Page 1


SADR@AJ

JA I DRUGI

Voda.............................................................48 Osobine vode..............................................50 Ovo sam ja......................................................4 Vazduh..........................................................52 Ovo mogu i ja.................................................6 Izgled okolina – uzvišewa, udubqewa To smo mi......................................................8 i ravnine.....................................................54 I na{e o~i pri~aju i na{e lice govori....10 Zemqište.....................................................56 Porodi~no stablo........................................12 Sunčeva svetlost i toplota.........................57 U roditeqskom domu...................................14 Kako biqka raste........................................58 Porodi~ni praznici....................................15 Godišwa doba..............................................60 U {koli.......................................................16 Календар природе........................................62 Pona{awe u {koli......................................18 Osobine materijala.....................................64 Svako u {koli svoj posao voli...................20 Predmeti od razli~itih materijala..........66 Naseqa..........................................................22 Словоиграоница...........................................24 ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ Орiјентацијa.................................................68 Кретање........................................................70 Živa i neživa priroda..............................26 Od jutra do sutra.........................................72 Seosko domaćinstvo....................................28 Седмица.......................................................74 Povrtwak......................................................30 Јуче, данас, сутра.........................................76 Voćwak.........................................................31 Wiva............................................................32 U šumi.........................................................34 КУЛТУРА @ИВЉЕЊА Ptice oko nas..............................................35 Livada ........................................................36 Brinem o svom zdravqu .............................78 Bara ............................................................37 Kakvo doba – takva garderoba...................79 Razlike i sličnosti među biqkama............38 Kakva hrana – takva odbrana......................80 Биљке наših krajeva...................................40 Kulturni i fini brinu o okolini.............82 Razlike i sličnosti među životiwama......42 Zanimawa qudi............................................84 Животињско царство...................................44 Saobra}aj.....................................................86 Saobra}ajni znaci.......................................88 Moje telo.......................................46 Vidim, čujem, осећам...................................47 PRIRODA


4


5


6


7


8

Svet oko nas 1 - radna sveska  
Svet oko nas 1 - radna sveska  

Svet oko nas 1 - radna sveska

Advertisement