Page 1

VODE VODE

Vodna Karta


KULTURA

VODE

Odlo"ili smo se v Slovenijo uva#ati najpomembnej!e tuje vode, zato da bi ustvarili in izoblikovali bolj!e poznavanje te preproste a zanimive pija"e. Posebno pozornost smo posvetili tudi znamkam, ki jih zastopamo. Vse so svetovno znane in vode, ki jih sami uporabljamo, so prodajajo v najbolj!ih restavracijah po vsem svetu. Vodo lahko obravnavamo kot temeljno #ivilo ali pa le kot navadno sredstvo za premagovanje #eje ... Mislimo, da ima voda globlji pomen in da s preprosto uporabo lahko postane vsakodnevni prijeten ob"utek. Veliko ljudi misli, da so vse vode enake, vendar mi Vam bomo posku!ali razlo#iti zakaj so razli"ne, glede na lastnosti, poreklo, vrsto izvira itd.

LURISIA (Piemont, Italija) Ekskluzivna steklenica, ki vsebuje najbolj!e lastnosti tradicije in razvoja Made in Italy. Voda Lurisina, znana zaradi svojih organolepti"nih lastnosti, kreativnost Sottsass Associati, nespornih mojstrov italijanskega oblikovanja, tehni"no znanje Guzzini, ki od nekdaj zdru#uje vsakdanjost s prakti"nimi in lepimi izdelki, steklo Saint-Gobain Vetri, v svoji panogi vodilno podjetje v svetu. $tiri izjemna podjetja za izdelek z edinstvenimi lastnostmi. Voda Lurisina, izvira na gori Monte Pigna, v okolici Cunea, na 1460 m nadmorske vi!ine, v neonesna#enem okolju, dale" od vsakr!nega izvora onesna#evanja. Voda ima odli"ne lastnosti, je izjemno lahka, vsebuje zelo malo natrija in je popolnoma kompatibilna z organizmom.

ELSENHAM (Velika Britanija) Arte!ka izvirska voda Elsenham je bogata z minerali, zlasti s kalcijem, #elezom in stroncijem, ki je dober za kostno gostoto, hkrati pa vsebuje malo natrija. Ve" desetletij stara voda se stekleni"i pri izviru v globokih podzemnih vodonosnikih, omejenih s kredo, in zaradi svoje globine je popolnoma "ista. Vodonosnik je ostal nedotaknjen ve" stoletij, saj je bil v pradavnini pod morjem, ki ga je pokrivalo s !tevilnimi za!"itnimi plastmi nanosov. To je bilo potrjeno kot veliko odkritje. Neprepustni vodonosnik deluje kot naravni filter, iz katerega po desetletjih dolgem procesu dobimo naj"istej!o vodo. Voda prihaja iz neprepustnega vodonosnika pod pritiskom, zato jo lahko uvr!"amo med arte!ke izvirske vode.

VOSS (Iveland, ju!na Norve"ka) Voda Voss se nahaja v devi!kem vodonosniku v osrednji Norve!ki, kjer ima voda dovolj pritiska, da lahko naravno prite"e na povr!je brez uporabe mehanskih "rpalk. Ker je voda za!"itena z neprepustno plastjo, ne more priti v stik z onesna#enjem v zraku ali s katerimkoli drugim onesna#enjem in jo zato nefiltrirano stekleni"ijo pri izviru. Negazirana razli"ica ima izredno nizek izparilni ostanek, ki zna!a 22 mg/L. Zato voda nima okusa oziroma je ta zelo jasen in mnogi v njem u#ivajo.


VEEN (Konissajo, Finska) Izvirska voda VEEN dobi svojo edinstven ob#utek, mehkobo in okus iz naj#istej!ih vod in okolja na planetu. Veen se prefiltrira v zaledeneli pokrajini na vodonosnem obmo#ju Konisaajo, v divjini finske Laponske. VEEN Velvet je prejela nagrado Superior Taste Award, ki jo podeljuje iTQi, vodilna neodvisna organizacija kuharskih strokovnjakov in somiljejev. Podobno kot dve Michelinovi zvezdi v restavracijah zagotavljata izjemen izdelek. Ime VEEN izhaja iz Veen Emonen, kar pomeni mati vode. Valovito steklenico VEEN Wave 66 je oblikovala Antti Eklund. Pri oblikovanju se je zgledovala po prvem valu, ki ga je spro"ila Veen Emonem. Zama!ek je poudarjen s poliranim aluminijem.

LANQUEN (Patagonija, Argentina) Patagonija, kjer se nahaja izvir naravne mineralne arte!ke vode Lanquen, je ena od najbolj ju"nih regij na svetu. Vir te arte!ke vode sta stalni led in de", pre#i!#uje pa jo andsko gorovje. Iz 450 metrov globokega vodonosnika priteka voda za Lauquen s stalno temperaturo 4째C in edinstveno mineralno sestavo. Lauquen stekleni#ijo pri izviru, v Patagoniji, v tihi votlini, obkro"eni z osmimi hektarji gozda in gor. Ker je polnjenja pri viru, Lauquen ni nikoli izpostavljena zraku, kar zagotavlja njeno sve"ino in #istost.

PINEO (!panija) Ta #ista mineralna voda ima malo natrija in ne vsebuje "eleza. Izvira v !panskih Pirenejih, 100 km severno od Barcelone. $e zgodnjega leta 967 n.!t. so menihi pili to naravno vodo, ki je bila pozneje opisana v legendah. Nedavno so izvir ponovno odkrili "ejni popotniki.

OGO (Tilburg, North Brabant, Nizozemska) Voda OGO prihaja iz naravnega izvira mineralne vode v Tilburgu. OGO imenujejo dihalna voda, zaradi koncentracije kisika, ki je pribli"no 35-krat vi!ja od obi#ajne vode. Zna#ilnost te izvirske vode je dopolnjena z naravnim procesom oksigenacije, ki ga je razvil in patentiral Fritz Kurzer. Ta pomaga ohranjati vi!jo koncentracijo in bolj!o stabilnost kisika v vodi. Omenjeni patentirani proces izvaja podjetje O-Company v Tilburgu pred stekleni#enjem vode. Oksigenirana voda OGO je prepoznavna po svoji zna#ilni okrogli steklenici.


BLING H2O (Vanleer, Tennessee, ZDA) Bling H2O, kristalno !ista ustekleni!ena voda iz Beverly Hillsa, je navdihnila Kevina G. Boyda, hollywoodskega pisca in producenta. Ko je delal v raznih studiih, kjer je najpomembnej"i videz, je opazil, da bi lahko veliko povedal o osebo glede na steklenico vode, ki jo ima s seboj. Izdelek je strate"ko osredoto!en na nara"!ajo!i luksuzni potro"ni"ki trg. Na voljo je v omejenih koli!inah, v steklenicah iz peskanega stekla, zaprtih s plutovinastim zama"kom in vsebino 750 ml (velikost in oblika steklenice za vino) ter ro!no okra"enih s Swarovski kristali. Voda prihaja iz Stoneclear Springsa in je prejela zlato in bronasto medaljo za najbolj"i okus na mednarodnem ocenjevanju ustekleni!enih vod v Berkeley Springsu, v Zahodni Virginiji.

FINE' (Izu , Japonska) Starodavna in izjemno !ista vulkanska mineralna voda z japonskega polotoka Izu. Prefinjeni ljubitelji vode bodo zagotovo hoteli poskusiti FinĂŠ, naravno arte"ko vodo z Japonske. Ima razlo!en, a subtilen, okus, ki mu ga dajeta edinstvena mineralna sestava in neokrnjen vodonosnik, z nahajali"!em 640 m pod vulkansko verigo Fuji. De#evnica, iz katere izhaja FinĂŠ, po!asi pronica skozi stotine metrov vulkanskih kamnin, ki delujejo kot naravni pre!i"!evalni filter. Vulkanske kamnine jo na poti do oddaljenega vodonosnika obogatijo s posebno me"anico mineralov, ki ji dajejo zna!ilen okus.

FILLICO (Japonska) Naravna mineralna voda iz Kobeja Kobe je ena od slavnih domovin japonskega ri#evega vina, Sakeja, ki v svojem proizvodnem procesu potrebuje najbolj kakovostno naravno vodo. Fillico in proizvajalci sakeja si delijo isti vir ob vzno#ju gore Rokko. V"e! Vam bo njena izredna kakovost in osve#ilni okus.Luksuzne Fillicove steklenice so okra"ene s svetovno znanimi Swarovski kristali iz Avstrije. Fillico ima tudi !udovito krono, narejeno s Swarovski kristali, zasnovano po kroni cesarja Federica II. (Friedrich II) iz 13. stoletja. Vse ro!no izdelujejo odli!ni obrtniki, kar naredi vodo Fillico tako posebno in ekskluzivnega. Zaradi omejene oskrbe z vodo in ro!ne izdelave steklenic in kron, je proizvodnja omejena na 5000 steklenic na mesec.

FIJI (Fiji) Oto!je Fiji se nahaja 2.400 km od najbli#jega kontinenta in katerekoli oblike industrijske civilizacije. Jama, napolnjena z vodo, je skrita globoko pod debelo plastjo kamnin v nedotaknjenem ekosistemu Fijija. Voda v tem podzemnem izviru nima nobenega naravnega izhoda na povr"je in tako ni bila nikoli izpostavljena zraku zunaj. Zaradi tega je Fiji izjemno !ista in naravna voda. Torej, dokler ne odstranite zama"ka na plastenki, ta voda pred tem ni bila nikoli izpostavljena zraku 21. stoletja. Voda Fiji je druga najbolj priljubljena uvo#ena voda v ZDA, takoj za Evianom.


ISKILDE (Danska) $isto vodo Iskilde "rpajo iz ledeno mrzlega vodonosnika v oddaljenem danskem visokogorju. Med gaziranjem je kot penina, mehur"ki so zelo izraziti. To bi lahko postala na!a najbolj priljubljena gazirana voda. Poimenovali so jo Iskilde, mrzli izvir, ker ima voda manj kot osem stopinj Celzija (povpre"na temperatura podzemne vode na Danskem je med 8 in 12 °C). Iskilde ima skoraj sladek okus. Kremast, mle"en okus je posledica visoke ravni bikarbonata in zapletene kombinacije drugih mineralov. Te veliko bolj za"utimo ob pitju vode pri sobni temperaturi. Poznavalci vina vedo, da mrzla voda prekrije odtenke okusa, zato je ustekleni"eno vodo najbolje piti primerno ohlajeno, vendar ne ledeno mrzlo.

KAROO (Ju!noafri"ka republika)

2 V B M J U Z    1 V S J U Z    & M F H B O D F

UN

Naravna mineralna voda Karoo izvira v Paardebergu blizu Paarla, na posestvu Weltevrede, kjer jo tudi polnijo. Da bi zagotovili najvi!jo kakovost, jo med proizvodnim procesom ve"krat analizirajo. Vsako proizvodno serijo testira neodvisni laboratorij, ki sledi strogim predpisom Ju#noafri!ke republike. Poleg tega proizvajalci opravljajo tudi interno testiranje vode. Cape Karoo je ve"krat nagrajena voda iz Ju#noafri!ke republike, embalirana v privla"ni steklenici. Voda, s srednjo vsebnostjo mineralov, ima zelo ugoden pH in prihaja iz neokrnjenega izvira z nizko vsebnostjo nitratov.

$-*&/5-*45 $-*&/5-*45

Our Clients are known for world-class luxury service and amenities.

)05&-4 0&123/+425'%162728*649':+4* 0&1281+%(:;2<6*=*272>')2?+@161) 0&12A4%=28*:6%'+272B1!2C':D 0&12>*)2E1@*)2546%'+ F'(:2G1*)'+)2H&4)%61: 5;*%%2A1@1+.;272>')2?+@161) 0&12I:*+,23D*+*@*+25'%162*+,2A1)':%272J8 ?/!*;2I:*+,2<6*=*272I:*+,2A*K4,)L2M4.&4@*+ 8*/K()2N++272?++2?:-':2M4.&4@*+22

10 TTHOUSAND BC (British Columbia , Canada)

Ujeta v zaledeneli kotlini ve" kot 10.000 let, ta vrhunska ledeni!ka voda prihaja iz odmaknjene in za!"itene obmorske ledeni!ke verige, v "udoviti provinci British 3&45"63"/54 Columbia, v Kanadi. Ta prelepa lokacija se nahaja 320 km od Vancouvra, v morskem H'69@*+@2<(.D2728*649':+4* rokavu Toba, ki se pona!a s 1800 m navpi"nega padca, zaradi "esar je popolnoma F:1).'2A1)%*(:*+%2*+,2>'(+@1272J8 R(*46)2I*%12H4+1:; izolirana in neprimerna za naseljevanje ljudi ali #ivali. Izvir je tako odro"en, da je S4).'O1:;2H4+1) H*%1:9:'+%2H4+1) dostopen le z oceana. Izviri s "isto ledeni!ko vodo so zelo redki in bolj kakovostni kot 05)&3 navadni talni izviri, saj se ne filtrirajo skozi prst, kjer bi se lahko razli"ne trde snovi, organski delci, kemikalije in podzemni onesna#evalci vezali na molekule vode. E4*2I1+'O*2H*%1:2J*:272BC Izvirska voda 10 Thousand BC se pridobiva predvsem iz podzemno staljenega H&'612F'',)272M4.&4@*+ <()*%1:4P)2F4+12F'',) ledenika, ki jo !"iti pred zunanjimi onesna#evalci in je namenoma zajeta !e preden Q'&&+;284*'28161-:4%;28&19272BC ste"e v talni vodni sistem. $istost vode je rezultat kristalizacije vodne pare v sneg, nato pa njene pretvorbe v led. Tak pre"i!"evalni proces, je izpopolnila mati narava sama.

!!!"#$%&'()*+,-.".'/

TYNANT (Velika Britanja) Izvir, od koder "rpajo vodo Ty'Nant (v vali#an!"ini to pomeni »hi!a ob potoku«), in ki se nahaja na globini 125 metrov v cambrijskih gorah v Walesu, je pred "asom odkril bajali"ar. Rahlo mineralna izvirska voda ima blag okus in oskrbuje angle!ko kraljevo dru#ino. Ty Nantova edinstvena embala#a je v preteklosti prejela !tevilna priznanja. Sto#"asta steklenica v intenzivni kobaltno modri barvi je postala takoj!nja uspe!nica od trenutka, ko so jo za"eli prodajati v hotelu Savoy v Londonu leta 1989. Ni presene"enje, da je prejela glavno nagrado British »First Glass« Award za oblikovno odli"nost.

VODE  

VODE VODE VOSS (Iveland, ju!na Norve"ka) ELSENHAM (Velika Britanija) LURISIA (Piemont, Italija) OGO (Tilburg, North Brabant, Nizozemska) VE...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you