Page 1


KWIGA JE PRIJATEQ DRAGI, [TO TI MNOGE RADOSTI PRU@I, KWIGA JE NAJBOQI DRUGAR, [TO SE S TOBOM IGRA I DRU@I D. \.

LEKTIRA ZA _______ RAZRED PISAC

NAZIV KWI@EVNOG DELA

VREME ^ITAWA

Ime i prezime: ________________________________________________ [kola: ______________________________________________________ Razred: ______________________________________________________ Nastavnik: ____________________________________________________


KWIGA: _____________________________________________________ PISAC: _____________________________________________________ Pro~itano kwi`evno delo: ______________________________________ SADR@AJ (sa`eto prepri~avawe kwi`evnog dela) Uvod: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Razrada: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Zakqu~ak: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Tema dela: ___________________________________________________ Mesto i vreme odvijawa radwe: __________________________________ ____________________________________________________________


Glavni likovi: ________________________________________________ Sporedni likovi: _____________________________________________ Opis glavnih likova: ___________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Najlep{i deo u kwi`evnom delu: _________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Pi{~eva poruka: ______________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Moji utisci o delu: ____________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ O piscu: _____________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Pro~itanu kwigu ti niko ne mo`e ukrasti. (M. Markovi})


KWIGA: _____________________________________________________ PISAC: _____________________________________________________ Pro~itano kwi`evno delo: ______________________________________ SADR@AJ (sa`eto prepri~avawe kwi`evnog dela) Uvod: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Razrada: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Zakqu~ak: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Tema dela: ___________________________________________________ Mesto i vreme odvijawa radwe: __________________________________ ____________________________________________________________


Glavni likovi: ________________________________________________ Sporedni likovi: _____________________________________________ Opis glavnih likova: __________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Najlep{i deo u kwi`evnom delu: _________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Pi{~eva poruka: ______________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Moji utisci o delu: ____________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ O piscu: _____________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Kwiga je ~udo! S wom druguju}i, stigne{ gde `eli{, a sedi{ u ku}i. (D. \uki})

Profile for Nova skola doo

Moja lektira 3  

Moja lektira 3

Moja lektira 3  

Moja lektira 3

Advertisement