__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


SADR@AJ

JA I DRUGI Ovo sam ja .......................................................4 Na{e o~i pri~aju i na{e lice govori ..........5 Vazduh, voda, san i hrana potrebni su svakog dana ................................................6 Осећања ..........................................................7 Sliчни и раzличити ........................................8 PORODI^NI DOM I [KOLA Moja porodica ...............................................10 Porodično stablo .........................................12 Ponašawe u školi .......................................14 Škola ............................................................16 ZDRAVQE I BEZBEDNOST Brinem o zdravqu ........................................18 Kakva hrana – takva odbrana .......................19 Saobraćaj ......................................................20 Опасност вреба – пазити треба ....................22 ORIJENTACIJA U PROSTORU I VREMENU ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ Orijentacija ..................................................24 ^OVEK STVARA Materijali ....................................................28 RAZNOVRSNOST PRIRODE Сунчева светлост и топлота ..........................30 Zemqi{te ......................................................31 Vazduh ...........................................................32 Voda ..............................................................33 Životiwe ......................................................37 Biqke ............................................................34 Moje telo .......................................................35 Moja čula .......................................................37 Okolina .........................................................38 Kulturni i fini brinu o okolini ...............39


4


5


6


7


8


10

Profile for Nova skola doo

Son 1 r sveska 2018  

Son 1 r sveska 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded