Page 1

ΑΔΑ: 4Α58ΩΚΝ-Π3Ζ

Λεωνίδιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

29/ 04 / 2011

Αριθ. Πρωτ.. 4115

∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2011 Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ.2 Ν.3584/07 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις» καθώς και την υπ’ αριθµ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 215/Β΄/5.2.2004) «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ Ν. 3274/04 4. Τις ειδικές επείγουσες και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δηµιουργούνται κατά το έτος 2011 και οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση του προσωπικού της οικονοµικής υπηρεσίας υπερωριακά, κατά τις απογευµατινές ώρες των εργασίµων ηµερών από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 15.30 µέχρι την 19.30. 5. Το γεγονός ότι για την αντιµετώπιση των παραπάνω αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως τέσσεροι (4) υπάλληλοι µηνιαίως και όσον αφορά: την υπερωριακή απασχόληση, έως σαράντα (40) ώρες ανά υπάλληλο µηνιαίως, 6. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση δεν θα υπερβεί το ύψος της εγγεγραµµένης στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2011 πίστωσης στον Κ.Α. 10-6012 αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε να εργάζονται κατά το χρονικό διάστηµα από 01/04/2011 έως 31/12/2011, µέχρι τέσσεροι (4) µόνιµοι υπάλληλοι, υπερωριακά, κατά τις απογευµατινές ώρες, µε την προβλεπόµενη από το Νόµο αποζηµίωση, για τους µνηµονευόµενους στο σκεπτικό της απόφασης αυτής λόγους µε τις παρακάτω διακρίσεις: Η υπερωριακή απασχόληση, πέραν του κανονικού ωραρίου, από ώρα 15.30 έως 19.30 των εργασίµων ηµερών από ∆ευτέρα έως Παρασκευή καθ’ όλο το έτος 2011. Η κατανοµή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η δαπάνη της υπερωριακής απασχόλησης βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό του ∆ήµου. Η απόφαση αυτή ισχύει από 01/04/2011 και να δηµοσιευθεί µε ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Περιφέρεια Πελοποννήσου Γενική ∆/νση Περιφέρειας ∆/νση Αυτ/σης & Αποκέντρωσης Τµήµα Τοπικής Αυτ/σης Α΄ βαθµού Γεωργίου Α΄ 17 - 21 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Ιωάννης Μαρνέρης


ΑΔΑ: 4Α58ΩΚΝ-Π3Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 114/2011  

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε 4 μόνιμους υπαλλήλους