__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


BUKVAR ZA PRVI RAZRED OSNOVNE [KOLE

NOVA [KOLA 2018.


PI[I KAO [TO GOVORI[, A ^ITAJ KAO [TO JE NAPISANO.

Вук Стефановић Караџић

VODI^ KROZ BUKVAR

Nacrtaj ili napiši

Poziva te kwiga ova da nau~i{ prva slova! Oboj Veruj na re~, bi}e lako ako radi{ ti ovako: Naslikane slike gledaj i po wima pripovedaj. Crtaj, boji, slova pi{i i {to mawe gumom bri{i!

Pročitaj

Ispričaj ili odgovori


ИДЕМ У [КОЛУ

Petli}u, peva~u, sutra me probudi pre nego {to ptice iz gnezda poska~u, pre dece i qudi vikni glasom jasnim prvi dan u {kolu da ti ne zakasnim. Desanka Maksimovi}


Procvetali jutros putevi i staze... to novi {kolarci u {kolu polaze! Veselo odzvawa sa svih strana: – Sre}no, prvaci, od prvog dana!

4


Odgovori na pitawa. Kako se zove tvoja {kola? Ko te je do~ekao u {koli? Kakvo je bilo tvoje raspolo`ewe?

5


U U^IONICI

6


[ta se nalazi u tvojoj u~ionici? Nacrtaj i oboj.

Odgovori na pitawa. [ta se nalazi u ovoj u~ionici? Koliko ima |aka? Koliko ima |aka u tvom odeqewu?

7


TO SMO MI

Prvih nas dana, kao {to znate, u {kolu vode mame i tate, ili do {kole deke i bake ponosno doprate unuke prvake. A kada pro|e nekoliko dana, izlazimo sami iz stana i pozdravimo se sa svima wima. Idemo u {kolu sa drugarima.

8


Ko je tebe doveo prvi dan u {kolu? Nacrtaj i oboj.

9


MOJE IGRA^KE

Ispri~aj {ta vidi{ na slikama.

1.

2.

Nabroj igra~ke koje vidiĹĄ. [ta je devoj~ica uradila posle igre? 10

Profile for Nova skola doo

Bukvar 2018  

Bukvar 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded