Page 1

NR. 5

2012

PEELLAND

‘Imago, zien en gehoord worden’

Automotive Facility Center ondersteunt campusbedrijven in communicatie en ICT

Succesvol in overnames!

••••••••••••••••

‘Gastvrijheidsbeleving’ inclusief wijnopleidingen & proeverijen

De NEN-norm is een uitgangspunt en geen eindpunt

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


=N>AE@ONA?DPòKJ@ANJAIEJCONA?DPòDQQNNA?DP

t%F1PPSUD$/%FVSOFt

VOOR AL UW PROBLEMEN MET DE OVERHEID

ÏÙÙÜÞ͚Í͖͖͒͘ÏßÜØÏ˾˝Р͔̙͙͖͕͙͚͕͚͔͒͑͗̚˾ËÎàÙÍËÞÏØÚÜËÕÞÓÔÕ̶ÞÒÏßØÏØ˛ØÖ ááá˛ÞÒÏßØÏØ˛ØÖ


Advies

Tekst: Mr. Michel Ambags

Nieuw! De Flex-BV, handig voor het MKB! De huidige besloten vennootschap bestaat al lang in het wetboek en in de praktijk; op grond van invloeden vanuit het Angelsaksische recht en de concurrentiestrijd tussen Nederlandse vennootschappen als rechtspersoon en Engelse vennootschappen heeft de Nederlandse wetgever de Flex-BV in het leven geroepen.

O

p 1 oktober jl. is de nieuwe wettelijke regeling in werking getreden en is dus voor alle BV’s, groot en klein, van belang. De naam Flex-BV geeft dat al aan, er is veel meer mogelijk dan voorheen, er is minder verplicht zoals bijvoorbeeld het minimum-kapitaal van € 18.000,-. Na statutenwijziging kunnen zelfs deze € 18.000,- terug naar de aandeelhouders. Waarom zou u uw huidige BV omzetten in een Flex-BV? Twee voorbeelden zijn, dat wanneer u gaat samenwerken of aan familie of anderen het bedrijf of een deel overdragen, de Flex-BV oplossingen kan bieden voor het moeilijke probleem van zeggenschap en economische belangen, die in de oude BV moeilijk oplosbaar waren. Zo bestaat er de mogelijkheid van het creëren van aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht, bijvoorbeeld voor niet-participerende kinderen na overdracht van het familiebedrijf van vader op zoon.

Daarmee is de gekunstelde oplossing van vroeger (de oprichting van een STAK (stichting administratiekantoor)) overbodig geworden. Maar ook bestaat de mogelijkheid om aan bepaalde aandelen juist extra bevoegdheden toe te kennen, zoals benoeming van het bestuur of van commissarissen. Dat kan van belang zijn bij een Flex-BV, die wordt opgericht om een samengaan/fusie te laten vergezellen van een zo flexibel mogelijke invulling van de leiding van het nieuwe bedrijf. En daarnaast bestaat thans de goede mogelijkheid om werknemers te belonen met – bijvoorbeeld – stemrechtloze aandelen. Daardoor worden zij wel mede economisch-eigenaar, dus meer bedrijfsbetrokken medewerker, zonder dat er meteen sprake is van een Poolse landdag op de aandeelhoudersvergadering. Kortom, redenen voor u om zich te bezinnen over de omzetting van een huidige BV naar een Flex-BV of na te denken over een oprichting van een nieuwe Flex-BV in het kader van bedrijfsoverdracht of fusie!

ambagsadvocaten Deurne De Poort 9c, 5751 CN Deurne T 0493 - 35 25 45 www.ambagsadvocaten.nl

Tekst: Mr. Drs. A.A.P.M. Theunen

“6 jaar cel voor fout advies aardbeving” Hier in Nederland? Gelukkig niet, het is een vonnis van de Rechtbank in de Italiaanse stad L’Aquila. De Rechtbank heeft 6 wetenschappers veroordeeld tot 6 jaar cel omdat zij in 2009 hadden gezegd dat er weinig gevaar was voor aardbevingen in L’Aquila. De regio werd enkele dagen later echter getroffen door een zware aardbeving. Daardoor stierven 309 mensen en raakten duizenden mensen dakloos.

K

an zo’n strafrechtelijke veroordeling ook hier in Nederland? Als dat het geval is zullen maar weinig mensen bereid zijn hun kennis en expertise in dienst te stellen van het algemeen belang door de overheid te adviseren. Ook in Nederland is de rechter eraan te pas gekomen om te oordelen of ambtenaren strafrechtelijk kunnen worden vervolgd voor fouten die zij hebben begaan. Het gaat hier over fouten die zijn gemaakt in de uitoefening van hun functie. De Nederlandse rechter is zeer terughoudend. In Nederland hebben we de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Uit eigen waarneming verkregen gegevens over geofysische feiten en omstandigheden stelt het KNMI beschikbaar. De medewerkers werken bij een agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (lees: KNMI). Het beschikbaar stellen van seismologische gegevens, waaronder afgeven van voorspellingen over aardbevingen, is dan ook een overheidstaak. Wil dat dan automatisch zeggen dat het foutief bijhouden van seismologische gegevens en het foutief voorspellen van een aardbeving strafrechtelijke immuniteit oplevert? Daar is de Hoge Raad aan te pas gekomen in de Pikmeerarresten. In het eerste Pikeerarrest d.d. 23 april 1996 overwoog de Hoge Raad dat een ambtenaar moet worden ontzien vanwege de functie die hij bekleedt. Als de KNMI medewerker een aardbeving foutief zou voorspellen, handelend als een ambtenaar in het algemeen belang, kan hij niet

strafrechtelijk worden vervolgd. De Hoge Raad bepaalde in het tweede Pikmeerarrest (van 6 januari 1998) dat bij overheidshandelen door een ambtenaar geen sprake kan zijn van strafrechtelijk handelen en bij bedrijfsmatig handelen wel. Dankzij de wettelijke basis en de plaats binnen de centrale overheid als onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (“agentschap”) kan gesteld worden dat het handelen van een ambtenaar met betrekking tot de KNMI-taken, lees het beschikbaar maken van KNMI-gegevens waaronder geofysische feiten (dus ook seismologische voorspellingen) een typische overheidstaak is. De ambtenaar geniet dan strafrechtelijk onaantastbaarheid. Een strafrechtelijke veroordeling tot 6 jaar voor een medewerker van het KNMI die een aardbeving verkeerd of niet voorspelt, zoals in Italië, zal zich dan ook in Nederland niet snel voordoen.

het ONDERNEMERS BELANG

01


het

Inhoud

ONDERNEMERS B E L A N G

Het Ondernemersbelang Peelland verschijnt vijf keer per jaar. Achtste jaargang, nummer 5, 2012

EEN COMBINATIE VAN TECHNOLOGIE EN TRADITIONEEL NETWERKEN

OPLAGE 5.000 exemplaren

De evolutie van het internet en vooral de opkomst van de social media zijn de wereld van reclame en communicatie ingrijpend aan het beïnvloeden. Ondernemers krijgen soms de indruk dat hun virtuele aanwezigheid belangrijker is geworden dan hun reële en dat de traditionele reclame- en communicatiemiddelen sterk aan effectiviteit hebben ingeboet. In werkelijkheid vormen social media vooral een aanvulling op het bestaande pallet en komen ze, ironisch genoeg, pas optimaal tot hun recht in combinatie met een fysieke kennismaking.

COVERFOTO Hans van Asch UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers BV Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@novema.nl www.ondernemersbelang.nl EINDREDACTIE Novema Grootegast Harry Guikema h.guikema@ondernemersbelang.nl T 0594 - 51 03 03

08

AUTOMOTIVE FACILITY CENTER ONDERSTEUNT CAMPUSBEDRIJVEN IN COMMUNICATIE EN ICT

10

BLADMANAGER Novema Helmond Danny Jansen T 0492 - 82 01 57 d.jansen@novema.nl

VAN MONTFORT & VAN DIJCK BEDRIJF ADVIES BUREAU ÉN ACCORDE ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS SUCCESVOL IN OVERNAMES!

WEBSITE www.ondernemersbelang.nl VORMGEVING VDS Vormgeving!, Drachten DRUK Scholma Druk, Bedum AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE Guy Ackermans Hans van Asch Hubertine van den Biggelaar Blinkfotografie Jack van Eekelen Hugo Fermont Jerry Helmers (Crown Media) Loes van der Hoeven Jeroen Kuypers IngerMarlies Leeuwenburgh Marco Magielse Jelmer van Nimwegen Henk Roede (strip) Hieke Stek Heidi Wils André Vermeulen Adreswijzigingen, verandering van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld svp ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon. ISSN 1875 – 3825 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

De automotivebranche verovert in de hoogste versnelling de gemeente Helmond en omgeving. Vanzelfsprekend is de komst van de Automotive Campus daarvoor een belangrijke injectiemotor. De Automotive Campus zet de toon in het ontwikkelen en testen van nieuwe systemen binnen de automobiel industrie. Deze toon klonk Verhagen Grafische Media als muziek in de oren. “Als co-piloot willen we samen met de campusbedrijven de toekomst tegemoet rijden”, vertelt directeur Arjan Verhagen. “Zij zorgen voor de innovaties, wij ondersteunen met oplossingen voor communicatie en ICT.”

19

Wie zijn bedrijf verkoopt wil zo min mogelijk gedoe. Maar de verkoper wil ook zekerheid. Over het eigen inkomen, natuurlijk over het pensioen, maar ook over de toekomst van het personeel. Het veelal eigenhandig opgebouwde bedrijf moet uiteindelijk wel wat opleveren. Een goed voorbereide bedrijfsoverdracht werpt vruchten af voor de verkoper en betekent veelal een verantwoorde investering voor de koper.

‘GASTVRIJHEIDSBELEVING’ INCLUSIEF WIJNOPLEIDINGEN EN PROEVERIJEN

23

Als het om de zogenaamde ‘gastvrijheidsindustrie’ gaat is er, voor wat de horeca betreft, werk aan de winkel. Vaak laat het niveau van de bediening te wensen over. Kennis, sociale vaardigheden en inlevingsvermogen zijn een paar belangrijke eigenschappen die een gastheer of gastvrouw dient te bezitten. Voor horecaondernemers betekent goed opgeleid personeel een verhoging van de omzet. Investeren in goede mensen is dus een must.

Dirk Zeur - de directeur Dus u eist als supermarktketen 2% extra korting op uw bestelling van onze Zeur-chips?! Precies.

Nou, dan eet ik het allemaal nog liever zelf op!!

Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nl Oké, dit gaat lukken…


Column ■

En verder

Overwerk verboden

01

‘6 jaar voor fout advies aardbeving’

Japan heeft 127 miljoen inwoners. Ongeveer de helft

04

Nieuws

06

Bedrijfsprofiel: De Ster Schoonmaak breidt uit met new business

07

EPM HD plasmasnijtafels sneller én preciezer in snijden van metalen

grijzing van de bevolking enorm toe. Hier aan de Noord-

15

Business Night bij Pesos in Asten

zee is één op de drie landgenoten ouder dan 50 jaar.

17

Unieke bundeling van kennis en ervaring bij Echtscheiding Plus

20

“Bedrijfsoverdracht slaagt alleen bij goed samenspel”

vrouwen in de vruchtbare jaren afneemt. En door de

21

Flex BV biedt kansen en bedreigingen

economische malaise, die nu z’n vijfde jaar ingaat.

22

Fiscaal voordelig uw bedrijf overdragen

24

Ondernemerspanel: Bent u voldoende voorbereid op de komst

andere oorzaak. Daar worden steeds minder kinderen

van de Flex BV?

geboren omdat de jongere generaties geen zin meer

25

Van B.V. naar eenmanszaak of v.o.f. Minder belasting, minder kosten!

hebben in seks. Dat lijkt onvoorstelbaar, maar het is de

26

Ronde Tafel Gesprek: Flex BV

28

“De rol van makelaar zien we steeds meer als die van adviseur”

heeft een baan of werkt als zelfstandig ondernemer. De andere helft is nog te jong om te werken of inmiddels te oud. Evenals in Nederland neemt de zogenoemde ver-

In Japan is het nog ’erger’. Ook worden steeds minder kinderen geboren. Bij ons komt dat doordat het aantal

In Japan, land van de rijzende zon, heerst een geheel

officiële lezing van de Japanse regering, die een Nationaal Bureau voor Familieplanning heeft ingesteld. Bijna de helft van de getrouwde stellen tussen 25 en 40 jaar doet het nooit met elkaar. Te druk, te moe. Het is werknemers onder de 35 jaar nu verboden om

In het hartkatern

’s avonds over te werken. Werkgevers die hier de hand mee lichten, krijgen hoge boetes. De gedachte van de Japanse hoogmogendheden is kennelijk dat jonge

De norm is een uitgangspunt en geen eindpunt De NEN-norm heeft geen kracht van wet maar is de voorbije eeuw wel diep verankerd geraakt in ons bewustzijn. Als een product aan deze norm voldoet, biedt het de gebruiker een basisgarantie van veiligheid. NEN-normen lijken van bovenaf opgelegd maar komen in feite met verrassend veel inspraak vanuit de markt tot stand. NEN-normen bestaan er voor nagenoeg alle producten. Volgens Stephanie Jansen, consultant bij NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut), is een norm een uitgangspunt en geen eindpunt als het op veiligheid aankomt.

- Milieu Systemen Tiel - Biopark Terneuzen investeert in een mooie groene toekomst - Het OSB-keurmerk is er ook voor u - Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders - Ondernemers vaak stomverbaasd over besparingsmogelijkheden mobiele telefonie!

stellen alleen ’s avonds na het werk tot de geslachtsdaad (kunnen) komen. ’s Ochtends en in het weekeinde voeren zij andere activiteiten uit, lijkt de Japanse Staat te redeneren. Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat de welvaart op termijn daalt als het aantal werkenden afneemt. Daar stevent Nederland uiteindelijk ook op af en dat proces is al begonnen. Crisis of geen crisis, minder werknemers betekent lagere productie, minder omzet enzovoort. De overheid heeft geen plannen om het tij te keren. De Japanse fabrikant van computerspelletjes Namco Bandai voorziet op lange termijn grote problemen met personeelsvoorziening en biedt medewerkers 2.000 euro voor het eerste kind, nog eens 2.000 voor het tweede en wie de smaak te pakken heeft en een derde baby aan het levenslicht toevertrouwt, ziet de bonus naar 18.000 euro stijgen.

SMS als Smart Money System Spryng is het type bedrijf dat politici graag als voorbeeld nemen voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Spryng is opgericht door Alexander Wanders en Marc Rottinghuis die met hun dienst grotere organisaties in staat hebben gesteld hun efficiency aanzienlijk te verhogen. Met SMS als communicatiemiddel waarvan de attentiewaarde onverminderd hoog is gebleven en bijzonder geschikt is gebleken om klanten aan hun afspraken of betalingen te herinneren.

Ieder volgend kindje levert nog eens 18.000 euro op. Dit stimuleringsprogramma kan in Nederland voor een doorbraak zorgen. Als ieder stel een babybonus van 18.000 euro toucheert, is de calculerende Hollandse volksaard er als de kippen bij om de ‘ontgroening’ effectief om zeep te helpen. Daarvoor hoef je in Nederland overwerk niet te verbieden. André Vermeulen info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws

Wie heeft Het Leukste Kantoor van Nederland? De online verkiezing van ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’ zal antwoord geven op deze vraag. Alle kantoren in Nederland, van ZZP’er tot multinational en álles daar tussenin, kunnen zich nu aanmelden op website www.hetleukstekantoor.nl. De kandidaten moeten laten zien wat hun kantoor een goede, bijzondere en vooral inspirerende werkplek maakt, zodat zij iedere dag fluitend naar hun werk gaan en met passie hun vak kunnen uitoefenen. Op 1 mei 2013 wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens een grootst opgezette finaledag in attractiepark Toverland. Elk kantoor, iedere ondernemer in Nederland - hoe klein of groot ook - kan meestrijden om de titel. “Op deze manier willen wij in tijden van crisis een leuk signaal afgeven en positieve aandacht genereren voor de wereld van de kantoortuinen”, vertelt Igor Soons, directeur/ eigenaar van KantoorArtikelen.nl uit Hoensbroek, die de verkiezing samen met BusinessXFactor.nl initieert. “Er is eigenlijk geen enkele drempel waarom iemand

niet mee kan doen. Wij rekenen er dan ook op dat nog veel trotse en gepassioneerde ondernemers en afdelingscollega’s zich inschrijven om hun kantoor op de site hetleukstekantoor.nl in het zonnetje te zetten.” De kandidaten hoeven alleen maar te laten zien wat hun kantoor een goede, bijzondere en vooral inspirerende werkplek maakt, waardoor zij iedere dag met veel plezier naar hun werk gaan. “Meedoen is winnen”, aldus Soons.

SecuVak in Evenementenhal Venray Op 13, 14 en 15 november vindt in Evenementenhal Venray de eerste editie van de vakbeurs SecuVak plaats. Met SecuVak springt Evenementenhal in op de vraag vanuit de markt naar een vakbeurs binnen de veiligheids- en beveiligingsbranche volgens de succesvolle Full-Service formule.Gedurende drie dagen worden fabrikanten, importeurs en dienstverlenende en branchegerelateerde bedrijven in de gelegenheid gesteld om zich te presenteren aan het doelgerichte publiek. Er is volop de mogelijkheid om onderscheidend vermogen te tonen, bestaande relaties te onderhouden en nieuwe relaties aan te gaan. Dit alles op een persoonlijke en gastvrije wijze.  In samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB), Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde

(PHOV) en het Kenniscentrum Integrale Veiligheid (KCIV) wordt er gedurende de beursdagen extra aandacht geschonken aan brandveiligheid, arbeidsveiligheid en criminaliteit. Door middel van lezingen, workshops en seminars brengen zij actuele onderwerpen onder de aandacht. Dit alles in het congrescentrum die in verbinding staat met de beursvloer. Het kennisprogramma is vrij te bezoeken voor bezoekers aan de SecuVak. Meer informatie: www.evenementenhal.nl

Campagne voeren Op 24 september jl. zijn de stembussen geopend en er wordt al heftig gestreden om de titel ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’. De kandidaten moeten als eerste opdracht actief campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Social media als Facebook, Twitter en LinkedIn zijn hiervoor uiteraard perfecte instrumenten. Na de eerste stemronde krijgen alle deelnemers op 7 januari 2013 een opdracht te vervullen (die blijft tot die

tijd geheim). Hiermee kunnen zij van 14 januari t/m 31 maart 2013 bonusstemmen verzamelen. De finale De grote finale vindt plaats op 1 mei 2013 in Toverland. Medio april worden de finalisten bekend gemaakt. Zij moeten een derde en laatste opdracht uitvoeren tijdens het finaleevent. De vakjury maakt daarna in Toverland bekend welk kantoor zich een jaar lang ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’ mag noemen. Behalve de eeuwige roem zijn er natuurlijk volop interessante en leuke prijzen te winnen.   Alle informatie over ‘Het Leukste Kantoor van Nederland’ is te vinden op: www.hetleukstekantoor.nl Facebook http://www.facebook.com/ Hetleukstekantoor Twitter @leukstekantoor, #leukstekantoor

Uw Groenwens wordt werkelijkheid!

Het creëren van een goed ontwerp is vakwerk waarbij vakmanschap onmisbaar is. Groenwens verzorgt complete tuinontwerpen en inrichtingsplannen die aansluiten bij de wensen en ideeën van de klant. Of het nu gaat om een particuliere tuin, bedrijfstuin of (her)inrichting van de openbare ruimte, Groenwens pakt het professioneel aan en maakt groenwensen werkelijkheid!

Vraag nu uw gratis Shell Card aan voor administratief gemak en meer inzicht in uw brandstofkosten www.euroshell.nl/shellcard

Vanuit verschillende visies wordt een creatief, tijdloos en duurzaam ontwerp met een duidelijke belijning gemaakt. Het ontwerp moet passen bij de architectuur van het gebouw en zijn directe omgeving. Het is de uitdaging om een evenwichtige en harmonieuze sfeer te bereiken, zowel qua kleur als qua vorm, gedurende alle seizoenen! De ontwerpen van Groenwens vallen op door hun ruimtelijk spannende indeling en functionaliteit. Groenwens is een jong en veelzijdig bedrijf met de nodige jaren ervaring op het ontwerpgebied. Wij staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en persoonlijk contact. We nodigen u graag uit om onze referenties te bekijken op de website www.groenwens.nl.

SHELL

NOBIS ASTEN

VOOR EEN SNELLE EN VOLLEDIGE STOP geen wachttijden, 10 highspeed 130 ltr. dieselpompen met AdBlue, schone pompen, nette toiletten en vriendelijk personeel SHELL NOBIS | NOBISWEG 3 | ASTEN | WWW.SHELL-PEELLAND.NL

04

het ONDERNEMERS BELANG

WWW.SHELL.NL


vlnr: Annemieke Broos, Jan MĂźller, Mark van den Heuvel, Sarah Carpenter, Wilco Boymanns, Sjoerd Aldenzee en Ron Althuizen. Inzet: Miranda van Bussel

Bijna 100 deelnemers op ADS Bedrijvenbeurs in Ommel De drie ondernemersverenigingen Asten, Deurne, Someren organiseren voor de tweede keer de ADS Bedrijvenbeurs. Deze regionale Businessto-Business beurs wordt wederom gehouden bij Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer te Ommel. Het thema van de ADS Bedrijvenbeurs is ONLINE MEETS OFFLINE. In samenwerking met de KvK konden alle deelnemers een workshop social media volgen. Na het online gedeelte in de voorbereiding, is het op 16, 17 en 18 november tijd voor de offline ontmoetingen op de beursvloer. Ruim 90 deelnemers zullen zich

presenteren tijdens deze beurs. Daarnaast zijn er tal van interessante beursactiviteiten zoals het beurscafĂŠ. Kortom de ADS Bedrijvenbeurs is het platform voor ondernemers uit de regio om te netwerken en nieuwe relaties op te doen met ondernemers uit Asten, Deurne en Someren. Meer informatie: www.adsbeurs.nl.

BKL Engineering B.V. opent op 22 november nieuw gebouw in Nuenen

BKL Engineering is een hoogwaardige technologiespecialist in tooling voor hijs-en hefsystemen. Het bedrijf voert hiervoor ontwikkeling, fabricage, reparatie, onderhoud,

inspectie en certificering uit. BKL heeft de afgelopen 29 jaar een enorme track record opgebouwd in de ontwikkeling en fabricage van mechatronische systemen. Multidisciplinaire teams ontwikkelen en bouwen deze systemen voor wereldwijd opererende OEM-ers. Voor inspecties van hijs- en hefmiddelen neemt BKL de volledige CE- verantwoordelijkheid op zich.   Inspecties worden uitgevoerd conform de ISO 17020 norm onder

toezicht van de Raad voor Accreditatie.    BKL is een belangrijke partner in Brainport Industries. Klanten zijn ondermeer grote OEM-ers zoals ASML, DAF, FEI Company en Philips.   Uitbreiding in nieuw gebouw BKL wil met dit nieuwe pand (20-25% groei per jaar in de laatste vijf jaar) haar ambities, toekomstgerichte klantenaanpak en ontwik-

keling i.s.m. haar klanten verder uitbreiden. Het nieuwe pand biedt met een verdubbeling van het werkoppervlak naar 3500 m2 een hoge uitbreidingcapaciteit voor assemblage en productievolume. Grote aanwinst daarbij is een nieuwe cleanroom ISO klasse 7 van 100 m2, waarmee de hijs- en hefwerktuigen in een schone ruimte geassembleerd en getest kunnen worden, geheel naar wens van de klant. www.bkl.nl

5000 m2 KWALITEITSMEUBELEN uit diverse FAILLIETE LUXE WOONBOULEVARDS ILKKLUIHURZ[LSSLUKYLZZVPYZ]P[YPULRHZ[LURHZ[LULL[RHTLY[HMLSZ[]TL\ILSZZ[VLSLUYLSH_MH\[L\PSZ

^^^TL\ILSV\[SL[HZ[LUUS4L\ILS6\[SL[(Z[LU7YPUZ)LYUOHYKZ[YHH[.)(:;,5  6WLUPUNZ[PQKLU!4HHUKHN]HU[V[\\YKPUZKHN[TaH[LYKHN]HU\\Y[V[\\Y]YPQKHNRVVWH]VUK\\Y

het ONDERNEMERS BELANG

05


Profiel adresgegevens: telefoonnummer: mailadres: website:

Schootense Loop 6 0492 - 55 26 66 info@desterschoonmaak.nl www.desterschoonmaak.nl

Het ondernemersprofiel is een rubriek met korte vragen en vooral korte, krachtige antwoorden.

Ik ben Jan Sterken, eigenaar De Ster Schoonmaakbedrijf te Helmond. De Ster Schoonmaakbedrijf bestaat reeds sinds 1965, is een all-round schoonmaakbedrijf werkzaam in de regio Helmond en biedt een breed scala van diensten, zoals het schoonhouden van bedrijfs- en kantoorgebouwen en zorgcentra, glas- en gevelreiniging, vloerspecialismen alsmede het geven van een totale invulling van bedrijfskantines etc.Sinds dit jaar is De Ster uitgebreid met een nieuwe business unit “De Ster Products” voor de levering van totale sanitairhygiëne. Onze filosofie is: “Wij doen wat we beloven.”

Bent u getrouwd? Hebt u kinderen? Ik ben al 37 jaar getrouwd met Gonnie en samen hebben wij onze zoon Johan, schoondochter Ingrid en onze kleinzoon Daan. Wat was uw eerste (bij)baantje? Eerste bijbaantje was bij een tuinder. Wat voor werk zou u willen doen als u dit bedrijf niet had? In elk geval iets in de handel. Wat vindt u het mooiste van uw vak? Het omgaan met mensen. Heeft u nevenfuncties of doet u vrijwilligerswerk? Neen.

Hoe ontspant u zich? Me vermaken met mijn kleinzoon en op zondagmiddag toeren. Wat vindt u van het zakelijk klimaat in uw vestigingsplaats? Daar is niets mis mee, alleen zou de gemeente bij aanbestedingen meer aan de Helmondse bedrijven mogen gunnen. Wat is de grootste ramp die in uw bedrijf kan gebeuren? Dat niemand meer een schoon gebouw wil. Wat zou u in Nederland als eerste veranderen als u één dag ministerpresident zou zijn? Het UWV eens grondig reorganiseren.

Voor welke ondernemer heeft u veel bewondering? Ik had veel bewondering voor Gerard van der Heide van Van der Heide Techniek. Wat zijn uw ambities? Het bedrijf verder professionaliseren en gecontroleerd laten doorgroeien. Wat irriteert u het meest als ondernemer? Mensen die hun afspraken niet nakomen. Wat is uw sterkste punt als ondernemer? Oprechtheid want eerlijk duurt het langst. En mijn doelen nastreven. Van wie heeft u het meest geleerd? Van mijn vader. Wat is de beste plek om te wonen? Overal waar men zich thuis voelt. Wat is voor u het mooiste moment van de week? Op zaterdag met het hele gezin samen eten. Altijd willen doen, nog niet gedaan. Misschien een leuk optrekje aan de rand van het buitengebied. Welk ander (vak)blad leest u? Service management en professioneel schoonmaken. Aan wie of aan welk goed doel zou u een ton willen schenken? Een ton zou ik niemand schenken. Welke andere ondernemer in de regio kunt u van harte aanbevelen? Elke ondernemer die correct zijn afspraken nakomt.

06

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst & fotografie Creatief Bureau Hieke Stek

Martien Welten Metaaltechniek BV gaat verhuizen van Liessel naar Beringe om nieuwe ontwikkelingen ruimte te geven. De metaaltak die sinds 1999 de peiler van zijn bedrijf is, breidt Martien uit met een nieuwe tak: machinebouw voor de metaal– en agrosector. Na een ontwikkelingsproces van twee jaar is nu de tijd rijp om de EPM HD plasmasnijtafels - die metalen platen, buizen en kokers kan bewerken - in de markt te zetten. De drie snijmachines hebben een hoogwaardige kwaliteit, zijn sneller en snijden de metalen met nóg meer precisie, waardoor klanten een hogere productie kunnen genereren. Van de innovatieve mobiele mestverwerker die Martien Welten Metaaltechniek BV ontwikkelde zijn inmiddels 13 exemplaren verkocht.

EPM, sneller én preciezer! A

ls gebruiker en toeleverancier van de HD plasmasnijtafels kwam Martien allerlei zaken tegen die beter konden. “Sneller, efficiënter, meer ergonomisch, nauwkeuriger, betrouwbaarder en onderhoudsvriendelijker. Ik heb machines ontwikkeld met sterkere motoren, die dubbel worden aangedreven. Ik heb gekozen om de slimmere besturingssystemen in een vrijstaande kast te bouwen om storingen in de elektronica door trillingen van de machine uit te sluiten. Daarnaast is het in een praktische kast gebouwd, die opbergruimte biedt voor gereedschappen, snijpitten en toetsenbord. De machines zijn ergonomisch omdat het snijbed door de compacte bouw goed bereikbaar is voor de operator. Onder de machines zijn verrijdbare lades gebouwd waarin kleine producten en het afval opgevangen worden. Door een goede afscherming van bedrading en techniek kunnen vuil en vonken het snijproces niet meer verstoren, waardoor ook veiligheid en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn,” legt hij uit.

Onze monteurs hebben on-line toegang tot een database waarin alle gegevens van de klant én de machine in staan. Zo kan hij adequaat eventuele problemen oplossen.” “Ik geloof in samenwerking!”

De machines zijn qua afmeting en uitvoering volgens de wensen van de klant gebouwd. “Uit ervaring weet ik hoe belangrijk een eerlijk advies is. De behoefte van de klant vertalen naar een snijmachine die bij het bedrijf past, dát is belangrijk. Wij zijn niet zomaar een verkoop doorgeefluik, maar hebben hart voor de metaal– en agrosector. Vanuit dat hart zijn de machines ontwikkeld. Natuurlijk met als doel een hogere productie te genereren, maar wel met een betrouwbare machine. Daar hoort ook een perfecte service en onderhoud bij.

Aan de bron van alle ontwikkelingen staat een unieke samenwerking met Thermal Dynamics, producent van de HD Plasmatechniek. “De verhuizing van ons bedrijf maakt het mogelijk dat zij nu bij mij in het pand een demo– en trainingscentrum hebben. We versterken elkaar op allerlei fronten. Onze samenwerking biedt tevens beide partijen kansen om de markt te bedienen en klanten de support te bieden die nodig is.” Een ander succes is de mobiele mestverwerker die door Martien Welten Metaaltechniek BV in samenwerking met Pieralisi Decanteer-

centrifuges is gebouwd en ontwikkeld. Vanuit zijn agrarische achtergrond is deze innovatie geboren. “Techniek vind ik boeiend, omdat het altijd in beweging is. Het is de kunst om out-of-the-box te kunnen denken en de techniek van morgen al in te bouwen in machines die vandaag mijn werkplaats verlaten.”

Martien Welten Metaaltechniek BV Biesen 2 5986 PC Beringe T 0493 - 34 18 17 info@epm-automation.com www.epm-automation.com info@welten-metaaltechniek.nl www.welten-metaaltechniek.nl

het ONDERNEMERS BELANG

07


Rondetafelgesprek

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Hans van Asch

De evolutie van het internet en vooral de opkomst van de social media zijn de wereld van reclame en communicatie ingrijpend aan het beïnvloeden. Ondernemers krijgen soms de indruk dat hun virtuele aanwezigheid belangrijker is geworden dan hun reële en dat de traditionele reclame- en communicatiemiddelen sterk aan effectiviteit hebben ingeboet. In werkelijkheid vormen social media vooral een aanvulling op het bestaande pallet en komen ze, ironisch genoeg, pas optimaal tot hun recht in combinatie met een fysieke kennismaking.

Bedrijfscommunicatie in het internettijdperk:

een combinatie van technologie H

et Ondernemersbelang vroeg een zevental specialisten uit de regio hun gedachten te laten gaan over de vraag hoe de ondernemer in het MKB tegenwoordig optimaal kan communiceren met klanten en prospects. Ze kwamen daarvoor samen in restaurant Pesos in Asten en discussieerden onder het genot van een ouderwets hapje en drankje en met de smartphones uit. Wees selectief

Angelique van de Ven, van het creative agency Two & More in Eindhoven, gaf aan dat de kleine en middelgrote ondernemers weliswaar open staan voor nieuwe ontwikkelingen maar er ook wat huiverig voor zijn. “Neem het gebruik van bijvoorbeeld een QR-code op de bedrijfswagen, zodat de passant die deze code onderweg met zijn smartphone inscant gelijk op de site van het bedrijf kan komen. Zo’n technologie vindt men interessant, maar ze moet wel eerst goed worden uitgelegd voor er wordt overwogen ze zelf toe te passen. Dat doen wij graag, maar we gaan zo’n techniek zeker niet opdringen. De impact van zo’n nieuwe

08

het ONDERNEMERS BELANG

ontwikkeling kan bovendien ook worden overschat. De QR-code, om hetzelfde voorbeeld te gebruiken, rukt maar langzaam op.” Tanja Thonies, van Lowkey Webdesign in Helmond, wijst op het gevaar van halfslachtigheid. “Ondernemers maken makkelijk een account aan, maar doen daar dan vervolgens weinig of niets mee. Wie eenmaal een twitteraccount of facebookpagina heeft moet die wel bijhouden en zo een virtueel netwerk opbouwen. Als je daar geen tijd of moeite in wilt steken doe je het beter helemaal niet.” Brigitte de Bont, van grafisch ontwerpbureau Bontjes’ oog voor detail, in Maarheze, waarschuwt voor overkill in communicatie. “Weet wat je wilt en wees dus selectief in wat je doet.” Attentiewaarde

Wees ook selectief in het terugschroeven van activiteiten met oude media. “In de jaren negentig werd nog de ondergang van huisaan-bladen en reclamefolders voorspeld, nu zijn juist dit de kranten en folders waar nog groei in zit,” aldus Arjan Verhagen, directeur van Verhagen Grafische Media in Veldhoven. “Je ziet ook een veel hogere respons bij


papieren Direct Mail dan bij e-mailmarketing. Waarom? Waarschijnlijk omdat mensen toch graag iets tastbaars in handen hebben, namelijk papier. Dat verklaart ook waarom de ‘ ouderwetse’ bedrijfsfolder aan een comeback bezig is. Je kunt geïnteresseerden wel verwijzen naar een website, maar een brochure heeft nu eenmaal meer body en dus meer attentiewaarde en je laat iets achter. Het is met andere woorden belangrijk te weten wanneer je welk middel moet inzetten. E-mail werkt bijvoorbeeld het beste bij bestaande klanten, zo is aangetoond. Een bericht van een bedrijf dat je niet kent beschouw je nu eenmaal al snel als spam en bekijk je dus niet eens.” Vindbaar zijn

Edwin van der Wallen, van Mind On Wine in Deurne, beschouwt social media en andere internetactiviteiten enkel als zinvol wanneer ze worden gekaderd in fysieke activiteiten. “Een persoonlijke kennis-making lijkt mij een basisvoorwaarde. Wanneer ga je iemand volgen op Twitter of Facebook? Wanneer je de ondernemer of het bedrijf al kent. Vindbaar zijn op internet mag belangrijk zijn, maar wanneer ik eender welk bedrijf zoek tref ik zelfs in een kleine regio vaak al twintig verschillende ondernemingen

aan in dezelfde sector. Dan zal de keuze toch vaak vallen op een bedrijf dat je al bekend is. Daarom geloof ik dat traditionele methoden van reclamemaken effectiever kunnen zijn. Ik herinner me bijvoorbeeld een enorme roomsoes op het dak van een bakkerij in Venlo. Daar kwam zoveel verkeer langs dat iedereen dat icoon wel kende en dus de associatie met het bedrijf gemaakt had. Facebook is een mooi instrument, maar een rondje handen geven en visitekaartjes uitwisselen op een netwerkborrel kan veel meer opleveren.” Arjan Verhagen beaamt dit, maar geeft ook een tegenvoorbeeld van de kracht van Google. “Wij hebben zes maanden terug een reprobedrijf overgenomen op de Automotive Campus in Helmond. Via het internet kregen we een aanvraag van een bedrijf uit Amstelveen dat ons had gevonden en gekozen vanwege onze fysieke aanwezigheid op deze campus. Vindbaarheid via zoekmachines kan dus ook voor aangename verrassingen zorgen.” Alles organiseren via facebook

Het succesvol combineren van oude en nieuwe media is precies wat Johan en Joyce van den Burg, van Pesos eten en drinken in Asten, hebben gedaan om een nieuwe

en traditioneel netwerken businessclub van de grond te tillen. “Wij merkten dat er in Asten behoefte was aan een club waarin informeel netwerken en van elkaar leren centraal stond. Die club fungeert als aanvulling op de bestaande businessclub waar het voor de starters en jongere ondernemers toch moeilijker is hun weg te vinden tussen de grote, gevestigde namen. De bijeenkomsten vinden maandelijks in ons restaurant plaats, waarbij we makkelijk een groot aantal ondernemers binnenkrijgen. Dat succes hebben we grotendeels aan facebook te danken. Natuurlijk wordt er in Asten wel gepraat over de nieuwe businessclub, en trekt dat ondernemers naar onze facebookpagina, maar voor het organiseren van de avonden maken we uitsluitend gebruik van dit medium en versturen we geen papieren uitnodigingen of folders. Facebook is dus effectief én kostenbesparend.” Imagoschade beperken of voorkomen

Er is nog een reden om selectief en zorgvuldig te zijn met de communicatie via het internet. Bedrijven worden er niet alleen populairder maar ook kwetsbaarder door. Dat geldt met name voor de horeca. “Reviews kunnen lovend of kritisch zijn, maar

het ONDERNEMERS BELANG

09


Rondetafelgesprek en wensen. “Klein is bovendien een relatief begrip,” vindt Brigitte de Bont. “Het gaat om het netwerk van andere specialisten dat je om je heen hebt gebouwd. In mijn geval werk ik weliswaar als ZZP’er, maar heb ik wel veel ervaring opgedaan bij grotere bureaus en uit die tijd nog altijd veel contacten overgehouden aan wie ik deelopdrachten kan uitbesteden. Daardoor kan ook een klein, zelfstandig bureau als het mijne een opdrachtgever het hele pakket aanbieden.” Onderschat nooit de gunfactor

Volgens Angelique van de Ven is het uiteindelijk een kwestie van vertrouwen. “Klanten vragen ons soms of we ook andere communicatieaspecten voor hen kunnen organiseren. Ook dat kan. En waarom vragen ze dat? Omdat ze hebben ondervonden dat een klein bureau hun communicatie precies zo kan vormgeven als ze het eigenlijk zouden willen. Bepaalde bedrijven doen zelfs liever zaken met tal van kleinere bureaus in plaats van één groot, juist om die reden.” Daarmee blijkt weer hoe groot de menselijke factor blijft, ook, of misschien wel juist in deze tijd van massale, virtuele netwerken, waarin iedere potentiële klant

ook objectief of oneerlijk,” zegt Yvonne van den Burg. “Wij hebben bijvoorbeeld last gehad van een recensie waarin stond dat onze magnetron waarin de babyvoeding kon worden opgewarmd onhygiënisch werd genoemd. Wij hebben helemaal geen magnetron staan, maar zie zo’n review maar eens verwijderd te krijgen.” Het beperken of voorkomen van imagoschade is een argument temeer om te kiezen voor een regionale leverancier van diensten op het gebied van communicatie. “Local webdesign betekent dat de dienstverlener kan meegaan in het netwerk dat je al om je bedrijf hebt heen gebouwd,” zegt Tanja Thonies. “Een webbouwer uit de regio kan beter meedenken in het hele proces, van het ontwerpen tot het bijhouden en promoten, en de website precies laten aansluiten bij de uitstraling die de ondernemer er aan wil geven. Natuurlijk kun je ook kiezen voor een geprefabriceerd ontwerp, maar de websites van bijvoorbeeld Wordpress haal je er als bezoeker direct uit. Ze verlenen weinig of geen persoonlijkheid aan de site, en dat terwijl local webdesign echt niet duur hoeft te zijn.” Toegespitst advies

Een kleiner bureau uit de eigen regio is bovendien in staat advies op maat te geven. In een persoonlijk gesprek van communicatiespecialist tot ondernemer kan de eerste de laatste adviseren over zijn internetstrategie, niet in vage en algemene termen maar gedetailleerd en toegespitst op zijn situatie

10

het ONDERNEMERS BELANG

direct gebombardeerd kan worden tot een ‘vriend’, een ‘volger’ of zelfs maar een ‘leuk vinder’. “Onderschat nooit de gunfactor,” vindt Edwin van der Wallen. “Je virtuele netwerk kan nog zo omvangrijk zijn, mensen moeten je de hand hebben geschud en in de ogen gekeken voor ze je de handel gunnen.” Niet zonder strategie

Social media en websites kunnen drempels verlagen, maar nooit volledig doen verdwijnen. Het is goed als bedrijven actief worden op allerlei internetfora, maar niet als ze dat zonder een goed uitgedachte strategie doen. Het is evenmin raadzaam alle kaarten op het internet te zetten en de traditionele (ook wel wat denigrerend ‘oude’) media te verwaarlozen. En het is al evenmin aanbevelenswaardig als ondernemer achter de pc te blijven zitten en nauwelijks nog fysiek naar buiten te treden. De nieuwe communicatiemethoden blijken pas werkelijk goed tot hun recht te komen als ze worden ingezet als aanvulling op de oude. Pas dan worden volgers ook effectief klanten en veranderen ‘likes’ in concrete aankopen en orders.


Bedrijfsreportage De automotivebranche verovert

Verhagen Grafische Media Me en Mior gezamenlijk aan het stuur op Automotive Campus

in de hoogste versnelling de

Autom Automotive mo Facility Center ondersteunt onders d sst campusbedrijven in communicatie en ICT

gemeente Helmond en omgeving. Vanzelfsprekend is de komst van de Automotive Campus daarvoor een belangrijke injectiemotor. De Automotive Campus zet de toon in het ontwikkelen en testen van nieuwe systemen binnen de automobielindustrie. Deze toon klonk Verhagen Grafische Media als muziek in de oren. “Als co-piloot willen we samen met de campusbedrijven de toekomst tegemoet rijden”, vertelt directeur Arjan Verhagen. “Zij zorgen voor de innovaties, wij ondersteunen met oplossingen voor communicatie en ICT.”

E

en half jaar geleden opende Verhagen Grafische Media het portier van een tweede vestiging. Samen met ICT-bedrijf Mior runt het grafische bedrijf uit Veldhoven het Automotive Facility Center op de Automotive Campus in Helmond. Op de campus zijn ruim dertig bedrijven (waaronder TNO en Benteler) gevestigd. “Het is een nationale hotspot voor onderwijs,

onderzoek, kennisuitwisseling en marketing”, vertelt Arjan Verhagen. “In de slipstream volgen commerciële activiteiten voor starters, doorgroeiers en topspelers in de Automotive Industrie.” De campusbedrijven kunnen bij het Automotive Facility Center terecht met alle vragen op het gebied van ICT en grafische producties. Van enkele prints tot complexe vraagstukken. “Onze kracht schuilt ook in de nauwe samenwerking met onze Veldhovense vestiging. Als de vraag van de klant daar aanleiding toe geeft, kunnen we razendsnel schakelen.” Sterke samenwerking

Arjan Verhagen spreekt van een even verrassende als passende uitbreiding. “De Automotive Campus was op zoek naar een professionele partner die bestaande en toekomstige campusbedrijven kan ondersteunen in communicatie en ICT”, geeft hij tekst en uitleg. “Als ondernemer moet je buitenkansen benutten als die op je pad komen. Daarom hebben we besloten om de repro van Benteler over te nemen en die verder te professionaliseren. Vervolgens hebben we de handen inéén geslagen met ICT-bedrijf Mior en zijn we gezamenlijk het Automotive Facility Center gestart.” De samenwerking met Mior valt volgens Arjan Verhagen onder de noemer 1 + 1 = 3. Beide ondernemingen profiteren niet alleen van elkaars kennis en kunde, ze versterken elkaar ook.

“Voor Verhagen Grafische Media is het Automotive Facility Center een mooie gelegenheid om stapvoets de Peel-regio te veroveren. Op deze plek kunnen we ons prima profileren en onderscheiden als dienstverlener met zowel grafische als online oplossingen.” Compleet grafisch aanbod

Arjan Verhagen benadrukt dat de bedrijven die een beroep doen op de dienstverlening van het Automotive Facility Center uiteraard ook profiteren van de expertise van de hoofdvestiging in Veldhoven. “We verzorgen het totale traject van concept, ontwerp, opmaak, druk, afwerking en handling voor een breed scala aan grafische producten”, vervolgt hij zijn verhaal. “Daarnaast hebben we de expertise in huis om ook interactieve toepassingen te ontwikkelen en te realiseren.” Momenteel werken er 30 medewerkers bij de twee vestigingen van Verhagen Grafische Media. Voor elke opdracht wordt een deskundig team samengesteld dat streeft naar een optimaal resultaat. “Betrouwbaarheid en persoonlijkheid staan al jarenlang op onze kilometerteller”, stelt Arjan Verhagen tot slot. “Daarnaast verstaan we de kunst om te manoeuvreren met oplossingen die innovatief, creatief en onderscheidend zijn. We zijn ervan overtuigd dat we bedrijven op de Automotive Campus daarmee vooruit helpen.”

Automotive Facility Center, hoofdgebouw AutomotiveCampusNL, Steenovenweg 1 5708 HN Helmond T 0492 - 56 28 28 info@automotivefc.nl www.automotivefc.nl

Verhagen Grafische Media de Run 4545 5503 LT Veldhoven T 040 - 294 22 21 info@verhagen.nl www.verhagen.nl

het ONDERNEMERS BELANG

11


 , /

F 9 < H 9 ; C , H F 5 D  ; /CF?=B

FGI779G 89.9B<55 B J5 9 I @=E ;9 FH9 =9GK55FB BCDD5D=9 7 9 F9 B D @9 9 =G 8 H 5 H9

 B 6=98 F9H9;9J9B 5F9FJ5F=B;9 :F99@5B79FGCD<9H;9 C 5 < %  B C 9 ,K B B F9 9F?J5B IH9@I=GH9 9I=H@9;55 ;C98B55F B;FCCHB9HK 55F9J9B8 @ 9 9 A 9 9 < H A 9 F C C A | C B C 8 9 ; K9F?9B N=> 9@=>?

HCH5B A9BH9K9F? CAA99H9 @G?@5BH?5B B=9HGCBAC; =; G5 5  @8 =G F I 9 C FG K H C {!HH5?9GHKC 9 9 9 >J

 A F= <

 FD B 7 B 5 F=>:J99F HK9 ?GHG 5@H +5A9 89BGDCBH5 =9=GCBN98 8J=9G9BCB HCF9B9BH9 B 5 F; 9 F5 9 GH GH 8 B 5 B 9 =@@I FH 9 J5B855B<5 C GG B J9 C 5 8 :9 D G=H=9 5@G BHCH99B 9FG:CHC;F5 698C9@H (C H9BH<CIG=5GH 6CIK9BNC < F 7 H9 9 8 F9 D B D C 5 C  8 F 9 N9HH9B?CA9 HK9FD8HDK9689G=;B B 9 8 5 9B99B6 <55F5@GN9 5DD9BK5H CB B=9IKH>9G

69<CI89B BCAH9GB >55F9B?9B H9 9 J5B;F5G7< 6 B

6 H9 9 B < 5 5 89@55HGH9 =>B ?@ ; B 6 9 9 B @ C 9 B 5 :C 8 9 =B 9 I ; B JF F 9 F F8 H9 JCCFA9 HN=>5@H=>8 !??9B<55 55B KCC B?9BB=GK99 85HK=>5@ ?89K96G=H9 =G 7 G9 9 B < 9 ?9 I A 

 @9 B B H 9 F9 9 < 9 9B 9FJ5F=B; J9@95B8 >5F9B@5B;9 CB698F=>:9B C / H 9 CCF<55F G M LDCH97<,C %5BGJ9@8

,KC%CF9

CBH F=;=HH989 =@ JCCF89H5 CBH>9G~CC;

9H5=@ 8 F C C J ; C CBH>9G~C =GN9 JF55;CC?

H89 BA9F?H /5 ?9 F 9K5HCC? 5 5 < H 5 9BH<CIG=5GA =9HGK  B =G 9 H 5 =9 8 GG =@ 5 D H5 89 9H 69;=BHCH 'C;JCCF @=G99FHN9A BH=9=GJ5B 9 5 H FH B F9 C J9 G 8 @@9 5 9 5 8 B B 9 9 9 9 F=;=HH9 CJ5BF=;=HH CBHK9FD &=?G=GH9;9? 9F@C;CC: G5A9BA9H HH B F C B 5 5 A >5 6 H  9 ; <

 =B =G =; | 5?9B =G 5B C8 5@A99F8 {&C&CBG9BG9 H99BJ9FF5GG9B89B:F =9HGACC=GA N9 K96G=H9I=HB F? 9 @ HG K 9 =9 B GD !?  B F H 5 B 9 . 5 @8 A9 F>95@G?@ CI99B:C 9FJ55FCB 7F95H=J=H9=H ?CAH5@H=>8

=BJCC ?CA9B !? @H ':<9HB F@=>?<9=89B

5 9 H9 9 5 =G HF @@9 9 C :G JC C 5 GA A 9 5 F? 8 G= 9 HG I =9 C CF K5BH855F J5B<55FK 8=;CAHCH CI8=B;9BH< 9BA5?9B HN9N=7<JC < C ; B N9 C H B J9 A 7 9 H=9 B >9 F8 G= 9 5 C C ; HF C B D H 9 >8 F?@5BH9B FK I=H= 9=B89J5B< 9F<55FJCCF<55F5@H= ?IBB9B<55 A9BACC=9 5F99BD55 H 5 G5 5 A 8 B  :H B F9 9 9 >5 9  < B @9 BG89 C9 J9 B8 CF9H5=@ 29 9?=>?CC?99 85HCC?8 9B=?69KC 5HK9BC; JC >9 8 u

  FH ; @=>: D C C 6 C D C ' H D < I G F? + 9 =? H>9 =@ B 9K 5H=9G

85H=GCB I7<H655F9 CF99B*9H5 :CFA5H=99B<55F7F9 96HG5A9B; JF % < F F 9 C 5 5 N9 ,K <  @G H 9 5 9 @J =B ;CC? J9F89F9 9BA55@A 89F9=CGC G5A9BK9F?=B 89H5=@JCCF GG=9 @G>99 FCB89F5B F 5 C C D JC JC N9 =B B ; C C < 7 H ' < N= G B89.9B N9 @=;HHC7<97 ?J5BCBH>9 B;9@=EI9J5 C F9B@5B;N9H C >5 6 @ 9 7

 5 B 9 A B;9B7M CD N9?9F695 F95H=J9 8F=>:GD5;=B5 9 F9 C 6 % F 5 C 5 < ,K B K96G=H99

@ B

@ = 5 H 9 F C C . ; C CBH>9G' @ B

9 F C % 8 ,KCB


Bedrijfsreportage

Tekst: Jelmer van Nimwegen • Fotografie: Guy Ackermans

Waar gehakt wordt vallen spaanders en waar ge-

Milieusystemen Tiel

Opslag en zuivering van afvalwater en andere milieuvervuilende vloeistoffen

produceerd wordt ontstaan afvalstoffen. Als die afvalstoffen vloeibaar zijn én milieuvervuilende componenten bevatten die niet in de bodem of in lucht terecht mogen komen en bovendien niet ongezuiverd op het rioolstelsel mogen worden geloosd, heeft de producent een probleem. Dat probleem op te lossen is de specialiteit van Milieusystemen Tiel. Opslag in silo’s en bassins onder

R

egenwater, afvalwater, zuiveringsslib of mest, meldt Gilbert Jacobs. “We kunnen alles aan. We kunnen het verpompen, mixen, opslaan en zuiveren. Waar mogelijk maken we gebruik van duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld LDPE-folie, ofwel polyethyleen. Dat is niet alleen in de fabricage duurzamer, maar het is, anders dan PVC-folie, dat vrijwel overal wordt toegepast, bijna geheel te hergebruiken.” Milieusystemen Tiel levert ook rietvelden, een milieuvriendelijke oplossing die wordt toegepast voor de reductie van afvalwater van huishoudens, woonwijken of zelfs complete dorpskernen. “Thedingsweert gebruikt dit systeem. Het is een milieuvriendelijke, duurzame natuurlijke methode, waarbij het afvalwater over een bak wordt geleid, gevuld met filtermateriaal en rietplanten. De combinatie van het filtermateriaal en de planten zorgen ervoor dat een biologisch proces in gang gezet wordt, waarbij het afvalwater wordt gezuiverd. Zo een systeem is overal toepasbaar en het past goed in een natuurlijke omgeving, ons bedrijf heeft vorig een rietveldsysteem geplaatst bij de molen van Geldermalsen, toen die daar opnieuw werd opgebouwd, en onlangs in Herwijnen bij GeoFort, een attractie op een fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het gebied van cartografie en navigatie.”

Ook levert het bedrijf aanverwante artikelen zoals mixers, pompen en buizen. Daarnaast worden onder certificaat keuringen verzorgd voor opslagsystemen en afdekkingen. Directeur Gilbert Jacobs licht toe: “Wie bij ons een opdracht plaatst, kan er verzekerd van zijn dat de begeleiding gedurende het complete traject op een hoog deskundigheidsniveau ligt. Van vergunningen aanvragen en contacten onderhouden met de gemeente tot aan de productie en het realiseren van het opslagsysteem.” Mestoplossing

Veel van de klanten van MST zijn actief in de agrarische sector. “Voor veehouders bouwen wij systemen waarin mest opgeslagen kan worden tijdens perioden waarin dit niet uitgereden mag worden. Daarnaast zijn andere opslagmethoden mogelijk, zoals buffertanks bij waterzuiveringen, watertanks voor brandpreventie, tanks voor afval- of proceswater en slib- en septictanks.” Betonsilo’s worden gebruikt voor opslag van mest, water en slib en afgedekt met een dak of drijfdek.

allerhande afdekkingen, zuivering op locatie en ook ter plaatse omzetten in biogas hoort tot de mogelijkheden.

Een flexobassin is voordelig en kan snel geplaatst worden. Zo’n bassin bestaat uit een frame met daarin kunststofplaten die door staalkabels bij elkaar worden gehouden. Een foliebassin is relatief goedkoop en eenvoudig te plaatsen. Ook geuren kunnen worden gereduceerd. “Dit doen we door afdekkingen”, legt Jacobs uit. “Er zijn twee methoden: drijvend, met een op maat gemaakt folie, of met een spankap aan een middelpaal, waarbij een zeildoek naar de rand van de silo wordt getrokken.”

Milieusystemen Tiel BV   Polderweg 9   4005 GA Tiel  T 0344 - 63 33 63  www.milieusystemen.nl

Optimale opslag

Tuinbouw, viskwekerijen, mestdistributie- en waterleidingbedrijven, maar ook overheden hebben te maken met vloeistoffen die moeten worden afgedekt om te voorkomen dat er schadelijke stoffen in de lucht komen – denk aan ammoniak, een van de factoren die zure regen veroorzaakt. “Hiervoor gelden strenge wetten en regels om het milieu te sparen; er wordt voortdurend gezocht naar innovatieve methoden en materialen om optimale opslag te kunnen garanderen. Milieusystemen Tiel is al ruim vijftien jaar specialist op dit gebied.

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Loes van der Hoeven • Fotografie: Hugo Fermont

Biopark Terneuzen investeert in een mooie groene toekomst Een van de grootste uitdagingen van industriële bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is duurzaam groeien op een effectieve en economische manier. Daarbij dient dus rekening te worden gehouden met ons milieu en de beschikbare grondstoffen. Met de oprichting van Biopark Terneuzen heeft Zeeland Seaports alweer een aantal jaar geleden de weg gevonden naar een unieke en innovatieve mogelijkheid daartoe: het met succes samenbrengen van agro en industriële bedrijven en instellingen, waarbij het restproduct van het ene bedrijf de grondstof voor het andere is geworden.

B

iopark Terneuzen is een platform van bedrijven in de Kanaalzone Gent-Teneuzen, dat zich inzet voor verdere verduurzaming en vergroening van productieprocessen, licht Dick Gilhuis toe. Hij is commercieel directeur van Zeeland Seaports, een van de initiatiefnemers van het project. “Zeeland Seaports is eigenaar van de grond, beheert de benodigde infrastructuur en faciliteert de bedrijven binnen Biopark Terneuzen. Dit is een uniek platform, het is namelijk het enige in Nederland dat praktijkvoorbeelden van verduurzaming kan laten zien. De procesindustrie, zoals DOW Benelux, is er onder andere bezig met de omvorming van fossiele naar groene grondstoffen. Ook andere bedrijven in de regio willen verduurzamen. Daarbij staat synergie tussen de bedrijven centraal. Met name onderzoeken wij of het mogelijk is om bij- en afvalproducten, de zogenaamde ‘smart links’ van de participanten in Biopark Terneuzen, uit te wisselen. Cargill bijvoorbeeld, levert zijn zetmeelresidu, water, energie en stoom aan het voormalige Nedalco, die dit weer gebruikt om alcohol te produceren. Inmiddels heeft Cargill Nedalco overgenomen, waardoor de residuen binnen eigen organisatie worden hergebruikt. Het succes van het Biopark Terneuzen is te danken aan het soort bedrijven dat er is gevestigd. Die zijn zonder uitzondering zeer coöperatief en maken deel uit van het platform. Deze bedrijven hebben zich bovendien door

het ONDERNEMERS BELANG

hun participatie gecommitteerd aan verduurzaming van het productieproces. Het platform zelf ten slotte, is al de verbindende schakel voor samenwerking tussen die bedrijven.” Ontwikkelingen

Een andere belangrijke speler in Biopark Terneuzen is het nieuwe en duurzame glastuinbouwgebied Glastuinbouw ZeeuwsVlaanderen, waarvan inmiddels 30 hectare is gerealiseerd in de nabije omgeving van de industriële bedrijven in de Kanaalzone. De energiebehoefte van het glastuinbouwgebied wordt geheel voorzien door de reststromen van kunstmestfabriek Yara Sluiskil. Deze hebben een temperatuur van 95 graden Celsius. De door de glastuinbouw verbruikte stromen hebben nog een temperatuur van 40 graden Celsius. Die gaan weer terug naar Yara Sluiskil om daar vervolgens als koelwater te worden gebruikt. Tevens wordt CO2 afgevangen en via pijpleidingen naar de glastuinbouw getransporteerd. “Ook hier fungeert Zeeland Seaports als ‘matchmaker’, vervolgt Dick Gilhuis, “want om de verbindingen tussen Yara Sluiskil en de glastuinbouwbedrijven te kunnen leggen, hebben wij samen met Yara WarmCO2 opgericht. Deze neutrale partij moet de nodige garanties kunnen afgeven, dat de gevraagde CO2 en warmte daadwerkelijk wordt geleverd aan de verschillende bedrijven binnen Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen. Onlangs heeft Zeeland Seaports speciaal voor dit

glastuinbouwproject een commercieel manager aangesteld in de persoon van Jenny Crone, die hiervoor verantwoordelijk is. Wij zijn namelijk graag de uitdaging aangegaan dat wij de garanties kunnen geven voor honderd procent leverbetrouwbaarheid. Dat kunnen wij ook, doordat wij met buffers en back-ups werken, terwijl de warmte en CO2 vanuit vier verschillende punten bij Yara worden verzameld. Als het bedrijf komt stil te liggen, zoekt WarmCO2 naar alternatieven voor levering. Een andere uitdaging die wij graag aangaan, is nog uitgeefbare hectares in de regio vol te krijgen met glastuinbouw of andere partijen, die zich in de regio willen vestigen, want daarin is met de recessie de klad gekomen. Deze laatste proberen wij te vestigen naast een bedrijf dat van toegevoegde waarde kan zijn om zo de duurzaamheid in dit gebied verder te verbeteren. Hierbij gaan wij uit van samenwerking tussen maximaal drie partijen, waardoor de communicatielijnen kort zijn en deze snel kunnen worden geïmplementeerd. In dit kader is onlangs een Green Deal gesloten tussen de Provincie Zeeland, de Ministeries van Economische Zaken, Landbouw en & Innovatie en van Infrastructuur & Milieu en Zeeland Seaports. Daarin is geregeld dat de duurzame restwarmte van Lijnco Green Energy wordt getransporteerd naar ICL Industrial Products. Dit laatste bedrijf is gespecialiseerd in de productie en verwerking van een breed scala aan chemische producten. Dankzij het financiële duwtje in de rug van deze Green


Deal kan de afronding van deze business case snel worden afgerond. In navolging van de onlangs afgesloten Green Deal LNG in Rotterdam, is Zeeland Seaports door rederijen benaderd voor het afsluiten van een vergelijkbare deal. Liquid Natural Gas zorgt voor schoner transport, stimuleert innovatie en versterkt de positie van Nederland als gasrotonde van Noordwest Europa. Bovendien kan het worden geproduceerd in Biopark Terneuzen. Hoewel dit een moeilijke opgave is vanwege de veiligheid, onderzoekt Zeeland Seaports momenteel wel de mogelijkheden daartoe. Ten slotte besteden wij extra aandacht aan de Axelse Vlakte. Dat terrein willen wij onder meer ontwikkelen voor de opslag van afvalhout en andere houtachtige gewassen. Die zullen worden verbrand in de biomassa gestookte elektriciteitscentrale die Express Energy gaat exploiteren. Deze krijgt een verwerkingscapaciteit van 50-60.000 ton wat circa 5 megawatt groene elektriciteit zal opleveren.”

De eerste is een modulair opgebouwde proeffabriek voor innovaties in duurzame bioprocessen met als sleuteltechnologie industriële biotechnologie. De tweede legt vooralsnog de focus op een opleiding van procesoperators voor de bioprocesindustrie. “Door dit initiatief zijn de bedrijven in de regio Gent-Terneuzen nog nauwer met elkaar gaan samenwerken binnen dit grensoverschrijdende cluster. Dit maakt de betrokken partijen sterker waardoor wij ons nog beter kunnen profileren als hét centrum voor de biobased economie. Vanuit Biobase Europe kunnen wij grote duurzame stappen voorwaarts zetten in het duurzaam opereren op een economisch gezonde manier en nog meer investeren in een mooie groene toekomst”, besluit Dick Gilhuis.

Biobase Europe

Samen met Ghent Bio-Energy Valley vormt het Biopark Terneuzen het grensoverschrijdende Biobase Europe. Deze samenwerking is een belangrijk onderdeel van de biobase gerelateerde economie, die onder meer is gegrond op een duurzame biogebaseerde productie. Bio Base Europe waarin beide partijen 21 miljoen euro hebben geïnvesteerd, bestaat uit een pilot plant in de haven van Gent en een opleidingscentrum in Terneuzen.

Schelpenpad 2 Postbus 132 4530 AC Terneuzen T 0115 - 64 74 00 F 0115 - 64 75 00 port@zeeland-seaports.com

Dick Gilhuis: “Het succes van het Biopark Terneuzen is te danken aan het soort bedrijven dat er is gevestigd”

www.bioparkterneuzen.com

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers â&#x20AC;˘ Fotografie: Marco Magielse

De NEN-norm heeft geen kracht van wet maar is de voorbije eeuw wel diep verankerd geraakt in ons bewustzijn. Als een product aan deze norm voldoet, biedt het de gebruiker een basisgarantie van veiligheid. NEN-normen lijken van bovenaf opgelegd maar komen in feite met verrassend veel inspraak vanuit de markt tot stand. Fabrikanten en distributeurs kunnen deelnemen aan werkgroepen en commissies of commentaar leveren op tekstvoorstellen, tot op Europees en internationaal niveau toe. Bovendien wordt elke NEN-norm om de vijf jaar bekeken om te beoordelen of deze herzien moet worden. Zo leveren NEN-normen een belangrijke bijdrage aan het creĂŤren van eenduidigheid, zonder dat de innovatie of vrije concurrentie erdoor gehinderd worden.

De norm is een uitgangspunt en geen eindpunt het ONDERNEMERS BELANG


N

EN-normen bestaan er voor nagenoeg alle producten, evengoed voor consumentenproducten als halal-vlees en cosmetische artikelen als voor persoonlijke beschermingsmiddelen die op de werkvloer worden gebruikt. Maar volgens Stephanie Jansen, consultant bij NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut) in Delft, en als zodanig belast met het begeleiden van het normalisatieproces van onder meer persoonlijke beschermingsmiddelen, is een norm een uitgangspunt en geen eindpunt als het op veiligheid aankomt: “Neem een helm. De NEN-norm kan bepalen dat dit hoofddeksel een bepaalde weerstand moet bieden als er vanaf een meter hoogte een voorwerp op valt. Maar die effectiviteit is niet automatisch permanent. Als een helm op de hoedenplank van een auto aan de UV stralen van de zon wordt blootgesteld wordt de beschermende laag en dus werking op den duur aangetast. Het gebruik heeft effect op de veiligheid. Daarom is het niet alleen belangrijk dat een helm aan de NEN-norm voldoet maar ook dat de werknemer die hem dagelijks opzet voorlichting krijgt over het beste gebruik ervan.” Commissies, werkgroepen en documenten

NEN is al 96 jaar actief als opsteller van productnormen. Maar deze normen zijn allerminst dictaten. “Iedereen die belang heeft bij zo’n norm heeft de mogelijkheid om zijn of haar inbreng te leveren,” zegt Stephanie Jansen. “Het normalisatieproces is zo ingericht dat je er actief aan kunt deelnemen. Je kunt lid worden van een van de werkgroepen die onder de technische commissies hangen en het is voor degenen die als expert plaatsnemen in een nationale commissie zelfs mogelijk om als Nederlandse delegatie naar Europese vergaderingen te worden afgevaardigd. Het kost natuurlijk wel relatief meer tijd om je tot op Brussels niveau met het opstellen van een norm bezig te houden, maar voor sommige ondernemers is dat de moeite meer dan waard. Een andere mogelijkheid is commentaar leveren op de voorlopige versie van een document dat door de vergadering wordt opgesteld. Daarvoor bestaat een termijn van drie maanden. Maar schriftelijk commentaar

dat mondeling wordt toegelicht tijdens een bijeenkomst maakt altijd meer kans om in de definitieve norm terecht te komen. Stand van de techniek

Omdat NEN de markt voor een product goed in kaart brengt en het normalisatieproces heel open verloopt worden kleinere spelers niet benadeeld tegenover grotere. Dat neemt niet weg dat er voor veel producten (nog) slechts een beperkt aantal fabrikanten bestaat, meestal nog op Europees of wereldwijd niveau. Normen zijn ook zo opgesteld dat ze de innovatie niet aan banden kunnen leggen. “Om de vijf jaar wordt nagegaan of de norm nog wel voldoet aan de stand van de techniek,” zegt Stephanie Jansen. “En die vijf jaar zijn een maximum. Als er aanwijzingen zijn dat de techniek sneller evolueert kan die herziening ook eerder plaatsvinden. Ook dat is een moment waarop de stakeholders van een product weer inspraak kunnen hebben in de formulering van de norm.” Onnodige verscheidenheid

Vóór 1916 kende Nederland geen NEN-normen. Fabrikanten konden naar eigen inzicht maten, afmetingen, diktes en coatings toepassen. Dat ze die vrijheid vrijwillig opgaven heeft alles te maken met de chaos die hier het gevolg van was. Als machinebouwers met bouten en moeren van willekeurige afmetingen moeten werken trillen de onderdelen los of lopen ze muurvast. Verscheidenheid is nodig, onnodige verscheidenheid is echter schadelijk. De economie had in toenemende mate behoefte aan onderlinge afstemming over de eisen waaraan producten dienen te voldoen en dus aan normalisatie. Het Nederlands Normalisatie-instituut dat deze taak op zich nam is in de loop van de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een organisatie met een omzet van ruim € 32 miljoen, ongeveer 300 medewerkers en niet minder dan 1400 normcommissies. Dat indrukwekkende aantal groeit nog steeds omdat normalisatie tegenwoordig niet alleen meer betrekking heeft op materiële producten maar in toenemende mate ook op immateriële, namelijk diensten. Daarnaast worden landennormen, zoals ‘onze’ NEN, steeds meer gekoppeld

aan internationale, zoals ISO en CEN. “Wereldwijd zie je dat de Verenigde Staten vasthouden aan hun eigen normeringsysteem en een land als Rusland zich nog steeds grotendeels afsluit van wat er op dit gebied in de rest van de wereld gebeurt,” aldus Stephanie Jansen. “Nederland heeft zich vrij gemakkelijk kunnen aanpassen aan het Europese systeem omdat wij, anders dan bijvoorbeeld Duitsland, minder nationale normen hadden.” Ook in dit opzicht doen wij onze reputatie van open economie dus blijkbaar alle eer aan.

Stephanie Jansen: “Het normalisatieproces is zo ingericht dat je er actief aan kunt deelnemen”

De nazorg van een norm

Voldoen aan normen is een noodzaak voor elke producent die een rol van betekenis wil spelen, zeker internationaal. Normen helpen bovendien om de kosten van productontwikkeling in de hand te houden, door het bedrijf duidelijke richtlijnen te bezorgen, terwijl het design van een product wel vrij blijft. Tenslotte fungeren normen ook nog als informatiebron voor gebruikers. Verwijzen naar een NEN-norm kan een marketingtool zijn, maar met het vaststellen ervan is nog niet bereikt dat de inhoud ook algemeen bekend is. Stephanie Jansen: “Als ik de handleidingen van persoonlijke beschermingsmiddelen als voorbeeld neem, dan blijkt de laatste jaren dat fabrikanten met papieren versies communicatief tekort schieten. Wie leest een handleiding? Vaak wordt die meteen na het uitpakken weggegooid of in een lade weggeborgen. Daarom denken we dat ze ook virtueel makkelijker beschikbaar moeten zijn of dat de producten bijvoorbeeld van een QR code voorzien moeten worden. Dat valt allemaal onder de nazorg van een norm, net als de voorlichting aan werknemers over het juiste gebruik en onderhoud van de producten. Er is altijd een zeker spanningsveld tussen het papier en de praktijk van een norm. Ook daar is de inbreng van de ondernemer dus welkom en noodzakelijk.”

Voor meer informatie, surf naar: www.nen.nl/pbm

het ONDERNEMERS BELANG


BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim

Simpel

OVER SNELSTART

Solide

Probeer SnelStart 6 maanden gratis! Kijk op www.snelstart.nl of bel met Nelleke, Anoeska, Jakob Jan, Mirjam of Patriek: 0222 36 30 61

0222 36 30 61

WWW.SNELSTART.NL

@snelstart


Bedrijfsreportage

Tekst: IngerMarlies Leeuwenburgh • Fotografie: Hans van Asch

Het OSB-keurmerk is er ook voor u Het OSB-keurmerk, vraag ernaar bij uw schoonmaak- of glazenwassersbedrijf!

de SchoonmaakBranche. Doordat OSB op 1 januari 2013 een duidelijk keurmerk

bij aanbesteding en contractering, hoe de organisatie de implementatie en naleving van sociaal beleid conform de code waarborgt en hoe het schoonmaakbedrijf de algemene tevredenheid van haar medewerkers meet.”

invoert, weet u zeker dat u te maken heeft met een bedrijf dat betrouwbaar is

Schoonmaakspecialistische eisen

OSB staat voor Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. OSB zorgt dat schoonmaak- en glazenwassersbedrijven zich kunnen Onderscheiden in

en z’n zaakjes netjes op orde heeft. Opdrachtgevers zullen het prettig vinden dat het keurmerk er komt.

V

an oorsprong was OSB een traditionele belangenbehartiger voor schoonmaakbedrijven. “Drie jaar geleden zijn we gestart met een positioneringonderzoek bij klanten”, vertelt directeur Rob Bongenaar. “Daaruit werd duidelijk dat voor klanten van schoonmaakbedrijven betrouwbaarheid en kwaliteit het allerbelangrijkste werden gevonden. Ook de ketenaansprakelijkheid was een item. Immers als een schoonmaakbedrijf met illegale werknemers werkt of belasting ontduikt, dan is de klant als opdrachtgever uiteindelijk aansprakelijk. Daarom is eind 2010 besloten een keurmerk in het leven te roepen, zodat de klant weet: ‘dat bedrijf heeft z’n administratie goed op orde, levert kwaliteit tegen een redelijke prijs en komt afspraken na. Daar krijg je dus geen gedoe mee.’ Voor opdrachtgevers is het derhalve heel prettig als z’n keurmerk gehanteerd wordt. De leden van OSB hebben hier ook massaal mee ingestemd.”

ook voldoen aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Hieronder vallen: goed opdrachtgeverschap, goed werkgever- en opdrachtnemerschap, goed werknemerschap en goed makelaarschap. Rob Bongenaar: “Dit deel van het keurmerk is met name voortgekomen uit de onrust en de stakingen in onze branche in 2010. De druk op de prijzen in de branche werd zo groot, dat de last voor de werknemers onevenredig zwaar werd. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag wordt er een moreel appèl op de werkgevers, opdrachtgevers, makelaars en schoonmakers gedaan om eerlijk werk te leveren tegen een eerlijke prijs. Met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag maakt het OSB-lid duidelijk hoe hij handelt

OSB heeft de schoonmaakspecialistische eisen zoals die al langer bestaan aangevuld met extra eisen. Zo moet het bedrijf bij aanmelding minimaal drie jaar schoonmaakactiviteiten hebben uitgevoerd. Er vindt een CAO-controle plaats. Het bedrijf dient te beschikken over de juiste bedrijfsaansprakelijkheid- en opzichtverzekering. “Ook hier”, aldus Bongenaar, “gaat het zowel om het belang van de bedrijven en hun werknemers als om de opdrachtgevers. Zorgvuldig omgaan met elkaar is het uitgangspunt. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de peilers.” OSB Rompertsebaan 50 Postbus 3265 5203 DG ‘s-Hertogenbosch T 073 - 648 38 50 info@osb.nl www.osb.nl

Rob Bongenaar: “Alle OSB-leden moeten vanaf 1 januari 2013 het OSB-keurmerk dragen”

OSB-keurmerk

“Alle OSB-leden moeten vanaf 1 januari 2013 het OSB-keurmerk dragen”, aldus Bongenaar. “Of een bedrijf voldoet aan de OSB keurmerkeisen wordt getoetst door een onafhankelijke inspectieinstelling, dat doen wij dus niet zelf. De inspectieinstelling hanteert daarbij strenge eisen en richt zich als eerste op de vraag of het schoonmaakbedrijf voldoet aan de NEN 4400-1 norm, dus of de administratie en personeelsadministratie op orde zijn en alle afdrachten aan belastingen en sociale premies goed geregeld zijn. Het doel hiervan is het beperken van risico’s voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidinstanties.” Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die het OSB-Keurmerk willen dragen, moeten

het ONDERNEMERS BELANG


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

SMS is als communicatiemiddel steeds goedkoper geworden terwijl de attentiewaarde ervan onverminderd hoog is gebleven. E-mail daarentegen wordt door de groeiende hoeveelheid berichten die iedereen dagelijks ontvangt vaak niet of veel later gelezen. Dat maakt SMS bijzonder geschikt om klanten aan hun afspraken of betalingen te herinneren. Spryng zette zes jaar geleden SMS voor het eerst in om het probleem van niet opdagende patiënten in ziekenhuizen aan te pakken. De tekstberichtjes bleken zo effectief dat het bedrijf sindsdien met succes zijn diensten overal in de zorgsector aanbiedt, en in groeiende mate ook aan uitzendbureaus, sportbonden en incassobureaus, in binnen- en buitenland.

SMS als Smart Money System:

Een hoge attentiewaarde voor een lage kostprijs S

pryng is het type bedrijf dat politici graag als voorbeeld nemen voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Het is opgericht door twee relatief jonge ondernemers die met hun dienst grotere organisaties in staat hebben gesteld hun efficiency aanzienlijk te verhogen. Het ‘no- show’probleem dat Alexander Wanders en Marc Rottinghuis zes jaar geleden oplosten, kost de Nederlandse zorgsector in totaal namelijk zo’n 300 miljoen euro per jaar. “Uit ons eigen onderzoek bleek dat 10-15% van de patiënten niet komt opdagen bij een consult met een specialist,” aldus Marc Rottinghuis.

het ONDERNEMERS BELANG

“In een stad als Amsterdam lag dat deels aan ‘afsprakenshoppen’: ik maak in elk ziekenhuis een afspraak en ik ga naar dat waar ik het eerst terecht kan. Maar in verreweg de meeste gevallen blijken patiënten hun afspraak simpelweg te vergeten. Een Sms’je helpt om ze er aan te herinneren. Een gemiste afspraak kost gemiddeld honderdvijftig euro, een berichtje 7 cent.” Gratis account aanmaken

Waarom werkt SMS in dit geval wel en e-mail niet? “Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon, zodat het bereik bijna totaal is,” zegt Alexander Wanders.


“Je kunt bovendien zien of een bericht is aangekomen en gelezen. Met de toenemende populariteit van ping en WhatsApp neemt het belang van SMS voor de consumentenmarkt sterk af, maar wordt de attentiewaarde ervan feitelijk hoger. Zakelijk neemt het gebruik van SMS juist toe. E-mail is zo geëxplodeerd dat berichten makkelijk als spam worden gezien en dus genegeerd. Een tekstbericht wordt echter altijd gelezen. En vervolgens slaat de geadresseerde het vaak op in de agenda van zijn telefoon.” Ook het kostenaspect speelt mee. Spryng rekent geen abonnementskosten aan, enkel de SMS-kosten. “Het aanmaken van een account is gratis,” legt Marc Rottinghuis uit. “Wij regelen alles voor de klant en kopen voor hem de SMS-bundel aan bij de grote SMS-centra. Als hij er honderdduizend per maand wil versturen is dat geen probleem, als hij er slechts honderd nodig heeft ook niet. Grote organisaties communiceren met duizenden klanten tegelijk, maar ook voor een koeriersbedrijf met tien chauffeurs is SMS een uitstekend middel.” Uniek softwareplatform

De oplossing voor het ‘no show’ probleem in de zorg kan makkelijk door een concurrent gekopieerd worden, het softwareplatform waaraan vier programmeurs jarenlang dagelijks bouwden niet. Die technologische voorsprong in combinatie met lage overheadkosten (Spryng bestaat ook in haar internationale expansiefase nog slechts uit tien mensen) zorgt ervoor dat het in Amsterdam gevestigde bedrijf van Wanders en Rottinghuis ook nu nog uniek is in zijn soort. “We hebben moeten oppassen om niet te snel te groeien,” geeft Marc Rottinghuis toe. “Op een bepaald moment kwam er vanuit het buitenland zoveel belangstelling dat we een aantal markten tegelijk hadden kunnen bespelen, maar we hebben er doelbewust voor gekozen jaarlijks slechts één

land erbij te nemen. Daardoor zijn we nu al heel sterk in onze buurlanden. Ook voor het ontwikkelen van nieuwe applicaties nemen we onze tijd.” Liever niet bellen

Nieuwe toepassingen zijn er echter legio, denkbaar maar ook concreet realiseerbaar. “We zijn bijvoorbeeld gaan onderzoeken hoe gemeenten hun burgers tijd kunnen besparen via SMS,” zegt Alexander Wanders. “Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen aan het loket worden teruggestuurd omdat ze niet de juiste documenten bij zich hebben. Dat kun je voorkomen door van tevoren een lijstje te Sms’en. Je kunt ook een berichtje sturen met de mededeling dat een paspoort klaar ligt.” SMS blijkt zo mogelijk een nog krachtiger communicatiemiddel voor verzekeraars, vult Marc Rottinghuis aan. “Die krijgen tienduizenden telefoontjes van klanten die zich afvragen hoe het met de afhandeling van hun schadeclaim zit. Je kunt wel verwijzen naar een website met een inlogcode, maar in de praktijk blijken mensen daar niet naar te surfen en liever te bellen – en helaas ook te blijven bellen. Dankzij een SMS-update kunnen verzekeringsmaatschappijen aanzienlijke kosten besparen doordat ze die telefoontjes niet meer hoeven te beantwoorden.”

heeft zal merken dat Spryng hiervoor eenvoudigweg een nieuwe applicatie ontwikkelt en die aan het softwareplatform toevoegt. Na zes jaar heeft SMS geen enkel geheim meer voor deze beide heren, maar minstens zo belangrijk is dat SMS nog altijd geen gedateerd of uitontwikkeld communicatiemiddel is. Wie had tien jaar geleden bijvoorbeeld kunnen bedenken dat veel automobilisten inmiddels hun parkeergeld betalen via SMS? Die drie letters staan daarom tegenwoordig voor steeds meer ondernemers niet langer enkel voor ‘short message service’ maar evengoed voor ‘smart money system’.

Voor meer informatie, surf naar: www.spryng.nl en lees hoe Spryng u helpt. Het platform staat gratis ter beschikking voor allen die verbetering van de work-flow, hogere rendementen zoekt en het effectief wil inzetten bij marketing doelstellingen, campagnes, informatieverstrekking of afspraakbevestigingen.

Tijdsaspect

Maar een van de meest interessante toepassingen is toch wel die bij de planning van werkzaamheden. Een uitzendbureau dat vierhonderd flexwerkers nodig heeft voor een klus moest tot nog toe die mensen bellen en nabellen. “Nu fungeert het SMSbericht al als eerste selectie,” legt Alexander Wanders uit. “Degenen die interesse hebben in het werk bellen zelf terug. Dat scheelt veel werk en veel tijd. Dat tijdsaspect is van nog groter belang bij een luchthaven als Schiphol. Dagelijks worden tal van vliegtuigen op het laatste moment omgeleid van de ene gate naar de andere. Dan is het bijzonder efficiënt al het betrokken personeel via een bulk-SMS daarvan te verwittigen.” Noch gedateerd of uitontwikkeld

Spryng behoudt zijn positie als pionier door enerzijds nieuwe en bestaande klanten te helpen met technische zaken, zoals het leggen van een koppeling met de agendasystemen in outlook, en anderzijds te adviseren met ideeën. Wie nauwelijks kaas heeft gegeten van SMS-marketing kan daarvoor een beroep doen op de expertise van de beide ondernemers en samen met hen een campagne vormgeven. Wie met zijn branche buiten het bestaande klantenbestand valt of speciale wensen

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Bazuin & Partners Gerechtsdeurwaarders:

Streng, rechtvaardig, transparant….. En een beetje eigenwijs “Daar heb ik nooit mee te maken!”, roept nagenoeg iedereen wanneer wij van Bazuin & Partners vertellen voor een Gerechtsdeurwaarder te werken. Vreemd, want in een aanhoudend slecht economische tijd is het toch wel erg zinvol om een goede relatie met je Gerechtsdeurwaarder te hebben....

H

et oorspronkelijk wat stoffige beroep van deurwaarder maakt anno 2012 een ware metamorfose door. Van de traditionele “strenge man in de lange jas”, naar een adviserende partner die in het verlengde van uw bedrijfsprocessen meedenkt en u helpt uw doelstellingen te realiseren. Of het nu gaat om het verbeteren van uw ratio’ s voor een kredietaanvraag bij uw bank, het optimaliseren van uw liquiditeit of het opstellen (en uitvoeren) van een sociaal convenant voor een woningbouwcorporatie, wij hebben de ervaring. Deze ervaring zetten wij ook in om uw mening tegen te spreken, immers een adviseur die u naar de mond praat, voegt weinig toe. Noem dit gerust “eigenwijs”.

Bazuin & Partners verzorgt vanuit haar vestigingen de minnelijke en gerechtelijke incasso voor ondernemers in het MKB en de grootzakelijke markt. De oorspronkelijk Rotterdamse ”geen woorden, maar daden” mentaliteit past goed bij het ambt van deurwaarder, niet vreemd dat ons hoofdkantoor dan ook bijna tegen de Erasmusbrug aan staat. Al zo’n 50 jaar bedienen wij van hieruit opdrachtgevers uit de meest uiteenlopende sectoren: banken,

energieleveranciers, transportondernemers, woningbouwverenigingen en MKB-relaties in al hun diversiteit. Er valt nogal wat te kiezen als u onbetaalde vorderingen heeft. U kunt uw risico kredietverzekeren, de keuze maken voor een incassobureau, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder (wij weten nog wel een goeie…). De voordelen van het werken met een gerechtsdeurwaarder zijn legio… Een speciale klantengroep die wij van oudsher bedienen zijn de advocaten. Speciaal, omdat zij gebaat zijn bij snelheid en bereikbaarheid. Dat regelen we dan gewoon. Niets moeilijks aan. Een vaak wat onderbelichtte kant van ons vak is de juridische dienstverlening. Terwijl juist in deze tijden preventie op non-betaling en het gedegen vastleggen van afspraken ervoor kunnen zorgen dat uw bedrijf minder risico’ s loopt. Bazuin & Partners fungeert met haar eigen juristen als uw partner voor de zaken waar u zelf nou net even geen kaas van gegeten heeft. Door onze landelijke dekking en verregaande automatisering zijn wij in staat

grote volumes vorderingen adequaat te behandelen wat ook zijn voordelen heeft voor de MKB ondernemer die nou net buiten zijn/haar regio een debiteur tot betalen wil manen (nu we er toch zijn….). Persoonlijk contact en duidelijke afspraken gelden voor iedere relatie, of u nu eenmalig een vordering voor ons heeft of enkele duizenden per maand. Bij alles wat we voor u doen, kunt u over onze schouder meekijken middels een online inkijk applicatie, wel zo transparant. Zelf vatten we deze manier van werken samen met de kreet: ”de professionaliteit van een grote organisatie met de betrokkenheid van een klein kantoor”. De vestigingen van Bazuin & Partners treft u in de regio’s Rijnmond, Haaglanden, Noord Holland, Hoekse Waard/Drechtsteden en Noord-Brabant. In dat deel van Nederland, waar u onze kantoren niet treft, werken wij met deurwaarders die van huis uit op pad gaan. Onze adviseurs bestrijken het gehele land. Maak eens kennis met deurwaarder die aan uw kant staat en mail ons op advies@bazuin.nl of bel met 010 - 433 24 88.

het ONDERNEMERS BELANG


Bedrijfsreportage

Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Blinkfotografie

‘Ondernemers vaak stomverbaasd over besparingsmogelijkheden mobiele telefonie!’ De klein zakelijke markt – zoals de Zelfstandigen Zonder Personeel en het MKB – betalen veel te veel voor hun mobiele telefoonrekeningen. Soms wel 50%. Ellen van Egmond, commercieel directeur bij het in Amsterdam gevestigde GSMWEB, zegt dat er volop besparingsmogelijkheden zijn, maar dat

I

n de afgelopen maanden zijn er vier nieuwe medewerkers aangenomen om de toegenomen vraag uit de zakelijke markt op te kunnen vangen. “We hebben het drukker gekregen. Ook de kleine ondernemers ontdekken dat er feitelijk nog veel te besparen valt op de kosten van mobiele telefonie. Dat geldt ook voor ZZP’ers; zij komen er achter dat het abonnement – dat ze hebben – eigenlijk niet het juiste of meest passende abonnement is. Die medewerkers hadden we hard nodig om aan de toegenomen vraag te voldoen.”

die in het woud van aanbieders en aanbiedingen niet eenvoudig te vinden zijn. “Wij slagen daar echter wel in,” zegt ze. “Wij zoeken het meest optimale voordeel voor deze ondernemersgroep. Aan de hand van slechts een aantal facturen uit het recente verleden, zien wij al binnen een half uur, waar op kan worden bespaard zonder in te leveren op belminuten of internetdata. Welke ondernemer wil dat nu niet horen?”

Volgens Ellen is de meest gemaakte fout dat ondernemers instappen op een zo laag mogelijk tarief. “Dat ziet er aan ‘de voorkant’ interessant uit, maar achteraf blijkt dat vaak een duurkoop,” zegt ze. “Bovendien zie je dat bijvoorbeeld de ZZP’ers hetzelfde aankoopgedrag vertonen als de consument. Echter, omdat ze ondernemer zijn, blijkt in de praktijk toch een ander belgedrag te zijn ontstaan. Zonde van het geld dus. Of in ieder geval niet effectief. En daarnaast: het is er in de laatste jaren voor niemand eenvoudiger op geworden. De I-Phones en I-pads zijn opgekomen. Een groot aantal internetbundels is aan de markt aangeboden. En natuurlijk gebruiken velen nog steeds de laptop onderweg waar ook een data-abonnement aan hangt. Tja, waar moet je je keuze op baseren?”

v.l.n.r.: Ellen, Belinda, Marc, Vedat, Hannah, Richard, Tom en Joost.

het ONDERNEMERS BELANG

Ellen vertelt dat ondernemers ‘stomverbaasd’ zijn als blijkt dat ze jarenlang écht te veel hebben betaald. “Onze analyses zijn een eye-opener. Bovendien bieden we gemak. Wij hebben als reseller alle toestellen op voorraad. We zorgen er voor dat oude abonnementen eenvoudig worden omgezet naar nieuwe abonnementen, vaak ook bij andere providers. De ZZP’er en de MKB-er hebben er geen omkijken naar. Wij regelen het.” Ellen zegt dat een check van de laatste twee of drie nota’s al voldoende is om te kunnen constateren dat er te veel wordt betaald. “Bovendien zijn we niet gebonden aan bepaalde telecomaanbieders. We zijn compleet onafhankelijk. Wij kijken – als intermediair – louter naar het beste voor de eindgebruikers.” De huidige groei van GSMWEB verrast Ellen en haar collega’s dus niet. “In een periode als deze, kijkt iedereen – van ZZP’er tot ondernemer met personeel – steeds scherper naar de bedrijfskosten die hij maakt. Logisch dat men dus ook op zoek is naar meer besparingen op de mobiele telefonie. Wel, wij hebben het antwoord. We dagen alle ondernemers dan ook uit om bij ons de gratis factuurcheck te doen!” GSMWEB Van Marwijk Kooystraat 10 A 1096 BR Amsterdam T 020 - 776 63 55 www.gsmweb.nl


VVS-TECHNIEK VIERT HET HELE JAAR FEEST IN VERBAND MET HET 5 JARIG BESTAAN. ZIE OOK DE JUBILEUMFOLDER OP ONZE WEBSITE. Daarnaast tal van activiteiten dit jaar: Onlangs geweest:

VVS-techniek levert ook gehoorbescherming op maat.

Dinsdag 6 november: de esab demotrailer, presentatie naar onze klanten van de nieuwste range lasmachines van

Dit kan op afspraak

esab.

op locatie bij de klant. Daarnaast

VVS-techniek naar de beurs

bieden we twee keer per jaar de

Van 13 t/m 15 november staan wij met een

mogelijkheid om

stand op de Technisch Industriële Vakbeurs TIV

dit op vastgestelde

in Venray, vuurwerk gegarandeerd! Dus kom

dagen bij VVS-

kijken!

techniek te doen. De eerstvolgende mogelijkheid is vrijdag 14 december in de namiddag, informeer naar de mogelijkheden of meldt u aan via onze website.

Van 16 t/m 18 november staan we op de ADS bedrijvenbeurs in Asten, de B2B beurs voor de regio Asten, Deurne en Someren.

VVS-techniek B.V. Paul Gabriëlstraat 4a | 5753 DG Deurne | T 0493 - 34 89 00 | F0493 - 34 89 05 verkoop@vvs-techniek.nl | www.vvs-techniek.nl


:(%'(6,*1:(%:,1.(/6*22*/($1$/,67<&65(&/$0(

Professioneel webdesign met maximaal rendement :LMPDNHQQLHWDOOHHQPRRLHHQ SURIHVVLRQHOHZHEVLWHVPDDUJDDWPHWXDDQGHVODJRPXZ EHGULMI]RJRHGPRJHOLMNWHSUHVHQWHUHQRSKHWLQWHUQHWPHW HIIHFWLHYHRSORVVLQJHQHQVOLPPHPDUNHWLQJLQ]HW

LOWKEY WEBDESIGN Bel voor gratis advies: 06 - 473 131 94 www.lowkey-webdesign.nl www.lowkey-webdesign.com E-mail: contact@lowkey-webdesign.nl

%HUHLNEDDUHQYLQGEDDURSKHWLQWHUQHW 5HFODPHSDNNHWWHQ QXNRUWLQJ

:HEVLWHRSWLPDOLVDWLH $GYLHVRSPDDW 9HUUDVVHQGEHWDDOEDDU

VERDIEN EXTRA Klantenvoordeel


Bedrijfsreportage

Tekst: Jack van Eekelen

Sinds Johan van den Burg en zijn partner Joyce van de Westerlo begin vorig jaar de zaak overnamen, waait er een andere wind door restaurant Pesos in het hart van Asten. Weliswaar staan populaire Mexicaanse gerechten als chili con carne, tortillas en wraps nog steeds op de menukaart, maar ze hebben gezelschap gekregen van de minder uitheemse maar net zo populaire tournedos, schnitzel, spareribs en saté.

Nieuw: Business Night bij Pesos in Asten

“Mensen willen gezellig eten, tegen een betaalbare prijs”

W

e wilden een beetje van het Mexicaans imago af. De veranderingen hebben ons goed gedaan, vertelt Van den Burg, met zijn 27 jaar het prototype van een jonge, ambitieuze horecaondernemer. Onder de vorige eigenaar van Pesos was hij chef-kok. En nog steeds is hij vaak in de keuken te vinden. Zoals ook zijn partner in de zaak de handen uit de mouwen steekt; bij het afwassen, het schoonmaken of in de bediening. Maar het is niet alleen de menukaart die een metamorfose heeft ondergaan. Ook het etablissement is aangepast. “Onder de vorige eigenaar was dit een restaurant, niet meer en niet minder.” Nu is een deel van de zaak bezet met gezellige zitjes waar gasten informeel kunnen borrelen. “Doelstelling is de drempel heel laag te leggen, voor een breed publiek, jong en oud. We wilden het stempel vermijden van een chique restaurant of van een tent die voornamelijk door de jeugd wordt bezocht.”

Geheim

Op de vraag wat momenteel het geheim is van een succesvolle horecaondernemer, hoeft Van den Burg niet lang na te denken. “Mensen willen gezellig eten en drinken tegen een betaalbare prijs. Ze moeten bij het verlaten van de zaak niet het idee krijgen dat ze bij de neus zijn genomen”, aldus Van den Burg. Joyce van de Westerlo vult aan: “Daarbij hoort ook gastvrijheid, een vriendelijke opstelling van het personeel.” Verder, zo beklemtoont haar partner, speelt in een plaats als Asten de gunfactor een belangrijke rol. “Mensen moeten het je gunnen. Dat betekent dat we regelmatig kopen bij vaste klanten. Als we iets nodig hebben, kijken we doorgaans naar mensen die hier vaak komen. Zo werkt dat naar twee kanten toe.” Pesos is zes dagen van de week geopend, in het weekend tot twee uur ‘s nachts. Van den Burg (lachend): “Wij zijn hier dus ook heel vaak. Het gasfornuis thuis is al twee jaar niet meer gebruikt.” Tot de populaire arrangementen van Pesos Eten en Drinken,

zoals de zaak voluit heet, behoort het champagneontbijt op zondag van twaalf tot twee uur en het borrelarrangement. Business Night

Het jonge horecapaar probeert graag iets nieuws uit. Op 1 november start hun nieuwste initiatief: Business Night, een maandelijkse, informele netwerkbijeenkomst voor jonge startende ondernemers in de regio Asten. “Daar hebben we hoge verwachtingen van”, laat Joyce van de Westerlo optekenen. “Het is een initiatief dat zich in Asten onderscheidt. De bedoeling is dat starters elkaar bij ons die avond in een informele sfeer ontmoeten, ervaringen uitwisselen en daarbij van deskundigen zakelijke adviezen krijgen. Het vergroot óók het aantal klanten en zo snijdt het mes aan twee kanten.” Pesos Eten en Drinken Logtenstraat 3 5721 EX Asten T 0493 - 67 06 67 info@pesos.nl www.pesos.nl

het ONDERNEMERS BELANG

15


)LVFDOHDGYLVHULQJ$DQJLIWHQ5DSSRUWDJHV(VWDWHSODQQLQJ-XULGLVFKDGYLHV6HFRQG2SLQLRQ

*RHGDGYLHVKRHIWQLHWGXXUWH]LMQ 9HHORQGHUQHPHUVPDNHQPRPHQWHHO]ZDUHWLMGHQGRRU(HQ

$FWXHOHYUDJHQDOV

PLQGHU ƮRULVVDQW HFRQRPLVFK RQGHUQHPHUVNOLPDDW GH YHU

 2QGHUQHHPLNQRJVWHHGVLQGHMXLVWHUHFKWVYRUP"

VREHULQJ YDQ GH JHOGHQGH ƬVFDOH HQ VXEVLGLHUHJHOV HQ HHQ

 +RHVSUHLGLNPLMQRQGHUQHPHUVULVLFRoV"

YHU]ZDULQJYDQGHDGPLQLVWUDWLHYHODVWHQ]LMQVOHFKWVHQNHOH

 :HONHPRJHOLMNKHGHQELHGWKHW

YRRUEHHOGHQZDDUGRRURQGHUQHPHQVRPVHHQHFKWHXLWGD

 QLHXZH%9UHFKWYRRUPLM"

JLQJNDQZRUGHQ

 :DW]LMQPLMQPRJHOLMNKHGHQYRRUHHQ ƬVFDDOYULHQGHOLMNHYHUPRJHQVRYHUGUDFKW

7RHQ GH 0LQLVWHU YDQ ƬQDQFLÃ&#x2020;Q -DQ .HHV GH -DJHU RS 

 DDQPLMQNLQGHUHQ"

VHSWHPEHUn]LMQoNRƪHUWMHDDQERGZHUGVQHOGXLGHOLMNGDWKHW

 ,VPLMQƬQDQFLÃ&#x2020;OHEHGULMIVKXLVKRXGLQJRSJHZDVVHQ

.DELQHWRSQLHXZDDQ]LHQOLMNHYHUVREHULQJHQLQKHWILVFDOH

 WHJHQHHQFRQWUROHYDQGH%HODVWLQJGLHQVW"

NOLPDDWDDQJHNRQGLJGH+RHZHOGHILVFDOHGXLPVFKURHYHQ RS GLYHUVH JHELHGHQ YHUGHU ZRUGHQ DDQJHGUDDLG ]LMQ HU

]LMQYRRURQVGHXLWJHOH]HQPRJHOLMNKHLGRPGH]DNHQYRRUXRS

QRJVWHHGVJHQRHJƬVFDOHRSWLPDOLVHULQJVPRJHOLMNKHGHQWH

RUGHWHKRXGHQRIWHEUHQJHQ*UDDJNLMNW7D[ROXWLRQRYHUXZ

YLQGHQ2RNLQXZVLWXDWLH

VFKRXGHUPHHRPXWHEHJHOHLGHQHQRSƬQDQFLHHOHQƬVFDDO JHELHG WH FRDFKHQ 'LW NDQ ]LMQ LQ HHQ URO DOV RQDIKDQNHOLMN

(QGDDUOLJWRQ]HNUDFKW0HWHHQIULVVHEOLN]LMQZLMNULWLVFKRS

DGYLVHXUQDDVWXZKXLGLJHDFFRXQWDQWDGYLVHXUPDDURRNDOV

XZFLMIHUVHQJHYHQZHJHYUDDJGHQRQJHYUDDJGDGYLHVYRRU

HHUVWHDDQVSUHHNSXQWYRRUXZƬQDQFLÃ&#x2020;OH EHGULMIV KXLVKRXGLQJ

XHQXZWRHNRPVW7D[ROXWLRQLVGHDGYLVHXUGLHHULQJRHGH WLMGHQYRRUXLVPDDURRNÃ&#x201E;Ã&#x201E;QGLHXWLMGHQVHHQRQYHUKRRSW

%RYHQGLHQVWDDW7D[ROXWLRQJUDDJYRRUXDOVVWDUWHQGHRQ

PLQGHUƬMQHWLMGEHJHOHLGW(HQDGYLVHXUGLHGHZHJZHHWLQ

GHUQHPHU NODDU RP MXLVW XZ HHUVWH VWDSSHQ RS QLHXZ WHUUHLQ

ELQQHQHQEXLWHQODQGHQXSURDFWLHIELMVWDDW

JH]DPHQOLMN WH QHPHQ (HQ JRHG EHJLQ LV QDPHOLMN KHW KDOYH ZHUN 2Q]H VWDUWHUVEHJHOHLGLQJ LV ELM RQV LQ EHJLQVHO JHKHHO

'H]HEHJHOHLGLQJKRXGWRYHULJHQVQLHWRSELMKHWEHVSUHNHQ

NRVWHORRV

YDQHHQMDDUUHNHQLQJRIƬVFDOHDDQJLIWH:LMKRUHQYDDNGDW KHWVDPHQVWHOOHQYDQHHQMDDUUHNHQLQJQRRG]DNHOLMNNZDDG

6DPHQZHUNHQ PHW 7D[ROXWLRQ VWDDW YRRU WHDPZRUN :LM

LV (HQ MDDUUHNHQLQJ ]HJW LQGHUGDDG VOHFKWV LHWV RYHU KHW

NLMNHQHUQDDUXLWRPPHWXGH]HVDPHQZHUNLQJDDQWHJDDQ

YHUOHGHQPDDUMXLVWGH]HMDDUFLMIHUVELHGHQHHQXLWJHOH]HQ NDQVRPXZRQGHUQHPLQJWRHNRPVWJHULFKWGHMXLVWHNRHUV

1HHPYULMEOLMYHQGFRQWDFWRSYRRUHHQSHUVRRQOLMNNHQQLV

WHODWHQYDUHQ

PDNLQJVJHVSUHN

7D[ROXWLRQ LV HHQ LQLWLDWLHI YDQ PU 0DUFHO 9HUVWDSSHQ )% ƬVFDDO MXULVW :LM ]LMQ DDQJHVORWHQ ELM KHW 5HJLVWHU %HODVWLQJDGYLVHXUV HQ JHYHVWLJG DDQ GH %ROOHQKRHYH WH +HOPRQG 7D[ROXWLRQ LV EHUHLNEDDURQGHUWHOHIRRQQXPPHURI

7D[ROXWLRQ LQIR#WD[ROXWLRQQO_ZZZWD[ROXWLRQQO


Bedrijfsreportage Uit elkaar gaan is voor iedereen een ingrijpende beslissing. Maar soms is die keuze onvermijdelijk. Dan moet je kiezen voor het geluk van jezelf en van je kinderen. Heb je eenmaal de keuze gemaakt om van elkaar te scheiden, dan staat je vertrouwde wereld op zijn kop. Opeens sta je er alleen voor en moet er van alles geregeld worden. Maar wat en hoe?

Echtscheiding Plus: een unieke bundeling van kennis en ervaring!

V

eel zaken zijn onzeker: Kan ik in ons huis blijven wonen of moet ik verhuizen, van hoeveel geld moet ik straks rondkomen, moet ik meer of minder gaan werken, wat is goed voor de kinderen, moet ik opvang regelen, wat te doen met onze verzekeringen, hoe verdelen we onze bezittingen, vermogen schulden of pensioen op een eerlijke wijze? Voor een ondernemer komen daar vaak specifieke problemen bij zoals het voortbestaan van het bedrijf, de vaststelling van het inkomen en het te verdelen vermogen. Binnen Echtscheiding Plus hebben Gert Jan en Marc hun specifieke kennis gekoppeld om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Vaak worden mensen geadviseerd door niet voldoende gespecialiseerde adviseurs. Hierdoor wordt er geen optimaal resultaat behaald en lopen mensen achteraf toch nog tegen problemen aan, die voorkomen hadden kunnen worden. De bundeling van onze kennis en ervaring maakt dat u op ieder deeltraject van het

Marc Jeucken (1967) is een ervaren Master in Financial Planning , gecertificeerd Financieel Planner en Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Hij is een deskundig onafhankelijk planner die veel waarde hecht aan uw wensen en dromen en géén producten verkoopt. Inzicht, advies en vertrouwen vormen de basis van zijn advisering. Hij zorgt ervoor dat u een zuiver inzicht krijgt in uw financiën en dat u met een gedegen advies en vertrouwen de toekomst tegemoet kunt gaan. Zijn deskundigheid en ervaring koppelt hij aan zijn vermogen om zich in uw situatie in te leven en u steeds van een passend financieel advies te voorzien. Hij kan ondernemers en particulieren in elke levensfase van dienst zijn. Gegevens Marc Jeucken MFP FFP RFEA | Celeborn 5 | 5663 SL Geldrop T 06 - 422 675 88 | E-mail: marc@echtscheidingsplus.nl

De basis van Echtscheiding Plus ligt in de ‘eigen’ ondernemingen van Gert Jan en Marc:

Gert-Jan Hoitink (1963) is een ervaren NMI-gecertificeerd registermediator, gecertificeerd KIES-omgangsbegeleider en voormalig advocaat. Hij is partner in zowel Echtscheiding Plus als in Mediation Plus. Gedurende zijn veelzijdige loopbaan als jurist/ advocaat heeft Gert-Jan veel ervaring opgedaan in het oplossen van geschillen binnen het arbeids-, familie-, buren- en contractrecht. Hij heeft een goede kijk op mogelijke (praktische) oplossingen. Zijn aanpak kenmerkt zich door een coachende no-nonsense stijl, waardoor mensen zich begrepen voelen. Er ontstaat beweging in rigide standpunten en mensen ontdekken nieuwe perspectieven. Gegevens Mr. Gert-Jan Hoitink | Weyerweg 2 | 5704 CR Helmond T 06 - 246 964 09 | E-mail: gertjan@echtscheidingplus.nl

echtscheidingsproces begeleid en geadviseerd wordt door een ervaren vakspecialist. Samen staan Marc en Gert-Jan garant voor een deskundige begeleiding van het echtscheidingsproces. Zo geven ze bruikbaar advies om, voor nu en in de toekomst, te komen tot financiële zekerheid voor beide partners, maar ook om – in het belang van de kinderen – goed met elkaar te kunnen blijven communiceren. Verder zorgen ze er voor dat er geen sprake is van een ellenlang en kostbaar juridisch getouwtrek met advocaten en dat er duurzame, evenwichtige afspraken worden gemaakt. Met het leveren van maatwerk worden onaangename verrassingen voorkomen en wordt uitzicht geboden op een stabiele toekomst voor ouders én kinderen. Voor de verdere gang van zaken verwijzen wij u graag naar de websites: www.echtscheidingplus.nl en de sites www.mediationplus.nl en www.financieelverstandig.nl.

het ONDERNEMERS BELANG

17


Uit onze jarenlange ervaring blijkt dat het juiste interne transportmateriaal samen met degelijk onderhoud, een snelle reactietijd bij storingen en erkende keuring leidt tot de hoogste efficiĂŤntie en de laagste kosten. En dat is toch wat elke ondernemer wilt?

%LVVFKRSYDQ0LHUORVWUDDW *-0,(5/2 7 ) LQIR#MRVYDQKDSSHQFRQWDLQHUVQO ZZZMRVYDQKDSSHQFRQWDLQHUVQO

$OVHUHHQPDQLHULVRPKHWEHWHUWHGRHQ YLQGGLHGDQ .DQKHWQRJEHWHU"9DQGHQ%URHN/RJLVWLFVHQ:DUHKRXVLQJVWDDWYRRU ELMQDMDDUHUYDULQJHHQPRGHUQZDJHQSDUNPHWGHPHHVWDFWXHOHFRP PXQLFDWLHPLGGHOHQHQJHDYDQFHHUGHVRIWZDUHYRRUKHWRSDIVWDQGYROJHQ YDQXZJRHGHUHQHQEHKHUHQYDQXZYRRUUDGHQ,62HQ,62 FHUWLÂżFHULQJHQZDDUERUJHQRQ]HNHQQLVHQNZDOLWHLW 2PGDWZLMYLQGHQGDWXZWUDQVSRUWQRJEHWHUNDQ]HWWHQZLMYDQDIQRYHP EHUDVHHQDDQWDO/=9ÂśVYRRUJHFRQGLWLRQHHUGHHQQLHWJHFRQGLWLRQHHUGH ODGLQJHQRSGHZHJGDWRYHUUXLPPDDQH[WUDODDGUXLPWHEHVFKLNW 1HHPFRQWDFWPHWRQVRSYRRUPHHULQIRUPDWLHRYHUGHYRRUGHOHQGLHZLMX NXQQHQELHGHQ(UNDQHUQDPHOLMNPDDUppQGHEHVWH]LMQ

Geldrop Logistics Logistieke dienstverlening Pallet in - en verkoop

9DQGHQ%URHN/RJLVWLFV HHQORJLVFKHNHX]H 6FDQGHFRGHYRRUHHQEH]RHNDDQ RQ]HZHEVLWH

ZZZEURHNORJLVWLFVQO

Alle maten pallets uit voorraad leverbaar. )LaVLRHKYLZ!:WHHYWV[ 2?.LSKYVW 7VZ[HKYLZ!WVZ[I\Z (*4PLYSV 4VIPLS! ,THPS!NLSKYVWSVNPZ[PJZ'WSHUL[US

*HVSHFLDOLVHHUGLQ

XXUV SDOOHWGLVWULEXWLH%HQHOX[

%H]RHNRQ]HVWDQGRSGH $'6%HGULMYHQEHXUVRS HQQRYHPEHUWH$VWHQ

9RVVHQEHHPG +HOPRQG _ LQIR#EURHNORJLVWLFVQO _ 

^^^NLSKYVWSVNPZ[PJZUS


Bedrijfsreportage

Van Montfort & van Dijck Bedrijf Advies Bureau én Accorde Accountants en Belastingadviseurs succesvol in overnames!

D

oor goede afspraken met elkaar te maken, de juiste wegen te bewandelen én de juiste mensen om je heen te verzamelen, kan een bedrijfsoverdracht succesvol worden afgerond. Het opstellen van een stappenplan, waarin op een heldere manier alle aandachtspunten en problemen die u bij een bedrijfsoverdracht kunt tegen komen, worden benoemd, is erg belangrijk. Door onze jarenlange ervaring in de advisering rondom de aan- en verkoop, overdrachten van bedrijven en met ons in al die jaren opgebouwde uitgebreide netwerk, beschikken wij over de kennis, ervaring en expertise om u op de juiste wijze van dienst te kunnen zijn.

Wie zijn bedrijf verkoopt wil zo min mogelijk gedoe. Maar de verkoper wil ook zekerheid. Over het eigen inkomen, natuurlijk over het pensioen, maar ook over de toekomst van het personeel. Het veelal eigenhandig opgebouwde bedrijf moet uiteindelijk wel wat opleveren. Een goed voorbereide bedrijfsoverdracht werpt vruchten af voor de verkoper en betekent veelal een verantwoorde investering voor de koper.

Onlangs hebben wij, Henri van Montfort en Joop van Dijck, van Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau B.V., in samenwerking met Hans Kollée, mede-eigenaar van Accorde Accountants en Belastingadviseurs, een tweetal succesvolle overnames gerealiseerd. Metafas De heer Hans van de Mortel was toe aan een nieuwe uitdaging en oriënteerde zich op een aankoop van een onderneming. Samen met hem zijn wij op zoek gegaan naar een onderneming, actief in de branche elektrotechniek, paneel- of machinebouw. Wij vonden voor hem, in 2011, zijn huidige onderneming Metafas gevestigd op Stikker 5 te Asten. Metafas is een modern geoutilleerd bedrijf dat zich bezig houdt met de interactie tussen mens en machines of apparaten. Hier worden met name touchscreens, front- en bedieningspanelen en touchscreens ontwikkeld. Metafas produceert kleine tot middelgrote series. De onderhandelingen tussen de verkoper en Hans zijn begeleid door Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau in samenwerking met Accorde Accountants en Belastingadviseurs en begin 2012 is deze overname succesvol geëffectueerd. Autobedrijf Ad van de Ven De heer Ad van de Ven, voormalig directeur/ eigenaar van Autobedrijf Ad van de Ven te Asten, zocht een geschikte opvolger voor zijn onderneming. Hij was reeds in gesprek met de heer John Sprengers, al werkzaam in de autobranche. Deze was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Autobedrijf Ad van de Ven is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 72-74 te Asten en verricht onderhoudswerkzaamheden, reparaties voor alle automerken en is gespecialiseerd in de merken Volkswagen en Audi.

Daarnaast is het een erkend APK-keuringsstation en kunt u er terecht voor uw winterbanden. In goed overleg met Ad en John, hebben van Montfort & van Dijck, in samenwerking met Hans Kollée, de onderhandelingen ingezet en heeft een en ander geleid tot een succesvolle overname. Inmiddels zijn van Montfort & van Dijck Bedrijf Advies Bureau, wederom in samenwerking met Accorde Accountants en Belastingadviseurs, bezig met het volgende overnametraject.

Bedrijf advies bureau Van Montfort en van Dijck is een advies bureau dat zich met name toelegt op de advisering van de ondernemer en ondernemingen in het midden en klein bedrijf.

Bedrijfsadvies op maat! Accorde is een zelfstandig opererend accountantskantoor met cliënten in verschillende segmenten van het midden- en kleinbedrijf, de vrije beroepensector en de agrarische sector. Accorde Accountants kan een volledig diensten-

pakket leveren aan hun cliënten. Op een aantal vakgebieden werken zij daarvoor samen met een netwerk van specialisten.

Voor aanvullende informatie:

www.metafas.nl

www.autobedrijfavandeven.nl

www.bedrijf-advies.nl

www.accorde.nl

het ONDERNEMERS BELANG

19


Bedrijfsreportage

Hettema Bedrijfshuisvesting als bedrijfsadviseur In oktober 2004 werd door Eduard Hettema Hettema Bedrijfshuisvesting B.V. opgericht, het eerste fulltime bedrijfshuisvestingskantoor in Helmond. Hettema deed na zijn rechtenstudie ervaring op bij diverse bedrijfsmatige makelaars en ontwikkelingsorganisaties.

Puur bedrijfsmatig

Als geboren en getogen Helmonder merkte hij dat er in Helmond plaats was voor een kantoor dat zich puur bezighoudt met bedrijfsmatig vastgoed: kantoren, productiehallen, magazijn- en expeditie ruimten, winkels en grootschalige showrooms op perifere detailhandelsterreinen. Dit betekent dat Hettema Bedrijfshuisvesting zich, in tegenstelling tot de andere Helmondse makelaars, niet bezig houdt met woningmakelaardij. Gaandeweg is het bedrijf uitgegroeid tot één waar vier personen een dagtaak hebben aan de bemiddeling bij verkoop en verhuur, aankoop en huur, advisering bij beleggingen

Enthousiasme

Sedert 2009 is Jos Dams als makelaar/taxateur bij het bedrijf werkzaam. Jos is, na zijn studie Management Economie en Recht, sinds 2008 actief in de bedrijfshuisvesting. Ook hij is een geboren en getogen Helmonder die vol enthousiasme de details van het vak van de bedrijfshuisvestingsspecialist toe weet te passen en inmiddels een volwaardig B.O.G.-adviseur/taxateur is geworden.

Een bedrijfsoverdracht kan alleen slagen als er een prima samenspel is tussen de verkopende ondernemer, de accountant, de fiscalist, de jurist en de notaris: de partner van Claassen,Moolenbeek&Partners treedt hierbij op als projectleider.

V

- Bedrijfsdoorlichting Wij maken een sterkte/zwakte analyse en zullen samen met u uw positie in de markt en de potentie van de markt verwoorden. Uiteraard spelen jaarcijfers en prognoses een belangrijke rol in deze doorlichting. - Voorbereiding van de verkoop Wij kijken samen met u of uw bedrijf voorbereid is op verkoop. Wat zijn uw

20

het ONDERNEMERS BELANG

In geval van bedrijfsovernames of fusies maar ook bedrijfsliquidaties wordt Hettema Bedrijfshuisvesting nogal eens ingeschakeld als taxateur onroerende zaken. Maar zij treedt ook op als algemeen adviseur voor vastgoedzaken bij bedrijven die naar de regio toekomen (Via een quick scan van de mogelijkheden) of die de regio verlaten (de bestaande locatie verkopen of verhuren). Vaak komen dit soort adviesaanvragen binnen via financiële instellingen of de accountancy. Daarnaast wordt samengewerkt met organisaties als bijvoorbeeld Claassen, Molenbeek & Partners.

in vastgoed en vooral het taxeren van bedrijfsmatige objecten in de regio. Ook aan- en verkoop van bedrijfsterreinen hoort tot haar kerntaken.

Verkoop van bedrijven

oor de verkoop van bedrijven hebben wij onderstaande methode ontwikkeld, die bij meerdere projecten ook het succes hebben gebracht:

Bedrijfsadviseur

wensen? Wilt u de maximale opbrengst? Hecht u waarde aan behoud van werkgelegenheid? Wilt u nog verbonden blijven? Of wilt u direct na verkoop afscheid nemen? Hoe snel moet de verkoop verlopen? Welke verkoopopbrengst wilt u realiseren? - Waardeanalyse Wij geven u indicatie van de verkoopprijs met haar bandbreedtes. De uiteindelijke opbrengst is afhankelijk van factoren als conjunctuur, de branche, het kunnen vinden van een passende koper in verband met mogelijke synergie-effecten en tijd.

Hettema Bedrijfshuisvesting B.V. Prins Hendriklaan 25 5707 CJ Helmond T 0492 - 56 50 00 F 0492 - 56 57 44 info@hettemabhv.nl www.hettemabhv.nl

- Daadwerkelijk verkopen Aan de hand van deze punten stellen wij een verkoopmemorandum op. Wij zoeken en benaderen mogelijke kopers, voeren de onderhandelingen en begeleiden de afronding van de transactie tot en met de overnameovereenkomst. - Familiebedrijven Bij familiebedrijven komen specifieke aspecten aan de orde. Het begrijpen van deze materie vergt de nodige ervaring. Specialisten op kantoor Helmond zijn de heren Tony J. van Tol, te bereiken onder telefoonnummer 06-10947686 en Bertram Vierveijzer, te bereiken onder telefoonnummer 06-53389227

Claassen, Moolenbeek & Partners Prins Hendriklaan 25 5707 CJ Helmond T 0492 - 52 11 75 www.cmenp.nl


Bedrijfsreportage

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Marco Magielse

VBV Netwerk Notarissen Verhoeven Brants Visser Helmond

Flex-bv biedt kansen en bedreigingen

Sinds maandag 1 oktober 2012 is iedere bv een flex-bv. Op het moment dat de nieuwe wet in werking trad, zijn alle bestaande bv’s automatisch flex-bv’s geworden. Dat ‘flex’ kunnen we er dus gevoeglijk af laten, want dat zou ten onrechte de suggestie wekken als zouden er nu twee soorten besloten vennootschappen zijn. Dat is niet zo. Wel zullen bv’s juridisch inhoudelijk van elkaar gaan verschillen, want de nieuwe wet laat meer ruimte voor eigen invulling in de statuten.

O

nder zekere omstandigheden kan zowel de bestuurder als de aandeelhouder in privé aansprakelijk zijn bij een faillissement van de vennootschap. Niek Visser, een van de partners van VBV Netwerk Notarissen gevestigd in Helmond, laat zijn notariële licht schijnen op de kansen en bedreigingen die de flex-bv met zich meebrengt.

“Ondernemers met een soepel draaiende bv hoeven niet vandaag nog in gestrekte galop naar de notaris,” vindt Visser. “Maar als de aandeelhouders zich op enigerlei wijze door de statuten belemmerd, bekneld of beknot voelen, dan is nu wel het moment gekomen om daar iets aan te doen. Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan, zoals stemloze aandelen en winstrechtloze aandelen, die de samenstelling van de aandeelhoudersvergadering ingrijpend kunnen veranderen. De statuten van bv’s zullen veel meer maatwerk worden, dus een adviesgesprek is wellicht toch een goed idee.” Het Helmondse notariskantoor telt 15 medewerkers en is via Netwerk Notarissen verbonden met 160 kantoren in heel Nederland. Door die samenwerking wordt het kennisniveau van de aangesloten kantoren geborgd. “Wetgeving verandert snel en de notaris is toch écht degenen die haarfijn de wetten en regels moet kennen.”

aansprakelijkheid van de bv als rechtspersoon kunnen vervallen en daarmee verdwijnt dan de afscherming tussen onderneming en privé.” Veel vaker zal in de toekomst discussie ontstaan over ‘goed en verstandig bestuurderschap’. Visser: “De bestuurder moet het groene licht geven op het aandeelhoudersbesluit om dividend uit te keren. Als er winst is, maar de bestuurder kan zien aankomen dat door de uitkering van dividend de onderneming moeite zou kunnen gaan krijgen met het blijven voldoen van haar crediteuren, dan kan de bestuurder bij faillissement in privé aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast moet de aandeelhouder zijn ontvangen dividend terugstorten aan de bv.” Visser voorziet dat door het wegvallen van de financiële drempels en alle controles vooraf, zoals bankverklaring, accountantsverklaring en de ministeriële verklaring van geen bezwaar, de bv wel heel eenvoudig toegankelijk wordt en de status van de bv zal devalueren. “Ik acht het niet ondenkbaar dat veel bedrijven zullen

overstappen naar de NV-vorm, waarvoor nog wel strenge normen gelden en een inleg van €45.000,-vereist is.” Voor ZZP’ers is er niet veel veranderd vindt Visser: “Of de bv fiscaal interessant is hangt af van de onderneming, de bedrijfssamenstelling en wensen van de ondernemer, maar globaal wordt wel gerekend vanaf een winst van rond de € 120.000,00. Wie daaronder blijft, kan er desondanks verstandig aan doen om een scheiding van zakelijk en privé te creëren. Dat was en blijft een kwestie van maatwerkadvies.” Bij VBV Netwerk Notarissen weten ze daar álles van. U bent welkom op hun kantoor in Helmond voor een informatief gesprek ... VBV Netwerk Notarissen Verhoeven Brants Visser Wilhelminalaan 16 5707 BW Helmond T 0492 - 52 24 31 notaris@vbvnotarissen.nl www.vbvnotarissen.nl

BV voor €1,-

Een van de meest in het oog springende veranderingen is het vervallen van de financiële drempel. De ondernemers/aandeelhouders zijn niet langer verplicht om €18.000,- in de bv-kas te storten (en die daar te laten staan): één euro is genoeg. “Maar dan moet ook wel aantoonbaar zijn dat die ene euro ook ooit daadwerkelijk is gestort,” verklaart Visser. “Als dat niet zo is, zou de beperkte

het ONDERNEMERS BELANG

21


Bedrijfsreportage

Fiscaal voordelig uw bedrijf overdragen

Hans Arts, directeur vaktechniek en fiscalist

U bent ondernemer en denkt nog lang niet aan stoppen. Toch is het goed nu al stil te staan bij de overdracht van uw bedrijf. Heeft u kinderen aan wie u het bedrijf wilt overdragen? Of wilt u uw bedrijf overdragen aan een werknemer? Voor de belasting maakt het een groot verschil hoe u de overdracht regelt. Door dat nu te doen zorgt u ervoor dat uw bedrijf op de fiscaal meest optimale manier wordt voortgezet als u wilt stoppen of als u komt te overlijden.

H

eeft u een bv, dan kunt u, als u zich uit het bedrijf terugtrekt, de aandelen schenken aan uw opvolger. U moet dan in principe inkomstenbelasting en schenkbelasting betalen. De inkomstenbelasting is 25% van de meerwaarde van de aandelen op het moment van de schenking; de schenkbelasting bedraagt 10% tot 20% als u de aandelen schenkt aan een of meer van uw kinderen. Voor beide belastingen is het echter mogelijk om de schenking fiscaal

Joy van der Veen, vennoot en register valuator

voordelig te doen waardoor u weinig of zelfs geen belasting betaalt. Voor de inkomstenbelasting kunt u de belastingclaim doorschuiven naar uw opvolger; voor de schenkbelasting bestaat een ruime vrijstelling: een volledige vrijstelling voor zover de onderneming van de bv niet meer dan € 1.006.000.-- waard is en 83% voor zover zij meer waard is. U hoeft niet de volledige waarde van de aandelen te schenken. U kunt er bijvoorbeeld de voorwaarde aan verbinden dat de opvolger een bedrag aan zijn broers of zusters betaalt. De fiscale faciliteiten gelden dan alleen voor het geschonken deel van de waarde. Bedrijfswaardering

De waarde van de onderneming (waarderingsobject) dient te worden bepaald vanuit de “koper” ofwel de “verwerver”. De economische grondslagen zullen bij de bepaling van de waarde doorslaggevend zijn. De verwerver van de onderneming zal de verwerving zien als een investering. De verwerver wenst dan ten minste het rendement te ontvangen, in relatie tot het risico van de investering, dat ook kan worden gerealiseerd met andere vermogenstitels. Het economische waardebegrip kan met de volgende kernbegrippen worden geduid: Tijd, Geld en Risico. De waarderingsuitkomst is een afspiegeling van wanneer welke vrije geldstromen worden ontvangen en hoe zeker of onzeker deze geldstromen zijn. De waardebepaling is toekomstgericht; het gaat immers om de toekomstige geldstromen die de investering, betaald met eigen middelen, kunnen terugverdienen. Gerealiseerde resultaten uit het verleden zijn een goede maatstaf om een inschatting te maken van de toekomstige ver-

22

het ONDERNEMERS BELANG

diencapaciteit, maar zijn niet bepalend bij de waardering. Onder vrije geldstromen wordt bedoeld die geldstromen die vrij en zonder enig beslag en na de investeringen kunnen worden uitgekeerd aan de vermogensverschaffers. De hoogte van de vrije geldstromen en het moment (tijd) waarop deze geldstromen kunnen worden uitgekeerd hebben invloed op de hoogte van de waarde van de onderneming. De waarde kan alleen worden bepaald bezien vanuit de verwerver (de koper). Een mogelijke verwerver kan een bestaande onderneming zijn die een strategisch doel heeft om te verwerven of (bijvoorbeeld) het kan een management teamlid zijn die de onderneming van zijn baas wil overnemen. Potentiële verwervers kunnen allen individueel een andere doelstelling hebben om de onderneming te verwerven en daarmee ook een andere kijk op de toekomst. Waarde wordt hierdoor subjectief, bezien vanuit de verwerver. Mocht u voornemens zijn om uw onderneming fiscaal vriendelijk over te dragen, vergeet dan niet eerst een deugdelijke waardering te laten uitvoeren.

Bezoekadres: Aarle-Rixtelseweg 14, 5707 GL Helmond Postadres: Postbus 192, 5700 AD Helmond T 0492 - 54 85 55 F 0492 - 55 02 55 info@wesselman-info.nl www.wesselman-info.nl


Bedrijfsreportage

Mind on Wine Op jonge leeftijd al kwam ik in aanraking met de gastvrijheidsbeleving en het daarbij behorende product wijn. Gedurende 17 jaar ben ik werkzaam geweest als gastheer en later restaurantmanager in binnen en buitenland. De laatste jaren was ik vooral bezig met trainen en opleiden van jonge

N

adat ik de pedagogisch technische hogeschool had afgerond ben ik begonnen met mijn eenmanszaak Mind on Wine, nu 4 jaar geleden. Het is ontstaan uit pure passie voor wijn. Ook ben ik verbonden aan Hotelschool Venlo, onderdeel van Gilde Opleidingen. Dit is een MBOinstelling waar ik horecaonderwijs verzorg. Mind on Wine is een bedrijf dat zich specialiseert in wijnopleidingen, mogelijk met landelijke erkenning en proeverijen aan particulieren en bedrijven. Verder geeft Mind on Wine wijnadvies en trainingen op maat aan horecabedrijven. 17 jaar nationale en internationale hotel en restaurantervaring is waar uit geput kan worden. De ‘gastvrijheidsbeleving’ zit in het bloed. Edwin van der Wallen

mensen in de bediening.

Wijn is voor mij het meest veelzijdige cultuur en natuurproduct dat er bestaat. Het is elke keer weer een waar genoegen om hierover van gedachten te wisselen met mensen die snakken naar meer informatie over dat mooie ‘vloeibare goud’.

Mind on Wine Veldstraat 54 5751 AD Deurne T 06 - 290 127 17 Info@mindonwine.nl

het ONDERNEMERS BELANG

23


Ondernemerspanel

Bent u voldoende voorbereid op de komst van de Flex BV? Op 1 oktober 2012 is de wetgeving voor het BV-recht in werking getreden. Dit gezamenlijke project van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) en Veiligheid heeft als doel het BV-recht beter te laten aansluiten op de praktijk zodat het oprichten van een BV aantrekkelijker wordt. Zo komt het verplichte startkapitaal van minimaal € 18.000 te vervallen en wordt het een stuk eenvoudiger om de statuten aan te passen. Ziet u nieuwe kansen met de komst van de Flex BV?De mening van ons panel.

■ Kevin Peters Kevin Peters - EKB Nederland Als ondernemer juich ik het uiteraard toe als regels worden vereenvoudigd, zo ook met betrekking tot de komst van de Flex BV. Het elimineren van het verplichte startkapitaal zal vooral gunstig uitpakken voor diegene die een stamrecht of pensioenvoorziening in een bv willen gieten (dat lijken me de nieuwe kansen waarnaar gevraagd wordt), voor velen was die 18.000 euro toch een drempel voor dergelijke toepassingen. Voor bestaande

organisaties, die om fiscale- of aansprakelijkheidsredenen hun entiteit willen wijzigen in een bv, is de regeling natuurlijk ook prettig, al kan ik me niet voorstellen dat het startkapitaal in het verleden een onoverkomelijke drempel vormde. Kijkend naar de hotemetoten die zich met de nieuwe wet hebben bezig gehouden, dan vind ik dat nogal wat. Ik hoop dat ze er na een paar gesprekken wel uit waren. Anders is het een dure vereenvoudiging van de regels geworden, maar dat geheel terzijde.

■ Miranda van der Els Miranda van der Els - Henz uitzendbureau In ons vak komen we regelmatig mensen(werkzoekenden) tegen met visie en ondernemerschap. Echter, het verplichte startkapitaal van € 18.000.—was vaak een belemmering om een eigen BV te kunnen starten. Een goed initiatief om de wetgeving te vereenvoudigen en nieuw talent een kans te bieden.

Daarnaast was het voormalige startkapitaal in veel gevallen een schijnzekerheid voor crediteuren. Met deze regelgeving worden bestuurders sneller aansprakelijk gesteld, door de uitkeringstoets bij dividenduitkeringen. Al met al een positieve ontwikkeling die hopelijk een nieuwe impuls geeft aan de economie en kansen biedt voor een nieuwe generatie ondernemers.

■ Peter Jacobs Peter jacobs - Jacobs & van Rooij Management Ondersteuning BV ‘Geen verplicht startkapitaal meer!’ Vooral het vervallen van het startkapitaal krijgt de nodige publiciteit, maar dat is zeker niet het enige pluspunt van de nieuwe Flex BV. Op alle gebieden worden de strenge regels versoepeld en daar kunnen zowel nieuwe ondernemers als bestaande

bedrijven flink hun voordeel mee doen. Dankzij de Flex BV is de drempel voor nieuwe ondernemers een stuk lager komen te liggen en voor eenmanszaken en vofs wordt het aantrekkelijker om over te stappen naar een BV. Er kan op juridisch gebied maatwerk worden geleverd. Naar mijn mening zorgt deze aanpassing in de wetgeving voor een extra drijfveer om als BV te ondernemen.

■ Teun Smulders Teun Smulders - Natural Talent De administratieve kosten voor het oprichten van een bv zullen door de nieuwe wet dalen met 90 procent. Dat biedt zeker voor veel bedrijven kansen. Of je van deze kansen gebruik gaat maken hangt mijns inziens af van twee belangrijke aspecten: winst na belasting en risico. Iedere ondernemer wil zo veel mogelijk winst overhouden na belasting. De fiscale voordelen kunnen dus aantrekkelijker zijn bij een eenmanszaak

24

het ONDERNEMERS BELANG

en vof dan bij een bv. Onderzoek leert dat het omslagpunt ligt bij een winst van 120.000 euro. Daarnaast speelt het risico aspect. Bij een bv ben je maar beperkt persoonlijk aansprakelijk. Hierdoor kan het voor ondernemers in risicovolle branches sneller aantrekkelijk worden om een bv op te starten. Kortom, winst na belasting en risico moet goed afgewogen worden. Door de dalende administratieve kosten biedt de nieuwe wet zeker kansen.


Bedrijfsreportage

Van B.V. naar eenmanszaak of v.o.f. Minder belasting, minder kosten! Goede tijden, slechte tijden. Toen de economie nog op volle toeren draaide zijn er om fiscale redenen veel eenmanszaken en v.o.f.’s in een B.V. ingebracht. Dit, vooral om te profiteren van het lagere vennootschapsbelastingtarief.

E

chter, de omstandigheden zijn veranderd. Door de verslechterde conjunctuur zijn de resultaten van veel B.V.’s omgeslagen in verliezen.

De omgekeerde wereld. Hierdoor is een uiterst vervelende fiscale en financiële situatie ontstaan. Het belastingvoordeel van de B.V. is namelijk omgeslagen in een belastingnadeel. Immers, doordat de B.V. verlies lijdt hoeft weliswaar geen vennootschapsbelasting te worden betaald maar moet er door de B.V. over het loon van de directeur-aandeelhouder wel maandelijks een substantieel bedrag aan loonbelasting worden afgedragen. Zou de onderneming gedreven zijn in de vorm van een eenmanszaak of v.o.f. dan zou er slechts weinig of geen belasting verschuldigd zijn. Dit, vanwege het lage resultaat en de toepassing van de diverse fiscale faciliteiten. Liquiditeitsproblemen. Bij conjuncturele tegenwind is het belangrijk om voortdurend oog te hebben voor de liquiditeitspositie. Dus, met de stofkam door de kosten, goed debiteuren- en crediteurenbeheer, optimaliseren van de financieringsstructuur én, niet te vergeten, zo min mogelijk belasting betalen. Nu in de huidige tijd veel bedrijven er alles aan moeten doen om te overleven is het dan ook zinvol om te analyseren of onderstaand advies ook voor u van voordeel kan zijn. Van B.V. naar eenmanszaak of v.o.f. Doet de bovenstaande situatie zich bij u voor en zijn er geen belangrijke redenen om de B.V. als rechtsvorm te handhaven dan kunt u het volgende overwegen. Fiscaal kan het zinvol zijn om uw onderneming zo spoedig mogelijk vanuit de B.V. over te hevelen naar een eenmanszaak of v.o.f. Daardoor wordt direct bereikt dat er geen loonbelasting meer hoeft te worden afgedragen over uw loon. Eventueel met terugwerkende kracht. Over de winst van uw eenmanszaak bent u vervolgens, door de werking van de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling

beduidend minder of misschien zelfs geen belasting verschuldigd. Liquidatie van de B.V.: kostenbesparing. Om kosten te besparen kan vervolgens onderzocht worden of het mogelijk is om zonder noemenswaardige complicaties uw B.V. te liquideren. Heeft u een zogenaamde holdingstructuur dan kunnen er wellicht meerdere B.V.’s geliquideerd worden. Zo bespaart u jaarlijks een substantieel bedrag aan kosten.

Schooten advies Schootense Dreef 31 Postbus 160 5700 AD Helmond T 0492 - 58 80 44 F 0492 - 58 80 45 info@schootenadvies.nl

Liquidatie van B.V.’s om andere redenen. Er zijn ook andere redenen om afscheid te nemen van een B.V. In het verleden zijn namelijk vanwege diverse overwegingen B.V.’s opgericht. Soms is het belang daarvan verdwenen terwijl de B.V. nog wel in stand is gebleven. Wanneer de ondernemingsstructuur wordt geherstructureerd blijken vaak slechts één of twee B.V.’s voldoende te zijn. Het overhevelen van activa en passiva naar de B.V. die blijft voortbestaan en het vervolgens liquideren van de overtollige B.V.’s leidt vaak tot een substantiële besparing van accountantskosten, contributies aan diverse instanties, administratieve lasten, etc.

www.schootenadvies.nl

Snelheid gewenst. Kortom, er bestaan goede mogelijkheden om uw fiscale en financiële positie aanzienlijk te verbeteren door tijdig de juiste maatregelen te treffen. Voor sommigen is deze oplossing reeds een redding geweest. Om de maximale uitkomsten te realiseren is het echter wel noodzakelijk om nog liever vandaag dan morgen in actie te komen. Wij kunnen deze analyse snel en goedkoop voor u verrichten zodat u weet welke voordelen te behalen zijn. Mochten deze voordelen voor u voldoende groot zijn dan kunnen we er uiteraard ook voor zorgen dat het advies op fiscaal correcte wijze en met het behalen van het maximale voordeel wordt uitgevoerd.

het ONDERNEMERS BELANG

25


Interview

Tekst: Jack van Eekelen • Fotografie: Heidi Wils

Berry Welten

Op 1 oktober is het nieuwe BV-Recht ingegaan, in de volksmond inmiddels beter bekend onder de naam Flex-BV. Versoepeling van de regels en flexibilisering waren motieven van de wetgever achter de veranderingen. De introductie van de Flex-BV biedt ondernemers meer mogelijkheden tot juridisch maatwerk. Maar leidt de nieuwe wetgeving voor ondernemers inderdaad tot de beoogde meerwaarde en betere aansluiting op de praktijk?

‘Flex-BV brengt lastenverlichting niet dichterbij’

O

ver de voor- en nadelen van de nieuwe regelgeving praten in dit rondetafelgesprek vier adviseurs uit De Peel die met de gevolgen van de Flex-BV te maken hebben: Thijs Kessels (notariskantoor Kessels), Berry Welten (administratiekantoor Welten), Laurens Steuten (RSW Accountants en adviseurs) en Guido Goorts (Goorts & Coppens Advocaten). De hamvraag is: Cui Bono, oftewel wie profiteert het meest van de flexibele BV? Nee, een stormloop van vragen van ondernemers over de nieuwe Flex-BV heeft de aan tafel aangeschoven adviseurs tot dusverre niet bereikt. Laurens Steuten vermoedt dat de invoering van de Flex-BV nauwelijks leeft. “Ja, er zijn wel klanten die zich fixeren op het feit dat ze via deze constructie 18.000 euro

26

het ONDERNEMERS BELANG

kunnen besparen, maar tot merkbare actie heeft dat niet geleid.” Een van de meest in het oog springende onderdelen van de Flex-BV is dat het verplichte startkapitaal van minimaal 18.000 euro komt te vervallen. Ook de Astense notaris Thijs Kessels bespeurt onder zijn clientèle weinig belangstelling voor de veranderde spelregels. “Ik heb wel een paar ondernemers gehad die bewust hebben gewacht tot na 1 oktober omdat ze dan niet meer over een bank- of accountantsverklaring hoeven te beschikken. Die verplichting is verdwenen.” Wat zijn kansen en bedreigingen van de Flex-BV?

De term Flex-BV staat overigens nergens in de wet gedefinieerd. “Het bekt lekker, Flex-BV”,

merkt de notaris op, “maar het is gewoon nieuw BV-Recht. Punt.” Berry Welten: “Je zou het een pre kunnen noemen dat de kapitaalgrens is losgelaten. Het inzetten van 18.000 euro was verplicht en officieel moest je die laten zitten in de BV als bufferkapitaal. Dat is losgelaten, wat feitelijk betekent dat je met 1 euro aanvangskapitaal een BV kunt oprichten. Betekent wel dat er een uitkeringstoets voor in de plaats is gekomen. Die houdt in dat op het moment dat een ondernemer een dividend wil uitkeren, bekeken moet worden of die BV zijn verplichtingen tegenover de leveranciers kan nakomen in de twaalf maanden na uitkering.” Deze verplichting vormt een belangrijk risico voor de bestuurder/aandeelhouder van de vennootschap, met name wanneer leiding (bestuurder) en eigendom (aandeelhouder)


Thijs Kessels

Laurens Steuten

niet in een hand zijn. De bestuurder moet controleren of de BV aan haar verplichtingen kan blijven voldoen, ook nadat winst aan aandeelhouders is uitgekeerd. Mocht later blijken dat die controle niet of onvoldoende is uitgevoerd, dan ligt de aansprakelijkheid bij de bestuurder maar ook bij de aandeelhouder. Voorheen was dat fundamenteel anders geregeld. Volgens Laurens Steuten dient degene die de liquiditeitsbegroting opstelt, of daar een accountantsverklaring over verstrekt, uiterst zorgvuldig te zijn. “Aansprakelijkheidsrisico’s kunnen heel groot zijn, bijvoorbeeld als een bedrijf failliet gaat. Zo kan een ton aan onterecht gegeven dividend een schadeclaim van miljoenen opleveren. Het vereist van onze bedrijfstak een grote zorgvuldigheid.“ De adviseurs uit De Peel zijn allen uitgesproken sceptisch over de mogelijke administratieve lastenverlichting door de Flex-BV. Guido Goorts: “Voorheen liet je bij oprichting van je BV een eenduidige standaardakte opmaken, maar in de nieuwe situatie is het maatwerk. Met andere woorden: veel meer flexibiliteit, wat hogere kosten met zich meebrengt. Dus kun je je afvragen of de ondernemer per saldo beter af is, temeer omdat hij zijn adviseurs meer werk moet laten doen.” Goorts’ woorden worden onderstreept door Laurens Steuten: “Het klinkt mooi, het verdwijnen van die kapitaalinjectie, maar daarna wordt het werk voor de adviseur zwaarder en gecompliceerder. De lastenverlichting voor ondernemers zal er, verwacht ik, waarschijnlijk niet gaan komen.” “Het wordt zwaarder”, voorspelt ook Berry Welten. “Als wij onze zorgplicht serieus opvatten, dan neemt het werk toe. Het is echt de vraag of het klopt wat ik van sommige kanten hoor, dat we met een A-4-tje een nieuwe BV kunnen oprichten. In feite adviseer je over maatwerk. Een en ander betekent dat of de notaris of wij meer tijd moeten besteden aan de vraag wat goed bij die ondernemer past.” De door het ministerie van Financiën beleden vereenvoudiging strookt volgens Thijs Kessels niet met de realiteit.

“Het staat bijna letterlijk op de website van het ministerie. Je kunt vanaf 1 oktober op de achterkant van een bierviltje – ik chargeer even – een BV oprichten. Maar het is terecht wat Berry Welten zegt: dan roept de cliënt ‘Hoera, doe mij maar een A-4-tje’. Later wil die cliënt met een andere BV samenwerken. De ondernemer van die BV bekijkt de statuten van de Flex-BV en zegt: hiermee ga ik niet in zee, want er staat niks in.” Berry Welten: “Het risico dat aan de nieuwe BV gaat hangen, is het imago van een juridische vorm die snel wordt opgericht, zonder veel verplichtingen. Daarom zijn er notarissen die momenteel adviseren: ga naar een NV. Daar heb je die aansprakelijkheid nog niet. De uitkeringstoets zit nu bij de BV.” Thijs Kessels: “De paradox in het verhaal is dat de Flex-BV er moest komen vanwege gelijktrekking van regels in Europa. De Flex-BV’s kunnen mijns inziens te gemakkelijk worden opgericht. Wij pretenderen het eenvoudiger te maken, maar het wordt in elk geval niet veiliger op deze manier. Iemand die van plan is met die Flex-BV iets verkeerds te doen, trekt zich van die uitkeringstoets helemaal niets aan. Die zorgt gewoon dat de zaak ploft, en als die uitkeringstoets een keer aan de orde komt, is hij al lang verdwenen. De notaris dient na de invoering van de Flex-BV nog prudenter te opereren dan hij voordien al deed.” Het steekt Thijs Kessels verder dat sommige politieke partijen roepen dat de notaris zich helemaal niet meer met de oprichting van een BV moet bemoeien, omdat dat toch maar administratieve rompslomp geeft. “Gevolg is dat de akte dan inderdaad achter op een bierviltje kan worden genoteerd. Daarmee kun je criminelen en witwassers binnenhalen, die je juist probeert buiten de deur te houden. Deze wijziging past in een vorm van liberalisering waarbij je allerlei administratieve hobbels wegneemt. Uiteindelijk kun je je afvragen of je er geen andere, grotere problemen mee op je hals haalt.”

De deelnemers aan het rondetafelgesprek verwachten dat de invoering van de Flex-BV het adviseursgilde extra werk oplevert. Een voorbeeld daarvan is het wijzigen van statuten van ondernemingen. Guido Goorts durft de stelling aan ‘dat of je nu kijkt vanuit het perspectief van accountant, notaris, fiscalist of advocaat, de veranderingen per saldo zullen uitdraaien op een lastenverzwaring voor de ondernemer’. “Je ziet het nu al gebeuren. Deze week werd mijn aandacht getrokken door een lichtreclame bij een adviseur met de tekst ‘Flex-BV, kom maar binnen’. Je ziet het ook op sommige sites: Flex-BV, u moet uw statuten aanpassen. Dat wordt dus ook als commercieel middel ingezet. Er zijn zeker collega’s die daar markt in zien.” Thijs Kessels: “Ik ben het helemaal eens met wat Guido zegt, maar hoop toch dat ik die notaris ben, die ondernemers geen akte gaat aanpraten waar ze uiteindelijk niks mee opschieten. Dat krijg je ongetwijfeld een keer als een boemerang terug”. Wat adviseert Goorts zijn klanten in dit verband? “Als een ondernemer mij vraagt, moet ik naar een Flex-BV en dien ik mijn statuten aan te passen, dan zeg ik: laat je allereerst goed adviseren. Stel een aantal vragen over de noodzaak en laat het advies op papier zetten. Ik denk dat zal blijken dat de Flex-BV in het gros van de gevallen niet noodzakelijk is.”

Guido Goorts

het ONDERNEMERS BELANG

27


Bedrijfsreportage Enkele jaren geleden verkocht elke makelaar makkelijk woningen. Daar is de laatste jaren duidelijk een kentering in gekomen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden of kansen zijn. Makelaars zullen zich echter aan moeten passen aan de huidige ontwikkelingen.

“Wij zien de rol van makelaar steeds meer als die van adviseur”

N

a jarenlang een eigen taxatiebureau gehad te hebben in Deurne en Gemert, startten Martijn Lukassen en Guido Jonkers in 2008 hun makelaarskantoor, Jonkers Lukassen Makelaarsgroep. In eerste instantie vanuit Boekel, met een nevenvestiging in Deurne. Vanaf 2011 is ook de vestiging in Deurne uitgegroeid tot een volwaardig kantoor. Ondanks de “crisis” is er dus sprake van groei en uitbreiding van het bedrijf. Beide ondernemers spreken van een rustige, beheersbare groei zonder uitgebreide acquisitie of spectaculaire acties. Dat is ook de doelstelling van het bedrijf: niet groeien door te stunten met courtage of mensen gek maken met hoge vraagprijzen. Op basis van eerlijke advisering willen zij een betrouwbare partner zijn in Zuid-Oost Brabant. Niet alleen voor vandaag en morgen, maar ook voor overmorgen en verder. Crisis en toekomst

Zien deze ondernemers wel toekomst in de makelaardij? De tendens is immers negatief en ook de media en overige bronnen spreken nog niet van herstel. Volgens Martijn Lukassen is er binnen de makelaardij een gezonde toekomst, maar zal de branche moeten veranderen. “De makelaardij is een vrij vastgeroeste branche en wij zullen moeten veranderen om te overleven. Dit houdt niet alleen in dat we meer gebruik maken van de huidige social media, zoals Twitter en Facebook, maar ook dat we ons meer moeten richten op kopers in plaats van verkopers. De focus ligt bij veel makelaars op het uitbreiden van hun portefeuille en dus het binnenhalen van verkopers, ik denk dat we

ons meer en meer moeten richten op kopers. Zij weten wat ze willen en dat moet de markt gaan aanbieden.” In het verlengde hiervan ziet Martijn de rol van makelaar steeds meer als een adviseur. “Waarom laten we onze brochures niet door een reclamebureau maken; zij kunnen dat waarschijnlijk beter dan wij. Hetzelfde geldt voor foto’s. Een fotograaf maakt mooiere foto’s dan wij. In de toekomst zie ik de makelaar een verkoopproces begeleiden en aansturen als de spin in het web, met een breed netwerk aan ondersteunende bedrijven.” Deze verandering zal overigens niet van vandaag op morgen worden gerealiseerd, maar de komende jaren worden ingezet. “Maar misschien zie ik het ook wel helemaal verkeert en blijft alles bij het oude. Toch blijven wij alle vertrouwen in de toekomst houden.”

onderbouwing van de WOZ-waardes, terwijl een juiste WOZ-waarde voor particulieren en bedrijven van steeds grotere betekenis is. De WOZ-waarde wordt namelijk niet alleen gebruikt voor de jaarlijkse OZB (Onroerend Zaak Belasting) van de gemeente, maar ook voor tal van andere doeleinden. Eén daarvan is de erfbelasting. Deze is gebaseerd op de WOZ-waarde en gaat over grote bedragen. Een onjuiste waarde kan al snel duizenden euro’s schelen voor de erfgenamen. Een bezwaarschrift kan de waarde vaak drastisch verlagen, maar dienen we alleen in als het zinvol is”, aldus Martijn Lukassen.

Takenpakket

Jonkers Lukassen Makelaarsgroep houdt zich niet alleen bezig met de verkoop van woningen, maar heeft ook Bedrijfs Onroerend Goed in haar portefeuille. Daarnaast bestaat een groot deel van de activiteiten uit het taxeren van onroerende zaken voor diverse doeleinden. “Omdat wij beiden uit de taxatiebranche komen, ligt daar ook ons sterke punt. Het goed onderbouwen van een marktwaarde en een eventuele vraagprijs en dit ook duidelijk uitleggen aan klanten. Zowel bedrijven als particulieren.” Verder adviseert Jonkers Lukassen Makelaarsgroep veelvuldig bij WOZ-waarderingen. “Vaak zien wij bij gemeentes onvoldoende kennis en

28

het ONDERNEMERS BELANG

Makelaardij – Taxaties – Hypotheken - Verzekeringen Deurne De Meent 24, 5754 DV Deurne T 0493 - 31 81 00 Boekel Kerkstraat 12 B, 5427 BC Boekel T 0492 - 39 24 26 info@jonkerslukassen.nl www.jonkerslukassen.nl Twitter:

@martijnlukassen

@huizendeurne

@huizenboekel

@huizengemert


Bedrijven in de spotlight! Scan onderstaande QR-codes om de bedrijfsvideo’s te bekijken of bekijk de bedrijfsvideo’s op www.ondernemersbelang.nl Om een QR-code te scannen dient u via iTunes (Iphone) of Market (Android) een app te downloaden, enkele opties zijn i-nigma, Neo-Reader, Quick-Mark en QRReader. Vervolgens opent u de QR-scanner-app, richt u de camera van uw smartphone/tablet op de QR-code en de QR code wordt automatisch gescand.

Harrie v.d. Putten

www.putten-verhuur.nl

www.brasserieklothoeve.nl

HEFTRUCKS BV

Randweg Zuid 3, BUDEL Tel. +31 (0) 495 49 35 47

www.vandeurzen.info

www.bumet.nl

www.welten.nl

www.sbvastgoed.nl

www.smulderscarsystems.nl

www.van-werde.nl

www.rsw.nl

www.ha-a.nl


Nieuwe Ford Transit Custom meteen ‘International Van of the Year 2013’!

Al bij de introductie waren vriend en vijand het erover eens: de nieuwe Ford Transit Custom heeft werkelijk alles mee om dé bestelauto van de toekomst te worden. En dat wordt nu dubbel en dwars bevestigd met de prestigieuze titel ‘International Van of the Year 2013’. Zijn opvallende uiterlijk, geavanceerde functionaliteiten, brandstofbesparende technologieën en laagste onderhoudskosten in zijn klasse maken de Transit Custom onweerstaanbaar voor professionals. U rijdt de Transit Custom vanaf 17.900,ford.nl

Prijs in euro’s excl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties.

Ford Helmond Trambrugweg 2, 0492 - 50 61 00.

Het Ondernemersbelang Peelland 5-2012  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you