Page 1

ExcEllErEn in

bEtrokkEnhEid Strategisch beleidsplan 2012-2015


Strategisch beleidsplan 2012-2015


Groeien als mens

2


Wij leiden cursisten op voor een beroep, diploma of certificaat. Maar we zijn niet zomaar een opleider. We helpen cursisten te ontdekken wie ze zijn, wat hun kracht is, welke talenten ze hebben. We willen dat zij steeds meer uit zichzelf leren halen en zo groeien als mens. Dat zij zich niet alleen de kennis en kunde van hun beroep eigen maken, maar ook de mentaliteit die bij het vak hoort. Cursisten die begrijpen wat er later van hen verwacht wordt, hoe ze zich moeten gedragen, zodat ze vol vertrouwen en op eigen kracht een passende vervolgopleiding of loopbaan tegemoet treden. En dat zij daarmee hun dromen kunnen realiseren. Kortom, wij gunnen onze cursisten een prachtige toekomst en dragen daar graag een flinke steen aan bij. Om onze belofte de komende jaren waar te kunnen maken, hebben we keuzes gemaakt, gebaseerd op onze missie, visie, waarden, ambities, maatschappelijke ontwikkelingen en strategische context. We staken veel energie in het uitzetten van onze strategie. We betrokken onze stakeholders bij het denkproces, waaronder niet alleen leidinggevenden, medewerkers, cursisten, ouders en de Raad van Toezicht, maar ook externe partners, zoals instellingen en bedrijven, gemeenten en schoolbesturen. Dit alles heeft geleid tot dit strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar. Een plan dat dient als inspiratiebron en uitgangspunt voor ieders handelen in de organisatie. Wij danken iedereen voor het meewerken aan dit plan. College van Bestuur, Hans Snijders (voorzitter) Ed van den Berg

3


4


Inhoudsopgave 2 Groeien als mens 8 Bedrijven en instellingen over het Nova College 12 Stel je voor 16 Van droom naar realiteit 18 Uitgangspunten strategie 22 Speerpunten strategie 24 Interviews 30 Verankeren strategie 34 Ontwikkeling strategisch beleidsplan

5


Lees meer over onze cursisten op www.novacollege.nl/interviews

6


t Kapper me l kleurgevoe

Lees mijn verhaal

7


Bedrijven en instellingen over het Nova College

Probeer subsidieloos te denken.

Pas op dat je je niet alleen laat leiden door wet- en regelgeving en geld.

Werken in multidisciplinaire teams wordt steeds belangrijker. Naast techniek zijn creativiteit en out of the box-denken 贸贸k belangrijk.

We moeten ons verplaatsen in de cursisten. Wat triggert hen?

Je moet geen techneuten opleiden maar sociaal vaardige mensen met interesse voor techniek.

8


Liefde voor het vak. D谩t is wat je als docent moet overbrengen. En dat kun je versterken door de praktijk in te zetten.

Stimuleer excellent handelen; doe meer dan er van je gevraagd wordt.

Het is voor ons z贸 leuk om ons vak over te dragen!

Ik zou graag hebben dat Nova College de cursist normen en waarden bijbrengt. Sociale vaardigheden, discipline, afspraak is afspraak; dat zijn de competenties die zij op school moeten leren.

Laat een docent een maand lang het werk doen waarvoor hij de cursist opleidt.

9


ge Bouwkundi met visie

Lees mijn verhaal

10


Lees meer over onze cursisten op www.novacollege.nl/interviews

11


Stel je voor Het is 2015. Nova College is op het eerste gezicht dezelfde onderwijsinstelling als vier jaar geleden. Er zijn nog steeds cursisten, ouders, instellingen en bedrijven, units, teams, docenten en ondersteunende medewerkers. Als je er binnenloopt zul je zeggen ‘Ja, dit is zoals een onderwijsinstelling zou moeten werken.’

12


En toch is het niet hetzelfde. Maar heel precies aanwijzen wat er nu anders is dan anders, blijkt niet eenvoudig. Daarvoor is een kijkje achter de schermen nodig, of beter nog: hiervoor is de mening van cursisten en medewerkers nodig. Dit is hoe hun oordeel zou moeten klinken. Serieus Cursisten hebben het gevoel dat ze serieus worden genomen. Wij luisteren niet alleen naar hun verwachtingen over goed en aantrekkelijk onderwijs, maar begrijpen het ook. Duidelijk is dat het onderwijsproces ons belangrijkste proces is. Cursisten waarderen onze school door de juiste mix van aandacht, regels en veiligheid; ze voelen zich thuis bij ons. Hun school, onze school, helpt ze hun kracht en talenten te ontdekken. Ze weten wat er later van hen verwacht wordt en hoe ze zich moeten gedragen; ze beginnen vol zelfvertrouwen aan hun werkende leven. Onze cursisten zijn gegroeid als mens. Verbinding We werken vanuit een breed gedragen en goed onderbouwde onderwijsvisie die in 2011 al aangaf dat onderwijs een interactief en wederkerig proces is. Docenten helpen cursisten zich in een vak en bepaalde talenten te ontwikkelen, maar dat gebeurt net zo goed andersom. Deze zienswijze zorgt voor een hechte verbinding tussen docenten(teams) en hun cursisten. Onze onderwijsprofessionals realiseren zichtbaar de doelen van ‘Leraar 2020’: hun opleidingsniveau is substantieel verhoogd, bekwaamheid wordt meer en meer geregistreerd en de carrièremogelijkheden zijn toegenomen. Mensen werken graag bij Nova College. Thuisgevoel Onze merkwaarden aandacht, regels, veilig en thuis, zijn ingebed in ons gedrag. Er is voortdurend aandacht voor 13

alle betrokken collega’s en contacten, en voor de cursist in het bijzonder. Regels zijn in goed overleg gemaakte afspraken. Over hoe we met elkaar omgaan en het onderwijsproces het best kunnen inrichten. Het gevoel van veilig zijn, berust op grote onderlinge betrokkenheid en respect voor elkaar, we zijn attent en spreken elkaar aan. Het thuisgevoel is het logische resultaat van onze merkwaarden. Zelfvertrouwen en innerlijke kracht zien we terug bij zowel cursisten als collega’s. Excellent Zoals de opleiders de cursisten steeds beter zijn gaan bedienen, hebben de leidinggevenden en ondersteunende diensten zich gericht op de opleiders. Wat hebben zij in het primaire proces nodig om optimaal te kunnen functioneren? Onze organisatie vertoont onderwijskundig leiderschap. Dankzij gedegen onderzoek weten we wat het beste werkt in onderwijskundig, pedagogisch en didactisch opzicht. Opleidingsmanagers laten hun onderwijsteams excelleren, zowel vakinhoudelijk als op het menselijke vlak. Feitelijk staat onze complete organisatie ten dienste van het bieden van excellent onderwijs en speelt daarmee in op de verwachting die cursisten van ons hebben. Leren van elkaar Leren en ontwikkelen is onze natuur. In de klas, bij de cursisten en in het opleidingsteam. Reflectie, zelfreflectie en feedback komen in alle geledingen van onze organisatie terug. Peer review, één van de 2020-ambities, passen we steeds vaker toe. De meer ervaren docenten helpen hun nieuw binnengekomen collega’s en tegelijkertijd geven startende docenten frisse feedback op de gevestigde professionals. Leren is tenslotte een wederkerig proces, versterkt door persoonlijke discipline. Omdat we


wat vandaag al goed gaat, morgen beter willen doen. Onderwijsproces, ondersteuning en besturing zijn een elkaar versterkende drie-eenheid en vormen samen de ruggengraat van onze lerende organisatie.

Stel je voor dat Nova College bovengenoemde kwaliteiten maximaal tentoon zou spreiden. Wat een uiting van kracht en verbondenheid is dat! Krijgen we daarmee een hoge cursistwaardering? Voelen de ouders zich gehoord?

Betrokkenheid Ook de relatie tussen Nova College en haar externe stakeholders (ouders, bedrijven, ketenpartners, overheid) staat in het teken van samen leren en ontwikkelen. Deze relatie is gebaseerd op goed luisteren, elkaars verwachtingen serieus nemen en creatief en innovatief zoeken naar nieuwe wegen. Bovendien zijn we concreet en duidelijk in onze keuzes en houden we ons aan gemaakte afspraken. Iedereen handelt vanuit zijn eigen kracht en met wederzijdse waardering. Zo doen we met elkaar telkens een stap vooruit. Onze regionale betrokkenheid maakt ons bovendien tot een herkenbare speler in de metropoolregio Amsterdam.

En is dit de weg om optimaal met instellingen en bedrijven samen te werken? En wat als wij ons daardoor terugvinden in de top-5 van vergelijkbare onderwijsinstellingen. Stel je voor‌

Ontwikkeling Mede door bovengenoemde factoren zijn we wendbaarder, moderner en sterker geworden. Nova College beschikt over het vermogen om beter in te spelen op nieuwe (klant)verwachtingen en onverwachte ontwikkelingen. We zijn financieel gezond en innovatief. We durven vooruit te lopen op de behoeften van onze stakeholders. We leiden onze cursisten op voor de toekomst, dus halen we de toekomst naar ons toe. Nova is een organisatie in ontwikkeling.

14


Gastheer m smaak

et

Lees mijn verhaal

15


Van droom naar realiteit

16


Wat is een strategie? Als onderwijsorganisatie kunnen wij onze droom, ambities en opdracht alleen realiseren door de juiste strategie consequent uit te voeren. Met strategie bedoelen we in dit geval organisatiestrategie, een collectieve richtlijn met een lange adem. Strategie is geen waarheid maar een weloverwogen keuze, gebaseerd op een missie, visie, ambities en strategische context. Het is geen koers, maar het bepaaltde koers van een organisatie. Het is het uitgangspunt van ieders handelen in de organisatie. Een strategie is helder en overzichtelijk, koersbepalend en samenhangend. Bovendien is het bindend en verbindend en geeft het vertrouwen. Het is een prioriteit en heeft verstrekkende gevolgen: eenmaal ingezet, is het lastig een strategie te veranderen. Daarom is een zorgvuldige ontwikkeling noodzakelijk en zal een strategie zich op termijn moeten bewijzen. Het is dus belangrijk dat ze wordt gedragen en gevolgd, en dat de uitvoering ervan periodiek wordt geĂŤvalueerd.

17


Uitgangs punten strategie Bij Nova groei je als mens. Of beter: Bij Nova groeien wĂŠ als mens. Dat is onze merkbelofte. We willen niet alleen studiesucces, maar ook dat cursisten zich ontwikkelen tot wereldburgers. We zijn financieel gezond en sterk, maar moeten onze organisatie en middelen wel blijven onderhouden.

18


Onze strategie hangen we op aan zeven uitgangspunten, waaronder onze missie en visie. Onze missie is wie wij zijn, onze visie is gericht op de manier waarop wij onderwijs geven. Dit zijn, samen met onze opdracht, context, ambitie, doelen en kracht, de strategische kaders die ons stimuleren om te blijven ontwikkelen. Die vragen om een doelgerichte inzet van de organisatie en medewerkers. We spreken dan ook van strategische uitgangspunten. Want hier doen we het voor. Onze missie Nova College is een regionaal opleidingencentrum. Wij leiden cursisten op voor een beroep, diploma of certificaat. Maar we zijn niet zomaar een opleider. Bij ons leren cursisten meer dan een vak: zij groeien bij ons ook als mens. Met de bedoeling dat deze vakmensen vol vertrouwen en op eigen kracht een passende vervolgopleiding of loopbaanontwikkeling tegemoet treden. En daarmee hun dromen kunnen realiseren. En gelukkig worden. Anders gezegd: wij gunnen cursisten een prachtig toekomstperspectief en dragen daar graag een flinke steen aan bij. Onze opdracht Het ministerie van OCW stelt onze beleidskaders. In 2011 vroeg de minister in haar notitie ‘Focus op Vakmanschap’ om het onderwijs te intensiveren, aantoonbaar beter te presteren en de waardering van onze doelgroepen als maatstaf toe te voegen. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers de inhoud van deze notitie kennen, deze opdracht serieus nemen en kritisch beschouwen. Door niet alleen te kijken naar wat we al doen, maar ook naar wat we willen en wat we nog kunnen doen. Met de invoering van competentiegericht leren nog vers in ons geheugen en ‘Focus op Vakmanschap’ als nieuwe 19

uitdaging, is het goed om de toekomst in het vizier te houden. Waarbij we overigens de doelstellingen van ‘Leraar 2020’ niet zozeer als een opdracht zien, maar meer als een bevestiging van de professionalisering die we al hebben ingezet. En die we verder willen uitbouwen, wat vanzelfsprekend is voor een lerende organisatie die wil excelleren in betrokkenheid. Onze context Rondom Nova College ontwikkelt zich de zogenoemde metropoolregio Amsterdam. Deze metropoolregio is een afgebakend en volgebouwd netwerk van steden. De uitdaging ligt in het volgen van en anticiperen op de economische ontwikkelingen in de regio en het bijdragen aan de vraag naar goedopgeleide vakmensen. Hiervoor zijn typische mbo-competenties nodig. Dus moeten wij ons als vakopleiding grondig verdiepen in de ontwikkelingen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. Alleen als we die ontwikkelingen begrijpen en we ons ermee verbinden, kunnen we onze opleidingen daar adequaat op afstemmen en een regionale speler van belang worden. Onze visie De Nova-visie begint bij onze merkbelofte: Bij Nova groei je als mens. Dat geldt voor cursisten én collega’s. Deze visie kwam voort uit het Strategisch Beleidsplan 2008-2011 maar is altijd al een van onze drijvende krachten geweest. We willen cursisten helpen te ontdekken wie ze zijn. Wat hun kracht is, welke talenten ze hebben, waar ze gelukkig van worden. Cursisten die steeds meer uit zichzelf leren halen en zo groeien als mens. Zich niet alleen de kennis en vaardigheden van hun beroep eigen maken, maar ook de mentaliteit die


daarbij hoort. Die begrijpen wat er later van hen wordt verwacht, hoe ze zich moeten gedragen en zo vol zelfvertrouwen aan hun werkende leven beginnen, en ook daar niet stoppen met groeien. Dat ze gelukkig zijn, bevrediging uit hun werk halen, er plezier in hebben in hun vak te excelleren. Naast deze algemene visie, die is gestoeld op onze merkbelofte, hebben we afgeleide visies, die elk de belangrijkste aspecten van onze activiteiten belichten: Vanuit onze onderwijsvisie leiden wij op in een interactief wederkerig proces. We leren van elkaar. Met onze externe visie dragen we bij aan de ontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam als ‘gateway to Europe’. Onze organisatievisie richt zich op de zorg voor de organisatie, zodat de organisatie voor resultaten zorgt. Binnen onze kwaliteitsvisie maken medewerkers de kwaliteit. Door te zeggen wat ze doen en te doen wat ze zeggen en dit aantoonbaar te maken. Hierin moeten we hen optimaal adviseren en equiperen. Voor onze cultuurvisie is de verwachting van cursisten leidend en de verwachting van collega’s voorwaardelijk. Onze merkwaarden zijn aandacht, regels, veilig en thuis, en vormen het uitgangspunt voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Vanuit onze communicatievisie willen we elkaar betrekken, situaties waarderend onderzoeken en helder terugkoppelen. We noemen dit ‘samen werken’.

Onze ambitie Wij willen een van de besten zijn in onze categorie. We beseffen dat dit een relatief criterium is, niettemin zou een landelijke top-5 positie het logische resultaat moeten zijn van onze ambitieuze inspanningen. Hiermee weten we zeker dat we de minimumeisen die aan ons worden gesteld, ruimschoots overtreffen. Onze doelen ‘Harde’ maatstaven zoals financieel resultaat en studiesucces willen we niet gewoon halen, maar overtreffen. Dus moeten we ons budget verstandig besteden. Minstens even belangrijk zijn onze ‘zachte’ maatstaven zoals leiderschapskwaliteit, medewerkerbetrokkenheid en (plan)proceskwaliteit. Dit zijn immers de voorspellers van toekomstige resultaten. Onze kracht Door te kijken naar wat goed ging in de afgelopen vier jaar, leggen we krachten bloot die we in de komende periode graag opnieuw aanwenden. We kunnen vaststellen dat onze merkwaarden zijn opgenomen in het standaardvocabulaire van onze medewerkers. Jaarlijkse evaluaties van onze prestaties laten zien dat we ondanks een teruglopende conjunctuur zowel ons marktaandeel als onze resultaten hebben verbeterd. Dat we de verbinding met al onze stakeholders hebben versterkt. Laten we op zoek gaan naar de krachten achter deze verworvenheden, want die zijn essentieel voor de uitvoering van onze strategie.

Deze visies stellen ons in staat om een eigen, onafhankelijke benadering te kiezen en in balans te blijven, ondanks alle prikkels die van buiten op ons af komen.

20


Havist met ambitie

Lees mijn verhaal

21


Onze strategie in vijf speerpunten

Speer punten strategie Opgehangen aan onze uitgangspunten en onze identiteit, helpen vijf strategische speerpunten onze ambities waar te maken. Deze speerpunten zijn van toepassing op alle onderdelen van de organisatie en op iedere medewerker binnen Nova College. Ze hebben evenveel prioriteit en kennen dus geen volgorde. Sterker nog: alleen in hun samenhang helpen de speerpunten ons onze doelen te realiseren en onze droom te verwezenlijken.

22


Wat cursisten van ons verwachten, is het centrale thema. Het is dan ook goed om te constateren dat de gemiddelde cursistverwachting sterk overeenstemt met onze merkwaarden aandacht, regels, veilig, en thuis. Als wij naar onze merkwaarden leven, gaan cursisten die beleven.

Excellente dienstverlening De cursisten mogen opleidingen verwachten waarin wij excelleren en die de meeste sociaal-maatschappelijke waarde genereren. De opleidingen die we aanbieden, doorstaan deze strenge kwaliteitstoets.

Om aan de verwachting van onze cursisten te voldoen willen wij als organisatie niets liever dan ‘excelleren en betrokken zijn’ en we zijn ervan overtuigd dat deze vijf speerpunten daaraan bijdragen.

In- en externe betrokkenheid Betrokkenheid bij de cursisten wordt mede gevoed door de grootst mogelijke interne en externe betrokkenheid. Binnen de organisatie gaan we (nog) slimmer samenwerken, in een gezonde balans tussen kaders en speelruimte. Opleidingsteams hebben zeggenschap over de manier waarop het onderwijs binnen onze visie het best wordt uitgevoerd. In de relatie met externe partners zoeken en bundelen we elkaars krachten en toegevoegde waarde. Zo kunnen we het perspectief van onze cursisten maximaal verrijken en duurzaam bijdragen aan de ontwikkeling van onze regio.

Verwachting cursisten voorop Wat de cursist van ons verwacht, is wat ons beweegt. We gedragen ons cursistgericht en cursistbetrokken en ontwikkelen (nog meer) inzicht in de belevingswereld van cursisten. We nemen ze serieus. Onderwijsproces leidend De cursist is de belangrijkste bestaansreden van onze organisatie. Dat maakt het onderwijsproces tot het belangrijkste van de organisatie. Alle ondersteunende en besturende processen staan in dienst van het onderwijsproces, zodat het continu verbetert. We organiseren van buiten naar binnen. Lerende organisatie Omdat we cursisten een duurzaam toekomstperspectief willen meegeven, werken wij zelf ook voortdurend aan de ontwikkeling van onze competenties, talenten, attitudes en klantgerichtheid. Want dat is waar een lerende, innoverende en excellerende onderwijsinstelling nu ĂŠn straks om vraagt.

23


Geerten Lankema, 2e-jaars cursist Werktuigbouwkunde, lid cursistenraad, over het speerpunt cursistverwachting voorop

Medezeggenschap voor cursisten Nova College gedraagt zich cursistgericht en betrokken. ‘Als cursist verwacht ik betrokkenheid in letterlijke zin. Daarom is de cursistenraad zo’n goed idee. Zodat wij, de cursisten, medezeggenschap hebben. En dankzij mijn plaats in die raad krijg ik ook nog eens een kijkje achter de schermen. Ik vind het heel interessant om te weten hoe alles blijft draaien; hoe iedereen samenwerkt en uiteindelijk alles in elkaar klikt, zo word ik extra betrokken bij de organisatie. Door de cursistenraad op volle toeren te laten draaien, houdt Nova College de lijntjes tussen het bestuur en de cursist korter. Dat is goed. Op het gebied van informatie over stage en stageplaatsen valt wel wat te verbeteren. Die is namelijk heel algemeen. Hierdoor weet je niet wat er van je wordt verwacht én wat je kunt terugverwachten. Op mijn huidige stageplaats leer ik veel over de theoretische kant van techniek en bij mijn vorige stage stond ik juist voornamelijk in de werkplaats. In je eerste jaar lijkt het mij bijvoorbeeld heel nuttig om te weten bij welke stage je een goede start en introductie in de techniek krijgt. Om Nova’s betrokkenheid te laten zien, is de cursistenraad een goed begin. Maar ik wil ook meer mentorgesprekken gaan voorstellen in de raad. Bovendien vind ik dat cursisten die het goed doen, meer aandacht mogen krijgen. Nu gaat de energie vooral naar de cursisten die slecht presteren en dat vind ik niet helemaal eerlijk.’

24


Elly Damhuis, docent opleiding verpleegkundigen, trainer Nova Academie, over het speerpunt onderwijsproces is leidend.

Jezelf ontdekken Cursisten zijn de belangrijkste bestaansreden van het Nova College. Dat maakt het onderwijsproces tot het belangrijkste proces van de organisatie. ‘Door als docent nauw samen te werken met bedrijven kan Nova College zorgen dat de inhoud van de lessen goed aansluit op wat de cursist in de praktijk nodig heeft. In de opleiding voor verpleegkundigen werken wij nauw samen met de zorginstellingen op het gebied van onze lesstof, de stages en de beoordeling van de cursisten die daar stagelopen. Docenten houden op drie manieren voeling met de praktijk. Ten eerste gaan we als stagebegeleider op bezoek bij de zorginstelling, daar praten we met de cursist en met de stagebegeleiders. Daarnaast is het belangrijk dat je als docent goed luistert naar je cursisten. Ik haal daar veel uit. Tenslotte lopen veel docenten jaarlijks zelf een praktijkstage om up-todate te blijven. Er is altijd discrepantie tussen theorie en praktijk en daarom is het goed voor de onderlinge relatie en voor de wederzijdse beeldvorming als we via deze docentstages bijhouden wat er speelt in de praktijk. En om vervolgens voorbeelden uit die praktijk te gebruiken in onze lessen. Wat ons onderwijs effectief maakt, is dat we de lesstof zo veel mogelijk toespitsen op de praktijk. Dat lukt mede door die nauwe samenwerking. Maar er zit ook een pijnpunt: door de invoering van Nederlands, Engels en rekenen als verplicht examenvak is er minder tijd voor effectief vakinhoudelijk onderwijs. Laten we samen kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden.’

25


Conny Hof, productmanager Nova Academie over het speerpunt lerende organisatie

Beroepenveld betrekken Omdat wij onze cursisten een duurzaam toekomstperspectief willen meegeven, werken wij in de organisatie ook continu aan de ontwikkeling van de competenties, talenten en attitudes. ‘Het is belangrijk dat cursisten ‘leren leren’. Dat zij de vaardigheden krijgen om in het leven te blijven leren en ontwikkelen.   Voor mij betekent een lerende organisatie dat je jezelf de vraag moet stellen: ‘Hoe houden wij als onderwijsinstelling het leerproces op gang?’ Daarom stimuleren wij docenten om naar buiten te kijken, om up-to-date te blijven binnen het werkveld. Zij zijn een rolmodel voor hun cursisten. Daar is een open houding voor nodig en de wil om bij te blijven. Bijvoorbeeld door jaarlijkse docentstages of door de kennis van bedrijven in huis te halen met gastcolleges.   Door het beroepenveld voortdurend te betrekken en de kennis daaruit op te nemen in onze organisatie, blijven alle medewerkers bij in hun vakgebied en worden cursisten adequaat opgeleid voor het werkveld. En dat is in mijn visie een duurzaam toekomstperspectief, omdat de medewerkers en de cursisten zo de tools krijgen om in het leven te blijven leren. Zodat ze zich ook na het behalen van hun diploma blijven ontwikkelen en dat die wil om verder te groeien een tweede natuur voor hen wordt.’  

26


Sander Faassen, L&D teamleader Benelux Leadership, TNT Express Human Resources, Learning & Development, over het speerpunt excellente dienstverlening

Verbinding tussen school en bedrijfsleven Excelleren kun je zien als een som der dingen, zoals techniek, sociale vaardigheden, partnerships en loopbaangarantie. ‘Door cursisten niet alleen de techniek van het vak bij te brengen maar ook sociale vaardigheden, vergroot je hun kansen op de arbeidsmarkt. Het wát weten ze vaak wel, maar hóe ze zich moeten gedragen binnen een bedrijf, meestal niet. Denk hierbij aan basale dingen op het gebied van people management; hoe je omgaat met mensen of in een team. Zoals luisteren voordat je iets zegt, leren wat klantgerichtheid is. Of resultaatgericht werken. Die verbinding tussen school en het bedrijfsleven zou je al kunnen maken met een standaardvak als sociale vaardigheden. Maar ook door partnerships aan te gaan, kun je excelleren als organisatie. Ook hier zie ik weer die verbinding tussen het bedrijfsleven en de scholen. Wij moeten als bedrijf input leveren aan Nova College over ons werkgebied. Uit elk segment (operations, sales & marketing, customer service, human resources, en finance) zou iemand van ons eens voor de klas kunnen gaan staan. Of we laten in een algemene lezing zien wat er zo aantrekkelijk is aan werken bij onze organisatie. Op deze manier worden cursisten zich bewust dat er meer is dan alleen school en hebben wij als bedrijf een ingang om jongeren te prikkelen. Het is een win-winsituatie.’

27


Truus Vaes, voorzitter IRIS Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs, over het speerpunt in- en externe betrokkenheid

Midden in de samenleving Door elkaars krachten te zoeken en verbinden, verrijken we het perspectief van cursisten en dragen we duurzaam bij aan de ontwikkeling van de regio. ‘De kern van interne betrokkenheid is verbinding. Door het accent te leggen op ieders kracht, door te kijken naar alle specifieke kwaliteiten, die te bundelen en te werken als een team, kun je verschil maken. Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie elkaar versterkt. Waar iemand ook zit, of het nu de directeur is, de docent, controller of conciërge, de verbinding tussen alle geledingen is essentieel. We moeten het met elkaar maken. En dankzij die samenhang kunnen we kwaliteit leveren en focus houden. Een strategisch beleidsplan is bij uitstek geschikt om de koers daarvoor te bepalen. Dat is het voertuig om verbinding te maken. Voor externe betrokkenheid is het belangrijk om als opleidingsinstituut midden in de samenleving te staan en samen te werken met partners in de regio. De duurzaamheid zit hem in partnership. Want door met elkaar het opleidingstraject in te richten en af te stemmen wat het bedrijfsleven vraagt van de cursisten, haalt Nova College de buitenwereld naar binnen. Je leidt niet alleen de cursist van nu op, maar ook de werknemer van de toekomst. Door niet alleen te focussen op beroepen, maar ook aan de hand van maatschappelijke stages te laten zien wat het betekent om ‘goed te doen’, dragen we met z’n allen bij aan een gezonde economie en een betere samenleving.’

28


e met Verzorgend nnis mensenke

Lees mijn verhaal

29


VerankereN Strategie Een strategie is in feite een veranderplan. Al onze strategische speerpunten vragen in meer of mindere mate om een verandering in de manier van doen van onze organisatie, en daarmee in ons eigen gedrag. Dit plan beschrijft de gewenste verandering.

30


Gevolgen van een strategie Bij de ontwikkeling van een strategie is het goed om de gevolgen van het plan te onderzoeken. We realiseren ons dat de specifieke consequenties voor elke unit, elk team of iedere medewerker anders zijn. In dit strategisch beleidsplan concentreren we ons op de Nova-brede, dus algemene gevolgen. De vijf strategische speerpunten worden in de afzonderlijke unit- en teamplannen nader geanalyseerd en geĂŻnterpreteerd. Strategie verankeren Hoe stellen we vast dat we voldoen aan onze cursistverwachting? Of dat in onze organisatie het onderwijsproces leidend is? Zijn we nu al een lerende organisatie en wanneer mogen we spreken van het meest excellente opleidingenportfolio? En hoe meten we de kwaliteit van interne en externe betrokkenheid? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moeten we onze strategie verankeren in onze organisatie. Daarvoor nemen we de volgende stappen: We blijven in gesprek over onze strategie, dit beleidsplan en de resultaten die we ermee willen bereiken. We vragen de cursistenraad officieel toe te zien op de uitvoering van onze strategie en om ons te voorzien van feedback. We ontwerpen graadmeters bij elk strategisch speerpunt om ook die te kunnen bewaken. We vertalen onze strategie naar deelprojecten. Daarbij zorgen we voor een gedegen projectplan, eigenaarschap en draagvlak. De initiatieven in onze strategie die we daadwerkelijk in de praktijk moeten brengen, zijn het sluitstuk van dit Strategisch Beleidsplan 2012-2015 en het vertrekpunt voor ons handelen.

31

Meetbaar Het is dus cruciaal dat we onze strategische speerpunten niet alleen kennen, maar vooral ook toepassen. Dat doen we aan de hand van het zogenaamde INK Managementmodel. We gebruiken dit model om onze ambities en strategische doelen beheersbaar en bestuurbaar te houden. Het vormt een referentiekader om activiteiten te ordenen, te volgen en prestaties te meten. Zodat wij vervolgens verbeteringen en gewenste veranderingen in gang kunnen zetten en grip krijgen op de voortgang en ontwikkeling. Het resultaat van al onze activiteiten, waarmee wij invulling geven aan onze strategie, ordenen we in vier resultaatgebieden. Op ieder resultaatgebied hebben wij indicatoren benoemd, die afgeleid zijn van onze strategische speerpunten. Zo maken we de resultaten van onze strategie meetbaar. In de unit- en teamplannen vindt verdere concretisering plaats. Resultaatgebieden

Indicatoren

Waardering door medewerkers

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

Waardering door klanten en partners

Tevredenheid van cursisten (JOB-monitor en alumni-onderzoek)

Studiesucces (jaarresultaat, diplomaresultaat, percentage voortijdig schoolverlaten)

Waardering door maatschappij

Tevredenheid van bedrijven/instellingen (bpv-enquete)

Bestuur en financiĂŤn

Financieel resultaat (rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit)


nager Accountma nnis e met talenk

Lees mijn verhaal

32


Het Nova merkkompas geeft richting aan ons handelen

Regels

Thuis

Blijf groeien!

Aandacht

33

Veilig


Ontwikkeling strategisch beleidsplan Onze nieuwe strategie is een voortzetting en bekrachtiging van de oude, waarbij het belangrijk is dat we niet kijken naar de korte termijn, maar ons richten op de resultaten over vier jaar.

34


De ontwikkeling van onze nieuwe strategie vond grotendeels plaats in 2011. Waar we ons in het voorjaar nog bogen over de resultaten van 2010 en het realiseren van de ambities voor 2011, probeerden we tegelijkertijd al richting te geven aan ons handelen vanaf 2012. Richting alleen is niet genoeg Het strategisch beleidsplan voor de afgelopen periode heette ‘De koers van het Nova College’. Het bracht onze merkbelofte en onze vier merkwaarden. Het richtte zich op de beloftes en ambities die we per doelgroep wilden waarmaken. Dat plan heeft ons mooi op stoom gebracht. Of we alle ambities ook daadwerkelijk hebben gehaald, zal het jaarverslag 2011 uitwijzen. Echter, richting alleen is niet genoeg. We moeten ook verwachtingen waarmaken en zullen daarvoor het beste uit onszelf moeten halen. Implicaties Op alle niveaus in onze organisatie heeft dit nieuwe strategisch beleidsplan implicaties. Hierop zijn we allen aanspreekbaar. Beleidsdialoog De organisatie, dat zijn wij zelf. Richting geven doen we met z’n allen. Daarom is er veel energie gestoken in het uitzetten van de nieuwe strategie. We hebben onze stakeholders bij het denkproces betrokken: onze leidinggevenden, medewerkers, cursisten en hun ouders, en de Raad van Toezicht, maar we luisterden ook naar onze externe partners, zoals instellingen en bedrijven, gemeenten- en schoolbesturen. Aan de hand van onder meer managementconferenties, themacafés, digitale platforms, ronde tafelgesprekken en stakeholdersbijeenkomsten, verzamelden we nieuwe inzichten en feedback. En al is het beleidsplan inmiddels vormgegeven 35

en gedrukt, de dialoog moet vooral worden voortgezet, zodat we met elkaar blijven afstemmen, verbinden en ontwikkelen. Voor wie? De strategie van Nova College is openbaar. Natuurlijk zijn onze medewerkers de primaire lezersgroep van dit plan, met de bedoeling hen maximaal bij onze ambities te betrekken. Voor onze leidinggevenden is het beleidsplan bovendien richtinggevend voor hun eigen plannen. Ook kunnen onze cursisten kennisnemen van onze cursistgerichte strategie en nodigen wij hen van harte uit om daarop te reflecteren. Sterker nog: we vragen de cursistenraad te waken over de manier waarop wij onze strategie uitvoeren. Onze Raad van Toezicht en het ministerie van OCW zullen zich concentreren op onze opdracht en onze visie als onderwijsinstelling. En onze externe ketenpartners tenslotte, verzoeken we te beoordelen of onze strategie optimaal aansluit bij hun eigen visie en missie. Pak het beleidsplan dus regelmatig uit de kast en ga erover in gesprek met collega’s, cursisten of externe contacten. Je zult steeds nieuwe invalshoeken ontdekken.


Lees meer over onze cursisten op www.novacollege.nl/interviews

anner l p k e i t s i g Lo ht met overzic

Lees mijn verhaal

36


1


2


3


Strategisch beleidsplan 2012-2015 www.novacollege.nl januari 2012

NOVA Strategisch Beleidsplan  
NOVA Strategisch Beleidsplan  

NOVA Strategisch Beleidsplan