Page 1

Αριθµός Απόφασης 76/2012 Θέµα 20ο: «Περί εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για την τροποποίηση έκδοσης τοπικής κανονιστικής απόφασης µε θέµα «Καθορισµός για την περίοδο (2011-2012), των κοινόχρηστων γενικά χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης µε πλειοδοτική δηµοπρασία και του προσδιορισµού του οικείου ελάχιστου ορίου προσφοράς», και συγκεκριµένα: 1. “Μία (1) θέση στην άκρη προς τα βράχια 30 τ.µ. στη ∆.Κ. Λεωνιδίου στη ∆υτική Παραλία πλάκας” για την στάθµευση θαλάσσιων σκαφών και του εξοπλισµού των θαλάσσιων σπορ µε ελάχιστο όριο προσφοράς κατά έτος διακόσια δέκα ευρώ (210,00€). 2. “Μία (1) θέση ανάµεσα στα καταστήµατα Σταθούση – Βλάµη στην Ανατολική Παραλία 50 τ.µ. στη ∆.Κ. Λεωνιδίου για την στάθµευση σκαφών και του εξοπλισµού των θαλάσσιων σπορ µε ελάχιστο όριο προσφοράς κατά έτος τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00€). Ο Πρόεδρος εισηγούµενος στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Α). Κατά το άρθρο 967 «Απαρρίθµησις κοινοχρήστων» του Αστικού Κώδικα (Α.Κ), «Κοινής χρήσεως πράγµατα είναι ιδία τα ελευθέρως και αενάως ρέοντα ύδατα, αι οδοί, αι πλατείαι, οι αιγιαλοί, οι λιµένες και οι όρµοι, αι όχθαι πλευσίµων ποταµών, αι µεγάλαι λίµναι και αι όχθαι αυτών». Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής (άρ. 966 Α.Κ), δεν µπορούν δηλαδή να είναι αντικείµενο εκποίησης, εκµίσθωσης, υποθήκης, χρησικτησίας, απαλλοτρίωσης, κατάσχεσης κ.λ.π. Το δικαίωµα κάθε ατόµου να χρησιµοποιεί το κοινόχρηστο πράγµα, κατά τρόπο σύµφωνο προς τη φύση και τον προορισµό του, απορρέει από το δικαίωµα επί της προσωπικότητας. Σε περίπτωση παράνοµης προσβολής του δικαιώµατος µε ενέργειες του ∆ήµου ή της Κοινότητας που παρεµποδίζουν ή αναιρούν την κοινή χρήση, µπορεί να επιδιωχθεί η άρση της προσβολής, ενώ δεν αποκλείεται να γεννηθεί αξίωση αποζηµίωσης από αδικοπραξία. Η κυριότητα των κοινόχρηστων πραγµάτων ανήκει κατ’ αρχήν στο ∆ήµο ή την Κοινότητα, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται. Ειδικοί όµως νόµοι απονέµουν την κυριότητα ορισµένων κοινόχρηστων πραγµάτων στο ∆ηµόσιο (όπως συµβαίνει π.χ µε τον αιγιαλό, την παραλία, τις αρχαιότητες κ.λ.π) ή σε άλλα πρόσωπα (άρ. 968 Α.Κ). Στο άρθρο 970 του Α.Κ ορίζεται ότι «σε κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν να αποκτηθούν µε παραχώρηση της αρχής κατά τους όρους του νόµου ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώµατα, εφ’ όσον µε τα δικαιώµατα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση». Β). Σύµφωνα µε το άρθρο 1 «Ορισµοί» του Ν. 2971/19-12-2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», αιγιαλός είναι «η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της» και παραλία είναι «η ζώνη της ξηράς πλάτους µέχρι και πενήντα (50) µέτρων από την οριογραµµή του αιγιαλού, η οποία προστίθεται σε αυτόν προκειµένου να εξυπηρετηθεί η επικοινωνία της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα». Με την υπ' αριθµ.1038460/2439/Β0010/09 [ΦΕΚ 792 Β729.4.2009] απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών-∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης παραχωρήθηκε απευθείας, µέχρι την 31η/12/2012, στους ΟΤΑ Α’ Βαθµού της χώρας το δικαίωµα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π, που ευρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας, έναντι σχετικού ανταλλάγµατος. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η περαιτέρω µεταβίβαση από τους ΟΤΑ προς τρίτους καθώς επίσης ορίσθηκαν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις της µεταβίβασης του δικαιώµατος της απλής χρήσης από τους ΟΤΑ.


Με την υπ’ αριθµό 98/2011 κανονιστική απόφαση του δηµοτικού µας συµβουλίου, καθορίστηκαν οι κοινόχρηστοι γενικά χώροι επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης µε πλειοδοτική δηµοπρασία, προσδιορίστηκε για τον κάθε χώρο, το οικείο ελάχιστο ετήσιο όριο προσφοράς καθώς και η χρησιµοποίηση αυτών. Για την ασφάλεια των λουοµένων πρέπει να καθορίσουµε µε θέση για την στάθµευση των θαλάσσιων σκαφών και του εξοπλισµού τους στην άκρη προς τα βράχια της ∆.Κ. Λεωνιδίου στη ∆υτική Παραλία πλάκας, για το λόγο αυτό πρέπει να εισηγηθούµε την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου όπου είχαν ορισθεί οι κοινόχρηστοι χώροι. Η Οικονοµική επιτροπή έχοντας υπόψη: Την υπ’ αρ. 98/2011 κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου, την εισήγηση του προέδρου, και µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

Ο µ ό φ ω ν α:

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, την τροποποίηση της τοπικής κανονιστικής απόφασής του, µε την οποία καθορίζονται, για τα έτη 2011 - 2012, οι κοινόχρηστοι γενικά χώροι επί του αιγιαλού, για τους οποίους επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης µε πλειοδοτική δηµοπρασία και προσδιορίζεται το οικείο ελάχιστο όριο προσφοράς. Και προτείνει δύο (2) επιπλέον θέσεις: Μια (1) επιπλέον θέση στην άκρη προς τα βράχια 30 τ.µ. στη ∆.Κ. Λεωνιδίου στη ∆υτική Παραλία πλάκας για την στάθµευση θαλάσσιων σκαφών και του εξοπλισµού των θαλάσσιων σπορ µε ελάχιστο όριο προσφοράς κατά έτος διακόσια δέκα ευρώ (210,00€) και αφορά για το έτος 2012. Μια (1) επιπλέον θέση ανάµεσα στα καταστήµατα Σταθούση – Βλάµη στην Ανατολική Παραλία 50 τ.µ. στη ∆.Κ. Λεωνιδίου για την στάθµευση θαλάσσιων σκαφών και του εξοπλισµού των θαλάσσιων σπορ µε ελάχιστο όριο προσφοράς κατά έτος τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00€) και αφορά για το έτος 2012.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (76/2012), υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

oe76-2012  

αντίστροφα ». Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (76/2012), υπογράφεται. αποφασίζει Οµόφωνα: ∆ΗΜΗΤ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you