Page 1

របាយការណ៍ ស្ដព ី ីស្កា ិ ា សាលាឆ្ុះបញ្ ច ាំងលទ្ធផលការងារឆ្ន ាំ២០១២ និងលលើកទ្ិស្លៅអនលវត្តបនតរបស្់ ល ក្កុមការងារពហលវស្ ិ យ ័ ស្ដព ី ក ី មា ល រកាំក្ា និងកលមារងាយរងលក្រុះ ទ្ីស្កា ី ដ រក្កស្ួង ស្.អ.យ ថ្ងៃទ្ី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១២

ទីកន្នលង

: សាលរបជុុំ ធុំទីស្ីកា ដ ររកស្ួងស្.អ.យ

Venue

: Provincial Health Center

កាលបរ ិច្ឆេទ

: ថ្ងៃទី២៦ ន្ែធនូ ឆ្នុំ២០១២ ច្ ៉ោ ង (៨:០០រពឹក - ៥:០០ល្ងៃឆ)

Date of Meeting

: 08/11/2012 Time: (8: 00AM - 5: 00PM)

គណៈអធិបត្ី

: ១-ឯកឧត្តម អុិត្ រដឋមន្រនតី រកស្ួង ស្.អ.យ

Chair of Meeting

: H.E. It Samheng Minister of MoSVY

ឆុំនួនអនកឆូលរួម

: ស្រុប ២៩៧ នាក់ (របុស្ៈ ១៦៤ នាក់ - សស្ីៈ ១៣៣នាក់ )

Number of Participants : 297 Persons ( M: 164 - F: 133 )

ឧបត្ថមង ភ វ ិកា(Funded by) : អងគការ UNICEF, WVI, KHANA, Save The Children, CCASVA, CARITAS, SCADP, WOMEN, SKY & SSF-Grant : 12907 $

ច្ោលបុំណង

: ច្ដើមបីបូកស្រុបលទធផលការងារឆ្នុំ២០១២ និងច្លើកទិស្ច្ៅអនុវត្តបនតរបស្់រកុមការងារថ្ននក់ជាត្ិពហុវ ិស្័យកុ

ល.រ

រច្បៀបវារៈ និងអនកទទួលែុស្រត្ូវ

លទធផលថ្នអងគស្ិកាាសាល្ង

No

Agenda Item and Person Responsible

Results of Workshop

ស្ុនទរកថ្នសាវគមន៍

ឯកឧត្តម

ន្កវ

បូច្រន្រនទ

បានច្

រកុំរា និងកុ

ើងន្ងលងស្ុនទរកថ្នសាវគមន៍ យ៉ោងរជាលច្រៅឆុំច្ាោះវត្ត

ច្ោយ ឯ.ឧ.ន្កវ បូច្រន្រនត របធានរកុម

ច្ភញៀវកិត្ិតយស្ជាត្ិ

និងអនតរជាត្ិទុំងអស្់

ជាពិច្ស្ស្វត្ត

ការងារ ក.ជ.ក.រ

រកស្ួងស្ងគមកិឆច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិស្មបទ បានឆលុោះបញ្ ច ុំងឲ្យច្ និងជាការច្លើកទឹកឆិត្តយ៉ោងខ្លុំងកាលឆុំច្ាោះស្ិកាាសាល្ង

រងាយរងច្រោោះ។

នដ៏ថ្ងលថ្នលរបស្់គណៈអធិបត្ី

នដ៏ែពង់ែពស្់របស្់ឯកឧត្តមបណិឌ ត្

អុិត្

ស្ុំច្ហង

ើញពីការយកឆិត្តទុកោក់ែពស្់ឆុំច្ាោះកុ

រដឋមន្រនតី រOVC

ច្ដើមបីច្ធវើឲ្យការផដល់ច្ស្វាោុំរទទុំងអស្់ច្នោះកាន់ន្ត្របច្ស្ើរច្

ើង

ន្ងមច្ទៀត្។ ឯកឧត្តមបានបនតច្ទៀត្ថ្ន ជួស្មុែឲ្យគណៈកមមការច្រៀបឆុំ ស្ិកាាសាល្ង ឯកឧត្តមស្ូមន្ងលងនូវអុំណរគុណដ៏ច្សាមោះស្ម័រគ ឆុំច្ាោះក្រសួង ស្ថថប័ន

និងអងគការជាសមាជិរ ក្ពមទាំងដៃគូពារ់ព័នធរបស់ក្រុមការងារ ដៃលបានផតល់រិច្ចសហការយ៉ា ង

ជិតសនិទធ ពិសសសមូលនិធិសរល អងគការយូនីសសហវ អងគការសសរងាគោះរុ មារ អងគការខាណា អងគការការ ីតាស អងគការរមមវ ិធី ជួយរុមារអនាថា

និងអភិវឌ្ឍន៍

អងគការសមាគមរុមាររមពុជាក្បឆាំងទូររស ឹភ

និងហិងា

អងគការសហការអនតរជាតិ

អងគការសមាគមនារ ីអភិវឌ្ឍន៏សសៃឋរិច្ច និងអនាម័យ និងអងគការទសសនៈពិភពសោរ ដៃលបានផដល់ការជួយឧបតថមដភ ផនរ បសច្ចរសទស និងថវ ិការនុងការសរៀបច្ាំសិកាាស្ថោសនោះ។ ច្ឆលៀត្កនុងឱកាស្ច្នាោះន្ដរ ឯកឧត្តមក៏បានជរ

បជូនគណៈអធិបត្ី ច្ភញៀវកិត្ិតយស្ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ អុំពីស្មិទិធផល

ស្ុំខ្ន់ៗន្ដលរកុមការងារស្ច្រមឆបាន និងបញ្ ា របឈមែលោះ ន្ដលរកុមការងារជួបរបទោះផងន្ដរ។

1


ឆុំណាប់អារមមណ៍របស្់ត្ុំណាងស្ងគមស្ុីវ ិ លន្ដលជាស្ ច្ោយច្ល្ងក

ជិករបស្់ ក.ជ.ក.រ មូត្

សាណា

អងគការសសរងាគោះរុមារ

ច្ល្ងក មូត្ សាណា ត្ុំណាងស្ងគមស្ុីវ ិល បានច្

ើង

នឆុំណាប់អារមមណ៍ច្ោយច្ដដត្ច្លើការឆូលរួមឆុំន្ណកយ៉ោ ង

ស្កមមរបស្់ត្ុំណាងរាជរោឋភិបាល អងគការស្ងគមស្ុីវ ិល ថ្ដគូ អភិវឌ្ឍន៏ និងភាគី ាក់ព័នធស្ុំខ្ន់ៗដថ្ទច្ទៀត្ ច្ដើ មបីន្ស្វងរក

ត្ុំ ណាង នូវដុំច្ណាោះសសាយ និងកិឆចអនតរាគមន៏ នានាកនុងការផដល់ច្ស្វាោុំរទដល់កុ

រOVC ច្ោយន្ផែកច្ៅតាមច្ោលនច្យបាយ

ឆាប់ បទោឋនគត្ិយុត្ិតលៗ ែ ជាច្រឆើន។ ច្ល្ងកបានបន្នថមច្ទៀត្ថ្ន

គុណភាពជីវ ិត្របស្់កុ

កនុងនាមស្ងគមស្ុីវ ិលន្ដលច្ធវើការច្ដើមបីកុ

ច្យើងបានច្បដជាញឆិត្តច្ធវើឲ្យរបច្ស្ើរច្

រOVC និងរគួសាររបស្់ពួកច្គឲ្យទទួលបានស្ិទិធច្ពញច្លញកនុងការទទួលបានច្ស្វាោុំរទចុំបាឆ់

នានា និងធានាថ្ន រាល់កិឆចការន្ដលច្យើងច្ធវើពិត្ជាច្ឆលើយត្បច្ៅនឹងឧត្ដមរបច្យជន៏របស្់កុ បនាទប់មក

ើងនូ វ

ច្ល្ងកបានស្ុំណូមពរដល់ឯកឧត្តមរដឋមន្រនតី

ថ្ននក់ដឹកនាុំរកស្ួង

និងស្

រ រគួសារ និងស្ហគមន៏។

ជិករកុមការងារទុំងអស្់ច្មតាត

ពិនិត្យលទធភាពផដល់ការោុំរទងវ ិកា និងបច្ឆចកច្ទស្បន្នថមច្ទៀត្ដល់រកុមការងារ និងពិចរណារកលទធភាពផដល់ការវ ិភាជន៏ ងវ ិការបស្់រោឋភិបាល និងអងគការថ្ដគូនានាស្រ

ប់ការោុំរទដល់កុ

រកមពុជា។ ច្លើស្ពីច្នោះច្ទៀត្ ច្ោយច្មើលច្

ើញពី

សារស្ុំខ្ន់ និងភាពច្ជាគជ័យថ្នការបច្ងកើត្ និងដុំច្ណើរការរកុមការងារច្ៅច្ែត្តច្ោលច្ៅទុំង៦នាច្ពលកនលងច្ៅ ច្ល្ងកក៏ បានច្ស្នើស្ុុំការោុំរទពីឯកឧត្តមរដឋមន្រនតី

និងថ្ននក់ដឹកនាុំរកស្ួង

ច្ដើមបីពរងីកយនតការស្រមបស្រមួលរបស្់រកុមការងារច្ៅ

ច្ែត្តអាទិភាពច្ផេងៗច្ទៀត្ទូទុំងរបច្ទស្ ច្ដើមបីច្លើកកមពស្់បរ ិ

ណ និងគុណភាពច្ស្វាោុំរទដល់កុ

រOVC និងរគួសារ

របស្់ពួកច្គ។ ៣

មត្ិស្ុំច្ណោះស្ុំណាល ច្បើកស្ិកាាសាល្ង

ឯកឩត្តម អុិត្ ស្ុំច្ហង បាន

នរបសាស្ន៍ច្កាត្ស្រច្ស្ើរ និងវាយត្ថ្មលែពស្់ឆុំច្ាោះរកុមការងារ ក.ជ.ក.រ ន្ដលស្ច្រមឆ

និងពិធីរបគល់ច្រគឿងឥស្េរ ិយយស្ និង បានលទធផលការងារដ៏រត្ឆោះរត្ឆង់នាច្ពលកនលងមក ច្ដើមបីបុពវច្ហត្ុដ៏ពិស្ិដឋរបស្់កុ ប័ណណស្រច្ស្ើរជូនដល់ស្

ជិករកុម

ការងារ (អងគភាពនិងបុគគល) ន្ដល សានថ្ដ

ឯកឧត្តមបាន

រាជរោឋភិបាល

រងាយរងច្រោោះ។

ច្រកាមការដឹកនាុំរបកបច្ោយគត្ិបណិឌ ត្របស្់ស្ច្មតឆ

ន អគគមហាច្ស្នាបត្ីច្ត្ច្ជា ហុន ន្ស្ន នាយករដឋមន្រនតីថ្នរពោះរាជាណាឆរកកមពុជា បានយកឆិត្តទុកោក់ជាពិច្ស្ស្ឆុំច្ាោះ

ច្ោយ ឯ.ឧ.បណិឌ ត្ អុិត្ ស្ុំច្ហង រដឋមន្រនតី រកស្ួង ស្.អ.យ

នរបសាស្ន៍បន្នថមច្ទៀត្ថ្ន

រកុំរា និងកុ

កុ

រកុំរា និងកុ

រងាយរងច្រោោះ ច្ោយបានចត្់ទុកកុ

រ គឺជាទុំាុំងស្នងឫស្េី និងជាអនាគត្របស្់របច្ទស្ជាត្ិ ។

ឯកឧត្តមរដឋមន្រនតី ក៏បានផតល់នូវអនុសាស្ន៍ លៗ ែ មួយឆុំនួន ច្ដើមបីច្ធវើឲ្យរបច្ស្ើរច្ ការារឆុំច្ាោះកុ

រកុំរា និងកុ

រងាយរងច្រោោះ

ើងដល់ការន្ងទុំ ការោុំរទ និងការ

នដូឆត្ច្ៅ៖

 រត្ូវបច្ងកើនការផតល់ច្ស្វារបកបច្ោយគុណភាព ដល់កុ  រត្ូវបនតពរងីកន្ដនរគបដណតប់ថ្នច្ស្វាផតល់ឲ្យកុ

រកុំរា និងកុ

រងាយរងច្រោោះ

រOVC

 រត្ូវបនតបច្ងកើនការរបមូល រគប់រគង និងច្ធវើបឆចុបបននភាពទិននន័យកុ

រOVC រពមទុំងពរងឹងការតាមោនវាយត្ថ្មល

2


និងការច្ធវើន្ផនការការងារ

 បនតបច្ងកើនកិឆចស្ហការរវាងរកស្ួង សាថប័ន និងអងគការាក់ព័នធ

 បនតបច្ងកើនការជួយឧបត្ថមភោុំរទដល់រកុមការងារថ្ននក់ជាត្ិពហុវ ិស្័យស្ដីពីកុ ច្ឆលៀត្ឱកាស្ច្នាោះផងន្ដរ

ឯកឧត្តមបណិឌ ត្រដឋមន្រនតី

ក៏បានច្ស្នើឲ្យរកុមការងារ

រកុំរា និងកុ ក.ជ.ក.រ

រងាយរងច្រោោះ

ច្រៀបឆុំន្ផនការស្កមមភាព

របស្់ែួន ល ឲ្ុយសស្បច្ៅតាមអាណត្តិរបស្់រាជរោឋភិបាល ច្ដើមបីោក់បញ្ូច លច្ៅកនុងកមមវ ិធីការងាររបស្់រកស្ួងរយៈច្ពល ៥ ឆ្នុំ ស្រ

ប់អាណត្តិច្រកាយ (២០១៣-២០១៨) ។

ជាទីបញ្ចប់ ឯកឧត្តមបណិឌ ត្ អុិត្ ស្ុំច្ហង រដឋមន្រនតីរកស្ួងស្ងគមកិឆច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិស្មបទ ក៏បាន បុំាក់ច្រគឿងឥស្េរ ិយយស្ថ្នរពោះរាជាណាឆរកកមពុជា ដល់ស្ កុ

រកុំរា និងកុ

ជិក ស្

ជិកាថ្នរកុមការងារថ្ននក់ជាត្ិពហុវ ិស្័យ ស្តីពី

រងាយរងច្រោោះ ច្ដើមបីជាការច្លើកទឹកឆិត្ត ន្ដលរយៈច្ពលកនលងមក

នសានថ្ដលែកុងការបុំ ន ច្ពញការងារ

រពមទុំងបានផតល់ប័ណណស្រច្ស្ើរដល់ត្ុំណាងរកុមការងារ ក.ជ.ក.រ ថ្ននក់ច្ែត្តទុំង ៦ និងត្ុំណាងអងគការាក់ព័នធ ន្ដល

ឆុំនួនស្រុប៤៣ នាក់ ផងន្ដរ ។

បទបងាាញពីការឆលុោះបញ្ ច ុំងពីស្មិទិផ ឋ ល

ន្ដលរកុមការងារថ្ននក់ជាត្ិនិងថ្ននក់ច្រកាម ជាត្ិស្ច្រមឆបានកនលងមកពិច្ស្ស្កនង ឆ្នុំ២០១២

រួមទុំងបញ្ ា របឈម

ដុំច្ណាោះសសាយ ស្រ

ប់ ការអនុវត្តបនត

ច្ោយ ឯ.ឧ.ន្កវ បូច្រន្រនត របធានរកុម ការងារ ក.ជ.ក.រ

និង

ឯកឧត្តម ន្កវ បូច្រន្រនទ បានជរ

បជូន និងបងាាញការឆលុោះបញ្ ច ុំងពីស្មិទិផ ឋ លន្ដលរកុមការងារថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់

ច្រកាមជាត្ិស្ច្រមឆបានកនលងមកពិច្ស្ស្កនុងឆ្នុំ២០១២ រួមទុំងបញ្ ា របឈម និងដុំច្ណាោះសសាយស្រ

I.

ស្មិទិផ ធ លស្ច្រមឆបាន

ប់ការអនុវត្តបនត

នស្កមមភាពឆុំនួន១០ គឺៈ

1. កិឆចរបជុុំរបស្់រកុមការងារ (ថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់ច្ែត្ត) របចុំន្ែ របចុំរត្ី

ស្

2. ការផេពវផាយបទោឋន និង ច្ោលនច្យបាយជាត្ិ/អនតរជាត្ិ 3. ទិវាកុ

រអនតរជាត្ិ

4. ទស្េនកិឆចស្ិកា

5. ការបច្ងកើត្រកុមការងារថ្ននក់ច្ែត្ត

6. ការពរងឹងស្មត្ថភាពមន្រនតីថ្ននក់ជាត្ិ ច្រកាមជាត្ិ

7. ការន្ស្វងរកការោុំរទ កិឆចស្ហការ និងភាពជាថ្ដគូ 8. ន្ផនទីច្ស្វាកមម និងការរបមូលទិននន័យកុ

រកុំរា និងកុ

រងាយរងច្រោោះ

9. ន្ផនការយុទធសាស្រស្ត និងន្ផនការរបត្ិបត្តិរបស្់រកុមការងារ 10. ច្គហទុំព័ររបស្់រកុមការងារ

3


II.

បញ្ ា របឈម

ងវ ិកា

ធនធានមនុស្េ

ការឆូលរួមពីស្

ការយល់ដឹងពីឆាប់ និងលិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្ិតាក់ព័នធ

ការរបមូលទិននន័យ និងបូកស្រុប វាយត្ថ្មល

ការន្ឆករ ុំន្លកព័ត្៌

ការផតល់អាទិភាពឆុំច្ាោះបញ្ ា /ត្រមូវការ/ដុំច្ណាោះសសាយកុ

កិឆចស្ហការរវាងសាថប័ន និងភាគីាក់ព័នធ

III.

ន និងបទពិច្សាធន៏ រOVC

ច្មច្រៀន និងបទពិច្សាធន៍

 វ ិជជ -

ជិក

ន៖

ការបច្ងកើត្ និងពរងឹងរកុមការងារពហុវ ិស្័យស្តីពីកុ

រកុំរា និងកុ

រងាយរងច្រោោះច្ៅច្ែត្តជួយកុ

រOVC បាន

របច្ស្ើរជាងមុន។ -

ការច្រៀបឆុំន្ផនការរបត្ិបត្តិរបស្់រកុមការងារ និងការច្រោងងវ ិកាបានមុន ជួយឲ្យងាយសស្ួលន្ស្វងរកងវ ិកាោុំរទ។

-

ការច្រៀបឆុំឲ្យ និងកុ

នបទោាន និងច្ោលការណ៍ន្ណនាុំស្រ

រងាយរងច្រោោះរពមទុំងទរមង់ស្ង ត ់ោ និងនីត្ិវ ិធីស្រ

ឲ្យការផតល់ច្ស្វាដល់កុ -

ប់ការន្ងទុំ ការោុំរទ និងការការារឆុំច្ាោះកុ

ការច្រៀបឆុំឲ្យ

រOVC កាន់ន្ត្បានរបច្ស្ើរច្

ប់ការរបមូលទិននន័យកុ

រកុំរា

រOVC បានរួមឆុំន្ណកច្ធវើ

ើង។

នច្គហទុំព័ររបស្់រកុមការងារបានរួមឆុំន្ណកច្ធវើឲ្យការន្ឆករ ុំន្លកពត្៌

ន ស្តីពីកុ

រOVC កាន់ន្ត្

បានទូលុំទូល្ងយ។

 អវ ិជជ -

IV.

ន៖

ភាពមិនឆាស្់ល្ងស្់ថ្នងវ ិកាមូលនិធិស្កលនាុំឲ្យស្កមមភាពមួយឆុំនួនមិនទន់អាឆដុំច្ណើរការបាន។ ន្ផនការបនត

ពរងឹងយនតការ

នសសាប់ច្ែត្តទុំង៦(ច្ែត្តកុំពង់ស្ឺព ថ្រពន្វង កុំពង់ចម ច្ស្ៀមរាប កុំពង់ធុំ និងច្ែត្តបនាទយ

ពរងីកយនតការច្ៅច្ែត្តច្ោលច្ៅអាទិភាព

នជ័យ)

4


ច្លើកកមពស្់ការយល់ដឹងអុំពីលិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្ិតាក់ព័នធនានាដល់រគប់ភាគីាក់ព័នធថ្ននក់ជាត្ិ ច្រកាមជាត្ិ និង

ថ្ននក់មូលោឋន

បទបងាាញស្តីពី

ការន្ស្វងរកការោុំរទឆុំច្ាោះបញ្ ា /ត្រមូវការ/ដុំច្ណាោះសសាយកុ

បច្ងកើត្កិឆចស្ហការជាមួយភាគីាក់ព័នធ

បច្ងកើនបរ ិយកាស្ន្ឆករ ុំន្លក និងស្ិកាច្រៀនស្ូរត្ពីោនច្ៅវ ិញច្ៅមក

ពរងឹងការរបមូលទិននន័យកុ

បនតដុំច្ណើរការច្រជើស្ច្រ ើស្ទីរបឹកា និងការច្រៀបឆុំន្ផនការយុទធសាស្រស្ត៥ឆ្នុំរបស្់រកុមការងារ(២០១៣-២០១៧)

បទពិច្សាធន៍លៗ ែ

របស្់រកុមការងារថ្ននក់ ច្រកាមជាត្ិ (ច្ែត្តថ្រពន្វង កុំពង់ស្ឺព និងកុំពង់ធុំ) ត្ុំណាងរកុមការងារថ្ននក់ច្ែត្តទុំង៣

រOVC ច្ៅថ្ននក់ជាត្ិ ច្រកាមជាត្ិ និងមូលោឋន

រOVC និងន្ផនទីច្ស្វាកមមផតល់ជូនកុ

រ OVC ។

ច្ល្ងកសស្ី ច្ឆង ចន់ច្ធឿន ត្ុំណាងរកុមការងារថ្ននក់ច្ែត្តថ្រពន្វង បានការន្ឆករ ុំន្លកបទពិច្សាធន៍ លៗ ែ អុំពីការន្ស្វងរក កិឆចអនតរាគមន៍ឆុំច្ាោះបញ្ ា និងត្រមូវការរបស្់កុ

រ OVC របស្់ច្ែត្តថ្រពន្វង ច្ោយច្ដដត្ច្លើៈ

1. កិឆចស្ហការ ន្ដលរកុមការងារទទួលបានច្ជាគជ័យ

2. មូលច្ហត្ុន្ដលរកុមការងារគិត្ថ្ន កិឆចស្ហការទទួលបានច្ជាគជ័យ 3. កតាតន្ដលនាុំឲ្យការងារច្នោះទទួលបានច្ជាគជ័យ 4. ច្ដើមបីឲ្យការងារច្នោះទទួលបានច្ជាគជ័យ

5. ភាពច្ជាគជ័យច្នោះន្ស្តងច្ឆញជាលទធផល 6. ស្ុំណូមពរ ឬ អនុសាស្ន៍

ច្ល្ងកសស្ី ប៉ោុល ស្ុែលី ត្ុំណាងរកុមការងារថ្ននក់ច្ែត្តកុំពង់ស្ឺព

ស្រមួលច្រៀបឆុំកិឆចរបជុុំរបចុំរត្ី

មុនច្ពលច្រៀបឆុំកិឆចរបជុុំ

អុំ

ច្រកាយច្ពលកិឆចរបជុុំ

បានការន្ឆករ ុំន្លកបទពិច្សាធន៍ លៗ ែ អុំពីការស្រមប

ស្ ច្ោយច្ដដត្ច្លើដុំណាក់កាលស្ុំខ្ន់ៗ៣គឺៈ

ុងច្ពលដុំច្ណើរការកិ ឆចរបជុុំ

ច្ល្ងកសស្ី សាវយ នាង ត្ុំណាងរកុមការងារថ្ននក់ច្ែត្តកុំពង់ធុំ បានន្ឆករ ុំន្លកបទពិច្សាធន៍លៗ ែ អុំពីការស្រមបស្រមួល កនុងការផតល់ច្ស្វាដល់រគួសារកុ

• •

រOVC កនុងច្ែត្ត ច្ោយច្ដដត្ច្លើលទធផលថ្នការស្រមបស្រមួលន្ដល

នដូឆខ្ងច្រកាមៈ

អវីជាភាពច្ជាគជ័យជាងច្គកនុងកិឆចស្រមបស្រមួល

មូលច្ហត្ុថ្នភាពច្ជាគជ័យកនុងកិឆចស្រមបស្រមួល

5


កតាតន្ដលនាុំឲ្យទទួលបានភាពច្ជាគជ័យ

រច្បៀបច្ដើមបីទទួលបានភាពច្ជាគជ័យ

ភាពច្ជាគជ័យន្ដលន្ស្តងច្ឆញជាលទធផល បនាទប់មក

កិឆចពិភាការកុម

អុំពីដុំច្ណាោះសសាយ

ឆុំច្ាោះបញ្ ា របឈមន្ដលកុំ ពុងច្កើត្

ច្ល្ងក

ទិត្

ដន

ច្ម

ុុំច្សាមងខ្ងត្បូង

បានន្ឆករ ុំន្លកបទពិច្សាធន៏ លៗ ែ អុំពីកិឆចការារកុ

តាមរយៈ គកនក និងការច្កៀរគរធនធាន តាមរយៈ ធនាោរសស្ូវតាមភូមិ គណៈក ម ធិការវត្ត និងអងគការ NGOs កនុង ន្ដលកុំពុងច្កើត្

នច្ៅថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់ ច្រកាមជាត្ិ ច្ោយច្ដដត្ច្លើរបធានបទដូឆខ្ងច្រកាមៈ

ងវ ិកា

របស្់រកុម

ធនធានមនុស្េ

និងរបាយការណ៏

ការឆូលរួមពីស្

របស្់រកុមពិភាកាទុំង៦

ការយល់ដឹងពីឆាប់ និងលិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្ិតាក់ព័នធ

ច្ោយ ច្ល្ងក ច្ៅ ឆន្រនទ ទីរបឹកាបច្ឆចក

ការរបមូលទិននន័យ និងបូកស្រុប វាយត្ថ្មល

ច្ទស្ អងគការស្ច្ន្រងាគោះកុ

ការន្ឆករ ុំន្លកព័ត្៌

ការផតល់អាទិភាពឆុំច្ាោះបញ្ ា /ត្រមូវការ/ដុំច្ណាោះសសាយកុ

កិឆចស្ហការរវាងសាថប័ន និងភាគីាក់ព័នធ

ទិស្ច្ៅស្រ ការងារ

និងថ្ននក់ ច្រកាមជាត្ិ ប់អនុវត្តបនត

ក.ជ.ក.រ

ុុំ។

ច្ល្ងក ច្ៅ ឆន្រនទ បានន្បងន្ឆករកុមពិភាកាជា៦រកុម ច្ដើមបីពិភាកាន្ស្វងរកដុំច្ណាោះសសាយឆុំច្ាោះបញ្ ា របឈម

និង

ច្ៅថ្ននក់ជាត្ិ

រOVC

ជិក

ន និងបទពិច្សាធន៏

ច្រកាយពីបានពិភាកាោនតាមរកុមអស្់រយៈច្ពល៣០នាទីមក

រOVC ត្ុំណាងរកុមនីមួយៗបានច្

ើងមករបាយការណ៏ពី

លទធផលតាមរកុមជាបនតបនាទប់ ។ បនាទប់មកច្ល្ងក ច្ៅ ឆន្រនទ បានច្ធវើការបូកស្រុបលទធផលពិភាការបស្់រកុមទុំង៦ ន្ដល បញ្ ា របឈម -ងវ ិកា

នដូឆខ្ងច្រកាម៖

ដុំច្ណាោះសសាយ -ងវ ិកា

នសសាប់ (

ុុំ សស្ុក ច្ែត្ត)

-ហិបមូលនិធិស្ហគមន៍ (វត្តអារាម វ ិហារសានា ស្បបុរស្ជន កាកបាទរកហម.) -ន្ស្វងរកការច្កៀរគរធនធាន ពីរាជរោឋភិបាល អងគការថ្ដគូ រកុមហុនឯកជន...

-ធនធានមនុស្េ

-បណុត ោះបណា ត លឆុំច្ណោះដឹងបន្នថមឆុំច្ាោះយនតការន្ដល

នសសាប់

-ច្រជើស្ច្រ ើស្ និងច្លើកទឹកឆិត្តឆុំច្ាោះអនកស្ម័រគឆិត្តច្ដើមបីទទួលបានបទពិច្សាធន៏

6


-ស្ុុំរកបែ័ណឌបន្នថម និងបុំាក់បុំប៉ោនជុំនាញ -ការឆូលរួមពីស្

-ពក្ងឹងសមតថភាពតាមរយៈរិច្ចក្បជុាំ សិកាាស្ថោ ឬវគគបណុត ោះបណា ត លនានា

ជិក

-អនកឆូលរួមរត្ូវស្កមមឆូលរួមឲ្យបានញឹកញាប់ -ជាអនក

នស្ិទិធស្ច្រមឆ និង

នការទទួលែុស្រត្ូវឆាស្់ល្ងស្់

-ច្លើកទឹកឆិត្ត ផដល់ស្ិទិធ និងឱកាស្ កនុងការឆូលរួមបច្ញ្ចញមត្ិច្យបល់

-ការយល់ដឹងពីឆាប់

-ច្ធវើការផេពវផាយពីឆាប់ និងលិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្ិតាក់ព័នធនានាដល់អាជាញធរ

និងលិែិត្បទោឋនគត្ិយុត្ិតាក់ព័នធ -ការរបមូលទិននន័យ

និងសាថប័នាក់ព័នធ រគប់លុំោប់ថ្ននក់ ជាពិច្ស្ស្ច្ៅថ្ននក់មូលោឋន

និងបូកស្រុប -ស្ហការជាមួយអាជាញធរភូមិ

វាយត្ថ្មល

-កុំណត្់អាទិភាពកុ

ុុំ/ស្ងាកត្់ ច្ដើមបីសស្ង់ស្ិត្ ថ ិកុ

រ OVC

រ OVC ច្ោយ គ.ក.ន.ក មន្រនតីបច្ងាគលសស្ុក គ.ក.ស្.ក

និងរាយការណ៍មកសស្ុក/ច្ែត្ត -មានទក្មង់ឯរភាព រាំណត់សពលសវោច្ាស់ោស់ និងជក្មុញតាមដានបដនថម -ច្ធវើបឆចុបបននភាពទិននន័យជាច្រៀងរាល់ឆ្នុំ ច្ដើមបីធានាថ្ន ជាទិននន័យន្ដល -ការន្ឆករ ុំន្លកព័ត្៌

ជាក់ល្ងក់ និងអាឆច្របើរបាស្់ជាផលូវការបាន

និងបទ -កិឆចរបជុុំន្ែ រត្ី

ស្ ឆ្នុំ ឬកិឆចរបជុុំផេពវផាយតាមភូមិ/

ពិច្សាធន៏

-ការបញ្ូជ នព័ត្៌

នច្ោយដទល់ ឬរបាយការណ៏

-ការផតល់អាទិភាពឆុំច្ាោះបញ្ ា /

-ច្រជើស្ច្រ ើស្កុ

ត្រមូវការ/ដុំច្ណាោះសសាយកុ

-អនុម័ត្ច្លើបញ្ ា របស្់កុ

-ច្ធវើកមមវ ិធីទស្េនកិឆចស្ិកាន្ស្វងយល់ រOVC

រOVC កនុងភូមិ

ុុំ ស្រ

នភាព

ុុំ/សស្ុក/ច្ែត្ត រកុង...

នភាពរហ័ស្ និងច្ទៀងទត្់

ប់ផតល់អាទិភាព

រOVC ច្ោយរកុមរបឹកា

-ន្ស្វងរកច្ស្វាកមមស្ងគមបុំច្ពញត្រមូវការរបស្់កុ

ុុំ

រOVC

-កុំណត្់អត្តស្ញ្ាណកមម ឬបណ័ណក្គួស្ថរក្រីក្រ (ក្រ១ និង ក្រ២ ) -កិឆចស្ហការរវាងសាថប័ន ភាគីាក់ព័នធ

និង -ការឆូលរួមពីរគប់អាជាញធរន្ដនដី ច្ោយឆនទៈ និង

សាថប័នាក់ព័នធ

និងអងគការNGOs

របកប

នការស្ច្រមឆឆិត្តែពស្់

-បសងកើនទុំនាក់ទុំនងលែ

និងច្លើកទឹកឆិត្តតាមរយៈការផដល់ប័ណណស្រច្ស្ើរ

ច្មោយ...

7


ច្ៅកនុងឱកាស្ច្នាោះន្ដរ

នត្ុំណាងកុ

ោុំរទន្ផនកមុែជុំនាញវ ិជាជជីវៈដល់កុ ក៏បានច្លើកជាស្ុំណួរថ្ន កុ

រ ី ន ក់មកពី អងគការស្ុីកាសាវច្ែត្តច្ស្ៀមរាប

បានស្ុំណូមពរស្ុុំឲ្យ

នការ

រOVC ន្ដលបានច្ធវើឆុំណាកសស្ុកជាមួយនឹងរគួសាររបស្់ច្គ។ បនាទប់មកកុ

រ ីច្នាោះ

រ ន ក់បានទទួលច្ស្វាច្ស្បៀងអាហារ ប៉ោុន្នតរគួសាររបស្់ច្គបានច្ធវើឆុំណាកសស្ុកច្ដើមបីរបកប

របរទទួលទនបន្នថម ច្ហើយអនកផដល់ច្ស្វាច្ស្បៀងអាហារ ក៏បានដឹងច្រឿងច្នោះន្ដរ ច្ត្ើ ោត្់រត្ូវច្ធវើយ៉ោងណា? ច្ល្ងកជុំទវ ច្ទពវ ស្ុំអូន អភិបាលរងច្ែត្តថ្រពន្វង បាន

នរបសាស្ន៏ច្ឆលើយត្ប និងបុំភឺឆ ល ុំច្ាោះស្ុំណួររបស្់កុ

ខ្ងច្លើ ច្ោយន្ផែកតាមបទពិច្សាធន៏ថ្នបទអនតរាគមន៏ឆុំច្ាោះកុ

រOVC កនុងច្ែត្ត ន្ដលច្ល្ងកជុំទវធាលប់បានជួបរបទោះ

និងបានច្ោោះសសាយនាច្ពលកនលងមកផងន្ដរ។

ឯកឧត្តម ស្យ អុឹង ត្ុំណាងរកុមរបឹកាសាដរ អភិវឌ្ឍន៏វ ិស្័យកស្ិកមម និងជនបទ បានជរ

អត្តស្ញ្ាណកមមជនរកីរក (របច្ភទរកីរក១ និង របច្ភទរកីរក២)ស្រ ដុល្ងលអាច្មរ ិករបស្់រាជរោឋភិបាល ដល់ស្ ច្រៀបឆុំអនុវត្តគច្រ ច្ល្ងក

ផលុង

ប់ឆ្នុំ២០១៣ ន្ដល

បជូនពីគច្រ

នងវ ិការប

ជិកអងគស្ិកាាសាល្ងន្ដលាក់ព័នធបានរជាបជាព័ត្៌

ងកមមវ ិធី

ណជាង ៣ល្ងន

ន ច្ដើមបីច្រត្ៀមលកាណៈ

ងច្នោះឲ្យទទួលបានច្ជាគជ័យ។ ឆ្យ៉ោ

ត្ុំណាងអងគការយូនីច្ស្ហវ

បានច្លើកច្

ើងអុំពីកីរដ ពួយបារមមណ៏កនុងការោក់បញ្ ា កុ

បញ្ូច លកនុងន្ផនការយុទធសាស្រស្ត៥ឆ្នុំ របស្់រាជរោឋភិបាល ទក់ទងច្ៅនឹង៖

រី

ច្ៅកនុងមណឌលន្ងទុំជុំនួស្ឆុំច្ាោះកុ យនតការន្ដលជួយោុំរទកុ

យនតការទុំងច្នាោះ

រ គឺឆុំនួនកុ

រOVC

រOVC

នការច្កើនច្

រOVC

ើង

នច្រឆើន អាឆច្ធវើការរត្ួត្ជាន់ ឬអាឆជាបញ្ ា រាុំងស្ទោះដល់ដុំច្ណើរការអនុវត្ត

នដូឆជា៖ រកុមការងារក.ជ.ក.រ រកុមរបឹកាជាត្ិកមពុជាច្ដើមបីកុ

រ គណៈក ម ធិការជាត្ិស្រ

ប់ការ

អភិវឍន៏ តាមន្បបរបជាធិ បច្ត្យយច្ៅថ្ននក់ច្រកាមជាត្ិ និងរកុមរបឹកាសាដរ អភិវឌ្ឍន៏ វ ិស្័យកស្ិកមម និងជនបទ ជាច្ដើម។ ឯកឩត្តម ន្កវ បូច្រន្រនទ បាន ច្ោលនច្យបាយន្ងទុំ ន្ត្ប៉ោុច្ណាណោះ

នរបសាស្ន៍បញ្ ជ ក់អុំពីការរពួយបារមមណ៏របស្់ត្ុំណាងអងគការយូនីច្ស្ហវថ្ន ច្ៅកនុង

ជុំនួស្ឆុំច្ាោះកុ

គួរច្លើកទឹកឆិត្តឲ្យកុ

នន្ឆងឆាស្់ថ្ន

ការសានក់ច្ៅកនុងមណឌលជាការសានក់ច្ៅបច្ណា ដ ោះអាស្នន

របានរស្់ច្ៅកនុងស្ហគមន៏វ ិញច្ទើបរបច្ស្ើរជាង។

ឆុំច្ាោះយនតការទុំង៤ខ្ងច្លើ

រកុមការងារក.ជ.ក.រ

គឺជាយនតការស្រមបស្រមួលដល់ការអនុវត្តរបស្់សាថប័ន

ដទល់ន្ត្ប៉ោុច្ណាណោះ

ច្ហើយរកុមការងារក.ជ.ក.រក៏ធាលប់បានរបជុុំពិភាកាជាមួយនឹងយនតការទុំង៣ខ្ងច្លើរឆ ួ មកច្ហើយ

គឺពុុំ

និងអងគការាក់ព័នធន្ដលជាអនកអនុវត្ត

នស្កមមភាពណាន្ដលច្ធវើការរត្ួត្ជាន់ោន ឬជាឧបស្គគរាង ុំ ស្ទោះដល់ដុំច្ណើរការអនុវត្តច្

ទុំងច្នោះបានឆូលរួមឆុំនន្ណកបុំច្ពញឲ្យោនច្ៅវ ិញច្ៅមកន្ងមច្ទៀត្ផង។

ើយ

ផទុយច្ៅវ ិញយនតការ

8


បូកស្រុបលទធផល អងគស្ិកាាសាល្ង មត្ិដតុំច្ផញើរ និងបិទអងគស្ិកាាសាល្ង ច្ោយ

ឯកឧត្តម

ន្កវ

របធានរកុមការងារNOVCTF

ឯកឩត្តម ន្កវ បូច្រន្រនទ បាន

នរបសាស្ន៍ច្លើកស្រច្ស្ើរថ្ន ច្ទោះបីជាស្ិកាាសាល្ងឆលុោះបញ្ ច ុំងលទធផលច្នោះ

រយៈច្ពលរត្ឹ មន្ត្មួយថ្ងៃក៏ច្ោយ ប៉ោុន្នតស្ិកាាកាមបានឆូលរួមយ៉ោ ងផុលផុស្ច្លើស្ពីការច្រោងទុ ក ន្ដលន្ស្ដងឲ្យច្ បូច្រន្រនទ ការយកឆិត្តទុកោក់

ស្ហការឆូលរួមឆុំន្ណកយ៉ោ ងស្កមមរបស្់ស្

ជិករកុមការងារទុំងច្ៅថ្ននក់ជាត្ិ

និងច្រកាមជាត្ិ

ទនៈមួយរបស្់រកុមការងារផងន្ដរ។

និងស្ុំណូមពរដល់ស្

ជិកាថ្នអងគស្ិកាាសាល្ងទុំងអស្់ បនតការឆូលរួម និងោុំរទដល់រកុមការងារ ក.ជ.ក.រ

បន្នថមច្ទៀត្ ច្ដើមបីបុពវច្ហត្ុរបស្់កុ ជាឆុងច្រកាយ

ឯកឧត្តមក៏

ើញពី

ច្ហើយច្នោះក៏ជាលទធផលគួរជាទីច្ ជិក ស្

កនុងច្នាោះន្ដរ

នរបសាស្ន៍ដតុំច្ផញើរ

រOVC ។

ឯកឧត្តមបានន្ងលងអុំណរគុណ

និងជូនពរជ័យស្ិរ ីស្ួស្ីដ ដ ល់ស្ិកាាកាមទុំងអស្់

ច្ហើយក៏របកាស្

បិទអងគស្ិកាាសាល្ងច្ៅច្វល្ងច្ ៉ោ ង៥.០០ នាទី របកបច្ោយច្ស្ឆកដីច្សាមនស្េរ ីករាយថ្រកន្លង។

រាជធានីភុំនច្ពញ ថ្ងៃទី បានច្

ើញ

ន្ែ ធនូ ឆ្នុំ២០១២

រាយការណ៏ច្ោយ

របធានអងគរបជុុំ ច្អង ស្ឆចៈ

9

Report of annual reflection workshop 26 dec 2012 (autosaved)  
Report of annual reflection workshop 26 dec 2012 (autosaved)