Page 1

NR. 4

2012

HAARLEMMERMEERLANDEN

De OVHZ brengt bedrijvenparken tot bloei

Passies Verhuizers bestaat 75 jaar

Tekom introduceert ‘Hetstemmenbureau.nl’

••••••••••••••••

Wie wint de Ondernemersprijs 2012 van Haarlemmermeer & Schiphol?

Dirk Scheringa: Niet langer bankier, nog steeds ondernemer

WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL


De Zekerheid

dat als het nodig is

er Zorg is Zorg en Zekerheid biedt al 187 jaar uitstekende, betaalbare zorgverzekeringen voor uw medewerkers.

www.zorgenzekerheid.nl


Z/:&^,h>WsZ>E/E'ŝƐĂůƚŝũĚDdtZ< Ğ,sͲŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶĚĞũĂĂƌůŝũŬƐĞŚĞƌŚĂůŝŶŐƐƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌ/ŶƚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐǀŽůŐĞŶƐĚĞƌŝĐŚƚůŝũŶĞŶǀĂŶŚĞƚE/,s ǀĞƌnjŽƌŐĚ͘/ŶƚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐŝƐƐŝŶĚƐϭϵϵϬĂĐƚŝĞĨŵĞƚŚĞƚǀĞƌnjŽƌŐĞŶǀĂŶƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶďƌĂŶĚďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐĞŶ ,sͲŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶ͘ĂƚŐĞďĞƵƌƚŝŶĞĞŶƉĂŶĚŝŶEŝĞƵǁsĞŶŶĞƉǁĂĂƌƚŝũĚĞŶƐŽĞĨĞŶŝŶŐĞŶĚĂŶŬnjŝũĚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĚĞ ŐƌĞŶnjĞŶƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬĞůŝũŬŚĞŝĚĞŶƐĐŚŝũŶǀĞƌǀĂŐĞŶ͘ ,ĂŶƐ<ĞŵƉĞƌƐ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌǀĂŶ/ŶƚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ǁĂƐƌƵŝŵϯϯũĂĂƌǁĞƌŬnjĂĂŵďŝũĚĞďƌĂŶĚǁĞĞƌŝŶĚĞ,ĂĂƌůĞŵŵĞƌŵĞĞƌ͘ŝũŶ ĞƌǀĂƌŝŶŐŶĂŵŚŝũŵĞĞƚŽĞŶŚŝũŝŶϭϵϵϬƐƚĂƌƚƚĞŵĞƚ/ŶƚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐ͘͞ZŽŶĚϭϵϵϬǁĞƌĚĞŶďĞƉĂĂůĚĞďƌĂŶĚǁĞĞƌƚĂŬĞŶ ŐĞƉƌŝǀĂƚŝƐĞĞƌĚ͘ĞŶĂĂŶƚĂůŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐnjŽĐŚƚƚŽĞŶďĞĚƌŝũǀĞŶĚŝĞĚĞnjĞƚĂŬĞŶŬŽŶĚĞŶŽǀĞƌŶĞŵĞŶ͘tĂĂƌŽŵŶĞĞŵŝŬ njĞůĨĚŝĞƐĞƌǀŝĐĞĚŝĞŶƐƚĞŶŶŝĞƚǀŽŽƌŵŝũŶƌĞŬĞŶŝŶŐĚĂĐŚƚŝŬ͘/ŬďĞnjŽĐŚƚĚĞŬůĂŶƚĞŶ͕ƐƚĞůĚĞĚĞŝŶƐƚƌƵĐƚŝĞƐŽƉĞŶŽŶƚǁŝĞƌƉ ŽŶƚƌƵŝŵŝŶŐƐƉůĂŶŶĞŶ͘/ŶϮϬϬϮnjŝũŶǁĞŶĂĂƌĚŝƚƉĂŶĚŝŶEŝĞƵǁsĞŶŶĞƉǀĞƌŚƵŝƐĚ͘tĞŚĞďďĞŶŶƵƚǁĂĂůĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐŝŶ ĚŝĞŶƐƚ͕ƚƌĂŝŶĞŶũĂĂƌůŝũŬƐĚƵŝnjĞŶĚŽĨŵĞĞƌŵĞŶƐĞŶĞŶŚĞďďĞŶŬůĂŶƚĞŶĚŽŽƌŚĞƚŚĞůĞůĂŶĚ͘͟ hŶŝĞŬĞƚƌĂŝŶŝŶŐƐŽŵŐĞǀŝŶŐ ƌŝĞũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶƐƉƌĂŬ,ĂŶƐ<ĞŵƉĞƌƐŵĞƚĞĞŶ ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌǀĂŶŚĞƚďĞĚƌŝũǀĞŶƚĞƌƌĞŝŶ͕ĚŝĞǀĞƌƚĞůĚĞĚĂƚŚŝũ ,sͲƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶǀŽůŐĚĞŝŶƌĂďĂŶƚ͘,ĞƚǁĂƐǀŽŽƌ,ĂŶƐ <ĞŵƉĞƌƐĞĞŶĞLJĞŽƉĞŶĞƌ͘͞tĞǁĂƌĞŶŝŶŚĞƚŚĞůĞůĂŶĚ ĂĐƚŝĞĨ͕ŵĂĂƌŬĞŶŶĞůŝũŬďŝŶŶĞŶŽŶnjĞĞŝŐĞŶƌĞŐŝŽǀĞƌŐĞƚĞŶ ŽŶƐnjĞůĨǀŽůĚŽĞŶĚĞŽƉĚĞŬĂĂƌƚƚĞnjĞƚƚĞŶ͘ŶĚĂƚƚĞƌǁŝũůŚŝĞƌ njŽǀĞĞůƉŽƚĞŶƚŝĞĞůnjŝƚ͘tĞŚĞďďĞŶƚŽĞŶŚĞƚƉůĂŶŽƉŐĞǀĂƚ ŽŶnjĞƉŽƐŝƚŝĞŝŶĚĞĞŝŐĞŶƌĞŐŝŽƚĞŐĂĂŶǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘ tĞŚĞďďĞŶĚĞŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞǀĂŶŽŶƐƉĂŶĚǀĞƌĚƵďďĞůĚ͕ŶŝĞƵǁĞŽĞĨĞŶƌƵŝŵƚĞƐŐĞŵĂĂŬƚĞŶǀŽŽƌĚĞŬůĂŶƚĞĞŶƵŶŝĞŬ ǀĞƌŚĂĂůŶĞĞƌŐĞůĞŐĚ͘ŽŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶĂƵƚŽĂĂŶŐĞƐĐŚĂĨƚĚŝĞǁĞŽƉĂĨƐƚĂŶĚŬƵŶŶĞŶůĂƚĞŶďƌĂŶĚĞŶ͘,ĞƚǁĂƐǀŽŽƌĚĞ sĞƌĞŶŝŐĚĞƵƚŽŵŽďŝĞůĞĚƌŝũǀĞŶƵŝƚ,ŽŽĨĚĚŽƌƉ͕ŵĂĂƌŽŽŬǀŽŽƌƵƌŽŵĂƐƚĞƌƵƚŽďĂŶĚĞŶƌĞĚĞŶŽŵďŝũŽŶƐŬůĂŶƚƚĞ ǁŽƌĚĞŶ͘KŽŬǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĚĂŐǀĞƌďůŝũǀĞŶŚĞďďĞŶǁĞƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶŽƉŵĂĂƚǁĂĂƌĚŽŽƌǀĞĞů<s͛ƐnjŝĐŚĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶĂůƐ ŬůĂŶƚŚĞďďĞŶĂĂŶŐĞŵĞůĚ͘KŶnjĞŬůĂŶƚĚĞ͞^ƚŝĐŚƚŝŶŐ<ŝŶĚĞƌĚĂŐǀĞƌďůŝũǀĞŶ,ĂĂƌůĞŵŵĞƌŵĞĞƌ͟ŝƐďůŝũŵĞƚĚĞŶŝĞƵǁĞ ŽĞĨĞŶƌƵŝŵƚĞƐĞŶ͞<ŝŶĚĞƌŽƉǀĂŶŐ>ĞƐWĞƚŝƚƐ͟ŚĞĞĨƚǀŽƌŝŐĞŵĂĂŶĚďĞƐůŽƚĞŶŚƵŶƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶŵĞƚŝŶŐĂŶŐǀĂŶϮϬϭϯďŝũ /ŶƚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐŽŶĚĞƌƚĞďƌĞŶŐĞŶ͘͟ DĂĂƚǁĞƌŬ ĞŬůĂŶƚŬĂŶŽŽŬŝĞƚƐƐƉĞĐŝĨŝĞŬƐƵŝƚnjŝũŶĞŝŐĞŶďĞĚƌŝũĨŵĞĞŶĞŵĞŶŶĂĂƌĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐnjŽĚĂƚǁŝũĚŝƚŬƵŶŶĞŶŝŶďŽƵǁĞŶŝŶĚĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ŵŝƚƐũƵŝƐƚŐĞƉƌĞƉĂƌĞĞƌĚ͘͞tŝũďŝĞĚĞŶǀŽŽƌĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐĞĐƚŽƌĞŶƵŝƚŚĞƚďĞĚƌŝũĨƐůĞǀĞŶƐƉĞĐŝĨŝĞŬĞ,sͲ ŽĞĨĞŶŝŶŐĞŶŐĞŚĞĞůŽƉŵĂĂƚŐĞŵĂĂŬƚ͘ĂĂƌŝŶǀŽŽƌnjŝĞŶǁĞĚƵŝĚĞůŝũŬŝŶĞĞŶďĞŚŽĞĨƚĞ͘͟ WĞƌŝŽĚŝĞŬĞĐŽŶƚƌŽůĞƐĞŶĂĚǀŝĞƐ sŽůĚŽĞŶĂĂŶĚĞǁĞƚƚĞůŝũŬĞĞŝƐĞŶǀŽŽƌďƌĂŶĚǀĞŝůŝŐŚĞŝĚŝƐǀŽŽƌǀĞĞůďĞĚƌŝũǀĞŶŐĞĞŶĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞnjĂĂŬǀĞƌƚĞůĚ,ĂŶƐ <ĞŵƉĞƌƐ͘͞ĞǁĞƚŐĞǀŝŶŐnjĞŬĞƌŽƉĂƌďŽͲŐĞďŝĞĚŝƐĐŽŵƉůĞdž͘KŽŬŚĞďďĞŶǁĞƐŝŶĚƐϭĂƉƌŝůϮϬϭϮƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚĞĞŶŶŝĞƵǁ ŽƵǁďĞƐůƵŝƚ͘ƌŝƐǀĞĞůŝŶƚĞƌŶĞŬĞŶŶŝƐŶŽĚŝŐŽŵĞĞŶďĞĚƌŝũĨǀĞŝůŝŐǀŽŽƌĚĞǀĞƌnjĞŬĞƌŝŶŐĞŶŽŽŬǀĞŝůŝŐǀŽŽƌĚĞ ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐƚĞŵĂŬĞŶ͘EĞĞŵĂůůĞĞŶĂůĚĞũĂĂƌůŝũŬƐĞŽŶƚƌƵŝŵŝŶŐƐŽĞĨĞŶŝŶŐĞŶ͕ĐŽŶƚƌŽůĞǀĂŶĚĞďůƵƐŵŝĚĚĞůĞŶĞŶ ŶŽŽĚǀĞƌůŝĐŚƚŝŶŐ͕ŵĂĂƌŽŽŬĚĞǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐǀĂŶĚĞďƌĂŶĚŵĞůĚŝŶƐƚĂůůĂƚŝĞƐ͘ŝƚnjŝũŶŝŶŐƌŝũƉĞŶĚĞnjĂŬĞŶǀŽŽƌŐĞďƌƵŝŬĞƌƐǀĂŶ ƉĂŶĚĞŶ͘͟ KŶƚnjŽƌŐĞŶǀĂŶĚĞŬůĂŶƚ ͞tŝũƐĐŚƌŝũǀĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛ƐǀĂŶĞŝƐĞŶ;Wǀ͛ƐͿǀŽŽƌďƌĂŶĚͲĞŶŽŶƚƌƵŝŵŝŶŐƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝĞƐ͕ŽǀĞƌůĞŐŐĞŶŵĞƚŚĞƚďĞǀŽĞŐĚ ŐĞnjĂŐ͕ǀŽĞƌĞŶƉƌŝũƐŽŶĚĞƌŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶ͕ƐƚĞůůĞŶŬǁĂůŝƚĞŝƚƐĞŝƐĞŶĞŶďĞŐĞůĞŝĚĞŶŚĞƚŚĞůĞƉƌŽũĞĐƚƚŽƚĞŶŵĞƚĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĞƌŝŶŐ͘/ĞĚĞƌĞĞŶŝƐŐĞĨŽĐƵƐƚŽƉǀĞŝůŝŐŚĞŝĚŵĂĂƌŬĞŶƚǀĂĂŬŶŝĞƚŚĞƚũƵŝƐƚĞƚƌĂũĞĐƚ͘tŝũŽŶƚnjŽƌŐĞŶŽŶnjĞŬůĂŶƚǀŽůůĞĚŝŐ ĞŶŽƉĚĞnjĞŵĂŶŝĞƌǀĞƌĚŝĞŶĞŶǁĞŽŶƐnjĞůĨǁĞĞƌƚĞƌƵŐ͘  <ŝũŬŽƉŽŶnjĞƐŝƚĞǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶďĞŬŝũŬŽŶnjĞŶŝĞƵǁĞďĞĚƌŝũĨƐĨŝůŵ͘tŝũďĞŐƌŽĞƚĞŶƵďŝŶŶĞŶŬŽƌƚŐƌĂĂŐĂůƐŬůĂŶƚ͘͟ ǁǁǁ͘ŝŶƚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐ͘Ŷů 


het

Inhoud

ONDERNEMERS B E L A N G

Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden verschijnt vijf keer per jaar.

DE OVHZ BRENGT BEDRIJVENPARKEN TOT BLOEI

Tiende jaargang, nummer 4, 2012 OPLAGE 5000 exemplaren COVERFOTO SugarCity Fotografie: Jur Engelchor

08

UITGEVER Jelte Hut Novema Uitgevers BV Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@novema.nl www.novema.nl

PASSIES VERHUIZERS BESTAAT 75 JAAR

18

EINDREDACTIE Novema Grootegast Femke Hut f.hut@ondernemersbelang.nl T 0594 - 51 03 03

Geen paniek, u hoeft niet opnieuw te gaan stemmen! Hetstemmenbureua.nl gaat namelijk niet over verkiezingen, maar over De inspreekdiensten van Teko, het succesvolle vertaalbureau uit Hoofddorp, dat al 36 jaar professionele vertalingen in en uit alle talen maakt voor bedrijfsleven en overheden.

WEBSITE www.ondernemersbelang.nl

21

VORMGEVING VDS Vormgeving!, Drachten DRUK Drukkerij Veldhuis, Raalte

WIE WINT DE ONDERNEMERSPRIJS 2012 VAN HAARLEMMERMEER & SCHIPHOL?

AAN DEZE UITGAVE WERKTEN MEE Hans van Asch Jur Engelchor Hein Gijsbers Jerry Helmers (Crown Media) Richard Huis in ‘t Veld Sandra Kagie Baart Koster (Koster teksten) Elsemiek Kuijt Jeroen Kuypers Henk Roede (strip) André Vermeulen (column)

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties.

02

het ONDERNEMERS BELANG

Als je precies 75 jaar jong bent, dan ontkom je er niet aan om met het grootste respect van de wereld te constateren dat je ‘Een Oude Dame’ bent. Dat geldt helemaal voor Passies Verhuizers uit Hoofddorp. Half juni bereikte het gerenommeerde verhuisbedrijf namelijk deze prachtige leeftijd. Maar ‘Oud’ wil niet zeggen ‘Oud en Versleten’…. Integendeel. Met grote ambities voor de komende jaren zal Passies Verhuizers zich nadrukkelijk blijven profileren. Maar eerst – samen met Paul Stahlie, commercieel manager en Gerrit van Empel, Operationeel Manager bij Passies – een terugblik op de prachtige historie van het bedrijf…

TEKOM VERTALERS BV INTRODUCEERT HETSTEMMENBUREAU.NL’

BLADMANAGER Novema Grootebroek Arnold Stins a.stins@ondernemersbelang.nl T 0228 - 32 12 53

ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen, veranderingen van contactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeldt svp ook de editie er bij, die vindt u bovenaan in het colofon.

De Haarlemmermeerpolder is een buitengewoon dynamisch en strategisch gelegen gebied. Dat gegeven straalt af op de ondernemers en ondernemersverenigingen die er met enthousiasme en resultaat aan werken om het er nóg aangenamer ondernemen te maken. Onder regie van de OVHZ, de Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid, is dat specifieke gebied opvallend positief in beweging. Zo is de upgrading van bedrijvenpark Pionier vrijwel afgerond en staat ook het uitrollen van BIZ op bedrijvenpark Spoorzicht op het punt te beginnen. Dat gebeurt met de nodige focus. Zo zal de veiligheid straks sterk verbeteren als het cameratoezicht is ingevoerd.

22

Op vrijdag 14 december wordt voor de zesde keer de Ondernemersprijs van Haarlemmermeer & Schiphol uitgereikt. De prijs is uitgebreid met een nieuwe categorie: 0 – 5 medewerkers. Zodat de ZP’er in de polder zichzelf beter kan onderscheiden. De tweede categorie is bedrijven met 6+ medewerkers. Dit exclusieve netwerkevenement vindt plaats tijdens het MeerBusiness KerstGala in het Steigenberger hotel te Schiphol-Oost.

Dirk Zeur - de directeur En dan zijn we nu aangekomen op de afdeling orderbegeleiding!

?

Hier worden altijd uw orders met de nodige nauwkeurigheid en hoge spoed ingevoerd!

Voor al uw strips en illustraties: www.studioroede.nl Komt u mee, dan gaan we nu naar de productiehal. Waar natuurlijk net zo hard aan uw orders wordt gewerkt!


Column ■

En verder

Verslaafd aan geldinfuus

04

Nieuws

Bijna twee jaar geleden trad het kabinet-Rutte aan met de

06

Evergreen Cilinders breidt uit

boodschap dat de Staat 18 miljard euro moest bezuinigen. Daarover was vier maanden onderhandeld. Oorzaak: de mega-geldinjecties van de voorgaande regering in

11

In control met accountantscontrole

13

Een vitaal bedrijventerrein …

In de afgelopen lente zaten VVD en CDA 47 dagen met

14

Ondernemerspanel: Verdient het MKB meer steun?

ronde van bezuinigen van 14 miljard euro. Reden: het tekort

17

(On)gepaste boetes

ABN Amro en ING. Geert Wilders in het Catshuis te bakkeleien over een nieuwe van het Rijk moet volgend jaar terug naar 3 procent van de begroting. Het mislukte, het kabinet viel en er kwamen vervroegde verkiezingen. Op een achternamiddag in juni gingen minister De Jager en premier Rutte in Brussel akkoord met een reddingsplan voor de Spaanse banken. Die stonden op het punt om failliet te gaan. In totaal gaat er 130 miljard euro naar Madrid. Officieel gaat het om leningen, maar niemand gelooft dat het geld ooit terugkomt. De Aegeïsche Zee is inmiddels bijna gedempt met de tientallen miljarden euro’s die sinds vorig jaar al richting Athene zijn gesluisd. Vier jaar na het ontstaan van de kredietcrisis in de VS zit Europa in een duistere tunnel zonder zicht op enig licht aan het einde ervan. Intussen gaan bankiers gewoon door op de oude

In het hartkatern

voet. Vanuit Londen zijn de interbancaire rentetarieven voor bedrijfskredieten, hypotheken en consumptieve leningen vele jaren lang opzettelijk te hoog vastgesteld opdat

Dirk Scheringa: Niet langer bankier, nog steeds ondernemer Hoge bomen vangen veel wind en in de Westfriese polders zijn de bomen hoger en waait de wind harder dan elders. Dirk Scheringa bouwde jarenlang aan een voor Nederland unieke en succesvolle bank, maar de val van de relatief kleine DSB in 2009 werd een groter (media)drama dan de ondergang van het grote Fortis een jaar eerder. Hoe is het de ex-bankier intussen vergaan?

bankiers in de City hun privé-schatkisten zó uitpuilend konden vullen dat Dagobert Duck erbij verbleekt tot een schlemielige straatzwerver. De hoogst verantwoordelijke, die dan ook nog Bob Diamond heet, kreeg bij zijn ontslag als straf 2 miljoen pond mee, in plaats van de 20 miljoen waarop hij recht meende te hebben. Tientallen jaren lang hebben de banken bedrijven en consumenten een rad voor ogen gedraaid en hen niet als klanten maar als melkkoeien behandeld. Wat het extra verbijsterend maakt, is dat de regeringen in Europa niet durven of willen ingrijpen. Hele industrieën laten zij moeiteloos failliet gaan,

- Global Deals: smartphones, tablets en laptops voor de scherpste prijs van Nederland - Fahari Foundation gelooft in zelfredzaamheid

“We moeten ons uit de crisis innoveren” Geen sector lijkt de Grote Recessie zo goed te doorstaan als de industrie, dankzij de groeiende export naar opkomende markten maar ook dankzij het hoge innovatietempo. Maar dat succes wordt van twee kanten bedreigd: door het toenemende tekort aan technici en door dat aan kapitaal om in innovatie te investeren. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, sinds een klein jaar voorzitter en algemeen directeur van de ondernemingsorganisatie voor de technologische industrie FME-CWM, pleit voor doortastende actie op allebei de fronten. Haar concrete voorstellen gaan van gratis technisch onderwijs tot een fulltime minister van buitenlandse handel.

maar voor de megalomane aanvoerders van de banken zijn ze kennelijk doodsbenauwd. Een topsalaris alleen is in de bankwereld niet genoeg. Zelfs wie aantoonbaar slecht of zelfs crimineel presteert, komt nog weg met een bonus. Deze zieke mentaliteit zal niet veranderen zolang regeringen de banken de hand boven het hoofd houden. Eurocommissaris Michel Barnier kwam onlangs met het understatement van het jaar: “Banken zijn instellingen met slechte gewoonten die ze niet zomaar kwijtraken.” Slechte gewoonten kunnen tot verslaving leiden. In de bankwereld liggen heel wat mannen nog steeds aan het geldinfuus. Ze horen langdurig thuis in een afkickkliniek. Met TBS. André Vermeulen info@avoor.nl het ONDERNEMERS BELANG

03


Nieuws BADHOEVEDORPER Jerry Helmers jurylid in verkiezing ‘Zakenvrouw van het Jaar’ Badhoevedorper Jerry Helmers is gevraagd om dit najaar zitting te nemen in de jury van de nationale ondernemersverkiezing ‘Zakenvrouw van het Jaar’, georganiseerd door de Federatie Zakenvrouwen. Voor Helmers, die voorzitter is van het snel groeiende ZZP Netwerk Nederland, is het een bijzondere mijlpaal en ook een groot stuk erkenning. Helmers is gevraagd vanwege het ‘verstandige ondernemende geluid dat hij in het nationale ZZP-debat én in zijn scherpe Telegraafcolumns laat horen’. Andere juryleden zijn de voorzitters van Federatie Zakenvrouwen, VNO-

NCW en MKB-Nederland. Commissielid is EU-Commissaris Neelie Kroes. “Ik ben bijzonder vereerd, dat ik hiervoor ben uitgenodigd,” zegt Helmers. “Met name de vakbonden en alle andere landelijke ZZP-clubs hebben keer op keer veel kritiek op het geluid dat mijn club laat horen. Maar nu blijkt dat we toch goed in beeld zijn bij de échte ondernemersorganisaties. Zij zien in dat ZZP’ers een eigen ondernemersverantwoordelijkheid dienen te dragen.” De uitnodiging kwam vanuit Carmen Breeveld, voorzitter van Federatie Zakenvrouwen en ook lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW.

Jerry Helmers, erkenning voor zijn definitie van het begrip ondernemerschap

Merkbeleving op maat Opvallen. Onderscheidend zijn. Dat is een vereiste op beurzen en winkelvloeren. Uw stand of winkelinterieur moet een krachtige, creatieve vertaling van uw merkwaarden zijn. Want als uw klanten letterlijk door uw merk lopen, moet alles kloppen. A-Plus (Richard van der A bv) bedenkt slimme en originele designoplossingen. Dat is merkbeleving op maat, tot in de details. Nationaal en internationaal, met bewezen succes. A-plus laat u graag weten dat ze zich in het nieuw hebben gestoken en nodigt u uit om eens een kijkje te nemen op hun volledig nieuwe website www.aplus. nl. Daar ziet u bijvoorbeeld een mooi overzicht van de bijzondere projecten die A-Plus samen met u en anderen tot een succes maakten!

Opel Ampera. Dé elektrische auto! De Ampera - Auto van het Jaar 2012 - is niet zomaar een auto, het betreft dé eerste elektrische auto die je verder brengt. De Opel Ampera rijdt, zonder de accu tussentijds op te laden, zo’n 80 kilometer. Maar ook bij grotere afstanden blijft de Opel Ampera gewoon elektrisch verder rijden. De elektromotor wordt namelijk gevoed door een range extender (= motor generator), waardoor de actieradius wordt vergroot naar ruim 500 kilometer. De Ampera voldoet ruimschoots aan de norm voor vrijstelling van BPM en wegenbelasting. Daarnaast profiteren zakelijke rijders van 0% bijtelling. Het overstappen naar elektrisch rijden in de Opel Ampera is bovendien eenvoudig en zorgeloos. Opel biedt

04

het ONDERNEMERS BELANG

via The New Motion een kant en klare laadoplossing (thuis, op kantoor en in openbare ruimte) aan bij de levering van iedere Opel Ampera. Laden zonder de deur uit te gaan?

Stap nu in de Opel Ampera en ontvang het Love to Load pakket - met een laadpunt thuis én op het werk - geheel gratis. Een voordeel van € 2.559,-.

Met Hobbelen & Asriya Schoonmaakbedrijf haalt u een frisse wind door uw bedrijf! De firma Hobbelen-Asriya V.O.F is een eerlijk en hardwerkend familiebedrijf. In het jaar 2000 zijn Frans Hobbelen, Mustafa Asriya en Cherifa Asriya gestart en sindsdien is het bedrijf alleen maar gegroeid. Momenteel werken er 35 medewerkers. Hobbelen-Asriya Schoonmaakbedrijf neemt ook graag uw schoonmaakwerkzaamheden uit handen. Het werkgebied beslaat Abbenes tot aan IJmuiden. Naast Hobbelen-Asriya Schoonmaakbedrijf hebben de eigenaren nog een bedrijf dat heet de Schoonmaakbon. Hét geschenk van deze tijd: een tegoedbon voor de schoonmaak. Praktisch en ludiek, persoonlijk en nuttig tegelijk. Geef iemand eens een professionele schoonmaak cadeau. De Schoonmaakbon richt zich op de particuliere markt. www.hobbelen-asriya.nl / www.deschoonmaakbon.nl

Loopbaanadvies benut kansen voor werkgever en werknemer Juist in tijden van economische crises moeten werkgevers zuinig zijn op hun personeel en zorgen dat zij voldoende rendement halen uit hun werknemers. Dat kan met goed loopbaanadvies. Loopbaanadvies geeft meer inzicht in de inzetbaarheid van werknemers. U bent daardoor beter in staat om de kansen en mogelijkheden van uw personeel beter te benutten; het verhoogt de werktevredenheid én het rendement van uw werknemers! Bedrijven waar werknemers geen loopbaanadvies krijgen, hebben meer kans op 'vastlopers'. Mensen die ontevreden zijn over hun werk en uiteindelijk daar in vast lopen, ziek worden of een andere baan zoeken. Rooskleurig Coaching is erkend Noloc loopbaanadviseur en begeleidt en adviseert mensen in hun werk en persoonlijke ontwikkeling. Meer informatie? www.rooskleurigcoaching.nl


Column

Autoschade Herstel Haarlemmermeer ruim 30 jaar een begrip in Nieuw-Vennep “Van spotrepair tot het compleet herstellen van een flinke schade: daar draaien wij onze hand niet voor om”, zegt Dennis Breed, eigenaar van Autoschade Herstel Haarlemmermeer. “Klanten kunnen bij ons 24/7 terecht met het melden van schade, telefonisch én via onze vernieuwde website. Ook geven wij – onder voorwaarden - 7 jaar garantie op herstelwerkzaamheden. Ons motto ‘Kwaliteit is een keuze’ hebben wij niet voor niets”, aldus Breed. “Even een plekje bijwerken doen wij dan ook vaak zonder kosten in rekening te brengen.

Wij blijven investeren in ons bedrijf, juist nu! Hierdoor kunnen wij de kwaliteit en service op het niveau houden die onze klanten van ons gewend zijn.” www.ashh.nl

RVS-Sign (nieuw onderdeel van Signavure BV) gespecialiseerd in RVS graveren Om specialisme en kennis beter richting de markt te communiceren richtte Signavure onlangs RVS-Sign op (www.rvssign.nl).

RVS is een van de meest "lastige" materialen om te graveren. Gelet op de hardheid vraagt het graveren van RVS ervaring en speciale equipement. Die hardheid en andere specifieke eigenschappen maakt RVS tot een van de meest gebruikte metalen. Vooral voor toepassingen buiten en machine-typeplaatjes, maar bijv. ook liftborden etc.

Lasergraveren Bij lasergraveren wordt niet in het RVS gegraveerd, maar door middel van een CO2 laserstraal een speciale spray in het oppervlakte “gebrand”. De gravure is daarmee slijtvast en bovendien kunnen door de laserstraal met ongekende scherpte zeer kleine teksten en/of logo’s worden aangebracht. Mechanisch graveren Mechanisch graveren kenmerkt zich door het dieptegraveren van tekst en/ of logo in het RVS. Daardoor is het mogelijk om, door het in te lakken, de gravure een bepaalde kleur te geven.

Werelden komen samen Carina Eikenboom, eigenaar van Inquirendum Recherche en Digitaal onderzoeksbureau, heeft het recherchebureau opgericht om bedrijven te ondersteunen in het verzamelen van bewijs in de strijd tegen criminaliteit. Carina was gedurende vijftien jaar werkzaam bij de regiopolitie Kennemerland, waarvan negen jaar als rechercheur. “Inquirendum onderzoekt uw vermoedens van interne diefstal, oplichting en verzuimfraude. Daarnaast helpen wij ondernemers zich beter te beschermen in de digitale wereld door onze unieke digitale veiligheidsscan. Deze scan controleert uw digitale middelen – zoals website, firewall en

draadloos netwerk – op aanwezige beveiligingsrisico’s. Als ondernemer wilt u graag de bedrijfsrisico’s afdekken, waarbij de risico’s in de digitale wereld worden vergeten, terwijl deze wel degelijk van belang zijn.” www.inquirendum.nl

Navigatieprobleem

D

agelijks navigeer ik op verschillende zeeën. Net als u. Dat hebben we in ieder geval met elkaar gemeen. Kapitein TomTom is zo ongeveer de eerste navigeerassociatie. Ik zal niet ontkennen dat die technologie een goede helper is. Tegelijk moet ik ook bekennen dat ik zelf nog steeds niet aan boord ben gegaan van dat schip. En dat ik ook mijn smartphone nog niet gebruik om op locatie te komen. Ik denk mijn aanrijdstrategieën nog altijd zelf uit. Nu wil ik mezelf beslist niet als de norm voorspiegelen. U hebt natuurlijk groot gelijk dat u uw navigatieapparatuur gebruikt. Dat ik langs andere wegen over de wegen ga, komt vooral omdat ik het leuk vind om via de kaart zelf uit te vinden hoe ik er kom. Ik wil de geografische context zien. Noem het een tik. Overigens wel eentje die soms zijn voordelen heeft. Ik weet namelijk altijd waar ik ben. Het klinkt paradoxaal, maar dat geldt lang niet altijd voor gebruikers van digitale verwijzers. Ik zat eens in de auto bij echte ‘navigoten’ toen tijdens de rit het systeem uitviel. Gewend als ze waren aan hun voorleesjuf, wisten ze niet meer hoe nu verder. Ze wisten zelfs niet meer waar ze precies waren. Ze waren kortom ten prooi aan totale ontreddering. Ik heb het toen in de rol van kaartlezende crisismanager maar even overgenomen. Nu mogen we ons allemaal regelmatig over asfalt bewegen, over het web doen we dat nog veel vaker. Zo moet ik bijvoorbeeld alleen al voor de voorbereiding op mijn gesprekken en interviews dagelijks op meerdere bedrijfswebsites zijn. En lang niet al die digitale bezoekjes verlopen zo vloeiend als ik zou willen. Veel bezochte sites hebben hun eigen zoekfunctie. Voor websites met een grote hoeveelheid informatie is dat overigens ook aan te raden. Maar zelfs als ik daar de meest clichématige zoektermen intik, krijg ik regelmatig ‘geen resultaten gevonden’ als antwoord. Mijn oplossing daarvoor is even effectief als bizar: ik ga naar bijvoorbeeld google en tik de naam van het betreffende bedrijf in combinatie met mijn zoekterm in. Om het vervolgens wél te vinden! Ik kom dan via google namelijk precies op dat plekje van de website terecht waar de eigen zoekfunctie mij niet kon brengen. Opvallend genoeg maken veel ondernemers zich alleen druk over de vindbaarheid van hun website op het wereldwijde web. Terwijl ik denk dat de effectiviteit van de eigen zoekfunctie van hun website net zo belangrijk is. Dus heb je de bezoeker eenmaal binnen, laat dan het navigeren vooral probleemloos verlopen. Zorg er dus voor dat elke bezoeker moeiteloos vindt wat hij zoekt. Want anders zoekt hij snel weer de uitgang. En ben je hem kwijt. Baart Koster (freelance zakelijk & economisch journalist en copywriter) www.kosterteksten.nl

het ONDERNEMERS BELANG

05


Bedrijfsreportage

“ Evergreen Cilinders breidt uit “ Evergreen Cilinders BV is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, fabriceren en reviseren van hydraulische cilinders. Onze producten worden over de hele wereld gebruikt in o.a. de scheepvaart-, luchtvaart-, mobiel-, civiele-, offshore en baggerindustrie.Wij onderscheiden ons door een no-nonsense aanpak en staan bekend om onze hoge kwaliteit en de snelle levering van onze producten. Door de inzet van zeer vakkundig personeel kunnen wij een goede service bieden; een service die zeker niet ophoudt bij het verlaten van onze producten uit de fabriek.

E

igenaar Peter van Driel en compagnon Nicolette de Soet hebben geen spijt, ondanks hartzeer, het familiebedrijf in 1986 te hebben verlaten. Helaas bleek er onvoldoende draagvlak voor alle opborrelende ideeën om de cilinderfabricage verder door te ontwikkelen. Dit deed Van Driel en De Soet besluiten om op eigen benen verder te gaan. In juni 1986 werd een nieuw onderkomen in Alphen aan den Rijn gevonden en Evergreen Cilinders op de kaart gezet ! Omdat de basis qua ontwikkeling van de hydrauliek binnen de scheepvaart door ons reeds gelegd was, zijn we ons gaan toespitsen op de ontwikkeling en fabricage van gebufferde cilinders d.w.z. dat de snelheid van de cilinderstang gedempt wordt. Om opwaartse bewegingen nog vloeiender te laten verlopen werd er een methode bedacht en een constructie ontworpen voor een hydraulische gelijkloopcilinder. Omdat hiermee hoogwaardige precisie en service van ongekende aard geboden kon worden, werd de markt nog verder geopend.

De omvang van het aantal cilinders die wij in productie kregen, bleef toenemen. Ook de vraag naar steeds grotere cilinders nam toe. Zo startten we ooit met exemplaren met lengtes van 4 à 5 meter en gewicht van rond een ton. Inmiddels zijn er al cilinders van 6 tot 7 meter lang die 10 ton wegen. Evergreen Cilinders was zodanig gegroeid dat uitbreiding niet uit kon blijven. Als geboren en getogen Venneper had Van Driel slechts één wens: terug naar “huis”. In januari 1991 ging z’n wens in vervulling en werd Alphen aan den Rijn verruild voor een gloednieuw onderkomen en kon aan de Gersteweg te Nieuw-Vennep het nieuwe bedrijfspand van 600 m2, met een totale grondoppervlak van 2400 m2, worden ingericht. Inmiddels is de offshore- en baggerwereld aangeboord en blijft Evergreen Cilinders zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld met het produceren van stuurcilinders voor roerinrichtingen van schepen, stuurhuishefcilinders voor de binnenvaart en cilinders voor diverse persinstallaties, bruggen en sluizen voor locaties “ all over the

world “. Opdrachten in bijvoorbeeld Dubai, Singapore, Brits-Guyana, Thailand en Maleisië maar ook in Duitsland, Polen, Noorwegen, Finland en Schotland zijn Evergreen in het geheel niet vreemd meer. Ons gekwalificeerd personeel wordt zelfs gevraagd voor het uitvoeren van projecten op unieke locaties zoals booreilanden. Verder worden er door Evergreen Cilinders ook luffingcilinders voor kranen gefabriceerd, bodemdeur-, luiken-, overflow-, rijwagen en paalwagencilinders ontworpen en geproduceerd voor de scheepvaart en dan met name voor de baggerwereld. Evergreen Cilinders mag zich scharen onder alle toeleveranciers van omvangrijke projecten van ’s werelds grootste baggeraars t.w. Koninklijke Boskalis en Van Oord alsmede van onze zuiderburen Jan de Nul en Dredging International. Werken in de metaal blijft boeien, de aanvraag blijft groeien de capaciteit van de cilinders neemt nog steeds toe. Zo was twintig jaar geleden een cilinder van 10 ton een unicum, inmiddels hebben we cilinders ontwikkeld - voor het splijten van baggerschepen - die wel 12 meter lang zijn en 60 ton wegen. Het is en blijft een boeiende uitdaging: het bedenken en produceren van technische hoogstandjes die ons bedrijf flink hebben doen groeien. Het betrekken van een tweede locatie kon dan ook niet uitblijven. Met de aanschaf van ons tweede bedrijfspand aan de Boekweitstraat 16 te Nieuw-Vennep heeft Evergreen Cilinders BV er ruim 3000 m2 fabriekshal en buitenterrein bij. Zo kunnen wij nog adequater handelen binnen onze revisieafdeling en zal onze capaciteitstoename van grote invloed zijn op de toch al zeer snelle levertijden van onze hydraulische “hoogstandjes”.

Evergreen Cilinders BV Boekweitstraat 16 2153 GL Nieuw-Vennep T 0252 – 620410 F 0252 – 620523 info@evergreencilinders.nl www.evergreencilinders.nl

06

het ONDERNEMERS BELANG


(HQDQWZRRUGHQRSORVVLQJ RSDOOHPLOLHXDUERHQ 092YUDDJVWXNNHQ

:LMZHUNHQRRNYRRU

ZZZDUERPLOLHXDGYLHVQO Let op: AMA is verhuisd naar: Leharkade 5 1817 HS Alkmaar t. (072) 760 01 00 f. (072) 760 01 11

Wij herstellen alle merken voor alle verzekeringsmaatschappijen! Hugo de Vriesstraat 36 | 2152 CT Nieuw-Vennep | Tel: 0252-674956

Gratis vervangend vervoer!

www.autoschadehaarlemmermeer.nl


Interview

Tekst: Baart Koster (Koster teksten) • Fotografie: Jur Engelchor

Het onderneemt steeds beter in de zuidelijke Haarlemmermeer

De OVHZ brengt bedrijvenparken tot bloei De Haarlemmermeerpolder is een buitengewoon dynamisch en strategisch gelegen gebied. Dat gegeven straalt af op de ondernemers en ondernemersverenigingen die er met enthousiasme en resultaat aan werken om het er nóg aangenamer ondernemen te maken. Onder regie van de OVHZ, de Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid, is dat specifieke gebied opvallend positief in beweging. Zo is de upgrading van bedrijvenpark Pionier vrijwel afgerond en staat ook het uitrollen van BIZ op bedrijvenpark Spoorzicht op het punt te beginnen. Dat gebeurt met de nodige focus. Zo zal de veiligheid straks sterk verbeteren als het cameratoezicht is ingevoerd. En daar zal het niet bij blijven.

08

het ONDERNEMERS BELANG

V

oorzitter Andries Stokvis en Henriët van den Berg, die als commissielid Bedrijventerreinen en als verantwoordelijke voor de communicatie en perscontacten van de ondernemersvereniging een actieve steunpilaar vormt in het OVHZ-bestuur, spreken met warmte over de zuidelijke Haarlemmermeer. “Je praat dan over Nieuw-Vennep en omgeving”, aldus Stokvis. “Nieuw-Vennep is een dorp met groot potentieel dat bovendien in de goede zin des woords een dorp is gebleven. Waarmee ik bedoel dat we elkaar hier kennen. Die onderlinge banden helpen om zaken te verbeteren en dat motiveert mij enorm. Want ik vind gezelligheid belangrijk, maar resultaten boeken ook.” Zakelijk gezien schuilt dat grote potentieel in de drie sterke bedrijvenparken die in Nieuw-Vennep liggen: Spoorzicht, Pionier en Nieuw-Vennep Zuid. “Allemaal bedrijvenparken die aan moderne tot de modernste

maatstaven voldoen”, zegt Van den Berg. Nieuw-Vennep Zuid aan de modernste, Spoorzicht en Pionier aan behoorlijk moderne. Maar het ambitieniveau van het OVHZ-bestuur ligt hoog. “In samenwerking met de gemeente zijn we al vijftien jaar hard aan het werk om Pionier te upgraden. Sommige zaken zijn het dubbel en dwars waard om voor te knokken en Pionier is daar een mooi voorbeeld van”, aldus Stokvis. “Dat is een iets ouder bedrijvenpark dat door zijn mooie ligging, tegen het dorpscentrum, een upgrading verdiende. Daar komt bij dat op Pionier sprake is van functiemenging. Want niet alleen zijn er ondernemers actief, ook burgers komen er om gebruik te maken van de sportvoorzieningen die op het bedrijvenpark aanwezig zijn.” Van den Berg beaamt het belang van de investeringen in Pionier. “Daarom is het ook zo mooi dat ons bestuurslid en


Van den Berg: “Het gaat om geavanceerde commissielid Bedrijvenpark Pionier, Herbert techniek die inbraak weliswaar niet helemaal Wittebrood, de kar voor het upgraden uitsluit, dat nu eenmaal onmogelijk is, zo succesvol heeft getrokken. En dat was maar die een flinke drempel opwerpt voor inderdaad soms knokken, want ook in de criminelen.” Maar ook daar kwam het uitvoeringsfase, toen alle lichten voor de OVHZ-bestuur nog een onverwachte vouw upgrading al op groen stonden, stuitten we in het tapijt tegen. Want het oorspronkelijke nog op wat vertragende tegenvallers, zoals plan om de camera’s aan lantaarnpalen vervuilde grond. Maar die horden hebben te monteren, werd doorkruist door de we een voor een genomen.” Dat leidde tot weerbarstige juridische werkelijkheid. een geslaagde aanpak van het complete “De gemeente wilde het niet en dat was wegenplan van Pionier. “Oorspronkelijk kon begrijpelijk, want de gevolgschade van een je er eigenlijk niet fietsen en wandelen. Maar auto die per ongeluk tegen een lantaarnpaal inmiddels zijn alle wegen op het bedrijvenrijdt, zou grotendeels bij de gemeente op park verbreed en is het gebied daarmee de rekening belanden. Denk daarbij onder toegankelijk geworden voor fietsers en andere aan stroomuitval.” De conclusie was voetgangers. Daarbij was het voorheen zo derhalve om aparte cameramasten te laten dat er door de slechte verlichting veel donverrijzen, maar dat kostte weer extra geld en kere hoekjes waren. Zeker als daar ook nog het BIZ-geld ter dekking was niet toereikend. veel groen bij stond, durfde je er ’s avonds “Gelukkig had de Provincie nog een potje bijna niet te lopen. Doordat er inmiddels met zeventigduizend euro dat bedoeld was meer lantaarnpalen zijn geplaatst is het er voor investering in het veiliger en duurzamer nu veel beter toeven.” Ook de riolering is maken van bedrijvenparken. Precies waar wij met de werkzaamheden meteen vervangen, hier op Spoorzicht mee bezig zijn. Dus zozodat de upgrade van Pionier geslaagd doende komen de camera´s en de masten er mag worden genoemd. “We zijn bijna klaar. en verwachten we dat over enkele maanden Het laatste stukje van de Staringstraat tot het cameratoezicht moet functioneren.” de Venneperweg wordt momenteel nog opgeknapt. De finish is in Die concrete resultaten zicht.” Stokvis koppelt daar “Sommige zaken zijn het tonen aan dat de passie nog wel een wens aan. “Het zou goed zijn als ook onderdubbel en dwars waard waarmee Stokvis, Van den Berg en hun gewaardeerde nemers hun eigen terrein om voor te knokken en medebestuursleden werken, opknappen. Want dat is hier Pionier is daar een mooi mooie vruchten afwerpt. en daar echt nodig. Het zou Stokvis: “De gedachte achter een positieve hefboom zijn voorbeeld van” de OVHZ is om méér dan voor de totale representatialleen een gezellige club viteit van Pionier.” te zijn, waar het voor ondernemers goed toeven en netwerken is. Een paar honderd meter ten zuidoosten van Pionier ligt bedrijvenpark Spoorzicht, waar het gesprek met Het Ondernemersbelang ook plaatsvindt. Ook daar is de OVHZ hard bezig om het ondernemen nog plezieriger te maken. Stokvis: “Enkele jaren geleden, toen wij hard bezig waren om door middel van een KVO-programma het veilige ondernemen te stimuleren, vatte wethouder van EZ van de gemeente Haarlemmermeer, Arthur van Dijk, het idee op om de wet BIZ, Bedrijven Investerings Zones, als pilot hier op Spoorzicht uit te rollen.” In de tussentijd ging de OVHZ hard aan het werk en waar die pilot aanvankelijk door een in augustus 2010 opgerichte OVHZ-commissie onder leiding van Gerrie Geijssen werd aangestuurd, daar heeft de OVHZ die taak inmiddels geleidelijk overgedragen aan ondernemers die op Spoorzicht ondernemen. “Dat was ook een doel vooraf, dat ertoe geleid heeft dat de zeskoppige aansturingscommissie inmiddels al drie Spoorzicht-ondernemers telt. De andere drie commissieleden zijn nog uit ons bestuur afkomstig.” Veiligheid, dat is het codewoord waaraan de OVHZ gezicht geeft door middel van de introductie van cameratoezicht op Spoorzicht.

“Het is heel simpel; we zijn er primair voor onze ondernemers en niet voor onszelf” We zetten ons er daarom gericht voor in om harde resultaten voor onze leden te boeken.” Daarbij gaat de OVHZ allesbehalve blind te werk, vult Van den Berg aan. “Momenteel houden we een enquête waarin we ondernemers op Spoorzicht vragen welke wensen zij hebben. Zo vragen we naar de belangstelling voor de aanleg van een glasvezelnetwerk en voor een hogere internetsnelheid. Ook polsen we hoeveel interesse er is voor de gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld energie en afvaldiensten. Het zijn acties die we inzetten om precies te weten wat er leeft. Want het is heel simpel; we zijn er primair voor onze ondernemers en niet voor onszelf.” Overigens kijkt de OVHZ ook verder dan de grenzen van Nieuw-Vennep. Stokvis besluit met een mooi voorbeeld van een zeer geslaagde coöperatie tussen onder andere de OVHZ, het HOP (Haarlemmermeers Ondernemers Platform), de ondernemersvereniging Kaag en Braassem, de gemeente Haarlemmermeer en de Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. De inzet was het vervangen van een oude brug bij Nieuwe Wetering door een vernieuwde en verbeterde versie. “Eentje die de doorvaart en doorstroom van verkeer gaat verbeteren. Het is ons door hard werken en vooral samenwerken, gelukt om de financiële middelen die daar deels voor ontbraken, tóch bij elkaar te krijgen. Een mooier voorbeeld van bruggen bouwen kunnen wij niet bedenken.”

Andries Stokvis en Henriët van den Berg van OVHZ.

het ONDERNEMERS BELANG

09


MAXIMAAL FISCAAL VOORDEEL?

e Ford ECOnetic leas Auto bij Van Kalmthout

FordFiesta ECOnetic Lease Trend 3-deurs 1.6 TDC1 70kW/95pk

14% bijtelling A-label

Lease vanaf € 289,- p.mnd.** Netto bijtelling v.a. € 72,- p.mnd.**

Nu vanaf

*

€ 14.795,-

FordFocus ECOnetic Lease Trend 1.6 TDC1 77kW/105pk

14% bijtelling A-label VEILIGSTE GEZINSAUTO IN ZIJN KLASSE!

Lease vanaf € 399,- p.mnd.** Netto bijtelling v.a. € 115,- p.mnd.**

Nu vanaf

*

€ 23.335,-

Amstelveen - Badhoevedorp - Haarlem - Hoofddorp - Lisse - Noordwijk Go Further

www.vankalmthoutauto.nl

Prijzen personenauto’s incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken, leges, verwijderingsbijdrage en eventuele fabrieksopties. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Druk- en zetfouten voorbehouden. *Vraag naar de voorwaarden. **Leaseprijs gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. Netto bijtelling o.b.v. belastingschijf van 42%. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: van 15,2,-27,0; liter/100 km: van 3,7-6,6; CO2 gr/km: van 87-109.


Bedrijfsreportage In dit artikel wordt ingegaan op diverse aspecten van een accountantscontrole in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Bij veel ondernemingen in het MKB wordt de jaarrekening door de accountant samengesteld. Er kan echter een moment komen dat de onderneming, hetzij verplicht hetzij vrijwillig, besluit tot controle van de jaarrekening. Belangrijkste verschil is dat de accountant bij een controleopdracht een oordeel uitspreekt over het getrouwe beeld dat de jaarrekening geeft van vermogen en resultaat.

‘In control met accountantscontrole’ E

en MKB-accountant is een breed geschoolde adviseur die is gespecialiseerd in administratieve dienstverlening, samenstellen van jaarrekeningen en financiële, fiscale en branchespecifieke advisering. Daarnaast kan hij ook accountantscontroles uitvoeren. Dat maakt hem veelal tot dé vertrouwenspersoon van een MKBonderneming. De MKB-accountant moet op de hoogte blijven van de belangrijkste ontwikkelingen op zijn vakgebied. In dat licht heeft hij een permanente educatieverplichting. Tevens moet hij zich houden aan beroeps- en gedragsregels. Ook vinden er periodiek collegiale toetsingen plaats om vast te stellen of het accountantskantoor voldoet aan alle gestelde eisen van de beroepsorganisatie NBA.

Om accountantscontroles te mogen uitvoeren, moet het desbetreffende accountantskantoor voldoen aan de strenge eisen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Berghoef Accountants en Adviseurs heeft deze vergunning op het moment van invoering daarvan verkregen en voert dus wettelijke controles uit. Verplichte controle?

Voor veel ondernemingen is het niet wettelijk verplicht om een accountantscontrole uit te laten voeren. Deze verplichte controle geldt alleen voor ondernemingen die 2 boekjaren achtereen voldoen aan 2 van de volgende 3 criteria: - omzet € 8,8 miljoen of meer; - balanstotaal: € 4,4 miljoen of meer; - aantal medewerkers: 50 of meer

Controleren van de jaarrekening

Vrijwillige controle

Doel van een accountantscontrole is het verschaffen van zekerheid over de getrouwheid van de jaarrekening, zodat de gebruikers zoals bijvoorbeeld de ondernemersleiding, aandeelhouders, de bank, beleggers, crediteuren en subsidieverstrekkers vertrouwen ontlenen aan de jaarrekening en deze kunnen gebruiken voor hun beslissingen.

De onderneming kan er ook voor kiezen een vrijwillige controle te laten uitvoeren. Veel ondernemers kiezen daarvoor omdat ze het belangrijk vinden een onafhankelijk oordeel over de jaarrekening te krijgen en dat desgewenst aan de buitenwereld te kunnen laten zien. Een andere reden kan zijn dat de bank erom vraagt. Daarnaast worden er vaak controleverklaringen verstrekt bij subsidieverklaringen.

Rapportering

De accountant legt zijn oordeel over de jaarrekening vast in een zogenaamde controleverklaring, die in de jaarrekening wordt opgenomen. Daarnaast rapporteert de accountant zijn meer gedetailleerde bevindingen aan het bestuur van de onderneming in een management letter, ook wel bevindingenbrief genoemd. Hierin worden onder meer aanbevelingen en adviezen opgenomen ter verbetering van interne beheersingsmaatregelen en de administratieve organisatie. Kies uw accountant bewust!

Als uw onderneming accountantscontrole laat uitvoeren, dan kiest u uiteraard voor een accountantskantoor met verstand van uw branche. Bovendien verwacht u betrokkenheid en inlevingsvermogen van uw accountant. De ene ondernemer voelt zich prettiger bij een “Big 4-kantoor”; de andere verkiest een MKB-accountant. Het belangrijkste aspect bij de keuze voor een geschikte accountant is de “chemie” die u als ondernemer heeft en voelt bij de accountant en zijn medewerkers. Berghoef Accountants en Adviseurs beschikt over goed opgeleide en ervaren mensen, met specifieke kennis van (accountantscontrole bij) MKB-ondernemingen. Voor nadere informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Berghoef Accountants en Adviseurs

V.l.n.r. Rob Bakker RA, Maurice Geurs RA en Patrick Verboom RA.

Dorpsstraat 99 1431 CC Aalsmeer T 0297 – 381212 F 0297 - 341539 www.berghoef.nl Reageren? Mail naar info@berghoef.nl

het ONDERNEMERS BELANG

11


• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

(auto)-beletteringen gevelletters naamplaten bewegwijzeringborden beurssigning stickers bedieningspanelen huisnummers winkelruit reklame relatiegeschenken reclameborden instructiepanelen badges etc.

frezen graveren beletteren Signavure BV Boekweitstraat 99 2153 GK Nieuw-Vennep Tel: 0252 622 635 Fax: 0252 688 665 info@signavure.nl www.signavure.nl

typeplaatjes machineplaatjes bewegwijzering pictogrammen liftaanduidingen brievenbuskleppen belpanelen postkastdeuren gevelletters gevelreclame horecaproducten naamplaatjes awards

graveren laseren frezen

Uw huisstijl in vakkundige handen

RVSSign Boekweitstraat 99 2153 GK Nieuw-Vennep Tel: 0252 622 635 Fax: 0252 688 665 info@rvssign.nl www.rvssign.nl

ˆ2-)9;&39; ˆ:)6&39; ˆ6)23:%8-) ˆ32()6,39( ˆ/0)-232()6,39( &)(6-.*7+)&39;)2


BOEKHOUDEN & FACTUREREN Slim

Simpel

Solide

Automatiseren om te besparen!

bel 0222 36 30 61

www.snelstart.nl

gratis proberen


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers • Fotografie: Hans van Asch

Geen sector lijkt de Grote Recessie zo goed te doorstaan als de industrie, dankzij de groeiende export naar opkomende markten maar ook dankzij het hoge innovatietempo. Maar dat succes wordt van twee kanten bedreigd: door het toenemende tekort aan technici en door dat aan kapitaal om in innovatie te investeren. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, sinds een klein jaar voorzitter en algemeen directeur van de ondernemingsorganisatie voor de technologische industrie FME-CWM, pleit voor doortastende actie op allebei de fronten. Haar concrete voorstellen gaan van gratis technisch onderwijs tot een fulltime minister van buitenlandse handel.

Krapte aan technici en krediet werkt bedreigend:

“We moeten ons de crisis innoveren” O

ok tijdens deze verkiezingscampagne ging het weer te vaak over het onderwijs en de zorg en te weinig over de maakindustrie, vindt Ineke Dezentjé. “En dat terwijl we het van die maakindustrie moeten hebben. We groeien niet vanuit de zorg en het onderwijs. Door op die sectoren te focussen discussieert Den Haag vooral over de vraag hoe we het geld verdelen en niet over hoe we het verdienen.”

Avontuur in het werk

En ook als het over onderwijs gaat zou de maakindustrie meer aandacht moeten krijgen. Ineke Dezentjé heeft bijvoorbeeld voorgesteld het technisch onderwijs gratis te maken, een idee dat direct door de PvdA werd omarmd. “Maar gratis moet je wel verdienen. Een student zou verplicht moeten worden zijn studie af te ronden

het ONDERNEMERS BELANG

en zich daarna voor minstens drie jaar aan een Nederlands bedrijf in de industrie te verbinden, pas daarna krijgt hij zijn collegegeld terugbetaald. Daarnaast vind ik dat we technisch onderwijs aantrekkelijker moeten maken door meer op de beeldvorming en de emoties eromheen te focussen. Waarom gaat iemand eigenlijk chemie studeren? Misschien omdat hij graag op een olieboorplatform in Brazilië wil werken en dus avontuur in zijn leven en werk wenst. Dáár moeten we op inspelen, maar dat kunnen we enkel op een succesvolle wijze als we de leerlingen op verschillende tijdstippen in hun leven met de maakindustrie in aanraking brengen, op de basisschool evengoed als op de middelbare school. Dat vergt initiatieven van de bedrijven, want van een schoolmeisje dat naar de PABO gaat om vervolgens weer les te geven op een basisschool mag je zoiets nu niet verwachten.”

Opleiden voor de bijstand

Meer jongens zouden voor een technische richting moeten kiezen maar ook veel meer meisjes. En die aanwas aan leerlingen techniek zou deels moeten worden bekostigd door drastisch te wieden in de overvloed aan opleidingen zonder economische meerwaarde. “Sinds The Voice of Holland hebben zich nog nooit zoveel kandidaten aangemeld voor het conservatorium, en dan zijn er nog velen die bij een ROC kiezen voor een opleiding als paardenmanagement. Al die richtingen zijn aan het opleiden voor de bijstand, want voor het overgrote deel van die gediplomeerden is straks geen werk. Daar moet de overheid paal en perk en stellen, net zoals ze de technische opleidingen vol moet zien te krijgen, want als de maakindustrie hier geen vakkrachten meer kan krijgen, trekt ze weg naar landen waar die wel aanwezig zijn.”


mate last van: “Banken zijn huiverig, onder druk van Basel III. Maar ze zijn helaas vooral huiverig voor het financieren van innovatie, want daarvan zijn de opbrengsten nog onzekerder. De grootste kansen liggen echter juist daar, zoals in de klimaattechnologie. Die kapitaalkrapte zet dus een onnodige rem op onze groei. Gelukkig ontstaan er nieuwe financieringsbronnen, zoals het ‘groenfonds’, waarin private partijen geld storten, maar de krappe kredietverstrekking is een serieuze bedreiging voor de innovatie en we moeten ons uit de crisis innoveren.”

uit

Te weinig in beeld en aan bod komen

Overwinning op de bureaucratie

De behoefte aan kennis van de maakindustrie is in de eenentwintigste eeuw nog een stuk groter dan in de vorige. Het werk aan machines die miljoenen euro’s per stuk hebben gekost moet vaak tijdelijk worden begeleid door medewerkers van buitenlandse klanten uit verre landen als China en India. “Voor al die opdrachten, van een paar dagen tot een paar maanden, moesten bedrijven tot voor kort een tewerkstellingsvergunning aanvragen,” aldus Ineke Dezentjé. “Dat leidde tot een hoop bureaucratie maar ook tot veel ergernis. Als er nog maar een pen werd opgepakt, was het bedrijf al in overtreding en een buitenlandse ondernemer die hier voor honderd miljoen een schip liet bouwen moest een vergunning aanvragen om zijn eigen product te kunnen bekijken. Die verplichting hebben we onlangs afgeschaft gekregen en vervangen door een simpele meldingsplicht.

Natuurlijk wordt er nog steeds gewaakt voor verdringing, maar de enorme bergen papierwerk zijn verleden tijd.” Onnodige rem op de economische groei

Zo maakt Nederland stapjes vooruit. Ineke Dezentjé is bijvoorbeeld ook blij met het topsectorenbeleid van het (demissionaire) kabinet. “Dat ging toch al aardig in de richting van een slim industriebeleid. Maar ik zie ook overbodige aarzelingen. Zo kan de overheid zich gerust garant stellen voor meer exportkredietverzekeringen. Sommige politici zijn bang dat die garanties geld gaan kosten, maar ik heb ook zitting in een rijkscommissie die onderzoek daarnaar heeft laten verrichten, waaruit blijkt dat het per saldo juist geld oplevert.” De verkrapping van de kredietverstrekking schrijdt voort en de maakindustrie ondervindt hier volgens Ineke Dezentjé in toenemende

Als de industrie die nieuwe producten gereed heeft moeten die echter nog aan de man gebracht worden. De opkomende markten vormen de belangrijkste afzetmarkten, maar daar komen onze bedrijven op overheidsniveau te weinig in beeld, meent Ineke Dezentjé. “In Brazilië bijvoorbeeld heeft de overheid tientallen miljarden aan te besteden voor grootschalige projecten, maar de hogere Braziliaanse politici en ambtenaren komen nauwelijks in contact met hun Nederlandse evenknieën. En dus komen ook onze bedrijven te weinig aan bod. Wat wij missen is een minister van buitenlandse handel die fulltime de wereld afreist. Nu moet staatssecretaris Bleeker dat ‘erbij doen’, als de EHEC-bacterie of een andere calamiteit zijn aandacht niet volledig opeist. Dat moet veranderen, want onze buurlanden hebben wel zo’n minister en die reist met hele delegaties de wereld rond. De onze moet aan de spits staan van een keten die kansen niet meer laat lopen maar met beide handen aanpakt.”

het ONDERNEMERS BELANG


Informatie Stichting Fahari Foundation is er van overtuigd dat we als samenleving met z’n allen verandering kunnen brengen. Met in verhouding weinig geld kunnen we kansloze kinderen een goede toekomst geven. De Fahari Foundation heeft een ANBI-status, wat inhoudt dat minimaal 90% van de verworven gelden op de plaats van bestemming besteed moet worden en dat giften aan deze stichting belasting aftrekbaar zijn. Op dit moment wordt de stichting volledig gerund door vrijwilligers en wordt, daar waar nodig, samengewerkt met andere organisaties.

Fahari Foundation gelooft in zelfredzaamheid

D

e belangrijkste pijlers daarin zijn voor ons: Goede educatie en samenwerking met de plaatselijke bevolking. Zonder educatie geen toekomst, zonder samenwerking geen betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Ook gezondheidszorg en gezonde voeding zijn de basis voor een zelfredzaam bestaan.

Ons huidige project

Kinderen van Mtwapa. Deze groep van 44 weeskinderen hebben we inmiddels voorzien van sponsoren zodat ze er in elk geval van verzekerd zijn iedere dag een voedzame maaltijd, schoon drinkwater en in geval van nood, gezondheidszorg tot hun beschikking hebben. In het kader van de preventie zijn er muskietennetten uitgedeeld en worden gezinnen voorgelicht over hygiëne, familieplanning enzovoorts. Deze kinderen wonen bij familie-leden of kennissen. Helaas worden er een aantal kinderen misbruikt in de ruimste zin van het woord. Dit KAN niet en dit MAG niet. Ook hebben deze kinderen een enorme achterstand op school. De oplossing

Het Fahari Foundation Center Dit houdt in: Een gebouw met een crisisopvang voor misbruikte kinderen, veiligheid door bewaking, begeleiding etc. Dit gebouw wordt voorzien van zonnepanelen (kunnen

Speciale actie Elk bedrijf dat een donatie schenkt aan de Fahari Foundation, krijgt een vermelding in Het Ondernemersbelang van zijn eigen regio en een vermelding op de website.

het ONDERNEMERS BELANG

de kinderen ook ’s avonds studeren). Er zal een plaats zijn om te eten, te spelen, kind te zijn. Buiten de bijlessen willen we de kinderen ook op de toekomst voorbereiden door praktijkgericht onderwijs te geven. We hebben de plannen, de tekeningen, een geschikt stuk grond en veel vrijwilligers. Het enige wat we nog nodig hebben is geld!! Dit gebouw gaat € 73.000,00 kosten. Helpt U mee? Stort uw bijdrage op rekeningnummer 12.10.40.313 ten name van Stichting Fahari Foundation o.v.v. Het Ondernemersbelang.

Wilt u meer informatie over onze stichting? Kijk dan op : www.faharifoundation.nl


Interview

Tekst: Jeroen Kuypers â&#x20AC;˘ Fotografie: Jur Engelchor

Dirk Scheringa: Niet langer bankier, nog steeds ondernemer

Ondernemen

na de val

het ONDERNEMERS BELANG


Hoge bomen vangen veel wind en in de Westfriese polders zijn de bomen hoger en waait de wind harder dan elders. Dirk Scheringa bouwde jarenlang aan een voor Nederland unieke en succesvolle bank, maar de val van de relatief kleine DSB in 2009 werd een groter (media)drama dan de ondergang van het grote Fortis een jaar eerder. Hoe is het de ex-bankier intussen vergaan? In 2010 publiceerde hij een autobiografie en in datzelfde jaar startte hij een nieuwe onderneming, DS Factoring. De eigenaar van het naar hem genoemde museum en de voorzitter van voetbalvereniging AZ zijn met het faillissement van de bank voorgoed verdwenen, maar de ondernemer Scheringa is er nog altijd.

D

e ondergang van een bank heeft op het persoonlijk vlak zo zijn bijverschijnselen. In zijn autobiografie verhaalt Dirk Scheringa hoe hij avond aan avond Chinese afhaalmaaltijden op kantoor liet brengen omdat de lange dagen die hij maakte geen normale diners meer toelieten. ’s Nachts lagen zijn vrouw en hij wakker van de zorgen en doodden ze de tijd met het kijken naar films op de televisie. De westerns kwamen hem langzaam maar zeker de neus uit, tezamen met de kroepoek, maar als hij al aan opgeven dacht, dan betrof dat enkel zijn televisie- en eetgewoonten. De man die ooit bijna de eerste guldenmiljardair van Nederland was geworden moest zich afvragen of hij een kapotte carport wel kon laten repareren. Er moest direct weer brood op de plank komen. Aanvankelijk kwam dat er met het geven van lezingen, maar het was duidelijk dat dit niet meer dan een tijdelijke optie kon zijn.

Benaderd met ideeën

“Ondernemen zit mij in het bloed,” zegt Dirk Scheringa. “Ik kon me eenvoudigweg niet voorstellen dat ik ergens in loondienst zou gaan. Maar dat hoefde ook niet, want direct na het faillissement van DSB werd ik door tal van mensen benaderd met ideeën voor nieuwe ondernemingen. Met die ideeën ben ik aan de slag gegaan en dat proces kristalliseerde zich uit in DS Factoring. Er bestaan veel ondernemers die de grootste moeite hebben om geld van de bank te krijgen, ondanks het feit dat ze kunnen aantonen dat hun bedrijf financieel solide is. Die ondernemingen groeien snel maar hebben ook liquiditeit nodig om in die groei te kunnen blijven investeren. De banken weigeren dat domweg. Wij springen in dat gat en stellen succesvolle ondernemers zo in staat toch te blijven groeien.” De gouden greep

Met DS Factoring is Scheringa niet terug op het pad naar een nieuwe bank maar op dat van zijn eerste onderneming, Frisia. Op 1 november 1977 ging hij fulltime werken voor het gelijknamige belasting- en adviesbureau. Tot die tijd deed hij het ondernemerschap er min of meer ‘bij’ naast zijn werk als politieagent, precies zoals zijn vader dat als politieman er ‘naast’ deed in de jaren dat hij als kaasmaker werkzaam was. Een zwaar verkeersongeluk, met twee dode volwassenen en twee gewonde kinderen, deed de 27-jarige Dirk beslissen dat hij niet nog vaker getuige wilde zijn van dergelijke drama’s. Hoewel de beslissing voluit voor het ondernemerschap

te gaan emotionele motieven had bleek dit zakelijk een gouden greep. Frisia groeide uit tot een landelijk opererend bedrijf, vooral door het feit dat Scheringa en zijn medewerkers snel en succesvol bij banken bemiddelden voor particulieren bij het aanvragen van leningen voor consumptief krediet. Indertijd durfden veel mensen niet zelf een lening aan te vragen bij hun eigen bank, uit angst dat dit in hun wijk of dorp bekend zou worden. One step at a time

Scheringa nam de gok wekelijks op de achterpagina van de Tros Kompas te adverteren. Dat kostte veel geld, maar leverde steevast het dubbele op aan opdrachten. De directeureigenaar nam voortdurend personeel aan (voornamelijk vrouwen, “omdat ze zes ballen tegelijk in de lucht konden houden en een man maar één.” ), van wie er velen jarenlang bij hem in dienst bleven. Daarnaast nam hij collega-bedrijven over, aanvankelijk enkel in West-Friesland, later ook daarbuiten. De eerste grote overname elders was die van een kantoor in Oud-Beijerland. Dat patroon herhaalt zich nu met DS Factoring. “We hebben al een tweede vestiging geopend in het Brabantse Roosendaal,” aldus Dirk Scheringa. “Er is enorm veel vraag naar factoring. Ondanks de crisis zijn er namelijk overal in het land sterke ondernemers met snel groeiende bedrijven die factoring nodig hebben om vooruit te kunnen komen. Tegelijk is er nauwelijks concurrentie. De banken die vroeger aan factoring deden

zijn daar mee gestopt. Ze zijn bang geworden maar houden daarmee wel veel investeringen tegen die juist hard nodig zijn. De potentiële groei is dus erg groot voor ons bedrijf, maar we groeien maar zo snel als verantwoord en haalbaar is. One step at a time is ons motto.” De weelde dragen

Scheringa’s levensverhaal is er geen dat bol staat van de luxe en de uitspattingen. De toenemende weelde werd psychologisch maar moeilijk geaccepteerd, laat staan gedragen. Toen hij en zijn vrouw met enkele vrienden per ongeluk in een luxueus restaurant belandden waar de kip op zilveren dienschalen werd opgediend werkte dat vooral op hun lachspieren. De eerste verjaring van hun huwelijk vierden ze dan ook bij de Chinees, en de navolgenden vierden ze daar ook. Toen de omzet van Frisia explodeerde leidde dat tot vragen van de fiscus – over het opvallend lage bedrag voor privé-uitgaven. En toen DSB op zijn hoogtepunt was en de uitnodigingen voor gala’s zich opstapelden kozen Dirk en zijn vrouw Baukje niet voor de diensten van couturiers maar voor een kledingzaak in Hoorn. De erfenis van een gereformeerde en zuinige jeugd in het landelijke Friesland bleef Scheringa achtervolgen. Maar wanneer je de ladder van onderaf opnieuw moet beklimmen kan zo’n erfenis enkel een zegen zijn. Het zijn sterke benen die de weelde niet hoeven te dragen. Wie in dit opzicht niet te diep viel hoeft ook niet uit een diepe put te kruipen.

het ONDERNEMERS BELANG


Business InkPoint

Business InkPoint fantastische kleuren tot 50% goedkoper per pagina

Kijk nu op businessinkpoint.nl


Bedrijfsreportage

Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĹľÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;žŽĆ&#x;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;ŜžÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?Í&#x2022;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś ĆľĹ?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ä?ĹśÄ?ͲĹ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;ƾƾĆ&#x152;Ä&#x161;ĹľÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E; Ç&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ĺś Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152; Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś Ĺ˝Ć&#x2030;Ć&#x;ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻ Ä&#x17E;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x161;ƾŏĆ&#x161;Í&#x160; sŽůůÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ĺ? Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x;ÄŽÄ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161; Ĺ?Ć? /Ć?Ć?Ĺ˝Ć? Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺś Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĆ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E; Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152; Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152; Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć? Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E; Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ĺś ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152; ĹŹÇ Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Í&#x2DC; DÄ&#x17E;Ć&#x161; Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152; ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć? ĹŹÄ&#x201A;Ĺś /Ć?Ć?Ĺ˝Ć? Ćľ Ç&#x20AC;ŽůůÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ĺ? Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĆ?Ć&#x161;Ç&#x152;Ĺ?ĹŠĹśÍ&#x2022;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ŜŏůÄ&#x17E;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;ŽŊÄ&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;Ć&#x161;ĆľĆ&#x152;ŜͲŏÄ&#x17E;Ç&#x2021;Ć&#x2030;Ć&#x152;ŽŊÄ&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;

KHWV\PERROYRRU YHUDQWZRRUGHERVERXZ

&8&2&

R

,QWHULHXUERXZ ([SR ZZZLVVRVQO

0ROHQYOLHWZHJ *:$DOVPHHU WHO ID[ HPDLOLQIR#LVVRVQO ZZZLVVRVQO

Een vitaal bedrijventerreinâ&#x20AC;Ś â&#x20AC;&#x153;Duurzaam, natuurlijk!â&#x20AC;? met behulp van NMCH, Centrum voor Duurzaamheid

Waarom kiest u voor revitalisering van uw bedrijfsomgeving? â&#x20AC;˘ Revitaliseren is duurzaam en levert op termijn besparingen op. â&#x20AC;˘ Revitaliseren geeft kleur en fleur aan de werkomgeving van mijn werknemers. â&#x20AC;˘ Een groene omgeving is gezonder, bomen zuiveren de lucht optimaal en kunnen het percentage fijnstof flink terugbrengen. Bomen geven schaduw en dempen geluid. Dit is van belang voor mijn werknemers ĂŠn voor de omgeving. â&#x20AC;˘ Revitaliseren geeft meer variatie in plant- en diersoorten en brengt de natuur terug in een stenen omgeving. Hiermee compenseer ik mijn bedrijfsactiviteit. â&#x20AC;˘ Revitaliseren biedt huisvesting aan diersoorten als bijen, vogels en vleermuizen. Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer(NMCH), hĂŠt centrum voor duurzaamheid in Haar-

lemmermeer is de organisatie waar u hulp krijgt bij het beantwoorden van de vraag: â&#x20AC;&#x153;Wat kan ons bedrijf doen, waar beginnen we en wie kan daarbij helpenâ&#x20AC;?. Duurzaamheid is trendy, maar het is vooral ook noodzakelijk. Het NMCH brengt bedrijven en specialisten samen om met elkaar innovatieve projecten te ontwikkelen die duurzaamheid bevorderen. Ook een vraag of idee? Neem contact op met het NMCH: info@nmch.nl of 023 - 555 34 37. Zie ook: www.nmch.nl

NMCH-Centrum voor Duurzaamheid.

het ONDERNEMERS BELANG

13


Ondernemerspanel

Verdient het MKB meer steun? Het MKB lijkt in Nederland steeds meer in een verdomhoekje te worden gezet. Faillissementen zijn aan de orde van de dag, terwijl de overheid doorgaat met lastenverzwaringen voor de ondernemer. De overheid leent miljarden euro’s aan Europa om de economie te steunen. In eigen land kunnen sommige MKB bedrijven met moeite het hoofd boven water houden. Banken geven nauwelijks meer leningen, waardoor investeringen achterwege blijven. Welke maatregelen zijn er nodig om de economie en daarmee de werkgelegenheid in Nederland te stimuleren? De mening van ons panel. ■ Nico Rigter Nico Rigter - Issos Ik ben van mening dat de mkb-er niet teveel moet kijken naar wat de overheid aan maatregelen moet nemen. Hierdoor stel je je als ondernemer afhankelijk op van een partij waar je weinig invloed op hebt. In de eerste plaats moet er gekeken worden naar hoe het bedrijf zelf functioneert, tevens moet er gekeken worden in hoeverre een bedrijf nog wel bestaansrecht heeft. Kennelijk komen we uit een tijd van overconsumptie, waaraan de productiecapaciteit zich heeft aangepast. Nu e.e.a. normaliseert is er een productieoverschot. Hierop vindt

een correctie plaats. Steunmaatregelen van de overheid houden productie in stand die wellicht overbodig is. Natuurlijk moet de overheid zorgen voor het wegnemen van knelpunten (bijv. bij het onroerend goed) en het beperken van prijsverhogingen (zoals de verhoging van de btw). Daarnaast moet de overheid zorgen voor een goede infrastructuur; hier zal dan ook in geïnvesteerd moeten worden. Regelgeving moet zodanig ingericht worden dat bedrijven hier geen onnodige overlast van ondervinden. De overheid heeft een faciliterende functie, wat ook tot uiting moet komen in haar omgang met bedrijven.

■ Frans van der Riet Frans van der Riet - Essent Een moeilijke stelling dit keer. Ik ben geen expert op het gebied van MKB noch op stimuleringsacties ter verhoging van de werkgelegenheid. Maar mijn oplossing zou richting bouw gaan. De bouwsector is al sinds jaar en dag de moeder der werkgelegenheid. Vrijwel alle MKB disciplines (bedrijven met minder dan 250 medewerkers) worden betrokken bij de bouw en van tekenaar tot behanger, tuinman en installatiebranche, voor

iedereen is de bouw belangrijk. De kredietverlening zit op slot, zodat de jeugd geen starterwoning meer kan betalen, de woningmarkt daalt verder en verder en de werkgelegenheid daalt net zo hard mee. Zullen wij een paar miljard aan de Zuid Europese landen toegezegde kredieten achterhouden en daar onze eigen bouwsector mee stimuleren? Kunnen we in ieder geval onze pensioenpremie betalen zodat wij straks niet allemaal ZZP’er (ZZP = zelfstandige zonder pensioen) worden.

■ Leonie Snijder Leonie Snijder - Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders Vanuit mijn ervaring in de incassobranche heb ik de overheid in 2012 echt als onbetrouwbare partner ervaren. “Net ingevoerde en geïmplementeerde regelgeving wordt met ingang van 1 januari a.s. met terugwerkende kracht teruggedraaid, of u daar even rekening mee wilt houden.” Aldus onze brancheorganisatie vorige maand over het afschaffen van de huishoudtoets. Hebben we net alle systemen aangepast, alle medewerkers intern opgeleid, beslissingen

14

het ONDERNEMERS BELANG

wel/geen beslag op deze nieuwe regels gebaseerd, kan het weer op de schop. En dan, vanaf 1 juli 2012 de Wet Incassokosten. De aanmaning bij opdrachtgevers moet aan nieuwe vereisten voldoen. De tarieven een andere structuur. Ook in incassoland zwaardere eisen en meer werk voor minder inkomen. Wat kan je doen? Efficiënter werken. Prima. Lastenverzwaring à la. We moeten allemaal inleveren. Maar consistent beleid is waar we nu behoefte aan hebben. Geen gedraai. Ben benieuwd hoe de wereld er na 12 september uit ziet.


■ Sjoerd Deibert Sjoerd Deibert - DEPO Personeel- en Arbodienst Het MKB is de motor van de Nederlandse bedrijvigheid en werkgelegenheid, maar moet het in de aandacht regelmatig afleggen tegen de grote bedrijven. MKB bedrijven moeten bij aanbestedingen mee doen met deze grote bedrijven dat allereerst een hoop werk met zich meebrengt en de kans dat je uitgekozen wordt vervolgens zeer klein. Verder stel ik voor dat het makkelijker moet worden om een bedrijf te starten of over te nemen. Onnodige belemmeringen voor beginnend ondernemerschap moeten weggenomen worden. De Tante Agaathregeling voor bedrijfsovernames in het MKB verdient steun. De overheid moet al het mogelijke doen om de regeldruk en administratieve lastendruk omlaag te brengen. Bij het vormgeven van nieuwe regelgeving moet dit aspect zwaar wegen. Ook bestaande regelgeving moet op dit punt regelmatig tegen het licht gehouden worden.

Zo vind ik het nodig na te gaan welke Arboregels echt noodzakelijk zijn en welke geschrapt kunnen worden. De kleinere bedrijven verdienen speciale aandacht, omdat de papieren rompslomp bij deze bedrijven relatief grote gevolgen heeft. Er moet een permanente versoepeling van de urennorm voor ZZP’ers komen, zodat het gemakkelijker wordt om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen. Er blijft voldoende subsidie beschikbaar voor initiatieven van het bedrijfsleven om de veiligheid van ondernemers, met name winkeliers, te waarborgen. Om de prikkel tot ondernemerschap te vergroten en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te verbeteren, moet de vennootschapsbelasting verlaagd worden. Verder hoop ik dat meer bedrijven kiezen voor de MKB ondernemer en niet voor de grote bedrijven. Kleine bedrijven leveren soms betere kwaliteit en service tegen relatief lagere kosten.

■ Maurice Geurs RA Maurice Geurs RA - Berghoef Accountants en Adviseurs Nog altijd wordt het belang van het MKB voor onze totale economie onderschat. Wel is er sprake van een lichte kentering en ziet men dit belang steeds meer in. Het probleem is hierbij echter dat wat men in de landelijke politiek probeert te verbeteren vaak door de lokale politiek teniet wordt gedaan door krampachtig vast te houden aan regelgeving. De oplossing hiervoor moet gevonden worden door vanuit de landelijke politiek de

lokale politiek aan te sturen. Slechts dan kunnen er minder regels komen. En onderschat daarvan niet het effect, de gemiddelde ondernemer is daar een flink deel van zijn tijd mee bezig. Maar wachten hierop mag geen vrijbrief zijn voor lokale bestuurders. Hierbij dus de oproep aan de lokale politiek om eens “out of the box” te kijken waar uw bijdrage aan een verbeterd ondernemersklimaat kan liggen. Verbeteringen beginnen kleinschalig dus al uw maatregelen dragen hun steentje bij.

■ Ingeborg Verduijn Ingeborg Verduijn - Tekom Vertalers BV Het is als ondernemer fijn wanneer je veel belasting moet betalen. Het gaat dan goed met je bedrijf. Door de crisis hebben veel mkb-bedrijven weinig belasting hoeven te betalen: inderdaad, magere of geen winst. Ik snap dan ook dat er bezuinigd moet worden. Het stimuleren van een prettig ondernemersklimaat voor het mkb kost misschien wat, je krijgt er ook wat voor terug. Gezonde bedrijven brengen tenslotte geld in het laatje. De overheid zou het mkb kunnen helpen met financieringen en door het

versoepelen van regeltjes omtrent bijvoorbeeld subsidies of vergunningen. Ook zou de overheid bij haar aanbestedingsbeleid de voorkeur kunnen geven aan Nederlandse mkb-bedrijven. Wel moet met al dat geklaag over de economie en Europa niet vergeten worden dat wij als exportland er als geen ander land van profiteren wanneer het Europese klimaat gezonder wordt. Voorts moeten we vooral niet vergeten om zelf door te gaan met ondernemen, kansen te creëren en, waar nodig, te investeren. Want de economie ben je ook zelf.

■ Nicolette de Soet Nicolette de Soet - Evergreen Cilinders BV Het is bijzonder jammer dat er zéér weinig Kamerleden zijn met een ondernemersachtergrond. Dit gaat helaas steeds vaker fout, met een faillissement als gevolg. Wellicht zou er dan meer begrip zijn voor de verantwoordelijkheid die er door de ondernemers wordt gedragen voor hun medewerkers, die voor hun brood op de plank afhankelijk van hen zijn. Torenhoge sociale lasten dwingen ondernemers ertoe

steeds meer de nek uit te steken en risico’s te nemen om zichzelf nog op de kaart te houden, wat helaas steeds vaker fout gaat en faillissement volgt. De overheid is er om het ondernemerschap te stimuleren en steun te bieden zodra het fout dreigt te lopen. Half Nederland staat leeg qua bedrijfsobjecten. Wordt het niet eens tijd daar ook de overdrachtsbelasting op af te stemmen? Een gezonde economie begint bij een goed geolied bedrijfsleven waar binnen het MKB een grote speler is!

het ONDERNEMERS BELANG

15


$OMDDUDFWLHILQWHQWRRQVWHOOLQJERXZ ZLQNHOLQWHULHXUHQVLJQLQJ&UHDWLHIHQ

Rooskleurig coaching en loopbaan begeleiding â&#x20AC;&#x153;Je persoonlijke sparringpartner als je meer uit jezelf en je werk wilt halen!â&#x20AC;?

VSUDDNPDNHQGLQRQWZHUSHQXLWYRHULQJ 9RRUHONEXGJHWHHQSDVVHQGHRSORVVLQJ %HORQVYRRUHHQYULMEOLMYHQGHNHQQLVPDNLQJ

Als je meer uit jezelf of werk wilt halen vind je in Rooskleurig Coaching een persoonlijke sparringpartner die met je meedenkt. Rooskleurig Coaching richt zich op werk en persoonlijke ontwikkeling en kan je verder helpen als je loopbaanvragen hebt. Ga naar de website voor meer informatie. 5LFKDUGYDQGHU$%9 *UDIWHUPHHUVWUDDW

NOLOC ERKEND LOOPBAANADVISEUR | COACH | SOLLICITATIETRAINER

Fregat 11, 1423 EH Uithoorn | mobiel 06 - 531 350 15

Nieuwsgierig? info@rooskleurigcoaching.nl www.rooskleurigcoaching.nl

Wij zetten niemand voor aap om uw geld te krijgen.

Incasso en G erechtsdeurwaarders

www.snijderincasso.nl â&#x20AC;˘ marketing@snijderincasso.nl

$&+RRIGGRUS 7   LQIR#DSOXVQO ZZZDSOXVQO


Advies De druk van deadlines. Of het nu gaat om op tijd leveren aan uw klant of de belastingaangifte op tijd indienen bij de belastingdienst: de druk neemt toe naarmate de deadline nadert. En in beide gevallen is te laat zijn een kostbare zaak.

(On)gepaste boetes D

e Belastingdienst heeft immers de mogelijkheid gekregen boetes op te leggen als aangiften te laat ingediend worden, als betalingen te laat worden gedaan of als met opzet fouten worden gemaakt in de aangifte. Hiervoor zijn maximum bedragen en richtlijnen vastgesteld. Maar wat moet verstaan worden onder een ‘passende boete’? Wanneer is een boete in proportie? En welke omstandigheden zijn wel of niet verzachtend? Dat er nogal wat ruimte is voor discussie blijkt uit enkele voorbeelden. Boete per BV

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient de aangiften vennootschapsbelasting 2009 voor zijn 5 BV’s een paar weken te laat in. De belastinginspecteur maakt aanslagen die gelijk zijn aan de aangiften, maar legt daarnaast aan elke BV een boete op van € 2.460. De DGA vindt de totaalboete van € 12.300 veel te ver gaan en vraagt de rechter een oordeel te vellen. Uiteindelijk spreekt het Gerechtshof in Den Haag uit dat de boete een vorm van bestraffen is, maar dat wel rekening gehouden moet worden met de feiten en omstandigheden die een lagere boete zouden rechtvaardigen. Daarnaast moet de boete in verhouding staan tot de ernst van de zaak. Als er een fiscale eenheid zou zijn tussen de 5 BV´s had de DGA maar één aangifte hoeven doen en ook maar één keer de boete moeten betalen. Daarnaast is 5 maal

de maximale boete een te zware last voor de betrokken BV’s gezien hun financiële situatie. Het Hof noemt de boete disproportioneel en verlaagt de boete naar € 500 per BV.

rechter vond het in dit geval wel passend: de motorrijder was binnen een jaar voor de tweede keer te laat met betalen en was gewaarschuwd dat boetes op zouden gaan lopen als vaker te laat betaald zou worden.

Fout in aangifte loonheffing

De deadlines voor het doen van aangifte en betaling van de belasting zijn heel strikt. Te laat is te laat. Door het digitaal indienen van aangiften is het voor de belastingdienst heel eenvoudig vast te stellen of een aangifte op tijd is. Onder de boete uitkomen die de belastingdienst oplegt is lang niet altijd mogelijk. Maar over de hoogte van een boete lopen de meningen van belastingdienst, ondernemers en rechters uiteen. Daar zitten dus mogelijkheden om een deel van de boete te terug halen als het halen van de deadline niet gelukt is…

Bij een andere BV ontvangt de DGA € 120.000 loon. Dit wordt door de BV echter niet aangegeven in de aangifte loonbelasting. De niet ingehouden en afgedragen loonheffing eist de belastingdienst later op door middel van een naheffingsaanslag. Boven op de te betalen loonheffing legt de inspecteur een vergrijpboete op van 50% van de te betalen belasting. Nadat de BV bezwaar heeft gemaakt geeft de inspecteur een tegemoetkoming. Hij vermindert de boete naar 10% van de te betalen belasting. Het Gerechtshof in Amsterdam vindt deze vermindering op zijn plaats en geeft enkel nog een verdere tegemoetkoming van € 560 omdat de procedures bij de belastingdienst te lang geduurd hebben.

Vrij naar achtereenvolgens: • Hof ’s-Gravenhage, 12 juni 2012, BX2226 • Hof Amsterdam, 19 juli 2012, BX2519 • Hof Leeuwarden, 24 juli 2012, BX2703

Boetebedrag groter dan de belasting

Tot 4 juli 2009 mocht de boete bij niet betaalde motorrijtuigenbelasting niet hoger zijn dan de belasting. Dat is echter verleden tijd. Daardoor kon het dat een motorrijder bovenop de onbetaalde motorrijtuigenbelasting van € 22 een boete van € 45 opgelegd kreeg. Hij vond dat de boete niet in verhouding stond tot de ernst van het niet betalen van de belasting. Maar de

Ineke van Bemmelen CB, Werkzaam bij Berghoef Accountants en Adviseurs te Aalsmeer Reageren? Mail naar info@berghoef.nl www.berghoef.nl

het ONDERNEMERS BELANG

17


Interview

Tekst: Jerry Helmers (Crown Media) • Fotografie: Jur Engelchor

Gerrit van Empel

Passies Verhuizers bestaat 75 jaar Als je precies 75 jaar jong bent, dan ontkom je er niet aan om met het grootste respect van de wereld te constateren dat je ‘Een Oude Dame’ bent. Dat geldt helemaal voor Passies Verhuizers uit Hoofddorp. Half

I

n 1937 was het J. Passies Sr. die de basis legde voor een onderneming die uitgroeide tot een wereldwijd opererende en overal erkende verhuisorganisatie. “Wie kent de grote rode vrachtwagens met de herkenbare witte letters niet?” lachen Stahlie en Van Empel. “We hebben nationaal, Europees én intercontinentaal een reputatie opgebouwd als een veelzijdige, kwalitatief hoogstaande verhuisorganisatie.”

juni bereikte het gerenommeerde verhuisbedrijf namelijk deze prachtige leeftijd. Maar ‘Oud’ wil niet zeggen ‘Oud en Versleten’…. Integendeel. Met grote ambities voor de komende jaren zal Passies Verhuizers zich nadrukkelijk blijven profileren. Maar eerst – samen met Paul Stahlie, commercieel manager en Gerrit van Empel, Operationeel Manager bij Passies – een terugblik op de prachtige historie van het bedrijf…

18

het ONDERNEMERS BELANG

In de 75 jaar van het bestaan is er natuurlijk wel veel veranderd in het vak. “In de jaren 30 begonnen we met één kleine auto waar we lokaal onze diensten mee aanboden. Anno nu is onze dienstverlening breed; we leveren gespecialiseerde diensten als nationale en internationale personeelsverhuizingen, zeeen luchtvrachtzendingen, relocation services, projectverhuizingen, projectmanagement, opslag en opslagbeheer.” Juist die laatste aspecten kenmerken de wijze waarop Passies zich goed heeft ontwikkeld. “Verhuizen is meer dan alleen maar het vervoeren van de spullen van A naar B,” zegt Van Empel. “Als organisatie menen wij dat het complete, maar dan ook écht complete ontzorging moet zijn. Het begint al bij de

training en opleiding van onze eigen medewerkers. Zij dienen zich goed te realiseren dat wij een verhuizing op een dusdanige wijze dienen aan te pakken, dat de ‘stress van de klant’ wordt overgenomen. Want hoe je het ook wendt of keert; elke verhuizing – van klein tot groot – levert altijd wat onrust op. Denk bijvoorbeeld alleen al maar aan de wijze waarop materialen kunnen worden verpakt. Iedere particulier – maar natuurlijk ook elke ondernemer – is zuinig op zijn spullen en verwacht van ons dat wij dat ook zijn. Nee, hij eist het van ons. Logisch. Maar het gaat wat ons betreft nog veel verder. We zien onszelf met name als facilitator, organisator en regisseur van het hele traject. De voorbereiding is niet het halve werk; dat is bijna het hele werk. Als wij worden uitgenodigd een verhuizing te organiseren, dan volgt een gedegen analyse. Zo zijn wij de LinkinPin tussen alle partijen. Bijvoorbeeld de IT-leverancier, de stoffeerders, de aannemer… Noem het maar op. Ook zien we vaak dat niet meteen alle spullen naar de nieuwe locatie verhuisd kunnen worden. Wel, dat betekent dan dat je ook een opslagfaciliteit moet kunnen aanbieden. Maar ook dat moet gemak bieden. Zo kunnen klanten online bij ons aangeven – in een soort webshop-achtige omgeving – welke spullen ze op een bepaalde dag geleverd willen hebben op de nieuwe locatie. Bijvoorbeeld een aantal bureaus en stoelen; die kunnen immers pas worden neergezet als de betreffende ruimte of kamer vloerbedekking heeft. Kortom, verhuizen is een logistiek proces waar je wel degelijk van te voren goed over moet nadenken. Want, laten we óók niet vergeten dat het reguliere bedrijfsproces van onze klanten wel gewoon door moet gaan. Verhuizen of niet: de business mag niet stoppen.” Volgens Stahlie wordt op dit moment ongeveer 70% van de totale omzet bepaald door de zakelijke markt. “Natuurlijk merken wij wel wat van de economische tegenwind. Eerlijk is eerlijk. De doorstroom is in zijn algemeenheid minder. Toch zien we tegelijkertijd dat juist op het internationale vlak de stijgende lijn er weer in zit.” De twee vertellen dat er nu 50 medewerkers zijn, die gelijk verdeeld zijn over de twee vestigingen, t.w. in Hoofddorp en Veenendaal. “Als de markt aantrekt, dan verwachten we ook daarin weer groeistappen te kunnen maken. En groei komt er zeker omdat we blijven innoveren. Zo hebben wij een Track and Tracing System waar de ingelogde klant kan


monitoren waar zijn spullen op een bepaald moment zijn. Ook zijn we continu alert met het kunnen voldoen aan de ARBO-normen. Dat is natuurlijk ook iets waar 75 jaar geleden totaal niet over werd nagedacht. Zo werken we nu veel met rollend materieel bij het in- en uitladen van de wagens. Overigens zien we ook in vergelijking met het verleden dat er in deze laatste jaren veel vervoer van over de weg naar zee- en luchtvracht is gegaan. Al die ontwikkelingen vragen dus om een continue drive om processen te willen verbeteren.” Social Media

Intussen is Passies Verhuizers actief geworden op Social Media. “We twitteren, we hebben een Facebookpagina en we hebben een eigen LinkedIN-groep aangemaakt,” vertelt Stahlie. “Het zijn de kanalen waarop we onze kennis delen. Natuurlijk hopen we daar onze naamsbekendheid te vergroten en kunnen we vragen beantwoorden, maar we delen ook onze ervaringen. We laten zien waar we mee bezig zijn. Ook plaatsen we tips en aanbevelingen.”

“Het Facility Management zal een grotere rol gaan spelen in de wijze waarop we onze dienstverlening aan de markt aanbieden. We zullen nog meer de regie gaan voeren. Verder hopen we internationaal een aantal stappen te maken. We zijn aangesloten bij FIDI –een internationaal netwerk van erkende verhuisbedrijven – en via deze organisatie trachten we het agenten-netwerk elders te vergroten.” Daarnaast wordt volgens het tweetal het begrip ‘duurzaamheid’ niet vergeten. “We gaan investeren in milieuvriendelijkere vrachtwagens, we denken na over ‘Het Nieuwe Rijden’ en we hebben de ambitie om binnenkort de ISO 14001 certificering te gaan halen. We constateren dat klanten daar in toenemende mate naar vragen.”

als ‘eigen’. Stahlie tot slot: “Ik zit al meer dan 10 jaar in de transport- en verhuissector. Sinds oktober vorig jaar ben ik hier werkzaam. Ik heb bewust gekozen voor deze organisatie. De redenen? Er is ambitie en ik zie dat men hier voortdurend bezig is met het verbeteren van processen. Dat wil ik ondersteunen. Daarnaast voelen we ons dienstverleners. Het is onze kracht, want klanten willen niet louter die verhuizing; ze willen er eigenlijk niet zelf over hoeven nadenken. Ze willen die stress niet. Wij geven het antwoord. Een prima visie zo lijkt ons. Ook voor de komende 75 jaar.”

Passies Verhuizers Broekermeerstraat 136 2131 AT Hoofddorp T 023 - 561 59 55

Hoewel Van Empel en Stahlie niet de eigenaren zijn van het bedrijf, voelt het wel

info@passies.nl www.passies.nl

‘De Oude Dame’ zit vol vertrouwen voor de toekomst. “We zullen in de jaren die volgen meer de focus gaan leggen op bedrijfsverhuizingen,” vertelt Van Empel.

Paul Stahlie

het ONDERNEMERS BELANG

19


creativiteit op maat

Lasersnijden, Waterstraalsnijden, Industrieel plaatwerk, (Robot)lassen, Verspanen en Engineering Kopsstraat 7 Tel: 0252 - 62 14 46

Nieuw-Vennep www.denblanken.nl


Bedrijfsreportage

Tekom Vertalers BV introduceert Hetstemmenbureau.nl Geen paniek, u hoeft niet opnieuw te gaan stemmen! Hetstemmenbureau.nl gaat namelijk niet over verkiezingen, maar over de inspreekdiensten van Tekom, het succesvolle vertaalbureau uit Hoofddorp, dat al 36 jaar professionele vertalingen in en uit alle talen maakt voor bedrijfsleven en overheden.

T

ekom doet echter meer dan alleen vertalen. Al sinds 2009 communiceren we niet alleen de geschreven maar ook de gesproken boodschap van onze klanten, inmiddels in 50 talen. Uit onderzoek blijkt dat er een verschuiving plaatsvindt van geschreven informatie naar beeld en geluid. Belangrijke informatie over veiligheid en regels, of over uw product of dienst, komt beter bij uw toehoorders over als ze het horen en/of zien dan wanneer ze het alleen lezen. Bij Hetstemmenbureau.nl kunt u voor uw boodschap de juiste stem voor de juiste taal kiezen. Tekom beschikt namelijk over een database met meer dan 150 stemmen in 50 talen en een professionele geluidstudio in haar pand in Hoofddorp om uw boodschap op te nemen. We hebben formele of juist informele stemmen, vrolijke of juist rustige stemmen, jonge dynamische of juist volwassen bedaarde stemmen, al naar gelang uw doel of doelgroep. Maar ze hebben allemaal twee dingen gemeen: ze spreken in hun eigen moedertaal in en zijn geen stemacteurs. Kortom, u gebruikt ze niet voor uw radiospotje of voor een film, maar wel voor uw bedrijfspresentatie, productdemo of instructievideo. Ingeborg Verduijn, directeur-eigenaar van Tekom Vertalers: “Hetstemmenbureau.nl is helemaal ontstaan vanuit de behoefte van onze klanten. Er was vraag naar, dus wilden wij het kunnen aanbieden, maar dan wel op het kwaliteitsniveau van onze vertaaldiensten.

Ondertussen is het uitgegroeid tot wat het nu is”, aldus Ingeborg. Met bevlogen stem voegt ze eraan toe: “Ik geloof er echt in, dit gaat alleen maar verder groeien”. Voordelen

Voor slechts een fractie van de kosten die u kwijt zou zijn voor een native stemacteur krijgt u een goede native stem die de boodschap overbrengt. En Tekom is een one-stop-shop: Tekom Vertalers verzorgt deze dienst voor onder andere BAM Utiliteitsbouw. De afgelopen jaren heeft Tekom bij diverse grote bouwprojecten de veiligheidsinstructies vertaald en ingesproken in het Nederlands, Engels, Duits en Pools. Ingeborg Verduijn, directeur van Tekom: “Dit zijn leuke projecten. Je krijgt toch het gevoel dat je bijdraagt aan de veiligheid op zo’n bouwplaats, zoals een aantal jaren geleden voor de bouw van het Cultuurplein hier in Hoofddorp.” Het meest recente project was voor de OV-terminal in Arnhem. We vroegen BAM Utiliteitsbouw naar de samenwerking met Tekom en de woordvoerder van het projectteam zei het volgende: “We hadden al eerder met Tekom samengewerkt. Het contact verloopt goed, niets op aan te merken. De vertalingen zijn duidelijk en begrijpelijk voor de buitenlandse medewerkers op de bouwplaats. Ook op de kwaliteit van de stemmen is niets aan te merken. Er wordt over het algemeen duidelijk en rustig gesproken. En de opnames zijn helder en duidelijk”.

Tekom Vertalers bestaat al sinds 1976 en verzorgt vertalingen in en uit alle talen. Tekom is een NEN EN 15038-gecertificeerdkwaliteitsbureau en werkt uitsluitend met professionele moedertaalvertalers. Ons inhouse team van taaldeskundigen staat u met raad en daad terzijde bij al uw (ver)taalvragen en -problemen. Goede service is gewoon bij Tekom. Beluister onze stemmen op www.hetstemmenbureau.nl.

Tekom Vertalers BV Jupiterstraat 118 2132 HE Hoofddorp T 023 - 562 55 88 info@tekom.nl www.tekom.nl

het ONDERNEMERS BELANG

21


Redactie

REGIONAAL

Tekst: Elsemiek Kuijt • Fotografie: Richard Huis in ‘t Veld

Z A K E N P L AT F O R M

Wie wint de Ondernemersprijs 2012 van Haarlemmermeer & Schiphol? De jury van de Ondernemersprijs Haarlemmermeer 2012. V.l.n.r. Ard van Berkel (Rabobank Regio Schiphol), Camiel Lokkerbol ( JAN©Accountants & Belastingadviseurs), Anton van den Hoed (AM Groep), Arthur van Dijk (wethouder Economie, Schiphol en Cultuur gemeente Haarlemmermeer), Brigitte van der Erve (Van der Erve Personeelsadvies), Dick Hulsebosch (Kamer van Koophandel).

22

het ONDERNEMERS BELANG


Op vrijdag 14 december wordt voor de zesde keer de Ondernemersprijs van Haarlemmermeer & Schiphol uitgereikt. De prijs is uitgebreid met een nieuwe categorie: 0 – 5 medewerkers. Zodat de ZP’er in de polder zichzelf beter kan onderscheiden. De tweede categorie is van bedrijven met 6+ medewerkers. Dit exclusieve netwerkevenement vindt plaats tijdens het MeerBusiness KerstGala in het Steigenberger hotel te Schiphol-Oost. Initiatiefnemers van deze Ondernemersprijs voor Haarlemmermeer & Schiphol zijn: de gemeente Haarlemmermeer, JAN© Accountants & Belastingadviseurs, Rabobank Regio Schiphol, Steigenberger Hotel Amsterdam Airport en MeerBusiness.

E

r heeft zich een onafhankelijke jury geformeerd die bestaat uit: Arthur van Dijk, wethouder Economische Zaken gemeente Haarlemmermeer (tevens juryvoorzitter), Ard van Berkel, (Manager Zakelijke Relaties Rabobank Regio Schiphol), Camiel Lokkerbol, (JAN© Accountants & Belastingadviseurs), Brigitte van der Erve (Van der Erve Personeelsadvies), Anton van den Hoed (directeur AM Groep) en Dick Hulsebosch (beleidsadviseur Kamer van Koophandel). Jurylid Camiel Lokkerbol: “Natuurlijk vind ik dat een bedrijf dat zichzelf serieus neemt mee moet doen aan deze ondernemerswedstrijd. Het is op de eerste plaats een prima manier om getoetst te krijgen of je op de goede weg bent met je bedrijf en met je bedrijfsvoering”. Jurylid Anton van den Hoed: “Bedrijven zouden aan de Ondernemersprijs mee moeten doen om zichzelf duidelijk op te kaart te zetten in de Haarlemmermeer en de regio hierom heen. Meedoen betekent laten zien wie je bent, wat je doet en welke mogelijkheden voor werkgelegenheid en dienstverlening je als bedrijf biedt in de regio”. Ard van Berkel (Rabobank Regio Schiphol): “Wij vinden het persoonlijk contact met onze klanten erg belangrijk. Dat geldt zowel voor onze particuliere

klanten als onze zakelijke relaties. De Rabobank is immers een coöperatieve bank die dichtbij, betrokken en toonaangevend is. De regio Schiphol is en blijft een dynamische omgeving”, aldus Ard van Berkel. Deze regio is economisch van belang. Daarom is het goed dat er in dit dynamische gebied jaarlijks een ‘Ondernemer van het jaar’ wordt gekozen”. Criteria en procedure

Aan de hand van een quick-scan worden de Haarlemmermeerse bedrijven, die zich aanmelden voor deze prestigieuze ondernemersprijs, beoordeeld vanuit diverse invalshoeken, zoals strategie/ visie, personeelsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, financiële situatie, durf, daadkracht en doorzettingsvermogen. Meedoen aan de verkiezingen

Iedere ondernemer kan zichzelf of een andere onderneming aanmelden. De verkiezing is een ware happening en de Ondernemersprijs wordt zeer gewaardeerd bij ondernemers. René Jansen, directeur van MeerBusiness zegt daarover: ”We verwachten dit jaar veel aanmeldingen. Wie is er nu niet trots op zijn bedrijf of op ondernemers uit zijn of haar bedrijven- of zakenkring. En wat is er nu leuker dan je collega-ondernemer op het podium te zien staan? Kent u ondernemingen die opvallend presteren of denkt u zelf in aanmerking te komen? Mail dan de algemene bedrijfsgegevens naar info@meerbusiness.nl .”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: MeerBusiness, Tel: 023-5556800, E-mail: info@ meerbusiness.nl

het ONDERNEMERS BELANG

23


Schipholweg 973 2143 CG Boesingheliede

T 023 - 555 13 81 M 06 - 512 475 71

info@hobbelen-asriya.nl www.hobbelen-asriya.nl

Frisse krachten van SWA Als uitzendbureau begrijpen wij heel goed dat u per direct behoefte kan hebben

SWA Amsterdam (020) 627 81 17

aan versterking op de werkvloer. Als het gaat om de ďŹ&#x201A;exibele inzet van arbeids-

SWA Beverwijk

(0251) 27 88 10

krachten, bent u bij SWA aan het juiste adres, want wij weten van werken.

SWA Breda

(076) 572 21 66

SWA Utrecht

(030) 232 61 40

SWA is een veelzijdige arbeidsmarkt-

outplacement en nieuwe instroom via

specialist. Vooral als het gaat om functies

leer/werktrajecten.

in de technische sector, kunt u bij ons terecht voor uitzending of detachering.

Een persoonlijke toelichting door SWA?

Maar ook voor loopbaanadvies,

Bel voor een afspraak met:

weetvanwerken.nl

Of mail: info@weetvanwerken.nl


180(7*5$7,6 /$$'3817(1 WZYร

'H

$03(5$

=(7'(.12320 9ROOHGLJHOHNWULVFKDDQJHGUHYHQNPEHUHLNELMWHOOLQJ

(LQGHOLMN(HQHOHNWULVFKHDXWRGLHULMGWDOVHHQJHZRQHDXWR0HWHHQYHUPRJHQGDWQLHWRQGHUGRHWYRRUHHQPRGHUQHWXUERGLHVHO 8VWDUWHQ]RHIWZHJ=RQGHUGDWGHPRWRURSWRHUHQKRHIWWHNRPHQ=RQGHUVFKDGHOLMNHXLWVWRRW(QPHWGH]HNHUKHLGGDWXRRN JURWHUHDIVWDQGHQNXQWULMGHQ'DQN]LMGH5DQJH([WHQGHUGLHGHHOHNWURPRWRUYRHGWLVGHDFWLHUDGLXVRQEHSHUNW(LJHQOLMNPHUNWX DOOHHQLQXZSRUWHPRQQHHGDWGH2SHO$PSHUDHHQHOHNWULVFKHDXWRLV8EHWDDOWJHJDUDQGHHUGJHHQELMWHOOLQJHQJHHQZHJHQEHODVWLQJ (QGDWEOLMIW]R=HOIVPHWGHQLHXZHEH]XLQLJLQJVSODQQHQZDDULQZHOOLFKWZRRQZHUNYHUNHHUPHWHHQDXWRYDQGH]DDNZRUGWEHODVW EOLMIWGH$PSHUDHHQELM]RQGHUJRHGHNHX]H'DQN]LMGHELMWHOOLQJNXQWX]RZHO]DNHOLMNDOVSULYpYRORSJHQLHWHQYDQYHOHNLORPHWHUV ULMSOH]LHU %RYHQGLHQLVKHWรนQDQFLsOHYRRUGHHOQXQRJJURWHU7LMGHOLMNRQWYDQJWXELMDDQVFKDIYDQGHQLHXZH2SHO$PSHUDKHWLQQRYDWLHYH ยต/RYHWR/RDGSDNNHWยถJUDWLV2IWZHOHHQODDGSXQWWKXLVpQRSKHWZHUNLQFOXVLHILQVWDOODWLHYRRUรท(HQYRRUGHHOYDQรท 2YHUWXLJX]HOIHQPDDNELMRQVHHQDIVSUDDNYRRUHHQH[WUDODQJHSURHIULW

$DOVPHHU

$PVWHOYHHQ

+RRIGGRUS

0LMGUHFKW

2RVWHLQGHUZHJ 7HOHIRRQ   DDOVPHHU#YDQNRXZHQQO

9OLHODQGVWUDDW 7HOHIRRQ   DPVWHOYHHQ#YDQNRXZHQQO

6RQGHUKROP 7HOHIRRQ   KRRIGGRUS#YDQNRXZHQQO

&RPPXQLFDWLHZHJ 7HOHIRRQ   PLMGUHFKW#YDQNRXZHQQO

*HPLGGHOGEUDQGVWRIYHUEUXLNHQ&2XLWVWRRWOLWHUNPNPVOLWHUHQRINZK&2JUNP

(ULVHHQ2SHO$PSHUDYDQDIรทRIOHDVHYDQDIรทSHUPDDQG3ULMVLQFO%7:H[FONRVWHQULMNODDUPDNHQHQYHUZLMGHULQJVELMGUDJH'H$PSHUD/RYHWR/RDGDFWLHLVJHOGLJRSQLHXZHRUGHUVYDQMXOLWPGHFHPEHUPHWHHQXLWHUOLMNHNHQWHNHQ UHJLVWUDWLHGDWXPYDQGHFHPEHUHQJHOGWYRRU$PSHUD0<+HW/RYHWR/RDGSDNNHWEHYDWORORVPDUWRSGHWKXLVORFDWLHLQFOYHUJRHGLQJWRWรทH[FO%7:YRRUGHEDVLVLQVWDOODWLHYLD7KH1HZ0RWLRQHQORORVPDUWRSGHNDQWRRUORFDWLHLQFO YHUJRHGLQJWRWรทH[FO%7:YRRULQVWDOODWLHNRVWHQYLD7KH1HZ0RWLRQ'H]HDFWLHLVQLHWLQWHZLVVHOHQYRRUNRUWLQJLQFRQWDQWHQ.LMNYRRUGHFRPSOHWHDFWLHYRRUZDDUGHQRSZZZRSHOQO/HDVHSULMVRSEDVLVYDQ)XOO2SHUDWLRQDO/HDVHYLD2SHO/HDVLQJ PDDQGHQNPSHUMDDUH[FO%7:+HWOHDVHWDULHILVDIJHJHYHQPHWJHEUXLNPDNLQJYDQGH0,$9DPLOVXEVLGLH


Nachtrustgarantie voor ondernemers

Het enige alarm waarvan je als ondernemer wakker wilt worden is misschien dat van de wekker om de dag weer fris te beginnen. Maar om halfdrie â&#x20AC;&#x2122;s nachts gewekt worden omdat het alarm op het bedrijf is afgegaanâ&#x20AC;Ś nee.

Toch is dat met veel alarmsystemen realiteit. Als het alarm afgaat wordt er gebeld: naar u. Met Beveiligen 2.0 draait u zich nog eens lekker om. Beveiligen 2.0 van ATN maakt gebruik van een slimme camera met microfoon en luidspreker. De camera detecteert beweging binnen een bepaald, afgekaderd gebied. De videomeldkamer komt direct in actie en spreekt de eventuele verdachte toe. Zo worden veel inbraken en bijkomende schade verijdeld. Terwijl u rustig slaapt.

Kijk voor meer informatie op beveiligen2.nl of bel ATN: 0252 - 527 666

ATN Beveiliging, Pesetaweg 39, Nieuw-Vennep, Postbus 294, 2150 AG Nieuw-Vennep. www.atn.nl

Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 4-2012  
Het Ondernemersbelang Haarlemmermeerlanden 4-2012  

Het Ondernemersbelang | Hét toonaangevende regionale ondernemersplatform voor het MKB. Wij verbinden lokale ondernemers en ondersteunen bij...

Advertisement