Page 1

ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΚΝ-ΣΙ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 16-09-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 11305

------------------------------------------------

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ∆/νση.: ∆ιοικητικού Πληροφορίες :Ρεντούλης Εµµανουήλ Τηλ. : 2757 3 60210 Fax : 2757 3 60214 Email: rentoulis@gmail.com

Α Π Ο Φ Α Σ Η 326/2011 (αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ∆ιε$ιστηµονικής Οµάδας Έργου (∆.Ο.Ε.)» Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υLόψη: 1. Το άρθρο 86 «Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου» του Ν.3463 (ΦΕΚ 114 Α’/8-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’/8-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», Lου αφορούν την εκLόνηση, το χρόνο κατάρτισης, το Lεριεχόµενο, τη δοµή και την κατάρτιση του εLιχειρησιακού Lρογράµµατος. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π∆ 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.9.2007) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, Lαρακολούθησης και αξιολόγησης των εLιχειρησιακών Lρογραµµάτων των Οργανισµών ΤοLικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού». 4. Την αρ. 18183/02-04-2007 (ΦΕΚ 534/13-4-2007 Β΄) ΥLουργική ΑLόφαση «Περιεχόµενο, δοµή και τρόLος υLοβολής των εLιχειρησιακών Lρογραµµάτων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και διόρθωση σφάλµατος», όLως τροLοLοιήθηκε και ισχύει. 5. Το άρθ. 266 του ν. 3852/2010 όLως τροLοLοιήθηκε και ισχύει. 6. Τη µε αρ. 206/2011 αLόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για την ανάθεση συµβουλευτικών υLηρεσιών υLοστήριξης για την κατάρτιση του ΕLιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας στην ΑναLτυξιακή Πάρνωνα – ΑναLτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ. 7. Το γεγονός ότι αLό τις διατάξεις της Lαρούσας δεν Lροκαλείται δαLάνη σε βάρος του δηµοτικού LροϋLολογισµού, αφού οι υLάλληλοι θα αLασχοληθούν, εντός ωραρίου. Α$οφασίζουµε A.

Για την κατάρτιση του ΕLιχειρησιακού Προγράµµατος 2011-2014 του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, συγκροτούµε ∆ιεLιστηµονική Οµάδα Έργου (∆.Ο.Ε.), η οLοία αLοτελείται αLό τους: 1. ∆ηµήτριος ΑθανασόLουλος, Αντιδήµαρχος, µέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.


ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΚΝ-ΣΙ7 2. 3. 4.

5.

Βασίλειος Σαλάκος, µέλος ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Γεωργία Μαντζανά, υLεύθυνη του Τµήµατος Τεχνικών ΥLηρεσιών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, του κλάδου ΠΕ Χηµικών Μηχανικών µε Β΄ βαθµό. Μαρία Λαλουδάκη, υLάλληλος στο Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υLηρεσιών – Γραφείο Οικονοµικών ΥLηρεσιών του ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας , του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού µε Γ΄βαθµό. Μανώλης Ρεντούλης, υLεύθυνος του Γραφείου Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού µε Γ’ βαθµό.

Β.

Πρόεδρος της ∆.Ο.Ε. ορίζεται ο ∆ηµήτριος ΑθανασόLουλος, Αντιδήµαρχος.

Γ.

ΥLεύθυνος εLικοινωνίας ορίζεται ο Μανώλης Ρεντούλης, ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού υLάλληλος στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας.

∆.

Το έργο της ∆.Ο.Ε. υLοστηρίζει η ΑναLτυξιακή Πάρνωνα – ΑναLτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ µε αρµόδια υLάλληλο την Μαρία ΜLούζιου.

Ε.

Τα µέλη της ∆ιεLιστηµονικής Οµάδας θα εργάζονται και θα συνεδριάζουν εντός του ωραρίου εργασίας τους και δεν LροβλέLεται για κανένα µέλος η οLοιαδήLοτε Lρόσθετη αµοιβή ή αLοζηµίωση για το λόγο και το σκοLό αυτό.

ΣΤ. Η ∆.Ο.Ε. εLοLτεύεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αLό τον ∆ήµαρχο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 326/2011  

Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου (Δ.Ο.Ε.)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you