Page 1


SADR@AJ

Ovo sam ja.............................................................................................2 Porodica ..............................................................................................4 U {koli ................................................................................................6 Naseqa..................................................................................................8 Saobra}aj............................................................................................10 Priroda - `iva i ne`iva ..................................................................12 Biqke..................................................................................................14 Seosko doma}instvo...........................................................................16 @ivotiwe ...........................................................................................18 Izgled okoline ..................................................................................20 Vazduh - uslov `ivota .......................................................................22 Sunce - izvor svetlosti i toplote ...................................................23 Voda svuda oko nas ............................................................................24 Voda - uslov `ivota ..........................................................................25 Zemqi{te - uslov `ivota..................................................................26 Promene u prirodi ............................................................................28 Godi{wa doba ....................................................................................30 Moje drvo............................................................................................32 Zanimawa............................................................................................34 Materijali ..........................................................................................36 Kretawe ..............................................................................................38 ^uvajmo prirodu .................................................................................40


OVO SAM JA 1.

2


2. Sedim sa

Najvi{e se dru`im sa

U`inu delim sa

Moja simpatija je

razgovara Volim da sa

m

an Pozivnice za ro|end {aqem

u~iteq/ica

U~im i pi{em doma}i sa

3


PORODICA 1 . Popuni porodi~no stablo.

Sva velika porodica ra{iri se na vi{e strana i zato izgleda kao drvo daleko ispru`enih grana.

Predstavi one koji tvoje porodi~no stablo ~ine. Po~ni od u`e porodice, pa nastavi do rodbine.

                               

2 . Dopuni re~enice. Roditeqi i _______________________ ~ine ____________________ porodicu. _________________________________________________ ~ine {iru porodicu. Rodbinu ~ine _______________________________________________________.                                

3 . Zaokru`i DA ili NE.

4

Roditeqi mojih roditeqa su meni babe i dede.

DA

NE

Sestra moga oca je meni strina.

DA

NE

Sestra moje majke je meni tetka.

DA

NE

Ja sam mojoj baki praunu~e.

DA

NE

Brat moje majke je meni ujak.

DA

NE

Brat moga oca je meni stric.

DA

NE


4 . [ta tebi pru`a tvoja porodica? Zaokru`i odgovaraju}e re~i. podr{ku

qubav

veseqe

neprijateqstvo

za{titu ne`nost

kritiku

bol pa`wu

                               

5 . [ta su porodi~ni praznici? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________                                

6 . Napi{i nazive praznika koji se proslavqaju u tvojoj porodici. __________________________________________________________________                                

7 . Kojem porodi~nom prazniku se najvi{e raduje{? Za{to? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________                                

8 . Koji se poslovi obavqaju u tvom roditeqskom domu? Ko ih obavqa?

RODITEQSKI DOM ~lan porodice

poslovi koje obavqa

_______________ _________________________________________________ _______________ _________________________________________________ _______________ _________________________________________________

                               

9 . Popuni tabelu.

U PORODICI moja prava

moje obaveze

________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________

5


U [KOLI 1 . Kako se naziva tvoja {kola? __________________________________________________________________                                

2 . Po ~emu ili po kome je dobila naziv tvoja {kola? __________________________________________________________________                                

3 . Napi{i naziv praznika koji proslavqaju sve {kole u Srbiji. __________________________________________________________________                                

4 . Zaokru`i slovo pored ta~ne tvrdwe. a) [kolska slava Sveti Sava se obele`ava 20. januara. b) [kolska slava Sveti Sava se obele`ava 25. januara. v) [kolska slava Sveti Sava se obele`ava 27. januara.                                

5 . Napi{i {ta je prikazano na fotografijama. {kola nekad _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ {kola sad _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 6

Svet oko nas 2 - radni list  

Svet oko nas 2 - radni list