Page 1


SADR@AJ ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 (понављање)....................................3 Сабирање, одузимање, множење и дељење до 100 ...............4 ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 1000 .........................................................7 Стотине прве хиљаде и упоређивање стотина прве хиљаде .......8 Бројеви прве хиљаде I .....................................................................9 Бројеви прве хиљаде II ..................................................................13 РИМСКЕ ЦИФРЕ ..............................................................................15 Римске цифре I ...............................................................................16 Римске цифре II...............................................................................18 САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА ДО 1000 .......19 Сабирање и одузимање стотина ..................................................20 Замена места и здруживање сабирака ........................................22 Сабирање троцифреног и једноцифреног броја I .......................24 Сабирање троцифреног и једноцифреног броја II ......................26 Одузимање једноцифреног од троцифреног броја I …................27 Одузимање једноцифреног од троцифреног броја II …...............29 Сабирање и одузимање једноцифреног од троцифреног броја ..30 Сабирање троцифреног броја и десетица I .................................31 Сабирање троцифреног броја и десетица II ................................33 Сабирање троцифреног и двоцифреног броја I …………….............34 Сабирање троцифреног и двоцифреног броја II ……………............36 Одузимање десетица од троцифреног броја ..............................37 Одузимање двоцифреног од троцифреног броја I .....................38 Одузимање двоцифреног од троцифреног броја II ....................39 Одузимање двоцифреног од троцифреног броја III ...................41 Сабирање троцифрених бројева I ................................................42 Сабирање троцифрених бројева II ...............................................43 Сабирање троцифрених бројева III ..............................................44 Одузимање троцифрених бројева I ..............................................45 Одузимање троцифрених бројева II .............................................46 Сабирање и одузимање троцифрених бројева I .........................47 Сабирање и одузимање троцифрених бројева II ........................48 Сабирање и одузимање троцифрених бројева III .......................50 Зависност збира од промене сабирака.Сталност збира I ...........52 Зависност збира од промене сабирака.Сталност збира II ..........53 Зависност збира од промене сабирака.Сталност збира III .........54 Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца Сталност разлике I .........................................................................55 Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца Сталност разлике II ........................................................................56 Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца Сталност разлике III .......................................................................57 Изрази са променљивом ...............................................................58 Једначине са сабирањем и одузимањем I ...................................59 Једначине са сабирањем и одузимањем II ..................................60 Скуп и формирање скупа. Елемент скупа ....................................61 Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем ...........62 МЕРЕЊЕ И МЕРЕ ............................................................................63 Мере за дужину (mm и km) ...........................................................64 Мере за масу (kg, g, t) ....................................................................66 Мере за запремину (l, dl, cl, ml, hl) ...............................................68 Мере за време (година, деценија, век) ........................................70

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА ДО 1000 ..............71 Множење и дељење са 10 и 100 ..................................................72 Замена места и здруживање чинилаца .......................................73 Множење бројева (4 · 30) .............................................................74 Дељење бројева (120 : 4) ..............................................................75 Множење и дељење ......................................................................76 Множење збира и разлике бројем ..............................................77 Множење двоцифреног броја једноцифреним ..........................78 Дељење збира и разлике бројем .................................................80 Дељење двоцифреног броја једноцифреним .............................81 Множење троцифреног броја једноцифреним ...........................83 Дељење троцифреног броја једноцифреним .............................85 Множење и дељење ......................................................................86 Зависност производа од промене чинилаца. Сталност производа ...88 Зависност количника од промене дељеника и делиоца ............89 Дељење са остатком ......................................................................90 Једначине са множењем и дељењем ..........................................91 Множење и дељење бројева ........................................................93 ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ ...............................................................95 Тачка и права ..................................................................................96 Полуправа и дуж ............................................................................97 Раван ................................................................................................98 Праве у равни ................................................................................99 Цртање паралелних правих ........................................................100 Цртање нормалних правих .........................................................101 Кружна линија и круг. Цртање кружне линије и круга ..............102 Угао и обележавање угла ............................................................104 Прав угао ......................................................................................106 Оштар и туп угао ..........................................................................107 Поређење и надовезивање дужи ...............................................109 Четвороугао ..................................................................................111 Правоугаоник и квадрат ..............................................................112 Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи ........113 Цртање правоугаоника и квадрата помоћу троугаоног лењира ..114 Цртање правоугаоника и квадрата помоћу шестара и троугаоног лењира ..........................................................................................115 Обим правоугаоника ...................................................................116 Обим квадрата .............................................................................117 Троугао ..........................................................................................118 Врсте троуглова ............................................................................119 Цртање троугла ............................................................................120 Обим троугла ................................................................................121 РАЗЛОМЦИ ...................................................................................123 _, 1 _, Разломци 1 2 4 1 _, 1 Разломци _, 3 6 1 _, 1 Разломци _, 5 7

1 _ ........................................................................124 8 _1 ........................................................................126 9 1_ ........................................................................128 10


РАДНА СВЕСКА из математике за трећи разред основне школе


ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 (понављање)


САБИРАЊЕ, ОДУЗИМАЊЕ, MНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ДО 100 1. Израчунај. 17 + 4 = _____

75 + 5 = _____

72 + 18 = _____

57 + 22 = _____

54 + 36 = _____

35 + 7 = _____

54 + 6 = _____

24 + 45 = _____

36 + 34 = _____

46 + 17 = _____

47 + 7 = _____

86 + 8 = _____

38 + 41 = _____

37 + 45 = _____

23 + 77 = _____

2. Једног дана Марко је сакупио 19, а другог 16 сличица. Колико је Марко сакупио сличица? Решење: ________________________________ Одговор: _________________________________ 3. Одреди број који је за: 9 већи од броја

16 већи од броја

28 већи од броја

17 ____________________

42 ____________________

11 ____________________

27 ____________________

38 ____________________

71 ____________________

43 ____________________

26 ____________________

19 ____________________

31 ____________________

54 ____________________

63 ____________________

4. У сваки

упиши у знак < или > или = тако да запис буде тачан. 30 + 25

30

16 + 25

26 + 35

68 + 23

91

30 + 35

60

16 + 13

22 + 9

68 + 12

71

30 + 15

40

16 + 37

26 + 27

68 + 19

93

5. Ученици III разреда су сакупљали књиге за школску библиотеку. Једног месеца су сакупили 35 књига, а другог 17 књига више. Колико су укупно сакупили књига? Решење: ________________________________ Одговор: _________________________________ 6. Израчунај. 80 - 9 = ____

92 - 8 = ____

43 - 4 = ____

76 - 5 = ____

36 - 9 = ____

32 - 11 = _____

55 - 34 = ___

96 - 29 = ___

90 - 17 = ___

70 - 41 = ___

67 - 58 = ___

44 - 32 = _____

56 - 30 = ___

64 - 26 = ___

40 - 13 = ___

89 - 30 = ___

77 - 19 = ___

100 - 26 = ____

7. Отац има 53 године, а син је од њега млађи 24 године. Колико син има година? Решење: ________________________________ Одговор: _________________________________

4


8. Израчунај па повежи стрелицом једнаке резултате. 57 - 19 = _____

63 - 18 = _____

22 - 14 = _____

12 - 4 = _____

53 - 8 = _____

47 - 9 = _____

76 - 7 = _____

86 - 17 = _____

9. Попуни табелу. умањеник

73

умањилац

46

разлика

10. У

66

54

23 28

51 23

19

16

напиши одговарајући број: 92

83

74

_________

_________

11. Напиши изразе и израчунај: Збиру бројева 29 и 33 додај број 8. _____________________________________________________________________________________ Број 100 умањи за збир бројева 22 и 39. _____________________________________________________________________________________ Умањеник је збир бројева 33 и 44 а умањилац је 19. _____________________________________________________________________________________ 12. Састави, напиши и реши задатак према изразу: 44 - 15. Текстуални задатак: ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Решење: _____________________________________________________________________________ 13. Највећи непаран двоцифрени број умањи за збир највећег непарног једноцифреног броја и најмањег двоцифреног броја. _____________________________________________________________________________________

5


14. Који број је за 26 већи од разлике бројева 78 и 59? _____________________________________________________________________________________ Одговор: _____________________________________________________________________________ 15. Израчунај: 2 + 3 · 4 = __________________________

(2 + 3) · 4 = __________________________

9 - 9 : 1 = __________________________

8 - 4 · 2 = ___________________________

16. Израчунај вредност израза: (56 : 7 +14) · 4 = ____________________________

(72 : 8 + 23) : 4 = __________________________

(34 + 30) : (8 : 4) = __________________________

20 · 4 - 4 : 2 = _____________________________

(36 + 28) - (8 · 6) = __________________________

20 · (4 - 4) : 2 = ____________________________

17. Напиши изразе и израчунај њихову вредност, Збир бројева 14 и 11 повећај бројем 44. __________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Број 32 умањи за разлику бројева 22 и 14. ________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Количник бројева 56 и 8 повећај 7 пута. ___________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Производ бројева 12 и 6 умањи за збир бројева 10 и 15. _____________________________________ _____________________________________________________________________________________ 18. Реши једначине:

6

81 : х = 9

у:6=9

8 · с = 56

а · 9 = 63

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________


ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 1000

60

9

40

8 50

1

13

2

10

5 31

2

90

6

80

4

S 1 = D 0 1 = J 100

10S


СТОТИНА ПРВЕ ХИЉАДЕ И УПОРЕЂИВАЊЕ СТОТИНА ПРВЕ ХИЉАДЕ 1.

2.

3.

4.

5. На линијама напиши стотине, које су изостављене.

6.

8

Profile for Nova skola doo

Математика 3 - Радна свеска  

Математика 3 - Радна свеска

Математика 3 - Радна свеска  

Математика 3 - Радна свеска

Advertisement