Page 1

Ondernemend

Noordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 5, maart 2013

Specialist in alternatieve energievoorziening n 'Daag ons maar uit!' n Koploperproject Duurzaam Ondernemen n Het avontuur van de huishouddoek n ‘Zelfstandig, maar toch een eenheid’


Wiis mei wetter

20 april

2013

Lifestyle Fair Oars!

11.00 - 16.00 uur rondom De Pleats in Burgum

www.t-diel.nl/oars

Stichting “Slach om ‘e Mar”


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN tytsjerksteradiel

VOORWOORD

3

Ondernemend

Noordoost FryslâN editie tytsjerksteradiel NR 5, maaRt 2013

Beste ondernemers, met trots presenteer ik de nieuwste editie van ons ondernemersmagazine. Ook deze keer staat het weer bomvol met ondernemersnieuws en nieuws uit het gemeentehuis. Deze keer met extra aandacht voor het Koploperproject Duurzaam Ondernemen. Heeft u interesse deel te nemen aan een nieuwe ronde van dit project, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Profiel DOeke FOkkemA Specialist in alternatieve energievoorziening

Het ‘werkgeversteam’ van de gemeente heeft zich tot doel gesteld mensen met een grote afstand tot de

Wethouder van de gemeente

arbeidsmarkt weer aan een baan te helpen. Gezien de huidige economische omstandigheden en hele

Tytsjerksteradiel

uitdaging! U leest in dit nummer over hun vorderingen. Ook wordt u bijgepraat over de ontwikkelen rondom het winkelcentrum in Burgum.

Colofon

Ik attendeer u daarnaast met veel plezier op Lifestyle Fair Oars! Op zaterdag 20 april a.s. vindt deze fair

OF BV / NOVEma BV i.s.m. pa volut por adia iliatum sequi re sende Gemeente tytsjerksteradiel

n 'Daag ons maar uit!' n Koploperproject Duurzaam onDernemen n Het avontuur van De HuisHouDDoeK n ‘zelfstanDig, maar tocH een eenHeiD’

mA COn rAe Harciunt eos ad eriaspero

uitgeverij molorec ulloriaecto iuntibus des estin re

voor de vierde keer plaats. Het thema van deze editie is ‘Wiis mei wetter’. Veel bedrijven en organisaties uit

quam, que quo

de regio doen hier aan mee.

DA DI DOluPTA Que nimi, omniendi

ten slotte wil ik u er graag op wijzen dat zaterdag 8 juni een groot aantal industriële bedrijven in onze gemeente hun deuren opent. met deze open dagen willen de ondernemers jongeren interesseren voor techniek. Natuurlijk is iedereen van harte welkom. Noteer alvast deze datum. Eric ter Keurs, burgemeester Tytsjerksteradiel

Bladmanagement

OF/NOVEma BV Edutas Klijnman re, audi doluptat eremqui dolore sit endicipsam recta et faccaecuptae

Contactpersonen inctatur sequam, sandesc iissitat. gemeente Tytsjerksteradiel CIPsAm rehenDIA Culpa dollabore

Jan Sijtsma, jsijtsma@t-diel.nl sit, quiandere sequosande porem Esther Osinga, eosinga@t-diel.nl t. 14 0511 escilla conse nonsectur res seditiis www.t-diel.nl nam, sequibusam, que iliqui volorem twitter.com/tdiel autatincid que ab imiliae dolor reped

InhOuD

Gemeente 4 7 8 9 11 14 15 19 21 22

Centrummanager Burgum schakel tussen ondernemers en gemeente Werkgeversteam ‘De Wâlden’ Bij Opstap en BouwPalet staat persoonlijk contact centraal ‘Groene investeringen en Fairtrade’ voor Elverdink Hoveniers Kort nieuws Koploperproject Duurzaam Ondernemen Rondetafel gesprek met vijf bedrijven uit tytsjerksteradiel Bomar aardwarmte, specialist in alternatieve energievoorziening SCa HP Suameer BV groeit dankzij verantwoord investeren Joh. Bosgra in Hurdegaryp: vier speciaalzaken onder één dak

Het Noordoost fryslân katern NO1 NO2 NO5 NO6 NO9 NO10 NO13 NO15

Ondernemersprijs en speerpunten Dwaande bepalen Ron van Gent,voormalige regiodirecteur MKB-Noord: De 5 van Netwerk Noordoost Dwaande Sleuteloverdacht ‘Dwaande’ veegauto en Starters avonden in Noordoost De ‘Spin off’ van Esonstad Wad Oars Innovatiehuis Lauwersdelta officieel van start

Advertentie-exploitatie que nam, ab il eum volupta tquamus Administratie prem nimi, nis dento qui nonecto ium

Novema BV in nobit volupictur, tussendiepen 21im sus recus, ilitibu 9206 aa Drachten scillenis electis autemquat et laborum t. 0512-366326 repernati cullita tionsen totatectur. Contactpersoon: Gerrit Landman

redactie Narvic media & Communicatie menno Bakker (hoofdredactie) Ingrid van Damme (eindredactie)

Fotografie Ed Klijnman, Frans Fazzi

Vormgeving Sprog | strategie + communicatie Sneek

Druk Drukkerij van der Eems © Copyright 2012. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.


4

ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

Centrummanager Burgum schakel tussen ondernemers en gemeente

‘Van boodschappen doen naar De gemeente Tytsjerksteradiel heeft oog voor ontwikkelingen en anticipeert daar zo goed mogelijk op. Inkopen doen via internet is vandaag de dag, zeker onder de jongere consumenten, meer regel dan uitzondering. Om daar op in te kunnen spelen heeft de gemeente voor een periode van twee jaar geld vrijgemaakt om voor Burgum een centrummanager te kunnen aanstellen. Die moet er samen met de ondernemers voor zorgen dat het naast internetshoppen ook aantrekkelijk blijft om naar het winkelcentrum van Burgum te komen. De ondernemers in het winkelcentrum van Burgum zijn

belevenis. Kopen wat de consument nodig heeft kan heel

zeer actief en ontwikkelen veel initiatieven om het winkelen

goed via internet. In het winkelcentrum wil de consument

voor het publiek aantrekkelijk te houden. Toch is er volgens

verrast worden.”

burgemeester Eric ter Keurs vandaag de dag meer nodig om te zorgen dat het winkelcentrum aantrekkelijk blijft.

Publiekstrekkers

“Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de

Dus is het ook mede de taak voor de gemeente om te zorgen

ondernemers als de gemeente. Met het aanstellen van een

dat het winkelcentrum als plek aantrekkelijk blijft. Ter Keurs:

centrummanager benadrukken we dat nog eens en willen we

“Wij zijn daarom verheugd met de komst van twee grote

ervoor zorgen dat de lijnen tussen ons en ondernemers nog

publiekstrekkers Jumbo en Action naar Burgum. Wetende

korter worden.”

dat dit zowel een versterking als een uitdaging is voor de bestaande winkels. Maar net als in veel andere winkelkernen

Aanspreekpunt

ontkomt ook Burgum helaas niet aan leegstand.” Ook daar

Siemon van der Meulen is die schakel tussen de gemeente,

heeft de centrummanager duidelijk een rol in, weet Van der

de ondernemers en de Vereniging van handeldrijvende

Meulen. “Ik signaleer de ontwikkelingen en zal daar samen

en Industriële Middenstanders in Burgum en Omstreken

met de ondernemersvereniging en de eigenaar van het

(Himbo). “Ik ben als centrummanager namens de gemeente

pand actie op ondernemen. Dat kan door bijvoorbeeld te

het aanspreekpunt. Ik ken de weg in het gemeentehuis, weet

kijken over een groot winkeloppervlak dat leeg komt te staan

hoe procedures werken en kan met ze meedenken en praten

geschikt gemaakt kan worden voor meerdere kleiner winkels.

over ontwikkelingen en ideeën. Bovendien heb ik contacten

Dat geeft weer meer diversiteit in het aanbod, er ontstaat

met collega’s in andere gemeenten en dat is altijd handig om

geen leegstand en de consument kan in één pand shoppen

informatie in te winnen als je iets nieuws wilt gaan doen. Dan

in meerdere winkels.”

hoef je niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden, maar kun je gebruik maken van de expertise die elders aanwezig is.”

Voor de jeugd mag het winkelcentrum eveneens nog wel wat aantrekkelijker gemaakt worden, vindt Ter keurs. Bijvoorbeeld

Het leveren van inspanningen om het winkelhart van Burgum

met meer op de jeugd toegesneden horeca. Dat is volgens

kloppend en vitaal te houden is nu meer dan noodzakelijk,

hem bovendien ook goed voor het toerisme. “We hebben

betoogt Ter Keurs. “De trend is dat steeds meer mensen hun

hier in de regio veel toeristische verblijfplaatsen. We moeten

aankopen doen via internet. Je zoekt wat je wilt hebben en

er voor zorgen dat het ook voor hen aantrekkelijk is om

dat bestel je. De kracht van het fysieke winkelen is dat je

hier te blijven. Het is mij nu en af en toe op zondag te stil in

koopt wat je niet zoekt. Je gaat voor een blauwe spijkbroek

Burgum. We moeten met z’n allen zorgen voor reuring en

op stap, maar je ziet een groene die nog goed zit ook en

inspelen op wat er in de omgeving gebeurt. We hebben hier

die koop je. Winkelen wordt dus steeds funshoppen, een

een prachtig openluchttheater waar straks het iepenloftspul


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN tytsjerksteradiel

5

Profiel erIC Ter keurs

funshoppen’

Burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel

geBOren 30 maart 1965 in Borne. lOOPBAAn 1992-2002 Werkzaam bij diverse overheden en provincies. 2002-2004 Wethouder gemeente Slochteren. 2004-2011 Burgemeester gemeente leeuwarderadeel. hOBBy’s “Mijn grootste hobby is politie. Ik heb

wordt opgevoerd. met ondernemersinitiatief

dus van mijn hobby mijn werk gemaakt.

‘Burgum heeft méér’ kun je daar natuurlijk van

Verder mag ik graag lezen, reizen en

alles omheen organiseren.”

gezellig bijpraten met vrienden.”

Ondernemersfonds Helaas staat het draagvlak onder ondernemers voor het organiseren van activiteiten om het winkelhart te promoten onder druk. Vooral omdat er steeds meer landelijke ketens komen die niet meedoen aan lokale activiteiten. De ondernemersvereniging Himbo wil daarom, in navolging van vele andere winkelcentra, een ondernemersfonds instellen. Een ondernemersfonds waar alle ondernemers

sIemOn VAn Der meulen

in het centrum aan meebetalen.

Centrummanager Burgum en dorpencoördinator Tytsjerksteradiel

Ons college herkent zich in de door de Himbo geschetste problematiek, zo vertelt

geBOren

ter Keurs. Zeker in deze moeilijke tijd

12 maart 1963 in leeuwarden

met nieuwe internetontwikkelingen en

BurgelIjke sTAAT

toenemende leegstand is het belangrijk dat

Samenwonend, twee kinderen.

de winkeliers samen de schouders onder het

lOOPBAAn

winkelcentrum Burgum blijven zetten. maar om

Na de MEAO in 1985 in dienst gekomen

het ondernemersfonds te voeden kan het nodig

bij de gemeente Tytsjerksteradiel. In

zijn om een belasting in te voeren. Dat is een

1990 heeft hij de overstap gemaakt naar

bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarom heeft

de gemeente leeuwarderadeel, waar hij

het college onlangs het verzoek van de Himbo

als voorlichter heeft gewerkt. Sinds kort

voorgelegd aan de raad. Op 21 maart heeft de

is hij weer terug op het oude nest als

raad met grote meerderheid ingestemd met een

centrummanager en dorpencoördinator.

verdere uitwerking van het ondernemersfonds.

hOBBy’s

Het college gaat nu samen met de ondernemers

Muziek, en dan vooral koorzang, lezen

daarmee aan de slag.

en korte uitstapjes maken.


• Grondwerken • Bestrating • Riolering • Uitzetten • Beschoeiing

Aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw

www.lahuis-eastermar.nl • Lege Leane 6 • Eastermar Tel (0512) 472091 . (06) 389 12443


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

Van bijstand naar werk

Werkgeversteam ‘De Wâlden’ Momenteel lopen de aanvragen voor een bijstandsuitkering in Nederland sterk op. Zo ook in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Het aantal uitkeringen in beide gemeenten is gestegen van 1.100 in 2012 naar 1.200 begin 2013. Een zorgelijke ontwikkeling, met grote maatschappelijke en financiële gevolgen, zo blijkt uit onderstaande redactionele bijdrage van het Werkgeversteam ‘De Wâlden. in beeld gebracht. Het zijn mensen die erin geloven! Daarnaast hebben we geïnventariseerd waar de kansen voor onze werkzoekenden liggen. Werkzaamheden in de zorg (schoonmaak), licht administratief, bouw/techniek, magazijn/logistiek, verkoop, callcenter, inpakwerkzaamheden (productie) en werk in het groen zien we als goede beroepen om te bemiddelen.

Afspraken maken Het Werkgeversteam zal zoveel mogelijk afspraken maken met ondernemers. We willen graag met u in gesprek en onderzoeken waar nog mogelijkheden zijn. We beseffen dat dit van beide kanten maximale creativiteit vraagt. Dat vraagt om actie van de mensen die in de bijstand

Misschien zijn arrangementen mogelijk of kunnen we samen

terecht zijn gekomen, de overheid én de ondernemers.

werkgelegenheidsprojecten opstarten. Daarom maken we

Beide gemeenten hebben daarom een speciaal team

graag gebruik van uw expertise, om zo kansen te creëren

in het leven geroepen, om samen met werkgevers en

voor werkzoekenden op de lokale arbeidsmarkt.

uitkeringsgerechtigden werk te vinden.

Die uitdaging gaan wij graag met u aan.

Gebundelde aanpak

Werkgeversteam ‘De Wâlden’,

Door de toenemende problematiek werken de

Jenna Bottema, Jan Sijtsma, Hilda de Lang, Ilona Boekhorst,

Friese gemeenten en het UWV samen, om zoveel

Auke Piet van der Meulen en Sanne Boetze

mogelijk mensen die in de bijstand zitten naar werk te begeleiden. Deze gezamenlijke aanpak noemen we de ‘Werkgeversdienstverlening’. Binnen deze samenwerking is het belangrijk om een goede aansluiting te houden bij

Meedoen

de lokale en regionale omstandigheden. De gemeenten

We weten dat ondernemers het door de economische

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben daarom hun

crisis zwaar hebben. En toch vragen beide gemeenten

krachten gebundeld in het Werkgeversteam ‘De Wâlden’. Het

u om mee te doen en kansen te bieden aan mensen

team heeft de opdracht om in nauwe samenspraak met de

in de bijstand. Dat doen we vanuit een gedeelde

ondernemers uit beide gemeenten zoveel mogelijk mensen

maatschappelijke verantwoordelijkheid en omdat het

met een bijstandsuitkering aan werk te helpen.

nodig is met het ook op de tekorten die later gaan ontstaan op de arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk

Succesvol bemiddelen

dat werkzoekenden zoveel mogelijk arbeidsfit blijven,

Om de bemiddeling een hoge slagingskans te geven,

zodat de instroom naar werk goed verloopt.

heeft het Werkgeversteam mensen die willen en kunnen

7


8

ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

Bij OPstap en BouwPalet staat persoonlijk contact centraal

'Daag ons maar uit!' Aan de Elingsloane 25 in Burgum zijn BouwPalet Personeelsdiensten en OPstap bv gehuisvest. BouwPalet is een landelijk gespecialiseerd uitzendbureau voor de bouwbranche. Wat BouwPalet is voor de bouw, is OPstap voor de schildersbranche. Adviseur Tjemme van der Meer zwaait op de Friese locatie in Burgum de scepter en wordt daarbij administratief ondersteund door Trynke Hoekstra. Collega adviseur Egbert Dekker is vooral actief in de overige noordelijke provincies. Tjemme zit als een spin in het Friese ondernemersnetwerk dat aan de bouw is gelieerd.

Landelijk netwerk

Tjemme lachend. "Elke dag ben ik wel op een bouwlocatie

OPstap en BouwPalet zijn ruim 10 jaar geleden opgericht

te vinden."

op initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de schilders- en bouwbranche. Gedurende deze

Persoonlijk en flexibel

periode is een landelijk netwerk opgebouwd met negen

"Het persoonlijk contact is leidend. Wanneer ik een

vestigingen. Tjemme: “Ons dienstenpakket omvat alles wat u

intakegesprek heb, spreken we af bij de mensen thuis. Ik

van een moderne intermediair mag verwachten. Uitzenden,

wil weten wie de persoon is, wat iemand belangrijk vindt

detacheren, pay-roll services, werving en selectie en

en hoe de thuissituatie is. Dat is belangrijk omdat wij een

arbeidsrechtelijk advies. Maar het meest uniek zijn wij in ons

duurzame relatie nastreven. Zowel binnen ons team als ook

persoonlijk contact met onze werknemers”.

richting onze opdrachtgevers. Wij zoeken heel nadrukkelijk vakmensen, die weten waar ze het over hebben. Voor hen is

Onze aanpak is uniek

het belangrijk dat ze onder de CAO voor het Bouwbedrijf of

"Ik kan het soms zelfs niet geloven", zo vertelt Tjemme

de CAO voor het Schilders- Afwerkings- en Glasbedrijf blijven

enthousiast. "Zelfs in deze moeilijke tijden weet ons bureau

vallen. Daardoor ontvangen zij hetzelfde loon als voorheen

in Burgum gedurende de winterperiode werk te bieden

en verliezen hun rechten niet. Wel hebben wij juridische

aan meer dan 65 vaklieden. Onze aanpak is uniek en

mogelijkheden met beduidend minder werkgeverslasten, dat

daarmee onderscheiden we ons. Doe maar gewoon en sta

levert zeer voordelige tarieven voor de ondernemers op! Wij

waarvoor je staat zijn kernbegrippen voor ons. Ons kantoor

kunnen hen dat bieden. Maar we vragen wel een flexibele

is niet te vinden op een dure locatie, maar gewoon op een

houding. Daardoor kunnen wij snel schakelen en leveren

bedrijventerrein. Herkenbaar en dicht bij onze klanten. Je

wij maatwerk voor onze opdrachtgevers en de werknemers.

zult mij dan ook niet in een driedelig pak tegen komen", zegt

Daag ons maar uit!” zo besluit Tjemme zijn verhaal.


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN tytsjerksteradiel

‘Groene investeringen en Fairtrade’ voor Elverdink Hoveniers Anne elverdink is met zijn bedrijf ’elverdink hoveniers‘ aan de earnewarre 7 te garyp in staat om verschillende typen tuinen te ontwerpen en te onderhouden. “De klant is bij ons op het goede adres. Of het nu een bedrijfstuin of een stadstuin betreft”, zo vertelt Anne elverdink. “Daarnaast kan men ook bij ons terecht voor het onderhoud van de tuinen.” anne Elverdink werkt niet alleen graag in het groen, hij dénkt

zonnepanelen. Hiermee wek ik dan zelf mijn elektriciteit

ook groen en duurzaam. In zijn bedrijf heeft hij een aantal

op. Bovendien ben ik enthousiast geworden van het

duurzame maatregelen getroffen. Zo wordt het gebouw

Koploperproject. Ik heb mijn bedrijf dan ook hiervoor

verwarmd middels een warmtepomp en ’s avonds wordt

aangemeld.”

het terrein verlicht met groen led. Deze buitenverlichting bespaart veel energie en is bovendien veel minder

stroomversnelling

lichtvervuilend.

anne Elverdink vertelt: wij zijn al sinds 2007 bezig met

Sinds kort is de hovenier overgestapt op elektrisch

duurzaam en maatschappelijk ondernemen. De ambities

tuingereedschap. Zo heeft het bedrijf een elektrische

kwamen in een stroomversnelling toen we in de commissie

bladblazer, heggeschaar en kettingzaag. Door hierop over

van het millenniumfestival in Garyp een fairtrade diner

te stappen is er geen sprake meer van uitstoot van de

organiseerden. Hierna besloot ik om in ons bedrijf ook

benzinedampen. Hier is niet alleen het milieu bij gebaat,

fairtrade producten te gebruiken. Het is voor ons een

ook de medewerker heeft geen last meer van schadelijke

vervolgstap op onze eerdere visie om duurzaam te

dampen. Elektrisch tuingereedschap maakt veel minder

ondernemen. We kiezen bewust voor het gebruik van zoveel

lawaai. Dit is prettiger voor zowel de medewerker als de klant.

mogelijk duurzame producten. Zo wordt veelal gebruik

Daarnaast is het nieuwe gereedschap veel lichter in gewicht.

gemaakt van gebakken materialen en keramische tegels.

anne Elverdink: “ Wij werken dagelijks in het groen en vinden

maar als de klant H2O tegels wenst en een waterdoorlatende

het dan ook belangrijk om maatregelen te treffen voor

verharding die in ons assortiment zit, is dat ook geen enkel

een beter milieu. Binnenkort wordt mijn dak voorzien van

probleem. Onze leverancier waarvan wij onze organische meststoffen betrekken, werkt volledig energie neutraal. Zo gaan we steeds een stap verder!

elverdink hoveniers staat dit jaar voor het eerst op de lifestyle Fair Oars! op 20 april

De gemeente tytsjerksteradiel vindt duurzaam ondernemen

Het bedrijf laat zien hoe je duurzaam kunt tuinieren

van belang en is dan ook enthousiast over de duurzame

en demonstreert elektrisch tuingereedschap. Naast

maatregelen die anne Elverdink in zijn onderneming heeft

dat het bedrijf zoveel mogelijk duurzaam onderneemt,

getroffen. De ondernemer is milieubewust in zijn bedrijf maar

stapte het onlangs ook over op het gebruik van fairtrade

ook bij zijn klanten. Dit was voor de gemeente reden om de

producten. Daarvoor ontvangt het bedrijf tijdens

ondernemer tegemoet te komen door het verstrekken van

Oars! 2013 het Fairtrade certificaat.

een kleine financiële bijdrage ten gunste van de getroffen duurzame maatregelen.

9


V

De Vries

06 - 12354578

technisch onderhoud adviesbureau

Meerjarenplanning (MJOP/ NEN-2767)

V

♦ ♦  

0511 - 461485

info@devries-toa.nl www.devries-toa.nl

De Vries

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦

Om tot beheersing van de onderhoudskosten te komen is het van belang om een goede meerjaren onderhoudsplanning tot stand te brengen. Zo kan er inzicht worden verkregen op zowel de korte als de lange termijn.

Adviesrapport

De Vries adviesbureau

        

06 - 12354578

technisch onderhoud adviesbureau

Bij de aan- of verkoop van vastgoed adviseren wij u om een bouwkundig adviesrapport (aankoopkeurings-rapport) op te laten stellen. Deze voldoet tevens aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie. technisch onderhoud

V

                0511 - 461485

info@devries-toa.nl www.devries-toa.nl

0511 - 461485 06 - 12354578

info@devries-toa.nl

Aarzel niet, en neem vrijblijvend contact met ons op. Meerjarenplanning (MJOP/ Wij zijn u graag van dienst! NEN-2767)

www.devries-toa.nl

Om tot beheersing van de onderhoudskosten te komen is het van belang om kan er

Meerjarenplanning (MJOP/ NEN-2767)

eentotgoede meerjaren onderhoudsplanning totbelang standomte brengen. Zo Om beheersing van de onderhoudskosten te komen is het van een goede meerjaren tot stand de te brengen. inzicht wordenonderhoudsplanning verkregen op zowel korteZo alskandeer lange termijn. inzicht worden verkregen op zowel de korte als de lange termijn. Adviesrapport Adviesrapport

Bij de aan- of verkoop van vastgoed adviseren wij u om een bouwkundig Bij de aan-(aankoopkeurings-rapport) of verkoop van vastgoed wij u tevens om een bouwkundig adviesrapport op te latenadviseren stellen. Deze voldoet aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie. adviesrapport (aankoopkeurings-rapport) op te laten stellen. Deze voldoet

tevens FROM STANDARD TO ART FROM STANDARD TO ART

aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie. Aarzel niet, en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

 MAATWERK IN SERIEBOUW MAATWERK IN SERIEBOUW Aarzel niet, en neem vrijblijvend contact met ons op.   DAMEN SHIPYARDS BERGUM  Wij zijn u graag van dienst! DAMEN SHIPYARDS BERGUM

 

   

 

    

     

   

U bent gespot... ...voor de OndernemersPrijs Noordoost Friesland 2013! Welkom op de rode loper! Strijkt u dit jaar met de eer als beste ondernemer van Noordoost Friesland? Of kent u een ondernemer die het absoluut verdient om de OndernemersPrijs Noordoost Friesland in ontvangst te nemen? Meld het bedrijf dan aan vóór 3 mei 2013 op de website: www.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl

Op 21 juni 2013 reikt gedeputeerde Hans Konst tijdens een feestelijke finale avond in Dokkum de 5de OndernemersPrijs van Noordoost Friesland uit. In samenwerking met Kafee Noordoost Friesland is de prijsuitreiking van de OndernemersPrijs een uitstekend netwerkmoment voor ondernemers en bestuurders uit Noordoost Friesland.

• Leveren van alle soorten steen en bestratingsmaterialen • Leveren zand en grond • Grond en rioleringswerkzaamheden, drainagewerkzaamheden • Sneeuwbeheersing, zoutstrooien en verkoop van zout • Alle voorkomende bestratingswerkzaamheden voor particlulier, overheden en zakelijke klanten

www.spijkstrabestratingen.nl

De acacia 75 | 9251 NG Burgum | Tel. 0653258421 of 0613898002


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN tytsjerksteradiel

kort Nieuws n nieuwbouw voor reset De gemeente heeft overeenstemming bereikt met Bewegingscentrum Reset, voor een nieuw multifunctioneel bewegingscentrum in het park Eeburght, naast het pand van de Politie Fryslân. In het bewegingscentrum is ruimte voor allerlei activiteiten op het gebied van beweging (sport en recreatie), gezondheidszorg, voeding en gedrag. Het totale complex zal in de eerste fase 3000 m² groot worden en staat aan de rand van het nieuwe Beweegpark

COlumn Imagostylist Tineke Huizenga

Burgum. Hierdoor is een unieke combinatie mogelijk van indoor en outdoor bewegen. De initiatiefnemers rekenen er op dat het nieuwe bewegingscentrum zal voorzien in een regionale behoefte. In het

Wat leuk dat je even de tijd neemt om mijn column te lezen. Eerst

centrum is nog beperkt ruimte beschikbaar.

even voorstellen: tineke Huizenga is mijn naam. Imagostylist is mijn

Voor meer informatie: www.bewegingscentrum-reset.nl

bijnaam en beroep. Wat dat inhoudt, vertel ik je zo.

Dat voel ik, dat merk ik, hier voel ik me thuis. Ik stel mij dan ook op als

n Tytsjerksteradiel best scorende Friese millennium gemeente

ambassadeur, om ûs Fryslân goed en ZICHtBaaR te profileren. mijn

Uit de campagnemonitor van de Vereniging van

wens is tweeledig, binnen twee jaar

Nederlandse Gemeenten Internationaal (VNGI) blijkt dat

Dé Fryske Imagostylist van Fryslân worden en als tweede zoveel

tytsjerksteradiel de best scorende Friese millennium

mogelijk mensen blij maken met mijn waardevolle boodschap.

Gemeente is. Landelijk gezien staat tytsjerksteradiel op de

‘ZICHtBaaR zijn’.

vijfde plek. “Opfallend is benammen dat we der yn fergeli-

Fryslân heeft een speciaal plekje in mijn hart. Hier liggen mijn roots.

king mei de oare gemeenten mei in lyts budzjet yn slagje ZICHtBaaR zijn is GROOtS doen, wês grutsk! Dit heeft in mijn ogen

hieltyd mear minsken bewust en entûsjast te meitsjen.”

niets maar dan ook niets met arrogantie te maken, maar alles met

aldus wethouder Houkje Rijpstra. Een mooie opsteker!

PaSSIE. Zelfverzekerdheid uitstralen helpt om succesvol te zijn. Je kwaliteiten worden ZICHtBaaR. De eerste indruk is harmonieus, kleurrijk, succesvol en authentiek.

n lifestyle Fair Oars! 2013

als imagostylist help ik jou en jouw bedrijf ZICHtBaaR te worden. Ik

Wiis mei Wetter

help je om de sterkste versie van je zelf te laten zien, door het geven

Op zaterdag 20 april a.s. vindt voor de vierde keer de Lifestyle Fair

van advies op het gebied van kleding, houding en gedrag. Uiteindelijk

Oars! plaats. Het thema van deze editie is ‘Wiis mei wetter’.

weet iedereen in jouw bedrijf waar het bedrijfsimago voor staat.

Rondom De Pleats in Burgum kunt u inspiratie opdoen voor een

Representatief zijn en alle neuzen dezelfde kant op. Dát helpt!

gezonde, duurzame en eerlijke levensstijl. Op de fair kunt u ervaren

Klinkt goed hé? mijn adviezen leveren meer op dan ze kosten. Denk

dat goed zorgen voor uzelf, anderen en de natuur niet moeilijk is.

eens aan al die miskopen. Verleden tijd!

En bovendien niet duur hoeft te zijn.

Duurzame adviezen in de vorm van een presentatie, training en workshop zijn mijn specialiteit. mooi met minder!

tal van verenigingen, organisaties en bedrijven uit tytsjerksteradiel

Ik hoop je te ontmoeten.

zien hoe leuk, lekker en mooi duurzame, biologische en fairtrade

- en sinds dit jaar ook uit achtkarspelen - laten met veel enthousiasme producten zijn. maar ook hoe gemakkelijk het is om voldoende te ZICHtBaRE groet,

bewegen. Er is onder andere aandacht voor duurzaam bouwen & wonen, eten & drinken, sport & gezondheid, vervoer, mode & accessoires en hergebruik van goederen.

info@tinekehuizengaimagostylist.nl | www.tinekehuizengaimagostylist.nl

Kortom, Oars! laat zien hoe het Oars kan!

11


Pallasweg 28 8938 AS Leeuwarden 088 – 054 0 000 06 13 08 33 38 www.ato-training.nl Info@ato-training.nl

Heftruck Verreiker Hoogwerker Code 95 EVC traject SSVV Opleidingen VCA BHV E Learning Hijs cursussen

ATO Bedrijfstrainingen is de laatste jaren flink gegroeid. Dit is reden om te verhuizen.

Per 1 januari 2013 is het bedrijf gevestigd aan de Pallasweg 28 in Leeuwarden.

NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD RENOVATIE

H&V

BOUWBEDRIJF

Haveman & De Vries v.o.f.

Garyp Inialoane 76 9263 RE Jistrum Schoolstraat 16 9258 CH Telefoon 0511-521191 Mobiel 06-15220955 info@havemandevries.nl www.havemandevries.nl

Sikma

SCA Suameer. Producent van “Tork” poetsdoeken

BURGUM

• Verkoop nieuw en gebruikt • Personen- en bedrijfswagens • Volledig onderhoud • Schadeafhandeling

Mr. W.M.O. van Veenweg 14a Telefoon (0511) 46 95 69

www.autosikma.nl

Andere merken van SCA:


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

U bent gespot… … VOOR DE ONDERNEMERSPRIJS NOORDOOST FRYSLÂN 2013! Welkom op de rode loper! Wie wordt de winnaar van de OndernemersPrijs Noordoost Fryslân 2013? Wie volgt H.C.R. de Posthoorn uit Dokkum op als winnaar en gaat er vandoor met de Bonifatius Bokaal? Ondernemers uit regio Noordoost Fryslân worden opgeroepen zich in te schrijven voor deze prestigieuze ondernemersprijs.

Wie kunnen er deelnemen? Alle bedrijven uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel kunnen zich opgeven voor de OndernemersPrijs Noordoost Fryslân. Men kan zich opgeven door het vragenformulier volledig in te vullen vóór 3 mei 2013 op www.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl. Uiteraard kunt u het vragenformulier ook downloaden en sturen naar info@ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl.

Gezamenlijk speerpunten Dwaande bepalen Er is in de afgelopen twee jaar volop geïnvesteerd in de regiomarketingcampagne ‘Noordoost Fryslân, echt mooi’ / ‘Dwaande’. In eerste instantie is vooral ingezet op het bekend maken van het merk binnen en buiten de regio. Het merk Dwaande heeft in de regio een enorme vlucht genomen. Velen hebben het woord wel

Spot een bedrijf

ergens gezien of gehoord en Dwaande is ook door

Is er een bedrijf dat volgens u in aanmerking moet komen voor deze felbegeerde prijs? Dan kunt u dit bedrijf spotten via www.ondernemersprijsnoordoostfriesland.nl. Het bedrijf ontvangt na uw aanmelding een anonieme “U bent gespot” e-mail. In deze e-mail wordt gevraagd of het bedrijf zich op wil geven voor de Ondernemersprijs Noordoost Fryslân. Natuurlijk kunt u ook bedrijven spotten via Twitter. Laat ons weten welk bedrijf u wilt spotten door een tweet te sturen met daarin #OPNOF of @ondernemernof.

verschillende regionale ondernemers omarmd. Naast dit succes kwamen er ook vragen. Wat is Dwaande precies? Wat doen we met de slogan ‘Noordoost Fryslân echt mooi’, of is ‘Dwaande’ de slogan? Met een aantal ambassadeurs, een aantal toeristische ondernemers, een

De jury Ook dit jaar beoordeelt een deskundige jury de inzendingen op basis van verschillende criteria. De jury bestaat deze editie uit voorzitter Arie Aalbers (Burgemeester gemeente Dantumadiel), Hans Konst (gedeputeerde provincie Fryslân), Wouter de Groot (regiomanager Kamer van Koophandel Noord-Nederland), Erik Nicolai (directeur Rabobank Noordoost Fryslân) en Wijnand Fijnvandraat (directeur PTH Groep & Dwaande ambassadeur).

Wat gebeurt er na 3 mei? Na 3 mei 2013 gaat de jury van start met een uitgebreide voorselectie en een bedrijfsbezoek aan de 3 geselecteerde finalisten. De winnaar wordt op vrijdag 21 juni aanstaande tijdens de feestelijke finale avond bekend gemaakt. Afgelopen jaar ontvingen Sabina Reitsma en Femmechien van der Heide – Reitsma van Hotel Café Restaurant de Posthoorn uit Dokkum de Bonifatius Bokaal uit handen van (gedeputeerde) Hans Konst.

Ondernemersprijs is Dwaande De Ondernemersprijs Noordoost Fryslân wordt gesteund door de regiomarketingcampagne Dwaande. In Noordoost Fryslân zijn vele prachtige bedrijven met dynamische ondernemers gevestigd. De ondernemersprijs is een mooie manier om deze prachtige bedrijven en het ondernemersklimaat van Noordoost Fryslân onder de aandacht te brengen en sluit daarmee goed aan bij de doelstelling van Dwaande.

vertegenwoordiging van de ondernemersfederatie Onof en medewerkers van de gemeenten werd begin maart een inspiratiesessie met marketingdeskundige Cor Hospes georganiseerd. Tijdens deze sessie is ingegaan op de unique selling points, is er gediscussieerd over de merknaam en is er een brainstorm gehouden voor ludieke acties en nieuwe initiatieven, waarmee we de regio op de kaart zetten. De uitkomsten worden nu nader uitgewerkt en worden binnenkort gepubliceerd op www.dwaande.nl.

NO 1


NO 2

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

De Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân (ONOF) is voor voormalig regiodirecteur MKB Noord Ron van Gent haast het ultieme voorbeeld dat samenwerking lonend is. Het realiseren van het gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeenten in die regio is één van de laatste grote projecten die Van Gent, die sinds 1 maart directeur is van VNO-NCW Midden in Apeldoorn, namens MKB Noord samen met onder andere de ONOF heeft weten te realiseren.

Een goed voorbeeld daarvan is de ONOF waarmee Van Gent namens MKB Noord en in samenwerking met de Kamer van Koophandel en de werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn laatste grote project heeft afgerond. “Op initiatief van de ONOF is er door de zes gemeenten in Noordoost Fryslân een gezamenlijk aanbesteding- en aankoopbeleid ontwikkeld. Het is daarmee de eerste Friese regio die deze stap heeft gezet. Het is een goed voorbeeld dat samenwerking loont en ik ben er van overtuigd dat ook andere regio’s dit voorbeeld zullen volgen.”

Ruimere mogelijkheden De betrokken gemeenten, Achtkarspelen, Dantumadiel,

Samenwerken. Het is geen toverwoord, maar volgens de

Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en

voormalige regiodirecteur van MKB Noord Ron van Gent wel

Tytsjerksteradiel, spelen met deze ontwikkeling in op de

het sleutelwoord om zaken voor elkaar te krijgen. Zeven jaar

wens van het bedrijfsleven om als regio een eenduidig

lang heeft hij de MKB-kar namens het midden- en kleinbedrijf

inkoopbeleid te hanteren. Daardoor ontstaan ruimere

in Noord-Nederland getrokken met als doel het creëren

mogelijkheden om werk en diensten door regionale

van een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat. “MKB

bedrijven te laten uitvoeren. Van Gent: “Dat levert kansen op

Noord doet dat door te lobbyen, belangen te behartigen,

voor de werkgelegenheid en de markt wordt op een uniforme

ondernemers met raad en daad bij staan en op alle politieke

wijze benaderd. Bovendien gaan gemeenten aan het begin

niveaus, lokaal, regionaal en landelijk te overleggen over de

van het jaar al bekend maken welke aanbestedingen er zijn te

wensen en behoeften van de ondernemers.”

verwachten zodat de bedrijven daarop kunnen anticiperen.” Een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid is bovendien

Belangrijkste partners

het toepassen van Social Return bij inkooptrajecten. Het gaat

Maar het MKB kan dat niet alleen, voegt hij daar aan toe.

hierbij om het bieden van werk en werkervaringsplaatsen aan

“Daarom werkt het MKB ook nauw samen met onder

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de sociale

andere de Kamer van Koophandel en VNO-NCW, de

werkvoorziening wordt daar bij betrokken. “Het mooie van

werkgeversorganisatie. Maar de belangrijkste partners zijn

dit gezamenlijke inkoopbeleid is dat het door initiatieven van

natuurlijk onze 15.000 aangesloten leden. Zij kennen allemaal

onderop tot stand is gekomen, maar dat het tegelijkertijd

de markten en de sectoren waarin zij actief zijn en weten

nauw aansluit op de nieuwe aanbestedingswet die recent van

precies wat er in hun regio’s speelt.”

kracht is geworden. Zo hoort het dus.”

RON VAN GENT,VOORMALIGE REGIODIRECTEUR MKBNOORD:

‘Ondernemersfederatie ONOF

laten zien dat samenwerken QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

NO 3

Profiel RON VAN GENT Directeur VNO-NCW Midden

GEBOREN 14 februari 1959 te Renkum.

BURGERLIJKE STAAT Samenwonend, één dochter.

LOOPBAAN Na zijn studie Andragologie van Arbeid en Organisatie, Jeugdcriminologie en Gerontologie aan Rijksuniversiteit Groningen is hij projectmanager en manager Ondernemerswinkel/ Bedrijvenloket bij de gemeente Groningen worden. Daarna is hij lid geworden van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland en als regiodirecteur geworden van MKB Noord. Na ruim 7 jaar ruilde hij die functie per 1 maart in voor het directeurschap VNO-NCW Midden in Apeldoorn.

HOBBY’S Motorrijden, koken, schilderen en skiën.

FAVORIETE BOEK ‘In de naam van de roos’ van Umberto Eco.

loont’


Toewijding intechniek... r cv r dakbedekking r elektra r gas r riolerinH r water

Grienewei52-9137SBOosternijkerk Tel.(0519)241888-www.faber-installaties.nl

Verhuisbedrijf Prinsen Prijsopgave vooraf, geen verrassingen achteraf!

- financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning

Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum!

Verhuizingen • Opslag • Transport Tel: 0512 515000 www.verhuisbedrijfprinsen.nl

Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken. Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl


$PEDVVDGHXUVDDQKHWZRRUG

NO 5

In maart 2012 is een aantal toonaangevende bedrijven uit Noordoost Fryslân ambassadeur van de regio geworden. Het doel van het ambassadeursnetwerk is om op bijzondere wijze de regiomarketingcampagne te ondersteunen en Noordoost Fryslân te promoten. Maar wie zijn deze ambassadeurs? Maak kennis met hen via de rubriek ‘De vijf van…’.

5 Robert Jan & Willem WIE BENT U? Ik ben Robert-Jan Hageman, algemeen directeur van Dokkumer

Mijn naam is Willem Kooistra,

Vlaggen Centrale. Ik ben in 1956 geboren in Leeuwarden.

56 jaar, technisch directeur bij PTH Groep. Ik kom uit De Westereen en ben dus een geboren en getogen Noordoost Fries.

WAAROM BENT U AMBASSADEUR? Om de directe omgeving een extra economische push

Al 33 jaar woon ik in Kollumerzwaag, waar ook PTH Groep

te geven, zijn we ambassadeur geworden. We willen, als

is gevestigd en ik ben trots op deze bijzondere regio. Ik zet

bedrijf, ons steentje bijdragen om de regio verder te helpen,

mij graag in voor het gebied en ben daarom ambassadeur.

Noordoost Fryslân kan wel een zetje gebruiken.

Ook ben ik trots op de Friese taal en in het bijzonder op de mentaliteit van de inwoners, daar zet ik mij graag voor in.

WAT MOETEN MENSEN VAN U WETEN? Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat ik trots ben op ons

Ik geef graag ruimte aan mensen die buiten de arbeids-

bedrijf. We hebben loyale medewerkers, een superkwalitatief

maatschappij vallen, bij PTH Groep geven we hen de kans

product en ik ben trots op de schitterende klanten in het

zich te ontwikkelen in het arbeidsproces. Maatschappelijk

binnen- en buitenland.

ondernemen helpt van alle kanten mensen dichter bij elkaar te brengen. Dat vind ik belangrijk.

WIE DRAAGT U VOOR ALS NIEUWE AMBASSADEUR? Gerd Lindemann van Holtrop & Jansma, dit is een echt

Bedrijven die echt een binding met Noordoost Friesland

Dokkums bedrijf. En Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra

hebben. Je moet je er wel echt voor in willen zetten, pas dan

Draisma zou heel goed ambassadeur kunnen worden, zij

ben je ambassadeur.

zijn erg succesvol. Verder denk ik dat iedere ondernemer in Dokkum lid moet worden, zodat we met z’n allen de regio verder kunnen helpen.

WAT IS UW FAVORIETE PLEK IN NOORDOOST FRYSLÂN? Dokkum!

Al van jongs af aan bezoek ik het Pinksterzendingsfeest in het Veenkloosterbos, dit is voor mij dan ook een bijzondere plek. Daarnaast vind ik dat de vruchtbare bovenkant, het boerengebied, een belangrijke plek is die niet vergeten mag worden. Boeren delen hun voeding met de wereld en een mooie uitspraak luidt; als je niet deelt, zul je nooit vermenigvuldigen.


NO 6

ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Netwerk Noordoost Dwaande! Streekhuisbijeenkomst Noordoost Fryslân is Dwaande! Dat laten we weer zien tijdens een streekhuisbijeenkomst op maandag 23 september a.s. Bestuurders, raads- en Statenleden, betrokken regionale partijen en instanties en, ondernemers zijn die middag welkom in Streekhûs Noardeast Fryslân in Burgum. Meer informatie volgt t.z.t.

Agenda Kafee NOF

Noordoost Friese gemeenten presenteren gezamenlijk inkoopbeleid tijdens Ondernemersbijeenkomst

De volgende Kafee NOF’s zijn van

Tijdens de ondernemersbijeenkomst van de ONOF op 4 februari

16.00-18.00 uur op:

presenteerden de zes Noordoost Friese gemeenten het nieuwe gezamenlijke aanbestedingsbeleid. Dit gezamenlijke inkoop- en

Q 25 april in Herbergh De Parel van Eastermar in Eastermar Q 30 mei in Innovatiehuis Lauwersdelta

aanbestedingsbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven (ONOF) en MKB-Nederland Noord, KvK en VNO-NCW. Hiermee is de regio uniek in Fryslân.

in Buitenpost Q VRIJDAG 21 juni in Dokkum (gekoppeld

Kansen voor de regio

aan uitreiking Ondernemersprijs;

Het inkoop en aanbestedingsbeleid biedt de lokale bedrijven meer

meer info volgt)

ruimte; hogere drempel bedragen waardoor er minder snel landelijk

Q in juli en augustus is er geen Kafee NOF

hoeft te worden aanbesteed. Er komt een agenda van opdrachten die

Q 26 september in de Seedykstertoer in

worden aanbesteed. Hierdoor weten ondernemers wat er de komende jaren aan komt. Deze agenda wordt geplaatste op www.dwaande.nl, de

Marrum

gezamenlijke website van de 6 gemeenten. De ONOF zal samen met de gemeenten later dit jaar voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over het

VOLG KAFEE NOF OP TWITTER VIA @KAFEENOF

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN

nieuwe aanbestedingsbeleid.


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Grote impuls voor ontwikkeling Kollum als watersportdorp Begin dit jaar werd bekend dat de stuurgroep van het

bij de uitvoering van het project Kollum Watersportdorp.

samenwerkingsverband Netwerk Noordoost, bestaande uit

Studenten gaan dan zelf projectonderdelen voorbereiden en

gedeputeerde Johannes Kramer en de zes burgemeesters uit

uitvoeren inclusief de complete administratieve en financiële

Noordoost Fryslân, instemde met het verlenen van

afhandeling. Dit natuurlijk onder leiding en met behulp van

€ 2.000.000,- aan het project ‘Kollum Watersportdorp’.

ervaren mensen. Op deze wijze kan de theorie van school daadwerkelijk in praktijk gebracht worden. Voor studenten is

Kollum regionaal centrum voor watersport

dit een echte uitdaging. Ze krijgen hiermee een stukje unieke

Het project ‘Kollum Watersportdorp’ geeft een belangrijke

werkervaring mee.

impuls aan Kollum om zich als regionaal centrum verder te ontwikkelen op het gebied van watersport, als wisselplaats en toegangspoort tot het Lauwersmeergebied en de Waddenzee.

Samenwerking ROC Friese Poort ROC Friese Poort uit Drachten en verschillende infrabedrijven en opdrachtgevers in Friesland werken nauw samen om mbo leerlingen zoveel mogelijk praktijkervaring te laten opdoen. Een project of een onderdeel van een project wordt dan uitbesteed aan de Friese Poort, die het dan samen met een aannemer in uitvoering brengt. De gemeente Kollumerland c.a. heeft met deze samenwerking eerder al goede ervaring opgedaan. Zij wil dit daarom nu ook toepassen

Veel belangstelling voor Waterfront Burgum Maandagavond 4 maart bezochten meer dan 500 mensen het gemeentehuis voor de informatiebijeenkomst over de projecten Waterfront Burgum en De Centrale As. Aan de hand van kaarten en foto’s is uitleg gegeven over de herinrichting van het gebied tussen het aquaduct van de Centrale As en de nieuw te bouwen brug in Burgum. Er is veel waardering voor de plannen.

Park Gemeente en provincie gaan voor deze projecten samen aan de slag via de methode ‘werk met werk maken’. Het park wordt vanaf het moment dat werkzaamheden aan brug en aquaduct starten gebruikt als bouwterrein. De aannemer moet na de bouw het gebied weer als park inrichten. Dit nieuwe park wordt twee keer zo groot als het bestaande park en wordt ingericht voor outdoorsporten: skeeleren, fitnessen, trimmen en klimmen. Bewegingscentrum Reset bouwt dit jaar een nieuw bewegingscentrum. Het park blijft ook openbaar toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Een fietspad langs het water over het aquaduct zal Burgum met de nog te bouwen woonlocatie aan de Wide Ie (It Djippe Gat) gaan verbinden. Voor meer informatie: www.t-diel.nl/waterfront-burgum

NO 7


Onder de naam Raadsma ToegangsBeheer (RTB) biedt Raadsma alle mogelijke deurtechnieken en elektronische toepassingen. RTB maakt het mogelijk de toegangsrechten van personen vooraf en op afstand te regelen ten behoeve van veiligheid, beveiliging en comfort. In onze moderne RTB showroom in Leeuwarden ontvangen onze adviseurs u graag om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

KENNIS IS KUNNEN

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Starters avonden in Noordoost De gemeenten uit Noordoost Fryslan, tezamen Netwerk Noordoost gaan weer gezamenlijk startersavonden organiseren. Om succesvol te kunnen ondernemen, is het belangrijk om goed voorbereid van start te gaan. Om de ondernemers van de toekomst te informeren over de start van een bedrijf, organiseren de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. in samenwerking met de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, het Innovatiehuis Lauwersdelta

Sleuteloverdracht ‘Dwaande’ veegauto Kollumerland c.a. Dongeradeel

en het Bedrijvencentrum Dokkum een tweetal bijeenkomsten:

Vrijdagmorgen om tien uur vond bij het gemeentehuis in Kollum de sleuteloverdracht plaats van de nieuwe veegauto van de gemeente Kollumerland c.a.

informatie gegeven over hoe een ondernemer in de dop zich het

Dinsdag 16 april 2013, Innovatiehuis Lauwersdelta te Buitenpost;

Dinsdag 21 mei 2013, gemeentehuis Dongeradeel te Dokkum.

Tijdens de bijeenkomsten voor starters wordt er onder meer beste kan voorbereiden op de start van een eigen bedrijf, welke stappen er genomen moeten worden en aan welke formele eisen er voldaan moet worden. Naast dit algemene gedeelte zullen er diverse bedrijven en

De sleutel werd overgedragen door de leveranciers Rinsma

instellingen aanwezig zijn op de zogenaamde ‘startersmarkt’ om

Berlikum B.V. en Bekker La Gram aan wethouder Jelle Boerema

specifieke vragen te beantwoorden. Hierbij valt te denken aan

van Kollumerland c.a. en wethouder Pytsje de Graaf van

een bank, het UWV, een internetspecialist, de Belastingdienst, de

Dongeradeel. De veegauto wordt ingezet in de gemeenten

accountant en de gemeente. Vanaf 19.00 uur is men welkom,

Kollumerland c.a. en Dongeradeel.

we starten om 19.30 uur met de presentaties.

Dankzij de samenwerking rijdt de veegauto beurtelings een

Na afloop van de bijeenkomst is er ruimte om onder het

week in Kollumerland c.a. en daarna in Dongeradeel. Daarmee

genot van een hapje en een drankje met andere startende

is het regelmatige veegonderhoud van de wegen in beide

ondernemers na te praten.

gemeenten gegarandeerd. Deelname aan de informatiebijeenkomsten is vrij toegankelijk

‘Dwaande’ logo

voor starters. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de

De veegauto is het eerste voertuig dat voorzien is van het

site van de Kamer van koophandel www.kvk.nl/ietsvooru (voor

‘Dwaande’ logo. Hiermee onderstrepen de beide gemeenten

de bijeenkomst in Buitenpost is dit uiterlijk 12 april en voor de

het belang van de samenwerking in onze regio.

bijeenkomst in Dokkum 17 mei). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Boekhorst van de gemeente

Meer info

Achtkarspelen; per e-mail

Zie voor meer informatie op de website www.dwaande.nl.

i.boekhorst@achtkarspelen.nl of telefonisch via 14 0511.

NO 9


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

De ‘Spin off’ van Esonstad Zeven jaar geleden verrees nabij het Lauwersmeer op een steenworp afstand van de waddenkust een nostalgisch Fries stadje dat inmiddels 221 woningen telt. Esonstad moest als hefboom voor de toeristische sector gaan fungeren en de economie in de regio een impuls geven. En die missie blijkt geslaagd: Esonstad trekt per jaar zo’n 65.000 extra mensen naar de regio die voor een economische impuls in de regio zorgen van 8,5 miljoen euro. In 2012 werd de mijlpaal van 1 miljoen overnachtingen bereikt.

QV O L G O N S N U O O K V I A

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

NO 11

Esonstad ligt in Anjum, op 13 kilometer

bestedingen van gasten of inkoop bij lokale

Profiel

afstand van Dokkum. De woningen in oud-

leveranciers. De aanvankelijke scepsis die er

SJOERD JOUSMA

Friese stijl en de moderne terpwoningen

bij de bevolking leefde heeft dan ook plaats

Parkmanager Landal Esonstad

op de schiereilanden zijn privébezit. De

gemaakt voor overwegend enthousiasme.

verhuur wordt verzorgd door Landal. Je

Dat die scepsis er was, is niet zo vreemd,

GEBOREN

kunt er een boot huren, er is een café,

vindt Jousma: “In Oostmahorn staan zestig

2 juni 1961 in Dokkum.

snackbar en restaurant en sinds kort kunnen

woningen. Esonstad herbergt tijdens pieken

VOOROPLEIDING

liefhebbers ook terecht op de golfbaan.

2500 mensen, dat is een verhouding die er

Atheneum, Ubbo Emmius.

Ook is er een kledingwinkel, fietsverhuur en

niet om liegt. Dat kan mensen terughoudend

LOOPBAAN

een supermarkt. Esonstad biedt verder een

maken.” Maar juist de concentratie van

Dienstweigeraar, vandaar

ruim scala aan fun- en entertainment, een

toeristen op één plek is een belangrijk

in jeugdherberg gestart als

recreatieprogramma en events.

voordeel. Jousma: “Juist daardoor blijft het

barmedewerker, vervolgens

Dit aanbod is niet alleen bedoeld voor

karakter van het landschap geborgd.” En dat

doorgegroeid naar manager en in 2010

gasten van het park, maar ook voor inwoners

karakter is de kracht van het gebied: “De lucht

overgestapt naar Landal Esonstad.

van de regio. En hoewel op Esonstad alle

is hier schoon, er is rust en ruimte, ’s nachts

HOBBY’S

voorzieningen aanwezig zijn, besteden de

is het hier nog stil en kun je genieten van de

Schilderen (aquarel) en klussen.

gasten ook in de regio. De supermarkt in

sterrenhemel, want lichtvervuiling heb je hier

FAVORIETE KUNSTENAAR

Anjum profiteert hiervan bijvoorbeeld mee.

niet.”

Kees Verweij.

En dat illustreert meteen de betekenis van

FAVORIETE BOEK EN/OF FILM

Esonstad voor de regio. “Esonstad creëert

Zwaluwkolonie

Kom niet aan lezen toe helaas.

een spin off ”, bevestigt Sjoerd Jousma, als

Steeds meer zeilers weten het Lauwersmeer-

FAVORIETE FILM

parkmanager in dienst van de vereniging

gebied te waarderen. En voor sportvissers

Priest.

van eigenaren. “Niet alleen de supermarkt

is het Lauwersmeer een toplocatie, waar de

FAVORIETE MUZIEK

profiteert”, vervolgt Jousma, ”maar ook

grotere roofvissen gevangen kunnen worden.

Klassiek/algemeen.

de horeca en de winkeliers doen dat. In

Jousma: “Voor vissen is dit het laatste station

de zomer zitten de terrassen in Dokkum

voor de Waddenzee, ze vinden hier een

vol. Verder hebben we nog steeds een

plaats om te rusten en te groeien. Nergens

busverbinding met Oostmahorn en is

worden zulke grote vissen gevangen als hier.”

hier nog steeds een huisarts gevestigd.

Heel bijzonder is de grote zwaluwkolonie

Belangrijke zaken voor een gebied waar

van Esonstad, de op een na grootste van

krimp op de loer ligt.”

Nederland. Jousma: “De zwaluwen nestelen zich hier graag onder de oversteek van de

Sterrenhemel

goten. Een broedend paartje heeft 9000

Het spinoffeffect blijkt ook uit de cijfers,

muggen per dag op het menu staan. Dus op

Volgens de rekenmodellen van Recron zorgt

zwoele zomeravonden zijn we ook om die

Esonstad jaarlijks voor een economische

reden maar wat blij met deze kolonie. Ook al

impuls van 8,5 miljoen euro in de regio. Denk

mogen de vogeltjes graag poepen, wij zijn de

daarbij aan de huuromzet, maar ook aan

muggen kwijt!”


Sportief plezier voor iedereen Pitch&Putt golf Esonstad vanaf 13 juli open! Allerlei uitjes mogelijk! Na een rondje Pitch&Putt Golf gezellig naborrelen?Ê"vʜ«ÊâœiŽÊ ˜>>ÀÊii˜ÊiՎÊÌi>“Ո̍i]ÊLi`ÀˆvÇ Ո̍i]Êv>“ˆˆi`>}ʜvÊÛÀˆ}iâii˜viiÃÌ¶Ê 6>˜>vÊ`iÊ✓iÀÊÛ>˜ÊÓä£ÓʅiÌi˜ÊÜiÊ ÕˆiÊÛ>˜Ê…>ÀÌiÊÜiŽœ“Êœ«Ê`iÊL>>˜°

*ˆÌV…E*ÕÌÌÊœvʈÃÊii˜Ê“œ`iÀ˜iÊ Ã«œÀÌÊ`ˆiʜÛiÀ>ÊÌiÀÊÜiÀi`ÊܜÀ`ÌÊ }iëii`°Ê >½ÃʘˆiÌÊâœÊ}iŽ]ÊÜ>˜ÌÊ …iÌʈÃʜ«ÊiŽÊ˜ˆÛi>ÕÊë>˜˜i˜`Êi˜ ՈÌ`>}i˜`°Ê ˜Êˆi`iÀii˜ÊŽ>˜Ê…iÌtÊ *ˆÌV…E*ÕÌÌÊœvʈÃʜ«}iâiÌÊ>ÃÊ «ÕLˆiŽÃëœÀÌÊi˜ÊˆÃÊ`>>Àœ“ LiÌ>>L>>À]Ê̜i}>˜ŽiˆŽÊi˜Êœ«i˜Ê ۜœÀʈi`iÀii˜°

*ˆÌV…E*ÕÌÌÊœvÊ Ãœ˜ÃÌ>`ÊUÊ-Ž>˜ÃiÀÜiˆÊÓnÊUʙ£ÎÎÊ 6ʘÕ“ /\Êäx£™‡ÎÓʙxÊxxÊUÊiܘÃÌ>`J>˜`>°˜ Kijk voor meer informatie over alle banen op www.pitch-putt.nl

www.pitch-putt.nl/esonstad

Nu direct

Profiteer van de extra service van Van der Eems

odnruliknweerk

uw

n e l l e t s e b

YDQGHUHHPVGLUHF WQ

O

Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl

OFFSET DRUKWERK | DIGITAAL DRUKWERK | WAREHOUSING | DTP/OPMAAK | AFWERKING

Zien is geloven


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

NO 13

Profiel JOHANNES VAN ASSEN GEBOREN 20 januari 1983 in Leeuwarden. OPLEIDING

HET EINDE VAN DE WERELD

Consumptieve techniek, zelfstandig

WAD OARS

Sinds oktober vorig jaar zijn Johannes en Marieke van Assen exploitanten van Wad Oars, het hotel-restaurant in het markante, sfeervolle pand in Anjum. Min of meer bij toeval kwamen ze hier terecht. Maar het blijkt een schot in de roos. Het pand, de omgeving, de hele atmosfeer: het sloot direct aan op hun dromen. “Dit is een hele speciale plek en we willen onze gasten hier ook iets heel speciaals bieden”, aldus het tweetal.

werkend kok. LOOPBAAN Grand Café de Doelen, Noflik Bergsma, Noflik Langwar.

sfeer, de ruimte hier, het karakter van het pand,

HOBBY’S

het paste allemaal in het plaatje.”

Films, gamen en voetbal. CHARME VAN HET VAK

Minigarde

Wanneer mensen genieten en

Al ligt het hotel in ‘een uithoek’, de regio trekt

opmerken dat ze de passie in de

veel mensen. Marieke: “Dat danken we ook aan

gerechten zien.

de voortrekkersfunctie van Landal Esonstad.

LIEVELINGSGERECHT

Dat was wel een belangrijke factor in onze

“Mijn idee is dat koks niet echt een

overweging om het te doen.” De keuken is

lievelingsgerecht hebben, ik althans

Hollands en er staan veel streekgebonden

niet.”

producten op het menu. Hierdoor zijn zij ook bekroond met het Waddengoud-certificaat. Het tweetal heeft oog voor het bijzondere. “Alles

MARIEKE VAN ASSEN

draait om beleving. Niet alleen wat betreft het

GEBOREN

pand en de omgeving, ook op het bord”, vertelt

1 februari 1985.

Voor zichzelf beginnen, dat was al langer de

Johannes. “Zo serveerden we karamelmousse

GEBOORTEPLAATS

wens van Johannes na jarenlang als kok in

onlangs met een minigarde. We kennen het

Ried.

loondienst gewerkt te hebben. “Het kwam

allemaal nog wel uit onze jeugd: bij oma in

OPLEIDING

toevallig op ons pad. We reageerden op een

de keuken mocht je de garde aflikken. Daar

Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

oproep van een makelaar die uitbaters zocht

refereren we aan. Zo’n déjà vu vinden we leuk

LOOPBAAN

voor Wad Oars. We wisten alleen dat het om

om te gebruiken.”

Grand Café de Doelen, Talant, GGZ

een locatie in Noordoost Friesland ging, ergens

Friesland, Stichting Philadelphia Zorg.

tussen Stiens en Anjum.” Marieke vult aan: ”Wij

Marieke: “Wad Oars, de naam zegt het al. Net

HOBBY’S

wonen in Franeker, en we zeiden vooraf tegen

even wat anders, dat willen we bieden. Een plek

Trampolinespringen, turnen, hardlopen.

elkaar: ‘Anjum, dat is het eind van de wereld,

waar alles mogelijk is.” Johannes: “Je kunt hier

CHARME VAN HET VAK

dat doen we zeker niet’.” Dat veranderde toen

met 24 man komen voor een huisgemaakte

Fysiek bezig zijn en het contact met de

ze Wad Oars daadwerkelijk bezochten, het was

spareribs volgens geheim recept. Maar ook voor

gasten.

liefde op het eerste gezicht. Marieke: “Het bleek

een exclusief diner met kaviaar. Wil je skûtsjesilen

LIEVELINGSGERECHT

dus inderdaad om een plek ‘op het einde van de

dan regel ik dat ook voor je. We zeggen bijna

Johannes zijn huisgemaakte spareribs.

wereld’ te gaan. En we waren direct verkocht. De

nergens ‘nee’ op.”


Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De opgave is complex: de beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele waterketen om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het voortouw.

Van idee naar markt

Dit is de toekomst van watertechnologie

Watercampus Leeuwarden

In Leeuwarden is inmiddels een ‘Innovation Chain’ ontstaan die wereldwijd de aandacht trekt. Samen met onderwijs- en kennisinstituten wordt op de Watercampus onderzoek gedaan naar vragen en ideeën uit de markt. Dit onderzoek wordt gestart in het lab om daarna in het Water Application Centre op grotere schaal te worden getest. Op demosites die in een straal van 50 kilometer rondom Leeuwarden liggen, doen wetenschappers opschalingsonderzoek. Aangesloten bedrijven krijgen daarna de kans om deze in de praktijk geteste technologieën wereldwijd te vermarkten.

Bouwen aan de toekomst Vele bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebben elkaar gevonden op de Watercampus Leeuwarden. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Watercampus fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd watertechnologisch netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk maakt. In twee jaar tijd is de campus enorm gegroeid. Om deze groei op te vangen en krachten fysiek te bundelen staat een uitbreiding van de Watercampus op stapel. Dit gebeurt in het groene hart van de Friese hoofdstad. In 2014 verrijst hier een toonaangevend gebouw dat alle voorzieningen biedt om innovatie mogelijk te maken.

kijk dat is ’t mooie van

leeuwarden

Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl

Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl

8ZEULOOHQHQOHQ]HQVSHFLDOLVW YRRU12)ULHVODQG

OOK ÚW BEDRIJF KAN EXTRA VERKOOPPOWER GEBRUIKEN!

MetzPoint

Reclame & Communicatie

www.metzpoint.com


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN REGIONIEUWS

Innovatiehuis Lauwersdelta officieel van start Kwartiermaker Henk Everts heet de eerste ondernemer Jacob Duinstra met zijn startups Het Ondernemersinstituut en Bedrijfsplanopbestelling.nl van harte welkom in Innovatiehuis Lauwersdelta.

Qua exterieur wordt de voormalige Rabobank Buitenpost ook volledig gerestyled. Op de foto een impressie ‘Lauwersdelta-expert’ van Magicolr.com

Direct bij de ingang staat een massief eiken stamtafel (4,5 meter) van sponsor De Jong Houtwaren. De stichting zonder winstoogmerk wil zo laagdrempelig mogelijk zijn. Geïnteresseerde individuen en organisaties uit de gehele regio zijn van harte welkom om aan te schuiven voor een bakje koffie of thee.

Ontwerpburo Visser heeft zich laten inspireren door het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân en het Westerkwartier en dat gecombineerd met de ‘kantoorspeeltuinen’ van bedrijven zoals Google.

Omrin, zelf continue bezig met duurzame innovaties op het gebied van kringloop en recycling, is sponsor geworden van een van de brainstormruimtes. Ondernemers en betrokken organisaties kunnen deze ruimten reserveren voor overleg en creatieve sessies.

Sterc Internet & Marketing, partner vanaf het eerste uur, lanceerde onlangs de vernieuwde website www.lauwersdelta.nl. Daarop vanzelfsprekend ook aandacht voor de verschillende activiteiten in Innovatiehuis Lauwersdelta. Zo doet donderdag 30 mei om 16.00 uur de maandelijkse regiobijeenkomst #KafeeNOF Buitenpost aan.

NO 15


WIFI HOTSPOT

WiFi erbij?

Bied WiFi bij de koffie. Dat vinden mensen leuk. Een koekje bij de koffie is lekker, WiFi bij de koffie een must. Het gebruik van smartphones en tablets is de afgelopen jaren explosief gestegen. Mensen willen overal mailen, appen en twitteren. Een WiFi-hotspot wordt enorm gewaardeerd. Het bieden van gratis WiFi is een onderscheidend, in de toeristische branche is het zelfs een bepalende factor! Kabelnoord Zakelijk levert WiFi Hotspots in Noordoost-Friesland.

Kijk voor meer informatie op www.kabelnoordzakelijk.nl of bel 0519-701 701 en vraag naar Geert Hoogsteen.

www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum Telefoon (0519) 701 701


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

kort nieuws 8 juni Open Dag Techniek Op zaterdag 8 juni organiseert de Industriële Club Tytsjerksteradiel (ICT) een open dag op een groot aantal industriële bedrijven in de gemeente. De open dag is bedoeld voor alle inwoners uit de regio, maar in het bijzonder voor de jongeren en hun ouders. Op dit moment kiezen te weinig jongeren voor een technische opleiding. Dat komt voor een deel door beeldvorming en onbekendheid. Over enige jaren wordt daardoor een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten verwacht. Het bestuur van de ICT is daarom al enige tijd in overleg met het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel om leerlingen te interesseren

Gemeente Tytsjerksteradiel is genomineerd voor de landelijke

E-Award! Gemeente Tytsjerksteradiel is één van de negen genomineerden voor de landelijke E-Award. De gemeente die elektrisch rijden in 2012 het meest heeft gestimuleerd, ontvangt de E-Award. Op 28 maart mag Tytsjerksteradiel in Utrecht, haar inzending aan de jury presenteren. Op 30 mei wordt tijdens het FET-congres, de winnaar bekend gemaakt. Tytsjerksteradiel viel met name op door de creativiteit op als het gaat om het stimuleren van elektrisch rijden. Zo konden toeristen in Earnewâld het afgelopen jaar, de elektrische auto’s huren die gemeenteambtenaren tijdens hun vakantie niet gebruiken. De E-Award is een initiatief van Natuur & Milieu , in samenwerking met Stichting e-laad, het Formule-E team, het Ministerie van Economische Zaken en Agentschap NL. Naast Tytsjerksteradiel zijn de andere genomineerden gemeente Amsterdam, Rotterdam, Enschede, ’s Hertogenbosch, Hoorn, Utrecht, Texel en Zaanstad.

voor techniek en technische beroepen. Techniek is zeer veelzijdig en biedt een goede kans op werk in de eigen regio. De scholen werken daarom graag mee aan dit initiatief. Met de open dag kunnen alle belangstellenden een kijkje in de keuken nemen van bijzondere bedrijven. De ondernemers die meedoen hebben een gevarieerd programma en op verschillende bedrijven zijn er activiteiten die de open dag nog gezelliger maken! Meer informatie volgt op:

www.opendagtechniek.nl

13


14

ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

Vijf ondernemers uit Burgum en Garyp hebben het afgelopen jaar meegedaan aan het Koploperproject Duurzaam Ondernemen. Een project van adviesbureau DGMR uit Drachten dat zo langzamerhand met succes in Fryslân is uitgerold. Op 28 januari hebben de vijf ondernemers tijdens het Koplopersymposium in Burgum hun ervaringen gedeeld met 80 andere ondernemers. Resultaat: een inspirerende avond en tegelijkertijd de start voor een nieuwe groep ondernemers die aan de slag kan gaan met het Koploperproject Duurzaam Ondernemen.

Meedoen aan het

Koploperproject Duurzaam Ondernemen In het najaar van 2011 meldden Jan Schat van AutoSchat en Eelke Duursma van restaurant De Pleats zich op het

De maatschappij vraagt in toenemende mate aan

gemeentehuis, met de vraag of de gemeente mee wilde

bedrijven om verantwoording af te leggen over

doen aan het Koploperproject Duurzaam Ondernemen.

hun handelen met betrekking tot milieu en sociale

De gemeente reageerde enthousiast en was bereid dit

ontwikkeling. Consumenten worden kritischer, bedrijven

project financieel te ondersteunen. Met dit steuntje in

stellen steeds vaker eisen aan hun toeleveranciers en ook

de rug duurde het niet lang voordat Kobus Installatie- en

de overheid koopt duurzame diensten en producten.

Dakbedekkingsbedrijf, bakkerij Van der Zee en De Timmermantsjoender zich aansloten en de groep

Hebt u ook het gevoel dat uw bedrijf meer zou kunnen

compleet was.

doen met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)? Schrijf u dan in voor een volgend Koploperproject

De groep ondernemers is het afgelopen jaar met de

in Tytsjerksteradiel. Financieel wordt dat mogelijk gemaakt

deskundigen van DGMR in het eigen bedrijf aan de slag

door het projectbureau A7/Westergo. U betaalt, met

gegaan. Elk bedrijf is intensief doorgelicht op duurzaamheid.

inbegrip van een tegemoetkoming van de gemeenten,

Verbetermogelijkheden en risico’s zijn in kaart gebracht,

slechts een eigen bijdrage van € 350,-. Er hebben zich al

evenals nieuwe kansen voor het bedrijf. Tijdens het traject

zes bedrijven aangemeld, maar er kunnen meer bij.

hebben de ondernemers meerdere keren samen om tafel gezeten om van elkaar te leren. Ook is een bezoek gebracht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

aan Omrin, om meer inzicht te krijgen in afvalverwerking.

Ytje Hiemstra of Jan Sijtsma van de afdeling Romte,

Gedurende het jaar is een hechte relatie ontstaan tussen

via tel 14 0511.

de ondernemers. Ervaringen worden onderling gedeeld, maar ook met andere ondernemers die geïnteresseerd zijn. In dit magazine kunt u hier meer over lezen. In een rondetafelgesprek met Henk Dilling van Ondernemend Friesland kijken ze terug, maar ook vooruit.

Het is de bedoeling om voor de zomerperiode van 2013 te starten.


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN tytsjerksteradiel

rOnDe TAFel gesPrek meT VIjF BeDrIjVen uIT TyTsjerksTerADIel

'Duurzaam ondernemen is inspirerend' restaurant ’De Pleats’ en Autoschat uit Burgum en Bakkerij van der Zee, De Timmermantsjoender en Installatie- en Dakbedekkingsbedrijf kobus BV uit garyp hebben meegedaan aan het koploperproject duurzaam ondernemen van de gemeente Tytsjerksteradiel. De ondernemers hebben een duurzaamheidscan uitgevoerd, ervaringen gedeeld en voor het eigen bedrijf een plan van aanpak gemaakt. Ze zijn daarbij gesteund door ervaren deskundigen van adviesbureau Dgmr uit Drachten. een ronde Tafel gesprek over de ervaringen en over ondernemerschap anno 2013.

15


16

ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

Eelke Duursma

Johan Timmermans

Folly Kobus

Het gesprek met de ondernemers vindt plaats in de

Nog steeds zoeken we elkaar op om zaken te bespreken

voormalige melkfabriek ‘CZ de Eendracht’ in Garyp. Gastheer

en ervaringen uit te wisselen. Als het aan ons ligt willen

is Johan Timmermans van de Timmermantsjoender. In de

we daar graag mee doorgaan.” De vijf ondernemers kijken

oude melkfabriek heeft hij nu nog zijn timmerwerkplaats,

met plezier terug op het Koplopersymposium, waar zij op

maar het gebouw krijgt een andere bestemming. Het

28 januari een presentatie hielden voor belangstellende

wordt verbouwd tot zorgcentrum. Er komen onder meer

ondernemers. “We hebben allemaal onze ervaringen

appartementen en een dagverblijf. Omdat het gesprek laat

gedeeld met collega’s uit de regio”, zegt Jan Schat. “Geen

in de middag (rond etenstijd) plaatsvindt, heeft Atze van

dagelijks werk en dus best spannend. Maar het heeft ons

der Zee een smakelijke verrassing in petto: brood uit eigen

veel positieve energie gegeven. We zijn daarom ook blij dat

bakkerij. Terugkijkend op het project zijn de ondernemers

er al goede belangstelling is voor een nieuw traject van het

unaniem in hun oordeel: duurzaam ondernemen is niet lastig,

Koploperproject. Vooral doen! Je leert op een andere manier

maar juist inspirerend en biedt niet alleen voordelen voor

naar je bedrijf en de bedrijfsomgeving te kijken.”

mens en milieu, maar ook voor het bedrijf zelf.

Ver van mijn bed show De deelname aan het Koploperproject is niet zonder

Folly Kobus benadrukt dat duurzaam ondernemen

tijdsinspanning geweest van de vijf ondernemers. Vooral

allesbehalve een vervanmijnbedshow is. “Kijk goed om

de duurzaamheidscan was uitvoerig. “Gelukkig kon er

je heen in je eigen omgeving. Wat kan er duurzamer?

altijd een beroep worden gedaan op Marlies Ballemans

Dan kom je al een heel eind. Denk aan ledlampen, afval

van DGMR”, zo vertelt Eelke Duursma van de Pleats. Het

scheiden, fair trade koffie en thee, papier met het FSC logo.”

belangrijkste is dat de deelname aan het Koploperproject

Martin Kobus vult aan: “Daarnaast werken we bijvoorbeeld

veel heeft opgeleverd, zo vinden de ondernemers. “Wij zijn

met duurzame installatietechnieken, zoals zonneboilers,

er nog meer bewust van geworden dat Maatschappelijk

zonnepanelen, warmtepompboilers en ventilatiesystemen.

Verantwoord Ondernemen (MVO) zin heeft”, aldus Folly

We merken dat de klant het waardeert dat je op deze

Kobus. “Bewust en goed omgaan met onze omgeving, een

manier met je vak bezig bent.” Jan Schat knikt instemmend.

goede relatie met klant en medewerkers, met als mooie

“Wij merkten dat bijvoorbeeld aan de belangstelling

bijkomstigheid dat MVO ook geld oplevert.” Een ander

voor de ervaringsmiddag Rijden op Groengas, die we in

positief resultaat is dat er saamhorigheid in de groep is

samenwerking met de provincie Fryslân, de gemeente

ontstaan, stelt Johan Timmermans. “Samen hebben we veel

Tytsjerksteradiel en OrangeGas hebben georganiseerd. Daar

zaken besproken en vooral ook van elkaar geleerd. Dat is

kwamen ruim tachtig ondernemers en particulieren op af. Je

juist het aardige van bedrijven uit verschillende branches.

laat als ondernemer zien dat maatschappelijk verantwoord


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

Jan Schat

Martin Kobus

Atze van der Zee

ondernemen je na aan het hart ligt.” Inhakend op dat laatste

bijvoorbeeld door de tegenwind in de economie, dan zie je

stelt Eelke Duursma: “Natuurlijk moet je als ondernemer

de mogelijkheden en de kansen niet meer.” Martin Kobus:

naar winst streven, maar niet ten koste van alles. We hebben

“Je moet je onderscheiden door kwaliteit en service en

ook de zorg voor onze medemens en voor onze omgeving.

beslist niet uitsluitend door de prijs. Verder kun je ook door

In ons bedrijf hebben we een duurzaamheidcoördinator

klantvriendelijkheid op een positieve manier je visitekaartje

aangewezen. Die is verantwoordelijk voor het uitvoeren

afgeven.” Atze van der Zee: “Concessies doen aan kwaliteit,

van een jaarkalender om het beleid in onze organisatie in te

omdat de economie nog niet gaat zoals we allemaal graag

bedden. De aandachtspunten variëren van het gebruik van

willen, is het begin van het einde.” Hij geeft een voorbeeld.

eerlijke producten tot en met het reduceren van verspilling

“Wij leveren brood en specialiteiten aan retailers in heel

en energieverbruik.” Atze van der Zee benadrukt dat

Nederland. Het voordeel van de specialiteiten, zoals Fryske

duurzaam ondernemen in zijn branche een extra dimensie

Sûkerbôle, rozijnenbrood en krentenwegge, is dat niet

heeft. “Brood is een product dat een belangrijke rol speelt

iedereen ze kan namaken. Daarom is die markt vrij stabiel

in de gezondheid van de mensen”, stelt hij. “Als bakkerij

voor ons. Bij brood ligt dat anders. Dat wordt onder eigen

zijn wij ons sterk bewust van die verantwoordelijkheid.

merk door de supermarkten verkocht. De consument

Daarom stellen we hoge eisen aan de productkwaliteit en de

weet dus niet dat het van ons komt. Maar we hebben het

voedselveiligheid. En dan praat je ook over het verduurzamen

wel meegemaakt dat een supermarkt overschakelde op

van je bedrijfsprocessen.” Ook Johan Timmermans draagt

een andere bakkerij en dat klanten vervolgens aan het

duurzaamheid hoog in het vaandel. Het duurzaam renoveren

winkelpersoneel vroegen wat er met het brood aan de hand

van gebouwen en woningen is één van de specialismen

was. Zo belangrijk is kwaliteit dus.” Eelke Duursma wijst op

van zijn bedrijf. “En dan praat je over het toepassen van

een belangrijk verschil tussen de klant van nu en die van

milieuvriendelijke technologieën en materialen, maar ook

enkele jaren geleden. “Je moet nu veel sneller reageren

over hergebruik van oude, bestaande bouwmaterialen. Als je

en schakelen dan een paar jaar geleden. Reserveringen

er open voor staat, dan is er heel veel mogelijk.”

bijvoorbeeld, particulier en zakelijk, komen veel vaker op de dag zelf binnen. Daar moet je flexibel mee omgaan.”

Ondernemerschap anno 2013

Volgens Jan Schat liggen de kansen in het ontzorgen van

Hoe denken de ondernemers over het ondernemerschap

de particuliere en zakelijke klant. “Wij doen dat door op één

anno 2013? Wat zijn de kansen en de bedreigingen?

adres alle relevante producten en diensten aan bieden. Van

We maken een rondje. “In deze tijd moet je constant

nieuwe en gebruikte auto’s, onderhoud en schadeherstel tot

scherp zijn”, zegt Johan Timmermans. “En je moet elke

en met tanken, verhuur en wagenparkbeheer. De klant wil

dag positief aan de slag gaan. Als je negatief bent,

het graag zo efficiënt mogelijk en daar spelen wij op in.”

17


Bosgra ook voor uw

werkkleding werk

exclusieve houtbouw • maatwerk hout • tuinhout • houten tuinafrastering houten tuinmeubelen • bouwmaterialen

Herock Werkjas Typhone € Herock Jas Poseidon softshell € Dunlop thermolaarzen

5495 6995

isolerend tot -40C -40Cº nu met gratis paar coldgrip thermowerkhandschoenen

Tevens bedruk- en borduurservice Groot assortiment werkschoenen, laarzen, klompen, werkhandschoenen, bodywarmers, thermohemden, enz.

Swarte Mar 21A, 9257 MA Noardburgum T. 06-27970772 E. info@swartemar.nl I. www.swartemar.nl

REINKOELSTRA.NL

Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp Tel. (0511) 47 20 25 Vrijdag koopavond

www.bosgra.nl

Tuin-, Klus- & Dienstverleningsbedrijf

BURGUM 06 5025 1315

REINIGING & ONGEDIERTEBESTRIJDING • Tuinaanleg en -onderhoud • Bestrating • Allround dienstverlening • Agrarische bedrijfsverzorging • Alle vormen van zonwering • Minikraan/steiger verhuur

REINIGING EN Waling Dykstrastrjitte 75 • 9061 BN • Gytsjerk tel. 06-50 46 64 44 • info@vlugenprecies.nl

www.vlugenprecies.nl ONGEDIERTEBESTRIJDIN


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

19

Bomar Aardwarmte, specialist in alternatieve energievoorziening

Duurzame energie met het hoogste rendement Aardwarmte wordt als alternatieve energievoorziening steeds aantrekkelijker. Daar is Johannes van der Veen van Bomar Aardwarmte in Eastermar van overtuigd. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het boren naar aardwarmtebronnen en het ontwerpen, realiseren en in het bedrijfstellen van complete aardwarmtesystemen.

geïsoleerd zijn om zoveel mogelijk rendement

Profiel

te behalen. Wij voeren grondboringen uit voor

Johannes van der Veen

open of gesloten bronsystemen, maar kunnen

Eigenaar/oprichter van Bomar

ook een horizontaal bronsysteem aanleggen.

Aardwarmte in Eastermar

Met name voor de particuliere markt leveren wij complete aardwarmtesystemen, inclusief bron,

Geboren

warmtepomp en vloerverwarming of radiatoren”

26 juli 1976 in Drachten Burgerlijke staat

Spuitboorinstallatie

Samenwonend, 2 kinderen.

Bomar Aardwarmte maakt voor de

Loopbaan

boorwerkzaamheden gebruik van een zelf

Nadat hij 17 jaar als timmerman heeft

ontwikkelde spuitboorinstallatie. Van der Veen:

gewerkt, waarvan 8 jaar in een eigen

De prijzen van fossiele brandstoffen blijven

“We zijn met onze installatie in staat om tot een

bouwbedrijf, is hij 5 jaar geleden

maar stijgen en EPC-normen in combinatie met

diepte van 150 meter te boren met een diameter

met zijn bedrijf overgestapt naar de

de invoering van het energielabel maakt het

van 350 millimeter. Alle werkzaamheden worden

aardwarmtesystemen

verwarmen van de woning of het bedrijf er ook

uitgevoerd volgens de nieuwste normen. Wij

Hobby’s

niet goedkoper, is de stellige overtuiging van

gecertificeerd voor ISSO 9001, VCA en BRL 2100

Behalve dat zijn werk zijn hobby is,

Johannes van der Veen. Dat is de reden dat hij 5

protocol 2101 mechanisch boren.”

mag hij graag lopen en mountenbiken.

jaar geleden zijn in aardwarmte gespecialiseerde bedrijf Bomar Aardwarmte is gestart.

Bovendien beschikt het bedrijf over een

“Aardwarmte is een duurzaam alternatief om het

uitgebreid netwerk van gespecialiseerde

gasverbruik tot nul te reduceren.”

installatiebedrijven voor de eventuele andere installatiewerkzaamheden die bij de

Lage temperatuurverwarming

aanleg van het systeem komen kijken. Bomar

Een aardwarmtesysteem is geschikt voor iedere

Aardwarmte blijft echter verantwoordelijk voor

woning en bedrijfspand dat aan bepaalde

het eindresultaat, benadrukt Van der Veen. “Wij

voorwaarden voldoet, legt Van der Veen uit.

stellen de installatie in bedrijf en voeren een

“Aardwarmte werkt het best in combinatie met

nacontrole uit om het werking van het systeem

een lage temperatuur verwarmingssysteem zoals

te waarborgen.” De terugverdientijd van de

vloerverwarming, wandverwarming of speciale

investering in het systeem is voor een woning

radiatoren.. Bovendien moet het pand goed

ongeveer 12 jaar en voor een bedrijf 8 jaar.


Actie! Blijvend lage stookkosten? Kies ook voor de nieuwe KWB Easyfire-pelletverwarming

De biomassaverwarming

• Zonder vallend as • Extreem lage emissies • Past in iedere verwarmingsruimte • Eenvoudige bediening • Te combineren met zonnecollectoren • Zeer efficiënte turbulatoren • Stofafscheider met cycloonwerking • Stressvrije verbranding • 6 jaar garantie

Verkrijgbaar bij uw gecertificeerde KWB-partner

Jan Damstra Allround Installatie • Rijksstraatweg 4, 9254 DJ HURDEGARYP Telefoon: 06-12806950 • E-mail: info@jandamstra-installatie.nl

Burgum * www.ta-boom.nl * 06 52685403

• Projectbegeleiding • EPA-W en Maatwerkadviseur • Meerjarenbegrotingen /Conditiemeting NEN2767 • Beheer en Onderhoud • Detachering

binnenkort ook warmtescan voor u woning


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN tytsjerksteradiel

21

het zijn spannende dagen voor kees Akkerman, directeur van sCA hP suameer BV. het bedrijf staat op het punt de Britse consumentenmarkt te veroveren met een nieuw type huishoudrol: de Plenty superstrong. een kruising tussen een keukenrol en een aanrechtdoekje. slaat dit product daar aan, dan volgt de rest van europa. en dat zou dan weer kunnen zorgen voor werkgelegenheid in de fabriek in suameer.

sCA hP suAmeer BV grOeIT DAnkZIj VerAnTwOOrD InVesTeren

Het avontuur van de huishouddoek

“Het is inderdaad een spannende tijd”, beaamt

richten. Zo is de Plenty Superstrong vooral

Profiel

Kees akkerman. “Officieel wordt het product pas

bedoeld voor de consumentenmarkt, terwijl we

kees AkkermAn

in april neergezet. Dan verschijnen ook de grote

normaal vooral voor de ‘away from home markt’

Directeur SCA HP Suameer BV

commercials op de Britse televisie. maar we zijn

produceren.”

de supermarkten nu al aan het bevoorraden en

In de fabriekshal in Suameer werken tachtig

leeFTIjD

wordt er her en der al reclame gemaakt.”

medewerkers. Zij produceren 7000 ton non-

51 jaar.

De Plenty Superstrong houdt het midden

wovens en 4000 ton tissue-producten. Dagelijks

wOOnPlAATs

tussen een keukenrol en het aanrechtdoekje.

pendelen vrachtwagens tussen het aanpalende

Drachten.

“Het voordeel ten opzichte van de keukenrol

distributiecentrum en de afnemers. SCa

BurgerlIjke sTAAT

is dat de Plenty ook nat zeer sterk blijft. Je

HP levert poetsdoeken aan de automotive,

Gehuwd, drie dochters.

kunt er dus iets mee afnemen, vervolgens

zowel fabrieken als garages, maar ook

hOBBy’s

schoonspoelen, uitwringen en dus een paar

zorginstellingen, de horeca, schoonmaakbranche

Hockey en (passief ) honkballen.

keer opnieuw gebruiken”, vertelt akkerman. De

en voedselverwerkende industrie behoren tot de

FAVOrIeTe BOek

Plenty Superstrong is een mix van papier en

afnemers.

“Als ik lees zijn dat vooral boeken over

een natuurlijke Polymeer vezel, die in dit geval

management en de psychologische

uit afval van maïs is gemaakt. “Omdat het een

met de Plenty Superstrong boort SCa HP een

kant van leiderschap en leidinggeven.”

recycleproduct is, verminderen we de CO2-

nieuwe markt aan. Omdat de uitkomst nog

FAVOrIeTe FIlm

uitstoot”, zegt akkerman.

onzeker is, is tot nu toe voorzichtig geïnvesteerd.

National Geographic over extreme

De rollen papier worden gemaakt op een uit

natuurverschijnselen

Tegen de stroom in

mexico overgevaren gebruikte machine, die daar

FAVOrIeTe muZIek

Het is deze innovatiedrang die het succes van

in de SCa HP fabriek stond. “Een verantwoorde

Kan intens genieten van

SCa HP Suameer BV bepaalt. “Geheel tegen

low-budget investering”, zegt akkerman. “Pas

allerhande soorten muziek

de stroom in boeken wij wel méér omzet. Dat

als we het product in de rest van Europa gaan

modern en klassiek

komt mede doordat we ons op andere markten

uitrollen, investeren we in een nieuwe machine.”


22

ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

Joh. Bosgra in Hurdegaryp: vier speciaalzaken onder één dak

‘Zelfstandig, maar toch een eenheid’ Het zijn eigenlijk vier verschillende takken van sport die ze beoefenen bij het familiebedrijf Joh. Bosgra in Hurdegaryp. Maar wel allemaal onder hetzelfde dak van het royale bedrijfspand aan de Rijksstraatweg. Daar zijn de vier speciaalzaken gevestigd: het landbouwmechanisatiebedrijf, de tuin & park afdeling met de grote winkelshowroom, het Ruiterhuis en de afdeling voor trailers, marathonwagens en aanhangers. Vier zelfstandige zaken die toch een eenheid vormen, stelt directeur/eigenaar Gretha Hoogland-Bosgra. Haar ouders begonnen ruim 45 jaar geleden

speciaalzaken die zelfstandig en als eenheid

Profiel

met het landbouwmechanisatiebedrijf, vertelt

functioneren, dat is onze kracht.”

Gretha

Gretha Hoogland- Bosgra. “De boeren waar zij

Hoogland-Bosgra

zaken mee deden hadden bij hun boerderijen

Specialisten

Directeur/eigenaar van

ook erven en dus hadden ze wel eens wat nodig

Iedere speciaalzaak heeft bovendien zijn

Joh. Bosgra bv in Hurdegaryp

voor de tuin. Zo is de tuinafdeling erbij gekomen.

eigen specialisten die klanten met raad en

Paarden zijn voor vader Johannes Bosgra al zijn

daad terzijde staan op zoek naar de juiste

Geboren

hele leven zijn grote passie en dat verklaart

oplossingen. “Die specialisten vind je ook terug

25 maart 1969 in Hurdegaryp.

het Ruiterhuis, de grootste ruitersportzaak van

in onze werkplaats, want we repareren alles zelf.

Burgerlijke staat

Friesland. En ja, paarden moesten ook vervoerd

Die service wordt door onze klanten echt als

Gehuwd, twee kinderen.

worden, dus al snel werden er ook trailers en

toegevoegde waarde ervaren”, weet Hoogland-

Loopbaan

aanhangwagens verkocht.”

Bosgra.

Na haar opleiding aan de Hogere Hotelschool heeft zij onder

Praktisch en efficiënt

Voeg daar nog eens het magazijn met de grote

andere in Canada en Nijmegen

Alles onder één dak blijkt voor klanten heel

voorraad onderdelen aan toe en het totaalplaatje

internationale congressen

praktisch te zijn en voor bedrijven bovendien

is compleet De onderneming is nog altijd een

georganiseerd. Sinds 1998 is zij

zeer efficiënt. Hoogland-Bosgra. “Of het nu

echt familiebedrijf. Vader Johannes heeft zich

werkzaam in het familiebedrijf.

gaat om een aanhangwagen, gereedschap

inmiddels wat naar de achtergrond begeven,

Hobby’s

of werkkleding de ondernemer kan het bij

maar naast Gretha zitten moeder Anneke en zus

Hardlopen, lezen, yoga, koken.

ons vinden. De hovenier kan hier terecht voor

Ciska nog in de directie. En de klanten?

zijn grasmaaier, maar de particulier die hier

Die komen niet uit alleen uit Friesland, maar uit

voor paardenspullen komt, is hier ook aan het

de wijde omgeving.

goede adres voor zijn tuingereedschap. Vier


4Strategy Inkoop Ondersteuning heeft zich toegelegd op ondersteuning van ondernemingen door vooral een actieve bijdrage te leveren in het dagelijkse proces. Veelal ontlasten wij ondernemingen ook door het uit handen nemen van de werkzaamheden waarmee ze niet direct hun geld verdienen. Met onze internationale ervaring, de kennis en know-how, en goed geprijsde tarieven zijn onze specialisten u graag van dienst. - Inkoopwerkzaamheden:

Advies en ondersteuning, op locatie en vanaf kantoor

- Inkoop & Verkoop wereldwijd:

Scheepskranen en onderdelen Cilinders: nieuw en revisie (eigen werkplaats/montage)

- Gebruiksartikelen en materialen - Facilitair:

Bedrijfskleding (incl. bedrukking), kantoorartikelen

- Projecten:

Bijvoorbeeld: brochures/ documentatie (incl. tekstschrijven, vertaling, vormgeving en drukwerk)

- Promotie: Website, relatiegeschenken, beletteringen, banners, kerstpakketten Bekijk onze website voor 4strategy Organisatie & Strategie: commercieel organisatieadvies

Torenlaan 19 9261 VZ Eastermar

T : 0512 - 47 25 47 M: 06 - 206 503 82

E : info@4strategy.nl W: www.4strategy.nl

Inkoop & Verkoop| Maatwerk & Betrokken| Flexibel inzetbaar| Ondersteuning voor U!

Met de door ons ontwikkelde spuitboorinstallatie kunnen wij o.a. de volgende diensten aanbieden: • Het uitvoeren van (bron)boringen tot ca. 120 meter diepte. • De aanleg van open- en/of gesloten bronsystemen ten behoeve van aardwarmte-installaties. • De aanleg van brandputten. • Het aanleggen van bronnen voor waterwinning.

Heechsan 28 9261 XJ Eastermar Tel: 0512 - 472414

Mob. 06 – 23 742 691 www.bomarbronboringen.nl info@bomarbronboringen.nl


Uw bankzaken net zo gestroomlijnd als uw bedrijfsprocessen. Dat is het idee. U heeft het al druk genoeg met ondernemen. Daarom moeten de dagelijkse financiële zaken gewoon gestroomlijnd zijn. Zodat het betalingsverkeer soepel verloopt, de kredieten op maat zijn en de bedrijfsrisico's afgedekt. De accountmanager van de Rabobank begrijpt dat. Wilt u ook dat de dagelijkse financiële zaken soepel lopen? Neem dan contact op met Rabobank Burgum-De Lauwers via telefoonnummer: (0511) 45 86 00.

Uw business gaat altijd verder, ons commitment ook. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/burgumdelauwers

Ondernemend Noordoost Friesland - editie Tytsjerksteradiel - maart 2013  

OF verzorgd in samenwerking met de gemeente Sudwest-Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Sudwest-Fryslân. De vijf gemeenten in N...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you