Page 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 151 / 2011 Θέµα 23ο: Περί καθορισµού τελών & δικαιωµάτων στο τέλος υδρεύσεως για το έτος 2012 ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ του Ν. 3852/10 η Οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τη σχετική νοµολογία τα επιβαλλόµενα τέλη πρέπει να είναι αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Επίσης πρέπει να τηρείται αυστηρά η θεµελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και η αύξηση των τελών είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα τέλη ύδρευσης πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δήµος για την συντήρηση του δικτύου, των µηχανηµάτων, την επισκευή των ζηµιών, την βελτίωση των έργων, την κίνηση των αντλιοστασίων, την αποζηµίωση υπαλλήλων και εργατών και γενικά την λειτουργία της υπηρεσίας υδρεύσεως. Λόγω του ότι οι αιτήσεις για επέκταση του δικτύου αυξάνονται, η ζήτηση για νερό οµοίως, τα αποθέµατα µειώνονται, η ποιότητα χειροτερεύει, οι ζηµιές αυξάνονται λόγω παλαιότητας του δικτύου, υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης του εναποµείναντα δικτύου εξ αµιαντοσωλήνων -στο Λεωνίδιον- και οπωσδήποτε είναι αναγκαία η πρόσληψη τριών εργατών (ο ένας χειριστής µηχανήµατος έργου ∆Ε) ορισµένου χρόνου µε 8µηνή σύµβαση για Κοσµά, Τυρό και Λεωνίδιο, σας ζητώ να αποφασίσουµε µικρή αύξηση στο τέλος υδρεύσεως ούτως ώστε να εξορθολογισθεί το τέλος να γίνει ενιαίο το πάγιο τέλος σ΄ όλο τον Καλλλικρατικό µας ∆ήµο, αλλά και να µην υπερβαίνει σε ποσοστό η αύξηση το 6-10%. Με το νέο τιµολόγιο και την καλλίτερη οργάνωση του εισπρακτικού µηχανισµού ευελπιστούµε να αυξηθούν τα έσοδα από ύδρευση περίπου στο ποσό των 40.000€ (για την πρόσληψη εργατών υδρεύσεως ορισµένου χρόνου, ως ανωτέρω αναφέρεται). Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τεχνικής και Οικονοµικής Υπηρεσίας Στον τ. ∆ήµο Λεωνιδίου λειτουργεί δίκτυο ύδρευσης µήκους 150-160 περίπου χιλιοµέτρων και εξυπηρετεί 4.200 παροχές καταναλωτών, Στο τ. ∆ήµο Τυρού λειτουργεί δίκτυο ύδρευσης µήκους 35-40 χιλιοµέτρων και εξυπηρετεί περίπου 1.400 παροχές καταναλωτών και στην τ. κοινότητα Κοσµά λειτουργεί δίκτυο ύδρευσης µήκους περίπου 10 χιλιοµέτρων και εξυπηρετεί περίπου 370 παροχές καταναλωτών. Προβλέπονται έσοδα το έτος 2011 περίπου 490.000,00€ Προβλέπονται έσοδα το έτος 2012 περίπου 550.000,00€ Για την συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης και των αντλιοµηχανών , την επέκταση του δικτύου, την συντήρηση των αντλιοστασίων, την πρόσληψη προσωπικού και γενικά για την λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας θα υποβληθεί το 2012 έτος σε δαπάνες οι οποίες προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των 581.500,00€ και αναλύονται ως ακολούθως: Αποδοχές τακτικών και εκτάκτων υπαλλήλων Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος Χηµική-µικροβιολογική ανάλυση δειγµάτων νερού Προµήθεια χλωριωτών και χηµικού υλικού Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για κίνηση αυτ/των Επισκευή αντλιοµηχανών Επισκευή αντλιοστασίων

210.000,00€ 180.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 20.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€


Προµήθεια ηλεκτρογεννητριών Αγορά αντλητικού συγκροτήµατος Επεκτάσεις, επισκευές δικτύου κ.λ.π. Τέλη λειτουργίας γραµµής ΟΤΕ Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Συντήρηση µεταφορικών µέσων Τέλη Κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Αγορά καταγραφικού µηχανήµατος(τεµ.2) Συντήρηση δικτύου Προµήθεια υλικών ύδρευσης

30.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 1.500,00€ 1.000,00€ 20.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 20.000,00€ 15.000,00€

Η Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας λαµβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα της συγκεκριµένης υπηρεσίας, προτείνει τις εξής τιµές των τελών ύδρευσης. Α. Για τους δηµότες που έχουν κτίσµατα εντός και εκτός οικισµού, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, στη Τοπική Κοινότητα Κοσµά, και στις Τοπικές Κοινότητες Τυρού, Σαπουνακαιϊκων, Πέρα Μελάνων, Πραγµατευτής, Πουλίθρων, Πελετών, Τσιταλίων, Πηγαδίου, Αγίου Βασιλείου. Καθορίζει Πάγιο τέλος 8,00€ ανά τετράµηνο Καθορίζει τις τιµές στα τιµολόγια ύδρευσης ως εξής: Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1-50µ3 τιµή 0,45/µ3 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 51-100µ τιµή 1,10/µ3 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 101-150µ τιµή 2,10/µ3 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 151-300µ τιµή 3,50/µ3 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 301-1.000µ τιµή 5,00/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1.001-άνω τιµή 6,00/µ3 Β. Για τους δηµότες που έχουν κτίσµατα εντός και εκτός οικισµού, στις Τοπικές Κοινότητες Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρί, Πλατανακίου. Καθορίζει ετήσιο πάγιο τέλος 50,00€ Γ. Για τους δηµότες που έχουν κτίσµατα εντός και εκτός οικισµού στην Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου (υπάρχουν 165 παροχές χωρίς υδρόµετρα, που πρέπει να τοποθετήσουν αντιδρούν κακώς στην τοποθέτηση παρά τον κανονισµό λειτουργίας). Καθορίζει ετήσιο πάγιο τέλος 60,00€ Στις κτηνοτροφικές µονάδες καθορίζει ετήσιο πάγιο τέλος 35,00€ ∆. Για εργοστάσια, ελαιοτριβεία, υδροκαλλιέργειες προτείνουµε να τιµολογηθεί (λόγω της µεγάλης κατανάλωσης τους) τιµή 0,70/µ3 Επίσης πρέπει να ορίσουµε τέλη και για τις εξής περιπτώσεις σε ολόκληρο το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας: Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής 50,00€ Τέλος επανασύνδεσης 50,00€ Το τέλος προστίµου για λαθραία υδροληψία θα καθοριστεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ακόµα και σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Ν. 3463/06 προτείνουµε την µείωση των τελών κατά 30% σε πολύτεκνες οικογένειες (µε τουλάχιστον 2 ανήλικα τέκνα) και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή µέλη της οικογένειας τους είναι Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ του Ν.3852/10, το άρθρο 202 του Ν.3463/2006, τα στοιχεία της Οικονοµικής Υπηρεσίας, έκαµε διαλογική συζήτηση και


αποφασίζει

οµόφωνα

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας την επιβολή τελών «Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ» από 1/1/2012 και εφεξής ως ακολούθως: Α. Για τους δηµότες που έχουν κτίσµατα εντός και εκτός οικισµού, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου, στη Τοπική Κοινότητα Κοσµά, και στις Τοπικές Κοινότητες Τυρού, Σαπουνακαιϊκων, Πέρα Μελάνων, Πραγµατευτής, Πουλίθρων, Πελετών, Τσιταλίων, Πηγαδίου, Αγίου Βασιλείου. Καθορίζει Πάγιο τέλος 8,00€ ανά τετράµηνο Καθορίζει τις τιµές στα τιµολόγια ύδρευσης ως εξής: Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1-50µ3 τιµή 0,45/µ3 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 51-100µ τιµή 1,10/µ3 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 101-150µ τιµή 2,10/µ3 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 151-300µ τιµή 3,50/µ3 3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 301-1.000µ τιµή 5,00/µ3 Για 4µηνιαία κατανάλωση από 1.001-άνω τιµή 6,00/µ3 Β. Για τους δηµότες που έχουν κτίσµατα εντός και εκτός οικισµού, στις Τοπικές Κοινότητες Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρί, Πλατανακίου. Καθορίζει ετήσιο πάγιο τέλος 50,00€ Γ. Για τους δηµότες που έχουν κτίσµατα εντός και εκτός οικισµού στην Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου (υπάρχουν 165 παροχές χωρίς υδρόµετρα, που πρέπει να τοποθετήσουν αντιδρούν κακώς στην τοποθέτηση παρά τον κανονισµό λειτουργίας). Καθορίζει ετήσιο πάγιο τέλος 60,00€ Στις κτηνοτροφικές µονάδες καθορίζει ετήσιο πάγιο τέλος 35,00€ ∆. Για εργοστάσια, ελαιοτριβεία, υδροκαλλιέργειες προτείνουµε να τιµολογηθεί (λόγω της µεγάλης κατανάλωσης τους) τιµή 0,70/µ3 Επίσης πρέπει να ορίσουµε τέλη και για τις εξής περιπτώσεις σε ολόκληρο το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας: Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής 50,00€ Τέλος επανασύνδεσης 50,00€ Το τέλος προστίµου για λαθραία υδροληψία θα καθορίζεται ανά περίπτωση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ακόµα και σύµφωνα µε το άρθρο 202 του Ν. 3463/06 προτείνουµε την µείωση των τελών κατά 30% σε πολύτεκνες οικογένειες (µε τουλάχιστον 2 ανήλικα τέκνα) και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή µέλη της οικογένειας τους είναι Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (151 /2011), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη T. Y.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 151/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 151/2011  

Περί καθορισμού τελών & δικαιωμάτων στο τέλος υδρεύσεως για το έτος 2012 Δήμου Νότιας Κυνουρίας.