Page 1

INFORMASJONSBLAD Mars 2012

Ordføreren: - NE er viktig for kommunen Side 4 og 5

Spørsmål og svar om nettleie Side 6 og 7

Nå kommer Altibox til Gransherad Side 8

Altibox alarm – en unik løsning Side 2


Mellom

linjene Nye muligheter med nye målere

I løpet av 2016 skal alle nettkunder i Norge ha installert ny strømmåler, med såkalt toveis-kommunikasjon. Dette har NVE bestemt, og bakgrunnen er at myndighetene ønsker et mer fleksibelt system både for nettselskapene og strømkundene. Systemet kalles AMS, som er forkortelse for avansert måle- og styringssystem. En del abonnenter i Notodden har allerede fått installert ny AMS-måler, men dette er altså noe alle NE sine nettkunder skal få installert i løpet av de kommende årene. Med ny AMS-måler slipper man altså å lese av strømmen fordi de avanserte målerne mottar og sender informasjon, i motsetning til de tradisjonelle strømmålerne. I likhet med andre nettselskaper vil det være en utfordring også for NE å få på plass ny strømmåler i alle private hus og næringsbygg. Men det er jeg sikker på at vi som selskap vil greie på en god måte. Når dette så er gjort, vil det åpne for mange nye muligheter både for nettselskapene og ikke minst kundene. Det at vi som strømkunder slipper å lese av måleren er èn ting. Dette gjør at det blir mer forutsigbart og enklere for alle. Men det gjør det også på andre måter. Det er nesten bare fantasien som setter grenser for hva slags tjenester som kan selges og kjøpes via AMS-systemet. Notodden Energi er med i et forpliktende samarbeid med en rekke andre nettselskaper her i fylket, som kalles Telemark målerforum. Hensikten er å dra nytte av stordriftsfordeler, og dermed få ned kostnadene ved innføring av AMS. Dette prosjektet er inne i en avgjørende fase nå, der leverandør vil bli valgt i løpet av forsommeren. Til høsten vil så prosjektet bli rullet i gang for alvor. Vi gleder oss til at nye og avanserte målere er på plass hos alle våre kunder, og er sikre på at det vil være til nytte og glede for alle. Med ønske om en fortsatt god vår!

Altibox alarm – en unik alarmløsning Med Altibox alarm fra NE har du sikret hjemmet ditt så godt det lar seg gjøre mot innbrudd og brann.

Over 200 husstander i Notodden og omegn har takket ja til Altibox alarm fra Notodden Energi. Dette viser at alarm-løsningen fra Altibox er et godt og trygt produkt - til en konkurransedyktig pris.

Altibox alarm har direkte varsling til brannvesenet. Det vil si at brannvesenet rykker ut i det brannalarmen går. Vi pleier å si at det er som å ha brannmannen hjemme til enhver tid. Litt flåsete kanskje, men det er likevel et faktum at det står om sekunder når ulykken først er ute. På samme måte er selvsagt alar-

men fra Altibox tilknyttet en FG-godkjent alarmsentral, og ved innbrudd så rykker en vekter ut.

Hva får du?

• Direkte varsling til B r a n n vesenet • Fri utrykning • Kontinuerlig forbindelse til døgnbemannet alarmstasjon • Trådløst system • Ferdig montert

Les mer om Altibox alarm på www.nenett.no, eller bestill en uforpliktende og gratis befaring ved å ringe 35 02 50 50.

Vennlig hilsen

Andreas Faye styreleder

2

ALTIBOX ALARM: Med Altibox alarm fra NE er det som å ha brannmannen i senga.


Mange muligheter med ny strømmåler

Innen 1. januar 2017 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk AMS (avansert måle- og styringssystem).

AMS innebærer at alle husstander får en såkalt ”smart måler” som registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjonen om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen. Det betyr også at du som strømkunde ikke lenger behøver å lese av strømmåleren den gjør det selv.

Nye tjenester

Nettselskapene har ansvar for registrering og innsamling av alle måleverdier fra strømkundene. De nye bestemmelsene om AMS stiller som krav at kraftleveran-

NYE MÅLERE: Nye strømmålere med såkalt toveiskommunikasjon gir mange nye muligheter for deg som strømkunde.

dører og andre tjenesteleverandø- Åpne standarder rer skal gis tilgang til å utveksle Forskriften om AMS krever bl.a. informasjon med alle strømkun- at det skal være mulig å sende indene gjennom AMS-utstyret som formasjon om priser og strømforskal installeres. Dette legger for- bruk via strømmåleren til den holdene til rette for en rekke nye enkelte kunde. Denne informatjenester som strømkundene vil sjonen kan for eksempel bli synha glede av. Som strømkunde får liggjort for kunden i eget display du blant annet bedre informasjon som skal kunne kommunisere om kraftforbruket ditt, mer nøy- med måleren. For å sikre at kunaktig avregning, og mulighet for den selv kan velge display eller automatisk styring av forbruket. at andre styringsenheter kan tilAMS gir deg som strømkunde knyttes AMS, stiller forskriften mulighet til å ta styringen over krav om at grensesnittet mellom strømforbruket ditt, og vil kunne AMS og kunde skal baseres på bidra til en bedre fordeling av åpne standarder. strømforbruket og dermed også et mer fleksibelt kraftmarked. 3


-NE er et lokalt lokomotiv

AVSTAND: –Som generalforsamling i selskapet mener jeg det er viktig å holde en armlengdes avstand til NE, sier ordfører Jørn Christensen (H) – her omgitt av portretter av tidligere Notodden-ordførere.

-Notodden Energi er en særdeles viktig bedrift for kommunen og for skattebetalerne. Salg av NE er et ikke-tema. Det sier Notoddens nye ordfører Jørn Christensen (H). Han begynte i jobben som ordfører sist høst, men har allerede rukket å sette seg godt inn i hva og hvordan NE driver sin virksomhet. På den annen side så er han forpliktet til å interessere seg for everket: Notodden kommune er eneste eier av NE, og ordføreren er generalforsamling i selskapet.

4

markedsmuligheter som har gitt selskapet flere ben å stå på. Notodden Energi er utvilsomt et lokalt lokomotiv, og et viktig selskap for kommunens innbyggere.

-På hvilken måte mener du NE er viktig for innbyggerne? -Først og fremst i rollen som leverandør av elektrisitet. I den sammenheng er det viktig at vi har en Lokalt lokomotiv -Jeg har registrert gjennom mange år at NE er en lokalt forankret leverandør. Men NE er også viktig offensiv bedrift som tenker nytt. NE har brutt ut av ved at det er en stor bedrift i Notodden-sammenden tradisjonelle tenkemåten og har funnet andre heng, og det å ha gode og trygge arbeidsplasser er avgjørende for alle lokalsamfunn. NE har dessuten


vokst ganske kraftig de siste årene, og alt tyder på at veksten vil fortsette. Dette skjer mye takket være satsingen på Altibox, som har vist seg å bli en stor suksess. Om lag 1.800 husstander på Notodden har takket ja til Altibox, og det viser at det var en riktig strategi.

På rett spor

-Hvor aktiv er du som eier? -Som generalforsamling mener jeg det er viktig å holde en armlengdes avstand. Ledelse og styre i NE er de som skal ta løpende avgjørelser knytta til drift av selskapet, både på kort og lang sikt. Men jeg vil rose det samarbeidet vi har som eier med styreleder og administrerende direktør. Vi har fire arbeidsmøter i året, og det tror jeg er et riktig nivå. Jeg føler at vi er på rett spor.

-Det er vanskelig for meg å si hva NE spesifikt kan bli bedre på. Her snakker vi tross alt om en bedrift som er offensiv, som vokser, og som skaffer seg stadig flere ben å stå på. Men når det er sagt så kan selvsagt alt og alle bli bedre, og dette gjelder naturligvis også for NE. Det er viktig at ikke solid drift og gode tilbakemeldinger blir en sovepute, sier Jørn Christensen, som lover å følge nøye med på NE også i tiden framover.

-Hva tenker du om kommunens utbyttebehov, satt opp mot e-verkets behov for en solid egenkapital? -Min oppfatning er at eier og ledelse er enige om dette - NE skal ha en solid egenkapitalbase. Det er faktisk helt nødvendig for å kunne fortsette veksten. En nedslakting av NE virker veldig fjernt. Og salg av NE er et ikke-tema. Det har ikke en gang blitt nevnt muntlig i det politiske miljøet.

Høy servicegrad

-Hva er det første du tenker på når noen sier Notodden Energi? -Høy servicegrad. Og veldig hyggelig personell. Når man en sjelden gang må kontakte e-everket så er det positive opplevelser hver gang. Og det sier jeg ikke fordi dette kommer i «På linje». Det er min oppriktige mening.

-Det er godt å høre! Men hva kan NE bli bedre på etter din mening?

VaktTelefon

Dagtid

35 02 50 50

LOKOMOTIV: -Notodden Energi er utvilsomt et lokalt lokomotiv, og et viktig selskap for kommunens innbyggere, mener ordfører Jørn Christensen.

Kveldstid

40 40 57 00

eller

40 40 57 01 5


NETTLEIE: Det er myndighetene som bestemmer hvor mye forbrukerne totalt skal betale i nettleie. Pengene går blant annet til nye nettstasjoner, som denne på Lasarettomta i Notodden sentrum. Det er energimontør Øyvind Lie som her klargjør nettstasjonen.

Spørsmål og svar om nettleie

Vi får stadig spørsmål fra kunder som lurer på ulike ting knyttet til nettleien. Her er noen av de vanligste spørsmålene og svarene på disse.

Hvem betaler nettleie?

Driften av nettet er et ”spleiselag”. Både produsenter og forbrukere betaler nettleie. Myndighetene bestemmer hvor mye forbrukerne totalt skal betale i nettleie. Størrelsen på den totale nettleien som kreves inn fra forbrukerne og produsentene avhenger av hvor mye penger som trengs til drift og investeringer.

6

Hvorfor betaler vi nettleie?

Nettleie uten avgifter skal dekke drift og administrasjon, vedlikehold og investeringer, renter og avdrag på gjeld, lønn til de ansatte, godtgjøring til styret og avkastning på eiernes investerte kapital, samt det fysiske nettapet når strømmen fraktes. På toppen av dette kommer offentlige avgifter, som el-avgift, avgift til Enova og merverdiavgift. Om lag 25 prosent av nettleien går til ulike offentlige avgifter.

Hvordan regnes nettleien ut?

Først regnes det ut hvor mye nettselskapet kan hente inn fra kundene sine. Dette består av to deler: Nettselskapets tillatte inntekt, som fastsettes av myndighetene, pluss kostnaden som må betales til overliggende nett, som for eksempel sentralnettet.

Deretter fordeles summen på de ulike kundegruppene, som for eksempel husholdninger, fritidsboliger og ulike typer næringsliv, via en fordelingsnøkkel.


VEDLIKEHOLD: Nettleien skal blant mye annet dekke utgifter til vedlikehold av strømnettet. Her er det energimontør Rune Hegna som er i aksjon.

Nettleien på hver kundegruppe fordeles så på et fast og et variabelt ledd. Fastleddet er et fast beløp. Størrelsesforholdet mellom det faste og det variable leddet varierer fra selskap til selskap. Det variable leddet fordeles på antallet kWh eller hvor mye strøm nettselskapet regner med å selge i neste tidsperiode. Til slutt legges det til ulike avgifter, som forbrukeravgift, avgift til Enova og merverdiavgift.

Hva kan føre til at nettleien øker?

Forhold som kan føre til økt nettleie er: • Økt behov for investeringer og fornyelse av nettet. • Økt behov for vedlikehold. • Økte offentlige avgifter. • Økt rentenivå i samfunnet som gjør av kravene til avkastning øker. • Økte investeringer eller kostnader i sentralnettet.

Hva vil det si at strømnettet er et naturlig monopol? Strømnettet er et naturlig monopol fordi det ikke gir mening å bygge to ledningsnett til det samme huset. Derfor er nettselskapene regulert. Nettselskapene drifter, vedlikeholder og utvikler nettet i hvert sitt geografiske område. Nettleien varierer mellom de ulike nettselskapene. Årsaken er blant annet at naturgitte forhold gir selskapene ulike kostnader.

Les av måleren på internett Husk at du kan lese av strømmåleren på internett, ved å gå inn på www.notodden-energi.no. Datoene for måleravlesning er: 15. juni, 1. september, 1. november, 1. januar, 1. mars og 1. mai.

7


Nå kommer Altibox til Gransherad - Om kort tid vil vi tilby fiberoptisk bredbånd og Altibox til innbyggerne i Gransherad.

Det sier avdelingssjef Jon Vegheim hos NE. Tidligere i vinter har Lisleherad fått tilbud om Altibox, og i løpet av året vil også heddøler fra Nordbygda til Rygi få tilbud om det samme.

Utfordringer

ALTIBOX: I løpet av kort tid vil innbyggere i Gransherad få tilbud om fiberoptisk bredbånd og Altibox levert fra Notodden Energi.

-Vi vet at det er mange i Gransherad som ønsker seg fiberoptisk bredbånd, og derfor ønsker vi å tilby dette selv om det byr på en del utfordringer for oss, sier Vegheim. Han legger til at det samme selvsagt gjelder i Gransherad som i alle andre felt hvor NE bygger ut Altibox: Minst halvparten av beboerne må takke ja til tilbudet, og styret i NE tar den endelige beslutningen i forhold til om det blir utbygging eller ikke.

Det har lenge eksistert en gruppe på Facebook som kaller seg «Vi som ønsker fiberoptisk bredbånd i Gransherad». På samme måte er det mange som har skrevet på NE sin Facebook-side, at de skal like NE på Facebook den dagen Gransherad får tilbud om fiberoptisk bredbånd.

Ambassadører

Stor interesse

-På grunn av store kostnader ved å få fiber fram til Gransherad fra Årlifoss så kan det hende at vi må ha flere enn femti prosent av husstandene med. Men det får vi regne på etter hvert. Det viktigste nå er at de som vet at de vil ha lynraskt internett, en unik tv-løsning og billig ip-telefoni allerede nå begynner å overbevise naboen om det samme. De som virkelig vil ha Altibox er våre beste ambassadører, sier avdelingslederen. Ansv. redaktør: Olav Forberg Redaksjon: Per Thorstensen

Facebook-gruppe

-Dette viser at det er stor interesse for produktet i bygda. Det gjør det lettere for oss å tilby Altibox til gransheringene, sier Jon Vegheim. Han håper og tror at det vil «gå i boks» med utbygging av fiberoptisk bredbånd også i Gransherad - slik det har gjort med utbygging av Altibox i alle andre felt i Notodden. Fram til nå har 1.800 husstander i Notodden takket ja til Altibox. På landsbasis har tallet passert 300.000.

Utgitt av: Notodden Energi Postboks 103 3671 Notodden

Telefon: 35 02 50 50 Layout/trykk: Telemark Trykk AS

På Linje - Mars 2012  
På Linje - Mars 2012  

Kundemagasin fra Notodden Energi

Advertisement