alle fronten: een echte topper!

WAT IS UW FAVORIETE PLEK IN NOORDOOST FRYSLÂN? Lauwersoog. Ik houd van water. Ieder jaar sta ik met mijn bedrijf

Er zijn zoveel mooie plekken in Noordoost Fryslân. Wat mij erg

op de beurs op de eilanden, als ik dan op de boot zit geeft het

trekt is natuur en water. Maar als ik een plek moet noemen, dan is

me zo’n apart gevoel. Op zondag rijd ik ook graag even naar de

dit Surhuisterveen. Ik ben altijd erg onder de indruk van wat we in

pier om lekker uit te waaien.

Surhuisterveen allemaal kunnen bereiken. Er zijn hier veel actieve en inspirerende mensen.

NO 9


NO 10

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regionieuws

Werken in de Delta Innovatiehuis Lauwersdelta mocht onlangs weer twee nieuwe startups verwelkomen: MKC-communicatie en Deltawerkers. Dit maakt ons natuurlijk nieuwsgierig naar de personen achter deze ondernemingen. OF interviewt Margreet Kluiter, Willem Bruining en innovatiemakelaar Niels Tel.

Op de website van MKC-communicatie staat ook een adres in Marum, je bent ook actief in de provincie Groningen? Margreet Kluiter:“Ik ben in 2010 mijn eigen communicatie-adviesbureau gestart vanuit huis. Ik woon zelf in Marum en bestaande relaties linken mij uiteraard aan deze plaats. Toch miste ik het dagelijks contact met collega’s. De synergie die Innovatiehuis Lauwersdelta biedt aan de

n VOlG ONS NU OOK VIA

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regionieuws

verschillende ondernemers van binnen én

ondernemer kan bijvoorbeeld tegen zeer geringe

buiten de muren van het innovatiehuis spreekt

kosten zijn idee voor een nieuw product of

me bijzonder aan. Dat geldt uiteraard ook voor

dienst uit laten werken in een marketingplan.

het feit dat men hier durft te denken in een

Hierbij is het niet ondenkbaar dat de persoon

economische regio, welke bestuurlijke grenzen

die het plan heeft uitgewerkt, dit plan ook

van provincies en gemeenten overstijgt.”

daadwerkelijk uit mag voeren. Mocht daar een nieuw bedrijf of bedrijfsactiviteit uit ontstaan, dan

‘Creating jobs through innovation’, Deltawerkers

creëert dat werkgelegenheid voor meer hoger

lijkt een behoorlijke ambitieuze club te zijn.

én lager opgeleiden. We werken veel samen

Willem Bruining: “Klopt helemaal, Deltawerkers

met gemeenten uit de regio, omdat zij door de

biedt een innovatief bemiddelingsplatform voor

huidige economische tijd steeds meer talenten in

bedrijven en organisaties met een groeiambitie

een uitkeringssituatie zien belanden. Daarnaast

en aan werkzoekenden. Door ondernemers en

spreekt het hen aan dat we daadwerkelijk

ondernemende managers te ondersteunen bij

nieuwe werkgelegenheid creëren en niet voor

het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten

verdringing op de arbeidsmarkt zorgen.”

NO 11

Profiel

MARGREET KLUITER

Eigenaar MKC-communicatie GEBOREN 14 februari 1969 te Opende BURGELIJKE STAAT Gehuwd, 2 kinderen LOOPBAAN Via bedrijven als lEGO Nederland, AVEK Surhuisterveen en Mars Masterfood naar MKC-communicatie. Daarnaast studeerde ze Marketing en Nederlands Recht (propedeuse). HOBBY’S lezen, schrijven en hardlopen AMBITIE Samen met ondernemers werken aan (online) succes door de strategische inzet van de tools Webdesign, SEO webteksten en huisstijl. URL www.mkc-communicatie.nl

WILLEM BRUINING

ontstaat duurzame werkgelegenheid en blijven

Je bent ‘innovatiemakelaar’, wat moeten we ons voorstellen bij die functie?

te slaan. Onderling durven we te zeggen dat

Niels Tel: “Sinds medio augustus mag ik me vijf

nuchterheid en betrouwbaarheid zo erg op prijs

dagen per week bezig houden met alles wat

stellen, maar zodra iemand zijn hoofd echt boven

in én rondom het innovatiehuis gebeurd. Dat

het maaiveld uitsteekt dan gaat het alweer gauw

betekent dat ik namens de stichting eerste

te ver. Het Friese ‘best genoch’ is echter niet meer

aanspreekpunt ben voor de startups, partners en

voldoende en ondernemers moeten veel meer de

Adviseur Werving & Selectie Deltawerkers GEBOREN 15 januari 1987 te Harkema BURGELIJKE STAAT vriendin LOOPBAAN Afgestudeerd aan de RUG, Bachelor Bedrijfskunde en Master HRM. In van maart tot juni 2013 basis gelegd voor Deltawerkers, tijdens traineeship bij Denkgenoten. HOBBY’S: Sporten en bovenmatige interesse voor ICT AMBITIE De theoretische kennis vanuit mijn opleiding toepassen in de praktijk van alle dag. Hiermee wil ik kansen voor andere creëren op de arbeidsmarkt. URL www.deltawerkers.nl

experts, maar natuurlijk ook voor andere partijen

publiciteit zoeken. Door gebrek aan tijd, kennis of

NIELS TEL

die iets willen weten over het concept. Ik zie

middelen pakken veel ondernemers onvoldoende

me dus zelf ook zeker niet als een manager van

uit en juist daar kan ik verandering in brengen.”

Innovatiemakelaar Innovatiehuis lauwersdelta GEBOREN 2 november 1987 te Appelscha BURGELIJKE STAAT vriendin LOOPBAAN Rabobank de Stellingwerven (adviseur particulieren), Rabobank Burgum-De lauwers (Marketing & Communicatie) en Innovatiehuis lauwersdelta HOBBY’S Voetbal, schaatsen en stedentrips AMBITIE In de regio Noordoost-fryslân en het Groninger Westerkwartier een ondernemingsklimaat ontwikkelen waarin (jonge) ondernemers de kans krijgen om te groeien. Synergie en samenwerken voeren de boventoon en waarin ik een verbindende rol kan spelen op het gebied van innovaties en ondernemerschap. URL www.lauwersdelta.nl

uit de publieke en private sectoren gaan we

PR lijkt nog altijd een ondergeschoven kindje voor veel MKB-ondernemers, wat kan MKC-communicatie hieraan veranderen?

het sociaaleconomische klimaat in de regio

Margreet Kluiter:“Zowel aan de Groningse als aan

daadwerkelijk veranderen. “

de Friese zijde van de Lauwers lijken ondernemers

talenten behouden voor de regio. We richten ons niet alleen op hoger opgeleiden, maar ook zeker op lager opgeleiden. Samen met partners

inderdaad moeite te hebben om op de tamtam opdrachtgevers in de rest van het land onze

een bedrijfsverzamelgebouw, maar als iemand

kennisbijeenkomsten, maar bijvoorbeeld ook

Ondernemers konden eerder een week proefondernemen in Innovatiehuis Lauwersdelta. Krijgt deze actie in 2014 een vervolg?

een evenement gericht op 3d-printing in het

Niels Tel:“Absoluut! We zijn erg blij met

onderwijs.”

de toetreding van MKC-communicatie en

die innovatieve individuen en organisaties aan elkaar mag verbinden. Een mooi voorbeeld hiervan is het organiseren van periodieke

Deltawerkers, maar er is zeker ruimte voor meer

Deltawerkers staat dus voor innovatie en werkgelegenheid, maar wat betekent dat nu in de praktijk?

ondernemingen. Ondernemers met groeiambitie

Willem Bruining: “Een concreet voorbeeld is het

een eigen onderneming, zijn van harte welkom

vrijblijvend uitwerken van een businessplan

om een week lang geheel vrijblijvend gebruik te

of het uitvoeren van een marktonderzoek. Een

maken van alle faciliteiten.”

die zoeken naar een inspirerende werkomgeving of individuen die concrete plannen hebben voor


Onder de naam Raadsma ToegangsBeheer (RTB) biedt Raadsma alle mogelijke deurtechnieken en elektronische toepassingen. RTB maakt het mogelijk de toegangsrechten van personen vooraf en op afstand te regelen ten behoeve van veiligheid, beveiliging en comfort. In onze moderne RTB showroom in Leeuwarden ontvangen onze adviseurs u graag om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

KENNIS IS KUNNEN

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl Raadsma-210-260.indd 1

18-12-12 10:45


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regionieuws

NO 13

diJK oPTieK BiJnA 50 JAAr

Hippe brillen, ook online

Wie ooit dacht dat de bril het af zou leggen tegen de contactlenzen krijgt ongelijk. Brillen zijn hip: een bril is de kroon op je identiteit. Thuis achter je laptop kun je tegenwoordig alvast kijken welke bril bij jou past. Upload een foto op www.dijkoptiek.nl en ga je gang. Maar het echte besluit neem je in de winkel. Theo Dijk, eigenaar van Dijk Optiek in De Westereen: “Online passen is een extraatje, een manier om je alvast te oriënteren. En de funfactor speelt natuurlijk ook een rol.”

Profiel THEO DIJK

Met de mogelijkheid om online brillen te

Optometrist

passen trok Dijk Optiek veel bekijks. Op een

Zijn vader begon de zaak in 1964, Theo Dijk

dag stond er zelfs een cameraploeg van RTL

kreeg het vak met de paplepel ingegoten.

GEBOREN

LifestyleXperience op de stoep. Dijk: “Dat was

Hij wist al op jonge leeftijd dat hij het

18 januari 1968 in De Westereen.

erg leuk, ik heb er ook veel reacties op gekregen.”

vak in wilde. Behalve een opleiding voor

BURGELIJKE STAAT

Maar zoals gezegd, de daadwerkelijke keuze

opticien volgde hij ook een HBO-opleiding

Al jaren een leuke vriendin.

maken klanten in real life. Dijk: “Uiteindelijk

voor optometrist. “Dat houdt in dat ik extra

OPLEIDING

draait het vooral om goede begeleiding en die

onderzoeken mag uitvoeren die met de

Optometrist (Hogeschool Utrecht),

geven we hier, in de zaak. En dat betreft niet

gezondheid van het oog te maken hebben.

opticien en contactlensspecialist

alleen de glazen, maar vooral ook de keuze van

We kunnen zo een bredere service bieden.”

(Rotterdam).

het montuur.”

LOOPBAAN

Jubileum

Eerst bij andere opticiens ervaring

Mee naar huis

Volgend jaar viert Dijk Optiek haar 50-jarig

opgedaan, sinds 1995 eigenaar van

Een bril is geen jurk die je als een miskoop in de

jubileum. Theo Dijk: “Ja zeker gaan we dat

Dijk Optiek.

kast kunt laten liggen, aldus Dijk: ”Een bril moet

vieren! We hebben veel trouwe klanten, maar

HOBBY’S

langer mee en je draagt hem elke dag. Sommige

er komen ook mensen bij die horen dat ze bij

Avontuurlijke reizen, lekker uit eten, het

mensen moet je echt helpen: welke bril past bij

ons persoonlijk en goed worden geholpen.

water op.

je? Wij letten op je uitstraling, persoonlijkheid

Daar hebben ze wel wat extra’s kilometers

BESTE ADVIES DAT IK OOIT KREEG:

én de kleuren die bij je passen. Soms geven we

voor over. Voor al onze klanten willen we in het

Tja, De beste adviezen komen op je pad.

het favoriete montuur even mee naar huis om

jubileumjaar iets extra’s doen.”

De volgende lijkt voor de hand liggend;

Eigenaar Dijk Optiek.

aan familie en vrienden te laten zien.” Dijk Optiek

“Neem alleen belangrijke beslissingen

beschikt over een brede collectie: “Modern,

waar je zelf in gelooft.”

klassiek en hip. Je vindt het hier allemaal; klanten moeten wat te kiezen hebben.”


WIFI HOTSPOT

WiFi erbij?

Bied WiFi bij de koffie. Dat vinden mensen leuk. Een koekje bij de koffie is lekker, WiFi bij de koffie een must. Het gebruik van smartphones en tablets is de afgelopen jaren explosief gestegen. Mensen willen overal mailen, appen en twitteren. Een WiFi-hotspot wordt enorm gewaardeerd. Het bieden van gratis WiFi is een onderscheidend, in de toeristische branche is het zelfs een bepalende factor! Kabelnoord Zakelijk levert WiFi Hotspots in Noordoost-Friesland. Kijk voor meer informatie op www.kabelnoordzakelijk.nl of bel 0519-701 701 en vraag naar Geert Hoogsteen.

www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum Telefoon (0519) 701 701


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regionieuws

NO 15

KorT regionieuws n ondernemersmagazine in 2014 ook in Ferwerderadiel

n winnaar facebookactie Dinsdagmiddag 5 november werd de winnaar van de Facebookactie bekend gemaakt. Heleen Rijpma kreeg uit handen van Jelle Boerema, bestuurlijk trekker regiomarketing, de prijs uitgereikt. Mevrouw Rijpma stuurde een foto van twee

Vanaf volgend jaar verschijnt

mannen in Nepal met een Dwaande sticker in de hand. ‘The holy men binne

er ook een editie van deze

Dwaande’ schreef ze bij de inzending. Mevrouw Rijpma wint met haar inzending

Ondernemend Noordoost

een arrangement naar keuze uit de arrangementenfolder. In deze folder staan

Fryslân in Ferwerderadiel. Het

allerlei arrangementen uit de regio Noordoost Fryslân van deelnemers aan de

Ondernemersmagazine verschijnt

ZieSa kaartenclub.

‘ The holy men binne Dwaande’

4x per jaar en de eerste editie komt uit in april 2014.

n Toeristische database van dwaande gekoppeld aan Friese database Medewerkers van het campagneteam werken samen met internetbedrijf Sterc uit Surhuisterveen en de provincie Fryslân aan een koppeling met de Friese database. Het ultieme streven is om één Friese database te ontwikkelen waarin alle bedrijven in kaart worden gebracht. Hierdoor hoeven (toeristische) organisaties nog maar voor één database gegevens aan te leveren. Ze zijn dan op dwaande.nl en op andere sites zichtbaar, omdat de gegevens automatisch aan elkaar door worden gegeven. De marketingorganisatie van Noordoost Fryslân draagt hier nu al haar steentje aan bij.

n werkbezoek minister Blok aan noordoost Fryslân

n expertmeeting marketing en gastheerschap

Op 14 oktober jl. bracht minister Stef Blok

voorgenomen 68 nieuwbouwwoningen is na

Inspireren, de blik verruimen en spiegelen dat was

van Wonen en Rijksdiensten een werkbezoek

de bouw van 14 woningen gestopt met de

het doel van de expertmeeting op 9 oktober 2013 op

aan Noordoost Fryslân. Noordoost Fryslân is

ontwikkeling.

Landgoed de Klinze. Met een ruime vertegenwoordiging van ondernemers, bestuurders en andere betrokkenen

aangemerkt als anticipeerregio om hier in te kunnen spelen op de gevolgen van demogra-

De minister gaf na afloop van het werkbezoek

werd gesproken over hoe de marketing en gastheer-

fische ontwikkelingen. Tijdens het werkbe-

aan een goed beeld te hebben gekregen

schap in de regio Noordoost Fryslân het beste georgani-

zoek liet de regio zien waar de gevolgen van

van wat de mienskip in Noordoost Fryslân

seerd kan worden.

bevolkingsdaling zichtbaar en voelbaar zijn,

doet. Er is geen krimpbeleid uit Den Haag

Hanneke Schmeink en Theo de Bruin hebben in

wat zelf opgepakt wordt en waar rijkssteun

nodig, maar maatwerk in de regio waarbij de

opdracht van de zes ANNO-gemeenten in Noordoost

noodzakelijk is.

Rijksoverheid als partner wil samenwerken.

Fryslân de afgelopen maanden gewerkt aan een advies over de organisatie van gastheerschap en

Feanwâlden en Kollum Zuidoost

regiomarketing in Noordoost Fryslân. Aan de hand van

Minister Blok bezocht het winkel-

vele gesprekken met ondernemers, belangenpartijen

centrum Koemarkt in Feanwâlden

en andere betrokken hebben ze een conceptvoorstel

waar inwoners en ondernemers hem

opgesteld. Dit concept werd in de Klinze gepresenteerd

bijpraatten over ontwikkelingen in de

en met elkaar besproken. Ook werden ervaringen van

detailhandel en projecten en initia-

marketingexperts en collega-recreatieondernemers uit

tieven die hier lopen. Daarna bezocht

den lande gedeeld.

Blok de woonwijk Kollum Zuidoost.

De reacties en ervaringen die op 9 oktober zijn gedeeld,

Deze jaren 40 woonwijk laat goed de

hebben Schmeink en De Bruin in het eindrapport

huidige problematiek zien. Er zijn 62

verwerkt. In november 2013 is ook bestuurlijk ingestemd

woningen gesloopt, en in plaats van de

Blok bezoekt winkelcentrum Koemarkt in Feanwâlden (Foto: B.L. Katsma)

met het advies. De komende tijd worden in samenwerking met ondernemers vervolgstappen uitgezet.


De Pleats biedt alle faciliteiten voor uw zakelijke wensen. Vergader- en congreszalen voor elke groepsamenstelling.

» » » » » » » » »

WIFI Lounge keuken Dagarrangementen Diner Break out mogelijkheden Fingerfood lunch Keukentechniek workshop Podiumfaciliteiten Audiovisuele middelen Schoolstraat 82 - Burgum - 0511 461556 www.depleats.nl | info@depleats.nl | twitter.com/depleats

Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De opgave is complex: Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, de beschikbaarheid van zoet staat wereldwijd onder Dít is de toekom maar het iswater dé uitdaging voor de toekomst. De opgave druk is complex: de beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele Dít is de toekomst terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele waterketen om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. waterketen om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. De Watercampus Leeuwarden neemt hierinneemt het voortouw. De Watercampus Leeuwarden hierin het voortouw.

WATE WATER

Van idee naar markt

LEEUW LEEU

Van idee naar markt In Leeuwarden is inmiddels een ‘Innovation Chain’ ontstaan die wereldwijd

Dit is de toekomst van watertechnologie

de aandacht trekt. Samen met onderwijsen kennisinstituten wordt op In Leeuwarden is inmiddels een ‘Innovation Chain’ ontstaan die wereldwijd de Watercampus onderzoek gedaan naar vragen en ideeën uit de markt. de aandacht trekt. enomkennisinstituten wordt op DitSamen onderzoekmet wordtonderwijsgestart in het lab daarna in het Water Application Centre op grotere schaal te worden getest. demosites in een straal kilometer rondde Watercampus onderzoek gedaan naarOp vragen endieideeën uit van de 50 markt. om Leeuwarden liggen, doen wetenschappers opschalingsonderzoek. Aangesloten Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt z Dit onderzoek wordt gestartbedrijven in hetkrijgen lab om daarna Application Centrevanzelfsprekend, op maar het is dé uitdaging daarna de kansin omhet dezeWater in de praktijk geteste technologieën wereldvoor de toekomst. De opgave is complex: wijd te vermarkten. grotere schaal te worden getest. Op demosites die in een straal van 50 kilometer rondbeschikbaarheid van zoet water staat wer onder druk terwijl de waterbehoefte explo om Leeuwarden liggen, doen wetenschappers opschalingsonderzoek. Aangesloten Zuivergroeit. water binnen handbereik. He Dit vraagt in de hele waterketen om Bouwen aan de toekomst innovatieve oplossingen en nieuwe vanzelfsprekend, maar het is détechni uitd bedrijven krijgen daarna deVele kans om deze in de praktijk geteste technologieën wereldbedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebben elkaar gevonden De Watercampus Leeuwarden neemt hier voor de toekomst. De opgave is com op de Watercampus Leeuwarden. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen voortouw. wijd te vermarkten. beschikbaarheid van zoet water sta

Watercampus Leeuwarden ampus

watertechnologie

Bouwen aan de toekomst

arden

k

hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering onder druk terwijl de waterbehoefte en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd Kennis samenbrengen, groeit. Dit vraagt in de hele waterke watertechnologisch netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk innovatie mogelijk mak innovatieve en nieuwe maakt. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei op te vangen oplossingen wereldwijd vermarkte Vele bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebbenvan elkaar gevonden en krachten fysiek te bundelen staat een uitbreiding de Watercampus opWat stapel. De Watercampus Leeuwarden neem is de Watercampus? De Watercampus bestaat uit ruim 20 bedrijven en instellinge Dit gebeurt in het groene hart van uit de Friese In 2014 hierdoen een op de Watercampus Leeuwarden. Wetenschappers allehoofdstad. delen van deverrijst wereld voortouw. waaronder Wetsus. Wetenschappers uit alle delen van de w hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a toonaangevend gebouw dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk doen te maken.

kijk

dat is ’t mooie van

leeuwarden

hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd Kennis samenbrenge watertechnologisch netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk mogelijk m innovatie Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl maakt. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei op wereldwijd te vangen vermar Meer informatie? K en krachten fysiek te bundelen staat een uitbreiding van de Watercampus opWat stapel. is de Watercampus De Watercampus bestaat uit ruim 20 bedrijven en i Dit gebeurt in het groene hart van de Friese hoofdstad. In 2014 verrijst hier een waaronder Wetsus. Wetenschappers uit alle delen hier onderzoek naar oplossingen op het gebie toonaangevend gebouw dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk doen te maken.

drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd wate netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innov maakt.

an

n

drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Wate fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd watertechnolo netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mog maakt.

Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl

Meer informa


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN dantumadiel

kort nieuws

Grote opkomst bij informatiebijeenkomst Feanwâlden Foarút! Vrijdagavond 29 november organiseerde

gepraat de afgelopen jaren, nou gaat

totaal waren er zes stands:

de gemeente Dantumadiel de

de schep de grond in. Feanwâlden gjit

- Centrumplan Feanwâlden

informatiebijeenkomst van Feanwâlden

Foarút!” aldus de wethouder.

- Uitbreidingsplan de Bosk

Foarút in de Mienskip te Feanwâlden.

- Multi Functioneel Centrum Feanwâlden

Veel inwoners uit het dorp kwamen

De projectwethouder Roelof Bos gaf

- Leefbaar met Energie Feanwâlden (LEF)

langs voor informatie over de

een introducerende presentatie. Alle

- Wetterwâlden Bûtenfjild

plannen en ideeën voor het dorp.

projecten in Feanwâlden kwamen aan

- Bine & Bouwe Feanwâlden

Er klonken positieve geluiden en de

bod. Na deze introductie gingen de

projectwethouder Roelof Bos kijkt

inwoners aandachtig langs de stands die

tevreden terug op de avond: “Er is veel

elk een project vertegenwoordigden. In

(placekeeping)

11


Mobiele houtzagerij dijkstra

Wij leveren: Lariks baLkhout • schaaLdeLen G e k a n t r e c h t e p L a n k e n • h a r d h o u t e n pa L e n Ook voor het zagen op locatie met onze mobiele houtzagerij Voorweg 31b, 9113PA Wouterswoude Tel. 0511-425545 Mob. 06-51751820 www.houtzagerijdijkstra.nl info@houtzagerijdijkstra.nl

Dakisolatie Heeft u ook genoeg van die torenhoge energiekosten? Warme lucht stijgt en verdwijnt grotendeels door uw dak. Een goede isolatie van uw dak is dan ook van groot belang. Het leidt tot comfort en energiebesparing. Alma Pannenleggersbedrijf kan u hierbij van dienst zijn. Wij isoleren zowel platte als schuine daken.

Dakrenovatie Voor een plezierige woonomgeving is het van groot belang dat uw dak in een perfecte conditie verkeerd. Lekkage of een slechte isolatie kunnen grote schade aanrichten. Alma Pannenleggersbedrijf is gespecialiseerd in het renoveren van verschillende soorten daken. Hierbij zijn verschillende opties mogelijk. • Volledige vernieuwing van het dak • Hergebruik van bestaande materialen Daarnaast staan we ook voor u klaar voor onder andere het aanbrengen van nieuwe daken, dakvensters en voor onderhoud. alma-pannenleggersbedrijf.nl • De Westereen • 06 - 296 26 728

Noflike Krystdagen & in protte Lok en Seine 2014 digitale communicatie

www.anblick.nl logo • huisstijl • webdesign • fotografie • bedrijfsfilm


OnDernemenD nOOrDOOst Fryslân dANtUMAdiel

13

sieP dijkstrA, Mobiele hoUtZAGerij dijkstrA:

‘Het is fantastisch om met hout te werken’ met zijn mobiele houtzagerij had siep Dijkstra (45) uit wouterswoude tien jaar geleden de Friese primeur. Aanvankelijk combineerde hij de zaagwerkzaamheden met een vaste baan, maar drie jaar geleden hakte hij de knoop door en maakte de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap.

de Nederlander is graag buiten. Het liefst ook in

we een paar jaar verder zijn merken we vooral

de herfst en de winter. maar dan wel graag met

het effect van de aanbeveling: tevreden klanten

een dak boven het hoofd, want het buitenleven

die reclame voor ons maken wanneer vrienden

kent geen droogweergarantie. Siep dijkstra weet

en bekenden op zoek zijn naar bijvoorbeeld

er alles van. “Het is echt een trend om je woning

een tuinhuisje of een picknicktafel. mond-tot-

te vergroten met een veranda of een tuinhuis,

mondreclame dus.”

al dan niet voorzien van terrasverwarming”, stelt hij. “Vooral de laatste jaren is er veel vraag naar

Duurzame kwaliteit

buitenvoorzieningen. Hout is favoriet, want het

met de mobiele houtzagerij worden op

combineert prima met de tuin.”

locatie stammen of balken verzaagd, waarvan vervolgens diverse producten worden gemaakt,

marktaandeel

zoals tuinmeubelen, picknicktafels, schuren,

zijn markt bestaat voor vijftig procent uit

schuttingen en omheiningen. “Wij werken

particulieren. de andere vijftig procent

voornamelijk met larikshout. Planken, balken

profiel

wordt gevormd door het bedrijfsleven,

en schaaldelen in verschillende maten. Lariks

siEp DijKstrA

waaronder hoveniersbedrijven en bedrijven

geldt als het hardhout van Nederland. Het is een

in bouwmaterialen. geografisch bestaat zijn

duurzame kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs,

burgErlijKE stAAt

werkgebied uit Noord-Nederland en de kop van

want je hebt niets te maken met importkosten.”

samenwonend met baukje.

Noord-Holland. Hoe heeft hij zijn marktaandeel

Hij heeft geen bedenktijd nodig wanneer

samen hebben ze vijf kinderen.

veroverd? “We zijn begonnen met een

we hem vragen naar de leukste kant van het

Hobby

advertentie op marktplaats. daar kwamen leuke

ondernemerschap. “dat is de vrijheid. Het eigen

schaatsen.

reacties op. maar ook de aandacht voor ons

baas zijn. en verder ben ik gek op het materiaal

initiatief in de regionale media heeft bijgedragen

waarmee ik aan de slag ben. Het is fantastisch

aan de opbouw van een klantenbestand. Nu

om met hout te werken.”


Hét adres voor al uw groepsvervoer: bedrijfsuitje, schoolreizen, vervoer naar uitwedstrijden, dagtochten en meerdaagse reizen.

Conradi Veenlandstrjitte 100a • 9104 BN Damwâld • Tel: 0511 – 42 41 35 • www.birwa.nl info@birwa.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN dantumadiel

Ambachtelijke daken

De kers op de taart Er gaat niets boven een strak met pannen bedekt dak, vindt Fokke Alma van het in Zwaagwesteinde gevestigde Pannenlegersbedrijf Alma. Niet alleen omdat het dak beeldbepalend is voor het aanzien van een huis of gebouw, maar omdat een goed dak een hoop ellende, zoals lekkages en hoge energierekeningen, kan voorkomen. Een dak is kortom méér dan slechts de afdichting van een gebouw om de boel van binnen droog te houden.

15


De notaris voor ondernemend Friesland! Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl

Ondernemen is

Topsport

Met die gedachte is de Vesteynde al vele jaren actief

en behandelen van geblesseerde medewerkers. In onze visie is

in de gezondheidzorg in Friesland. Zorg verlenen

elke werknemer een topsporter en verdient hij of zij de meest

aan bedrijven is een aparte “tak� van sport. Als er

optimale behandelingen om snel weer deel te kunnen nemen

klachten ontstaan is het voor zowel de werknemer

aan het arbeidsproces.

als de werkgever van belang om snel weer te herstellen. Hiervoor hebben wij de juiste mensen die snel en adequaat kunnen handelen. De Vesteynde past deze kennis ook toe binnen de topsport. Op dit moment begeleidt de Vesteynde namens de KNSB de nationale shorttrack selectie naar de Olympische Spelen van Sochi, Rusland die 7 tot en met 23 februari 2014 plaatsvinden. Een prachtige sportieve uitdaging die wij met een gedeelte van ons team met veel enthousiasme uitvoeren. Wij hebben de atleten dusdanig fysiek begeleid dat ze fit aan de spelen kunnen beginnen. Door een goed contact tussen atleten en de therapeuten zijn blessures voorkomen of verholpen. Deze manier van werken verschilt niet wezenlijk van het begeleiden


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân dantumadiel

17

Het dak is volgens Alma nog te veel een onder-

flink aangescherpt. We mogen nu bijvoorbeeld

Profiel

geschoven kindje. En dat is niet terecht, vindt hij.

alleen maar werken met steigers onder het dak.

Fokke Alma

“Mensen hebben over het algemeen niet zoveel

Als het dan een keer misgaat val je op de steiger.

Eigenaar van Pannenleggersbedrijf Alma

met een dak. Bij de bouw van een huis wordt

Dat is ook geen pretje, maar nog altijd beter dan

over haast ieder detail nagedacht, maar over het

een paar verdiepingen lager op de straat terecht

Geboren

dak eigenlijk nauwelijks. Dat moet er nu eenmaal

komen.”

17 november 1978 in Drachten.

Isolatie

Getrouwd, twee kinderen.

op, maar men verdiept zich er niet echt in.”

Burgerlijke staat

Beeldbepalend

Bij het aan brengen of renoveren van een dak

Loopbaan

Dat zou eigenlijk wel moeten, stelt hij. “Een goed

komt overigens veel meer kijken dan alleen maar

Na zijn studie heeft een aantal

dak kan namelijk een hoop ellende voorkomen.

het leggen van dakpannen. “Ook het houtwerk

jaren bij bouwbedrijven en

Als een dak niet goed is en er ontstaan lekkages,

onder de pannen hoort erbij en we isoleren de

pannenleggersbedrijven gewerkt en zo

dan is de ellende vaak niet te overzien. Om nog

daken ook. Warmte gaat omhoog en als een dak

alle ins en outs van het vak geleerd. In

maar te zwijgen over de schade die dat met zich

niet goed geïsoleerd is ontsnapt daar heel veel

2006 is hij zijn eigen bedrijf gestart.

mee kan brengen.” Bovendien maakt een mooi

warmte door. Dat zorgt voor meer stookkosten

Hobby’s

dak een huis af, voegt hij daar aan toe. “Een dak

en is slecht voor het milieu. Verder brengen we

Uit eten gaan, voetbal kijken, het

is beeldpalend. Het is eigenlijk de kers op de

ook dakramen aan.”

gezin en actief zijn in de Bethlekerk in

taart. Een dak met slordig gelegde pannen die

Drachten.

helemaal verkleurd zijn doet uiteindelijk afbreuk

Pannen leggen is een mooi en ambachtelijk vak,

aan het hele pand.”

vindt Alma. “Het is een vak waarvan je direct het resultaat ziet. Als ik bijvoorbeeld bij een monu-

Alma en zijn mannen gaan dagelijks daken op

mentale boerderij kom waar door de jaren heen

om nieuwe pannen te leggen. Een specialistisch

de groen uitgeslagen pannen schots en scheef

vak, al was het maar omdat er altijd op grote

zijn komen liggen en ik zie dan na ons werk een

hoogte gewerkt moet worden. Alma: “Er is een

strak en mooi dak dat past bij de uitstraling van

zeker risico aan verbonden, maar in vergelijking

de boerderij, dan geeft dat een goed gevoel.

met vroeger zijn de veiligheidsmaatregelen nu

Daar kan ik echt van genieten.”


18

OnDernemenD nOOrDOOst Fryslân dANtUMAdiel

Column

AdvertoriAl

is uw bedrijf ook uw pensioen? Veel ondernemers gaan ervan uit dat hun bedrijf in de toekomst genoeg zal opbrengen, maar dat is niet vanzelf-sprekend. Daarnaast zijn er ondernemers die alleen op papier een pensioenpot creëren. Veelal wordt er vooral gekeken naar de aftrekmogelijkheden en te weinig naar het pensioen dat later

n Administratie op maat bij jékawé

nodig is. Die pensioenpost komt wel op de balans van de onderneming te staan. En ooit moet erover afgerekend worden. Het is goed om eens met een accountmanager te onderzoeken of er nog voldoende

Administratie is voor iedere ondernemer noodzakelijk

wordt opgebouwd. Deze review is belangrijk. Wellicht blijkt hieruit

kwaad. Uitbesteden kost veel geld en zelf doen veel tijd (en

dat u uw voorziening moet aanpassen.

wellicht ergernis?). Tijd die u het best aan uw core-business

Heeft u een familiebedrijf? Dan zijn er veel belangen met

kunt besteden. jékawé biedt u daarom de unieke service

elkaar verweven. Zowel zakelijk als privé. Start op tijd met de

van online samenwerking, waarbij taken en kosten worden

voorbereidingen voor de overdracht van uw bedrijf. Hiermee geeft

gedeeld.

u ook uw zoon of dochter de kans voldoende vermogen op te bouwen. We beseffen hoe belangrijk het is dat het familiekapitaal,

Op basis van uw wensen kunt u delen van de administratie

waar hard voor gewerkt is, ook voor volgende generaties

zelf online voeren, facturen scannen en mailen en jékawé

waardevol blijft. Het is juist daarom dat Rabobank Private Banking

zorgt voor het compleet maken, waarmee de administratie

vanuit een sterke betrokkenheid met uw vermogen omgaat.

doorlopend up-to-date is. U kunt in overzichtelijke dash-

Stel uw inkomen voor later nu al zeker, bijvoorbeeld met de winst

boards of met de app uw financiën volgen, bijvoorbeeld de

uit uw bedrijf. Dan kunt u ook straks van uw vrijheid en een

actuele debiteurenlijst en omzet- en kostenontwikkeling.

welverdiende aanvulling op uw AOW genieten. Welke oplossing het best bij u past? Bespreek het samen met een

Voordeel is te behalen met automatische verwerking

accountmanager van de Rabobank.

van verkoopfacturen en bankafschriften. maar ook door vanuit uw boekhouding de inkoop-en kostenfacturen

Sierd Boersma

automatisch te betalen. met de online samenwerking is dit

Rabobank Noordoost Friesland,

goed(koop) te realiseren.

Private Banking

mocht u toch geen tijd voor uw taken hebben dan kan jékawé deze eenvoudig (tijdelijk) overnemen. de administratie vormt vervolgens de basis voor uw jaarrekening, welke aan de bank en belastingdienst moeten worden aangeleverd. jékawé Financieel mangement & Accountancy in Veenwouden verzorgt de jaarstukken van

www.rabobanknoordoostfriesland.nl

zzp-ers tot bV’s voor schappelijke tarieven. bel 0511-477555

info@noordoostfriesland.rabobank.nl

of mail naar johannes@jekawe.nl voor een vrijblijvend

Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00 – 20.00 uur via

kennismakingsgesprek over administratie op maat en uw

het centrale telefoonnummer 0511-42 63 33

jaarstukken.

twitter @Rabobanknof


• Heftruckopleidingen • Reachtruckopleidingen • Veiligheidstrainingen • VCA/BHV Marshallweg 3 8912 AC Leeuwarden Telefoon: 06 142 553 66 Website: www.agrilog.nl Email: info@agrilog.nl

Ondernemend Noordoost Fryslan | editie Dantumadiel | december 2013  

OF verzorgd in samenwerking met de 5 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Noordoost Fryslân. De vijf geme...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you