Page 1

PĚŠÍ ZÓNA ideové architektonické řešení prostoru 2013 Ulice Havlíčkova, Rychnov nad Kněžnou bc. Václav Novák FA VUT


OBSAH analytická část lokalizace řešené území schwarz plan ortofotomapa historické mapy územně plánovací dokumentace výšková analýza, analýza typů střech vlastnické poměry, vchody do objektů širší vztahy hodnoty území vstupy do území

4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

návrhová část textová část etapizace výstavby strategie koncept řezy vizualizace funkční členění ploch širší dopravní vztahy mobiliář stanovení způsobu provádění údržby a komunálního úklidu referenční příklad

17 18 19 20 22 23 28 29 30 34 35


PĚŠÍ ZÓNA analytická část


Lokalizace:

Rychnov nad Kněžnou Staré náměstí

CHARAKTER Město Rychnov nad Kněžnou nacházející se ve východních Čechách je bývalým okresním městem. Město je topograficky situováno v podhůří Orlických hor, kde se rozkládá po obou stranách řeky Kněžny. Svou rozlohou město zabírá plochu 3 496 hektarů, na které žije 11 823 obyvatel. HISTORIE První písemná zmínka o městě Rychnov pochází z roku 1258. Gotické město se rozkládalo kolem pravidelného obdélného náměstí jihovýchodně od původní osady, jejíž polohu připomíná dodnes farní kostel. Prakticky po celé období středověku tvořila neopevněné město pouze zástavba při náměstí, soustředěná ve čtyřech blocích.Mezi nejstarší dochované stavby města patří kostela sv. Havla (dříve P. Marie), jehož architektonické rysy spadají do počátku 14. století. V původním jádru městečka se dochovaly u části domů gotické sklepy. Dále se zde nachází kostel Nejsvětější Trojice s přilehlou zvonicí z konce 16. století (přestavěné G. Santinim v 18. století) a barokní zámek rodu Kolowratů ze 17. století. POPIS ZADANÉ LOKALITY Práce se zabývá ideovým architektonickým řešením pěší zóny Havlíčkovi ulice a přilehlých pozemků. Jedná se o radiální komunikaci s přímou návazností na historické jádro města. Ulice je dnes výhradně obchodního (obchodně - společenského) charakteru. Z hlediska lokalizace (spojnice mezi jádrem města, autobusovým a vlakovým nádražím) má pěší zóna vysoký potenciál možného budoucího rozvoje.

pěší zóna:

Staré náměstí

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / lokalizace /2013

lice

ova u

k Havlíč

4


Pěší zóna - Havlíčkova ulice / řešené území /2013

5


Pěší zóna - Havlíčkova ulice / schwarzplan /2013

6


Pěší zóna - Havlíčkova ulice / ortofotomapa /2013

7


stabilní katastr (1824 - 1843)

plán Rychnova nad Kněžnou (poč. 20. století)

plán Rychnova nad Kněžnou (současnost) koment: - historická podoba: rodinné domy respektive chalupy drobného měřítka, 2-3 nadzemní podlaží, sedlová střecha jednostranně souvislá zástavba převážně obytné funkční využití objektů - současná podoba: objekty většího měřítka, 1 nadzemní podlaží, plochá střecha oboustranně souvislá zástavba se vstupy do území převážně komerční funkční využití objektů - historická zástavba přispívala svou drobnou parcelací a obytným funkčním využitím k přirozené návaznosti na Staré náměstí (centrum města) a aktivní funkčnosti ulice jako místa k setkávání lidí

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / historické mapy /2013

8


Územní plán (ÚPm RK, změna č.15, 2012) LEGENDA: stav

návrh

koment: - zadané území: občanská vybavenost, zeleň vyhrazená občaské vybavenosti, ostatní pozemní komunikace a veřejná prostranství, technická vybavenost (předávací stanice) - občanská vybavenost - navrhované využití: obchod, služby a ostatní - přípustné využití: školství a výchova; kultura, osvěta; ubytování, stravování - nově navržené budovy - občanská vybavenost (státní okresní archív - vazba na Okresní Úřad)

Funkční využití objektů a pozemků (Regulační plán městské památkové zóny RK, 2004) LEGENDA: stav návrh

koment: - převažující funkce v zadaném území jsou objekty občanské vybavenosti (obchod, služby, správa, administrativa), zeleň objektů občanské vybavenosti, pěší komunikace, komunikace sběrné a obslužné - navrhované funkce občasné vybavenosti (správa, administrativa)

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / ÚPD /2013

9


Prostorová regulace (Regulační plán městské památkové zóny RK, 2004) LEGENDA: stav návrh

Schéma organizace dopravy (Regulační plán městské památkové zóny RK, 2004) LEGENDA:

koment: - oblast tvoří koridor významných proudů pěších a cyklistů spojující základní destinace města RK (městské centrum, autobusové nádraží, vlakové nádraží) - pěší a cyklistická doprava by mohla v budoucnosti tvořit výrazný podíl na přepravě osob v rámci města (vhodná velikost města) - doprava po ulici Havlíčkvově má charakter převážně ÚČELOVÝ, z hlediska zvýšení atraktivity prostředí by bylo vhodné podpořit zejména RELAXAČNÍ a OBCHODNĚ-SPOLEČENSKOU funkci dopravy

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / ÚPD /2013

10


výšková analýza LEGENDA: 1 NP 2 NP 3 NP 4 NP 5 NP > 5 NP

koment: - z výškové analýzy okolních budov je patrné, že současné řešení Havlíčkovi ulice nezajišťuje charakter odpovídající potenciálu pěší a cyklistické magistrály navazující na historického jádro města - ideální zástavba jež by ulici Havlíčkově dodala odpovídajícímu uličnímu charakteru se jeví jako zástavba o dvou nadzemních podlažích, případně jednom a půl nadzemním podlaží s obytným podkrovím (arkýře) - výstavba bytových domů ze sedmdesátých let 20. století hrubě narušuje výškovou hierarchii budov (vyrovná se jí pouze kaple Proměnění Páně)

analýza typů střech LEGENDA: střechy se sklonem střechy ploché ho

c ala

eP

ulic

koment: - šikmé střechy tvoří část genia loci historického jádra města, v Havlíčkově ulici se tento motiv vytrácí - vhodným příkladem ke srovnání a inspiraci při budoucím návrhu je ulice Palackého

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / výšková analýza, analýza typů střech /2013

11


vlastnické poměry LEGENDA: Hlawiczka Witold Kotula Marian Šlemík Otto

město Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Alarm CZ, s.r.o.

soukromé vlastnictví

ČEZ Distribuce, a.s. CREAM investiční fond Dinh Trong Duong Nguyenová Thu Huong Roušavý Milan

Červinka Zdeněk Červinková Eva

Šeda Vlastimil Šedová Romana Dusbaba Josef Dusbabová Marcela

Cibulka Petr Cibulková Jana Přibyl Jiří

Pařízek Libor Pařízková Magda

koment: - veřejný prostor: v rámci řešeného území spadá pod vlastnictví města Rychnova nad Kněžnou, potažmo České republiky; - obestavěný prostor: spadá pod vlastnictví soukromých osob, zásah do jejich podoby je podmíněný dohodou a lukrativní investiční strategií nabídnutou vlastníkům

vchody do objektů LEGENDA:

problematická průčelí

vzdálenost vstupů cca 30 m

vzdálenost vstupů cca 6 m

koment: - absence atraktivity veřejného prostoru na území pěší zóny je způsobena především koncepcí dlouhých obchodních jednotek a jejich výkladců formující prostředí uličního parteru - ve srovnání s aktivním veřejným prostředím Starého náměstí je v ulici Havlíčkově čitelná snížená hustota vchodů do budov

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / vlastnické poměry, vchody do objektů /2013

12


struktura občasné vybavenosti (hodnocení zadané oblasti) restaurace potraviny komerce ostatní kavárny

bytový dům

trafika kultura služby

bytový dům

zdraví sport vzdělání bytový dům

bydlení

bytový dům Městský úřad Rychnova nad Kněžnou

Žlutý drak - oděvy

bytový dům

Bistro Květinářství, dárkové předměty La fabrique jeans pracovní oděvy Vesna galanterie Komerční zastavárna Modrá pyramida Pompo hračkářství Elmax elektro Textil, oděvy, obuv bytový dům Zelená oáza - obchodní centrum - textil, obuv

Autoškola Bimbo Cukrárna - bistro Pension Pension Tabák - Tisk Kadeřnický salon Obchodní dům HEL finanční centrum veřejné WC Euro Shop Asijské bistro

centrum levného nákupu - textil drogerie Rossmann

KB pojišťovna Generali

restaurace Hotel kavárna Havel Hotel Havel pivnice Havel

GE Money Bank maso / uzeniny Těhotenská móda pekařství / cukrářství Sázava Uniqua potraviny Herna KB Bar trafika Stříbro Klenoty Klenoty Papírnictví Květiny, parfumerie Bylinka mobilTEL Spíšené zboží

drogerie Teta

bytový dům

Vodafone Český sport Vesna galanterie Kosmetický salon Bazar

bytový dům

bytový dům

koment: - výrazně převažující je komerční funkce - převládající hustota obchodů uvažovaná vzhledem k délce průčelí budov je malá - snížená atraktivita území způsobená monofunkčním využitím budov - je třeba posílit / zavést funkce, které by přispěli ke zvýšení atraktivity okolí: kultura, kavárna, vzdělání, bydlení

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / širší vztahy /2013

13


Okresní úřad

památný křížek

- fotografie ulice Havlíčkovi z 1. poloviny 20. století - hodnotný uliční ráz (plynulý sklon ulice, 2 - 3 NP, sedlová / valbová střech, podélná i příčná orientace hřebenů)

významná pohledová osa

- dobová fotografie ze 70. let 20. století, pohled na staveniště před okresním úřadem, příprava stavby panelových bytových domů

bývalá budova továrny na pletené zboží

- budova Okresního Úřadu vybudovaná roku 1928 - v současnosti po rekonstrukci a přístavbě odpovídající současnému funkčnímu využití, původní forma budovy z 20. let 20. století zůstala zachována

- odkrytý průhled na kapli Proměnění Páně před výstavbou jednopodlažní obchodní budovy - odkrytá pohledová osa jako významná hodnota území

- budova bývalé D. Herschmannovi továrny na pletené zboží - výstavba datovaná na konec 19. století

bývalý židovský hřbitov

hodnotná fasáda bývalé továrny Mira

kaple Proměnění Páně

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / hodnoty území /2013

14


Pěší zóna - Havlíčkova ulice / vstupy do území /2013

15


PĚŠÍ ZÓNA návrhová část


průvodní zpráva Práce se zabývá ideovým architektonickým řešením pěší zóny Havlíčkovi ulice a přilehlých pozemků. Jedná se o radiální komunikaci s přímou návazností na historické jádro města. Ulice je dnes výhradně obchodního (obchodně-společenského) charakteru. Z hlediska lokalizace (spojnice mezi jádrem města, autobusovým a vlakovým nádražím) má pěší zóna vysoký potenciál možného budoucího rozvoje. Zásah je etapizován do šesti fází. V první etapě bude vyrovnán terén pěší zóny do bezbariérové podoby pomocí šikmých plošin s respektováním aktuálních vstupů. Následně bude dodán mobiliář a zeleň. V druhé etapě bude zbudována přístavba nového křídla městského úřadu a upraven přilehlý parter. Ve třetí fázi dojde k otevření prostoru pěší zóny směrem ke kapli Proměnění Páně, kde bude zbudován aktivní park. Čtvrtá až šestá fáze je věnována jednotlivým přestavbám stávajících budov ze sedmdésátých let do podoby nových budov o dvou nadzemních podlažích s valbovou střechou vyhovující aktuálním požadavkům. Navrhované úpravy se zajistí o zatraktivnění pěší zóny (zhuštění obchodních jednotek pestrého zaměření, řešení koncepce cyklistické dopravy, vybavení mobiliářem a zelení, zbudování nových prostor aktivního parku, dětského hřiště a respiria), vznik nových ploch pro bydlení a komerci v centru města, mísení funkcí bydlení a komerce (přispívá ke kompaktnosti města), zlepšení prostředí v oblasti památkové zóny rekonstrukcí navazující na principy a ráz historického jádra města (uvažované dotace z fondů EU).

stávající problém - funkcionalistické plánování Roztroušení a rozptýlení domů zajistilo světlo a vzduch, ale způsobilo rozředění lidí a událostí. Rozdělení funkcí mezi obydlí, továrny, veřejné budovy a jiné možná omezilo fyziologické nevýhody, ale redukovalo rovněž možné východy těsnějšího kontaktu. Vzniklé městské čtvrti jsou charakteristické velkými vzdálenostmi mezi lidmi, událostmi a funkcemi. (Jan Gehl) navrhovaná strategie - kompaktní plánování Vzájemné míchání a prolínání funkcí (bydlení, komerce, služby, kultura) pomůže oživit město. Strategií budování smíšených funkčních ploch se zmenšují nároky na dopravu osob (zkracují se vzdálenosti každodenních tras), zvyšuje se hustota obyvatel v centru města a roste aktvita ve veřejném prostoru. koncept pěší zóny Prostor pěší zóny je složen ze dvou křížících se komunikačních os (pragmatická osa SEVERJIH, duchovní osa V-Z). Tématem prostoru jsou přírodní živly. Hlavní osa S-J je rozdělena 3 překlenovacími body (jeden přitahuje druhý), vedlejší osa V-Z je podpořena 2 autonomními prostory Konceptuální myšlenka přírodních živlů podporuje vnímání orientace v prostoru a nabízí podněty k objevování přírodních zákonitostí uvnitř města. Čtyři živly jsou filosoficky spjaty se čtyřmi světovými stranami (země - S, oheň - J, vzduch - V, voda - Z), čímž v prostoru pěší zóny formují 4 aktivní/ relaxační epicentra s vlastní programovou náplní (země - strom lípa, oheň - skulptura využívající pohyb slunce, vzduch - respirium bylin a stromů, voda - aktivní park a dětské hřiště s vodním prvkem). Středobodem zóny se stává místo v křížení obou stras. Prostor je v tomto místě rozšířen do malého náměstí. Vše se točí okolo středobodu. Zakřivené schodiště zde tvoří hlediště. Jevištěm je sama ulice. Z uživatelů jsou herci (paní se psem, cyklista s dítětem v košíku, honící se děti).

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / průvodní zpráva /2013

17


I. etapa

II. etapa

VI. etapa

2035

V. etapa

2026

IV. etapa

2024

III. etapa

2017

II. etapa

2016

2014

2012

I. etapa

III. etapa

IV. etapa

V. etapa

VI. etapa

vyrovnání terénu pomocí bezbariérových plošin v mírném sklonu při respektování návazností na současné vstupy do budov

demolice domů č. p. 174/2 a 174/1

částečná demolice domu č. p. 227/1

demolice domů č. p. 227/1, 227/2

demolice domů č. p. 236/1, 238

demolice domů č. p. 159, 162/1, 162/2

výstavba nové části městského úřadu (archiv)

výstavba aktivního parku a hřiště pro děti, osázení zelení a vybavení mobiliářem

výstavba nových dvoupodlažních domů se smíšenou funkcí (komerce/ služby a bydlení)

výstavba nových dvoupodlažních domů se smíšenou funkcí (komerce/ služby a bydlení)

výstavba nových domů se smíšenou funkcí (komerce/služby a bydlení)

úprava parteru pěší zóny, vybavení novou dlažbou, mobiliářem, zelení, zavedení struktury pěší a cyklistické dopravy

úprava parteru přilehlého k městskému úřadu, zřízení nové pěší komunikace, změna terénního uspořádání, osázení zelení a vybavení mobiliářem

výstavba podzemního parkoviště terénní úprava, výškové vyrovnání

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / etapizace výstavby /2013

18


jak přesvědčit majitele k vlastní iniciativě při zásahu? ...udělat nabídku, která se neodmítá... (Mario Puzo)

současný stav - podélná parcelace, 2 vlastníci (5 nájemníků)

zásah města - nabídnutí stavebních parcel z majetku města

S

S

navrhovaný stav - příčná parcelace, 6 vlastníků (15 nájemníků)

S

S

S

S

benefity - zatraktivnění pěší zóny zhuštěním obchodních jednotek - nové plochy pro bydlení a komerci v centru města - mísení funkcí bydlení a komerce (přispívá ke kompaktnosti města) - možnost změny psychologicky a sociálně arogantního prostředí z období socialismu - zlepšení prostředí v rámci památkové zóny rekonstrukcí navazující na principy a ráz historického jádra města (možné dotace z fondů EU)

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / strategie /2013

19


jak využít potenciál pěší zóny v centru města? ...něco se děje, protože se něco děje, protože se něco děje... (Jan Gehl)

funkce

uživatelé

dopravní

obchodní

relaxační

společenská

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / koncept /2013

chodci / cyklisté

děti / starší lidé

20


zem

ě (líp

a, hi

stori

vzdu

cký s

ch (r

ymb

ol St

aréh

o ná

sad

s byl

tí střed

obod

voda

(vod

(smě

rová

ní pr

zóna

pohy

bu

zónování veřejného prostoru

ium,

měs

koncept veřejného prostoru

zóna

espir

vek,

růžic

e, sy

inam

i a st

romy

mbo

ly)

hřišt

oheň

ě)

rege

)

(sku

lptur

a, po

hyb

slunc

e)

nera

ce

zóna o pozo bčerstve rová ní, ní

zóna

pohy

bu

zóna relax hry ace,

programová náplň veřejného prostoru

prom proc enáda h naku ázení se pová dívá ní ní rozm se louvá ní

diva d hled lo iště a spole jeviš t č obče enská a ě ktivit rstve a pozo n rová í ní

rege n pohl erační p edov ark ý resp irace odpočin e míst o stř při přestá k edně vkác h form álníc h sch ů

zek

aktiv n děts í park ké h řiště trhy wifi z ó poul na iční h u letní kino dba

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / koncept /2013

21


2

1

řez 1-1´

řez 2-2´

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / řezy /2013

22


Pěší zóna - Havlíčkova ulice / vizualizace /2013

23


Pěší zóna - Havlíčkova ulice / vizualizace /2013

24


Pěší zóna - Havlíčkova ulice / vizualizace /2013

25


Pěší zóna - Havlíčkova ulice / vizualizace /2013

26


Pěší zóna - Havlíčkova ulice / vizualizace /2013

27


funkční členění ploch 1:1000

LEGENDA: rodinné domy bytové domy městské domy víceúčelové objekty občanské vybavenosti dvory, manipulační plochy komunikace sběrné a obslužné, plochy pro automobilovou dopravu pěší komunikace, obslužné komunikace s omezeným provozem, veřejná prostranství zahrady u bytové zástavby individuální sídlištní zeleň, zeleň ostatní zeleň objektů občanské vybavenosti parková zeleň

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / funkční členění ploch /2013

28


širší dopravní vztahy 1:1000

LEGENDA: pěší komunikace a chodníky, případně pojížděné trasy zásobování v místech pěší komunikace cyklistická stezka silnice II. a III. třídy, sběrné komunikace B2 obslužné komunikace, parkovací, odstavné a manipulační plochy jednosměrný provoz koncentrovaný pěší tah

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / širší dopravní vztahy /2013

28 29


lavičky

odpadkové koše mmcité - LPU 151 www.mmcite.com

mmcité - NNK 160 www.mmcite.com

parková lavička s opěradlem a područkami - ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných lamel

odpadkový koš, ocelové tělo opláštěné dřevěnými lamelami, variantně popelník s nerezovým zhášečem cigaret, objem 50l

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / mobiliář /2013

30


stojany na kola

plakátovací plocha mobiliarpro - rubig www.mobiliarpro.cz NOSNÁ KONSTRUKCE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

opěrný parkovací systém pro V KOMBINACÍCH: jízdní kola, šetrné k výpletu ráfků, ocelový plech s výpalkem upevněňuje se přímýmMasivnízabeZINEK ocel t�ídy 11 ošet�ena žárovým zinkováním tonováním BARVA ocel t�ídy 11 zinkovaná a následn� ošet�ena

ODPADKOVÉ KOŠE

válcové tělo, variantně s osvětlením činné plochy pomocí LED reflektorů umístěných na prstenci

PARKOVÉ LAVI�KY

mmcité - EGR www.mmcite.com

vypalovací práškovou barvou KOTVENÍ K PODKLADU P�ímým zabetonování do zem�.

STOJANY NA KOLA

MOŽNÉ VARIANTY

INFORMA�NÍ NOSI�E

PARKOVÉ LAVI�KY

Jednostranný.

STOJANY NA KOLA

SLOUPKY, M�ÍŽE ZASTÁVKOVÉ P�ÍST�EŠKY

SLOUPKY,ODPADKOVÉ INFORMA�NÍ PARKOVÉ NOSI�E KOŠE LAVI�KY

www.mobiliarpro.cz

STOJANY NAM�͎E KOLA

088 088 002

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / mobiliář /2013

ATNÍ

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KOVÉ SLOUPKY, OBKY M�ÍŽE EŠKY

ZASTÁVKOVÉ INFORMA�NÍ P�ÍST�EŠKY NOSI�E

002

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

OSTATNÍ VÝROBKY

ODPADKOVÉ KOŠE

088

í ální anu je ovuje

002

31


Light Columns & Bollards Light Columns & Bollards

efficient lighting.

osvětlení

- 7020 Horizonte www.hellux.cz

Design Light 0702000 Column Order Number Recommended height of light point 1-5m Design Light Column Recommended height of light point 1-5m Detail View

Plazas, pathways, city passages, parks, pedestrian zones.

75°

75°

90°

90°

60° 75°

60° 75° 45°

30°

15°

15°

30°

45°

C0-C180

60° cd/klm

60° C90-C270 45° C0-C180 C90-C270

30°

15°

15°

30°

45° cd/klm

200 - 1500 200 - 1500

Installation Using a continuous ground piece; Using a flange plate; Using a flange plate and separate ground piece. Special Features Luminaire with upward beam functionality; coloured light emission optional. Light Distribution (example) 75

120°

120°

60

Hellux Construktions-Licht GmbH105° Hellux GmbH Nunsdorfer Ring 20 Phone +49 (0)30 Mergenthalerstraße 6 Phone +49 (0)511 820 10-0 90° 12277 Berlin, Germany Fax +49 (0)30 30880 Laatzen, Germany Fax +49 (0)511 820 10-102 Hellux Construktions-Licht GmbH75° Hellux GmbH © Hellux Group. This information may vary depending on design. Technical changes reserved. All information is subject to change. Nunsdorfer Ring 20 Phone +49 (0)30 Mergenthalerstraße 6 Phone +49 (0)511 820 10-0 60° 12277 Berlin, Germany Fax +49 (0)30 30880 Laatzen, Germany Fax +49 (0)511 820 10-102 © Hellux Group. This information may vary depending on design. Technical changes reserved. All information is subject to change.

45

info@hellux.com 90° www.hellux.com

720 830-0 720 830-199

info@hellux.com 60° www.hellux.com

75°

45° C0-C180 C90-C270

105°

30

720 830-0 720 830-199

30°

15°

15°

30°

45° cd/klm

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / mobiliář /2013

Bollard

Detail view Detail view Detail view

Dimensions (mm) 200 Dimensions (mm)

200

200

100

Dimensions (mm) 200

200

200

100

200

200

200

100

Luminous intensity distribution (example)

variable 5001.100 or1.100 or1.100 variable or variable

105°

30

Design

500

90°

45

230 V~, 50 Hz I, II optional IP 44 – IP 54, IP 65* approx. 0.14 m² / m approx. 8 kg/m

Bollard

500

60

90° 105°

Technical Specifications Nominal voltage Protection class IP rating Wind-exposed area Weight * upon request

Design

500

105° 120°

30 75

Other lamps on request

Bollard

500

45 105° 120°

HIT-CE HSE TC-T/E

1x 18 - 58 W 2x 18 - 58 W 1x 35 - 100 W 1x 35 - 70 W 1x 26 - 42 W

oder

Design

500

Light Distribution (example) 60

Lamp Units T26

200 - 1500

120°

Optical System Light emission on 3 sides, 1 through 4 sides optional.

1000 – 6000

75

120°

impact-resistant acrylic glass (PMMA) satin finish, smoothclear or structured; polycarbonate (PC) smooth-clear or opal, 140pursuant x 140 140 140 optional; colour: to RAL orxcustomer specifications.

use 0702000 Plazas, pathways, parks, pedestrian zones. Area of use Specifications Design Light Column Recommended height of integrated light point 1 - 5 zones. m Plazas, pathways, parks, pedestrian Body: aluminium; support plate for pole fuse box; cover glass: impactresistant acrylic glass (PMMA) Specifications satin finish, polycarbonate (PC) optional; colour: accorDetailBody: View aluminium; integrated support plate for pole fuse Specifications ding to RAL or customer specifications. box; cover glass: impactresistant acrylic glass (PMMA) Body: aluminium; integrated(PC) support platecolour: for pole fuse satin finish, polycarbonate optional; accorbox; cover glass: impactresistant acrylic glass (PMMA) ding to RAL or customer specifications. satin finish, polycarbonate (PC) optional; colour: accorOptical System ding to RAL orluminous customerintensity specifications. Broad-beam distribution. Optical System Broad-beam luminous intensity distribution. Optical System Lamp units Broad-beam HIT-T GU 6.5 luminous intensity 1x 20 –distribution. 35 W LED 14 LED, 1.700 lm, Lamp units 20 W system HIT-T GU 6.5 1x 20 – 35 W performance Lamp units colour temperature LED 14 LED, 1.700 lm, 4.500 K HIT-T GU 6.5 1x 20 – 35 W performance 20 W system LED 14 LED, 1.700 lm, 4.500 K colour temperature 20 W system performance Technical Specifications colour temperature 4.500 K Nominal voltage 230 V~, 50 Hz Dimensions (mm) Safety class I, II optional Technical Specifications Protection class IP 54V~, 50 Hz Nominal voltage 230 140 x 140 140 x 140 Technical Specifications Weight approx. 5 kg Safety class I, II optional Nominal voltage 230 V~, Protection class IP 54 50 Hz Safety class I, II optional Weight approx. 5 kg Protection class IP 54 Installation Weight approx. kg a flange plate; Using a continuous ground piece;5Using Using a flange plate and separate ground piece. Installation Using a continuous ground piece; Using a flange plate; Installation Using a flange plate and separate ground piece. Using a continuous ground piece; Using a flange plate; Easy Maintenance Using a flange platechanging and separate piece. E-block removable needground of tools. Easy Maintenance E-block removable changing need of tools. Easy Maintenance Special Features E-block changing need of lengths tools. available Standardremovable height 1.100 mm, different upon request. Special Features Standard height 1.100 mm, different lengths available Special Features upon request. Standard height 1.100 mm, different lengths available upon request. 200 - 1500

Specification reduction cover glass: 140 xwattage 140 140 x optional; 140 DimensionsBody: (mm)aluminium;

emission optional. Special Features Luminaire with upward beam functionality; coloured light Light Distribution (example) emission optional.

7015 7015 Plaza 7015 Plaza efficient lighting. Area of use Plazas, pathways, parks, pedestrian zones. Plaza

1000 – 5000

Application

DimensionsPlazas, (mm) pathways, city passages, parks, pedestrian zones.

1000 – 6000 1000 – 6000

Nominal voltage 230 V~, 50 Hz Protection class I, II optional Technical Specifications IP rating IP 44 – IP 54, IP 65* Nominal voltage 230 V~, 50 Hz Wind-exposed area approx. 0.14 m² / m Protection class I, II optional Weight approx. 8 kg/m IPupon rating IP 44 – IP 54, IP 65* request * Wind-exposed area approx. 0.14 m² / m Weight approx. 8 kg/m Installation upon request *Using a continuous ground piece; Using a flange plate; Using a flange plate and separate ground piece. Installation Using a continuous Special Features ground piece; Using a flange plate; Using a flange andbeam separate ground piece. Luminaire with plate upward functionality; coloured light

Light Columns & Bollards

of OrderArea Number

7020 Horizonte

200 - 1500 200 - 1500

Other lamps on request

Light Columns & Bollards

1000 – 5000 1000 – 5000

Optical System Lamp Units Light emission on 3 sides, 1 through 4 sides optional. T26 1x 18 - 58 W oder 2x 18 - 58 W Lamp Units HIT-CE 1x 35 - 100 W T26 1x 18 - 58 W HSE 1x 35 - 70 W oder 2x 18 - 58 W TC-T/E 1x 26 - 42 W HIT-CE 1x 35 - 100 W Other lamps on request HSE 1x 35 - 70 W TC-T/E Technical Specifications 1x 26 - 42 W

Light Columns & Bollards Light Columns & Bollards

Detail View

500 - 800500 - 800

Application Specification Plazas, pathways, city passages, parks, pedestrian zones. Body: aluminium; wattage reduction optional; cover glass: impact-resistant acrylic glass (PMMA) satin finish, smoothSpecification clear or structured; polycarbonate (PC) smooth-clear or opal, Body: aluminium; wattage reduction optional; cover glass: optional; colour: pursuant to RAL or customer specifications. impact-resistant acrylic glass (PMMA) satin finish, smoothclear or structured; polycarbonate (PC) smooth-clear or opal, Optical System optional; colour: pursuant to RAL or customer specifications. Light emission on 3 sides, 1 through 4 sides optional.

Hellux - 7015 Plaza www.hellux.cz

0702000

500 - 800

7020 Horizonte 7020 Horizonte Application

efficient lighting.

Order Number Hellux

Luminous intensity distribution (example) Luminous intensity distribution (example)

32


osvětlení Hellux - 131 Ellipse www.hellux.cz

minaires

hnical Luminaires

1

Technical Luminaires

131

of use Area of use oads, service roads, traffic calmed areas, squares, ads, traffic calmed areas, squares, Main roads, service roads, traffic calmed areas, squares, bicycle paths, parks,parking lots, crossings, arks,parking lots, crossings, paths, bicycle paths, parks,parking lots, crossings, bouts, pedestrian crossings as well as industrial an crossingspedestrian as well as industrial roundabouts, crossings as well as industrial ficeand buildings. office buildings.

Design Elliptical Luminaire Design Elliptical Luminaire Recommended height of light point 3–6m Recommended height ofElliptical light point 3–6m Design Luminaire Recommended height of light point 3 – 6 m

view DetailDetail view Detail view

fikations Specifikations die-cast aluminum; PowerPower reduction possible; Body: die-cast aluminum; reduction possible; thermal shock-resistant silicate glassglass flat orflatcurum; Power reduction possible; Glass: thermal shock-resistant silicate or curved, smooth clear; curved acrylic (PMMA), smooth clear; mooth clear; curved acrylic (PMMA), smooth clear; resistant silicate glass flat or curcolour determination according to or RAL or DB; determination according to RAL DB; rved (PMMA), clear; LED acrylic module Tilt15°. 0° o.smooth 15°. odule HC: TiltHC: 0° o.

according to RAL or DB;

Optical system al system 0°Facets o. 15°. mirror reflector or lens technology for asymmemirror reflector or lens technology for asymmetrical luminosity distribution; bicycle track mirror reflecuminosity distribution; mirror reflector optional; crosswalkbicycle reflectortrack optional. ional; crosswalk reflector optional. r or lens technology for asymmeLamp units

Safety class I or II ical Specifications Protection class33 W, 4000 IP 65 K; al Wind voltage 230 V~, 50 Hz targetlm, area20 W, 3000 0,150 m 1.800 K,2 Weight approx.K; 11 kg class 18I or W,II 4000

tion class 65 1.100 lm, 13IPW, 3000 K, arget area 0,150 m2 11approx. W, 4000 K. 11 kg

tions

860

860

187 187

Dimensions (mm)

34 0

860

34 0

187

HSE (T) 50 –W 250 W -CE 1x 35 1x – 150 26 –W 42 W ) TC-TEL 1x 50 1x – 250 1x 18 – 24 W L TC-L 1x 26 – 42 W 1x 45 – 140 W LED Modul HC 321x 18 1x 1.500 – 24 W lm, 1x 35 – 150 W 22 W system performance; odul HC 32 lm, 1x 50 – 250or1x W1.500 1x 3.000 lm, 22 W system performance; 44 W system performance; 1x 26or– 42 W 1x 3.000 lm, 1x 4.500 lm, 1x 18 – 24 orW 44 W system performance; 66 W system performance; 1x 1.500 or lm, 1x 4.500 lm, temperature 4.500 K. colour W system performance; Fortimo LLM 66 3.000 lm, 34 W, 3000 K, 22 WLED system performance; 33 W, 4000K. K; 4.500 1x 3.000 lm, colour temperature or 1.800 lm, 20 W, 3000 K, o LED LLM 3.000 lm, 34 W, 3000 K, 44 W system performance; W, 4000 33 W,184000 K; K; or 1.100 lm, 13 W, 3000 1x 4.500 lm, or 1.800 lm, 20 W, 3000 K, K, 11 W, 4000 K. 66 W system performance; 18 W, 4000 K; Technical orSpecifications 1.100 lm,4.500 13 W, K. 3000 K, colour temperature Nominal voltage 230 11 V~, W, 50 4000 3.000 lm, 34 W, 3000 K, Hz K.

Dimensions (mm)

Dimensions (mm)

Light distribution (example) 90° Light distribution (example)

90°

75°

75°

34 0

bution; bicycle track mirror reflecunits HIT (T)-CE (PGz12) 1x 45 – 140 W -CE (PGz12) 1x 45 1x – 140 (T)-CE optional. 35 –W 150 W k HIE reflector

90°

90°

80

60°

60° 120

75°

75°

160

45°

60° Light distribution (example) 30°

15°

C0-C180 C90-C270

90°

45°

60° 0° 120

15°

30° cd/klm

160

45°

45° 30°

75°

80

C0-C180 C90-C270

15°

15°

90°

30°

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / mobiliář /2013 cd/klm 75°

33


stanovení způsobu provádění údržby a komunálního úklidu Úklidem veřejného prostranství se rozumí zametání, sečení travnatých ploch, průklest stromů, popř. mytí, odstraňování bláta, naplavenin a jiných nečistot včetně plevele a přerostlého drnu. Čištění musí být prováděno v rozsahu celé znečištěné plochy. Pokud není použití vody z důvodu jejího nedostatku dočasně zakázáno a nehrozí náledí, musí být prostranství před zametáním vždy pokropeno vodou, aby nedocházelo ke znečištění ovzduší rozptylem nečistot. Přitom je třeba dbát, aby uživatelé veřejného prostranství byli co nejméně obtěžováni, zejména prachem a hlukem. Smetky se ukládají do sběrných nádob na komunální odpad. Při čištění veřejného prostranství nesmí docházet k zanášení mříží kanalizačních vpustí, rozmetání smetků do vozovek, na okolní pozemky nebo do sklepních oken. Při čištění veřejných prostranství nesmí být použity látky klasifikované jako jedy a ostatní látky toxické či zdraví nebezpečné. K čištění mohou být použity pouze látky, které jsou pro tento účel schváleny, a musí být dodrženy stanovené podmínky jejich aplikace. údržba a úklid cyklostezek, cest a chodníků

to je především: - průběžné sledování zdravotního stavu stromů s návrhy na jejich skácení - zajištění průchozího a průjezdného profilu komunikací, včetně rozhledových poměrů v křižovatkách - zajištění viditelnosti dopravního značení a funkce veř. osvětlení - letní sestřihávání živých plotů na jednotnou výšku podle možností a situace v konkrétní lokalitě a zarovnání tak, aby nezasahovaly do přilehlých komunikací - průběžné odstraňování obrostů do výšky 2 m na kmenech stromů u silnic a ve výhledových úhlech - průběžné odstraňování náletových dřevin, zejména v záhonech a keřových skupinách - u mladých výsadeb stromů zajišťování oprav úvazků s případnou výměnou poškozených kůlů; umísťování chrániček na kmeny mladých stromů - u mladých výsadeb provádění výchovného popřípadě udržovacího řezu - průběžné odstraňování suchých, polámaných nebo jinak poškozených větví ze stromů, včetně odborného začištění a ošetření rány, jejich odvoz a uložení na skládku - průběžné ořezy větví zasahujících do trakčního, telekomunikačního a elektrického vedení - zálivka stromů a keřů v návaznosti na klimatické podmínky

správa a údržba veřejného osvětlení letní období - opravy povrchů, opravy dlažby, zapravení …. - opravy dopravního značení (svislé a vodorovné značky, informační systém) - očista povrchu jak ručním tak mechanizovaným způsobem (čištění povrchu chodníků a cyklostezky, postřik nebo odstraňování plevele) - úklid prostoru, vývoz odpadkových košů - kontrola a oprava veřejného osvětlení - kropení a mlžení zimní období - odklízení sněhu mechanickými prostředky (pluhováním, zametání), - údržba chodníků posypovými materiály (inertní posyp / štěrkopísek 0-4 mm/, v nezbytném případě sůl); - havarijní opravy městského mobiliáře a veřejného osvětlení údržba mobiliáře (laviček, odpadkových košů,…) - pravidelnou kontrolu mobiliáře s odstraněním zjištěných vad. Jedná se převážně o výměnu sedáků a opěradel u laviček, kontrolu stavu odpadkových košů, atd. - nátěry mobiliáře dle akutnosti, zpravidla 1 x ročně ošetřování trávníkových ploch

údržba dětských hracích prvků a hřišť Jednotlivé hrací prvky jsou udržovány v souladu ČSN EN 1176-7, o provozu dětských hřišť. - denní vizuální kontrolu dětských hracích prvků a hřišť. V případě zajištění závady je tato neprodleně odstraněna; v případě, že nemůže být závada neprodleně odstraněna, je postupováno v souladu s uvedenou normou - u dětských hracích prvků a hřišť zajišťování denního úklidu v okruhu 10 m s důrazem na odstranění nebezpečných odpadů a sběru nečistot, včetně zametení zpevněných ploch od písku. Rovněž záhony rostlin vyskytujících se u dětských hracích sestav je nutné udržovat v bezplevelném stavu - ke všem dětským hřištím a zařízením je prováděna vždy k 31. 3. příslušného kalendářního roku tzv. hlavní roční kontrola. Kontrola je prováděna oprávněnou autorizovanou osobou v souladu s normou ČSN EN 1176-7. Zjištěné závady dle kontroly jsou následně odstraňovány v co nejkratším možném termínu údržba pískovišť - každoroční výměna písku v pískovištích s výměnou vrstvy písku do hloubky 20 cm, a to v termínu do 30. 4. příslušného kalendářního roku - opravy obezdění pískoviště včetně nátěrů fasádní barvou, rovněž tak výměnu poškozených či ztrouchnivělých dřevěných částí, včetně nátěrů v termínu do 30. 5. příslušného kalendářního roku. - denní kontrolu stavu pískovišť spojenou s denním úklidem pískoviště spočívajícím ve sběru zjištěného nebezpečného odpadu a jiných různých nečistot, včetně zametení zpevněných ploch v okruhu 10 m od hranice pískoviště. - pravidelný sběr listí z pískovišť a jejich odplevelování. .

- průběžné celoroční vyhrabávání trávníkových ploch a keřových skupin od nečistot a spadaného listí, včetně následné likvidace a uložení odpadů na skládku - průběžné kosení trávy a ruderálního porostu tak, aby výška nejvyšší trávy nepřesáhla 15 cm. Součástí kosení je vyhrabávka ostatků trávy s odvozem na skládku, včetně odstraňování běžného odpadu nacházejícího se v trávníkových plochách (papíry, igelitové obaly, láhve apod.) - obkosování keřových skupin, stromů, laviček, sloupů, dětských hracích prvků či jiných funkčních prvků umístěných v trávníkových plochách - bezprostřední úklid komunikací od zbytků trávy následkem kosení - průběžný sběr spadaných větví do trávníkových ploch a přilehlých komunikací ošetřování stromů a keřů - celoroční odbornou údržbu stromů a keřů v souladu se zásadami průklestu dřevin - v předjaří, v době tzv. vegetačního klidu (1. 11. – 31. 3.) zakrácení kosterních větví stromů 3. a 4. řádu a keřů tak, aby nezasahovaly do oken, lodžií a fasád domů, pouličního osvětlení či jiných městských prvků a aby nebránili průjezdnému a průchozímu profilu na komunikacích - průběžné celoroční sestříhávání keřů živých plotů tak, aby nedocházelo k omezení pohybu na komunikacích a ohrožení dopravní bezpečnosti - průběžné čištění keřových skupin od různých nečistot a odpadů - průběžné pletí keřových skupin tak, aby nedošlo k zakvetení plevelů a jejich dosadba za uhynulé jedince - průběžné odborné provádění průklestu dřevin, včetně mladých výsadeb - výsadba a údržba letničkových záhonů - výsadba a údržba trvalkových záhonů - údržba a dosadba mobilní zeleně - kácení dřevin - pravidelné celoroční ošetřování stromů a keřů tak, aby byla zachována jejich biologická a estetická funkce, včetně zajištění bezpečnosti obyvatel a silničního provozu

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / stanovení způsobu provádění údržby a komunálního úklidu /2013

34


Pěší zóna Cheb Rekonstrukce městského bulváru, Třída svobody autoři: a69 - architekti (Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig) spolupráce: Linda Hekrlová, Pavel Jahelka, Lenka Mašková dodavatel: Algon a.s. investor: Město Cheb náklady: 137 mil. korun (120 mil. korun dotace EU) materiály: mrákotínská žula (velký formát), blatenská žula (světlá), požárský syenit (malý formát, tvavá), černá ocel mobiliář: židle, lavice, odpadkové koše, nástěnky, patníky, osvětlení, rozcestníky, stojany na kola, lampy, eliptické lavičky, vzrostlé stromy (javory a okrasnými hrušněmi), sloupy využívající LED diodové technologie - světlá dlažba napomáhá kvalitní údržbě - povrch v příčném směru mírně svažuje ke středu (opticky přibližuje domy a zúžuje ulici, odvodňuje) - kovový kryt kanálu jako pruh linoucí se v délce 400 m (vypisuje celé dějiny města Chebu ve 3 jazycích) - povrchové úpravy představují pouze rámec pro život, o výsledné podobě rozhodují uživatelé přilehlých podniků (předzahrádky provozoven) - prvky mobiliáře jsou vzdáleny fasádám domů, alby nebránily možným předzahrádkám, lavičky poskytují místo pro samotáře (samostatné) i společenštější uživatele (seskupení laviček)

Pěší zóna - Havlíčkova ulice / referenční příklad /2013

35

Pěší zóna Rychnov nad Kneznou (paré)  

the revitalization project of pedestrian zone in Rychnov nad Knezou, Czech republic

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you