Page 1

Міністерство охорони здоров’я України

Протиінфекційні

ікарські aсоби Навчальний посібник для студентів медичних факультетів, інтернів, лікарів, провізорів

Вінниця Нова Книга 2015


УДК 615.2(075.8) ВВК 52.818.1я73 П83 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів (лист № 1/11-2507 від 29.03.2010 року) Автори: О. В. Крайдашенко, Є. П. Ткач, Р. В. Стець, О. В. Рябоконь, О. Ф. Турський, О. О. Кремзер, О. Х. Дубовий, М. П. Красько, С. І. Семененко Рецензенти: Мамчур В. Й. — д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри фармакології, клінічної фармакології і технології лікарських засобів Дніпропетровської державної медичної академії; Савченкова Л. В. — д-р мед. наук, професор, завідуюча кафедрою фармакології та клінічної фармакології ДЗ "Луганський державний медичний університет"

Протиінфекційні лікарські засоби : навчальний посібник / [О. В. Крайдашенко, Є. П. Ткач, Р. В. Стець та ін. ; за заг. ред. П83 проф. О. В. Крайдашенка]. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 424 с. : табл. ISBN 978-966-382-561-8 У навчальному посібнику представлено сучасні уявлення про фармакотерапію інфекційних захворювань. Обговорено питання клінічної фармакології протимікробних лікарських засобів, а також їх раціонального застосування. Видання рекомендоване студентам старших курсів та лікарям-інтернам медичних ВНЗ, а ткож як додатковий навчальний матеріал для лікарів (загальної практики, терапевтів, інфекціоністів, хірургів, акушерів-гінекологів, педіатрів, неонатологів) та провізорів. УДК 615.2(075.8) ББК 52.818.1я73

ISBN 978-966-382-561-8

© Автори, 2015 © Нова Книга, 2015


Зміст Розділ 1. Антибактеріальні засоби................................................................ 14 1.1. Основні групи антибіотиків і принципи їх використання................. 15 1.1.1. Пеніциліни......................................................................................................... 25 1.1.2. Цефалоспорини.............................................................................................. 35 1.1.3. Карбапенеми.................................................................................................... 43 1.1.4. Монобактами................................................................................................... 45 1.1.5. Макроліди, азаліди і кетоліди................................................................... 46 1.1.6. Аміноглікозиди................................................................................................ 52 1.1.7. Тетрацикліни та гліцилцикліни.................................................................61 1.1.8. Поліміксини....................................................................................................... 65 1.1.9. Лінкозаміди....................................................................................................... 67 1.1.10. Глікопептиди..................................................................................................70 1.1.11. Оксазолідинони............................................................................................ 75 1.1.12. Амфеніколи..................................................................................................... 77 1.2. Антибіотики різних груп..................................................................................... 83 1.2.1.Фосфоміцин....................................................................................................... 83 1.2.2. Ристоміцин........................................................................................................ 84 1.2.3. Спектиноміцин................................................................................................ 85 1.2.4. Мупіроцин......................................................................................................... 87 1.2.5. Бацитрацин.......................................................................................................88 1.2.6. Граміцидин........................................................................................................ 89 1.2.7. Фузидини........................................................................................................... 89 1.2.8. Фузафунгін......................................................................................................... 93 1.2.9. Даптоміцин........................................................................................................ 94 1.3. Синтетичні протиінфекційні препарати..................................................... 95 1.3.1. Сульфаніламідні препарати....................................................................... 95 1.3.2. Діамінопіримідини.......................................................................................104 1.3.3. Хінолони та фторхінолони.......................................................................106 1.3.4. Похідні хіноксаліну......................................................................................115 1.3.5. Нітроімідазоли...............................................................................................117 1.3.6. Похідні нітрофурану.................................................................................... 121 1.3.7. Похідні 8-оксихіноліну...............................................................................124 1.4. Протитуберкульозні засоби...........................................................................127 1.4.1. Протитуберкульозні засоби I групи.....................................................129 1.4.2. Протитуберкульозні засоби II групи....................................................133 1.4.3. Протитуберкульозні засоби III групи..................................................138 3


1.5. Протисифілітичні засоби..................................................................................140 1.6. Антибактеріальна терапія і проблема резистентності....................143 1.7. Комбінована терапія антибіотиками.........................................................157 1.7.1. Можливі помилки і причини невдач при проведенні антибіотикотерапії...............................................................158 1.8. Огляд найчастіших інфекційно-запальних захворювань та хіміопрепаратів для їх лікування...........................................................160 1.8.1. Інфекції верхніх дихальних шляхів.......................................................160 1.8.2. Фарингіт, тонзиліт.........................................................................................160 1.8.3. Зовнішній отит............................................................................................... 161 1.8.4. Середній отит................................................................................................. 161 1.8.5. Бронхіти............................................................................................................162 1.8.6. Пневмонія........................................................................................................162 1.8.7. Легіонельоз (хвороба легіонерів).........................................................178 1.8.8. Муковісцидоз, бронхоектатична хвороба........................................178 1.8.9. Інфекції порожнини рота..........................................................................179 1.8.10. Гострий гастроентерит............................................................................179 1.8.11. Виразкова хвороба (пептична виразка) шлунка і дванадцятипалої кишки........................................................180 1.8.12. Інфекції жовчовивідних шляхів (холецистити, холангіти).......183 1.8.13. Запальні процеси малого таза.............................................................184 1.8.14. Ендометрит (ендоміометрит)...............................................................187 1.8.15. Неспецифічний вагініт (синонім – бактерійний вагіноз).........187 1.8.16. Епідидиміт.....................................................................................................187 1.8.17. Уретрит...........................................................................................................188 1.8.18. Інфекції нирок і сечовивідних шляхів...............................................189 1.8.19. Інфекційний ендокардит........................................................................192 1.8.20. Сепсис.............................................................................................................198 1.8.21. Менінгіт..........................................................................................................203 1.8.22. Інфекції кісток і суглобів (гнійні артрити, остеомієліт)..............205 1.8.23. Очні інфекції.................................................................................................206 1.8.24. Перитоніт.......................................................................................................207 1.8.25. Профілактика інфекцій у хірургічній практиці............................. 211 1.8.26. Анаеробна інфекція..................................................................................216 1.8.27. Інфекційні ураження шкіри...................................................................216 1.8.28. Інфекції шкіри ніг.......................................................................................217

4


Розділ 2. Противірусні засоби..........................................................................218 2.1. Ліки, що впливають на вірус імунодефіциту людини............................. 221 2.2. Протигерпетичні лікарські препарати.........................................................227 2.3. Протицитомегаловірусні лікарські препарати.........................................230 2.4. Протигрипозні препарати.................................................................................. 231 2.5. Інтерферони й індуктори інтерферонів.......................................................235 2.6. Противірусні препарати, що застосовуються для лікування хронічних гепатитів в і с......................................................................................244 Розділ 3. Протигрибкові засоби.....................................................................254 Розділ 4. Протипротозойні засоби.............................................................. 271 4.1. Засоби для профілактики і лікування малярії...........................................272 4.2. Засоби для лікування амебіазу........................................................................280 4.3. Засоби для лікування трихомонозу...............................................................284 4.4. Засоби для лікування токсоплазмозу...........................................................284 4.5. Засоби для лікування балантидіазу...............................................................285 4.6. Засоби для лікування лейшманіозів..............................................................285 4.7. Засоби для лікування трипаносомозу..........................................................287 4.8. Засоби для лікування лямбліозу......................................................................289 Розділ 5. Протиглистні (антигельмінтні) засоби............................. 291 5.1. Засоби для лікування кишкових гельмінтозів...........................................292 5.2. Засоби для лікування позакишкових гельмінтозів.................................298 Розділ 6. Антисептичні та дезінфікуючі засоби...............................302

Додатки...............................................................................................................................313 словник..............................................................................................................................416 Список літератури......................................................................................................417

5


Навчальне видання Крайдашенко Олег Вікторович Ткач Єлизавета Петрівна Стець Роман Віталійович та ін.

Протиінфекційні лікарські засоби Навчальний посібник

Редактор Марчук О. В. Технічний редактор Швець Ж. С. Коректор Шутова Л. Я. Комп’ютерна верстка: Парфенюк О. С. Підписано до друку 02.10.15. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 19,13. Зам. № 808. ПП “Нова Книга” 21029, м. Вінниця, вул. Квятека, 20 Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2646 від 11.10.2006 р. Тел. (0432) 52-34-80, 52-34-82. Факс 52-34-81 E-mail: info@novaknyha.com.ua www.novaknyha.com.ua

Протиінфекційні лікарські засоби Автор: О.В. Крайдашенко  
Протиінфекційні лікарські засоби Автор: О.В. Крайдашенко  
Advertisement