Page 1

VAN

NIJMEGEN-RIVIERENLAND

Werken aan de binnenstad van de toekomst EDITIE

FLINK GAS GEVEN DANKZIJ DE REM

‘WIJ GAAN VOOR DE BESTE KLANTOPLOSSING’

05 2016


VOOR DE ECHTE ONDERNEMER

JEEP® GRAND CHEROKEE

vanaf € 48.921 (excl. btw en bpm)

BEPAAL JE EIGEN WEG MET EEN JEEP OP GRIJS KENTEKEN Een ondernemer wil zich onderscheiden. Van de massa en van de concurrentie. Niet om anders te zijn, maar om de eigen dromen waar te maken. Kies daarom een zakenpartner die bij u past. Zelfbewust en origineel. De Jeep Grand Cherokee is zo’n partner: elegant en luxe op elk niveau. Met grijs kenteken is deze ‘original’ aantrekkelijker dan ooit: geen bpm-afdracht, geen CO2-heffing, lagere motorrijtuigenbelasting, lagere verzekeringspremie, lagere (of geen) bijtelling én investeringsaftrek. Meer weten over de voordelen van grijs kenteken? Of deze Jeeps persoonlijk ontmoeten? U bent van harte welkom voor een gesprek van ondernemer tot ondernemer.

Kien Arnhem B.V. Markweg 2, VELP Telefoon 026-369 00 00

www.kien.nl

Kien Nijmegen B.V. (servicedealer) Microweg 49, NIJMEGEN Telefoon 024-751 11 11

Kien Veenendaal B.V. (servicedealer) Galileistraat 20, VEENENDAAL Telefoon 0318-41 34 42

Prijs excl. btw/bpm, incl. de onvermijdbare kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl, voor handige tips om zuiniger te rijden. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op jeep.nl/verkoopvoorwaarden.

Jeep® is a registered trademark of FCA US LLC. Gemiddeld verbruik: 4.4 – 6.9L / 100 km (1 op 14,5 – 22,7). CO2-uitstoot: 115 – 160 gr/km.


INHOUD HAN FEM KNOWLEDGE TOUR

REPORTAGE

RONDE TAFEL

FLINK GAS GEVEN DANKZIJ DE REM

‘WIJ GAAN VOOR DE BESTE KLANTOPLOSSING’

KWALITEITSSLAG DOOR KETENSAMENWERKING IN DE BOUW

Druk, druk, druk. Menig ondernemer zal zich in dit gevoel herkennen. De markt en de omstandigheden veranderen en de (ondernemers-) wereld is complexer geworden. Tijd om bijvoorbeeld eens rustig na te denken over doelstellingen, informatie op te vragen over financieringsmogelijkheden of een eventuele bedrijfsoverdracht is er dan ook niet altijd.

Ketensamenwerking is een relatief nieuwe manier van doelgericht met productie omgaan. Hoe bevalt het in de (bouw-)praktijk? Heeft het toekomst? Zeven ervaringsdeskundigen verzamelden zich bij woningcorporatie Standvast Wonen voor een tafelgesprek over het onderwerp.

Als CFO moet je zorgen voor een correcte verslaglegging. Maar volgens Jan Kees de Jager moet je daar slechts dertig procent van je tijd aan besteden. Daarnaast dertig aan het heden en dertig aan de toekomst. Wat is die toekomst? Hij onderscheidt vijf trends.

LEES VERDER OP PAGINA 10

COVERINTERVIEW

LEES VERDER OP PAGINA 12

LEES VERDER OP PAGINA 26

WERKEN AAN DE BINNENSTAD VAN DE TOEKOMST Binnensteden staan sterk onder druk, zo ook de binnenstad van Nijmegen. De verlangens en verwachtingen van de consument veranderen en daar moet de binnenstad op inspelen. De binnenstad verandert van een ‘place to buy’ naar ‘place to meet’. Maar hoe moet je de overgang naar een ‘place to meet’ organiseren, en hoe bied je leegstand het hoofd? Nijmegen maakte een plan voor de Binnenstad van de Toekomst.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN: DE BANK IS NIET LANGER DE ENIGE BRON Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van financiering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe financieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfinancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directe- en gestapeld financieren.

LEES VERDER OP PAGINA 20

EN VERDER... 5 Column / Colofon 6 Nieuws 14 De rol van emoties en data in de marketing 17 Kennismaken met Mathieu Fluit MJFP 19 Genium Group werkt aan gezonde bedrijfstoekomst Smart & Sustainable 22 Leve de burgercoöperatie! 25 Novio Tech Campus en partners investeren in groei

30 Samenwerking vraagt om richting, ruimte en respect 32 Expertise in ontwerp, uitvoering en gebruik 34 70 jaar Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving 37 “Ketensamenwerking vereist elkaar aanvoelen, aanvullen en uitdagen” 38 Big Data: nieuwe ICT-kennis met grote maatschappelijke impact 40 Afval in de circulaire economie

41 Recruiters kiezen nogal eens verkeerd 42 Panel: Wat is de toekomst van de bank? 45 Vijftien jaar innovatiekracht 46 ‘We willen alleen leveren wat iemand echt nodig heeft’ 47 Samen werken aan duurzame oplossingen 49 De Arbodienst is altijd dichtbij 50 216: de nieuwe accountant

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

3


KENNISPARTNER

Gewijzigde arbowet uitgesteld tot 1 juli 2017 De ingangsdatum van de gewijzigde Arbowet is uitgesteld van 1 januari 2017 naar 1 juli 2017. Dit is voor u het moment om de samenwerking met uw arbodienst of bedrijfsarts eens kritisch onder de loep te nemen. Weet u eigenlijk wel hoe u uw arbozaken heeft geregeld? Of liggen de contractuele afspraken onder een laagje stof omdat u geen zieke werknemers heeft? Dat is mooi, maar de praktijk is meestal weerbarstiger.

WIJZIGING: De betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen wordt verhoogd. Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. Actie: medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen krijgt u inzicht in risico’s en afspraken over aansprakelijkheden.

Actie: beoordeel of in het contract met uw arbodienst de hiernaast genoemde punten zijn opgenomen. Indien dit niet het geval is, neem contact op met uw arbodienst. Wees u er van bewust dat de Inspectie SZW werkgevers zonder ‘basiscontract arbodienstverlening’ mag beboeten.

WIJZIGING:

WIJZIGING: Afspraken over de arbodienstverlening moeten worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, een ‘basiscontract arbodienstverlening’. Daarin moet staan: 1. dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek; 2. dat de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen betreffende het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid; 3. op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren; 4. hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld; 5. hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion; 6. hoe de klachtenprocedures werken; 7. hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Werknemers krijgen het recht om een second opinion bij een andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt, aan te vragen. Actie: vraag uw arbodienst naar de procedure voor de aanvraag van een second opinion. De werkgever betaalt de nota voor de second opinion, voor zover de werknemer gebruik heeft gemaakt van de procedure en afspraken die u in het basiscontract heeft gemaakt voor de raadpleging van een andere bedrijfsarts.

Heeft u nog geen contract afgesloten met een arbodienst of bent u op zoek naar een andere arbodienst? Neem dan contact op met De Arbodienst. De Arbodienst is een landelijk werkende gecertificeerde arbodienst. De spreekuren van onze artsen vinden plaats op de locatie(s) van de werkgever. Hiermee voldoet u gelijk aan een andere belangrijke wijziging uit de Arbowet, namelijk dat de bedrijfsarts elke werkplek moet kunnen bezoeken.

«

WIJZIGING: De directe toegang tot de bedrijfsarts wordt verlaagd, omdat werknemers bij de bedrijfsarts terecht kunnen via een (anoniem) ‘open spreekuur’.

Kijk op de website van De Arbodienst www.de-arbodienst.nl of neem contact voor een vrijblijvend voorstel via sales@de-arbodienst.nl of 088 700 2000.

Actie: ga na welke afspraken u hierover heeft gemaakt met uw arbodienst.

Pensioen in eigen beheer, alweer? Er komt per 1 januari 2017 een einde aan

aanspraak fiscaal geruisloos wordt aanspraak fiscaal geruisloos wordt afgestempeld naar het niveau van de afgestempeld naar het niveau van de waarde waardevan vandedepensioenverplichting pensioenverplichting op dede heffi ngng vanvan venop de debalans balansvoor voor heffi vennootschapsbelasting waarde nootschapsbelasting (fi(fiscale scale waarde van de pensioenverplichting). van de pensioenverplichting). DieDie fiscale fiscale van waarde van de pensioenverwaarde de pensioenverplichting vóór de plichting vóór de afstempeling vormt afstempeling vormt het uitgangspunt voor het uitgangspunt voor de vaststelling de vaststelling van de grondslag van de van de grondslag van de loonbelasloonbelasting die verschuldigd is tervan zake ting die verschuldigd is ter zake van de afkoop, met dien verstande dat op de afkoop, met dien verstande dat op deze korting wordt verleend. deze grondslag grondslageen een korting wordt verleend. 2017, en 2019 In 2017,In2018 en2018 2019 wordt een wordt korting eenrespectievelijk korting van respectievelijk van 34,5%, 25% en 34,5%, 19,5% 25% en 19,5% toegepast. toegepast. Een tweede optie is het uiterlijk Een tweede optie is het uiterlijk 31 31 december 2019 omzetten van de december 2019 omzetten van de huidige na een fiscaal huidigepensioenvoorziening, pensioenvoorziening, na een geruisloze verlaging verlaging tot de fiscale fiscaal geruisloze tot de fisvoorziening, in een oudedagsreserve cale voorziening, in een oudedagsreserve waarvoor ieder een moment een waarvoor op iederop moment lijfrente

Er komt per 1 januari 2017 een einde de huidige mogelijkheid van opbouw van aan de huidige mogelijkheid van een pensioen in eigen beheer.inHet kabinet opbouw van een pensioen eigen biedt de DGA een tijdelijke die een beheer. Het kabinet biedtoptie de DGA voorziet inoptie de mogelijkheid van tijdelijke die voorziet ineen de fiscaal mogelijkheid van een fi scaal gefaciliteergefaciliteerde afkoop van het reeds de afkoop van het reeds opgebouwde opgebouwde pensioen in eigen beheer pensioen in eigen beheer gedurende gedurende een periode van drie jaar. Deze een periode van drie jaar. Deze afafkoopoptie houdt in dat de pensioenkoopoptie houdt in dat de pensioen-

Dordrecht

1

Culemborg

aangekocht mag lijfrente aangekocht worden. Doet de mag worden. DGA niet, Doetook de dat DGA ook dan tot dat blijft niet,voor dan de blijft en met voor de31 totdecember en met 31 december 2016 in eigen beheer 2016 in eigen beheer opgebouwdeaanspraken aanspraken huidige opgebouwde de de huidige regelgeving gelden. Verdere opbouw regelgeving gelden. Verdere opbouw is niet is niet mogelijk. Indexering van de opmogelijk. Indexering van de opgebouwde gebouwde aanspraken is wel mogelijk aanspraken is wel mogelijk (indien is dat (indien toegezegd). Van belang toegezegd). Van belang is dat verschillen verschillen tussen de commerciële en tussen de commerciële fiscale de fiscale waarde vanen dede pensioenvoorziening blijven bestaan, met blijven alle waarde van de pensioenvoorziening nadelen daarvan zoals het mogelijk bestaan, met alle nadelen daarvan zoals nietmogelijk kunnenniet uitkeren dividend. het kunnenvan uitkeren van Er zijn zeker details nader te bekijken dividend. Er zijn zeker details nader te en in te vullen, waaronder goedkeubekijken te vullen, waaronder ring van en deinpartner voor de eerste goedkeuring debespreek partner voor twee opties,van dus ditde vooral eerste opties, dus bespreek dit met jetwee adviseur. vooral met je adviseur.

Ede

Gorinchem

Albert Cuypsingel 268

|

Godfried Bomansstraat 7

|

Lorentzstraat 4

|

Haarstraat 25

3311 HK Dordrecht

|

4103 WR Culemborg

|

6716 AD Ede

|

4201 JA Gorinchem

www.o2accountants.nl HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

|

info@o2accountants.nl

|

+31 (0)88 2443687


COLUMN

UURTARIEF VAN 17 MILLE Herinnert u zich het ziekenfonds nog? Mensen met een laag tot modaal inkomen waren verzekerd voor ziekenhuis, apotheek en huisarts. Bovenmodale inkomensgroepen moesten zich ‘particulier verzekeren’, zoals dat heette. In 2006 veranderde dat. Toenmalig minister Hans Hoogervorst (VVD) dacht dat de kosten voor de zorg zouden dalen als ziekenhuizen en verzekeraars onderling gingen concurreren. Marktwerking was het toverwoord. Vraag en aanbod moesten de prijs bepalen. In dat jaar gaf de rijksoverheid 44 miljard euro uit aan zorgkosten. We zijn nu tien jaar verder. Enig idee hoeveel de huidige minister – Edith Schippers, ook VVD – uitgeeft? Drie en zeventig miljard euro. Dat is 66 procent meer dan in 2006. Natuurlijk worden we ouder dan pakweg vijftig jaar geleden, waardoor de zorgkosten toenemen, maar het is quatsch te beweren dat dit de oorzaak van de exorbitante kostenstijging is. Bejaardenhuizen bestaan allang niet meer en verzorgingstehuizen worden in hoog tempo gesloten. Inflatie is er na 2008 nauwelijks geweest. Het probleem zit in de wijze waarop zorgverzekeraars van de regering de vrije hand hebben gekregen om de prijzen te bepalen. Concurrentie op prijs is er nauwelijks. Wie denkt dat het ziekenhuis de kostprijs van een specialistische behandeling of operatie bepaalt, heeft het mis. De directie van een hospitaal stelt de tarieven vast aan de hand van de bedragen die ze van de verzekeraars die met haar in zee willen, ontvangt. Simpel gezegd: als een ziekenhuis 50 miljoen euro krijgt en het 10.000 behandelingen

verricht, dan bedraagt het tarief voor een operatie of andere medische handeling gemiddeld 5.000 euro. Volgens dit principe kon het dit jaar gebeuren dat het operatief inbrengen van een schroefje in de schedel van een vrouw uit Enschede een nota opleverde van 16.943,36 euro. De behandelend arts was binnen zestig minuten klaar met dit klusje. Dat is nog eens een uurtarief! Het schroefje zelf, dat als kapstok diende voor een gehoorapparaatje, kostte 1.100 euro. De vrouw wilde weten waarom de simpele handeling zoveel geld kostte, maar het ziekenhuis weigerde inzage te geven in de kostenopbouw. Zij hoefde het immers niet zelf te betalen. De nota was voor de verzekeraar, en die krijgt z’n geld uit de Haagse belastingpotten. De vrouw liet het er niet bij zitten en liep naar de krant. Tegen een redacteur zei de woordvoerster van het ziekenhuis dit: “Er is geen enkel verband met de kostprijs van behandelingen. Wij gaan niet inhoudelijk in op uw vraag over de achtergrond van een rekening.” Dit is Nederland 2016. Dit noemt ‘Den Haag’ nu al tien jaar marktwerking in de zorg. U en ik weten dat de overheid geen verstand heeft van ondernemen. Dat hoeft ook niet. Wij betalen ambtenaren en politici om collectieve voorzieningen zo goed mogelijk voor ons te organiseren tegen een acceptabele prijs. Dat is in de zorg volkomen mislukt. Kwalitatief is het weliswaar overwegend in orde, maar financieel is het een puinhoop. Weet u al op wie u gaat stemmen in maart of gelooft u het wel?

“Er is geen enkel verband met de kostprijs van een behandeling”

«

André Vermeulen // info@avoor.nl

COLOFON Het Ondernemersbelang Nijmegen Ri- Uitgever vierenland verschijnt vijf keer per jaar. Novema Noord bv / Jelte Hut Morra 2-41, 9204 KH Drachten Veertiende jaargang, nummer 5, 2016 Telefoon 0512 - 74 52 20 E-mail info@ondernemersbelang.nl Oplage: 6.500 exemplaren www.ondernemersbelang.nl Coverfoto wethouder Ben van Hees, Gemeente Nijmegen Fotografie: Goedele Monnens

Eindredactie Sietske Postema Telefoon 0512 – 74 52 20 s.postema@ondernemersbelang.nl

Bladmanager Johannes Swieringa Telefoon 0512 – 74 52 20 j.swieringa@novema.nl Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving VDS Crossmedia BV, Emmen Druk Scholma Druk, Bedum

Aan deze uitgave werkten mee: Broer van den Boom Tefke van Dijk Florine Evers Paul de Jager Jacques Kok Jeroen Kuypers Dick Leseman Huub Luijten Marco Magielse Goedele Monnens William Moore Mariska Schok Sem van Stralendorff André Vermeulen (column) Ruud Voest Kees van Welzenis René Zoetemelk

Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@ondernemersbelang.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie er bij, die vindt u aan het begin van deze colofon. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uit­gever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

5


COLUMN WERKBEDRIJF EN NIM BUNDELEN DE KRACHTEN

VORDERINGEN, OVERLOPENDE ACTIVA, MARGE IN % VAN DE NETTO-OMZET Ik heb een accountant die ieder jaar mijn administratie voor mij afhandelt. Hij ligt de cijfers toe, ik snap het en laat hem de aangifte doen. Hoe zit dat bij u? Waarschijnlijk gaat het bij u ook zo. U houdt zich bezig met het bedrijf, de producten, uw klanten, leveranciers en de cijfers in grote lijnen. En iemand anders doet de cijfers precies zoals nodig, zoals uw controller of accountant. Altijd belangrijk en zeker bij groei of krimp. Maar wanneer besluit u externe dienstverleners in te schakelen? Is dat wanneer u er geen tijd meer voor heeft of wanneer u de kennis niet heeft? De tarieven van een dienstverlener doen u misschien aarzelen om een beroep op ze te doen. Zeker wanneer het niet verplicht is. Maar zijn die tarieven, van bijvoorbeeld zakelijke dienst-verlening, te hoog? Verkeerde oplossingen voor organisatorische vraagstukken en niet goed doordachte implementaties kosten u een hoop geld in de vorm van vertrouwen binnen uw onderneming, extra kopzorgen over levering en klanttevredenheid. Als je de inzet van (goede) adviseurs daartegen afzet zijn de baten hoger. Maar wellicht nog belangrijker is dat u tijd creëert om te doen wat alleen u kunt: leidinggeven, relaties beheren en productontwikkeling. Ik zie mijn accountant een beetje als mijn businesspartner. Dat moet ook wel want kort nadat hij vertrokken is snap ik de logica achter veel cijfers al niet meer. Gelukkig hoeft dat ook niet en kan ik weer gaan doen waar ik goed in ben; klanten begeleiden bij veranderingen binnen hun organisatie.

«

MATTHIJS ZAAL CoResulting >>> Verandermanagement www.coresulting.nl

6

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

Het hebben van werk is een belangrijke geluksfactor in ons leven. Heb je geen werk dan mis je veel. Niet alleen financieel. Ook sociaal en maatschappelijk. Daarom maken sinds kort consulenten van het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen ook deel uit van de Nijmeegse Sociale Wijkteams. Sociale Wijkteams zoeken vanuit verschillende disciplines naar oplossingen voor vragen en problemen van wijkbewoners. De consulenten van WerkBedrijf zoeken gericht naar werk. Ina Hol, directeur WerkBedrijf: “Wij helpen iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het vinden van werk. Uitkerings-gerechtigden, mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, mensen die arbeidsmatige dagbesteding zoeken maar ook pas afgestudeerden. Wij brengen bedrijven en organisaties in en rond Nijmegen in contact met werkzoekenden. Wij streven ernaar voor iedereen een passende werkplek te vinden.”

WERK IS BRON VAN ZINGEVING “Werk levert veel meer op dan alleen inkomen. Het is vooral een bron van zingeving. Weer aan de slag na een periode van werkloosheid kan veel problemen oplossen. Werk levert een beloning op, zowel financieel als ook op persoonlijk en maatschappelijk vlak. Als werkende kun je je talenten aanwenden, maak je deel uit van een sociale omgeving, voel je je gewaardeerd en krijg je weer een dagritme… Allemaal factoren die bijdragen aan menselijke waardigheid”, aldus Arie de Vries, bestuurder van NIM Maatschappelijk Werk en uitvoerder van de Sociale Wijkteams.

KRACHTEN BUNDELEN Arie: “Iedereen is van waarde en verdient een plek in de maatschappij. Dit uitgangspunt geldt zowel voor WerkBedrijf als voor NIM. Vanuit ons sociale hart proberen wij beiden het beste uit mensen te halen. Door hen in beweging te zetten en op zoek te gaan naar talenten en mogelijkheden. Daarom gaan wij nauwer samenwerken.” Ina: “Die taak kunnen wij niet alleen uitvoeren. Daarbij hebben wij ook ondernemers nodig die vanuit maatschappelijke betrokkenheid méér willen doen dan alleen arbeid verschaffen. Ondernemers die het belangrijk vinden anderen de kans te geven een bijdrage te leveren en deel uit te laten maken van de maatschappij.”


COLUMN HIER LEEFT HET, WIJ ZIEN HET. NU DE REST VAN DE WERELD NOG! Kent u de composteerbare koffiecup al? Of het robotje dat dementerenden helpt? Elektriciteit uit planten? Ik merk dat mensen vaak verrast zijn over wat er hier allemaal gebeurt. ‘Hier’ is onze regio, Arnhem - Nijmegen Wageningen. Hier zijn een aantal topopleidingen, zoals Radboud Universiteit, Wageningen UR, van Hall Larenstein en HAN. Hier zijn onderzoekscentra zoals een Donders Instituut en een Max Planck Instituut. Hier zijn ook een aantal mooie werkplaatsen met labs voor uitvinders en ontwikkelaars, bijvoorbeeld IPKW, Novio Tech Campus, StartLife en Radboud Innovation. Hier is Next Garden, een groot tuinbouwgebied met de ambitie om als eerste in Europa energieneutraal te draaien. Hier is Allego, een spinoff van Alliander, dat samen met Audi, BMW en Renault werkt aan de eerste ultrahoog-vermogen laad-infrastructuur in België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk. En ParkinsonNet dat baanbrekend onderzoek verricht samen met Verily, het zusje van Google.

WIST U DAT? Wat mij betreft zijn wij nog niet bekend (en bemind) genoeg. Zou dat erg zijn? Ja, bekendheid heeft belangrijke voordelen. Willen we groeien, meegaan in de razendsnelle ontwikkelingen in de techniek, onze bedrijven uitbouwen, werkgelegenheid op peil brengen en houden? Dan is het zaak om zichtbaar te zijn, om onze plek in de wereld te claimen. The Economic Board doet daarom aan regiobranding, wij zetten bijvoorbeeld de Parels van de regio in de etalage. Bedrijven die er toe doen, door mooie uitvindingen en projecten. Zoals de genoemde koffiecup, robot en energiegevende plant. Er zijn er natuurlijk nog veel meer, u kunt ze ontdekken op onze site theeconomicboard.com. En wij brengen partijen bij elkaar, start-ups, scale-ups, verschillende sectoren en bedrijven, overheid en opleidingen. Wij bevorderen de lobby voor een ICE die ons verbindt met oost en west. We brengen onze regio in contact met het buitenland op beurzen en handelsmissies. We binden bedrijven die willen vertrekken aan onze regio. Wij zijn er om onze regionale economie aan te jagen en we stellen daarbij geen fysieke grenzen. We zien de enorme potentie en hebben de ambitie om de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen te laten uitgroeien tot the place to be op het gebied van voedsel, gezondheid en energie.

SIGRID HELBIG directeur van The Economic Board

NON-ISSUES Een aantal keren per jaar ben ik voor mijn werk actief in het buitenland. Een bekende uitspraak zegt dat van reizen het vertrekken en het thuiskomen altijd het leukst is. Dat geldt voor mij ook. Je verheugen op wat je gaat tegenkomen in het buitenland en je vaak nog meer verheugen als je weer naar huis mag. Wat mij bij terugkomst al een hele tijd opvalt is het ongelooflijke gezeur op de vierkante centimeter dat in Nederland plaatsvindt. Terwijl een groot deel van de wereld in brand staat hebben wij de Zwarte Pieten discussie nog niet achter de rug of de kranten puilen uit over een verandering van de zomertijd. En als je net denkt dat dat ook weer geluwd is, wordt Nederland te klein omdat de overheid de termen allochtonen en autochtonen zo nodig moet schrappen. Iedereen – vooral diegenen die zich politicus noemt - heeft er een mening over. En terwijl dat dan voortduurt moeten we ineens allemaal weer struikelen over de toelage van de kroonprinses. Nu weet ik ook wel, dat we blij mogen zijn dàt we er überhaupt over mogen praten, want er zijn genoeg landen op de wereld, waar je in het gevang belandt als je je mond maar over het staatshoofd opent. In onze wonderschone stad valt het gelukkig allemaal nog wel mee. Ik zag zelfs laatst een fake account van de burgemeester op Twitter voorbij komen. Het humorgehalte daarvan is ver te zoeken, maar goed het mag en het kan gelukkig allemaal in ons land. Ons land, waar de premier mensen mag adviseren om lekker op te pleuren als ze niet in onze cultuur met onze waarden en normen willen passen. Net zoals de anti-politicus met zijn waterstofperoxide coiffure alles mag zeggen, twitteren en roeptoeteren. (Lekker dat ik dat mag zeggen!) Ik houd van Nijmegen, ik houd van Nederland en ik zou nergens anders willen wonen, werken en leven! En ja, we zeuren en zaniken over de kleinste dingen, die we naar nationaal niveau denken te moeten tillen. ‘Nuilen’ heet dat in onvervalst Nimweegs. Het jaar loopt naar een einde, laten we samen de komende weken in de donkere dagen heerlijk ‘uitnuilen’ en opnieuw beginnen! Er komen vast weer hele mooie nuilmomenten! Alvast een fantastisch 2017 gewenst!

«

REINOUD VAN ASSENDELFT DE CONINGH Twitter: @RvanAssendelft Reageren? r.van.assendelft@me.com

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

7


Werken aan de binnenstad van de toekomst

8

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


COVERSTORY

Tekst: Mariska Schok // Fotografie: William Moore

Binnensteden staan sterk onder druk, zo ook de binnenstad van Nijmegen. De verlangens en verwachtingen van de consument veranderen en daar moet de binnenstad op inspelen. De binnenstad verandert van een ‘place to buy’ naar ‘place to meet’. Maar hoe moet je de overgang naar een ‘place to meet’ organiseren, en hoe bied je leegstand het hoofd? Nijmegen maakte een plan voor de Binnenstad van de Toekomst. Nijmegen heeft een bruisende binnenstad. Belangrijk voor de stad, zo weet wethouder Binnenstad Ben van Hees: “De binnenstad is een economische factor van betekenis. Er zijn ruim 14.000 banen. Het is de huiskamer van de stad. En uiteraard is een aantrekkelijke binnenstad van belang voor het vestigingsklimaat. De Nijmeegse binnenstad scoort gelukkig goed: in de laatste Binnenstadmonitor was de waardering van bezoekers een 7,5. Dat mooie cijfer is de weerslag van de gezellige sfeer in de binnenstad, het horeca-aanbod, de evenementen en de vele mogelijkheden om je te vermaken. En niet te vergeten: flinke investeringen in de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de binnenstad.”

ESSENTIEEL VOOR DE TOEKOMST Net als andere binnensteden heeft ook Nijmegen te maken met macro-economische factoren en met een transformatie van de functie van de binnenstad van winkelen naar ontmoeten, beleven en verblijven. Van Hees: “Nijmegen heeft met een aantrekkelijke mix van winkels, cultuur, horeca en evenementen een goede uitgangspositie. Maar voor het voortbestaan van de binnenstad is de transformatie essentieel. De binnenstad heeft alleen toekomst als ze inspeelt op de veranderende behoefte van de consument. We willen meer bezoekers en vooral dat die bezoeker langer blijft. Dus moest er een antwoord komen op de vraag: hoe maken we van onze binnenstad een ‘place to meet’?”

LEEGSTAND OOK KANS Met de visie ‘Binnenstad van de toekomst’ werkt de gemeente samen met ondernemers en pandeigenaren aan de transformatie en de leegstand in de binnenstad. Van Hees: “Ook Nijmegen heeft te maken met leegstand. In het A1-kernwinkelgebied is een leegstaand pand meestal snel weer gevuld. Zoals bij het voormalige V&D-pand dat nu wordt verbouwd en dit najaar weer wordt ingevuld met warenhuis Topshelf, La Place, Jumbo en twee modezaken. Buiten de binnenstadskern en in de ringstraten is er wel duidelijk leegstand te zien. Natuurlijk willen we daar iets aan doen. Leegstand maakt de binnenstad minder aantrekkelijk en verloedering ligt op de loer. Maar je moet leegstand niet alleen zien als probleem, maar ook als kans: er is ruimte voor nieuwe ondernemers met innovatieve concepten. In Nijmegen hebben

we bijvoorbeeld een aantal heel interessante conceptstores.”

AANDACHTSGEBIEDEN Aan de binnenstad van de toekomst wordt gewerkt met een 14-punten aanpak. Een daarvan is de transformatie en het benoemen van aandachtsgebieden. Van Hees: “Met een groot deel van de binnenstad gaat het goed, maar er zijn ook straten en gebieden die het moeilijker hebben. Dat zijn de Bloemerstraat-Smetiusstraat, de Waalkade, de Molenpoortpassage en de Hertogstraat. Voor die gebieden stellen we gebiedsprofielen op die het een duidelijker gezicht geven. Er kan dan met een betere focus worden gewerkt aan een goede toekomst voor de straat.”

BLOEMERSTRAAT: NIEUWE AMBACHT Hoe werkt dat in de praktijk? In de Bloemerstraat-Smetiusstraat is al gestart met de aanpak. Deze straat is een belangrijke aanlooproute naar de binnenstad, maar heeft een kwetsbaar imago. Er is sprake van leegstand en de winkelfunctie staat onder druk door de vele horecazaken in de straat. De Bloemerstraat heeft vorig jaar een upgrade van de openbare ruimte gekregen. De straat is autoluw geworden, de trottoirs zijn verbreed en er is een nieuwe aankleding. Bureau Seinpost is samen met Mood Conceptstore en cultureel centrum De Lindenberg aan de slag gegaan met de transformatieaanpak. Ondernemers en vastgoedeigenaren zijn daarbij nauw betrokken. Het nieuwe gebiedsprofiel ziet de Bloemerstraat als de plek voor het ‘nieuwe ambacht’: de straat moet het podium worden voor nieuwe concepten en producten. Het idee hierbij is om ambachtelijke bedrijven uit te dagen naar de Bloemerstraat te komen. De drie partijen werken de aanpak ook uit: zij zorgen voor verbinding van nieuwe concepten en pandeigenaren, mogelijke huurders worden ondersteund bij conceptontwikkeling en het maken van een businessplan, er is een straatmanager aangesteld. Maar ook wordt door placemaking de straat aantrekkelijker gemaakt door groen en kunst in de openbare ruimte, en organiseren ondernemers gezamenlijk activiteiten in de straat. Van Hees: “Bij een succesvolle aanpak zijn alle partijen betrokken: pandeigenaren, ondernemers, een culturele instelling en een startplek voor nieuwe, jonge ondernemers.. De rol van de gemeente is vooral die van verbinder en facilitator. Ik heb er vertrouwen

in dat deze aanpak werkt, al is het natuurlijk een zaak van lange adem; zelfs met focus en een nieuw gebiedsprofiel heb je niet in een jaar een straat er helemaal bovenop. Maar in de Bloemerstraat/Smetiusstraat zijn er de laatste twee jaar al leuke nieuwe zaken geland.” Voor de Hertogstraat loopt een vergelijkbaar traject. Voor dit gebied zijn er kansen als een culinair kwartier, met een mix van horeca, detailhandel, ambacht en leisure. Aanbeveling is ook om de Hertogstraat te veranderen van doorgaansroute naar verblijfsstraat.

INVESTERINGSREGELING Een andere maatregel is de Investeringsregeling Binnenstad 2016-2018: ondernemers en eigenaren van panden kunnen tot 25.000 euro krijgen voor investeringen in gevels of de binnenzijde van winkels. In totaal is er 300.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeente en de provincie. De regeling is beschikbaar voor straten buiten het A1-winkelgebied die wel duidelijk onderdeel zijn van het compacte winkelgebied. Maximaal 50% van de verbouwings- en herinrichtingskosten worden vergoed. Van Hees: “We willen het voor pandeigenaren en ondernemers gemakkelijker maken te investeren in hun pand. Er is veel belangstelling voor de regeling. We zijn gestart in september van dit jaar en er zijn al 14 aanvragen ingediend.”

SAMENWERKING De sleutel voor een succesvolle transformatie van de binnenstad en aanpak van leegstand is samenwerking. “Er zijn veel spelers in de binnenstad en zij hebben er allemaal belang bij”, zegt Van Hees. “Ondernemers, pandeigenaren, financiers en gemeenten hebben allemaal een eigen rol. Wat ons college betreft een actieve rol. We willen marktpartijen verleiden om te investeren in de binnenstad door duidelijkheid te geven over wat locaties met perspectief zijn, en wat dat perspectief dan is. In Nijmegen hebben we de afgelopen jaren steeds meer samengewerkt met het Huis voor de Binnenstad, een platform waar ondernemende partijen in de binnenstad samenkomen. Daarnaast is er de Vereniging van Vastgoedeigenaren. Een club van betrokken ondernemers neemt deel in het Aanjaagteam Levendige Binnenstad. Kortom: partijen genoeg die de handen ineenslaan om de Nijmeegse binnenstad nog aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken.”

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

9


Flink gas geven dankzij de rem Als CFO moet je zorgen voor een correcte verslaglegging. Maar volgens Jan Kees de Jager moet je daar slechts dertig procent van je tijd aan besteden. Daarnaast dertig aan het heden en dertig aan de toekomst. Wat is die toekomst? Hij onderscheidt vijf trends.

10

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


HAN FEM KNOWLEDGE TOUR

Tekst en Fotografie: Dick Leseman

De FEM Knowledge Tour wil informeren en debat voeren op de grote actuele thema’s in de financiële en economische wereld. Herman Wijffels, Ben Tiggelaar, Ruud Koornstra, Barbara Baarsma, Jeroen Smit, Maurits van Oranje en Jeroen Dijsselbloem spraken in een serie van zeven opeenvolgende Knowledge Tours in 2015 en 2016. De beurt in deze laatste Knowledge Tour van 2016 is aan Jan Kees de Jager. De voormalige staatssecretaris en minister van financiën staat als bewindspersoon bekend om het stimuleren van ondernemerschap, vereenvoudigen van belastingen en vergroenen van het fiscale stelsel. In september 2014 trad hij toe als lid van de Raad van Bestuur van KPN op de positie van Chief Financial Officer.

later dus als staatssecretaris. Hij kreeg in zijn tweede kabinetsperiode overigens de grootste financiële crisis sinds de jaren 20 voor de kiezen. “Eens in de zeventig jaar is er een financiële crisis die ook steeds wordt opgevolgd door een economische crisis, een veel grotere dan een normale conjuncturele crisis”, memoreerde hij. “Voor het eerst in de geschiedenis heeft de wereldtop getracht het economisch beleid te coördineren.” En zo kwam het dat hij samen met Balkenende naar Washington trok om met de wereldtop te debatteren. Balkenende moest vanwege een sterfgeval nog voor de G20-top terugvliegen, waardoor De Jager in zijn uppie ons kleine landje vertegenwoordigde en aan tafel zat met onder meer Bush, Merkel, Medvedev en Sarkozy.

EVEN WERELDLEIDER

VIJF TRENDS

Het ondernemen zit Jan Kees de Jager in het bloed. Al als 8-jarige kocht hij speelgoed in van kinderen die het speeltuig ontgroeid waren en verkocht het met marge aan andere kinderen. Ook in zijn studieperiode startte hij samen met een studievriend een e-commerce bedrijf, ISM eCompany. Hij moest tijdens zijn ambtsperiode afscheid nemen van het bedrijf, maar inmiddels is hij weer adviseur. Het bedrijf betekende de opstap naar zijn bestuurlijke leven, want aanvankelijk kreeg hij van Balkenende een uitnodiging voor het innovatieplatform en

“De rode draad in mijn leven is transformatie, verandering en innovatie”, zei Jan Kees de Jager op de vraag waarom hij koos voor KPN. “Als ik niet het gevoel heb te kunnen bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen, ben ik weg.” Welke trends ziet hij voor de komende 20 jaar? De eerste grote trend die hij ziet, is de digitaliseringsrevolutie zoals bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentie, internet of things, de robotisering en de big data. Een tweede trend is demografische verschuivingen zoals de vergrijzing in Europa en China, de groei van de wereldbevolking, de urbanisatiegraad,

de explosie van middenklasse in Azië en Afrika. Onvermijdbaar bij deze tweede trend is CleanTech, de derde trend die De Jager benoemt. De CleanTech moet economische groei en de groei van de wereldbevolking opvangen. Samenhangend met de explosie van de middenklasse in Azië en Afrika is de verschuiving van de economische orde, de vierde trend. Waren de VS en Europa tot dusver de economische wereldmachten, China, India en een aantal landen in Afrika zijn sterk aan het opkomen. De laatste trend is de FinTech. Door digitale technieken gaan financiële services op een andere manier plaatsvinden. Juist geen banken maar bedrijven als Apple, Paypal en Google zijn de startups in de financiële wereld. Een bankmanager heeft geen tijd om zich te buigen over een lening van 75.000 euro, maar Google weet door de juiste analyse van hun Bigdata heel veel over de ondernemer en zijn businessplan. Jan Kees de Jager wil tot slot nog iets meegeven aan de toehoorders. ‘Ik heb iets geleerd van een van Nederlands grootste coureurs, Gijs van Lennep. Hij vroeg mij: “Weet je waarom je remmen hebt in je auto?” Ik zei: “Uh, om te remmen.” “Dat zie je verkeerd”, zei hij. “Die rem heb je, zodat je hard gas kunt geven. Zonder de rem zou je nooit het gaspedaal in durven trappen.”

«

Jolanda Berntsen-Wiltink, directeur Instituut Financieel Management: “We hebben als HAN gekozen voor een aantal onderzoeksthema’s, te weten health, sustainable energy en smart industry. De trends van De Jager sluiten daar mooi op aan. Bijvoorbeeld het inzetten van ICT voor onderwijsapplicaties, door slimmer te organiseren en gebruik te maken van technologische ontwikkeling verleggen we de focus naar waar het echt om gaat in het onderwijs en dat is het contact met de student. Het onderwijs actueel houden is een enorme uitdaging omdat het curriculum vooraf moet vaststaan. Dus moeten we studenten vooral vaardigheden voor toekomst meegeven. Misschien moeten we het onderwijs wel anders inrichten. Disruptief, want op de huidige manier blijven we achter de feiten aanlopen.”

Koos Wagensveld, lector financial control: “De trends die Jan Kees de Jager noemde komen aardig overeen met de trends die ik noemde bij mijn installatierede als lector financial control. Wat moet je als controller met die trends? Dat vraagt een andere manier van aansturing, van traditionele controle naar futureproof control. Zoals hij het noemde dertig procent naar het verleden kijken, dertig naar het heden en dertig naar de toekomst. Hoe bereid je jouw organisatie voor op de toekomst, hoe richt je de systemen in? Je gaat meer werken met scenario analyse, predictive analytics en dashboard of the future. Door de snelheid van veranderingen moet je als organisatie zorgen dat je voorbereid bent op de toekomst. Heb ik anticiperend vermogen, heb ik analytisch vermogen, heb ik het vermogen om creatief te zijn?”

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

11


‘Wij gaan voor de beste klantoplossing’

12

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

Van links naar rechts: Sjoerd Verheijen, Ton Kuipers en Linda Hoogenboom


ACCOUNTANCY

Tekst: Florine Evers // Fotografie: Kees van Welzenis

Druk, druk, druk. Menig ondernemer zal zich in dit gevoel herkennen. De markt en de omstandigheden veranderen en de (ondernemers-)wereld is complexer geworden. Tijd om bijvoorbeeld eens rustig na te denken over doelstellingen, informatie op te vragen over financieringsmogelijkheden of een eventuele bedrijfsoverdracht is er dan ook niet altijd. Het is fijn om terecht te kunnen bij een vertrouwde adviseur, die jou als ondernemer op meerdere vlakken verder helpt. In hoeverre kan een accountantskantoor deze rol vervullen? En hoe belangrijk is dat? Sjoerd Verheijen, Linda Hoogenboom en Ton Kuipers van VWGNijhof leggen uit. “De omgeving waarin ondernemers zich bevinden verandert en het is belangrijk om te blijven inspelen op de veranderende vraag van ondernemers”, vertelt Ton Kuipers van VWGNijhof. Het accountantskantoor met drie vestigingen in Arnhem, Nijmegen en Wijchen stelt in haar dienstverlening ‘De beste klantoplossing’ centraal. Hierbij biedt het accountantskantoor door middel van verschillende diensten een totaalpakket aan de cliënt. Zo kunnen ondernemers bij VWGNijhof, naast de standaard werkzaamheden op het gebied van accountancy en fiscale advisering, terecht voor onder andere advies op het gebied van corporate finance, rendementsverbetering en bedrijfsfinanciering. “Hierdoor kunnen wij de cliënt bijna altijd direct van dienst zijn”, legt Sjoerd Verheijen uit. “Mocht het toch voorkomen dat een andere professional meer weet over de gevraagde materie, dan zullen wij de ondernemer uiteraard met hem of haar in contact brengen.”

De praktijk leert dat ondernemers vaak werken zonder doelstellingen of prognoses, en hier brengt het accountantskantoor graag verandering in. Verheijen legt uit dat de methodiek is gebaseerd op resultaatbepalers die aansluiten bij de denkwereld van de ondernemer. “Het is makkelijk te begrijpen en te volgen. Door het monitoren van deze resultaatbepalers zijn wij in staat om de ondernemer tijdig te informeren of bijsturing noodzakelijk is.” De denkwijze van de methodiek slaat aan bij ondernemers. “Het fijne aan de methodiek is dat het inspeelt op concrete actiepunten waar de ondernemer meteen mee aan de slag kan”, vertelt Hoogenboom. “Hierdoor kunnen snel resultaten worden geboekt, wat ondernemers erg aanspreekt. Vaak blijkt dat een marginale verbetering op de resultaatbepalers al kan leiden tot een verdubbeling van het resultaat.” Winst wordt snel en voornamelijk behaald op het vlak van productiviteit, bezetting en klantanalyse.

FEITELIJKE ONDERBOUWING VERVANGT HET ‘ONDERBUIKGEVOEL’

ADVISEREN IN BEDRIJFSFINANCIERING BLIJFT MAATWERK

Zo werkt VWGNijhof met een unieke methodiek voor rendementsverbetering. Sjoerd Verheijen is accountant en houdt zich dagelijks bezig met deze methodiek. Hij geeft aan dat ondernemers hiermee hun hedendaagse prestaties monitoren en scenario’s voor de toekomst doorrekenen. Dit alles draagt bij aan de behoefte van ondernemers om ‘in control’ te zijn en te allen tijde grip op de zaak te houden. “Het voornaamste doel is het wegnemen van onrust bij ondernemers”, vertelt Verheijen. “Ons streven is dat het ‘onderbuikgevoel’, wat ondernemers nu vaak gebruiken bij het maken van beslissingen, plaats maakt voor een feitelijke onderbouwing.” Ook Linda Hoogenboom kan hierover meepraten. De senior assistent accountant komt in haar praktijk regelmatig ondernemers tegen die veel focussen op de operationele gang van zaken, waardoor ze weinig afstand kunnen nemen van hun onderneming. “Door samen met de ondernemer aan de slag te gaan helpen wij de mogelijkheden van de onderneming te ontdekken en het resultaat verder te verbeteren”, vertelt Hoogenboom.

Een andere nieuwe dienst van VWGNijhof is het adviseren op het gebied van bedrijfsfinanciering, geleid door Ton Kuipers. Kuipers kan zich met meer dan 25 jaar ervaring als zakenbankier met recht een expert op het gebied van bedrijfsfinanciering noemen. Jarenlang werkte hij vanuit de kant van de bank, nu zet hij zich in voor ondernemers die een financieringsaanvraag willen indienen. “Het is absoluut een voordeel dat ik de werkwijze van banken goed ken”, vertelt Kuipers. “Ik kan hierdoor snel beoordelen of een financieringsaanvraag succes zal hebben bij de bank, of dat een alternatieve financieringsmogelijkheid wellicht tot een beter resultaat zal leiden.” Voor iedere ondernemer levert hij maatwerk. “Iedere case is anders en het is elke keer weer een uitdaging om te zoeken naar de beste optie. Zeker met zo’n dynamische markt, die barst van de nieuwe alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals factormaatschappijen en crowdfunding.” Kuipers merkt dat, naast dat het vaak een tijdrovende taak is, ook lastig is voor ondernemers om zelf uit te vinden welke

financiering de meeste kans van slagen heeft. “Vaak is het voor ondernemers onduidelijk welke mogelijkheden er zijn en kost het daarnaast veel moeite om de uiteindelijke financieringsaanvraag in te dienen. Ik ben erin gespecialiseerd om ondernemers specifiek te adviseren en ze zo werk uit handen te nemen. Een juiste presentatie met een zorgvuldig onderbouwde uitwerking op basis van analyses verhoogd bovendien de haalbaarheid.”

ACCOUNTANT ALS VEELZIJDIGE SPARRINGPARTNER Beide diensten passen helemaal in het concept van ‘De beste klantoplossing’ en sluiten aan bij de behoefte van ondernemers om voor meerdere zaken bij dezelfde sparringpartner terecht te kunnen. Volgens Verheijen, Hoogenboom en Kuipers is een accountantskantoor daardoor uitermate geschikt voor deze rol als veelzijdige sparringpartner. “Door ondernemers direct van dienst te kunnen zijn, kunnen ze tijd besparen en deze tijd investeren in hun eigen onderneming”, geeft Kuipers aan. Tevens merkt Verheijen dat hij door deze werkzaamheden een nog betere relatie krijgt met zijn cliënten. “Ondernemers betrekken ons nu meer in het proces en bij te nemen beslissingen. Hierdoor kunnen we, nog meer dan hiervoor, samenwerken om het beste eruit te halen.”

«

VWGNIJHOF ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS Meander 701, Arnhem Telefoon: 026 – 36 98 300 Berg en Dalseweg 105, Nijmegen Telefoon: 024 – 36 50 965 Saltshof 10-14, Wijchen Telefoon: 024 – 64 89 148 E-mail: info@vwgnijhof.nl www.vwgnijhof.nl We zijn actief op

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

13


DE ROL VAN EMOTIES EN DATA IN DE MARKETING

Met verstand alleen koop je niets 14

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


MARKETING

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Ruud Voest

De wetenschap kan lang gekoesterde opvattingen ontkrachten maar ook de juistheid ervan bevestigen. Dat ontdekte Paul Postma, directeur Paul Postma Marketing Consultancy (www.ppmc.nl), toen hij naging hoe de recente ontdekkingen van het hersenonderzoek de wereld van de marketing hebben opgeschud en zelfs een nieuwe tak ervan deden ontstaan: de neuromarketing. In zijn boek Anatomie van de Verleiding laat hij zien hoe marketeers de kennis van de werking van het brein kunnen toepassen in hun vak, op consumenten, maar ook op opdrachtgevers en zichzelf. Evolutionair gezien beschikken we over een ‘oud’ brein en een nieuw. Het eerste stuurt vooral emoties, het laatste – de cortex – maakt rationele overwegingen. Als we een smartphone of een stel schoenen graag willen hebben, ontstaat de verleiding voor de aankoop in het oude terwijl het nieuwe aan het rekenen slaat om te beoordelen of het niet te duur wordt. Oudere mensen hebben hun gevoelens door ervaring vaak beter in de hand, zodat de cortex een grotere kans heeft op het laatste woord. Maar als de cortex de enige is die het voor het zeggen heeft volgt er simpelweg geen koop, zegt Paul Postma: “Bij de keuze van een automerk en model spelen emoties een belangrijke rol. Maar als de kleur je niks kan schelen, blijf je juist daar eindeloos over twijfelen. Ik ben daar zelf een voorbeeld van en liet mijn tienjarig zoontje beslissen. Als gevolg daarvan heb ik jaren in een knalrode auto rondgereden.”

BEETNEMEN DOOR JE ZELFBEELD Wie Anatomie van de Verleiding leest, beseft dat marketeers de vorige eeuw vaak instinctief al hebben aangevoeld hoe deze tweedeling in emotie en ratio werkte, ook al was de exacte rol van het oude neurale systeem nog in nevelen gehuld. Of en hoe een commercial de consument raakte was dus meer een kwestie van ervaring dan van kennis. Tegenwoordig kan de maker het effect vooraf laten meten via een hersenscan: als bepaalde gebieden oplichten worden de gewenste emoties (zoals begeerte) opgewekt, als er niets oplicht, schiet het filmpje zijn doel volkomen voorbij. Postma suggereert dat de marketeers die de intenties van hun eindgebruikers niet goed wisten in te schatten zich vooral door hun zelfbeeld lieten beetnemen. “Mijn bureau heeft gewerkt voor een telefoonbedrijf, waarvan de marketingmanager een duidelijk beeld had van zijn klanten. Net als hij jong, knap en hip en zijn bellers waren dat dus ook. Daarom had hij zijn klantendienst bemand met klonen van zichzelf. Voor die groep werden dure acties bedacht. Maar wat bleek uit onze data-analyse? Een deel van zijn bellers was inderdaad jong, maar wisselde vaak van provider en had een slechte betalingsmoraal. Op die veronderstelde doelgroep werd juist geld verloren. Een groot deel bestond uit oudere Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst, die minder vlot Nederlands spraken dan de jonge klanten. Ze belden veel en ver, betaalden stipt en waren dus winstgevend. In het callcenter vonden ze die maar lastig. Als je zo’n manager confron-

“Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen” teert met de resultaten van je analyse, gelooft hij de feiten niet. Dat maakt in mijn ogen vroegere ondernemers als Van der Valk en Blokker zo briljant. Zij projecteerden zichzelf niet op hun klanten, maar hadden oog voor wat de grote massa werkelijk wilde.”

ARGUMENTEN VERZINNEN De marketingmanager was een slachtoffer van zijn eigen oude brein. Postma geeft tal van voorbeelden hoe iedereen zichzelf bedot. Tijdens een directievergadering is plan A beter voor het bedrijf maar B voor je carrière. Je zult jezelf al snel overtuigd hebben dat B de beste optie is voor het bedrijf. Ons oude brein – of reptielen- en zoogdierenbrein – is bezig met begeerte, met status – kan ik met dit product thuiskomen? –maar ook met angst. Beelden van ouderdom en ziektes remmen de kooplust af, evenals negatieve associaties via woorden, zelfs al is de inhoud gericht op het voorkomen ervan. De cortex speelt bij dit alles slechts een geringe rol.

KOPPELAARS VAN DATA “Je kunt de effecten van marketing op het oude brein testen via scans of eyetracking, maar dat zijn relatief dure methoden”, zegt Paul Postma. “Je kunt ook simpelweg kijken naar wat klanten daadwerkelijk gekocht hebben. Dat deden we al in de jaren tachtig, maar dat is tegenwoordig, dankzij de gigantische hoeveelheid data die het internet genereert, een stuk makkelijker geworden. Het buikgevoel is een onbetrouwbaar kompas, maar data van feiten spreken een heldere taal. Veel succesvolle bedrijven van nu zijn in feite niet anders dan verzamelaars en koppelaars van data: Marktplaats, Funda, de vergelijkingssites. Veel bezoekers hangen weliswaar maar wat rond op zo’n site – uit verveling of om te gluren naar het huis van de buren dat te koop staat – maar de data leveren niettemin kostbare informatie op. Als de traffic aantoont dat er in een bepaalde gemeente weinig interesse is voor huizen rond het kwart miljoen en veel meer rond de drie ton, mét open keuken, kunnen makelaars de prijzen van de eerste categorie optrekken en er tekst aan

toevoegen die verduidelijkt dat een bepaalde muur makkelijk te slopen valt.”

BIG DATA Datagestuurde marketing is niet toevallig de grote specialiteit van Paul Postma. Als jonge marketingdirecteur van Wehkamp zette hij de branche in 1984 al op zijn kop met een artikel in het vakblad Intermediair -‘Het grote falen van de marketingtheorie’- en met een marketingpraktijk die de basis bleek voor het latere CRM. Neuromarketing en Big Data bevestigen alleen maar het gelijk dat hij eigenlijk al kreeg met boeken als Het Nieuwe Marketingtijdperk (2OOO) en Verstandig denken, Infantiel handelen (2008). “In mijn nieuwste boek, Big Data Marketing – snel, simpel en succesvol, onderzoek ik de impact van de revolutie in Big Data voor de marketing”, aldus Paul Postma. “Die heeft de laatste tien jaar een enorme gevlucht genomen. Iedereen laat virtueel zoveel sporen na, dat het steeds eenvoudiger wordt een productaanbod op persoonlijke voorkeuren aan te passen. Kinderen in Disneyworld hebben soms de indruk dat een attractie speciaal voor hen is gemaakt. Ze beseffen niet dat Disney inmiddels is getransformeerd tot een IT bedrijf dat slim gebruikt maakt van de voorkeuren die de klanten zelf aangeven.” De aangename stijl, de vele praktijkvoorbeelden maar ook de subtiele humor maken van de boeken van Paul Postma bepaald geen droge studieboeken. Ruim dertig jaar nadat hij de marketingwereld voor het eerst door elkaar schudde is hij nog steeds in staat marketeers verrassende inzichten te verschaffen en oude wijn en nieuwe zakken feilloos van elkaar te scheiden.

«

RECENTE BOEKEN Recente boeken van Paul Postma worden uitgegeven door Adfo Books: • Anatomie van de verleiding • Handboek Direct Marketing 3.0

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

15


Uitzenden is een Vak waar je Gevoel bij Moet hebben. Velen kunnen een profiel matchen bij een kandidaat, zo wij ook, want daar zijn digitale hulpmiddelen voor, maar het onderbuik gevoel of de kandidaat een goede match is heeft niet iedereen. Dertig jaar ervaring op de werkvloer bij verschillende bedrijven in verschillende branches helpt daarbij. Noem het “Twaalf ambachten en de dertiende een uitzendbureau!” Nog nooit vielen zoveel kwartjes op zijn plaats en nog steeds ga ik met plezier naar mijn werk. Al 15 jaar draait WerkDirekt en wordt inmiddels ondersteund door 6 collega’s die allemaal dagelijks bezig zijn om de juiste kandidaat bij de juiste werkplek te krijgen. Daarvan zijn er 4 al meer dan 8 jaar bij ons werkzaam. “Een uitzendkracht over de muur heen gooien en hopen dat het goed komt” is niet meer van deze tijd. Ervaar zelf wat WerkDirekt voor u kan betekenen en neem contact op met onze vestiging in Nijmegen.

Molenweg 143c | 6543 VA Nijmegen | T 024-3737307 | F 024-3737308 

www.werkdirekt.nl

Bouwplannen?

Wij bieden onze opdrachtgevers totaaloplossingen binnen de woningbouw en utiliteitsbouw. Met een unieke combinatie van bouwexpertise, ervaring, kennis van bouwregelgeving en onze tegelijkertijd nuchtere, betrouwbare en gepassioneerde aanpak realiseren we prachtige projecten.

Hulsenboschstraat 7 | 4251 LR Werkendam T +31 (0) 183 678 194 E info@staton.nl

WWW.STATON.NL


FINANCIEEL ADVIES

KENNISMAKEN MET FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGSADVISEUR MATHIEU FLUIT MJFP

Bij een scheiding wil men allereerst weten waar en hoe je betaalbaar kunt wonen na scheiding Mathieu Fluit (63) is financieel planner, geregistreerd financieel echtscheidingsadviseur en erkend financieel adviseur en heeft sinds 2005 zijn eigen bedrijf MJFP met 14 medewerkers. Een allround en hoog gekwalificeerd intermediairsbedrijf gevestigd te Wijchen met als specialisatie; hypotheken, verzekeringen, echtscheidingen en financiële planning met o.a. 2 geregistreerde financieel echtscheidingsadviseurs, 1 financiële planner en 8 erkend financieel adviseurs.

Hij vertelt hoe hij met een financieel advies al vroeg bij een op handen zijnde scheiding kan helpen. Naast de belangen van de kinderen, vele emoties en spanningen is het ook van belang de financiële, bancaire en fiscale aspecten van een scheiding vooraf goed in beeld te brengen. Veelal is er sprake van een eigen woning met daarop een hypotheek. Gespecialiseerd en deskundig advies is noodzakelijk om te kunnen berekenen en adviseren of overname van de woning / uitkoop wel mogelijk is. Voor de vertrekkende partner dient er dan ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid te volgen. De banken kunnen en mogen bij een scheiding gebruik maken van de zogenaamde ‘verlengde inkomenstabel’. Hierdoor worden de mogelijkheden voor overname van de woning verruimd. Het vereist enige deskundigheid om met deze normen te kunnen rekenen. Vanaf 2013 zijn de regels voor de renteaftrek verder aangescherpt en is deze alleen nog aftrekbaar indien er annuïtair of lineair wordt afgelost. De partner, die in de woning wenst te blijven wonen zal alleen aftrek genieten als hij op het leningdeel dat toeziet op de overname van de woning van de ex, tenminste annuïtair aflost. Hierdoor ontstaat er een extra aflossingsverplichting en zullen de maandlasten van de hypotheek wijzigen. Extra aandachtspunt is dat volgens de huidige geldende normen die banken hanteren, de zogenaamde gedragscode hypothecaire financieringen (GHF norm), de banken

maximaal nog 50% van de marktwaarde aflossingsvrij verstrekken. Ook wordt bij toetsing van de inkomstenlastennorm de rente theoretisch gesteld op 5 % in geval de rentevast periode van de lening korter is dan 10 jaar. In veel gevallen kan ook een verpande polis of bijvoorbeeld het banksparen niet blijven doorlopen, omdat de premie of inleg de maandlasten na scheiding fors zullen verhogen. Dit is vaak niet haalbaar op basis van het inkomen. Belangrijk is dan om na te gaan wat de fiscale consequenties zijn bij een vroegtijdige afkoop. Al deze regels tezamen leiden in veel gevallen tot te hoge lasten waardoor de bank niet zal instemmen met ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en verkoop alsnog onvermijdelijk is. MJFP kan helpen bij het vinden van een passende oplossing. Door bijvoorbeeld het rentecontract eerst over te sluiten naar een nieuwe rente die minimaal 10 jaar vast staat of door rentemiddeling, blijkt ineens veel meer mogelijk. Ook het schuldig laten van de overwaarde of een gedeelte hiervan kan bij mediation een oplossing bieden. Ook een zogenaamde familielening kan een uitkomst bieden als er voor wordt gezorgd dat hieruit geen lasten voort komen. Bij deze vormen van financieren wordt er een bedrag schuldig gelaten of bijvoorbeeld geleend bij familie tegen een rente van bijv. 5 %. Aangezien de betaalde rente zich kwalificeert als restschuld of hypotheekrente, is deze aftrekbaar tegen 40,4 %, aldus 2,02

% belastingvoordeel. De ouder / ex kan vervolgens de ontvanger 2,98 % belastingvrij schenken waardoor er uit de lening geen lasten volgen, en de ex of de ouder nog steeds een rente heeft van 2,02%. Kortom er zijn vele oplossingen mogelijk en maatwerk is gewenst. Oriëntatie op internet geeft in veel gevallen onvoldoende of geen antwoord en biedt geen oplossingen. Daarnaast is financieel advies vergunningplichtig en aldus kunnen en mogen advocaten maar ook bijvoorbeeld accountants in deze geen advies geven. Voordeel van een geregistreerd financieel echtscheidingsadviseur is dat hij hoog gekwalificeerd is en in staat is over alle financiële en fiscale aspecten bij een scheiding te adviseren. Dus integraal advies over alle financiële en fiscale aspecten. Bent u na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden wat Mathieu Fluit/ MJFP of zijn collega Sanne Elbers voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek. Daarnaast organiseert MJFP tezamen met andere specialiseten elke eerste woensdag van de maand een gratis spreekuur. Zie www.echtscheidingsspreekuur.com

«

MJFP FINANCIËLE PLANNING, WIJCHEN Telefoon 024 – 371 52 30 E-mail info@mjfp.nl www.mjfp.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

17


Ad HON 105 x157.pdf 1 5-9-2016 12:04:19

EVENEMENTEN ONS WERK

standaard is voor fietsen

ONTZORGEN

REFERENTIES

Bedrijfsevenement

Personeelsfeest

Teambuilding

Bedrijfsuitje

Product-presentatie

Relatie-evenement

Uitzenden / Detacheren / Payrollen Werven / Selecteren C

M

Y

TEAM VERSTERKENDE EVENEMENTEN

CM

MY

CY

CMY

K

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford KENNIS VAN ZAKEN ZEER RUIME ERVARING VERSCHEIDENE PROGRAMMA’S FLEXIBELE ORGANISATIE

standaard is voor fietsen PP personeelsdiensten - 024 324 54 55 - info@pponline.nl - www.pponline.nl

PERSOONLIJK KARAKTER

BuroEvent | Lent Nijmegen-Noord | 024 84 53 644 info@BuroEvent.nl | www.BuroEvent.nl

VERDIEN AAN DE ! Domotica

Duurzame technieken

Elektrotechniek Gebouwbeheer Inbraakbeveiliging Loodgieterswerk 24 uursservice Klimaattechniek Brandbeveiliging CV-installaties Technisch beheer Meet- en regeltechniek

Haal meer uit het dak van je bedrijf Maak ruimte voor een zonnedak. Realiseer met ons en je buren een mooiere toekomst. Doe mee en maak van jouw dak (vanaf 1.000m2) een duurzame energiebron! Energie van Hollandsche bodem heeft verschillende opties ontwikkeld waardoor jij aan jouw dak kunt verdienen. Welke optie het beste past, bepaal jij. Onze aanpak helpt jou op weg.

16249

Nieuwsgierig? Maak een afspraak Sandra Cornelissen 06 28 92 75 42 Kijk op onze site www.evhb.nl Like ons! facebook.com/evhb.nl

www.wijmakenhetgoed.nl

www.evhb.nl


GENIUM GROUP

Tekst: Paul de Jager // Fotografie: Sem van Stralendorff

Genium Group werkt aan gezonde bedrijfstoekomst Een gezonde toekomst voor bedrijven. Dat staat de partners van Genium Group voor ogen. Ze leveren al bijna twintig jaar diensten op het gebied van corporate finance, strategie & organisatie en subsidies. OVERNAMES Tonnie Coenen is fusie overnamespecialist en oprichter van Genium Group. Hij vervult bij overnames een sleutelrol tussen bedrijf en investeerder. Zijn uitgangspunt: “beide partijen moeten hetzelfde doel hebben en tevreden zijn over de deal.” Bij zo’n bedrijfsovername komt veel kijken. Er zijn financiële aspecten, de markt verandert steeds én er zijn de emoties bij de verkopende partij. Op dit moment is kapitaal goedkoop. Investeerders melden zich vaak buiten de bank om bij bedrijven. “Ik spar met de ondernemer over wat hij wil en wat mogelijk is, ik kan een waardering van het bedrijf maken. Omdat ik een groot netwerk van investeerders heb, kan ik snel geschikte partijen bij elkaar brengen.” “Tot en met het opmaken van de contracten door juristen blijf ik het proces volgen”, vertelt hij.

ORGANISATIE ONTWIKKELING Walter Koeleman is organisatie adviseur en oprichter van Genium Group. Hij zag de afgelopen jaren zo’n 250 bedrijven van binnen en van buiten en verbindt financiële kennis breed en vanuit ervaring met bedrijfs-, product- en marktkennis. In nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding maakt hij plannen voor een gezonde en betere

toekomst. Dat kan gaan om groeiplanning en bedrijfsuitbreiding als het goed gaat of om overlevingsstrategie uitstippelen en herstructureren als er sprake is van zwaar weer. Hij geeft een voorbeeld: “Voor een onderdeel van een groot ingenieursbureau bracht ik – samen met de bedrijfsleiding- de missie in kaart. We zorgden ervoor dat alle activiteiten consequent voortvloeiden uit die missie. Welke opdrachten doen we wel en wat doen we niet. Die strategie zorgde ervoor dat het bedrijfsonderdeel marktleider werd.” Hij geeft nog een tweede voorbeeld: “Technici zijn over het algemeen introverte mensen. Ze ontwerpen een prachtig nieuw product en verwachten dat er belangstelling voor is. Ze zijn productgericht in plaats van marktgericht. Ik heb ze geleerd om zich in de markt te verdiepen. Waar heeft de klant behoefte aan? Dat is best een omslag in hun denken. Maar het werkt wel.”

opleidingen, tewerkstelling, investeringen, de oprichting van een bedrijf, innovatie, export, het zijn allemaal bedrijfsaspecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidies. Arthur Vaanhold: “Ze zijn er voor ondernemers en het zou zonde zijn hiervan geen gebruik te maken. Of een bedrijf al dan niet recht heeft op een bepaalde subsidie hangt af van de grootte van het bedrijf, de plaats waar ze gevestigd is, de juridische vorm, enzovoort. Veel bedrijven hebben geen tijd om dit zelf uit te pluizen. Geen probleem. Wij doen dit graag.” Genium Group ziet het als taak ervoor te zorgen dat bedrijven maximaal profiteren van de mogelijkheden die subsidies bieden. De groep gaat op zoek naar die steunmaatregelen waarvoor het bedrijf in aanmerking komt. Genium Group neemt de zorg uit handen: van het opsporen van subsidie-opportuniteiten via het begeleiden van de aanvraag tot de daadwerkelijke verwerving van de subsidie.

«

SUBSIDIES Arthur Vaanhold tekent voor de subsidietak van Genium Group. Europees, nationaal, regionaal en lokaal bieden overheden een scala van steunmaatregelen voor bedrijven. Het gebeurt vaak dat bedrijfsleiders hiervan niet op de hoogte zijn en daardoor heel wat geld mislopen. Milieuzaken, bedrijfsadvies,

GENIUM GROUP NEDERLAND Bijsterhuizen 24-17 6604 LK Wijchen Telefoon +31 (0) 24 - 378 15 36 E-mail info@genium.nl www.genium.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

19


VAN INDIRECT NAAR GESTAPELD FINANCIEREN:

De bank is niet langer de enige bron

20

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


GESTAPELD FINANCIEREN

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

Bankiers noemen elke niet-bancaire vorm van financiering ‘alternatief’, maar wie meer dan een eeuw terugkijkt in de geschiedenis ziet dat de bank zelf langzamerhand een alternatief werd voor het directe financieren en nu weer op de terugweg is. Vorig jaar was de helft van de bedrijfsfinancieringen alweer van niet-bancaire oorsprong. In die situatie gaat geen verandering komen, zegt Roeland van Dijk, integendeel: de toekomst is aan het directeen gestapeld financieren. Roeland van Dijk was insider in de bankwereld. Hij werkte onder meer als toezichthouder bij De Nederlandse Bank en voor ABN AMRO in de tijd van de fusie met Fortis. Maar terwijl hij de mensen nog steeds een warm hart toedraagt, heeft hij zijn twijfels over de toekomst van het instituut zelf. “Een bank is geen doel op zich; het is een middel om geld van spaarders bij bedrijven en overheden te krijgen. De financiële crisis van 2008 liet echter zien dat veel bankiers hun instelling wél als eindproduct waren gaan beschouwen. De meeste banken verdienden geld met hypotheken, verloren het met investmentbanking en speelden zo’n beetje quitte met het MKB. Daarin is weinig veranderd, behalve dat de meeste accountmanagers die de relaties met MKB ondernemers onderhielden inmiddels ontslagen zijn.”

NIET LANGER VAN ÉÉN BRON Maar ook als de bank haar beste tijd heeft gehad, blijft ze een prominente rol spelen. Roeland van Dijk meent dat ze bijvoorbeeld veel hypotheken zal blijven verstrekken. Het grote verschil met vroeger is dat de bank niet langer de hoofdmoot van de bedrijfsfinanciering voor haar rekening zal nemen maar nog slechts een deel ervan. “Neem de financiering van een drukkerij. Ik kan me voorstellen dat de bank de stenen neemt, een leasemaatschappij de persen en de rest via overige geldschieters wordt opgehaald. Dat kan via een business angel, dat kan via een investeringsfonds maar ook via crowdfunding. Waar het om gaat is dat de financiering wordt opgeknipt of gestapeld – het is maar van welke kant je er tegenaan kijkt – en niet langer van één bron komt. Overigens is dat eeuwenlang zo geweest. Bedrijven werden direct gefinancierd, om te beginnen door direct betrokkenen; fools, friends and family, zoals het oneerbiedig heet. De bank kwam pas in de modernere tijd om de hoek kijken. Maar het zegt iets over het PR talent van banken dat ze hun alternatieve vorm van financiering voor de traditionele hebben kunnen laten doorgaan.”

GRONDIG VERANTWOORDEN Omdat hij deze evolutie voorzag heeft Roeland van Dijk zijn loopbaan niet vervolgd in het bankwezen. In plaats daarvan is hij druk

doende geweest met de ontwikkeling van een digitale tool die ondernemers kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar kapitaal. Want ook voor hen is er na 2008 definitief iets veranderd op dit vlak. “Tien jaar terug betekende een financieringsaanvraag per definitie een gang naar de bank en een gesprek met de accountmanager. Hij beoordeelde het terugverdienpotentieel van een krediet en verdedigde de aanvraag binnen het team van de bank. Het ging allemaal vrij eenvoudig en ook nogal makkelijk. Hoeveel ondernemers die voor een half miljoen kwamen kregen niet de vraag of het ook een tonnetje of twee meer mocht zijn? Daardoor hebben veel MKB bedrijven niet geleerd zich grondig te verantwoorden, en dat is wel wat het nieuwe financieren van hen eist. Informatie moet actueler zijn, tegenvallers moeten direct worden gecommuniceerd . Over slecht nieuws moeten de ondernemer en zijn geldschieters van tevoren duidelijke afspraken maken, zodat de laatsten nooit het idee krijgen dat hen wat wordt achtergehouden. Maar ook optimistische prognoses zullen geldschieters niet voor zoete koek aannemen. De omzet met 50% omhoog? Bewijs maar eens hoe je dat gaat doen. Met andere woorden: gestapeld financieren vergt een veel grotere mate van transparantie. Uiteindelijk draait het nog altijd om vertrouwen.”

WAT DELEN MET WIE? Dat neemt niet weg dat de ondernemer uiteindelijk zelf bepaalt welke informatie hij met wie deelt. Want als verschillende partijen verschillende onderdelen financieren hoeven ze niet alles van elkaar te weten. “Daarom is een digitaal platform zo ideaal”, zegt Roeland van Dijk. “Je maakt een duidelijk plan dat is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Natuurlijk krijgt iedere geïnteresseerde het algehele verhaal te lezen, met de cijfermatige onderbouwing, maar als het op de onderdelen aankomt geef je ze alleen toegang tot dat bepaalde luik en ook voor een welbepaalde tijd. De financiering van het bedrijfspand? Een bank krijgt één week toegang tot dat deel van het plan en mag daarna een voorstel neerleggen. Hetzelfde geldt voor het deel over de machines voor de leasemaatschappij, dat over de debiteurenportefeuille voor de factoringmaatschappij. Met de ontwikkeling van een

dergelijk platform heb ik me de voorbije jaren intensief beziggehouden, samen met andere financieringsspecialisten die zonder oogkleppen naar de toekomst durven kijken.”

GELD OP ZOEK NAAR RENDEMENT Het aandeel van de banken in de totale financiering van het MKB is sinds het uitbreken van de crisis gedaald van 95% naar 50% - en de tendens blijft dalend. Het landschap is zo grondig opgeschud dat het nooit meer terug kan vallen in de plooien van vóór 2008. Allerhande vormen van directe financiering, die voordien natuurlijk ook al bestonden, hebben de vleugels breed uitgeslagen en gaan die niet meer inklappen. Ze worden daarbij voortgestuwd door een dorst naar rendement. “Dat rendement is niet te halen op een spaarrekening, niet met een obligatie en evenmin op de beurs met al zijn pieken en dalen”, aldus Roeland van Dijk. “Maar bijvoorbeeld pensioenfondsen moéten wel rendement halen om hun inleggers te kunnen uitbetalen. Er is dus een oceaan van geld dat op zoek is naar winstgevende proposities. Tegelijk zijn er duizenden ondernemers met prima plannen die kapitaal zoeken om die te kunnen realiseren. De enige omslag die we nu nog moeten maken is er een in het denken over financiering en over de instrumenten die we bij dat nieuwe, gestapelde financieren moeten inzetten.” Waarbij vertrouwen en transparantie de kern vormen of als uitgangspunt dient.

«

ROELAND VAN DIJK Roeland van Dijk, specialist directe financiering en partner bij Greyt, een organisatie van ervaren financieel directeuren. Betrokken bij het opzetten van diverse directe financieringsvormen en werkzaam voor start ups en MKB bedrijven. Na zijn studie bedrijfseconomie en de postacademische opleiding tot Register Controller heeft hij diverse adviesfuncties vervuld o.a. bij Accenture, De Nederlandsche Bank (DNB) en ABN AMRO. Hierna is hij werkzaam geweest als directielid/hoofd financiën van MKB bedrijven en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in directe/aanvullende financiering voor MKB bedrijven met als doel: ‘zorgen dat het MKB financierbaar blijft!’. www.roelandvandijk.nl /www.greyt.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

21


WINDPARK NIJMEGEN-BETUWE:

Leve de burgercoöperatie! Vier windmolens met een capaciteit om dik 7000 huishoudens van energie te voorzien snorren sinds kort langs de A15. Het is een voorbeeld dat laat zien hoe lokale ‘groene’ samenwerking tussen actieve burgers, bedrijven en overheid werkt.

SMART & SUSTAINABLE

In 2045 wil Nijmegen energieneutraal zijn. En dat kan de gemeente niet alleen realiseren. Om de duurzame ambitie te voeden is er het Power2Nijmegen netwerk. Hierin werken bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden en burgers samen aan ideeën en in concrete projecten. Eén van die projecten is Windpark Nijmegen-Betuwe.

KLIMAAT Wat vroeger in de hoek werd gezet als luchtfietserij en geitenwollensokkengedoe wordt door steeds meer mensen omarmd. Politiek en maatschappelijk staan duurzaamheid en circulaire economische modellen steeds nadrukkelijker op de agenda. De technische kennis en kunde voor groene economischmaatschappelijke oplossingen ontwikkelt zich razendsnel. Dit samenspel zorgt ervoor dat de geesten rijp worden voor het zetten van concrete stappen. Steeds meer partijen participeren in groene initiatieven, ook commerciële bedrijven. Tel hierbij dat kennis delen en een lokale aanpak ‘in’ zijn, waardoor een klimaat ontstaat om groene ideeën daadwerkelijk en met vaart te realiseren. Het verhaal begint dan ook dichtbij huis, namelijk bij betrokken burgers. In 2012

22

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

sneuvelde het plan voor een windmolenpark naast de A15 bij de Raad van State. Stroombedrijf Eneco haakte daarop af. Nijmegen besloot echter door te zetten, met participatie van burgers en lokale bedrijven. Zo ontstond in 2013 WindpowerNijmegen. Een coöperatie van burgers uit Nijmegen en de Betuwe die aan de A15 alsnog een windpark wilde bouwen.

GOED VERHAAL Peter den Biesen, directeur Huismerk Energie N.V.: “WindpowerNijmegen is een doorslaand succes. De coöperatie telt ruim 1000 leden, tevens de eigenaren van de windmolens. Die leden beslissen mee en investeren in het windpark. Zij nemen de groene stroom af. Met andere woorden; de coöperatieleden produceren hun eigen energie. Tegelijkertijd leveren zij een lokale bijdrage aan duurzaamheid.” Stichting Wiek II (bestaande uit de Gelderse Natuur en Milieufederatie en Izzy Projects) en WindpowerNijmegen sloten met de gemeente een overeenkomst om samen het windpark te ontwikkelen. Freek Welling, investeringsmanager Cleantech & Energy bij Participatiemaatschappij PPM Oost: “Er moest een breed samenwerkingsverband komen waarin alle expertise samenkomt. Een club mensen met naast kennis ook hart voor de groene zaak.


WINDPARK NIJMEGEN-BETUWE

Tekst en Fotografie: Huub Luijten

Mensen die het hoe en waarom kunnen vertellen en uitleggen aan anderen. Want alles begint met een goed verhaal. Niet iedereen hoeft het met ons eens te zijn, maar ons verhaal is sluitend.” Net als in een goed huwelijk is een afgewogen partnerkeuze ook in groene samenwerking een voorwaarde voor succes. “Een natuurlijk bondgenootschap”, zo karakteriseert Jos Willemsen, accountmanager Grootzakelijk bij Rabobank Rijk van Nijmegen, het samenwerkingsverband dat het windpark heeft gerealiseerd. “Partners hierin zijn naast Windpower Nijmegen en Wiek II ook PMM Oost, Huismerk Energie en Rabobank Rijk van Nijmegen. Wiek II heeft veel kennis en ervaring met windenergie en burgerparticipatie. PMM Oost is partner omdat de ontwikkelingsmaatschappij namens de provincies Gelderland investeert in initiatieven om de energietransitie te versnellen. De keuze voor Huismerk Energie is voor de hand liggend, want deze Nijmeegse aanbieder levert groene energie uit lokale opwek-initiatieven. Even voor de hand liggend is partner Rabobank Rijk van Nijmegen, die zelf voortkomt uit de coöperatiewereld en bovendien beschikt over lokale en bovenlokale financieel-juridische expertise op het gebied van duurzame initiatieven. In Nederland is Rabobank zelfs goed voor de helft van alle groene financieringen.”

WIND MEE Pim de Ridder, directeur van Izzy Projects: “We hebben wat betreft tijdgeest en technologie de wind mee. Lokale initiatieven leven. Cruciaal zijn geloofwaardigheid en vertrouwen. Binnen de samenwerking, maar ook voor het verhaal en de beeldvorming. Geen energiereuzen die wel even ergens een windpark neerplanten, maar starten vanuit de behoefte en het verhaal van gewone mensen.” “Technologisch is het nu mogelijk om op lokaal niveau op een financieel- en maatschappelijk verantwoorde manier energie op te wekken en te gebruiken. Investeringen en opbrengsten zijn op een voor iedereen inzichtelijke manier en op een kleinschalig niveau te realiseren.”

Vlnr: Freek Welling, Pim de Ridder, Peter den Biesen en Jos Willemsen; een natuurlijk bondgenootschap. “Wind, water en zon zijn instrumenten om duurzame energie op te wekken. Om te verwarmen of te koelen”, zegt Peter den Biesen. “Afhankelijk van de locatie, de vraag en de technische toepassingsmogelijkheden bepaal je welk instrument je inzet. Wat we nu gedaan hebben bij Windpark Nijmegen-Betuwe zou tien jaar geleden niet hebben gekund. Dat komt enerzijds door de snelheid van de technische ontwikkelingen die toepassingen mogelijk maken waar we tot voor kort nog niet aan konden denken en anderzijds de mondiale politieke besluitvorming zoals de ondertekening van de klimaattop in Parijs die druk zet op de energietransitie.”

SHOWCASE Wat in elk geval wel nu én straks het geval zal zijn is dat samenwerken en kennis met elkaar delen een voorwaarde is om lokale initiatieven van de grond te tillen. Ketensamenwerking is en blijft dé voorwaarde voor innovatie. Dat kan dankzij moderne ICT-middelen ook op afstand, maar in de praktijk blijkt elkaars nabijheid toch het best te werken. Dat grote ‘spelers’ de lokale initiatieven zullen kapen lijkt niet waarschijnlijk. “Dat zal enkel weerstand oproepen bij gebruikers. Grote bedrijven hebben een andere mindset en zijn voor hun verdienmodel afhankelijk van partijen als bijvoorbeeld aandeelhouders”, stelt De Ridder.

“We staan pas aan het begin van de energietransitie en steeds meer mensen willen meedoen”, aldus Freek Welling. “De KAN gemeenten willen bijvoorbeeld gezamenlijk duurzame stroom gaan inkopen, die lokaal wordt opgewekt. Daarvoor is op dit moment nog geen capaciteit beschikbaar, maar als er locaties beschikbaar zijn kan het snel gaan.” “Windpark Nijmegen-Betuwe is wat aanpak en uitwerking betreft ook een ‘showcase’ voor de partners in het project. Dit park toont aan dat met de mix van burgerinitiatief ondersteund door de provinciale en gemeentelijke overheid, al dan niet commerciële kennis- en bouwpartners en financiers, lokale energieoplossingen heel goed mogelijk zijn.” Als Windpark Nijmegen-Betuwe één ding helder maakt is het dat een lokale aanpak andere energie losmaakt. Groene energie.

«

Bezoekadres Windpark Nijmegen-Betuwe De Grift Griftdijk-Noord Nijmegen-Oosterhout Postadres Windpark Nijmegen-Betuwe / Coöperatie WindpowerNijmegen Fransestraat 2 6524 JA Nijmegen E-mail info@windparknijmegenbetuwe.nl www.windparknijmegenbetuwe.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

23


COLUMN linthorsttechniek.nl

bigdeal

EEN GLAZEN BOL OF LANGE TERMIJN BELEID… Hoe interessant is het werkelijk om nu te investeren in duurzaamheid? Waar moeten we in investeren en hoeveel? Is het al een harde financiële businesscase, een logische stap omdat het gas opraakt of toch dat goede gevoel om bij te dragen aan de energietransitie.

Energietransitie BIGdeal? Samen kom je verder. Daarom introduceert Linthorst Techniek met een team van experts de BIGdeal, een totaalaanbieding voor het verduurzamen van gebouwen op het gebied van energie, techniek en milieu.

38 jaar geleden richtte mijn vader ons bedrijf op, gericht op duurzame techniek. Ons logo was geïnspireerd op campagnes van Milieu Centraal met hierin een aarde die als kaars opbrand. Dit verwees naar de olie- en gasvoorraden die snel uitgeput zouden raken. Nu zien we de eerste tekenen van deze voorspelling realiteit worden in Nederland. Kijk naar de gasvoorraad in Slochteren en de aardbevingsproblematiek. Maar wereldwijd is er nog olie, steenkool en gas in overvloed. Raakt dit op? Ja, maar de prijsniveaus zijn in jaren niet zo laag geweest. Dan het goede gevoel. Onze ervaring leert dat dit goede gevoel toch wel enigszins verband houdt met een goed rendement. Dus in het huidige speelveld is effectieve overheidssturing essentieel voor het doen slagen van de energietransitie. Het doorrekenen van verduurzaming wordt eigenlijk altijd gedaan vanuit de dan geldende variabelen zoals, energieprijzen en subsidiemogelijkheden. Voor bijvoorbeeld renovatie van en transformatie naar woningbouw zijn cv-ketels nog de standaard oplossing op dit moment. En hier een duurzaam alternatief voor neerzetten met een afdoende rendement t.o.v. deze cv-ketel variant, is vaak een hele opgave. Als bedrijven wijzen wij natuurlijk op het feit dat de overheid gas gaat uitfaseren “op termijn” en dat de energiebelastingen waarschijnlijk gaan stijgen etc. Je moet hier als bedrijf wel zeer intensief mee bezig zijn om van alle beleidstukken van de overheid te destilleren welke kant het op gaat en wanneer. Alle beleidstukken die op internet te vinden zijn wijzen bijvoorbeeld op een zeer snelle toename van de energiebelasting op gas. Alleen staat het nergens zwart op wit. De werkelijkheid is dat wij daarom nog steeds de glazen bol moeten hanteren, terwijl het toch niet te veel gevraagd zou zijn van de overheid om een wat concreter beleid voor nu en de toekomst te formuleren en dit ook naar bedrijven te communiceren. Alleen een heldere communicatie hierover zou al een enorme impuls kunnen geven voor verduurzaming, doordat er met realistische prijsscenario’s in businesscases kan worden gerekend.

«

GIJS LINTHORST Vicevoorzitter Gelders Energieakkoord en directeur Linthorst Techniek

24

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

- 12 multifunctionele zalen - Bijeenkomsten van 2 tot 420 personen - Moderne audiovisuele apparatuur - Daglicht & climate control - Restaurant, hotelbar en daktuin - Gratis internet via glasvezelnetwerk - Gelegen aan Station Nijmegen-Lent - Gratis parkeren in eigen parkeergarage

Hertog Eduardplein 4 6663 AN Nijmegen-Lent 024 792 02 02 sales@nijmegen.valk.com www.valknijmegen.nl


NOVIO TECH CAMPUS

Novio Tech Campus en partners investeren in groei In Nijmegen groeit Novio Tech Campus uit tot de Nederlandse kern van chipontwikkeling en productie. Het is het afgelopen jaar snel gegaan met bijvoorbeeld de vestiging van het hoofdkantoor van Ampleon, de overname van NXP door Qualcomm en de voorgenomen vestiging van Nexperia. Ook het Amerikaanse Macom is inmiddels geland op Novio Tech Campus. De Campus heeft samen met Gemeente Nijmegen, Business Cluster Semiconductors (BSC) en Oost NV de handen ineen geslagen om van deze dynamiek gebruik te maken en meer high tech bedrijven naar Nijmegen te halen. De Gemeente Nijmegen stelt 75.000 euro beschikbaar om hier extra impuls aan te geven. Doel is om groei van werkgelegenheid in Nijmegen te genereren, maar ook om de kennis en ervaring in de gemeente te kunnen behouden. AANPAK De partners gaan samen de wensen en behoeften van de huidige high tech bedrijven in de regio Nijmegen inventariseren. Aan welke partners in de keten hebben zij behoefte? Wie moet de nieuwe buurman worden en hoe wordt die overgehaald om zich te vestigen. Ook de rol van kennisinstellingen zoals de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is onderdeel van het verkennende onderzoek. Wat voor talent hebben zij in huis? Wat zijn belangrijke factoren om in Nijmegen te gaan ondernemen of werken? Daarnaast wordt ook gekeken naar wat voor type bedrijven toegevoegde waarde hebben voor de ontwikkeling van Novio Tech Campus. Vanuit deze inventarisatie wordt er gericht een propositie ontwikkeld waarmee bedrijven gericht benaderd worden. Via bestaande relaties en netwerken wordt deze boodschap vervolgens verspreid.

GOED VOORBEELD DOET VOLGEN Dat Novio Tech Campus een aantrekkelijke plek is om te vestigen, blijkt wel uit de groeicijfers. In slechts drie jaar tijd hebben zich 50 bedrijven met in totaal 900 werknemers gevestigd op het voormalige Philips/NXP terrein. De aanwezigheid van meerdere multinationals als Ampleon en NXP en jonge bedrijven biedt volop kansen voor startende en ontwikkelende ondernemers. Zo is er recentelijk begonnen met de nieuwbouw van EPR, een partnerorganisatie voor hightechbedrijven. Zij helpen bij het ontwerpen, testen en produceren van hightech toepassingen en hebben nauwe banden met diverse bedrijven op de Novio Tech Campus. “Vanaf het moment dat we rondliepen op de campus was het gevoel goed.” aldus Joost van Lammeren, business manager van EPR. “Het was meteen duidelijk dat we hier een sterke basis zien voor onze toekomst.” EPR krijgt een gebouw, ontworpen door

Wiegerinck Architecten en gerealiseerd door BAM, dat volledig afgestemd is op hun bedrijfsprocessen. Van Lammeren vervolgt: “Dat Novio Tech Campus deze mogelijkheden biedt, is heel waardevol. We kunnen precies realiseren waar wij behoefte aan hebben en verhuizen in het voorjaar van 2017 naar een modern gebouw in een inspirerende omgeving.”

OVER NOVIO TECH CAMPUS Op Novio Tech Campus vindt er een crossover plaats tussen bedrijven actief in Life Sciences, Health en High Tech. Innovatie en bedrijvigheid gaan hierbij hand in hand. Op dit moment werken er in 50 bedrijven circa 900 mensen. In 2020 is het doel om gegroeid te zijn naar 1200 arbeidsplaatsen en een gebalanceerde mix te huisvesten op bovenstaande gebieden.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

25


DEELNEMERS

26

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

ROBIN VELSINK

ROB HAGEMANS

BAS CEELEN

van Architektengroep Gelderland BV

directeur De Variabele Strategie & Innovatie

directielid bij Modderkolk Projects & maintenance


RONDE TAFEL

Tekst: Paul de Jager // Fotografie: Jacques Kok

Ketensamenwerking is een relatief nieuwe manier van doelgericht met productie omgaan. Hoe bevalt het in de (bouw-)praktijk? Heeft het toekomst? Zeven ervaringsdeskundigen verzamelden zich bij woningcorporatie Standvast Wonen voor een tafelgesprek over het onderwerp.

Kwaliteitsslag door ketensamenwerking in de bouw Ketensamenwerking wordt in de bouw al een aantal jaren toegepast. Architect Robin Velsink van Architektengroep Gelderland BV geeft een omschrijving: “Bij ketensamenwerking hebben de deelnemende partijen het projectbelang of het belang van de opdrachtgever of eindgebruiker bovenaan staan. Dit in plaats van strikt eigenbelang. Gezamenlijk zijn ze met een continu verbeterproces bezig. Een mooie dynamiek in ketensamenwerking is dat je gewoon aan tafel, vanaf die eerste streep op papier met elkaar kunt discussiëren over het bieden van maximale kwaliteit tegen een vaak beperkt budget. Samen ga je voor het beste product binnen de beschikbare kaders. Dat levert een beter product op dan met de traditionele methode waarin ieder slechts zijn eigen ding doet.” Rob Hagemans, directeur De Variabele Strategie & Innovatie, beklemtoont het belang van verbeterde communicatie bij ketensamenwerking: “Ik denk dat er zich in de bouw, generaliserend gesproken, veel communicatie- en afstemmingsproblemen voordoen tussen alle disciplines. Dat gaat ofwel ten koste van de kwaliteit of ten koste van het budget. Ik denk dat ketensamenwerking een middel is om met het doel voor ogen vanaf het moment nul, het werk beter op elkaar af te stemmen. Ik geef wel eens het voorbeeld van de tegelzetter die de badkamer betegelt. Als hij klaar is komt de loodgieter en boort in de nieuwe tegelwand,

“Vanaf de eerste lijn op papier met elkaar in gesprek” want er moet een kraan komen. Er ontstaat een andere werkwijze als je zo’n badkamerrenovatie gezamenlijk aanpakt.” Rob Hagemans omschrijft de werkwijze in de bouw als projectgericht. Hij zou liever zien dat meer procesmatig gewerkt wordt: “Als we weten dat we over acht maanden een complex moeten onderhouden, dan kunnen we dat inplannen, procesmatig aanbieden. Er zit veel inefficiëncy in onze manier van werken, als je in het voorjaar te weinig en in het najaar veel werk hebt. Door procesmatig te werken kunnen de kosten per eenheid behoorlijk omlaag.” Bas Ceelen, directielid bij Modderkolk Projects & maintenance: “Ketensamenwerking raakt ook het logistiek proces. We betrekken toeleveranciers en groothandels van elektrotechnische materialen bij ons werkproces. Dat geldt ook voor de aannemers waar we mee werken en uiteindelijk de klant. In dat logistiek proces zien we steeds meer samenwerking en dat werpt zijn vruchten af.” “Ketensamenwerking maakt het ook mogelijk om verantwoordelijkheden en garanties in de keten weg te leggen”, stelt Berto Buiting,

projectleider vastgoed bij woningcorporatie Talis. “Dat doen we als opdrachtgever door nu alle relevante partijen al tijdens de ontwerpfase van een onderhoudsproject erbij te betrekken. Denk bijvoorbeeld ook aan de dakdekker, die voorheen als onderaannemer niet in beeld was. Op die manier haal je technische kennis naar binnen en vergroot je de betrokkenheid van die ondernemer bij het project. Je kunt daar risico’s mee wegnemen en kansen laten ontstaan. Samen weet je meer dan alleen.” Esther Lamers, directeur-bestuurder bij Standvast Wonen, kijkt naar het kostenaspect: “Als je gezamenlijk risico en gezamenlijk profijt met elkaar afstemt dan kan goedkoper gewerkt worden. Omdat je niet allemaal weer een post onvoorzien opneemt maar dat je dat in z’n totaliteit neemt. Als je processen beter op elkaar afstemt dan doen we het samen beter en goedkoper.” Bart Welling, directeur-eigenaar van Welling bouw en onderhoud: “De persoon die een vakgebied beheerst kan er ook het beste wat over zeggen. In de bouw zijn veel verschillende disciplines. Ieder weet veel van een stukje, maar niemand van het geheel. Dat moet je bij elkaar brengen. Met ketengericht samenwerken lukt dat. Ik denk dat dat de crux is.”

WONINGBOUWVERENIGING Theo van Heukelom spreekt vanuit zijn rol als manager volkshuisvesting bij Standvast Wonen: “We blijven door ketensamenwerking

BERTO BUITING

ESTHER LAMERS

BART WELLING

THEO VAN HEUKELOM

projectleider vastgoed bij woningcorporatie Talis

directeur-bestuurder bij Standvast Wonen

directeur-eigenaar van Welling bouw en onderhoud

manager volkshuisvesting bij Standvast Wonen

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

27


RONDE TAFEL beter in onze rol. We moeten zorgen dat we een kwalitatieve woningvoorraad hebben voor onze doelgroep, tegen een redelijke huur. Wat hebben we daarvoor nodig? Dat bepalen wij als corporatie. Hoe dat moet gebeuren laten we aan de bouwspecialisten over. Daar leggen we die verantwoordelijkheid. Die verduidelijking van de rollen ervaar ik als heel positief.” Hij noemt de nieuwe manier van werken echt een paradigmawisseling voor de medewerkers van Standvast Wonen. Esther Lamers vult aan: “We schreven het werk vroeger helemaal uit, tot het laatste bestek. Nu omschrijven we wat voor eindresultaat we willen, met inbegrip van huurniveau, energielabel, enzovoort. En we kijken meer dan ooit vooruit: welke onderhoudskosten kunnen we verwachten? Liever een iets hogere investering, bijvoorbeeld in duurzame materialen, dan de laagste inschrijving kiezen en later veel onderhoudsgeld kwijt zijn.” Bart Welling: ”Het gaat over het totaal. Dat soort dingen bespreek je met elkaar.”

AAN TAFEL Bas Ceelen benadrukt dat ketensamenwerking wel vereist dat er goede partijen om tafel zitten, gericht op langdurige samenwerking, zodat je op elkaar kunt bouwen. Bas Ceelen: “En we geloven heilig in een goede planning. Dat levert meteen veel stof voor discussie op. Maar als je de planning vroeg in het proces aanpakt, voorkom je veel problemen in de uitvoering.” Wie er precies om tafel zitten, hangt van de uitvraag af. Dat zijn vaak de opdrachtgever, architect en aannemer. Maar ook de gemeente of wegenbouwers. Tegenwoordig vaak duurzaamheidsspecialisten. Bij werk in bestaande bouw is sprake van bewonersparticipatie. Theo van Heukelom: “Een hele mooie kant van ketensamenwerking is dat de samenwerkende partijen ook op andere projecten ingezet kunnen worden. Want de aannemer werkt liever met drie disciplines die al goed samen werken dan met disciplines waarbij dat nog onduidelijk is. Zo ontstaat er een soort vliegwiel.” Bart Welling beaamt: ”In de uitvoering merken we dat we vaste partners om ons heen creëren. In ons team heb je aan een half woord voldoende. En je bent sneller op elkaar ingewerkt. Dus als een klant iets vraagt, dan heb je onderling veel minder tijd nodig om het juiste antwoord te kunnen geven.”

BOUWEND NEDERLAND Toch is het niet allemaal koek en ei in de ketensamenwerking. Zo schrijft Bouwend Nederland: ”Partijen die erover praten, maar niet investeren, zijn er veel.” Waar ligt dat aan? De stelling van Robin Velsink is dat

28

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

“Verbeterde communicatie door ketensamenwerking” ketensamenwerking veel als marketingtool wordt ingezet. Het wordt wel beleden, maar onvoldoende geborgd in het werkproces als de opdracht eenmaal is binnengehaald. Rob Velsink: “En het kan zo zijn dat het Management Team overtuigd is van het nut van ketengericht samenwerken maar dat de werkvloer niet mee wil. De installateur van het ene bedrijf is niet bereid om op de werkplek de installateur van het andere bedrijf even uit de brand te helpen als dat nodig is. Dan is de ketensamenwerking mislukt. Het moet in de hele DNA van een bedrijf zitten.” Berto Buiting deed ervaring op met Resultaat Gerichte Samenwerking (RSG). “Kort samengevat omkadert Talis de eisen waaraan het vastgoed moet voldoen. Wij vragen de RGS ondernemers om de gebouwen te inspecteren en op basis van de gestelde kwaliteitseisen onderhoudsscenario’s te ontwikkelen voor de lange termijn, meestal 25 jaar of meer. Na onze goedkeuring op een scenario gaan we een contract aan voor één onderhoudscyclus (vaak 6 tot 8 jaar). Wij krijgen als opdrachtgever prestatiegaranties tegen lagere kosten en budgetzekerheid. De opdrachtnemer krijgt continuïteit en meer ruimte om zelf de planning te bepalen. Is het traject goed verlopen dan krijgt de ondernemer de volgende cyclus weer een contract. Hierdoor blijven we aan het roer en er ontstaat een duurzame relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Op de kwaliteit van die relatie moet je je focussen. Doe je dat niet, dan komt ketengerichte samenwerking onvoldoende van de grond. Esther Lamers: “De angst om je eigen baan te verliezen, speelt ook een vertragende rol in ketensamenwerking. Samenwerken in de keten betekent efficiency. Het betekent niet alleen goedkoper materiaal inkopen, maar ook dat er een aantal banen kunnen gaan vervallen. Als je daar aan mee wilt werken moet je wel sterk in je schoenen staan.” Daar heeft Bas Ceelen een antwoord op: “Wij hebben gezegd: we gaan niemand ontslaan. Die zekerheid hebben we gegeven. We willen gaan groeien, verdubbelen in vier jaar tijd. We gaan niemand ontslaan als gevolg van ketengericht en lean werken. Zo hebben we een veilige setting gecreëerd. Efficiency zetten we in om te groeien.” Rob Hagemans heeft in de praktijk meegemaakt dat op kantoor minder mensen nodig waren. Zijn bedrijf werkt nauw samen in De Variabele, een consortium van vier onderhoudsbedrijven: “Wij zijn lean gaan werken, daardoor zijn twee functielagen weg. Niet meer nodig. Lean is: waar betaalt de klant voor. Dat is in ons

vak die voorman met z’n vakmensen. Dat die onderhoud plegen. Voor planning wil die klant nog iets betalen, maar dat houdt vrij snel op. Kantoorpersoneel is niet langer allemaal nodig.” Theo van Heukelom constateert dat gedurende de economische crisis van de afgelopen jaren bedrijven om te overleven ketengericht zijn gaan werken. Maar omdat ze er niet echt achter stonden vallen ze nu, na de crisis, terug in oude werkgewoonten. En ondernemers die ketengericht werken als marketingtool gebruikten, vallen nu ook weer terug in hun oude gewoontes. Esther Lamers introduceert de term ketenrijpheid: “Voor ketensamenwerking moet je een zekere bereidheid opbrengen. Je moet goed weten wat je wilt met je vastgoed,


indicatoren vaststellen, waarmee je kunt toetsen of het uiteindelijk goed gaat. Het gaat om een verdergaand strategisch beleid voor de woningvoorraad. Dat hebben nog niet alle corporaties.”

TOEKOMST Heeft ketensamenwerking in de bouw een toekomst? Of is het een kortdurende modegril? Het blijft voor ondernemers toch een spannende aangelegenheid om als onderneming een stapje terug te doen ten gunste van het projectdoel. Bart Welling: “De lef in de samenleving om met ketensamenwerking te starten is er. Bij sommige bedrijven zit het al in het DNA; die blijven het doen. Een aantal dat ‘t als windowdressing deed, valt af. Die doen het anders. Degenen die erin geloven, zullen doorgaan, ervaringen met elkaar delen. Ketensamenwerking is gebaseerd op vertrouwen en transparantie en begint bij jezelf. Ik denk dat er een belangrijk begin is

gemaakt. Ik kijk bijvoorbeeld naar een thema als duurzaam bouwen. Daarvoor hebben we deels de kennis in huis, maar niet voldoende. Vandaar dat we die ketensamenwerking opgepakt hebben onder de naam EnergiePositief Wonen. Met de architect erbij, met een bouwfysisch bedrijf, de installateurs, leveranciers en fabrikanten hebben we een enorme hoeveelheid kennis om uit te putten. Laten we vooral met elkaar meekijken als het over duurzame ontwikkelingen gaat. Je hoeft niet alles in huis te hebben, ga de kennis halen waar het zit.” Bart Welling breekt ook een lans voor het niet alleen delen van kennis en successen, maar ook het bespreken van fouten. Theo van Heukelom doet wat dat laatste betreft een appèl op bouwkundig Nederland: “We staan open voor verandering en verduurzaming van ons bezit, maar willen niet permanent onderhevig zijn aan pilots en experimenten met onduidelijke uitkomst.” Rob Hagemans kan daar in komen. Hij neemt zijn petje af voor woningbouwcorporaties:

“Want die zijn écht met vastgoed bezig. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ziekenhuizen. Daar ziet men een gebouw als een schil voor de techniek. Als de techniek verandert, dan bouwen de ziekenhuizen iets nieuws. Bij woningcorporaties zijn woningen gebouwd voor 80 jaar en langer. Corporaties zijn bezig met de verduurzamen van bestaand vastgoed en dat is best een lastige opgave.” Dat te meer omdat woningbouwcorporaties veel spelregels van de overheid mee krijgen. En de corporaties hebben van rijkswege veel geld moeten inleveren. Maar wat dat laatste betreft heeft Rob Hagemans goed nieuws: “Ik ben ervan overtuigd dat veel geld terug te verdienen is als corporaties ketensamenwerking goed toepassen. Dan kan de corporatie ook weer mee doen in de lokale investeringsopgave en wijkgericht verbeteren. Reserveringen voor onderhoud kunnen omlaag, die ruimte is er. Maar dat vraagt een procesmatige aanpak. Woningcorporaties maken stappen daarin.”

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

29


Ton Jelissen en Helmy van der Werf: “Je kunt alleen een goed product afleveren als je echt samenwerkt in het bepalen van je strategie én in de uitvoering op de werkvloer.”

DE VARIABELE GROOT ONDERHOUD BV:

Samenwerking vraagt om richting, ruimte en respect De Variabele, innovatiecentrum en uitvoeringsorganisatie voor vastgoedonderhoud maakte een droomstart. Het recept voor hun succes? Richting, ruimte en respect, aldus Helmy van der Werf (manager klant & techniek) en Ton Jelissen (projectdirecteur).

30

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


DE VARIABELE

Tekst en Fotografie: Huub Luijten

De Variabele is een bedrijf met een eigen entiteit, geïnitieerd vanuit vier onderhoudsbedrijven uit de regio Nijmegen – Arnhem – Doetinchem: Vastgoedonderhoudsbedrijf Burgers van der Wal, Burghouts Schilderen en Isoleren, Hagemans Vastgoedonderhoud en Jacobs Beheersbaar Onderhoud. Bedrijven die, in de woorden van Helmy van der Werf, ‘gepokt en gemazeld’ zijn in vastgoedonderhoud. De samenwerking, waarvan De Variabele sinds 2015 de belichaming is, start al eerder. Van der Werf: “We kennen elkaar goed, als collega’s en als concurrenten. Alle vier zijn het totaalonderhoudsbedrijven, maar om onderhoud naar een hoger plan te tillen zijn slimme en innovatieve ideeën nodig die we alleen door onze krachten te bundelen konden realiseren. We hadden daarnaast de gedeelde ambitie om een serieuze partij te zijn voor renovatie en verduurzaming van de bestaande markt. Dat bleek een vruchtbare insteek.” Elkaar wederzijds ondersteunen bij projecten en slim combineren van de aanwezige expertise en ervaring leidde stapsgewijs tot formalisering. Zo ontstond in 2015 een nieuwe organisatie: De Variabele Groot Onderhoud BV. Een organisatie met ruim voldoende body en slagkracht om omvangrijke onderhouds-, transformatie- en renovatie projecten met succes uit te voeren. De uitvoering van projecten onder de vlag van De Variabele gebeurd met inzet van de eigen, vaste medewerkers. Per project worden teams geformeerd die in omvang, kennis en kunde zijn toegesneden op die specifieke klus. Indien nodig schakelt De Variabele ook externe expertise in. Overigens bedienen de vier initiatief nemende bedrijven buiten de kaders van De Variabele en onder hun eigen naam als vanouds hun eigen klantenkring voor planmatig onderhoud.

STRATEGIE EN UITVOERING De Variabele afficheert zich als innovatiecentrum en uitvoeringsorganisatie voor het totale vastgoedonderhoud. Het team is gevestigd in Elst. Op het gebied van verduurzamingsprojecten is de ambitie om de komende jaren door te groeien naar 25 miljoen per jaar, we zijn al halverwege. De doelgroep: woningcorporaties en andere institutionele vastgoedbeheerders in heel Nederland. Insteek is: ‘de match maken tussen onderhoud en strategisch beheer van de woningvoorraad’. Het doel: ‘toekomst geven aan bestaand bezit’. Ton Jelissen: “Onze benadering is erop gericht de verhouding tussen opdrachtgever (veelal woningcorporaties) en opdrachtnemer

(De Variabele) zo in te richten dat er een echt en hecht samenwerkingsverband ontstaat dat in onderling overleg werkt aan de beste oplossing.” Jelissen, zelf uit de corporatiesector afkomstig, spreekt hun taal en weet als geen ander wat deze klanten belangrijk vinden. “Hoewel dat niet altijd wordt erkend lopen de belangen van corporaties, onderhoudsbedrijven en bewoners parallel, namelijk het bestaand vastgoed op de meest verantwoorde manier in stand houden. Daarom willen wij graag meedenken en nieuwe concepten ontwikkelen en uitvoeren.” “Je kunt namelijk alleen een goed product afleveren als je echt samenwerkt in het bepalen van je strategie én in de uitvoering op de werkvloer”, zegt Van der Werf stellig. “En daarmee bedoel ik multidisciplinair, waarbij techniek en communicatie hand in hand gaan. Voor elke opdracht bekijken we wie wat doet. Hoe we een traject ‘aanvliegen’. Een projectteam is bij ons een hechte ploeg. Vakmensen die met elkaar en voor de klant het beste resultaat willen realiseren. Voorafgaand aan elk project hebben we een ‘kick off’ bijeenkomst met het hele team, waarbij we alle ins en outs met elkaar doornemen.” “Samenwerken betekent elkaar leren kennen en vertrouwen. Het is de basis voor innovatie”, aldus Jelissen. “Wie elkaar kent en waardeert als persoon en collega, die durft ook ideeën op tafel te leggen. Zo ontwikkelen zich nieuwe zienswijzen en concepten. En binnen de kaders van een project is er voor onze vakmensen alle vrijheid om de dingen op hun manier te doen, omdat we vertrouwen op hun kennis, kunde en betrokkenheid. En daarin zijn we tot op de dag van vandaag niet beschaamd.”

STERKE CONCEPTEN EN GOED WERKGEVERSCHAP Dankzij de bekendheid, professionaliteit, goed werkgeverschap van de partners en nieuwe concepten, kende De Variabele een droomstart. Concepten als SMILE, een rekenmodel dat inzicht geeft in renovatiealternatieven en effecten voor bewoners, eigenaren, milieu en leefomgeving; de REKENKUBUS om snel te kunnen berekenen wat een klant per jaar per woning investeert in onderhoud; HOEKPLUS WONEN het transformeren van een hoekwoning naar drie wooneenheden voor 1 of 2 personen, waarvan er 1 rolstoelvriendelijk is; en ZONRIJK WONEN energieneutraal maken. Samenvattend: energetische verbetering, diversiteit in aanbod en uitstraling in de wijk plus toename van verhuurbare eenheden dankzij een ingreep.

Deel van die droomstart is ook dat De Variabele door het Nationale Business Succes Award Instituut is uitgeroepen tot Best Presterende Werkgever 2016 in de groot onderhoudsbranche. Winnende punten zijn de combinatie van expertise en innovatie, met als uitkomst een hoge score voor klanttevredenheid. Tevens onderscheidt zich De Variabele, volgens het Award Instituut, door als werkgever vertrouwen en verantwoordelijkheid aan medewerkers te geven. Het rapport: ‘Alles is erop gericht om samen tot mooie projecten en resultaten te komen. Opleiding, training, begeleiding en vorming zijn hierbij aan de orde van de dag.’ “Een fantastisch compliment. Temeer omdat het klopt”, zegt Van der Werf. “We zijn een werkgever met een sociaal gezicht. En we waarderen vakmanschap enorm. Let wel, we zijn prestatiegericht. We gaan voor het beste resultaat, daarbij vertrouwen we op de vakkennis, inzet en verantwoordelijkheid van onze mensen.” “Zeker, we werken volgens het LEAN principe en gebruiken het BIM model, maar dat zijn hulpmiddelen”, vult Jelissen aan. “De vakmensen moeten het doen, in nauwe afstemming met bewoners en gebruikers. Wij werken altijd in een bewoonde omgeving, daarom geven we minstens zo veel zorg aan de bewoners als aan het bouwtechnisch deel. Onze bewonersbegeleiders zijn hierin erg belangrijk. Onderhoud doorbreekt altijd de bestaande routine voor bewoners en gebruikers. Onze bewonersbegeleiders bieden aandacht en ze zoeken passende oplossingen, samen met bewoners. Dat kan variëren van ondersteuning en activiteiten om even bij te komen, tot volledig uithuizen van zorgbehoevende bewoners. En hierbij hanteren we geen van negen tot vijf mentaliteit.” “We werken er elke dag aan het beste te bieden op het gebied van groot onderhoud. En dat doen we op elk vlak samen. Met medewerkers die gericht zijn op het beste resultaat, die plezier beleven aan hun vak én betrokken zijn bij de klanten. Daar zijn we best trots op.”

«

DE VARIABELE Pascalweg 2B 6662 NX Elst Telefoon 0481 - 22 50 15 E-mail info@devariabele.nl www.devariabele.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

31


ENERGIEPOSITIEF WONEN

Tekst en fotografie: Huub Luijten

Energiepositief Wonen is het samenwerkingsverband en kenniscentrum dat in zijn bouwconcept energieneutraal, comfortabel en betaalbaar wonen verenigt. De ketenpartners delen kennis, beoordelen elkaar kritisch en werken samen aan ‘best practice’ maatwerkoplossingen.

ENERGIEPOSITIEF WONEN:

Expertise in ontwerp, uitvoering en gebruik De oorsprong van Energiepositief Wonen ligt in 2009. “Toen staken we als architecten, bouwers, installateurs en opleiders de koppen bij elkaar”, vertelt Robin Velsink, directielid van Architektengroep Gelderland. “Insteek was een projectoverstijgende samenwerking van bouwpartners én kennispartners, met als doel het realiseren van bouwconcepten die zowel energieneutraal als comfortabel en betaalbaar zijn. Zo is Energiepositief Wonen ontstaan.”

32

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

In 2012 kreeg het consortium een hoge waardering van Innovatieprogramma Energiesprong en Netwerk Conceptueel Bouwen bij de beoordeling van integrale woningbouwconcepten. Doel van dit programma was het stimuleren van vraag en aanbod voor gebouwen zonder energienota. “Deze waardering voor ons woning- en renovatieconcept fungeerde als katalysator om onze benadering actiever uit te venten en breder uit te rollen. In Gelderland maar ook daarbuiten”, aldus Koen Bos,

planontwikkelaar en commercieel manager bij Welling Bouw Onderhoud bv.

OPEN MIND Arnoo Holleman, directielid van Architektengroep Gelderland: “Samenwerkingsverbanden in de branche betreffen meestal de uitvoering van bouwprojecten. Zover ik weet is ons consortium uniek, omdat we van ontwerp tot eindgebruik expertise in huis hebben. Hierbij gaan productontwikkeling en verbetering


V.l.n.r.: Koen Bos, Arnoo Holleman, Ilse Hoesté-Riupassa en Robin Velsink * Frank Postma van Bouwvisie was helaas verhinderd op het tijdstip van het interview.

Eigenaren (VVE) en beleggers opdrachtgever zijn. Dat kan gaan om nieuwbouw, maar ook om renovatie. Robin Velsink: “Corporaties en VVE’s hebben een lange termijn horizon wat betreft woonbeleid. Zij willen hun woningvoorraad zo efficiënt mogelijk beheren, maar ook tegemoet komen aan woongenot en leefbaarheid van de omgeving. Dat sluit perfect aan bij onze ambities, want die reiken verder dan energieneutraal bouwen en duurzaam renoveren. In ons duurzame woonconcept is het meewegen van gebruikersgedrag en de (bouwkundige) leefomgeving een vanzelfsprekendheid.” De (financiële) kaders van een bouw- of renovatieproject worden vaak bepaald door de opdrachtgever. Bij een nieuwbouwwoning is het ontwerp de keuze van de klant. Daarbinnen kan Energiepositief Wonen onbeperkt te werk gaan. “Opdrachtgevers hanteren vaak een wensenlijst waarbij de kosten ten opzichte van de gewenste uitvoeringspraktijk uitdagend kunnen zijn”, schetst Arnoo Holleman. “Wij brengen daarom op elk moment onze expertise in bij opdrachtgevers en die is altijd gebaseerd op bewezen methodes en technieken. Onze uitgangspunten zijn gebaseerd op de Trias Energetica. Stap één is het beperken van het energiegebruik. Tweede stap is het gebruik van duurzame energiebronnen en derde stap is efficiënt gebruik van eindige energiebronnen.”

HANDVAT

hand in hand. Het vereist een ‘open mind’, de bereidheid van elkaar te leren en waar mogelijk elkaar te ondersteunen. En dat niet alleen op managementniveau, maar ook en vooral op de werkvloer.” Samenwerken is kennis delen, inzicht hebben in elkaars werkprocessen en praktische afstemming in elke fase. Leidend hierin is BIM, het 3D Bouw Informatie Model. “In BIM is voor iedereen, architect, bouwer en installateur, op elk moment de actuele stand van zaken van een project inzichtelijk”, vertelt Koen Bos. “De grote kracht van BIM is dat iedere projectpartner zijn informatie in één database kan zetten. Rollen en verantwoordelijkheden zijn helder verdeeld. Wie regievoerder is, is afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt.”

HORIZON Energiepositief Wonen richt zich onder meer op (sociale) woningbouw, waarbij woningcorporaties, Verenigingen van

Om opdrachtgevers een werkbaar handvat te geven ontwikkelt Energiepositief Wonen momenteel een zogenaamde menukaart. Koen Bos: “Deze kaart moet richting bieden bij het maken van een keuze voor vormen, materialen, technische installaties en de daarbij horende financiële kosten en duurzaamheidswinst op de korte en langere termijn. Belangrijk, want relaties met klanten zijn bijna altijd langjarig, omdat wij als Energiepositief Wonen ook garant staan voor het beheer en onderhoud van gebouwen en installaties.” Behalve op de woningmarkt richt Energiepositief zich toenemend op gebouwenbeheerders, bedrijven, zorginstellingen en scholen. “Met name bedrijven hebben doorgaans een kortere beleidshorizon”, stelt Arnoo Holleman. “Ze moeten immers voor hun marktsucces winst maken met hun producten en diensten. Aanvangsinvesteringen wegen hier zwaarder dan de levensduur en ‘winst’ op langere termijn. Vaak zijn bedrijven er ook niet of onvoldoende van op de hoogte op welke subsidies ze aanspraak kunnen maken. Bijvoorbeeld om hun verwarmings-

PROFIEL Energiepositief Wonen is een project overstijgende samenwerking van bouwpartners én kennispartners, met als doel het realiseren van bouwconcepten die zowel energieneutraal als comfortabel en betaalbaar zijn. De ketenpartners delen kennis, beoordelen elkaar kritisch en werken samen aan maatwerkoplossingen gebaseerd op flexibele, gestandaardiseerde concepten. Het Bouw Informatie Model heeft een belangrijke plaats in de samenwerking en informatie-uitwisseling. Ook de realisatie in de LEAN-gedachte zorgt voor slimme en snelle maatwerkproducten. Partners in het consortium zijn: Architektengroep Gelderland, Welling Bouw | Onderhoud bv, Bouwvisie, Draaijer + Partners, Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

en koelinstallaties energie technisch te vernieuwen. Zo heeft elke opdracht kaders waarbinnen wij van Energiepositief Wonen werken aan de beste maatwerkoplossing.” “De partners binnen Energiepositief Wonen vormen de vaste kern. Zij treden met meerdere gezichten toch naar buiten toe als één organisatie”, vertelt Ilse HoestéRiupassa, manager marketing & PR bij Welling Bouw Onderhoud bv. “Overigens sluit die permanente, strategische en praktische samenwerking niet uit dat de afzonderlijke leden ook actief zijn buiten het consortium. Ook is het zo dat we organisaties met expertise die wij niet in huis hebben inschakelen voor specifieke klussen, zoals asbestverwijdering. Die flexibiliteit versterkt de marktpositie en het merk Energiepositief Wonen.”

«

ENERGIEPOSITIEF WONEN Postbus 396 6600 AJ Wijchen Telefoon 024 - 648 84 79 E-mail mail@energiepositiefwonen.nl www.energiepositiefwonen.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

33


INDUSTRIËLE KRING

Tekst en Fotografie: Huub Luijten

70 JAAR INDUSTRIËLE KRING VOOR NIJMEGEN EN OMGEVING

Stip op de horizon, voeten op de grond

Menig 70-jarige mag graag terugkijken en sterke verhalen opdissen. Zo niet de Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving. De blik is vol vertrouwen voorwaarts gericht, want het mooiste moet nog komen… Woensdag 28 september viert de IKN (Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving) haar verjaardag. Plaats van handeling is het onlangs geopende Van der Valk Hotel in Nijmegen-Lent. Geen moeilijke keuze, want het hotel is uitstekend bereikbaar per fiets, trein en auto. Bovendien beschikt de locatie over 12 multifunctionele zalen. Kortom een ideale omgeving voor een zakelijk verjaardagsfeest met inspirerende sprekers, workshops en een afsluitend buffet.

KLANTWENSEN CENTRAAL IKN-voorzitter Simon de Luij heet welkom en schetst in vogelvlucht. “De maakindustrie in Nederland kampt vanaf haar ontstaan met een negatief imago. Het is werk waarbij je vieze handen maakt. Heel anders dan de ‘schone’ dienstverlening, hoewel die

34

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

hevig conjunctuur- en modegevoelig blijkt. Maakindustrie is daarentegen robuuster. Ze voegt waarde toe in de vorm van producten. Toch trok veel maakindustrie naar ‘lagelonenlanden’. Die beweging keert zich: de hoogwaardige maakindustrie herpositioneert zich. Ook in Nederland. Het is een gevolg van de ‘vierde industriële revolutie’: optimale flexibiliteit, hoog opgeleide vakmensen, efficiënte inzet van de modernste machines, het ontstaan van het ‘internet der dingen’ en uitgekiende logistiek.” Kansen dus voor maakbedrijven die de juiste mix van kwaliteit, flexibiliteit en service bieden. Want de nieuwe maakindustrie wordt gebouwd rond de wensen van de klanten. De Luij: “Vraaggericht in plaats van aanbodgericht. Dat vraagt om samenwerking en kennis delen. Het is een diametraal nieuwe benadering. We moeten een stip op de horizon

zetten, maar wel met beide voeten op de grond. Het is een uitdaging die ik volledig toevertrouw aan onze maakbedrijven.”

BACK TO THE FUTURE Keynote speaker Tom Bouws, accountmanager Smart Industry en Kennisinstellingen bij de KvK, vertelt bevlogen wat er op ons afkomt als we het hebben over Smart Industries. Met ondersteunend beeldmateriaal (Back to the Future) schildert hij een (nabije) toekomst waarin (maak)bedrijven veiliger, efficiënter en sneller werken. Bedrijven waarin het bovendien attractief is om er te werken. Motor achter die beweging is digitalisering en ICT. Alles raakt met elkaar verknoopt, waardoor ketensamenwerking cruciaal is. Veel ‘futuristische’ technologie is nu al beschikbaar. Het ‘internet der dingen’ maakt zelforganiserende fabrieken mogelijk.


Het gaat erom de juiste componenten op de juiste manier met elkaar te verbinden en dat in een productie- en verdienmodel te gieten. Uiteindelijke succesfactor blijft – als altijd- de mens.

PITCHES & RONDETAFELSESSIES Dan is het de beurt aan 6 deels jonge maakbedrijven die in ‘pitches’ van 10 minuten vertellen wat ze doen en hoe ze hun kansen benutten. Zo vertelt Neil van Es van Parts on Demand uit Tiel over 3D ontwerp en printen van onderdelen en gereedschappen. De voordelen: lage kosten en een korte productietijd. Bas van Dijk van het Nijmeegse Lumiguide, gespecialiseerd in (parkeer)verwijssystemen voor fietsers en automobilisten, vertelt over financiële innovaties: laat investeerders actief meedoen in het bedrijf. Vincent Gijssen van Alewijnse Industriële Automatisering te Nijmegen licht voor over cyber protection. Aan de orde komen de risico’s en de beveiliging van procesen bedrijfsautomatisering. Dan volgt Pieter Heersink van Kudoos (authenticatiemethode in elektronische communicatie) en TicTag, over de bescherming van intellectueel

eigendom. Wanneer wel en wanneer niet? Hoe kan maatwerk interfereren met bedrijfsgeheimen? Over delen is Frits Rasing enthousiast. Zijn innovatieve business-model is MOBIELGEDEELD: AUTODELEN 2.0! Hierbij deelt een vaste groep personen één of meerdere auto’s van zijn bedrijf. Afsluiter is Simon de Luij, nu als directeur van Modderkolk Projects & Maintenance B.V. Hij betoogt over technisch onderwijs en de toekomst. Aan de orde komen aspecten als vraaggestuurd opleiden, kennis kweken of inkopen en borging van verworven kennis. De ‘pitches’ volgen rondetafelsessies over de zes thema’s. Daarnaast verzorgt Raymond Witvoet, innovatieadviseur bij Syntens, twee keer een algemene sessie over het gebruik van sociale media door maakbedrijven. Na het inhoudelijk deel is het tijd voor een drankje en een prima verzorgd buffet. De aanwezigen kaarten na over wat er besproken is. Links en rechts worden op bierviltjes en A-4tjes situatieschetsen en technische schema’s getekend. Zo blijkt maar weer, echte ondernemers zitten nooit stil. Ook niet op een verjaardagsfeestje.

«

De Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving verenigt bijna 100 grotere industriële bedrijven. De organisatie behartigt de ledenbelangen op terreinen als (relaties met) het technisch onderwijs, bereikbaarheid en doorstroming, ondernemerslasten, regelgeving, en bedrijventerreinontwikkeling. Daarnaast is de IKN een ontmoetingsplaats voor de directies van de leden.

www.iknijmegen.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

35


COLUMN

DE BOER

MACHINES NEDERLAND B.V.

LATEST DEVELOPMENTS Het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving (KGO), is een initiatief van Bouwend Nederland afdeling Zuid Oost Gelderland en Uneto-VNI. Het KGO is na de start in vol enthousiasme maart 2016 begonnen. Speerpunt van het KGO is om een praktische bijdrage te leveren aan de grote opgave van het terugdringen van de CO2 uitstoot vóór 2021! Het leggen van verbindingen en contacten tussen de verschillende actors verloopt goed. Misschien wat naïef denkend, valt het wel op dat er al zoveel initiatieven zijn en dat er nog veel meer op stapel staan. Veelal initiatieven die op hoofdlijnen erg veel op elkaar lijken. Initiatieven die meeliften op subsidiestromen waar vooral primair subsidieaanvragers en adviseurs erg veel declarabele tijd investeren. De juiste verhouding tussen de te maken kosten voor de vertaling van plannen naar realisatie, in relatie tot deze indirecte gedeclareerde uren, is ons niet bekend maar het zal niet verrassend zijn als uiteindelijk blijkt dat er 50% van de subsidiebedragen worden besteed aan rapporten die ooit op een schap komen te liggen en daar heel lang kunnen rusten. Iedereen heeft wel een ei van Columbus in de vorm van advies, maar naar onze mening komt het er eigenlijk op neer dat de maatschappij meer bewust moet worden van het feit dat het een echte noodzaak is om na te denken over de toekomst. Een kwestie van bewustwording die in de meeste gevallen alleen maar interessant wordt gevonden als er een direct financieel voordeel valt te behalen voor de burger. Dit is een zaak van voorlichting. Voorlichting waar eens goed moet worden uitgelegd hoe onze energievoorziening tot stand komt, in stand wordt gehouden en hoe de verschillende geldstromen lopen. Voorlichting waar ook moet worden uitgelegd dat iedereen, naast zijn eigen woonomgeving, veel energie bewust of onbewust gebruikt. Het (auto) vervoer is direct herkenbaar maar wordt er ook aan gedacht als men een tomaat, sla een pracht orchideetje koopt? De enorme energieverspillingen en CO2 vorming die dagelijks via de media worden getoond moeten we voorlopig maar buiten beschouwing laten. Verbeter de wereld en begin bij jezelf past hier goed! Maar goed, laten we bij onze taak blijven. Hoe kunnen wij als uitvoerende bedrijven in de bouw- en installatiesector een directe bijdrage leveren aan deze grote opdracht die uiteindelijk toch ingevuld moet worden door onze medewerkers. De handjes! Door het aanpakken van een aantal Proeftuinen, waar in samenwerking met opdrachtgevers adviseurs en uitvoerde partijen, wordt er in ieder geval een begin gemaakt met het in praktijk brengen van verbeteringen! Verbeteringen die een bijdrage leveren aan de doelstellingen. Ook door samenwerking met andere initiatieven wil het KGO de overal aanwezige kennis voor onze sectoren bereikbaar maken, makkelijk bereikbaar voor de leden van onze branches. De grotere bedrijven hebben een behoorlijke kennisvoorsprong op het MKB. Ook deze kennis moet verder worden gebracht. Juist voor het MKB zal het KGO ook deze kennis ophalen en delen. Nota bene Het MKB zal een erg belangrijke partner voor de particuliere sector worden! Het KGO wil en zal praktische verbindingen leggen tussen de ideeën en de uitvoering! Onze leden gaan er voor!

«

KENNISCENTRUM GEBOUWDE OMGEVING (KGO) E-mail info@kgo-gelderland.nl

36

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

DE BOER BRICK SLIP PRESS

• • • • • •

Moulded brick slips, smooth facing or hand moulded appearance Sanded or saw dust 3-D imprints possible No cutting of full bricks No waste Huge savings in raw materials, energy & time for drying and firing www.deboermachines.nl De Boer Machines Nederland B.V. | Bijsterhuizen 2402 | 6604 LL Wijchen, The Netherlands T + 31 (0)24 - 377 22 33 | F + 31 (0)24 - 378 39 24 | E info@deboermachines.nl

160080_DeBoer_LatestDevelopments.indd 1

07-11-16 15:31

Ariëns

Resultaatgericht samenwerken, dat werkt wel zo efficiënt! Ariëns is gespecialiseerd in vastgoedonderhoud. We hebben veel ervaring met resultaatgerichte samenwerkingstrajecten. Daardoor zijn we in staat om organisaties volledig te ontzorgen als het gaat om onderhoud en beheer van gebouwen. Lees meer over onze visie op beheer en onderhoud op onze website www.ariens.nl

Wij zijn een VGO-gecertificeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in Resultaatgerichte samenwerking. We werken voor professionele beheerders van woningen en gebouwen en hebben de kennis en ervaring om gecompliceerde en omvangrijke onderhoudstrajecten te begeleiden en uit te voeren tegen de laagst mogelijke kosten met zo min mogelijk overlast voor de gebruikers/bewoners.

������� �� �����������������


KETENSAMENWERKING

Tekst en Fotografie: Huub Luijten

Bas Ceelen: “Samenwerken is naar elkaar toegroeien, maar ook zelf groeien en verbeteren.”

BAS CEELEN, DIRECTEUR MODDERKOLK PROJECTS & MAINTENANCE B.V.:

“Ketensamenwerking vereist elkaar aanvoelen, aanvullen en uitdagen”

Ketensamenwerking is in de optiek van Modderkolk een logisch groeiscenario. Een proces van integratie van systemen, werkwijzen en zienswijzen van de partners. Insteek: resultaat dat meer oplevert dan de som der delen. Bas Ceelen licht toe. “Samenwerken is naar elkaar toegroeien, maar ook zelf groeien en verbeteren. In het geval van Modderkolk is het de uitkomst van de keuze die we een aantal jaren geleden hebben gemaakt om onze services volledig rond de klant te organiseren.” Die nieuwe visie betekende anders gaan werken. Ceelen:“Dat kon alleen als we onze organisatie fysiek helemaal opnieuw inrichtten. Dat is een continu proces van zoeken, kijken wat waar past en werkt en waar verbetering mogelijk is. Logische stap is dat we ook gingen bekijken wat onze keuze betekende voor de relaties met toeleveranciers, aannemers en eindgebruikers.”

GOEDERENLOGISTIEK “Bij de toeleveranciers kwam het bestel- en voorraadproces in beeld. Geleverde goederen werden door ons per project en per apparaat gesorteerd en in ons magazijn opgeslagen. Het was tijdrovend en slokte veel ruimte op. We hebben daarom onze leveranciers gevraagd hoe we dit kunnen ondervangen. Het beste was in onze ogen een plan dat aansloot bij onze bedrijfsfilosofie ‘de klant radicaal centraal’. Dus meedenken en meedoen in een

GOOGLE ZOEKVRAAG Modderkolk / Modderkolk Wijchen / Elektrotechniek Wijchen / Industriële elektrotechniek Wijchen.

gezamenlijk nieuw proces. De Technische Unie (TU) bleek aan die wensen te voldoen.” “Nu is de magazijnfunctie extern en de logistiek ook deels. De TU vult onze voorraden aan en stelt voor onze projecten pakketten op maat samen. Alles op basis van een geïntegreerd ICT-systeem en ‘just in time’ levering. Onze voorraad service-artikelen, om direct storingen te kunnen oplossen, is nu minimaal omdat TU beschikbaarheid garandeert. Tevens levert TU rechtstreeks aan onze mensen op de locaties. Om te bekijken hoe we de goederenlogistiek verder kunnen aanscherpen zijn TU medewerkers drie dagen per week bij ons in huis. Deze wijze van samenwerken brengt TU en Modderkolk dichter bij elkaar. We begrijpen elkaars beweegredenen en kijken samen of dingen anders en beter kunnen.”

PARTNERSCHAP SMEDEN Andere schakel in de keten is de aannemerij. “We doen veel voor de publieke sector, zoals elektrotechnisch installatiewerk voor waterschappen en civieltechnisch werk. Onze visie is dat we bij deze werkzaamheden partnerschappen moeten smeden met een lange termijn focus. Een strategische en uitvoerende aanpak waarmee je samen de ‘markt’ op gaat. We werken daar nu anderhalf jaar serieus aan. Momenteel zijn we met een drie partners in de slag, waarvan met een heel concreet.” “Belangrijk is dat de bedrijfscultuur overeenkomt, dat je elkaar kunt vertrouwen en op zaken aanspreken. Ideaal is om gedurende een project ook ruimte met elkaar

te delen, waardoor je korte lijnen en direct contact hebt. Vanzelfsprekend is er een gezamenlijke en steeds actuele planning, zodat de voortgang meteen zichtbaar is en we indien nodig kunnen bijsturen. Het gaat erom zo samen te werken dat dit ten goede komt aan de kwaliteit en de service.”

TOTAL COST OF OWNERSHIP Aan het ‘eind’ van de keten is er de klant, de eindgebruiker. “Klanten kijken steeds meer naar de ‘total cost of ownership’, aldus Ceelen. “Het betekent dat wij voor met name industriële klanten en zorginstellingen het beheer gaan voeren, ofwel garant staan voor het functioneren van de elektrotechniek in huis. Dat kan omdat we de installaties in beeld (data) hebben in onze systemen. Zo kunnen we toenemend preventief handelen. Voor zogenoemde eerstelijnsoplossingen trainen we medewerkers van de klanten. Daarvoor werkt onze celstructuur van kleine teams dichtbij de klant erg goed. Het zijn allemaal natuurlijke partnerschappen die we in de keten aangaan, met als insteek elkaar op een hoger niveau van serviceverlening te brengen.”

«

MODDERKOLK PROJECTS & MAINTENANCE B.V. Nieuweweg 143 6603 BL Wijchen Telefoon 024 - 648 64 00 E-mail info@modderkolk.nl www.modderkolk.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

37


BIG DATA

Fotografie: Broer van den Boom

BIG DATA:

nieuwe ICT-kennis met grote maatschappelijke impact De Big Data-thema-bijeenkomst van VNO-NCW bij de Radboud Universiteit bleek een schot in de roos. De ruim honderd aanwezigen werden 27 oktober twee uur lang geboeid door presentaties en discussies in het Huygensgebouw, waar naast ervaren ondernemers ook onderzoekers en studenten, en jonge ondernemers uit het ICT Netwerk Nijmegen actief waren. In zijn openingswoord refereerde Marcel Hielkema, regio-voorzitter VNO-NCW, aan de lancering van de Economic Board Arnhem-Nijmegen, op 15 september, toen de “kwartaalbarometer” over de regionale economie werd gepresenteerd door Radboud-econoom prof. Joris Knoben. De komende tijd worden ondernemers in de regio opnieuw bevraagd over hun economische vooruitzichten. Prof. Knoben zorgt weer voor de wetenschappelijke analyse. Hielkema sprak zijn waardering uit voor de samenwerking met de Radboud Universiteit bij de barometer en bij deze bijeenkomst over Big Data.

MACHINE LEARNING Prof. Tom Heskes, hoogleraar Kunstmatige Intelligentie aan de Radboud Universiteit schetste recente ontwikkelingen die leiden tot de enorme toename van data: computers

Van links naar rechts de sprekers prof. Tom Heskes, Radboud-rector prof. Han van Krieken en Isatis-managing partner Guido van Gessel

38

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

worden steeds krachtiger en sneller; dataopslag kent een verdubbeling iedere anderhalf jaar; data-analyses worden steeds beter. Wetenschappers – zoals specialisten in Machine Learning - werken aan algoritmen om patronen te ontdekken in Big Data. Deep Learning is daarvan een voorbeeld, en is gericht op algoritmen die zich zelf verder kunnen ontwikkelen. Steeds als er nieuwe data worden toegevoegd, leert de computer nieuwe patronen te herkennen. Deep Learning maakt het mogelijk modellen te trainen om data te structureren en op betrouwbare wijze te presenteren. Het wordt gebruikt voor spraaktoepassing, beeldherkenning en tekstanalyse. Naast Deep Learning zijn er ook andere modellen zoals Causal Discovery-model, dat oorzaak en gevolg kan laten zien. Volgens Heskes is de combinatie van de juiste modellen, grote hoeveelheden data en snelle computers de basis voor succesvolle Machine Learning.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN Bedrijven benutten modellen met algoritmen om uit historische data voorspellingen te maken, bij voorbeeld om een aanbod beter af te stemmen op specifieke klanten. Grote bedrijven als Google hebben op dit vlak een flinke voorsprong. Webshops als Amazon en Bol.com zetten ‘collaboratieve filtering’-technieken in om klanten gerichte informatie aan te bieden. Maatschappelijke impact van Big Data zien we ook in de gezondheidszorg. Tom Heskes noemt een Big Data-onderzoeksproject waarin het Amerikaanse Verily, zusterbedrijf van Google, samenwerkt met de Radboud Universiteit en Radboudumc. Hierbij worden data van 650 Parkinson-patiënten verzameld en geanalyseerd om inzicht te krijgen in het verloop van de ziekte en om gepersonaliseerde zorg te kunnen bieden. Heskes: “Binnen de Radboud Universiteit wordt op diverse


Van links naar rechts ondernemer Emiel Brok namens ICT Netwerk Nijmegen en studente Roos Miltenburg namens AIESEC Nijmegen. plaatsen met Big Data gewerkt. We gaan ons onderzoek groeperen en versterken in een “Data Science Center” dat de positie van de Radboud Universiteit internationaal nog beter maakt. In een recente wereldwijde competitie met ruim 600 teams eindigde de Radboud Universiteit al op de 11e plaats. Voor de oogkwaliteit van diabetici ontwikkelden we een model voor analyse en patroonherkenning.”

BIG IS RELATIEF Zijn zelflerende computers en kunstmatige intelligentie wel zonder risico? Tom Heskes: “Het oude paradigma ging ervan uit dat computers mensen kunnen assisteren. Nu zien we dat de computer juist mensen nodig heeft. Mensen geven datasets en labels aan computers, die met behulp van machine learning hun werk doen. Blijft de vraag: hoe lang duurt het nog voordat de computer alle taken van de mens overneemt? Zowel experts als leken roepen al vanaf 1960: ‘Binnen twintig jaar’. Dat roept men nog steeds, over twintig jaar waarschijnlijk ook nog. Laten we ons concentreren op gevaarlijker zaken als drones die op basis van gezichtsherkenning op mensen schieten.” Heskes relativeert: “Wat Big Data betreft, dat is gewoon Data. Wat we nu nog als ‘Big’ ervaren, wordt over enkele jaren gezien als iets voor kleine jongens.”

DRIE V’S Guido van Gessel vertegenwoordigde als managing partner het Nijmeegs ICT-bedrijf Isatis, in 2015 Nijmeegse Onderneming van het Jaar. Hij noemde als focusgebieden: Healthcare (o.a. applicaties voor apotheken en zorgverzekeraars), Comparison (vergelijkingssites), Development (software) en Data Performance (Online Results, IT Services, Business Solutions). Isatis in 1986 opgericht, o.a. door oud-RU-informatica-student Jack van Poll, maakte vooral de laatste zeven jaren een snelle groei door van 30 naar 130 medewerkers. Guido van Gessel omschreef Big Data met drie V’s: Volume (grote hoeveelheid data), Variety (on-/gestructureerde data) en Velocity (toename in snelheid). “Veel bedrijven beschikken over enorme hoeveelheden data, maar weten niet wat ze ermee moeten doen. Het

doel is om data realtime beschikbaar te maken en te analyseren. Het probleem hierbij zijn de ongestructureerde data: Word-documenten, telefoniedata, clickdata, sensordata, pdf’s, etc. Die kun je vergelijkbaar maken in een relationele database, een soort bierkratje met keurige vakken waarin de standaardbierflesjes van verschillende merken passen. Het probleem begint als je er een wijnfles of beugelfles in wilt zetten? Wij hebben een methodiek ontwikkeld om juist de ongestructureerde data te verwerken en te analyseren.” Hij noemt als voorbeeld de deelname van Isatis aan het project Smart Maintenance

beste brede universiteit van Nederland veel samen in projecten, zowel regionaal als nationaal en internationaal. Zo vinden Wageningen en Nijmegen elkaar in projecten rond Voeding en gezondheid en Food & Cognition. Als medicus sprak hij uit eigen ervaring over het gebruik van data om tot betrouwbare diagnoses te komen. Inzet van Big Data en nieuwe methoden maken het mogelijk data beter te structureren en te analyseren. Big Data is zowel interessant voor wetenschappelijk onderzoek als voor maatschappelijke toepassingen en innovaties. De Radboud Universiteit wil een belangrijke rol spelen bij verwerving en overdracht van kennis ten dienste van de samenleving.

“Voor kennisvalorisatie en maatschappelijke impact heeft de universiteit partners nodig. Dat kunnen we niet alleen.” for Ships (SMASH) met baggerbedrijf Boskalis, scheepsbouwer IHC Merwede en scheepsmotorenproducent Wärtsilä. Het onderzoeksproject toont op basis van ongestructureerde realtime data aan dat onderhoud te voorspellen is, en dat daarmee de kosten van het stil leggen van schepen aanzienlijk lager worden. Hierbij gebruikt men maar liefst 12 verschillende databronnen zoals logdata, weersverwachtingen en ERP-applicaties. Deze succesvolle pilot biedt mogelijkheden voor Smart Maintenance in andere sectoren.

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT Na deze twee hoofdsprekers volgden korte presentaties van ICT Netwerk Nijmegen en AIESEC, vooral over hun inzet om Nijmeegse studenten te laten kennismaken met bedrijven, zodat toptalent al vroeg op het spoor wordt gezet van toekomstige werkgevers. Ook prof. Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit, wees in zijn slotwoord op de kansen van bedrijven in de regio om met interessante stageplaatsen en banen goed opgeleide studenten aan zich te binden. De Radboud Universiteit is voor bedrijven en andere organisaties een geziene partner, en werkt als

“Dat kunnen we niet alleen. Voor kennisvalorisatie en maatschappelijke impact heeft de universiteit partners nodig, zoals Radboud Innovation voor deze bijeenkomst goed samenwerkt met VNO-NCW en het ICTNetwerk”, aldus rector Van Krieken, die de organisatoren en sprekers dankte. Hij noemde tot slot voorbeelden van valorisatie uit diverse wetenschapsgebieden, o.a. de recente Jeroen Bosch-tentoonstelling met een half miljoen bezoekers. Wetenschap leidt ook tot nieuwe producten, heeft op verschillende manieren impact in de samenleving en draagt bij aan een sterke dynamische regio. Studenten en onderzoekers willen met hun kennis ook van betekenis zijn voor de maatschappij. Dat blijkt o.a. uit het feit dat de laatste 25 jaar zo’n 700 Radboud-onderzoekers en -studenten een nieuw bedrijf zijn gestart, wat ruim 5000 arbeidsplaatsen opleverde. Die spin off-bedrijven, en veel andere innovaties, die uit de wetenschap voortkomen zijn zichtbaar, zowel op de Radboud-campus in Mercatorgebouwen als elders in Nijmegen en een grotere regio. Valorisatie en innovaties maken de maatschappelijke impact van de Radboud Universiteit zichtbaar.

«

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

39


AKWADRAAT

Afval in de circulaire economie Steeds meer organisaties, zowel overheidsgedomineerde als commerciële organisaties zijn van mening dat zij hun steentje willen en kunnen bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie, ook waar het gaat om de afvalverwijdering. Kwadraat adviesgroep, met Lourens Aalders van Akwadraat Consultancy uit Elst als één van de partners, ziet haar dienstverlening steeds meer focussen op circulariteit en circulaire economie.

AFVAL OF SECUNDAIRE GRONDSTOF ? Afval mag eigenlijk geen afval meer heten. In professionele kringen spreekt men steeds meer over secundaire grondstoffen. Daarentegen blijft de burger afval nog steeds als afval zien waar hij/zij van af wil. Datzelfde geldt voor veel bedrijven, waarvan een aantal omvangrijk genoeg is om met particuliere inzamelaars contracten af te sluiten voor gescheiden inzameling van hun afvalstromen. Kansrijk is het toenemend besef dat producten/materialen die voor de ene partij geen waarde meer hebben (afval worden) voor andere partijen wel waardevol kunnen zijn. Er moet uiteraard wel ruimte voor opslag zijn. Een verzekeringskantoor heeft wat dat betreft

meer mogelijkheden om binnen het gebouw opslagvoorzieningen neer te zetten dan de slager, de kaasboer of drogisterij. De circulariteit van gescheiden ingezamelde afvalfracties hangt af van de mate van zuiverheid en productkwaliteit van deze afgedankte materialen. Vanwege onze op innovatie en duurzaamheid gerichte insteek bij het zoeken naar pragmatische oplossingen kunnen de partners, al dan niet met ondersteuning van partijen als Driven by Values, onderzoeken welke innovatieve mogelijkheden er zijn om een afvalstroom tot secundaire grondstof te maken. Commerciële inzamelaars geven vaak aan dat zij afval van bedrijven uit de MKB-sector op duurzame wijze verwerken. Echter, hun eerste belang is om in een zeer concurrerende markt contracten binnen te halen. Daarom is het voor opdrachtgevers verstandig een marktconsultatie uit te voeren, waardoor zij kunnen ontdekken dat een duurzame oplossing niet een duurdere oplossing hoeft te zijn. Akwadraat kijkt daarbij met opdrachtgevers bij voorkeur naar ‘total cost of ownership’ of ‘total costs of life’.

NIEUW MATERIAAL OF HERGEBRUIKT MATERIAAL? Het hangt van de toepassing van een product af of het wel of niet verstandig is om, al dan niet voor een deel, hergebruikt materiaal (circulair!) toe te passen. Voor kunststof afvalcontainers wordt meestal alleen ‘virgin’ materiaal gebruikt, omdat er veel mechanische krachten spelen bij de lediging. Een container van (een deel) recyclaat gaat ‘gegarandeerd’ minder lang mee. Dan schiet je dus te ver door in de gedachte van circulariteit. Wel zijn leveranciers bereid om oude minicontainers in te nemen, te laten shredderen, en toe te passen in producten waaraan minder zware eisen worden gesteld, zoals opbergbakken, emmers en dergelijke. Zoals Philips tegenwoordig ‘gegarandeerd’ licht verkoopt in plaats van lampen, zijn leveranciers van minicontainers ook bereid

40

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

om te laten betalen voor het gebruik van de minicontainers, zonder dat iemand ze hoeft aan te schaffen. Daarmee zorg je er automatisch voor dat kwalitatief goede, duurzame producten worden ingezet. Hoewel het ‘betalen voor gebruik’ in plaats van ‘betalen voor het bezit’ vaak als circulair wordt aangeduid, betreft het hier meer de systematiek van (toekomstige) preventie, door levensduurverlenging. Daarmee voorkom je onnodig gebruik van ‘virgin’ materiaal.

IS EEN CIRCULAIRE ECONOMIE VOOR AFVAL HAALBAAR? Uit bovengenoemde voorbeelden blijkt wel dat het realiseren van een circulaire economie weerbarstiger is dan het op voorhand lijkt. Is het daarmee ook gelijk onzinnig om daaraan veel aandacht en wellicht ook wat extra geld te spenderen? In onze ogen absoluut niet. Er moet een transitie komen in traditionele denkpatronen. Het is niet voor niets dat merken als Mercedes, Audi, BMW en Renault tegenwoordig volledig elektrische auto’s introduceren. Immers, Elon Musk met Tesla Company laat zien dat, met een sterke en scherpe visie op duurzame mobiliteit, de markt daar vanzelf rijp voor wordt. Onze adviseurs denken met u mee over duurzame en kostenefficiënte oplossingen.

NUCHTER ADVIES De partners in Akwadraat adviesgroep ondersteunen u in de zoektocht naar mogelijkheden om voor producten of diensten circulariteit te bevorderen. Zonder daarin volledigheid na te streven, daarvoor zijn we (te) nuchter. Wij zien circulariteit meer als ‘kurkentrekkereffect’. Je komt steeds dieper, maar het kan even duren voordat je de bodem bereikt.

«

AKWADRAAT CONSULTANCY Peppelenbos 17 6662 WB Elst Telefoon 06 - 54 77 60 41 E-mail aalders@akwadraat.nl www.akwadraat.nl


WERVINGSPROCES ZONDE VAN HET GELD

Recruiters kiezen nogal eens verkeerd Selectie van medewerkers gaat geregeld fout. En zo’n mismatch kost veel geld. “Het zoveel mogelijk objectiveren van het selectieproces kan soelaas bieden.” Aan het woord zijn Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers en Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau. “Het gaat weer beter met de economie. De werkloosheid daalt. Goed nieuws, behalve voor recruiters. Want met een dalende werkloosheid moeten zij zich harder inspannen om de juiste gekwalificeerde medewerkers voor vacatures te vinden. En aangezien het de medewerkers zijn die een bedrijf kunnen maken of breken, is het werven en selecteren van nieuwe kandidaten ‘serious business’. Bedrijven moeten medewerkers zien te vinden die bekwaam zijn, gemotiveerd, geïnspireerd, proactief, bij voorkeur zelfstandig kunnen functioneren, en die passen in het team en in de organisatie. Ga er maar aan staan”, aldus Sandy Kluiters, Business Developer Contact Centers bij Olympia Uitzendbureau.

KOSTEN LOPEN SNEL OP Het gaat dan ook wel eens mis. Sterker nog, maar liefst 95 procent van de bedrijven neemt elk jaar wel eens verkeerde mensen aan, zo blijkt uit de Talent Acquisition Study 2015 van de Brandon Hall Group. Kluiters: “De kosten die zo’n mismatch met zich meebrengt zijn aanzienlijk. De investeringen in het wervingen selectietraject alleen al zijn weggegooid. Hetzelfde geldt voor de inwerktijd, het productieverlies, fouten die zijn gemaakt door de verkeerde medewerker in kwestie, klanten die dit wellicht heeft gekost, en dan ook nog de tijd en kosten die het ontslag zelf met zich meebrengt. De kosten lopen al snel in de tienduizenden euro’s per verkeerd geselecteerde medewerker, zo niet meer.” Uit een Amerikaans onderzoek van CareerBuilder (2012) blijkt bijvoorbeeld dat 41 procent van de Amerikaanse onderzochte bedrijven aangeeft dat één mismatch hen gemiddeld meer dan vijfentwintigduizend dollars kost. Voor een kwart van de bedrijven bleken de kosten zelfs dubbel zo hoog: meer dan vijftigduizend dollars per verkeerd aangenomen medewerker.

ACHTERHAALDE TECHNIEKEN Des te opmerkelijker is het dat veel bedrijven nog steeds gebruik maken van achterhaalde selectietechnieken. Zo kwam er in 1998 al een grote – en nog steeds breed gedragen wetenschappelijke studie uit van Schmidt en Hunter die stelt dat het open sollicitatie interview een ‘onbetrouwbaar en rampzalig selectiemiddel’ is omdat deze nooit objectief

kan zijn. De interviewer heeft zijn mening al klaar en zoekt in zo’n gesprek vooral naar bevestiging. Als bedrijven kandidaten al willen interviewen dan kunnen ze nog het best gebruikmaken van een gestructureerde vragenlijst die vooraf is opgesteld. Opvallend genoeg blijkt werkervaring eveneens een slechte voorspellende factor te zijn. Waar iemand in het verleden heeft gewerkt en wat hij heeft gedaan, zegt niet zoveel over hoe hij in zijn nieuwe baan zal presteren. Toch focussen nog heel wat bedrijven op het CV van een kandidaat en gebruiken ze een open interview om de juiste kandidaat te selecteren.

ZOVEEL MOGELIJK OBJECTIVEREN VAN INFORMATIE “Wie echt wil weten of een kandidaat goed zal presteren in zijn baan, kan de kandidaat het best testen op intelligentie, zo blijkt uit het onderzoek van Schmidt en Hunter. Hetzelfde geldt voor de ‘proeve van bekwaamheid’. Ook dit is een gedegen selectiemiddel, zo menen de wetenschappers. Objectiveren van informatie lijkt een andere belangrijke sleutel in het verbeteren van het selectieproces. Hoe objectiever de informatie over een kandidaat, hoe eerlijker en beter de selectie verloopt.” Tamara Donkervoort, Business Unit Manager Zakelijk Dienstverlening bij Olympia Uitzendbureau vult aan: “Automatiseren van het selectieproces, zoals Olympia doet met het selecteren van ‘agents’ voor contact centers, kan daarbij helpen. Wij laten kandidaten zelf in een virtuele omgeving kijken of ze geschikt zijn voor een baan als ‘agent’. Middels een ‘game’ voeren ze een proeve van bekwaamheid uit en komen ze er achter wat hun competenties, vaardigheden en mogelijkheden zijn. We kijken tijdens dit hele wervingsproces niet naar het CV van een kandidaat maar wat iemand nú kan en wil. En we selecteren op intelligentie, persoonlijkheid en vaardigheden. Wat rest is een laatste ‘klikgesprek’ met kandidaten die geschikt zijn gebleken zodat vanuit beide kanten het positieve beeld bevestigd wordt.”

OLYMPIA TIEL Ondernemer Mirjam Ursinus Gasthuisstraat 13, 4001 BD Tiel Telefoon 0344 - 61 59 00 E-mail tiel@olympia.nl

OLYMPIA WIJCHEN Ondernemer Margot Zeevenhoven Sterrebosweg 11, 6602 AT Wijchen Telefoon 024 - 645 00 55 E-mail wijchen@olympia.nl

OLYMPIA NIJMEGEN Ondernemer Margot Zeevenhoven Bloemerstraat 56, 6511 EL Nijmegen Telefoon 024 - 329 61 61 E-mail nijmegen@olympia.nl

OLYMPIA ZALTBOMMEL Ondernemer Bart de Goei Boschstraat 72, 5301 AG Zaltbommel Telefoon 0418 - 54 08 02 E-mail zaltbommel@olympia.nl

OLYMPIA SERVICE CENTER Eisenhowerlaan 140, 2517 KN Den Haag Telefoon 070 - 338 10 50 E-mail info@olympia.nl www.olympia.nl

«

V.l.n.r. Tamara Donkersloot, Sander Blokland en Sandy Kluiters van Olympia Uitzendbureau

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

41


ONDERNEMERSPANEL

Maak fans van uw klanten! De financiële sector is al jaren aan het reorganiseren. De traditionele banken staan onder druk en dreigen voorbij te worden gelopen door innovatieve fintech startups en techgiganten als Google en Apple. Een voorbeeld van zo’n startup is het betaalplatform Square, een revolutionair mobiel platform dat iedereen in staat stelt creditcards te accepteren via een mobiel apparaat. Verzorgen de banken straks alleen nog hypotheken? Veel banken zoeken naar een nieuwe richting. Hoe ziet de bank van de toekomst eruit? De mening van ons panel.

JOOST BOUMAN

MATHIEU FLUIT

MARION VAN HOOF

RCT GELDERLAND

MJFP FINANCIËLE PLANNING

FOCUS NEDERLAND

“De slimme bank werkt dus ook samen met andere financiers”

“Maatwerk zal meer en meer verdwijnen”

“Banken in hun huidige vorm hebben hun langste tijd gehad”

In mijn werk gaat het altijd over innovatie en dat is voor een bank per definitie lastig. Innovatie betekent risico en door aangescherpte wet- en regelgeving kan of mag een bank daar vaak niet zoveel mee. Een paar banken onderkennen dit en zien zelf ook in dat hun rol anders is en anders wordt. Een van de Nijmeegse banken heeft bijvoorbeeld een specifieke accountmanager voor bedrijven die met innovatie bezig zijn. Deze accountmanager gaat samen met het bedrijf op zoek naar de beste financiering. De bank is dan meer de adviseur geworden die een (klein) stukje financiert, maar die wel met andere partijen samen de complete financiering voor elkaar krijgt. De slimme bank werkt dus ook samen met andere financiers zoals crowdfunders, private investeerders, etc. «

42

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

De bank van de toekomst kenmerkt zich als een nagenoeg volledig geautomatiseerd bedrijf waarbij veelal advisering en produktverkoop digitaal zal geschieden zonder menselijke maat. Door deze manier van klantbediening wordt advisering gestandaardiseerd en wordt gezond boerenverstand voor het inschatten van het kredietrisico en inschatting van de moraliteit van de klant volledig buiten spel gesteld en zal maatwerk meer en meer verdwijnen. Aldus zal ook de rol van het intermediair als produktverkoper meer verworden tot een echte cliënten/adviesadviseur. Nu al zie je de hypotheekmarkt voor particulieren de weg inslaan waarbij de rol van de adviseur beperkt blijft tot het advies waarna de klanten zelf de benodigde bescheidenmoet gaan uploaden naar bank. Of deze vorm van klantenbediening de consument zal baten moet de toekomst uitwijzen waarbij het verschil alleen nog de prijs is. «

Zij staan inmiddels ver af van hun klanten, kennen hun behoeften niet meer. Nu verloopt het betalingsverkeer, sparen, kredietverlening etc. nog via hen maar zij hebben niets geleerd van de bankencrisis. Hautain als zij zijn, menen banken nog steeds de markt te kunnen dicteren. Er ontstaan echter haarscheurtjes. Paypal is al een formidabele concurrent gebleken voor het betalingsverkeer. Inmiddels zie je een 2de generatie crowdfunding ontstaan waarmee mensen, vreemden en bekenden, elkaar helpen met kredieten en de kredietverstrekkers een redelijk rendement ontvangen. Er ontstaan nieuwe onderlinge waarborgfondsen waarin ondernemers samen risico’s afdekken. Een oude gezegde is: Hoogmoed komt voor de val. Ik denk dat banken hieraan ten onder zullen gaan. «


HEIN VAN DER PASCH

PETER SCHOOK JR

JACCO VOGELAAR

MERCATOR INCUBATOR NIJMEGEN

TRIPLE S BV

“Verantwoordelijk voor ontstaan crisis, dus zorgplicht en inzet bij oplossingen”

“Internetaanbieders kunnen veel goedkoper aanbieden dan een traditionele bank”

STRIJBOSCH THUNNISSEN BEDRIJFSMAKELAARS

Banken dragen ontegenzeglijk een zware verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de financiële crisis ruim acht jaar geleden. Voor de nog voortdurende sociale en economische consequenties voor burgers en bedrijven delen zij de verantwoordelijkheid met overheden, die lang weigeren te investeren in het stimuleren en vernieuwen van sociaal-economische ontwikkeling. Banken geven nog weinig blijk van erkenning van hun medeverantwoordelijkheid, en van het concreet invullen van hun zorgplicht. Ze proberen wel midden in de maatschappij te staan, maar ondanks talrijke inspanningen is het vertrouwen in de financiële sector nog niet hersteld. Burgers verlangen dat banken hun publieke functie waar maken, ook voor eenvoudige spaarders, hypotheek- en rekeninghouders. Banken hebben zelf nog geen toekomstbestendig business model. Ondernemers kunnen dan ook moeilijk accepteren dat banken wel een oordeel hebben over hùn business model. Gelukkig zijn er aanwijzingen dat banken meer maatschappelijke taken oppakken en ook inzetten op de financiering van jonge innovatieve bedrijven, en daarbij actief willen samenwerken met andere kapitaalverschaffers, overheden en kennisinstellingen, die aan de basis staan van veel innovaties. Dat zal tot meer resultaten leiden bij het aanjagen en financieren van innovatieve en duurzame economische groei.   «

Door technologische ontwikkelingen is het mogelijk geworden voor nieuwe partijen om toe te treden in markten waar dat voorheen niet mogelijk was. In de financiële sector komen ook meer partijen die kunnen concurreren met de traditionele banken. Nieuwe toetreders hebben het voordeel dat zij veel minder overheadkosten hebben en veel sneller kunnen inspelen op verandering. Voor producten waar weinig advies bij nodig is, kunnen internetaanbieders veel goedkoper aanbieden dan een traditionele bank. Ook het afsluiten van een standaard hypotheek zal goedkoper zijn via online platforms. Banken zullen zich dus op andere producten moeten richten of zich organisatorisch moeten aanpassen. Het proces zal niet anders zijn dan in andere sectoren reeds is gebeurd. Traditionele partijen hebben marktaandeel verloren aan online aanbieders. Alleen de organisaties die zich aangepast of gespecialiseerd hebben kunnen overleven. Ook de traditionele banken zullen hier niet aan kunnen ontkomen. «

“De traditionele banken worden aan alle kanten in hun bestaansrecht bedreigd”

De bankensector is van oudsher net als vastgoed een zeer traditionele sector. Tot voor een paar jaar geleden was er nauwelijks sprake van innovatie en ontwikkeling. De omgeving van de banken daarentegen ontwikkelt zich in sneltreinvaart. Innovatie, digitalisering en technologische ontwikkelingen maken dat bedrijven uit onverwachte hoek zich storten op delen van het dienstenpakket van de traditionele banken. Veelal doen zij dit vanwege hun achtergrond ook vele malen beter en efficiënter. In het commercieel vastgoed zien wij dat investeerders in de crisis op zoek zijn gegaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden door bijvoorbeeld crowdfunding, buitenlandse geldverstrekkers en private equity. Kortom de traditionele banken worden aan alle kanten in hun bestaansrecht bedreigd. Alle hens aan dek dus voor de banken! «

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

43


Dirkzwager zorgt dat u het weet.

Wij delen onze kennis graag. Het juridische antwoord op een simpele vraag, is vaak gecompliceerder dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel eind, maar voor een ĂŠcht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager deelt die kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis deelt op www.partnerinkennis.nl


RABOBANK RIJK VAN NIJMEGEN HERMAN WIJFFELS INNOVATIEPRIJS 2016

Vijftien jaar innovatiekracht Op 3 november jl. vond de uitreiking van de Herman Wijffels Innovatieprijs voor de vijftiende keer plaats. Rabobank Rijk van Nijmegen was gastheer van deze bijzondere editie. Het Cinemec in Nijmegen Noord was die middag even dé plek om te zijn voor iedereen die innovatie een warm hart toedraagt. Al vijftien jaar staat de Herman Wijffels Innovatieprijs voor verduurzaming met grensverleggende innovaties. Ondernemingen die hun businessmodel daarop inrichten en daarbij de oude technologie laten voor wat het is, kunnen in aanmerking komen voor de prijs. Er zijn drie categorieën: Food & Agri, Vitale Gemeenschappen & Zorg en Circulaire economie. De winnaar uit een van de categorieën kan rekenen op € 20.000, vijf adviesdagen van adviesbureau KplusV en beschikbaarheid van de kennis en het netwerk van de Rabobank.

VERBINDENDE ROL Na een spectaculaire James Bond-opening van dagvoorzitter Harm Edens, neemt Antoine Driessen, directievoorzitter Rabobank Rijk van Nijmegen, het woord. “De regio Nijmegen is een van de voorlopers in Nederland als het gaat om innovatie en duurzaamheid. Innovatie in lifesciences & healthcare bij de Radboud Universiteit en het Radboudumc, onze benoeming tot European Green Capital 2018, het windmolenpark langs de A15 en de Nijmeegse Vierdaagse-feesten, allemaal prachtige voorbeelden van innovatie en duurzaamheid. De Herman Wijffels Innovatieprijs past uitstekend in dit rijtje. De jaarlijkse uitreiking van de prijs is bovendien een mooi voorbeeld

van de verbindende rol die de Rabobank in de samenleving wil en kan spelen.”

TRANSITIE Oud-Rabobank topman Herman Wijffels, naar wie de prijs is vernoemd en die deze jaarlijks uitreikt, ziet die verbindende rol van de Rabobank ver teruggaan. “Ooit zijn wij als coöperatie opgericht om agrariërs te ondersteunen in de overgang van het landbouw- naar het industriële tijdperk. Nu zitten we midden in een transitie naar een “organisch” tijdperk, waarin we onze economie gaan verduurzamen.” Ook Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank, ziet de populariteit van de coöperatie enorm groeien. “De samenleving zelf wordt weer meer coöperatief. Verbindingen leggen, zoals de Rabobank dat al meer dan honderd jaar doet, is weer helemaal in.” Hij benadrukt dat de Herman Wijffels Innovatieprijs de grootste innovatieprijs van Nederland is.” Voor de winnaars betekent het dan ook een brede erkenning van hun innovatieve vermogen en de maatschappelijke impact ervan.”

innovatie en het belang van de circulaire economie en Joris Beckers van online supermarkt Picnic over hoe zijn bedrijf het antwoord is op voedselverspilling – is het tijd voor de uitreiking van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2016. Van de negen finalisten, gekozen uit 250 inzendingen, komen er drie winnaars uit de bus. In de categorie Food en Agri valt Aqua Terra Nova & Moor Filtertechniek in de prijzen. Het bedrijf heeft een biologisch waterzuiveringsysteem ontwikkeld voor de glastuinbouw. Ook schoon en duurzaam is de batterij die zonne-energie opslaat door middel van water en keukenzout, ontwikkeld door AquaBattery B.V. Het bedrijf wordt winnaar in de categorie Circulaire Economie. Winnaar in de categorie Vitale Gemeenschappen en Zorg is Hersenz, dat een behandelmethode ontwikkelde voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Herman Wijffels sluit de middag af met de boodschap dat innovatie nooit ophoudt. “Er is nog veel in de wereld dat anders en beter kan. De komende decennia gaan we daar op een beslissende manier mee aan de slag.”

«

DRIE WINNAARS

RABOBANK RIJK VAN NIJMEGEN

Na een aantal inspirerende sprekers – waaronder prins Carlos de Bourbon de Parme over innovatiekracht, duurzame

Keizer Karelplein 1 6511 NC Nijmegen www.rabobank.nl/rijkvannijmegen

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

45


TRIPLE S

Tekst: Tefke van Dijk // Fotografie: Sem van Stralendorff

‘We willen alleen leveren wat iemand echt nodig heeft’ Bijna-familiebedrijf Triple S is al zestien jaar gespecialiseerd in printers. Nu leveren ze alles wat je op kantoor nodig hebt. Als extra service, bovenop het persoonlijk advies en de snelle garantie-afhandeling. “We willen ontzorgen.” De nieuwe website is anderhalve maand geleden de lucht in gegaan en nu al is het bedrijf online beter vindbaar, vertelt Peter Schook jr. “Als mensen nu zoeken op ‘printer’ en ‘Wijchen’ komen ze bij ons uit. Dat was in het verleden niet zo.” Op ‘kantoorartikelen’ scoort Triple S nog niet erg hoog, maar het is wel een extra service van het bedrijf. “Via de webshop allesupplies.nl bieden we onze klanten alles wat je op kantoor nodig hebt, van pennen en potloden tot ordners en nietmachines. We willen naar een organisatie die alles levert voor kantoren, vooral MKB.” Triple S begon in 2000 als leverancier van printers, met Oki en Lexmark als vaste merken. Schook jr.: “Onze printers zijn interessant als je meer dan een pak papier per maand print. Met onze service erbij kun je dan 25 procent goedkoper uit zijn. Wij voeren ook de fabrieksgarantie uit, dus als er een probleem is, zorgen wij voor de afhandeling. Onze servicemedewerkers komen niet voor een reparatie, maar voor een oplossing zodat je weer kunt printen, scannen en kopiëren. Hoe dan ook.” De focus van de verkoop ligt in de regio, al heeft Triple S klanten door heel Nederland.

46

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

VERTROUWEN In zestien jaar tijd bouwde Peter Schook sr. een vaste klantenkring op. Zijn zoon neemt de zaak nu langzaamaan over. “Zodra hij alle aandelen heeft, kunnen we het officieel een familiebedrijf noemen”, zegt Schook sr., die het heeft uitgezocht. “Al lijkt het daar nu al op. We zitten heel erg op één lijn.” Lachend: “Sommige mensen denken dat Triple S staat voor Schook, Schook en Schook omdat mijn vrouw hier ook werkt.” De naam staat echter voor Solutions, Services en Supplies, exact waar het bedrijf voor staat. Tevreden klanten komen altijd terug op basis van vertrouwen. “Wij zijn eerlijk in advies en onderscheidend in service”, vervolgt Schook jr. “We willen ontzorgen. Dat doe je niet met contracten. Als iemand vijfhonderd pagina’s per maand print, betaalt hij bij ons vijfhonderd pagina’s. Onzin om dan een contract te hebben waarbij je zes jaar betaalt voor tweeduizend pagina’s.”

DESKUNDIGHEID Deskundig advies staat hoog in het vaandel bij het bedrijf, waar nu negen mensen werken. Schook jr.: “We willen alleen aanbieden wat iemand echt nodig heeft en vragen daarom

altijd wat de behoefte van de klant is. Daar zoeken we dan de juiste oplossing bij.” De garantie-afhandeling is ook altijd persoonlijk. “Geen van-het-kastje-naar-de-muur-situatie maar de eerste medewerker die je spreekt neemt het probleem van je aan en draagt zorg voor een oplossing.” In de afgelopen vier jaar dat de jonge Peter Schook nu in het bedrijf werkt heeft hij meer geleerd dan in alle jaren daarvoor. “Ik heb geleerd hoe mensen in elkaar zitten en hoe ik in elkaar zit. Zo weet ik dat ik bepaalde dingen niet wil. Wij gaan voor service, in de garantie en in ons complete aanbod kantoorartikelen.”

«

GOOGLE ZOEKVRAAG Printer, multifunctional, service, garantie, reparatie, kantoorartikelen.

TRIPLE S Koolbergseweg 31 6604 BL Wijchen Telefoon 024 - 645 51 11 www.triplesss.nl


DUURZAME KANSEN

Samen werken aan duurzame oplossingen Als ondernemer of medewerker werk jij aan de taken van vandaag en morgen, maar natuurlijk denk je ook na over de lange termijn: hoe staan zaken er over 1, 5 of zelfs 10 jaar ervoor? Wat kan ik doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen? Dat vinden wij bij MVO Nederland een goed idee. Wij staan voor: een klimaatneutrale wereld, zonder afval of milieuvervuiling waarin iedereen mee kan en mag doen. Het bedrijfsleven speelt hierin een onmisbare rol en heeft hier ook baat bij. Daarom werken we samen met onze 2300 partners, bedrijven en organisaties en faciliteren het proces. Wat hen verbindt is hun inzet op een toekomstbestendige businesscase. Vrijwel elke ondernemer of medewerker wil zich inzetten voor het voortbestaan van hun organisatie en waarde toevoegen aan de omgeving. Een goede MVO-aanpak helpt hierbij.

MVO IN DE BUURT Veel mkb’ers werken regionaal of lokaal. Daarom werken we onder meer vanuit het programma DuurzaamDoor van RVO.nl samen met regionale partners. Met MVOAlliantie Noord Nederland, Duurzaam Den Haag en de Duurzaamheidspartners Amstelveen werken we aan regionale en lokale vraagstukken. Bijvoorbeeld het verduurzamen van bedrijventerreinen in Den Haag en Amstelveen.

SAMEN NAAR DUURZAAMHEID De partners van MVO Nederland hebben toegang tot onze bijeenkomsten, kennis en tools. Daarnaast werken we met partners in netwerken aan concrete resultaten. Zo hebben het Netwerk Textiel met het Netwerk Zorg

circulaire zorgkleding ontwikkeld en maakt het Netwerk Food & Agribusiness het mogelijk om verspilling in de keten terug te dringen. Partners van MVO Nederland nemen we mee in coalities en verbinden we aan relevante contacten. Directeur Stan Uyland van Betonballon: “Als onafhankelijke organisatie brengt MVO Nederland alle partijen in de keten bij elkaar om samen interessante marktproposities te ontwikkelen, gericht op een duurzame wereld. Zo is onze markt flink vergroot doordat MVO Nederland ons koppelde aan een buitenlandse partner. Alle partijen in de betonketen werken onder leiding van MVO Nederland aan een Betonakkoord. Dat is goed voor ons én de samenleving.”

VAN UITDAGING NAAR DUURZAME OPLOSSINGEN Als facilitator richten wij ons op matchmaking: partijen met een vraagstuk helpen aan duurzame oplossingen. We stelden Renzo Deurloo, oprichter van GreenFox, voor aan de hoogste innovatieambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. “Daaruit kwam de grootste opdracht in onze historie, namelijk voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.” Op onze Futureproof.community kunnen bedrijven zelf aan de slag door kosteloos een

MVO IN JE WINKEL, ZO DOE JE DAT Speciaal voor winkeliers heeft MVO Nederland een quick scan ontwikkeld waarmee je snel een beeld krijgt van wat je nu al doet en wat je nog zou kunnen doen. In 10 minuten krijg je zicht op de kansen om jouw winkel (meer) te verduurzamen.

profiel aan te maken en uitdagingen met hulp van de community op te lossen en oplossingen onder de aandacht te brengen. Matchmaking doen we ook in marktconsultaties voor aanbestedende diensten. MVO Nederland wil verduurzamen over de as van inkoop en met een inkoopvolume van 73 miljard euro per jaar kan de overheid veel impact realiseren. MVO Nederland ondersteunt nu de Categoriemanager Schoonmaak Rijk bij het ontwikkelen van een methodiek voor duurzaam specialistisch vloeronderhoud door de juiste specialisten aan tafel te krijgen.

MEER WETEN? We leggen je graag uit hoe jij kan profiteren van de kennis, het netwerk en de tools van MVO Nederland. Neem contact op en ontdek de duurzame kansen voor jouw bedrijf.

«

MVO NEDERLAND Nieuwekade 9, 3511 RV Utrecht E-mail contact@mvonederland.nl Telefoon 030 -230 5600

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

47


Zit uw bedrijfsarts ook zo ver weg? We komen graag bij u langs! De Arbodienst werkt landelijk en bij u op locatie. Hoe klein of hoe groot uw bedrijf ook is en hoeveel locaties u ook heeft. Dat geldt voor de spreekuren van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige onderzoeken, maar ook voor trainingen, risico inventarisaties, keuringen en onze andere dienstverlening. Hierdoor zijn er korte lijnen en is er persoonlijk contact, kunnen we direct op de werkvloer overleggen en is onze advisering altijd op maat gesneden en passend bij uw bedrijf. Wilt u met onze werkwijze kennismaken? Laat ons langskomen voor een kennismakingsgesprek. De Arbodienst 088 - 700 20 00 www.de-arbodienst.nl

Tango als metafoor Een goed arbo- en verzuimbeleid is als een Tango, samen werken aan iets moois, ieder in zijn eigen rol. De danspartners zijn vrij, maar ook door de dans verbonden om samen te werken aan complexe vraagstukken. De Arbodienst ziet u als de regisseur van de dans. U schakelt De Arbodienst in om de choreografie professioneel en deskundig vorm te geven. Wij gaan graag met uw bedrijf zo’n partnerschap aan, waarbij wij elk onze professionele passen zetten. Mogen wij deze dans van u?


DE ARBODIENST

Tekst en Fotografie: Dick Leseman

De Arbodienst is altijd dichtbij Veel ondernemers komen voor het eerst in aanraking met een arbodienst wanneer er (langdurig) verzuim is. Dat is jammer, want een arbodienst kan veel meer betekenen voor ondernemers. LANDELIJKE DEKKING MET EEN REGIONALE AANPAK De Arbodienst is met vijftig werknemers groot genoeg om ondernemers in heel Nederland daadkrachtig, adequaat en persoonlijk bij te staan bij hun arbo- en verzuimbeleid en werknemers bij een duurzame re-integratie. De Arbodienst is een gecertificeerde arbodienst met een landelijke dekking en een regionale aanpak. In elke provincie heeft De Arbodienst een team van deskundigen klaarstaan. Deze deskundigen kennen letterlijk de weg in de provincie en kunnen ook doorverwijzen naar de juiste partijen. Ze hebben korte lijnen met ziekenhuizen, behandelaars en re-integratiebedrijven.

SNELLE TERUGKEER NAAR WERK “Verzuim komt altijd ongelegen”, weet Nathalie de Haas, algemeen directeur van De Arbodienst. “De schade voor ondernemers kan erg oplopen. Gemiddeld verliezen MKBers zo’n tien procent van de loonsom aan de directe en indirecte verzuimkosten. Vooral bij kleine en middelgrote bedrijven zijn die kosten direct voelbaar en leiden soms zelfs tot een faillissement.” Wellicht hadden de hoge kosten bespaard kunnen worden als er eerder preventieve maatregelen waren genomen. De Arbodienst heeft een heel pakket aan aanvullende en preventieve diensten, maar als er toch sprake is van verzuim dan is De Arbodienst succesvol in het duurzaam re-integreren van arbeidsongeschikte werknemers. “Als we een melding krijgen van een zieke werknemer, bellen we eerst met de werkgever voor een intake. Wij vertellen wat er nu voor hem gaat spelen, waar hij op moet

letten en wat hij wel en niet moet doen”, legt Nathalie de Haas uit. “Wat moet en mag hij vragen aan de werknemer, hoe vaak neemt hij contact op, wat moet hij wel en niet accepteren van de werknemer. Daarna bepalen we in samenspraak of en welke interventies we gaan inzetten. Onze aanpak is altijd gericht op een snelle terugkeer naar werk.”

WIJ KOMEN NAAR U TOE! Belangrijk bij verzuim is deze kordate aanpak, maar evenzeer persoonlijk contact. De Arbodienst laat hun artsen op bezoek gaan bij de bedrijven. “Onze artsen, en dat is uniek, komen echt bij de klant binnen. Of je nu één, tien of tienduizend werknemers hebt, als een werknemer ziek is, komt de arts naar het bedrijf toe”, verklaart Nathalie de Haas. “De arts spreekt eerst met de manager of leidinggevende en hoort zijn of haar visie op de zaak. Dan heeft de arts een gesprek met de werknemer. Tot slot vindt er een afsluitend gesprek plaats met de manager, de werknemer en de arts. Dat zorgt voor korte communicatielijnen en alle neuzen staan meteen dezelfde kant op.” Dat is anders bij de grote arbodienstverleners. Bij deze partijen moet de verzuimende werknemer naar kantoor van die arbodienst komen. Het gevolg is dat de arts bevindingen van de werknemer voor waar aan moet nemen. “Onze artsen kijken bij een bedrijfsbezoek naar de cultuur, de werkplekken, de sfeer en dergelijke. De indruk die hij dan krijgt, helpt in onze ogen goed bij het snel oplossen van mogelijke oorzaken van verzuim. Ook wordt de terugkeerdrempel naar de werkvloer verlaagd door deze werkwijze.”

‘Verzuim komt altijd ongelegen’ VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN De Arbodienst is er alles aan gelegen om werknemers duurzaam inzetbaar te houden gedurende hun hele loopbaan. Vandaar dat het pakket aan preventieve maatregelen van belang is. Maar als een werknemer een werk/ privé disbalans heeft of tegen een burn-out aanzit, kan snelle psychische hulpverlening essentieel zijn. “Daarvoor hebben we vorig jaar De Preventiedienst opgericht”, zegt Nathalie de Haas met trots. “We kunnen binnen enkele dagen een interventie inzetten. Dat is uniek in de markt.” Bent u op zoek naar een arbodienst die ruime ervaring heeft met ondernemers wegwijs te maken in de wereld van arbodienstverlening? Bel De Arbodienst voor een vrijblijvende kennismaking.

«

DE ARBODIENST Rigastraat 4 1531 BV Wormer Telefoon 088 - 700 20 00 E-mail info@de-arbodienst.nl www.de-arbodienst.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016

49


ADVISEURS & ACCOUNTANTS 216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS

216: de nieuwe accountant De snelheid van de vooruitgang vraagt om een ‘nieuwe’ accountant. Vanuit haar drijfveer de MKB-ondernemer echt centraal te stellen, werkt 216 Adviseurs & Accountants (‘216’) aan een totaalconcept van klantbenadering. Niet het aanbieden van de traditionele accountancydiensten is de kern van dit concept, maar die diensten aanbieden waar de ondernemer echt mee verder komt. 216 ziet IT & Innovatie als drager van deze dienstenontwikkeling. Met deze visie, versterkt door een team van vaktechnisch sterke professionals die in staat zijn relaties te laten bloeien, is 216 nu al in staat de MKB-ondernemer verder te helpen. 216, een carve out van KPMG MKB, zoekt naar verdergaande mogelijkheden om de ondernemer nog beter te laten ondernemen en zaken te vereenvoudigen. 216 kent dan ook het concept van de ‘One-stop ondernemersshop’, waarbij zowel fysiek als virtueel diverse diensten samenkomen. Naast de meer traditionele diensten biedt en ontwikkelt zij adviesdiensten op het gebied van finance, notarieel, juridische dienstverlening en verzekeringen. De traditionele diensten worden daarbij opnieuw beoordeeld, ingericht en gewaardeerd: wat heeft de klant echt nodig en welke (financiële) waarde kun je hieraan koppelen? Het te hoog beprijzen van commodity diensten is binnen 216 dan ook uit den boze. Het real time inzicht geven in de ontwikkelingen van de klantorganisatie en het persoonlijk rendement, is de kern van haar gewenste dienstverlening. Niet periodiek rapporteren, maar 24/7 beschikbare up-to-date stuurinformatie. Marcel Bisschops, Voorzitter Dagelijks Bestuur: “Wij bieden een totaal-pakket aan dat wordt ontwikkeld vanuit de behoefte van

de ondernemer en niet vanuit de wenselijkheden van de professie. Door middel van klantpanels peilen wij behoeften en ontwikkelen wij samen met de klanten diensten. Door deze manier van dienstontwikkeling met een passend prijskaartje (‘value for money’) durf ik te stellen dat onze diensten beter aansluiten op klantbehoeften dan die van onze concullega’s.”

MENSEN, MARKTEN EN INNOVATIE 216 heeft een drietal pijlers benoemd als vehicle om haar strategie uit te rollen. Middels focus op Mensen, Markten en Innovatie werkt zij aan de organisatie van de toekomst. De organisatie heeft de Agile werkwijze omarmd en behoort tot de eerste financiële dienstenorganisaties ter wereld, die haar volledige organisatie conform Agile inricht. Marcel Bisschops: “Dit is een proces van zeker 2-5 jaar, maar wij zien de absolute noodzaak en meerwaarde van deze aanpak. Enkel door je klant centraal te stellen in al je doen en laten, het flexibel inrichten van je organisatie en het beleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de teams, kun je echt verder komen en daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren.” In 2017 zal 216 een aantal nieuwe diensten uitrollen. Met name de 216 Totaalbalans inclusief het 216 Financieringsplatform zijn diensten waarmee 216 de ondernemer,

en de mens achter de ondernemer verder gaat ondersteunen. De 216 Totaalbalans laat de traditionele bedrijfsbalans en de persoonlijke balans van de ondernemer in onderlinge samenhang en real time zien. Hierdoor kan de ondernemer voor het eerst echt sturen op zijn totale financiële positie. Met het 216 Financieringsplatform verbindt 216 actief financieringsvraag en –aanbod vanuit haar zogenaamde ‘digitale kluis’. Door het transparant en real time koppelen van met name de non-traditionele kredietverschaffers aan de MKB-ondernemer opent zij verdergaande mogelijkheden op het gebied van (stapel)financieringen. Door dit platform te koppelen aan professionals met verstand van zaken en hun uitgebreid netwerk, draagt 216 bij aan het financieren en revitaliseren van MKB Nederland.

ALTIJD DICHTBIJ Marcel Bisschops: “Met 150 medewerkers verdeeld over 13 kantoren zijn we altijd in de buurt. Bij voorkeur werken wij vanuit bedrijfsverzamelgebouwen. Hier vinden we synergie met andere bedrijven en vormen we met hen een community. We zijn allang niet enkel accountants meer, maar bedrijfsadviseurs in de volle breedte. 216 kun je ook zien als 21-6, 21 juni, het begin van de zomer... Een dienstverlener die zorgt voor een zonnige toekomst.”

«

216 ADVISEURS & ACCOUNTANTS bisschops.marcel@216.nl www.216.nl

50

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2016


PROJECTONTWIKKELING, SERIEMATIGE BOUW, ONDERHOUD OF RENOVATIE?

Bijsterhuizen 51-15, 6604 LX Wijchen Telefoon: 024 - 641 32 68 www.janoosterhoutontwikkeling.nl

Bijsterhuizen 51-15, 6604 LX Wijchen Telefoon: 024 - 641 32 68 www.janoosterhoutbv.nl


Onze professionele risicoscan Kent u de actuele risico’s die uw onderneming loopt? En sluit uw verzekeringspakket daar naadloos op aan? Zo niet, dan bent u waarschijnlijk over- of onderverzekerd – of beide. Wilt u besparen op verzekeringskosten én zeker weten dat u goed verzekerd bent?

Naar aanleiding van onze risicoanalyse krijgt u concrete aanbevelingen voor preventieve maatregelen en een kwalitatief hoogwaardig advies over verzekeringen, premies en voorwaarden. U verzekert precies de risico’s die voor úw bedrijf belangrijk zijn.

Bel dan met onze adviseurs voor een grondige risicoscan. Wij zorgen voor een inventarisatie bij u op locatie.

Daar kunt u blind op vertrouwen.

Voor de risicoscan maken wij gebruik van RAAT: een professionele tool die het verzekeringsadvies voor ondernemingen in een groot aantal branches voor MKB en groot-MKB ondersteunt.

De risicoscan ter waarde van € 775,wordt u gratis aangeboden door Flavius.

Flavus 1, 6541 LJ Nijmegen • t. [024] 642 19 11 • f. [024] 641 93 60 • e. info@flavius.nl • www.flavius.nl

Assurantiën • Hypotheken • Financial Planning • Employee Benefits • Financieringen • Pensioenen

Het Ondernemersbelang Nijmegen-Rivierenland 5-2016  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you