Obsah - Filmové právo. Autorskoprávní perspektiva (Ivan David)

Page 1

7/

Předmluva

9/

Úvod

13/

1 – Obecné souvislosti:

52/

2.3 – Dílo audiovizuálně užité

56/

2.4 – Filmová produkce, její funkce, stadia a formy

Právo a film, film

13/

a právo

62/

2.5 – Filmová distribuce

1.1 – Vzájemný vztah filmu

63/

2.6 – Filmový štáb

a práva: Úhly pohledu 16/

1.1.1 – Exkurz: Předmět

a výkonní umělci 70/

„Film a právo“

3 – Historický vývoj autorskoprávní ochrany audiovizuál-

19/

1.2 – Film jako předmět

ního díla

autorského práva a médium svobody

70/

projevu

3.1 – Vývoj autorskoprávní ochrany audiovizuálního díla na území České

25/

1.3 – Film, umění

republiky

a autorské právo 77/ 30/

35/

3.2 – Vývoj autorsko-

1.4 – Filmové právo

právní ochrany audio-

autorské jako předmět

vizuálního díla v dalších

politické kritiky

právních řádech Evropy

2 – Vymezení základ-

79/

3.3 – Vývoj autorsko-

ních pojmů a konceptů

právní ochrany audiovi-

filmového práva

zuálního díla ve Spojených státech amerických

35/

2.1 – Filmové právo a jeho místo v právním systému

85/

3.4 – Vývoj autorskoprávní ochrany audiovizuálního díla na úrovni meziná-

43/

2.2 – Film, filmové dílo,

rodního práva a práva

audiovizuální dílo,

Evropských spole-

kinematografické dílo

čenství (Evropské unie)


91/

4 – Koncepce autorskoprávní ochrany

114/ 4.2.4 – Product placement ve filmové produkci

filmu v České republice 120/ 4.3 – Filmová distribuce 91/

4.1 – Autorství ve filmovém právu

120/ 4.3.1 – Regulace filmové distribuce právem

91/

4.1.1 – Autorství

soukromým a právem

audiovizuálního díla

veřejným

a děl audiovizuálně užitých

122/ 4.3.2 – Právní ochrana distributora,

92/

4.1.2 – Otázka autorství

tzv. distribuční právo

při restaurování a remasteringu filmů

126/ 4.3.3 – Filmové plakáty a upoutávky, fotosky,

97/

4.1.3 – Filmový styl

filmové titulky a dabing

a filmový žánr z pohledu

z pohledu autorského

autorského práva

práva

104/ 4.2 – Filmová produkce

130/ 4.3.4 – Filmový merchandising

104/ 4.2.1 – Regulace filmové produkce právem

133/ 4.3.5 – Audiovizuální

soukromým a právem

mediální služby

veřejným

na vyžádání (tzv. video-on-demand)

108/ 4.2.2 – Rozsah oprávnění a ochrany výrobce

137/ 5 – Smlouvy,

zvukově obrazového

mimosmluvní užití

záznamu

a jednostranná svolení ve filmovém právu

110/ 4.2.3 – Právní vztah producenta k členům

137/ 5.1 – Smlouvy užívané

filmového štábu

ve filmovém právu

a výkonným umělcům

a související otázky


137/ 5.1.1 – Autorská licenční smlouva

173/ 5.3 – Svolení k zásahu do všeobecných osobnostních práv

144/ 5.1.2 – Jiné druhy smluv 181/ 5.4 – Filmové pirátství 151/ 5.1.3 – Role kolektivních správců při vzniku

a jeho vztah k filmovému právu

a užití filmu 185/ 6 – Relevantní judika156/ 5.1.4 – Vypořádání práv

tura: porovnání situace v České republice a ve

158/ 5.2 – Některé druhy mimosmluvního užití

Spojených státech amerických

autorských děl v audiovizuálním díle a mimosmluvního užití vlastního

185/ 6.1 – Judikatura týkající se filmu v České republice

audiovizuálního díla 192/ 6.2 – Judikatura týkající se 158/ 5.2.1 – Užití pro osobní

filmu ve Spojených

potřebu fyzické osoby

státech amerických

160/ 5.2.2 – Citace

200/ Závěr

164/ 5.2.3 – Nepodstatné

203/ Použité zdroje

vedlejší užití díla 228/ Doslov 165/ 5.2.4 – Parodie a satira 230/ Resumé 169/ 5.2.5 – Knihovní licence 233/ Rejstřík 170/ 5.2.6 – Licence pro určitá užití osiřelého díla 172/ 5.2.7 – Školní filmy a možnosti užívání filmů v rámci školních představení

239/ O autorovi