{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

В. Карабан

В’ячеслав Карабан

Переклад англійської наукової і технічної літератури

Переклад англійської наукової і технічної літератури


Карабан В. І.

ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми

Видання п'яте, виправлене Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Вінниця Нова Книга 2018


УДК 811.111=03 К21 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник з англійської мови і перекладу для студентів вищих навчальних закладів Рецензенти: Гетьман З. О., доктор філологічних наук, професор Гудманян А. Г., доктор філологічних наук, професор Старикова О. М., доктор філологічни наук, професор

К21

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми : навчальний посібник / Карабан В. І. – Вид. 5-те, випр. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 656 с. ISBN 978-966-382-704-9 Ця книга є п’ятим виданням посібника з перекладу англійської спеціальної літератури українською мовою. Посібник-довідник складається з двох великих частин, першу з яких присвячено граматичним труднощам перекладу, а другу – лексичним, термінологічним та жанрово-стилістичним труднощам. Кожна з частин поділяється на кілька розділів, поділених у свою чергу на підрозділи, де розглядаються способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки. У кінці кожного підрозділу подано вправи на відповідні труднощі перекладу. В останньому розділі кожної з частин книги подано додаткові вправи та завдання на переклад речень і невеликих текстів. Книга містить також 11 додатків, корисних для перекладачів. Посібник-довідник призначений для студентів державних університетів, педагогічних університетів та інших вузів, аспірантів, викладачів англійської мови, перекладачів, а також для фахівців різних галузей науки і техніки, які прагнуть удосконалити свої вміння та навички науково-технічного перекладу. УДК 811.111=03

ISBN 978-966-382-704-9

© Карабан В. І., 2018 © Нова Книга, 2018


Зміст Передмова ..................................................................................................................................9 I. Граматичні проблеми науково-технічного перекладу................................. 14 II. Переклад присудка ........................................................................................................ 25 1. Часові форми дієслова ..................................................................................................... 25 2. Узгодження часових форм .............................................................................................. 29 3. Форми наказового способу дієслова......................................................................... 31 4. Форми пасивного стану дієслова ................................................................................ 34 5. Форми непрямих способів дієслова .......................................................................... 38 6. Складний номінативний присудок ............................................................................. 44 7. Складні модальні присудки з must, have to і should ............................................. 50 8. Складні модальні присудки з may, might, can та could ....................................... 54 9. Складні модальні присудки з will, would, need та ought to ................................ 61 10. Складний модальний присудок із to be to ............................................................. 64 11. Фразеологічний присудок............................................................................................ 67 12. Інвертований присудок ................................................................................................. 68 13. Підрядне присудкове речення................................................................................... 72 III. Переклад підмета .......................................................................................................... 74 1. Формальний підмет there ................................................................................................ 74 2. Неозначений займенник one ......................................................................................... 77 3. Займенник it .......................................................................................................................... 78 4. Анафоричні займенники this/these, that/those ....................................................... 82 5. 3айменник-замінник one ................................................................................................. 84 6. Неозначено-особовий підмет, виражений особовими займенниками we, you і they........................................................................................... 85 7. Герундій ................................................................................................................................... 86 8. Інфінітив .................................................................................................................................. 88 9. Груповий підмет................................................................................................................... 90 10. Розщеплений підмет ....................................................................................................... 92 11. Агентивний неживий підмет ....................................................................................... 94 12. Імпліцитний підмет .......................................................................................................... 96 13. Суб’єктно-предикативний інфінітивний зворот ................................................. 97 14. Підрядне підметове речення ....................................................................................102 IV. Переклад додатка ........................................................................................................106 1. Формальний додаток one ..............................................................................................106 2. Формальний додаток it...................................................................................................106 З. Займенник-замінник one................................................................................................108 3


4. Займенники-замінники that/those та these ............................................................109 5. Інфінітив ................................................................................................................................111 6. Об’єктний предикативний інфінітивний зворот .................................................113 7. Об’єктний предикативний дієприкметниковий зворот ..................................115 8. Герундій .................................................................................................................................116 9. Інвертований додаток .....................................................................................................118 10. Підрядне додаткове речення ....................................................................................119 V. Переклад детермінантів речення ........................................................................121 1. Прислівники на -ly ............................................................................................................121 2. Інфінітивні парентетичні речення .............................................................................123 3. Інші парентетичні елементи .........................................................................................126 VI. Переклад обставин .....................................................................................................130 1. Прислівники на -ly ............................................................................................................130 2. Інфінітив у функції обставин.........................................................................................132 3. Дієприкметник I та дієприкметниковий зворот ..................................................137 4. Дієприкметник II і дієприкметниковий зворот....................................................141 5. Звороти зі сполучними словами given та granted, утвореними від дієприкметника II..............................................................................................................143 6. Герундій та герундіальний зворот .............................................................................145 7. Інвертована обставина ...................................................................................................150 8. Абсолютна конструкція з дієприкметником I.......................................................152 9. Абсолютна конструкція з дієприкметником II .....................................................157 10. Абсолютна номінативна конструкція ....................................................................159 11. Еліптичні підрядні речення ........................................................................................161 13. Підрядні обставинні речення....................................................................................167 VII. Переклад означення ................................................................................................171 1. Неозначений артикль a(n) ............................................................................................171 2. Означений артикль the ...................................................................................................173 3. Прикметник .........................................................................................................................174 4. Прикметники із суфіксом -able/-ible..........................................................................176 5. Прикметник та прикметникове словосполучення як правосторонн означення.............................................................................................................................178 6. Прикметники, утворені від особових імен (прізвищ) за допомогою суфікса -(i)an ........................................................................................................................180 7. Іменник як лівостороннє означення ........................................................................182 8. Інфінітив ................................................................................................................................185 9. Інфінітивна конструкція з прийменником for ......................................................189 10. Герундій ...............................................................................................................................191 4


11. Дієприкметник I та дієприкметниковий зворот ...............................................194 13. Конструкція “дієприкметник/прикметник + інфінітив” .................................200 14. Займенник-репрезентант that/those .....................................................................201 15. Прикінцева прикладка .................................................................................................202 16. Підрядне означальне речення .................................................................................203 VIII. Передавання значень синтаксичних конструкцій ..................................207 1. Конструкції логічної емфази ........................................................................................207 2. Порядок членів речення та речень ..........................................................................209 3. Порівняльні та псевдопорівняльні конструкції ..................................................213 4. Каузативні конструкції ....................................................................................................216 5. Герундіальна конструкція .............................................................................................219 6. Непаралельні однорідні члени речення ................................................................220 7. Одночленні номінативні та інфінітивні речення ................................................221 8. Конструкції iз запереченням .......................................................................................223 IX. Морфологічні труднощі ...........................................................................................235 1. Форми числа іменника ...................................................................................................235 2. Абсолютний генітив .........................................................................................................240 3. Субстантивований прикметник ..................................................................................242 4. Катафоричне вживання займенників ......................................................................244 5. Граматична омонімія слова one ..................................................................................246 6. Граматична омонімія слова that .................................................................................248 7. Граматична омонімія дієслова to be..........................................................................251 8. Граматична омонімія дієслова to have .....................................................................255 9. Граматична омонімія дієслова to do .........................................................................258 10. Граматична омонімія дієслова to make .................................................................262 X. Вправи ................................................................................................................................265 1. Порівняння перекладів з оригіналами ...................................................................265 2. Редагування перекладів ................................................................................................267 3. Комплексні вправи з різних граматичних труднощів перекладу ...............276 XI. Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу ..................................................................................293 1. Головні лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми .......293 2. Спеціальні значення загальнонародних слів у науково-технічних текстах ...................................................................................................................................294 XII. Способи перекладу лексичних одиниць .......................................................301 1. Словникові відповідники ..............................................................................................301 2. Переклад неоднозначних слів (вибір варіантного відповідника) ..............301 3. Транскодування .................................................................................................................305 5


4. Калькування (дослівний переклад) ..........................................................................309 5. Контекстуальна заміна ...................................................................................................311 6. Смисловий розвиток .......................................................................................................314 7. Антонімічний переклад (формальна негативація) ............................................315 8. Описовий переклад .........................................................................................................323 XIII. Перекладацькі лексичні трансформації .......................................................326 1. Конкретизація значення слова ...................................................................................326 2. Генералізація значення слова .....................................................................................334 3. Додавання слова ...............................................................................................................336 4. Вилучення слова................................................................................................................340 5. Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови (трансформація транспозиції) ....................................................................................341 6. Перестановка слова.........................................................................................................344 XIV. Переклад термінів ....................................................................................................345 1. Науково-технічні терміни та труднощі їх перекладу.........................................345 2. Міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія термінів і переклад ..........345 3. Переклад новітніх авторських термінів, що подаються в лапках ...............351 XV. Переклад префіксальних термінів....................................................................355 1. Терміни з префіксом after- ...........................................................................................355 2. Терміни з напівпрефіксом all- .....................................................................................357 3. Терміни з префіксом co- .................................................................................................360 4. Терміни з префіксом counter-......................................................................................362 5. Терміни з напівпрефіксом cross- ................................................................................364 6. Терміни з префіксом dis- ................................................................................................365 7. Терміни з префіксом ex- .................................................................................................367 8. Терміни з префіксом extra-...........................................................................................368 9. Терміни з префіксом heter(o)- .....................................................................................371 10. Терміни з напівпрефіксом homo- ............................................................................372 11. Терміни з префіксом mis- ............................................................................................374 12. Терміни з напівпрефіксом multi- .............................................................................376 13. Терміни з префіксом non- ...........................................................................................378 14. Терміни з напівпрефіксом omni- .............................................................................381 15. Терміни з префіксом over- ..........................................................................................382 16. Терміни з префіксом para- .........................................................................................385 17. Терміни з префіксом poly- ..........................................................................................387 18. Терміни з префіксом post- ..........................................................................................388 19. Терміни з префіксом pro- ............................................................................................390 20. Терміни з префіксом quasi- ........................................................................................392 6


21. Терміни з префіксом self- ............................................................................................395 22. Терміни з префіксом sub- ............................................................................................397 23. Терміни з префіксом un- ..............................................................................................400 24. Терміни з префіксом under- .......................................................................................404 ХVI. Переклад суфіксальних термінів .....................................................................407 1. Терміни з суфіксом -er/-or .............................................................................................407 2. Терміни з напівсуфіксом -free......................................................................................411 3. Терміни з суфіксом -ism ..................................................................................................414 4. Терміни з суфіксом -less .................................................................................................419 5. Терміни з суфіксом -like..................................................................................................421 6. Терміни з суфіксом -oid ..................................................................................................423 7. Терміни з суфіксом -ologist...........................................................................................424 8. Терміни з напівсуфіксом -worthy ...............................................................................426 XVII. Переклад складних термінів .............................................................................428 1. Порядок перекладу складних термінів...................................................................428 2. Сполучуваність компонентів у терміні та переклад .........................................428 3. Терміни моделі N1+N........................................................................................................433 4. Складні терміни з фінальним термінокомпонентом -looking.......................436 5. Переклад багаточленних атрибутивних словосполучень .............................438 6. Терміни моделі (N+Part. I)+N ........................................................................................443 7. Терміни моделі (N+Part. II)+N .......................................................................................446 8. Терміни моделі (Adj.+Part. I)+N....................................................................................449 9. Терміни моделі (Adj.+Part. II)+N...................................................................................451 10. Терміни моделі (Num.+Part. II)+N .............................................................................453 11. Складні терміни з антропонімами ..........................................................................455 XVIII. “Фальшиві друзі” перекладача .......................................................................459 1. Інтернаціоналізми та псевдоінтернаціоналізми .................................................459 2. Лексикалізовані форми множини .............................................................................462 3. Пароніми та переклад.....................................................................................................465 XIX. Переклад слів-реалій, назв, власних імен, іншомовних слів та передавання абревіатур, ініціалів імен і умовних позначок у перекладі ............................................................................................................................475 1. Переклад слів-реалій ......................................................................................................475 2. Переклад назв ....................................................................................................................478 3. Фірмові назви .....................................................................................................................488 4. Антропоніми........................................................................................................................493 5. Назви книг і заголовки статей .....................................................................................499 6. Переклад поштової адреси ..........................................................................................502 7


7. Іншомовні слова і вирази ..............................................................................................504 8. Абревіатури та скорочення ..........................................................................................508 9. Ініціали імен .........................................................................................................................514 10. Умовні позначки ..............................................................................................................515 XX. Жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу ....516 1. Врахування особливостей жанру і стилю у перекладі.....................................516 2. Переклад сталих необразних фраз...........................................................................516 3. Переклад образної фразеології .................................................................................521 4. Переклад метафоричних термінів ............................................................................525 5. Розмовні елементи в англійських науково-технічних текстах .....................530 6. Особливості вживання англійського особового займенника I....................532 7. Лексико-фразеологічні особливості повного перекладу патентних заявок.....................................................................................................................................534 Титульна частина ...................................................................................................................535 Попередній опис....................................................................................................................536 Повний опис.............................................................................................................................537 Патентна формула .................................................................................................................537 Засвідчення заявки автором винаходу........................................................................538 Відомості про патентного повіреного..........................................................................538 XXI. Додаткові та контрольні вправи.......................................................................544 1. Комплексні вправи з лексичних, термінологічних, фразеологічних і жанрово-стилістичних труднощів ..........................................................................544 2. Комплексні вправи із жанрово-стилістичних труднощів перекладу (тексти з різних галузей науки і техніки для перекладу) ................................564 3. Вправи на редагування перекладів..........................................................................616 Додатки ...................................................................................................................................620 Додаток 1 ...................................................................................................................................620 Додаток 2 ...................................................................................................................................624 Додаток 3 ..................................................................................................................................630 Додаток 4 ..................................................................................................................................633 Додаток 5 ...................................................................................................................................633 Додаток 6 ...................................................................................................................................634 Додаток 7 ...................................................................................................................................636 Додаток 8 ...................................................................................................................................637 Додаток 9 ..................................................................................................................................638 Додаток 10 ................................................................................................................................640 Додаток 11 ................................................................................................................................649

8


Передмова Ця книга є п'ятим виданням посібника “Переклад англійської наукової і технічної літератури”, що з третього видання виходить в одному, а не як раніше, у двох томах. Вона разом із тим є і довідником із труднощів перекладу англійської наукової і технічної літератури українською мовою, що складається з двох великих частин, першу з яких присвячено граматичним труднощам, а другу – лексичним, термінологічним та жанрово-стилістичним труднощам перекладу. Той факт, що це вже п'яте видання книги, свідчить про потребу у такій навчально-довідковій літературі не тільки з огляду на її майже повну відсутність, а й у зв’язку із важливістю якісного навчання перекладачів і перекладацької підготовки фахівців різних галузей науки й техніки. Це зумовлено також зрослими науково-технічними контактами з англомовним світом та збільшенням обсягів перекладу різного роду англійських науково-технічних текстів. І перекладачі, і науковці та інженери потребують такого посібника, де б спеціально розглядалися різноманітні проблеми, труднощі й техніка перекладу складних граматичних, лексичних, термінологічних та жанрово-стилістичних явищ англійського науково-технічного мовлення. Слід зазначити, що таке видання потрібне не тільки науково-технічним фахівцям, які певною мірою володіють англійською мовою і хочуть зайнятися науково-технічним перекладом, а й перекладачам та знавцям англійської мови, які прагнуть ознайомитися з особливостями науково-технічного перекладу та вдосконалити відповідні навички перекладу. Посібник-довідник розрахований на тих, хто вже має загальну підготовку з англійської мови в обсязі програми середньої школи, тому у ньому розглядаються переважно лише ті явища англійської підмови науки і техніки, що становлять певні труднощі для перекладу. Відомо, що повнота, точність і правильність перекладу науковотехнічних текстів значною мірою залежить від того, наскільки правильно перекладач визначає і розуміє граматичні форми, синтаксичні конструкції та структуру речення. Дещо спрощуючи, можна сказати, що для виконання перекладу знання граматики та способів передавання граматичних явищ важливіше за знання термінології, тому що 9


відповідники термінів можна достатньо швидко знайти у спеціальному перекладному словнику, тоді як пошук відповідника граматичної форми або синтаксичної конструкції може виявитися досить довгим, якщо не знати перекладного відповідника певного граматичного елементу. Саме цьому присвячено першу частину книги. Ця частина має подвійну мету: по-перше, допомогти краще розпізнавати граматичні явища англійської мови та аналізувати структуру англійського речення і навчити точно визначати граматичні труднощі перекладу та адекватно перекладати речення з такими труднощами і, по-друге, слугувати довідником із перекладу для тих, хто, читаючи або перекладаючи англійські наукові або технічні тексти, стикається з граматичними явищами, які є певною мірою складними для розуміння речень та їх перекладу. Автор намагався не залучати до першої частини книги вузькоспеціальну наукову і технічну термінологію, перш за все зосередивши увагу на загальнонаукових і загальнотехнічних мовних явищах, оскільки спеціальна термінологія тієї чи іншої галузі науки або техніки – це особливий вузький, хоч і дуже важливий, аспект спеціального тексту і його перекладу. Завдяки такій широкій спрямованості перша частина посібника-довідника може використовуватися викладачами англійської мови, студентами та аспірантами всіх вищих навчальних закладів, фахівцями всіх наукових і технічних спеціальностей та перекладачамипочатківцями. У цьому полягає, на наш погляд, важливе достоїнство і суттєва відмінність цього видання від інших нечисленних і невеликих за обсягом посібників з науково-технічного перекладу, які через їх обмеженість спеціальною галуззю та відповідною спеціальною термінологією не можуть використовуватися всіма тими, хто бажає або повинен навчитися основам науково-технічного перекладу. Така широка спрямованість першої частини книги базується на тому лінгвістичному факті, що лексичний план наукових і технічних текстів містить значну і вагому частку слів і термінів, які широко вживаються в усіх наукових і технічних галузях, а граматичний план текстів з різних галузей відмінний переважно лише частотністю граматичних форм і синтаксичних конструкцій, а не їх інвентарем, складом. Саме це з лінгвометодичної точки зору дозволяє дати опис всіх релевантних для фахових текстів загальних граматичних труднощів перекладу та способів передавання українською мовою англійських граматичних форм і конструкцій. Єдина значна інвентарна відмінність текстів з різних галузей 10


науки і техніки полягає у характері вживаної в них термінології, однак такі труднощі перекладу спеціальних термінів фактично збігаються з труднощами перекладу загальнонаукової та загальнотехнічної термінології, а способи їх перекладу практично тотожні. Тому можна стверджувати, що оволодіння способами та навичками перекладу граматичних труднощів загальнонаукових і загальнотехнічних текстів дає змогу адекватно перекладати й досить спільні для різних науково-технічних текстів складні граматичні явища у спеціальних текстах з їх особливою термінологією та частотністю. У більшості посібників із перекладу науково-технічних текстів граматичний матеріал викладається з точки зору перекладу окремих частин мови. Така побудова навчально-довідкової роботи є досить віддаленою від суті процесу перекладу, адже важливий у ньому не тільки й не стільки морфологічний, скільки функціонально-синтаксичний рівень речення, що певним чином включає перший. Адекватнішим та доцільнішим видається виклад матеріалу в плані синтаксичних функцій, у термінах членів речення, коли є водночас можливість розглянути і певні морфологічні труднощі перекладу та способи перекладу частин мови (наприклад, переклад різних видів присудків, підметів тощо). Такий виклад дає повнішу картину процесу і способів перекладу граматичних явищ і водночас дозволяє навчити правильному морфосинтаксичному аналізу речень під час перекладу. Запропонована у першій частині книги схема організації навчального матеріалу дозволяє включити в розгляд у закономірній послідовності значно більше граматичних труднощів перекладу, ніж, наприклад, при поданні матеріалу за частинами мови. Нарешті, така подача навчального матеріалу полегшує, на наш погляд, орієнтацію в ньому користувачів. Аналіз способів перекладу різних граматичних форм і конструкцій у першій частині посібника-довідника здійснюється у контексті речення, оскільки, з одного боку, саме речення є тим мовним об’єктом, який ще піддається систематичному розгляду, а, з другого боку, саме в ньому знаходить відображення абсолютна більшість граматичних явищ. Лише у тих випадках, де це необхідно, переклад розглядається на матеріалі сполучень речень. Перша частина книги складається з 10 розділів (розділи I–IX, де викладено прийоми та способи перекладу словоформ та конструкцій і зворотів, написані В. І. Карабаном, розділ X (додаткові вправи на 11


граматичні труднощі перекладу) укладено Л. Г. Вербою), а друга частина – з 11 розділів, з яких у розділах I–IX аналізуються лексичні та термінологічні проблеми науково-технічного перекладу з англійської мови, у X розділі розглядаються жанрово-стилістичні проблеми перекладу, а у XI розділі подано комплексні вправи з лексичних, термінологічних, фразеологічних та жанрово-стилістичних проблем перекладу, а також невеликі тексти з різних галузей науки і техніки для перекладу. Розділи в обох частинах книги у свою чергу поділені на параграфи, в кожному з яких розглядається конкретна проблема перекладу і містяться відповідні вправи на переклад. Друга частина книги містить 11 корисних, на нашу думку, додатків. Слід зазначити кілька моментів, що стосуються методичного боку другої частини книги. Її можна використовувати як окремо від першої частини, так і в комплексі з нею і для самостійного навчання перекладу, і на заняттях під керівництвом викладача. Зрозуміло, що для курсу науково-технічного перекладу у вищій школі доцільно використовувати обидві частини книги або одночасно, або послідовно. Якщо у першій частині книги нам загалом вдалося реалізувати принцип розгляду способів перекладу на загальнонауковому та загальнотехнічному лексичному матеріалі, то у другій частині книги, присвяченій здебільшого лексичним проблемам перекладу, цей принцип втілити було досить важко, тому що загальнонаукові і загальнотехнічні терміни становлять недостатній за обсягом матеріал для розгляду різноманітних труднощів і прийомів перекладу лексичних та стилістичних елементів і для укладання відповідних вправ. Ось чому у другій частині книги приклади перекладів та вправи містять спеціалізованішу термінологію з різних галузей науки і техніки. Проте по можливості ми все ж намагалися уникати використання у прикладах та вправах дуже вузькоспеціальних термінів. На нашу думку, наявність елементів різних терміносистем у вправах та прикладах має пізнавальну спрямованість і сприятиме ознайомленню з фактами інших галузей науки і техніки, а не тільки тієї, якою найбільше цікавляться користувачі посібника-довідника. У книзі не наводяться ключі до вправ із тим, щоб більше стимулювати самостійне опрацювання користувачем посібника-довідника викладеного навчального матеріалу та виконання наведених вправ. Для роботи із вправами у переважній більшості випадків достатнім буде використання великого англо-українського словника, але 12


рекомендується звертатися також і до галузевих перекладних словників. Порядок розташування навчального матеріалу у книзі не вимагає саме такої послідовності роботи над ним. Опрацьовувати теми можна вибірково як під керівництвом викладача, так і самостійно, відповідно до навчальної програми. Слід мати на увазі, що посібник-довідник не претендує на повноту викладу матеріалу та абсолютну однозначність рекомендацій, адже переклад – це творчий процес, який не може обмежуватися лише запропонованими тут способами перекладу та варіантами перекладацьких рішень. Наведені переклади мають на меті лише ілюстрацію того чи того прийому перекладу. Автор свідомий того, що книга може бути не позбавлена певних прогалин і недоліків описового та методичного характеру, особливо з огляду на те, що вона є поки що першою спробою подати основи перекладу англійських наукових і технічних текстів українською мовою. Посібник-довідник призначений для широкого кола користувачів, які вивчають англійську мову, насамперед для студентів, аспірантів і викладачів англійської мови, фахівців різних галузей науки і техніки, які прагнуть удосконалити свої вміння та навички науково-технічного перекладу, а також для перекладачів-початківців. Автор вдячний рецензентам книги за зауваження, що сприяли її покращенню. Щира подяка також доц. Вербі Л. Г. за поради щодо змісту та побудови книги. Зауваження щодо посібника-довідника можна надсилати автору на адресу: кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, бульвар Шевченка, 14, Київ.

13


I. Граматичні проблеми науковотехнічного перекладу 1. Поділ складних випадків перекладу на граматичні та лексичні явища – досить умовний, адже в кожній мові граматичне тісно пов’язане з лексичним і спосіб передавання у перекладі граматичних форм і конструкцій нерідко залежить від їх лексичного наповнення. Одне й те ж граматичне явище залежно від конкретного лексичного вираження може перекладатися різними способами. Однак існують певні загальні закономірності співвідношення та відповідності граматичних форм і конструкцій мов оригіналу і перекладу, тому докладний опис таких співвідношень, орієнтований на переклад, видається не тільки доцільним, а й необхідним, аби достатньо чітко уявляти, які можливості має перекладач у своєму розпорядженні для адекватного передавання у перекладі граматичних явищ оригіналу. 2. Мова науково-технічної літератури відрізняється від розмовної мови або мови художньої літератури певними лексичними, граматичними та стилістичними особливостями. Якщо лексичні відмінності помітні навіть для нефахівця (а це передусім значна наявність спеціальної лексики, термінів), то у граматичному плані вони значно менш виразні, однак не менш різноманітні. Необхідно підкреслити, що тут йдеться не про інвентарні відмінності, тобто відмінності у складі синтаксичних конструкцій або морфологічних форм (що майже відсутні між текстами різних письмових стилів), а про відмінності у функціонуванні граматичних елементів. Однією з найпомітніших граматичних особливостей науково-технічних текстів є велика кількість різного роду поширених складних (у першу чергу – складнопідрядних) речень, що вживаються для передавання типових для наукового викладу логічних відношень між об’єктами, діями, подіями та фактами. 3. Між науково-технічними текстами, написаними різними мовами, також існують значні граматичні відмінності, зумовлені особливостями граматичної будови мови, нормами і традиціями письмового наукового мовлення. Так, в англійських фахових текстах значно частіше, ніж в українських, вживаються форми пасивного стану та неособові форми дієслів, дієприкметникові звороти й специфічні синтаксичні 14


конструкції, особові займенники першої особи однини та одночленні інфінітивні й номінативні речення тощо. Та все ж найбільше між англійськими та українськими науково-технічними текстами граматичних розбіжностей інвентарного характеру, зумовлених особливостями побудови цих мов. Так, в українській мові відсутні неозначений та означений артиклі, що вживаються в англійській мові не тільки як певні означення, а й сигналізують про особливості розподілу інформації у англійському реченні. 4. Обов’язковою умовою адекватного перекладу є вміння правильно аналізувати граматичну будову іншомовних речень, правильно визначати граматичні труднощі перекладу й конструювати речення у перекладі відповідно до норм мови і жанру перекладу. Зрозуміло, що перекладач повинен бути добре обізнаним з граматичними особливостями вихідної та цільової мов, основами теорії перекладу взагалі та науково-технічного перекладу зокрема, а також із перекладними відповідниками у галузі граматики та лексики, перекладацькими трансформаціями, способами перекладу різних мовних та мовленнєвих явищ. Все це становить частину загальної компетенції перекладача, яка, звичайно, значно ширша від означеної нами. Для перекладача науково-технічної літератури особливо важливе знання предмета перекладу – він повинен орієнтуватися у тій предметній галузі, до якої належить призначений для перекладу текст. Під час перекладу потрібно правильно зрозуміти зміст речень, смислові відношення між реченнями та значення метатекстових елементів, що беруть участь в організації тексту. Природно, що найбільший комплекс граматичних проблем перекладу пов’язаний із розумінням синтаксичної структури та морфологічного складу речень як мовних елементів, що є безпосередніми носіями предметної інформації. 5. Як відомо, англійська і українська мови належать не тільки до різних гілок індоєвропейської родини мов (перша  – до германської, друга – до слов’янської), а й до різних структурних типів мов: перша – переважно аналітична мова, де граматичні відношення у реченні передаються вільними граматичними морфемами, а друга  – флективна мова, де граматичні значення й відношення передаються за допомогою зв’язаних граматичних морфем – флексій. Саме розбіжності в будові мов, у наборі їхніх граматичних категорій, форм та конструкцій і становлять першу велику групу граматичних труднощів перекладу. Так, в 15


українській мові немає артиклів, герундія, часових форм дієслова груп Continuous та Perfect, складних підметових та додаткових інфінітивних конструкцій, а в англійській мові – дієприслівників, категорії роду іменників і прикметників тощо. Певні відмінності існують у побудові речення: на відміну від української мови, де група підмета нерідко може міститися після групи присудка, в англійській мові порядок головних членів речення значно фіксованіший, що може вимагати перебудови речення під час перекладу. Друга група граматичних труднощів перекладу пов’язана з різним обсягом змісту подібних у двох мовах форм і конструкцій. Так, форма теперішнього часу дієслова-присудка в українській мові відповідає за своїм змістом англійським відповідним формам Present Indefinite, Present Continuous та частково Present Perfect, а форма родового відмінку українського іменника може відповідати за своїм граматичним значенням англійській прийменниково-іменниковій конструкції “of + N” або формі загального відмінку іменника в препозиції до іншого іменника. Третю групу граматичних труднощів перекладу складають ті граматичні явища мови тексту оригіналу, що мають відмінні від відповідних граматичних явищ мови перекладу функціональні характеристики: наприклад, форми однини і множини іменника наявні і в українській, і в англійській мовах, однак форми конкретних іменників можуть не збігатися (англійське evidence вживається тільки в однині, але може перекладатися формою і однини, і множини). Ще одна група граматичних труднощів перекладу складається з тих граматичних явищ, що мають різні частотні характеристики в англійській та українській науково-технічній літературі. Так, у першій частотність форм пасивного стану дієслова-присудка значно більша, ніж у другій, тому в перекладі такі форми нерідко доводиться замінювати на форми активного стану. Такі труднощі викликані розбіжностями у мовностилістичних нормах текстів мовами оригіналу й перекладу. Певні труднощі для перекладачів-початківців становлять граматичні омоніми – формально тотожні граматичні форми або конструкції, що мають різне граматичне явище (наприклад, дієслово to do може вживатися як допоміжне дієслово у заперечних та питальних реченнях, дієслово-репрезентант попереднього дієслова та як смислове дієслово). 6. Окрема група граматичних труднощів перекладу пов’язана з особливостями вираження членів речення у двох мовах, насамперед 16


підмета і присудка. Наприклад, в англійській мові є так звані “формальний підмет” і “формальний додаток”, неможливі у структурі українського речення. Тільки незначна частка англійських та українських висловлювань має ідентичну синтаксичну структуру та порядок компонентів і тільки у такому випадку англійські висловлювання можуть перекладатися відповідними українськими висловлюваннями без застосування граматичних трансформацій. Такий переклад називається “дослівним” або “послівним”. Його слід відрізняти від граматично буквального перекладу, який є дослівним перекладом граматичної форми або синтаксичної конструкції, що порушує граматичні норми мови перекладу та/або жанрово-стилістичні норми науково-технічної літератури. Граматичний буквалізм призводить не тільки до порушення норм мови перекладу, а й до різних викривлень у передаванні смислу оригіналу. Наприклад, у граматично буквальному перекладі речення “A new element will be discovered sooner or later” – ”Новий елемент буде відкрито раніше чи пізніше” спостерігається порушення норм функціонування порівняльних форм прислівників: в українській мові у подібних випадках вживається форма позитивного, а не порівняльного ступеня (“рано чи пізно”). А наступний буквальний переклад викривляє смисл оригіналу і порушує деякі граматичні норми української мови, згідно з якими, зокрема, дієприкметниковий зворот не може вводитися сполучником, а анафоричний присвійний займенник повинен мати форму “свій”, а не “його”: While taking part in the discussion he advanced his famous theory.  – Коли, беручи участь у дискусії, він висунув його відому теорію (Слід: “Саме під час цієї дискусії він висунув свою знану тепер теорію”.) Дослівний переклад відбувається послідовно з першого слова речення до останнього. Він не виключає вилучення артиклів та певних лексичних трансформацій, якщо внаслідок їх застосування структура й порядок членів речення, що перекладається, не змінюються: This is the phenomenon of diffraction. Це – явище дифракції. It is one of the basic questions of any science. Це є одним з головних питань будь-якої науки. 7. Саме для того, щоб уникнути неадекватного буквального перекладу (“граматичного буквалізму”), і потрібно застосовувати перекладацькі граматичні трансформації, внаслідок яких буквальний переклад адаптується до норм мови перекладу та стає адекватним. Граматичні 17


трансформації спричиняються різними чинниками. Зокрема, причинами таких трансформацій є: 1) Різниця у способах передавання інформації англійським і українським реченням: те, що в одній мові передається лексичними засобами, в іншій мові може виражатися граматичними засобами. Так, наприклад, попередність однієї дії іншій у минулому в англійській мові позначається формою Past Perfect дієслова-присудка, а в українській мові – словами або словосполученнями (“раніше”, “перед цим”, “до того” тощо). 2) Відсутність в одній з мов певних граматичних явищ, форм або конструкцій. Наприклад, в українській мові артиклі, герундіальна форма дієслова, формальний додаток (“it”), а в англійській мові  – родові форми іменників та прикметників, форми відмінків числівників. 3) Необов’язковість вираження граматичної інформації в одній з мов (наприклад, в українській мові граматично не виражена інформація про те, що дія в теперішньому часі відбувається у момент говоріння (англійська дієслівна форма Present Continuous). 4) Різниця у представленні змісту речення поверхневою структурою (наприклад, в англійській мові складна інформація у додатку може виражатися у вигляді складного додатку Objective Infinitive). 5) Особливості сполучуваності й функціонування слів у словосполученнях і реченнях (наприклад, через особливості сполучуваності прикметника administrative словосполучення administrative efficiency не може перекладатися як “адміністративна ефективність” і повинне перекладатися як “ефективне управління”). 8. Під граматичною перекладацькою трансформацією розуміється зміна граматичних характеристик слова, словосполучення або речення у перекладі. Розрізняють п’ять основних видів граматичних трансформацій: пермутація (перестановка), субституція (заміна), додавання, вилучення та комплексна трансформація. Перестановка  – це граматична трансформація, внаслідок якої змінюється порядок слів у словосполученні або реченні. Наприклад, в українському реченні сполучне слово “однак” звичайно стоїть на початку речення, тоді як в англійській мові його відповідник however може вживатися й у середині та наприкінці речення; іменник-означення в англійській мові може перебувати в препозиції, перед означуваним іменником (theory construction), тоді як в українській мові іменник-означення звичайно стоїть після означуваного іменника (“побудова теорії”). 18


Перестановки нерідко супроводжуються іншою граматичною трансформацією – заміною, внаслідок якої змінюються граматичні ознаки словоформ (наприклад, замість форми однини у перекладі вживається форма множини), частин мови (наприклад, інфінітив у перекладі трансформується в іменник), членів речення (наприклад, додаток перетворюється у перекладі в підмет) та речень (наприклад, просте речення перетворюється на складне або навпаки): Much work has been done on the problem. З цієї проблеми написано багато праць. Brakes must be applied to stop a car. Щоб зупинити автомобіль, необхідно застосувати гальма. This year has seen many great discoveries. У цьому році відбулось багато великих відкриттів. Крім цього, у перекладі можуть застосовуватися також заміни слова словосполученням, словосполучення  – реченням, низки речень  – одним складним реченням і навпаки: I shall discuss those points in greater detail. Я розгляну ці положення докладніше. This is true also for the language used in the scientific area of culture. Це вірно також і для мови, яка використовується в науковому дослідженні культури. This is what makes them meaningful. Саме це й робить їх значущими. Einstein, too, confessed the same admiration for ancient geometry. Ейнштейн також зізнавався, що й він теж був захоплений геометрією древніх. The conference was a veritable summit meeting. Only Bohr was conspicuously absent. Ця конференція була справжньою зустріччю у верхах, і лише Бора там явно бракувало. Kepler set out to unify the classical picture of the world, one which was split into celestial and terrestrial regions, though the concept of a universal physical force, but when this problem did not yield to physical analysis, he readily returned to the devices of a unifying image, namely, the central sun ruling the world, and of a unifying principle, that of all-pervading mathematical harmonies. Кеплер намагався зробити єдиною класичну картину світу, який до цього був розділений на небесну і земну сфери. Для цього він використав поняття загальної фізичної сили. 19


Та коли ця проблема не піддалася фізичному аналізу, він невдовзі повернувся до механізмів об’єднувального образу, в центрі якого – сонце, що панує над всім світом, та об’єднувального принципу всюдисущих математичних гармоній. Додавання – це лексико-граматична трансформація, внаслідок якої у перекладі збільшується кількість слів, словоформ або членів речення. Наприклад, у наступних перекладах словоформи applications та introduces перекладається сполученням двох слів: There are many different applications of this material. Цей матеріал застосовується у багатьох різних галузях. The mutual effect introduces a complex change. Перехресний вплив призводить до появи комплексних поправок. Додавання використовується у перекладі іменників (intricacies “складні проблеми та заплутані питання”), прикметників (recurrent “що періодично повторюється”), дієслів (to solve “знаходити вирішення”), прислівників (theoretically “у теоретичному плані”), субстантивованих прикметників (the intracellular “внутрішньоклітинне середовище”), слів інших частин мови та словосполучень (data rates “швидкість передавання даних”). Вилучення  – це така граматична трансформація, внаслідок якої у перекладі вилучається певний мовний елемент (нерідко це плеонастичне слово, словоформа, член або частина речення): The explosion was terrible while it lasted. Вибух був жахливий. This is a very difficult problem to tackle. Це дуже складна проблема. Комплексна граматична трансформація включає дві або більше простих граматичних трансформацій, наприклад, коли під час перекладу одночасно здійснюються перестановка та додавання: The motor was found to stop within 2 seconds. Виявилося, що електромотор зупиняється протягом двох секунд. Оскільки граматика тісно пов’язана з лексикою, значна кількість перекладацьких трансформацій має змішаний характер, тобто у перекладі відбуваються одночасно лексичні та граматичні зміни. Такі лексико-граматичні трансформації називаються змішаними і складаються з розглянутих вище граматичних трансформацій та різного роду лексичних трансформацій (генералізація, специфікація, контекстуальна заміна тощо). Наприклад, у наступному перекладі застосовано граматичні трансформації заміни герундія на іменник та форми однини іменника 20


research на форму множини “дослідження” і лексичні трансформації контекстуальної заміни прислівника heavily на “широко”, прийменника in на прийменник “при” та займенника I на займенник “ми”: In identifying these features I relied heavily on previous research. При визначенні цих ознак ми широко використовували попередні дослідження. Вміння та навички перекладацьких трансформацій становлять істотний компонент компетенції перекладача, і тому їх виробленню та правильному застосуванню слід надавати належної уваги. Застосування трансформацій у перекладі має спрямовуватися на адекватне передавання смислу оригіналу та враховувати норми мови перекладу. Обов’язково використовуються трансформації для перекладу відсутніх в українській мові граматичних явищ англійської мови. Завдання. Визначте, коли у перекладі наступних речень можливий дослівний переклад, а коли потрібно застосовувати граматичні трансформації, з’ясуйте характер необхідних трансформацій та перекладіть їх: 1. This account of scientific procedure is not wrong. 2. But is this correct? The answer is no. 3. A simple example will suffice to prove it. 4. To illustrate, consider a concept such as force. 5. They seem unlikely to yield to rational study. 6. These four main tasks are of course related. 7. The discovery I speak of came about in a dramatic way. 8. During this period there seems to have occurred an important event in the field. 9. For this purpose, three things had to be done. 10. There are enough leads to permit plausible speculations on this subject. 11. But another possibility has suggested itself more and more insistently. 12. To be sure, observation is now often carried out at the output of a complex of devices. 13. But it turns out that Newton at one time was on the verge of going further. 14. The case is the origins of the special theory of relativity. 15. The region below or above this plane, if it exists at all, might well be a muddy realm. 16. Perhaps, Millikan speculated, there was merit in J. J. Thompson’s theory. 17. An approach of this sort will be presented here. 18. There are, he reports, five strategies of research. 19. Scientists generally have been reluctant to discuss frankly this state of affairs. 20. This advice is, of course, exactly counter to that of many other scientists, historians, and philosophers of science. 21. There are, of course, well-known rules, and I need remind you of them only briefly. 22. It 21


is at this point that the writings of Hoffding and Kierkegaard most evidently overlap with the teachings of William James. 23. I thank Dorothy M. Livingston for having drawn this reference to my attention. 24. It is appropriate to make a few general comments about the approach. 25. Though, admittedly, this is not a fully predictive deductive explanation. 26. At this point, it is valuable to follow Hyme’s critique of Short’s model. 27. Not surprisingly, the orientation of the monograph is in large measure theoretical. 28. Here, too, the results quite clearly identify which of the explanations are not tenable. 29. What is of crucial importance here is that no single event can be characterized in these terms. 30. On this analysis the theses should be contradictory, but they seem to me not to be. 31. Before going any further, we should consider one possible defense of Bred’s argument. 32. But the theory may be worth constructing, the data worth finding. 33. Actually formulating the required notion is not easy. 34. These are all conceived to be alternate manifestations of the phenomenon. 35. A new conclusion will now have to be formulated on the basis of Figs. 21, 22, and 25. 36. The approach would have been enhanced by a broader perspective – a drawing back to look at the context in which the issues are framed. 37. In the light of the above remark, I find it somewhat difficult to say that I remain skeptical about Perry’s general approach. 38. But over-all, the comprehensive description, internal consistency and high level of analysis make it clear that this is a fine piece of scientific work. 39. One needs a theory of science like that of L. Laudan, for whom the goal of science is not solely the solving of empirical problems, but also of conceptual ones. 40. Induction can never arrive at predictions in the strongest sense of the word, i.e. at logical deductions that can be falsified. 41. The Hegting algebra, in its turn, may be embedded into a Boolean algebra, of which it is a retract. 42. Priority arguments were invented independently by Friedberg (2) and Muchnik (3) to solve Pist’s Problem. 43. Notice that this has nothing to do with ontological problems. The same considerations apply to fictitious objects. 44. He concludes, unsurprisingly, with the claim that the evidence exhibited supports B rather than A. 45. Few, if any, theories or empirical investigations in the field appear sufficiently related to the present area to permit extrapolation of testable hypotheses. 46. What was apparently not noticed for many years was that these kinds of application of the principles were in fundamental conflict. 47. Leaving aside the power and simplicity of the theory, I must briefly resume the problem. 48. In fact, given the assumptions 22


implicit in this analysis, several of Crow’s general conditions seem to give just the wrong results. 49. What made his work meaningful to Newton was surely that in his physics he was concerned with a real world. 50. In fact, this attitude is one reason why science has grown so rapidly since the early part of the seventeenth century. 51. His historic taste is, however, what one would expect of thinkers who at heart are purifiers and counterrevolutionaries. 52. The test seems poorly founded – because it deals with a different level of “consciousness” than that with which Trample was concerned. 53. Proponents of the accounts which she attacks may also resent the fact that so few of her criticisms are genuinely constructive. 54. So, after all, we seem to be in a more or less isotropic and homogeneous in a most simple and symmetric world. Or at least the style of thought has made it easier to entertain the new model. 55. The choice of allowable analytical systems is in principle also very large. 56. The suspicion arises that the properties we assign to light are to some degree the properties of the boxes through which light has to find its way. 57. In the meantime, the careful attention to disorderliness has yielded new simplicities. For the observation of the stars has provided data for an entirely different view of the Earth, the Sun, and the solar system. 58. First, I have introduced new conceptual tools, above all that of the “thematic” content of science, a dimension quite apart from the empirical and analytical content. 59. The truth of the matter is by no means clear at this stage, and it would be valuable if he could put forward arguments – especially new arguments – for his particular view. 60. As typically throughout, he provides sound expositions and reasonable critiques, but we do not conclude with a best account – or even, in some cases, establish that the concept under criticism is salvageable. 61. Therefore, it is preferable on general methodological grounds to retain the theory unless there is compelling empirical evidence to the contrary. 62. I suspect no such theory could avoid difficulties analogous to those I have outlined without utterly losing its claim to rank as a theory of this type. 63. These two areas are tightly linked, given this theory, for it is claimed (with supporting evidence) that the proper characterization of the domains is to be made in terms of multilayered structures. 64. The phenomena that we have now been considering lend further support to this conclusion (unnecessary support, in that the earlier observations suffice to establish the conclusion). 65. However, as Schlesinger readily admits, it is still “not a theory, in that it directly yields testable predictions”; it is a loose formulation which 23


has the obvious methodological disadvantage of not being easily refutable. 66. While it can certainly be argued that Helmholtz presently held a realist position towards laws of nature, I want to underline significant aspects of his epistemology that indicate a quite sceptical stand towards the realist thesis. 67. Regrettably, this normal inconvenience is exacerbated by the merely complete lack of page numbers in citations of references; this makes it extremely difficult for the reader to check specific points or to add to the information given.

24


Навчальне видання Карабан В’ячеслав Іванович

Переклад англійської наукової і технічної літератури Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми Навчальний посібник (українською та англійською мовами)

Редактор С. І. Мазур Комп’ютерна верстка: Г. А. Пєшков Підписано до друку 30.05.18. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 38,26. Зам. № 984. ПП “Нова Книга” 21029, м. Вінниця, вул. М. Ващука, 20 Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2646 від 11.10.2006 р. Тел. (0432) 56-01-87. Факс 56-01-88 E-mail: info@novaknyha.com.ua www.novaknyha.com.ua

Profile for Nova Knyha

Переклад англійської наукової і технічної літератури / Карабан В. І.  

Ця книга є п’ятим виданням посібника з перекладу англійської спеціальної літератури українською мовою. Посібник-довідник складається з двох...

Переклад англійської наукової і технічної літератури / Карабан В. І.  

Ця книга є п’ятим виданням посібника з перекладу англійської спеціальної літератури українською мовою. Посібник-довідник складається з двох...

Profile for novaknyha
Advertisement