Page 1

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΚΝ-5Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ -----------------------------------------Ταχ. ∆ιεύθυνση : Λεωνίδιο 22300 Τηλέφωνο : 2757360203 Fax : 2757360214 e-mail:leonidio@otenet.gr

Λεωνίδιο

28/02/2013

Αρ. πρωτ.: 2331

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) τον Κ.∆.Κ. (Ν.3463/06) γ) την 04-2013 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας για την αγορά ακινήτου δ) την υπ΄ αρ. 19/2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δηµοπρασίας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δηµοπρασία µειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτου από το ∆ήµο µας, στο οποίο θα τοποθετηθεί η µονάδα Ε.Ε.Λ. του έργου «Αποχέτευση Λεωνιδίου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων», και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης. Ως κριτήριο κατακύρωσης της δηµοπρασίας ορίζεται η οικονοµικότερη προσφορά ανά τ.µ. επιφανείας προσφερόµενου ακινήτου & η ευκολότερη προσβασιµότητα στο οικόπεδο (π.χ. να εφάπτεται σε οδό, προσπελάσιµη από µεγάλα φορτηγά). 1) Περιγραφή του ακινήτου Το ακίνητο που θα αγοραστεί πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισµού, τους παρακάτω όρους: • Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Άνω Τσουµιάς του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, να έχει έκταση µεταξύ έξι (6) και οκτώ (8) στρεµµάτων και να βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του παρακάτω σχεδίου. • Να είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. • Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα ,νοµή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννοµή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. • Να είναι ελεύθερο από δουλείες και δεσµεύσεις. • Να βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 500 µέτρων από όρια υπαρχόντων οικισµών.


ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΚΝ-5Α2

Εµβαδόν: 53.390,34 τ.µ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87 A/A

X

Y

A/A

X

Y

0

399850,50

4111742,70

16

400109,80

4111675,23

1

399878,95

4111790,99

17

400097,89

4111662,66

2

399911,36

4111835,30

18

400078,71

4111657,37

3

399947,74

4111874,99

19

400049,60

4111646,13

4

399999,99

4111900,79

20

400028,44

4111620,33

5

400176,60

4111929,23

21

400012,56

4111617,68

6

400157,42

4111892,85

22

400007,27

4111644,14

7

400153,45

4111857,13

23

400014,55

4111671,92

8

400152,79

4111836,63

24

399996,03

4111700,37

9

400163,37

4111798,92

25

399970,89

4111720,21

10

400173,96

4111759,90

26

399952,37

4111734,10

11

400166,68

4111749,31

12

400135,59

4111747,33

13

400102,52

4111749,98

14

400095,24

4111728,81

15

400102,52

4111705,00


ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΚΝ-5Α2

2) Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας Η δηµοπρασία χωρίζεται σε δύο φάσεις ως εξής: Α: ∆ιακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο ∆ήµο και εν συνεχεία η αρµόδια ∆ηµοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81, η οποία µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον δήµο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε ένα που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου χωρίς την αξία του. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν: • Σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρονται ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, τοποθεσία ακινήτου, εµβαδόν. • Τοπογραφικό διάγραµµα εις διπλούν. Στο τοπογραφικό διάγραµµα οι κορυφές του οικοπέδου θα πρέπει να είναι σε συντεταγµένες ΕΓΣΑ "87. • Τίτλους ιδιοκτησίας εις διπλούν. • Αντίγραφο του Ε9 του ιδιοκτήτη. Β. ∆ιενέργεια δηµοπρασίας Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ορίζει την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καλώντας µε αποδεικτικό να λάβουν µέρος σ’ αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α’ φάσης. Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας όσοι ειδοποιηθούν να πάρουν µέρος σε αυτή, πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού τίτλους κυριότητας του ακινήτου για την πλήρη κυριότητα ,νοµή και κατοχή και ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης, προσηµείωσης, κατάσχεσης συντηρητική ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονοµικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώµατος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δηµοσίων και δηµοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζηµίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξη ή έριδας µε όλα τα συµπαροµαρτούντα δικαιώµατα των προσωπικών και πραγµατικών και των συναφών µε αυτά αγωγών. Επίσης πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση δασαρχείου ότι δεν είναι δασική έκταση. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας τα κριτήρια επιλογής θα είναι: Α) η οικονοµικότερη προσφορά του οικοπέδου (τιµή ανά τ.µ.). Β) η ευκολότερη προσβασιµότητα στο οικόπεδο (π.χ. να εφάπτεται σε οδό προσπελάσιµη από µεγάλα φορτηγά). Στην περίπτωση που η αξία υπερβαίνει το ποσό των (58.694,06) απαιτείται εκτίµηση της αγοραίας αξίας, από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (άρθρο 186 παρ. 6 Ν.3463/2006, άρθρο 23 παρ. 2 του Ν.2873/00 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 31 παρ. 12 του 2579/98). Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για το µειοδότη, η δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταία µειοδότη. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσονται πρακτικά, τα οποία µετά τη λήψη δηµοπρασίας υπογράφονται από τον µειοδότη και τον εγγυητή του, διαφορετικά ο ∆ήµος θα αξιώσει αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.


ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΚΝ-5Α2

3) Εγγυητής Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 4) ∆ικαίωµα αποζηµίωσης Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα. Επίσης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση στην περίπτωση που δεν εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων Λεωνιδίου», η οποία και θα χωροθετεί τη µονάδα Ε.Ε.Λ. του έργου «Αποχέτευση Λεωνιδίου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων» στο ακίνητο του τελευταίου µειοδότη. 5) Προσύµφωνο- Σύµβαση Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή προσυµφώνου, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών το προσύµφωνο θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Το παραπάνω προσύµφωνο θα µετατραπεί σε σύµβαση εφόσον εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων Λεωνιδίου», η οποία και θα χωροθετεί τη µονάδα Ε.Ε.Λ. του έργου «Αποχέτευση Λεωνιδίου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων» στο ακίνητο του τελευταίου µειοδότη. 6) Εγγύηση συµµετοχής Η εγγύηση για συµµετοχή στη δηµοπρασία (που κατατίθεται στη Β' Φάση) ορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Π∆ 270/81 σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ορίου της ανώτερης προσφοράς του ενδιαφερόµενου. Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την επωνυµία ή τις επωνυµίες των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό ιδιοκτητών, όπως αυτές αναγράφονται στους τίτλους κυριότητας, τον πλήρη τίτλο του θέµατος για το οποίο δίδεται η εγγύηση, όπως αυτό αναγράφεται στην παρούσα, τον όρο παραιτήσεως του εγγυητή από το δικαίωµα της διζήσεως και ότι αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµιά ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε πέντε ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση και να απευθύνεται προς την «Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας»


ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΚΝ-5Α2

Επισηµαίνεται ότι ο τίτλος που θα αναφέρεται στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό θα είναι ο εξής : «Για την αγορά ακινήτου στο οποίο θα τοποθετηθεί η µονάδας Ε.Ε.Λ. του έργου ¨Αποχέτευση Λεωνιδίου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων”». Στην παραπάνω εγγυητική επιστολή θα αναγράφεται ότι η ισχύς της είναι απεριορίστου χρόνου ή ότι αυτή ισχύει το λιγότερο για χρονικό διάστηµα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 7) ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και εις το δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου. Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην ηµερήσια εφηµερίδα «Καθηµερινά Νέα». 8) Επανάληψη της δηµοπρασίας Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δηµάρχου εάν δεν παρουσιάσθηκε µειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν: α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια ∆ιοικητική αρχή λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός να υπογράψει τη σύµβαση. Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη και του εγγυητή του ως όριο δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώθηκε στο όνοµά του, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία. 9) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της Γραµµατείας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, Τηλέφωνο 2757360203 FAX 2757023224. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι 19-03-2013.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ αγοράς οικοπέδου  

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ αγοράς οικοπέδου

Advertisement