Page 1

ΑΔΑ: Β417ΩΚΝ-Ι1Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 15/2-7-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 2η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9374/28-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα εικοσιένα (21) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 17. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 18. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 19. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 20. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 21. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β417ΩΚΝ-Ι1Φ Αριθµός Απόφασης 201/2012 Θέµα 2ο:Επανυποβολή πρότασης σε σχετική Ανοιχτή Πρόσκληση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χρηµατοδότηση του έργου µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ».

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη του ∆.Σ. ότι ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας µε την υπέβαλε την αρ. 506/17-01-2012 αίτηση χρηµατοδότησης στην µε αριθ. πρωτ. 2548/1-6-2010 Ανοιχτή Πρόσκληση (µε κωδικό 22) της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου», Κωδικός Προτεραιότητας 46 «Επεξεργασία ύδατος (λύµατα)» του Ε.Π. ∆υτικής ΕλλάδαςΠελοποννήσου-Ιόνιων Νήσων 2007-2013, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ, του έργου µε τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» και συνολικό προϋπολογισµό 720.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένων των Γ.Ε. & Ο.Ε., των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), µε Φορέα Υλοποίησης Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύµφωνα µε την αρ. 9/2012(1095/5-32012 έγκριση Περιφέρειας) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . Κατόπιν του µε αρ. πρωτ. 879/03-04-2012 εγγράφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, απορρίφθηκε η αίτηση λόγω µη υποβολής των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου σύµφωνα µε το σύστηµα µελέτη κατασκευή και των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων. Στη συνέχεια η ∆ιεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία µε το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας προχώρησε στη σύνταξη των απαιτούµενων Τευχών ∆ηµοπράτησης και στην εξασφάλιση της θετικής γνωµοδότησης από το Συµβούλιο ∆ηµ. Έργων. Τµήµα Κατασκευών, περί δηµοπράτησης του έργου µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη κατασκευή σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων. Ο ∆ήµος για την υλοποίηση του παραπάνω έργου έχει συνάψει Προγραµµατική Σύµβαση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία διαθέτει την απαιτούµενη διαχειριστική επάρκεια τύπου A για το συγκεκριµένο Έργο. Στη σηµερινή συνεδρίαση ο ∆ήµος θα πρέπει να πάρει απόφαση για επανυποβολή της πρότασης για χρηµατοδότηση του έργου µε τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ». Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. το Σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης.


ΑΔΑ: Β417ΩΚΝ-Ι1Φ Τα Μέλη του ∆.Σ. αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζουν οµόφωνα τα εξής :

Αποφασίζει οµόφωνα 1. Εγκρίνουν την επανυποβολή της πρόταση χρηµατοδότησης του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή Μονάδας Φυσικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τ.Κ. Τυρού ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας» και συνολικό προϋπολογισµό 720.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένων των Γ.Ε. & Ο.Ε., των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) µε Φορέα Υλοποίησης του έργου την Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου σύµφωνα µε προγραµµατική σύµβαση. 2. Εξουσιοδοτούν το ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας κο Ιωάννη Μαρνέρη για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης.

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 201/2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών...