Page 1

Zadružni savez Dalmacije i Hrvatska udruga vinarskih gradova

23. Međunarodni susret vinogradara i vinara

SaI atina 2013 R

24. - 27. listopada 2013. HVAR - SUNČANI HVAR HOTELS - HOTEL AMFORA

KATALOG IZLAGAČA I PROIZVOĐAČA

www.zsd.hr


ORGANIZATORI 1907

SPLIT

ZADRUŽNI SAVEZ DALMACIJE i HRVATSKA UDRUGA VINARSKIH GRADOVA 21000 Split, Kamila Tončića 4 tel. 00385 21 348 388 - fax. 00385 21 348 408 e-mail: info@zsd.hr - www.zsd.hr

VISOKI POKROVITELJ Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović

POKROVITELJI Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo poduzetništva i obrta Ministarstvo turizma Ministarstvo branitelja Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatska gospodarska komora Hrvatski savez zadruga Splitsko-dalmatinska županija Grad Hvar

MEDIJSKI POKROVITELJI

apstudio.hr

SUORGANIZATORI Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split Poljoprivredna savjetodavna služba Zagreb Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Zagreb Institut za poljoprivredu i turizam Poreč Pjenušci Peršurić Misal d.o.o. Višnjan Novacom Split Dalmatinski vinski klub Dunčani Hvar hotels - hotel Amfora Poljoprivredna zadruga Svirče Bastijana d.o.o. Jelsa Zlatan otok d.o.o. Sv. Nedjelja Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar


Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

MESSIS d.o.o. Za greb, Freudeova 7 01/654-7171 mes s i s @mes s i s .hr mes s i s .hr Ma ri ja n Ka l a nj Strojevi i opema za pol jopri vri vredu i komuna l na poduzeća

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

VETROPACK STRAŽA d.d. Hum na Sutl i , Hum na Sutl i 203 00385 49 326 326 i va nka .brezi ns ca k@vetropa ck.hr vetropa ck.hr Iva nka Bra zi nš ča k Proi zvodnja s ta kl ene a mba l a že

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

DALMACIJAVINO d.d. u stečaju Spl i t, Oba l a kneza Doma goja 15 00385 21 689 330 da l ma ci ja vi no@da l ma ci ja vi no.hr da l ma ci ja vi no.hr La da Terzi ć Proi zvodnja vi na , beza l kohol ni h i ja ki h a l kohol ni h pi ća

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

STRAŽAPLASTIKA d.d. Hum na Sutl i , Hum na Sutl i 123 00385 49 382 333 i nfo@s tra za pl a s ti ka .hr s tra za pl a s ti ka .hr Jos i p Gri l ec Proi zvodnja a mba l a že od pl a s ti ke

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

NIRS TRGOVINA d.o.o. Spl i t, Dra čeva c 4d 00385 21 453 930 i nfo@ni rs .hr ni rs .hr Roma na Šundov Arms trong Di s tri buci ja s i tnog i nventa ra za ugos ti tel js tvo i proi zvodnja teks ti l a

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

MARASKA d.d. Za da r, Bi ogra ds ka 64a 00385 23 208 800 ma ra s ka @ma ra s ka .hr ma ra s ka .hr Igor Župa ni ć Proi zvodnja beza l kohol ni h i a l kohol ni h pi ća


Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

PLAVI LOTUS - KRONION d.o.o. Za greb, Kul mers ka 5 00385 1 466 2311 kroni on@kroni on.hr kroni on.hr Kreš i mi r Kra l j Di s tri buter Ya ra gnoji va

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

BJELOVARSKI SAJAM d.o.o. Bjel ova r, Dr. Ante Sta rčevi ća 8 00385 43 238 846 bj-s a ja m@bj-s a ja m.hr bj-s a ja m.hr Ti homi r Ča uš Orga ni zi ra nje s a jmova

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

AGROMEHANIKA TRGOVINA d.o.o. Bjel ova r, K. Fra nkopa na 64 00385 43 217 100 ma i l @a gromeha ni ka .hr a gromeha ni ka .hr Žel jko Pa ra nos Pol jopri vri vredna meha ni za ci ja

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

VA, ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA d.o.o. Il i rs ka Bi s tri ca , Kos ovel ova ul i ca 2a 00386 5 710 09 70 va zi vi l .teh@s i ol .net va zi vi l s ka tehnol ogi ja .s i Antoni ja Va l enči č Ins trumenti i tehnol ogi ja za vi nogra da rs tvo i vi na rs tvo

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

SPEKTAR-RS d.o.o. Hva r, Ha ni ba l a Luci ća 28 00385 21 742 383 s pekta r-rs @s t.t-com.hr Ra nko Spa s evs ki Pol jopri vri vredna meha ni za ci ja

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

SEMAR Srl Ita l i a , Muggi a (TS), Vi a Nereo Ma rti nel l i 12 00385 95 818 8309 ma rketi ng@s ema r.i t s ema r.i t Peta r Ri ka to Pol jopri vri vredna oprema


Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

RENOIR Srl Vol ta Ma ntova na MN, Vi a Fri ul i , cm 00385 91 355 3553 ga mul i n.ma ri o1@gma i l .com renoi rs rl .com Ma ri o Ga mul i n Oprema za vi na rs tvo

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

LABENA d.o.o. Za greb, Bencekovi ćeva 33a 00385 1 655 0601 i nfo@l a bena .hr l a bena .hr Ma rti na Pa vi či ć Medi ci ns ka i l a bora tori js ka oprema ; Trgovi na

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

POZVEK d.o.o. Nedel i š će, Dunjkovec, Iva na Gora na Kova či ća 2 040/829-232 pozvek-255@net.hr pozvek.hr Stjepa n Pozvek Ba čva ri ja

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

KRALJICA ŠUMA d.o.o. Del ni ce, Kra l ja Petra Kreš i mi ra IV 18 00385 98 221 848 s ti ma c.a grovi t@gma i l .com Gora n Šti ma c Proi zvodnja ekol oš kog gnoji va Agrovi t

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

NOVACOM Spl i t, Bi ogra ds ka 6 00385 98 448 772 i nfo@nova com.hr nova com.hr Vedra n Ka ra ji ć Kongres ni s ervi s , ra čuna l ne, a udi o i vi deo us l uge, ogl a š a va nje

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

BIROTEHNIK d.o.o. Oros a vl je, Mi l a na Prpi ća 119 00385 49 284 326 bi rotehni k@bi rotehni k.hr bi rotehni k.hr Gorda na Pa vi ć Gra fi čka djel a tnos t i trgovi na


Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

ADRIAKARTON d.o.o. Trogi r, Pl a no bb 00385 21 798 086 a dri a ka rton@a dri a ka rton.hr www.a dri a ka rton.hr Proi zvodnja ka rtons ke a mba l a že

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

TAGA d.o.o. Spl i t, Omi š ka 20 00385 21 547 767 ta ga @s t.t-com.hr Al još a Dvorni k projekti ra nje i i zvođenje te rmo i hi dro i ns ta l a ci ja

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

MGK - PACK d.o.o. Kukul ja novo, Kukul ja novo 349 00385 51 503 040 i nfo@mgk-pa ck.com mgk-pa ck.com Tomi s l a v Petri ć Proi zvodnja meta l ne a mba l a že

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

COPAN ZAGREB d.o.o. Vel i ka Gori ca , Sel ni ca Sci ta rjevs ka 25 00385 1 239 5899 d.hrvoji c@copa n-za greb.hr copa n-za greb.hr Da vor Hrvoji ć Enol oš ka s reds tva , l a bora tori js ka oprema , za š ti ta na ra du

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

ALLVAR d.o.o. Murs ko Sredi š će, Pa kl eni ca , Dr. Ante Sta rčevi ća 40 00385 40 866 336 a l l -va r@ck.t-com.hr a l l va r.hr Mi ra Fra nči ć Proi zvodnja i nox ba čvi i i nox pos uda za vi no i ul je

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

BAČVARIJA SRNEC Nedel i š će, J. Š. Sl a vens kog 5 00385 99 517 1675 ba cva ri ja s rnec@gma i l .com ba cva ri ja s rnec.hr Si ni š a Srnec Ba čva ri ja


Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA Spl i t, Di okl eci ja nova 7 00385 21 361 524 i nfo@zl a tna vra ta .hr zl a tna vra ta .hr Obra zova nje

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

PEVEC PLODOVI ZEMLJE Bjel ova r, Is ta rs ka 40 00385 99 240 0771 vi s nja .pevec@gma i l .com Pevec Vi š nja i Zdra vko Mješ ovi ta proi zvodnja

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

UDRUGA HVARSKI VINARI Jel s a , Jel s a bb 00385 98 160 6276 i nfo@hva r-otok-vi na .org hva r-otok-vi na .org Iva na Krs tul ovi ć Ca ri ć Promovi ra nje hva rs ki h vi na i otoka Hva ra ka o vi ns ke des ti na ci je

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail

ZADRUGA VINA DALMACIJE Spl i t, Ka mi l a Tonči ća 4 00385 98 448 736

ż ż

ż

ż ż

ż

Kontakt osoba Djelatnost

Mi rja na Vrdol ja k Una prjeđenje proda je da l ma ti ns ki h vi na na i noz. i doma ćem trži š tu

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

HRVATSKA UDRUGA VINARSKIH GRADOVA (HRUVIG) Spl i t, Ka mi l a Tonči ća 4 00385 21 348 365 hruvi g@zs d.hr hruvi g.hr Božo Nova kovi ć Una prjeđenje vi nogra da rs tva i vi na rs tva ; povezi va nje vi na ra

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

MONVI Sl oveni ja , Vi pa va , Dupl je 00386 40 751 905 monvi @s i ol .net Boja n Škrl j Proi zvodnja vi na


Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

AP STUDIO - AHEROPITA d.o.o. Spl i t, Ka men, Kra l ja Zvoni mi ra 28 00385 98 760 333 a ps tudi o7@gma i l .com a ps tudi o.hr Peta r Jurčevi ć TV produkci ja , foto us l uge i web di za jn

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

SLOBODNA DALMACIJA d.o.o. Dugopol je, Dugopol js ka 17 00385 21 352 900 i va na .vl a dovi c@s l obodna da l ma ci ja .hr s l obodna da l ma ci ja .hr Iva na Vl a dovi ć Medi j

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

RADIO DALMACIJA d.o.o. Spl i t, Kra l ja Zvoni mi ra 14/II 00385 21 405 202 fa ni .va l enti @ra di oda l ma ci ja .hr ra di oda l ma ci ja .hr Fa ni Va l enti Medi j

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

MREŽA TV - TELEVIZIJA DALMACIJA d.o.o. Spl i t, Ul i ca genera l a Bl a ge Za dre 14 00385 99 874 3498 ni kol i na .gl a doi c@mreza .tv mreza .tv Ni kol i na Gl a doi ć Medi j

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

REVIJA NOVA ZEMLJA Os i jek, Šeta l i š te K. F. Šepera 1/d 00385 31 209 333 ka ta va @ka ta va .hr Ana Al kha mi s Medi j

Naziv tvrtke Adresa Tel E-mail www Kontakt osoba Djelatnost

PRIVREDNI VJESNIK d.o.o. Za greb, Ka či ćeva 9 00385 1 484 6661 vrdol ja k@pri vredni .hr pri vredni .hr Jozo Vrdol ja k Medi j


BABIĆ BABIĆ SUR LIE 2009.

VINOPLOD VINARIJA d.d.

22000 Šibenik

V. Škorpika 2

BABIĆ 2009.

VINOPLOD VINARIJA d.d.

22000 Šibenik

V. Škorpika 2

BABIĆ - PRIMOŠTEN 2010.

DUVNJAK ANTE

22211 Vodice

K. Pamukovića 43a

BABIĆ 2009.

DUVNJAK ANTE

22211 Vodice

K. Pamukovića 43a

BABIĆ 2011.

MUŠE ZORAN

21000 Split

Visoka 58

BLATINA 2012.

VINARIJA SUŠAC

88263 Blatnica

Blatnica bb

BLATINA 2013.

VINARIJA SUŠAC

88263 Blatnica

Blatnica bb

OPG HORA, vl. JOSIP ŽUVELA

21450 Hvar

Pavla Rossa 9

BLATINA

BOGDANUŠA BOGDANUŠA 2013.

CABERNET SAUVIGNON CABERNET SAUVIGNON 2012.

GRMOJA STIPAN

21300 Makarska

Podgorske skale 7

CABERNET SAUVIGNON 2011.

PZ "MASLINA I VINO"

23423 Polača

Polača 61

CABERNET SAUVIGNON 2011.

VINARIJA ČOBANKOVIĆ

32236 Ilok

V. Nazora 59

CABERNET SAUVIGNON 2012.

SVEUČILIŠTE U ZADRU

23000 Zadar

M. Pavlinovića bb

CABERNET SAUVIGNON 2011.

POLJAK TRIFUN

23232 Nin

Žerava - Poljaci 19

CABERNET SAUVIGNON 2012.

VINARIJA JOKIĆ d.o.o.

23423

CABERNET SAUVIGNON 2012.

PALEKA MOMIR

23232 Nin

Žerava 21

CABERNET SAUVIGNON 2012.

BRKLJAČIĆ IVO

21210 Vranjic

Don Luke Jelića 47

CABERNET SAUVIGNON 2012.

NILEKS - VINARIJA SKELIN

22324 Drinovci

Drinovci

CABERNET SAUVIGNON 2012.

OPG TOMISLAV ŠKUNCA

53291 Novalja

Poljski put 29

CABERNET SAUVIGNON 2013.

TIČIĆ VELJKO

23249 Povljana

Virska ulica 8a

CABERNET SAUVIGNON 2013.

VRTODUŠIĆ ZVONKO

53291 Novalja

Ivana Gundulića 22

CABERNET SAUVIGNON 2013.

OPG ZVONIMIR VLATKOVIĆ

23000 Zadar

Ravska 7a

Lišane Tinjske

Lišane Tinjske 95


CABERNET SAUVIGNON 2012.

VINOGRADSTVO 40312 Štrigova PODRUMARSTVO "CMREČNJAK"

CABERNET FRANCK 2011.

PZ TRS

32236 Ilok

CHARDONNAY 2012.

VINARIJA JOKIĆ d.o.o.

23423

CHARDONNAY BARRIQUE 2012.

VINARIJA JOKIĆ d.o.o.

CHARDONNAY 2012.

PEVEC PLODOVI ZEMLJE

43000 Bjelovar

Istarska 40

CHARDONNAY 2009.

VINARIJA ČOBANKOVIĆ

32236 Ilok

V. Nazora 59

CHARDONNAY 2012.

JERKOVIĆ PROMET d.o.o.

21261 Runovići

Runovići bb

CHARDONNAY 2011.

VERAJA, PROIZ. VOĆA I POVRĆA 20350 Metković

CHARDONNAY - SUR LIE 2011.

OPG VOŠTINIĆ

10310 Ivanić Grad

Moslavačka 10

CHARDONNAY 2012.

VUČEMILOVIĆ STJEPAN

23000 Zadar

Put Špetica 16

CHARDONNAY 2013.

PZ "MASLINA I VINO"

23423 Polača

Polača 61

21312 Podstrana

Gospe u Siti 1

Sv. Urban 273 Ivana Gundulića 18

CHARDONNAY

CHARDONNAY, IGNI BLANC 2012. VIŠIĆ MIRKO

Lišane Tinjske Lišane 23423 Tinjske

Lišane Tinjske 95 Lišane Tinjske 95

P. Krešimira IV 113

CRLJENAK ZLATAN CRLJENAK 2009.

ZLATAN OTOK d.o.o.

21465 Sv. Nedjelja Put S. Radića 3

ZLATAN PORAT 2010.

ZLATAN OTOK d.o.o.

21465 Sv. Nedjelja Put S. Radića 3

KAŠTELANSKI CRLJENAK 2011.

OPG JAKŠA BEDALOV

21214

CRLJENAK 2012.

U.T.P.O. MATELA

CRLJENAK 2013.

PZ "MASLINA I VINO"

23423 Polača

Polača 61

CRLJENAK KAŠTELANSKI 2010.

KROLO DOM d.o.o.

21216 Kaštel Stari

Bana J. Jelačića 40

CRLJENAK 2010.

VINSKI DVORI d.o.o.

21000 Split

Smiljanićeva 2

Kaštel Ob. k. Tomislava 36 Kambelovac Kaštel 21212 Dr. A. Alfirevića 22 Sućurac

DEBIT DEBIT 2011.

DALMACIJAVINO d.d. u s tečaju 21000 Split

Ob. k. Domagoja 15

DEBIT 2012.

TROSKOT STIPAN

23422 Stankovci

Banjevci 102

DEBIT 2012.

OPG TJEŠIMIR ZENERAL

53291 Novalja

Lunjski put 61

DEBIT 2012.

MUŠE ZORAN

21000 Split

Visoka 58


DOBRIČIĆ OPG BURICA VICKO

21430 Grohote

Put Japjeničara 16

GRAŠEVINA, KASNA BERBA, IZBOR SVIH BOBICA 2011.

ERDUTSKI VINOGRADI d.o.o.

31206 Erdut

Trg B. Hercega 1

GRAŠEVINA DEKAN 2011.

PZ TRS

32236 Ilok

I. Gundulića 18

GRAŠEVINA 2011.

PZ LOVAS

32237 Lovas

Ante Starčevića 2

GRAŠEVINA 2011.

ILOČKI PODRUMI d.d.

32236 Ilok

V. Kraljevića 38

"VRHUNSKA GRAŠEVINA" 2012.

KUTJEVO d.d.

34340 Kutjevo

Kralja Tomislava 1

GRAŠEVINA TURKOVIĆ 2012.

KUTJEVO d.d.

34340 Kutjevo

Kralja Tomislava 1

MILINA - BIRE FRANO

20263 Lumbarda

Lumbarda 585

KUJUNDŽUŠA 2012.

IMOTA d.d.

21260

KUJUNDŽUŠA 2012.

JERKOVIĆ PROMET d.o.o.

21261 Runovići

Runovići bb

KUJUNDŽUŠA 2011.

JUKIĆ IVAN

21260 Imotski

Imotsk. iseljenika 1

KUJUNDŽUŠA 2012.

KEGALJ IVAN

21000 Split

Poljička cesta 20a

KUJUNDŽUŠA 2012.

ČUJIĆ IVAN

21263 Krivodol

Krivodol b.b.

OPG NIKŠA BRATOŠ

20215 Gruda

Gruda 147

MALVAZIJA 2012.

VINA SAN ZVANINI

52428 Oprtalj

Sveti Ivan Isla

VICINIM MALVAZIJA 2012.

BERNOBIĆ MARKO

52463 Višnjan

Deklevi 8

MARAŠTINA 2012.

VINARIJA JOKIĆ d.o.o.

23423

LUVIJI 2012.

BRACANOVIĆ VJEKOSLAV

21450 Hvar

DOBRIČIĆ 2011.

GRAŠEVINA

GRK GRK BIRE 2012.

KUJUNĐUŠA Glavina Donja

Glavina Donja bb

MALVASIJA DUBROVAČKA MALVASIJA DUBROVAČKA 2012.

MALVAZIJA

MARAŠTINA Lišane Tinjske

Lišane Tinjske 95 Hvar bb


SVETA ANA 2012.

PUTNIKOVIĆ, pz

20248 Putniković

Putniković bb

MARAŠTINA 2012.

OPG RADONIĆ ZORAN

21465 Jelsa

Zavala bb, Jelsa

MARAŠTINA 2012.

U.T.P.O. MATELA

21212

MARAŠTINA 2013.

OPG GLAVIĆ VESELKO

23420 Benkovac

Nadin 107a

JUJNOVIĆ VINKO

21300 Makarska

Zagrebačka 34

MERLOT 2011.

PROVIN LNT d.o.o.

20290 Lastovo

A. Bogdanovića 1

MERLOT 2011.

DALMACIJAVINO d.d. u stečaju 21000 Split

Ob. k. Domagoja 15

MERLOT BARRIQUE 2010.

DALMACIJAVINO d.d. u stečaju 21000 Split

Ob. k. Domagoja 15

MERLOT 2011.

PZ "MASLINA I VINO"

23423 Polača

Polača 61

BOVAN 2012.

VINA PILAČ d.o.o.

21276 Vrgorac

Tina Ujevića 13

BOVAN BARRIQUE 2012.

VINA PILAČ d.o.o.

21276 Vrgorac

Tina Ujevića 13

MERLOT 2011.

VERAJA, PROIZ. VOĆA I POVRĆA 20350 Metković

MERLOT 2011.

ARBANAS BRANKO

23420 Smilčić

Smilčić 152 a

MERLOT 2012.

OPG KONOBA KADIĆ

21315 Dugi Rat

Hrv. mornarice 6

MERLOT 2012.

PERANIĆ GORDAN

53291

MERLOT 2012.

POLJAK TRIFUN

23232 Nin

Žerava - Poljaci 19

MERLOT 2012.

MUŠE ZORAN

21000 Split

Visoka 58

MERLOT 2012.

BRKLJAČIĆ IVO

21210 Vranjic

Don Luke Jelića 47

MERLOT 2012.

GRGIĆ IVICA

21210 Vranjic

Don F. Bulića 35

MERLOT 2012.

OPG FILIPOVIĆ GORAN

21322 Brela

Ob. k. Domagoja 4

MERLOT 2012.

OBITELJ FIOLIĆ

23000 Zadar

Ivana Duknovića 11

MERLOT 2012.

PZ "MASLINA I VINO"

23423 Polača

Polača 61

MERLOT 2013.

OPG PAVETO PETRIĆ (PAVINO) 21460 Stari Grad

Kaštel Sućurac

Dr. A. Alfirevića 22

MEDNA MEDNA 2012.

MERLOT

Stara Novalja

P. Krešimira IV 113

Kaštel 19

Ivice Stipišića bb


MERLOT 2013.

VINA VRSALJKO

23420 Benkovac

Nadin 31

MERLOT 2013.

OPG MILE VRSALJKO

23420 Benkovac

Nadin 43

MERLOT 2013.

OBITELJ FIOLIĆ

23000 Zadar

Ivana Duknovića 11

MERLOT 2013.

MILARDOVIĆ MARIN

23000 Zadar

Put Murata 12

MERLOT 2013.

VINARIJA JOKIĆ d.o.o.

23423

MERLOT 2013.

POLJAK TRIFUN

23000 Zadar

Krešimirova ob.105

MERLOT 2013.

GLAVIĆ TOMISLAV

23420 Benkovac

Nadin 109

MERLOT 2013.

OPG IVICA NIMČEVIĆ

23420 Benkovac

Nadin 124

MERLOT 2013.

BRKIĆ MLADEN

21000 Split

Mosećka 4

JERKOVIĆ PROMET d.o.o.

21261 Runovići

Runovići bb

MUŠKAT MOMJANSKI 2011.

SINKOVIĆ LIBERO

52460

VINO PRIJATELJSTVA 2008.

SINKOVIĆ LIBERO

MUŠKAT ŽUTI 2012.

VINARIJA JOKIĆ d.o.o.

MUŠKAT ŽUTI 2012.

PZ IVANEC

42240 Ivanec

Hrv. Ivanovaca 10

OPG HORA, vl. JOSIP ŽUVELA

21450 Hvar

Pavla Rossa 9

PINOT BIJELI 2013.

TIČIĆ VELJKO

23249 Povljana

Virska ulica 8 a

PINOT BIJELI I PINOT SIVI 2013.

OPG PAVETO PETRIĆ (PAVINO) 21460 Stari Grad

PINOT SIVI 2011.

VINARIJA ČOBANKOVIĆ

PAVINO AGER 2012.

OPG PAVETO PETRIĆ (PAVINO) 21460 Stari Grad

Lišane Tinjske

Lišane Tinjske 95

MRAČAJ MRAČAJ 2011.

MUŠKAT Buje, Momjan Buje, 52460 Momjan Lišane 23423 Tinjske

San Mauro 157 San Mauro 157 Lišane Tinjske 95

PARČ PARČ 2013.

PINOT

32236 Ilok

Ivice Stipišića bb V. Nazora 59 Ivice Stipišića bb

PLAVAC PLAVAC VLADO 2011.

OPG BERTI VRANKOVIĆ

21465 Sv. Nedjelja Put boda 15


PLAVAC DIŠPET 2012.

OPG BERTI VRANKOVIĆ

21465 Sv. Nedjelja Put boda 15

DINGAČ 2011.

PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o.

20243

POSTUP 2011.

PELJEŠKI VINOGRADAR d.o.o.

PLAVAC 2011.

IVČEVIĆ ANTE - P. O. "COBO"

PLAVAC 2011.

MILATIĆ JURICA

21465 Jelsa

PLAVAC 2012.

OPG BERTI VRANKOVIĆ

21465 Sv. Nedjelja Put boda 15

PLAVAC 2012.

MILATIĆ JURICA

21465 Jelsa

PLAVAC 2012.

U.T.P.O. MATELA

21212

PLAVAC 2012.

OPG FILIPOVIĆ GORAN

21322 Brela

Ob. k. Domagoja 4

DINGAČ NIKOLICA 2011.

ANKA RADOVIĆ

21000 Split

Barakovićeva 18

PLAVAC MALI 2011.

PROVIN LNT d.o.o.

20290 Lastovo

A. Bogdanovića 1

"STOLNO CRNO VINO" 2012.

LUKA JURICA

20290 Lastovo

Lastovo

AUGUSTA INSULA 2011.

LUKA JURICA

20290 Lastovo

Lastovo

TAJANO 2009.

OPG VEDRAN KIRIDŽIJA

20244 Potomje

Potomje 40

BAЯTUL 2012.

OPG ZANINOVIĆ NIKŠA

21465 Sv. Nedjelja Put Police 31

DINGAČ 2008.

PZ I VINARIJA DINGAČ

20244 Potomje

Potomje bb

POSTUP 2008.

PZ I VINARIJA DINGAČ

20244 Potomje

Potomje bb

DINGAČ 2009.

"DINGAČ", vl. G. POLJANIĆ

20243 Potomje

Pijavičino 15

ZLATAN PLAVAC BARRIQUE 2010.

ZLATAN OTOK d.o.o.

21465 Sv. Nedjelja Put S. Radića 3

ZLATAN PLAVAC GRAND CRU 2010. ZLATAN OTOK d.o.o.

21465 Sv. Nedjelja Put S. Radića 3

Kuna Pelješka Kuna 20243 Pelješka Komiža, 21485 Pothumlje

Kaštel Sućurac

Kuna 96 Kuna 96 Filozofa Petrića 13 Sv. Nedjelja bb

Sv. Nedjelja bb Dr. A. Alfirevića 22

VINOGRADI VOLAREVIĆ d.o.o. 20352 Vid

Prud 15

PLAVAC MALI ROSE - SYRTIS 2012. VINOGRADI VOLAREVIĆ d.o.o. 20352 Vid

Prud 15

PLAVAC MALI - SYRTIS 2011.

PLAVAC MALI 2011.

OPG JAKŠA BEDALOV

MATELA PLAVAC 2011.

U.T.P.O. MATELA

PAKLENO VINO 2011.

BRACANOVIĆ VJEKOSLAV

Kaštel Ob. k. Tomislava 36 Kambelovac Kaštel 21212 Dr. A. Alfirevića 22 Sućurac 21214

21450 Hvar

Hvar bb


IVAN DOLAC BARRIQUE 2008.

BADEL 1862 d.d./ PZ SVIRČE

10000 Zagreb

Vlaška 116

IVAN DOLAC SELECTION 2007.

BADEL 1862 d.d./ PZ SVIRČE

10000 Zagreb

Vlaška 116

ROTA 2011.

TERRA ROTA d.o.o.

20243

LIBERTAS PLAVAC 2011.

PUTNIKOVIĆ, pz

20248 Putniković

Putniković bb

LIRICA 2009.

PUTNIKOVIĆ, pz

20248 Putniković

Putniković bb

PLAVAC MALI 2010.

LIPANOVIĆ ANTONIO

21480 Vis

Put Lučko brdo 25

PLAVAC MILI 2012.

PZ STOVIŠ

20230 Ston

Trg Marina Držića 1

DINGAČ 2009.

MATUŠKO VINA d.o.o.

20244 Potomje

Potomje bb

DINGAČ 2009.

PZ POTOMJE - IVICA RADOVIĆ

20244 Potomje

Nazorova 4

DINGAČ 2010.

PZ POTOMJE - IVICA RADOVIĆ

20244 Potomje

Nazorova 4

DINGAČ 2012.

CIVADELIĆ DAMIR

21220 Trogir

Petra Svačića 6

DINGAČ 2012.

MIŠE MLADEN

21000 Split

Lj. Posavskog 17

TERRA MADRE PLAVAC MALI 2011. POLJOPROMET d.o.o.

20350 Metković

Splitska 27 b

MALI PLAVAC-PELJEŠAC 2012.

LUČIĆ NIKOLA

21210 Solin

Dudini 33

DIVINA PLAVAC MALI 2012.

OBRT DRAGOT, vl. H. GOTOVAC 21312 Podstrana

Kuna Pelješka

Kuna bb

Pavićeva 15

PLAVAC MALI-V. ZAGRADAC 2012. OPG PAVIŠIĆ SMILJENKO

21420 Bol

P. Hektorovića 3

PLAVAC MALI-VIS 2011.

PROTEGA IVAN

21312 Podstrana

Jurasova 1

PLAVAC MALI-ZAMIRJE 2012.

OPG PAVIŠIĆ SMILJENKO

21420 Bol

P. Hektorovića 3

MATELA OPOL 2011.

U.T.P.O. MATELA

21212

PLAVAC MALI 2008.

PLANČIĆ d.o.o.

21462 Vrbanj

Vrbanj 191

PLAVAC MALI 2011.

BRATANIĆ TEO

21460 Stari Grad

Domobranska 35

PLAVAC MALI 2011.

OPG HORA, vl. JOSIP ŽUVELA

21450 Hvar

Pavla Rossa 9

PLAVAC MALI 2011.

PZ KUNA 1898

20243

PLAVAC MALI 2012.

PARŠIĆ ŽELJKO

21465 Sv. Nedjelja Put skrinje 1

PLAVAC MALI 2012.

OPG RADONIĆ ZORAN

21465 Jelsa

Kaštel Sućurac

Kuna Pelješka

Dr. A. Alfirevića 22

Kuna bb

Zavala bb, Jelsa


PLAVAC MALI 2012.

GIERGIA DANIJEL

23000 Zadar

Pašmanski prilaz 8

PLAVAC MALI 2012.

TOLJ ŽELJKO

20250 Orebić

Bana Jelačića 91 a

PLAVAC MALI 2012.

KOVAČEVIĆ JOŠKO

21000 Split

M. Getaldića 18

PONOS PLAVAC 2011.

PZ KUNA 1898

20243

POSTUP 2012.

MIŠE MLADEN

21000 Split

Kuna Pelješka

Kuna bb Lj. Posavskog 17

PLAVINA PLAVINA 2011.

DALMACIJAVINO d.d. u stečaju 21000 Split

PLAVINA 2012.

SVEUČILIŠTE U ZADRU

PLAVINA (SITNA I KRUPNA) 2013. STRMOTA PETAR (VINKOV)

23000 Zadar 23207

Sveti Filip i Jakov

Ob. k. Domagoja 15 M. Pavlinovića bb Raštane Donje 12

POŠIP POŠIP SPLITSKI AKVAREL 2012.

OPG IVICA MILAN-VINA MILAN 21216 Kaštel Novi Put sv. Josipa 46

POŠIP 2012.

VINARIJA JOKIĆ d.o.o.

23423

ZLATAN POŠIP 2012.

ZLATAN OTOK d.o.o.

21465 Sv. Nedjelja Put S. Radića 3

POŠIP 2012.

POŠIP PZ ČARA

20273 Čara

Čara bb

POŠIP MARKO POLO 2012.

POŠIP PZ ČARA

20273 Čara

Čara bb

POŠIP PUNTA SKALA 2012.

KRALJEVSKI VINOGRADI d.o.o. 23000 Zadar

MATELA POŠIP 2011.

U.T.P.O. MATELA

21212

POŠIP 2012.

NERICA PZ

20273 Čara

Čara 91

POŠIP "BLEUŠ" 2012.

OPG MIROSLAV STANOJEVIĆ

20272 Smokvica

Smokvica 183

POŠIP SV. IVAN 2012.

POŠIP EXPORT obrt

20273 Čara

Čara 158

POŠIP 2012.

PEŠELJ FRANO

20272 Smokvica

Brna 454

POŠIP 2012.

OPG FILIPOVIĆ GORAN

21322 Brela

Ob. k. Domagoja 4

POŠIP 2013.

OPG HORA, vl. JOSIP ŽUVELA

21450 Hvar

Pavla Rossa 9

POŠIP 2013.

OPG FILIPOVIĆ GORAN

21322 Brela

Ob. k. Domagoja 4

POŠIP BARRIQUE 2012.

U.T.P.O. MATELA

21212

Lišane Tinjske

Kaštel Sućurac

Kaštel Sućurac

Lišane Tinjske 95

Z. Frankopanska 38 Dr. A. Alfirevića 22

Dr. A. Alfirevića 22


PRIBIDRAG VINSKA KUĆA MIMICA

21310 Omiš

Tice I/34

PZ IVANEC

42240 Ivanec

Trg hrvatskih Ivanovaca 10

VINA PILAČ d.o.o.

21276 Vrgorac

Tina Ujevića 13

PEVEC PLODOVI ZEMLJE

43000 Bjelovar

Istarska 40

MARTIN, SYRAH BARRIQUE 2012. GLAVIĆ TOMISLAV

23420 Nadin

Nadin 109

SYRAH 2011.

KUTIJA BRANKO

23420 Benkovac

Lisičić 70

SYRAH 2012.

OPG KRSTO MATEŠIĆ

23000 Zadar

Biogradska 29

SYRAH 2012.

TROSKOT STIPAN

23422 Stankovci

Banjevci 102

SYRAH 2012.

PZ "MASLINA I VINO"

23423 Polača

Polača 61

SYRAH 2013.

VINA VRSALJKO

23420 Benkovac

Nadin 31

SYRAH 2013.

GLAVIĆ TOMISLAV

23420 Benkovac

Nadin 109

SYRAH 2013.

ARBANAS BRANKO

23420 Smilčić

Smilčić 152 a

OPG VOŠTINIĆ

10310 Ivanić Grad

Moslavačka 10

VICINIM TERAN 2012.

BERNOBIĆ MARKO

52463 Višnjan

Deklevi 8

TERAN ROSE 2011.

VINA SAN ZVANINI

52428 Oprtalj

Sveti Ivan Isla

48000 Koprivnica

Stari Brežanec 12a

31206 Erdut

Trg B. Hercega 1

42240 Ivanec

Hrv. Ivanovaca 10

PRIBIDRAG 2009.

RAJNSKI RIZLING RIZLING RAJNSKI 2012.

RUKATAC OKLAJAK 2012.

SYRAH SYRAH 2012.

ŠKRLET "ŠKRLET" DROSOPHILA 2012.

TERAN

TRAMINAC TRAMINAC, IZBORNA BERBA OPG SONENŠAJN ZLATKO PROSUŠENIH BOBICA 2011. TRAMINAC MIRISAVI, KASNA ERDUTSKI VINOGRADI d.o.o. BERBA, IZBOR SVIH BOBICA 2011. TRAMINAC 2012.

PZ IVANEC


TRAMINAC IZBORNA BERBA 2008. VINARIJA ČOBANKOVIĆ

32236 Ilok

V. Nazora 59

TRAMINAC 2012.

ILOČKI PODRUMI d.d.

32236 Ilok

V. Kraljevića 38

TRAMINAC IZBORNA BERBA 2010. ILOČKI PODRUMI d.d.

32236 Ilok

V. Kraljevića 38

TRAMINAC 2011.

KUTJEVO d.d.

34340 Kutjevo

Kralja Tomislava 1

FRANIĆ GORAN

21276 Vrgorac

Vina 7

BRKLJAČIĆ IVO

21210 Vranjic

Don L. Jelića 47

VUGAVA 2012.

IVČEVIĆ ANTE - P.O. "COBO"

21485

VUGAVA 2011.

LIPANOVIĆ ANTONIO

21480 Vis

Put Lučko brdo 25

GRMOJA STIPAN

21300 Makarska

Podgorske skale 7

ŽILAVKA 2012.

VINARIJA SUŠAC

88263 Blatnica

Blatnica bb

ŽILAVKA 2013.

OPG HORA, vl. JOSIP ŽUVELA

21450 Hvar

Pavla Rossa 9

ŽILAVKA 2013.

VINARIJA SUŠAC

88263 Blatnica

Blatnica bb

OPG IVAN KATUNAR

51516 Vrbnik

Braće Trinajstić 3

DON ANTONIO 2012.

OPG ANTE BEROŠ

21320 Bratuš

Bratuš, Baška Voda

SPOMENAK DALMACIJE 2012.

OPG ANTE BEROŠ

21320 Bratuš

Bratuš, Baška Voda

"RED WINE" (MERLOT, CABERNET OPG VOŠTINIĆ SAUVIGNON) 2012.

10310 Ivanić Grad

Moslavačka 10

BABIĆ, PLAVINA 2012.

TROSKOT SVEMIR

23422 Stankovci

Banjevci 105

ISKRA 2012.

CONER d.o.o.

43000 Bjelovar

Masarykova 9

TRNJAK TRNJAK 2012.

VRANAC VRANAC 2013.

VUGAVA Komiža, Pothumlje

Filozofa Petrića 13

ZLATARICA ZLATARICA 2011.

ŽILAVKA

ŽLAHTINA ŽLAHTINA 2012.

CUVÉE


CABERNET SAUVIGNON, MERLOT 2009.

KROLO DOM d.o.o.

21216 Kaštel Stari Bana J. Jelačića 40

TRAGURION CUVÉE 2010.

VINSKI DVORI d.o.o.

21000 Split

Smiljanićeva 2

MAXIMO NERO 2009.

KUTJEVO d.d.

34340 Kutjevo

Kralja Tomislava 1

21260 Imotski

Imotsk. iseljenika 1

CUVÉE (CABERNET SAUVIGNON, JUKIĆ IVAN MERLOT, VRANAC, TRNJAK) 2011. CUVÉE (MERLOT, CABERNET VINARIJA JOKIĆ d.o.o. SAUVIGNON) 2013. CUVÉE (MERLOT, SYRAH) 2013. CUVÉE (MERLOT, SYRAH, CABERNET SAUVIGNON) 2011. CUVÉE (MERLOT, SYRAH, CABERNET SAUVIGNON) 2012. CUVÉE (SYRAH, CABERNET SAUVIGNON, MERLOT) 2013.

VINARIJA JOKIĆ d.o.o.

Lišane Tinjske Lišane 23423 Tinjske 23423

Lišane Tinjske 95 Lišane Tinjske 95

POLJAK TRIFUN

23232 Nin

VINARIJA JOKIĆ d.o.o.

23423

OPG MIKIĆ BRANIMIR

23420 Raštević

Raštević 19

MARTIN, MIJEŠAVINA SORTI 2012. GLAVIĆ TOMISLAV

23420 Nadin

Nadin 109

MARAŠTINA I CHARDONNAY 2012. OPG IVICA MRŠIĆ

23242

MARAŠTINA, DEBIT 2012.

OPG KONOBA KADIĆ

21315 Dugi Rat

Hrv. mornarice 6

MARAŠTINA, DEBIT 2012.

MARIĆ DINKO

23422 Stankovci

Vukšić 99

23242 Posedarje

Jadranska cesta 17

21251 Žrnovnica

Perunova 6a

MARAŠTINA, DEBIT, UGNI BLANC, OPG EUGEN NOVAKOVIĆ RKACITELI 2013. MEDNA, RUKATAC, ZLATARUŠA ALJINOVIĆ TOMISLAV 2012. PAVINO AGER 2012.

Lišane Tinjske

Islam LatinskI

OPG PAVETO PETRIĆ (PAVINO) 21460 Stari Grad

MERLOT, CABERNET SAUVIGNON OPG TJEŠIMIR ZENERAL 2012. MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, VIŠIĆ MIRKO PLAVINA 2012.

Žerava - Poljaci 19 Lišane Tinjske 95

Islam Latinski 100

Ivice Stipišića bb

53291 Novalja

Lunjski put 61

21312 Podstrana

Gospe u Siti 1

23242 Posedarje

Nikice Gundića 43

MERLOT, SYRAH, CABERNET 2012. OPG SINOVČIĆ SNJEŽO

23312 Novigrad

P. A. Zorzija 1

MERLOT, SYRAH, CABERNET SAUVIGNON 2012.

OPG MLADEN MAŽURIN

21230 Sinj

Fra A.K.Miošića 18

MERLOT, SYRAH, PLAVINA 2011.

ARBANAS BRANKO

23420 Smilčić

Smilčić 152 a

23000 Zadar

Put Špetica 16

23000 Zadar

Put Špetica 16

MERLOT, SYRAH 2013.

BRALA ŽELJKO

MJEŠAVINA (SAN GIOVESE, VUČEMILOVIĆ STJEPAN CABERNET SAUVIGNON, MERLOT) MJEŠAVINA (SYRAH, BABIĆ, SAN VUČEMILOVIĆ STJEPAN GIOVESE) 2011. PLAVAC MALI, CRLJENAK 2012.

OPG VLADO PERIŠIN

21214

Kaštel Brce 24 Kambelovac


PLAVAC MALI, DRNEKUŠA 2012.

CARIĆ PAULO

21462 Svirče

Svirče 145

PLAVAC MALI, MERLOT, PLAVINA 2012.

ALJINOVIĆ TOMISLAV

21251 Žrnovnica

Perunova 6a

PLAVAC MALI, PLAVINA 2012.

TOMAŠIĆ KUZMA

20272 Smokvica

Smokvica 194

PLAVAC MALI, PLAVINA 2012.

ALJINOVIĆ TOMISLAV

21251 Žrnovnica

Perunova 6a

PLAVINA - MJEŠAVINA 2013.

BRALA ŽELJKO

23242 Posedarje

Nikice Gundića 43

PLAVINA, BABIĆ, MERLOT 2012.

BAKOVIĆ DIVNA

23422 Stankovci

Banjevci 37

PLAVINA, GRENACHE, SYRAH 2012.

PALEKA MOMIR

23232 Nin

Žerava 21

SYRAH, MERLOT 2013.

OPG ZVONIMIR VLATKOVIĆ

23000 Zadar

Ravska 7a

OPG DRAŽEN ORLOVIĆ

23422 Stankovci

Budak 97

NARANČIĆ GORAN

23312 Novigrad

E. Kotromanić 81

MAXIMO BIANCO 2011.

KUTJEVO d.d.

34340 Kutjevo

Kralja Tomislava 1

GALERIJA 2011.

BURA NIKOLA

20244 Potomje

Potomje 7

ROSE 2012.

BRACANOVIĆ VJEKOSLAV

21450 Hvar

Hvar bb

ROSE 2013.

OPG HORA, vl. JOSIP ŽUVELA

21450 Hvar

Pavla Rossa 9

ROSE 2012.

NERICA PZ

20273 Čara

Čara 91

PROŠEK - LUVIJI 2009.

BRACANOVIĆ VJEKOSLAV

21450 Hvar

Hvar bb

PROŠEK SPOMENAK DALMACIJE 2012.

OPG ANTE BEROŠ

21320 Bratuš

Bratuš, Baška Voda

MISAL BLANC DE BLANCS 2008.

DR.SC. PERŠURIĆ ĐORDANO

52440 Poreč

43. Ist. divizije 27

MISAL MILLENIUM 2010.

DR.SC. PERŠURIĆ ĐORDANO

52440 Poreč

43. Ist. divizije 27

MISAL BLANS DE NOIRS 2010.

DR.SC. PERŠURIĆ ĐORDANO

52440 Poreč

43. Ist. divizije 27

MISAL ROSE 2010.

DR.SC. PERŠURIĆ ĐORDANO

52440 Poreč

43. Ist. divizije 27

MISAL PRESTIGE 2010.

DR.SC. PERŠURIĆ ĐORDANO

52440 Poreč

43. Ist. divizije 27

SYRAH, MERLOT, CABERNET SAUVIGNON 2012. SYRAH, MERLOT, CABERNET SAUVIGNON 2013.

RUŽIČASTA VINA

DESERTNA VINA

PJENUŠAVA VINA


VOĆNA VINA VINO OD MARASKE 2013.

VRSALJKO MARIJAN

23420 Nadin

Nadin 28

JAKA ALKOHOLNA PIĆA SV. AMBROZIJE, GORKI BILJNI LIKER

PIP d.o.o.

10451 Pisarovina

Karlovačka 8 d

TERANEL, LIKER OD VINA

SINKOVIĆ LIBERO

52462 Momjan

San Mauro 157

PELINKOVAC

SINKOVIĆ LIBERO

52462 Momjan

San Mauro 157

MEDICA

DALMACIJAVINO d.d. u stečaju 21000 Split

Ob. k. Domagoja 15

PELINKOVAC

DALMACIJAVINO d.d. u stečaju 21000 Split

Ob. k. Domagoja 15

ORAHOVAC

DALMACIJAVINO d.d. u stečaju 21000 Split

Ob. k. Domagoja 15

CHERRY BRANDY

DALMACIJAVINO d.d. u stečaju 21000 Split

Ob. k. Domagoja 15

KRALJICA, LIKER OD VIŠNJE

OPG ANTE BEROŠ

21320 Bratuš

Bratuš, Baška Voda

VIŠNJA, LIKER OD VIŠNJE

OPG ANTE BEROŠ

21320 Bratuš

Bratuš, Baška Voda

SV. IVAN, LIKER OD ROGAČA

OPG ANTE BEROŠ

21320 Bratuš

Bratuš, Baška Voda

SV. IVAN, LIKER OD ROGAČA

OPG ANTE BEROŠ

21320 Bratuš

Bratuš, Baška Voda

AMARO

DARNA d.o.o.

52210 Rovinj

Braće Pesel 10/a

LIKER OD MASLINA

OBRT BUDDY

23000 Zadar

Šibenska 4a

VIŠNJAK OMIŠKI

VINSKA KUĆA MIMICA

21310 Omiš

Tice I/34

LIKER OD NARANČE

PRIJATELJI LASTOVA, PZ

20290 Lastovo

Pušćet bb

LIKER OD MIRTE

PRIJATELJI LASTOVA, PZ

20290 Lastovo

Pušćet bb

MEDNA ROGAČICA

HERBA DALMATICA d.o.o.

21000 Split

Karamanova 6

GRGUR, GORKI BILJNI LIKER

HERBA DALMATICA d.o.o.

21000 Split

Karamanova 6

CHERRY

VINARIJA SUŠAC

88263 Blatnica

Blatnica bb

JAGUAR, BILJNI LIKER

MARASKA d.d.

23000 Zadar

Biogradska 64 a

CHERRY BRANDY

MARASKA d.d.

23000 Zadar

Biogradska 64 a

ZLATNA MARAŠKA

ĐOGAŠ DRAGICA

21000 Split

Tršćanska 9


PATER STARA MEDICA, LIKER OD MEDA

PIP d.o.o.

10451 Pisarovina

Karlovačka 8 d

DOMAĆA VILIJAMOVKA

OPG CESTARIĆ ZDENKO

44272 Lekenik

Zagrebačka 151

TRAVARICA

DALMATA CO. d.o.o.

21204 Dugopolje

Put Dračanice 2

ORAHOVICA

DALMATA CO. d.o.o.

21204 Dugopolje

Put Dračanice 2

ROGAČICA

DALMATA CO. d.o.o.

21204 Dugopolje

Put Dračanice 2

HERBA AROMATICA, TRAVARICA

SINKOVIĆ LIBERO

52462 Momjan

San Mauro 157

TRAVARICA

DALMACIJAVINO d.d. u stečaju 21000 Split

ORAHOVICA

OPG ANTE BEROŠ

21320 Bratuš

Bratuš, Baška Voda

SV. IVAN, RAKIJA OD ROGAČA

OPG ANTE BEROŠ

21320 Bratuš

Bratuš, Baška Voda

LOZA

OPG ANTE BEROŠ

21320 Bratuš

Bratuš, Baška Voda

MORUS ALBA, RAKIJA

OPG ANTE BEROŠ

21320 Bratuš

Bratuš, Baška Voda

MASLINAČA

OPG PAMIĆ

52000 Pazin

Frančini 95b

CAROB, RAKIJA OD ROGAČA

PRIJATELJI LASTOVA, PZ

20290 Lastovo

Pušćet bb

ROSA CENTRIFOLIA, RAKIJA OD RUŽA

PRIJATELJI LASTOVA, PZ

20290 Lastovo

Pušćet bb

TRAVARICA

VINARIJA SUŠAC

88263 Blatnica

Blatnica bb

LOZA

VINARIJA SUŠAC

88263 Blatnica

Blatnica bb

LIČKA ŠLJIVOVICA

BRANIT. ZADRUGA GRABAR

53244 Lovinac

Lovinac 31

RAKIJA TRAVARICA

VINOPLOD VINARIJA d.d.

22000 Šibenik

Velimira Škorpika 2

KOMOVICA

VINOPLOD VINARIJA d.d.

22000 Šibenik

Velimira Škorpika 2

NERETVANSKA TRAVARICA

MARKOTA d.o.o.

20355 Opuzen

Zagrebačka 6

Ob. k. Domagoja 15


Gdje i kada su se održale Sabatine? GODINA

LOKACIJA ODRŽAVANJA

HOTEL

TERMIN ODRŽAVANJA

1991.

ČARA, otok Korčula

1992.

LASTOVO

Hotel Solitudo

6. – 8. studenog

1993.

OREBIĆ

Hotel Rathaneum

Studeni

1994.

KORČULA

Hotel Marko Polo

23. – 26. studenog

1995.

JELSA, otok Hvar

Hotel Mina

16. – 19. studenog

1996.

VIS

Hotel Issa

24. – 26. listopada

1997.

CAVTAT

Hotel Croatia

6. – 9. studenog

1998.

PRIMOŠTEN

Hotel Zora

5. – 7. studenog

1999.

MLJET

Hotel Odisej-Pomena

21. – 23. listopada

2000.

SUPETAR

Hotel Kaktus

19. – 21. listopada

2001.

OREBIĆ

Hotel Rathaneum

25. – 27. listopada

2002.

BLATO

Hoteli Alfir, Lipa, Feral i dr. 24. – 26. listopada

2003.

BOL

H.N. Zlatni Rat

24. – 26. listopada

2004.

ZADAR

Hoteli Borik

21. – 24. listopada

2005.

DUBROVNIK

H.N. Babin Kuk

19. – 22. listopada

2006.

STARI GRAD, otok Hvar

Hotel Arkada

26. – 29. listopada

2007.

VODICE

Hotel Olympia

25. – 28. listopada

2008.

KORČULA

Hotel Marko Polo

23. – 25. listopada

2009.

TROGIR, KAŠTELA

Hotel Medena

5. – 7. studenog

2010.

SPLIT, PODSTRANA

Hotel Le Meridien Lav

4. – 6. studenog

2011.

ZADAR, BENKOVAC

Hotel Kolovare

3. – 6. studenog

2012.

BOL

Bluesun Hotel Elaphusa

15. – 18. studenog

2013.

HVAR

Hotel Amfora

24. – 27. listopada

Listopad


GENERALNI SPONZOR

U društvu najboljih Distributer strojeva i opreme za poljoprivredu i komunalna poduzeća

ZLATNI SPONZOR

DONATORI

DONATORI PIĆA PZ Svirče PZ Kuna 1898 Pošip PZ Čara PZ Putniković

PZ Podšpilje Zadruga Vina Dalmacije Imota d.d.

Zlatan otok d.o.o. Vinoplod vinarija d.d. Dalmacijavino d.d. u stečaju

Pjenušci Peršurić Misal d.o.o. Maraska d.d. Badel 1862 d.d.

Katalog Sabatina2013  
Advertisement