Page 1


ZA U^ENIKA

Radna sveska je predvi|ena za samostalan rad. Koristi}e{ je u toku u~ewa novog gradiva, ve`bawa i utvr|ivawa. U woj se nalaze zadaci i pitawa iz kwi`evnosti, gramatike i pravopisa, kulture pismenog izra`avawa... Zadaci su raznovrsni, lak{i i te`i. Re{avaj ih i proveravaj svoje znawe. Ako ti se u~ini da su neka pitawa ili zadaci te{ki, nemoj odmah da odustane{ od re{avawa. Ponovo ih pro~itaj i razmi{qaj. Potrudi se da nikad ne ostavi{ pitawe bez odgovora i zadatak bez re{ewa.

Autori


4


5


6


7


8


9


10

СРПСКИ ЈЕЗИК 4 - Радна свеска  

СРПСКИ ЈЕЗИК 4 - Радна свеска

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you