Page 1


BUKVAR ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

NOVA [KOLA 2018.


PI[I KAO [TO GOVORI[, A ^ITAJ KAO [TO JE NAPISANO.

Вук Стефановић Караџић

VODI^ KROZ BUKVAR

Nacrtaj ili napiši

Poziva te kwiga ova da nau~i{ prva slova! Oboj Veruj na re~, bi}e lako ako radi{ ti ovako: Naslikane slike gledaj i po wima pripovedaj. Crtaj, boji, slova pi{i i {to mawe gumom bri{i!

Pročitaj

Ispričaj ili odgovori


ИДЕМ У [КОЛУ

Petli}u, peva~u, sutra me probudi pre nego {to ptice iz gnezda poska~u, pre dece i qudi vikni glasom jasnim prvi dan u {kolu da ti ne zakasnim. Desanka Maksimovi}


Procvetali jutros putevi i staze... to novi {kolarci u {kolu polaze! Veselo odzvawa sa svih strana: – Sre}no, prvaci, od prvog dana!

4


Odgovori na pitawa. Kako se zove tvoja {kola? Ko te je do~ekao u {koli? Kakvo je bilo tvoje raspolo`ewe?

5


U U^IONICI

6


[ta se nalazi u tvojoj u~ionici? Nacrtaj i oboj.

Odgovori na pitawa. [ta se nalazi u ovoj u~ionici? Koliko ima |aka? Koliko ima |aka u tvom odeqewu?

7


TO SMO MI

Prvih nas dana, kao {to znate, u {kolu vode mame i tate, ili do {kole deke i bake ponosno doprate unuke prvake. A kada pro|e nekoliko dana, izlazimo sami iz stana i pozdravimo se sa svima wima. Idemo u {kolu sa drugarima.

8


Ko je tebe doveo prvi dan u {kolu? Nacrtaj i oboj.

9


MOJE IGRA^KE

Ispri~aj {ta vidi{ na slikama.

1.

2.

Nabroj igra~ke koje vidiĹĄ. [ta je devoj~ica uradila posle igre? 10

Profile for Nova skola doo

Bukvar 2018  

Bukvar 2018  

Advertisement