Page 1

ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΚΝ-9ΥΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 12/25-06-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µηνός Ιουνίου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 10:00π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8873/20-06-2012 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. ∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος 2. Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος 3. Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος 4. Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος 5. Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος 6. Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος

Απόντες 1. Ηλίας Μάνος- Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (1) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, λόγω αναγκαιότητας της προµήθειας κάδων απορριµµάτων, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης του ενός (1) θέµατος.


ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΚΝ-9ΥΡ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113/2012 Θέµα 4ο: Περί της ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων παιδικής Χαράς» του K.A.E. 30-7135.004 της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 5.300,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, και της έγκρισης διάθεσής της (ψήφιση) για το σκοπό που προορίζεται. Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Η προµήθεια αυτή διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/14-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σε συνδυασµό µε αυτές της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 22 «Αναδιατυπώσεις άρθρων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» του Ν. 3536 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-02-2007) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης» όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 2286 (ΦΕΚ 19 Α΄/01-02-1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως ισχύει σε συνδυασµό µε την 11389 (ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993) «Ε.Κ.Π. - Ο.Τ.Α» Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 26625 (ΦΕΚ 404 Β΄/31-05-1993) όµοια & την 27319/18-07-2002 (ΦΕΚ 945 Β΄/24-07-2002) «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997» Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. Η προµήθεια αυτή διενεργείται από τον ∆ήµαρχο κατά την παρ. 2 του άρθρου 23 «∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση ή απευθείας ανάθεση – πρόχειρος διαγωνισµός» της 11389 (ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993) «Ε.Κ.Π. - Ο.Τ.Α» Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 26625 (ΦΕΚ 404 Β΄/31-051993) όµοια σε συνδυασµό µε την 27319/18-07-2002 (ΦΕΚ 945 Β΄/24-07-2002) «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997» Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης και τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 22 «Αναδιατυπώσεις άρθρων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» του Ν. 3536 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-02-2007) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης» όπως ισχύει. Επίσης σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Με την από 15/06/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών του ∆ήµου µας, προτείνεται η δέσµευση πίστωσης ύψους 5.300,00€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 30-7135.004 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας µε τίτλο «Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων παιδικής Χαράς». Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας, µετά από σχετικό έλεγχο, συνυπέγραψε την προαναφερθείσα πρόταση βεβαιώνοντας ότι η ανωτέρω δαπάνη (5.300,00€) είναι εντός του διαθεσίµου ποσού πίστωσης και του Κ.Α.Ε 30-7135.004. Η προαναφερθείσα δαπάνη καταχωρήθηκε µε α/α Α/253 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 2. την παρ. 2 του άρθρου 23 του «Ε.Κ.Π. – Ο.Τ.Α.» 3. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας


ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΚΝ-9ΥΡ

4. την υπ. 23/2012 περιγραφή της προµήθειας από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου 5. την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Η ανάθεση της προµήθεια αυτής γίνεται από τον κ. ∆ήµαρχο µε βάση την υπ’ αρ. 23/2012 περιγραφή της προµήθειας και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Ε.ΚΠ.- Ο.Τ.Α, αφού προηγηθεί αξιολόγηση προσφορών και γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την εκτέλεση της δαπάνης και διαθέτει (ψηφίζει) την αναφερόµενη πίστωση ποσού 5.300,00€ µε τίτλο «Προµήθεια προστατευτικών κιγκλιδωµάτων παιδικής Χαράς» του ΚΑΕ 307135.004, σε βάρος του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, οικονοµικού έτους 2012. 3. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (113/2012), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη T. Y.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 113/2012  

ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΚΝ-9ΥΡ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Από το υπ΄ αριθµό 12/25-...

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 113/2012  

ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΚΝ-9ΥΡ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Από το υπ΄ αριθµό 12/25-...

Advertisement