Page 1

ΑΔΑ: 45ΒΜΩΚΝ-ΨΧΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 21/31-10-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µηνός Οκτωβρίου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12756/25-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Απόντες κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (3) θέµατα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης των τριών (3) θεµάτων.


ΑΔΑ: 45ΒΜΩΚΝ-ΨΧΖ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 206 / 2011 Θέµα 7ο: Περί καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Κιγκλιδώµατα κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων ∆.Ε. Τυρού» του ΚΑΕ 30-7326.004, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 6.693,87€για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Π∆ 171/87: «Η εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία γίνεται από το ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται ύστερα από σύµφωνη εισήγηση του ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, χωρίς να απαιτείται γνωµάτευση της ∆ιευθύνουσας ή Επιβλέπουσας υπηρεσίας». Με την αριθµ. 140/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας έτους 2011, και στο οποίο έχει ενταχθεί ως νέο έργο η εκτέλεση του µικρού έργου «Κιγκλιδώµατα κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων ∆.Ε. Τυρού» προϋπολογισµού 6.693,87€ και προτείνεται να εκτελεστεί το έργο µε αυτεπιστασία καθώς ο ∆ήµος διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό. Σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. 1 Π∆ 609/85: «Η εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.1418/84, αποφασίζετε από την Προϊστάµενη Αρχή µετά από εισήγηση της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. Για την απόφαση αυτή λαµβάνεται υπόψη ιδίως η φύση των εργασιών, η διάρθρωση των υπηρεσιών, το τυχόν υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό, ο διαθέσιµος µηχανικός εξοπλισµός και γενικά η οικονοµία της κατασκευής.» Η Οικονοµική επιτροπή πρέπει να προβεί στη λήψη της απόφασης για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου σύµφωνα την αριθµ. 6/2011 περιγραφή του έργου που συντάχθηκε σύµφωνα µε το Π.∆. 229/99 και η οποία επισυνάπτεται. Επίσης σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Με την από 13/10/2011 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών του ∆ήµου µας, προτείνεται η δέσµευση πίστωσης ύψους 6.693,87€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 30-7326.004 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας µε τίτλο «Κιγκλιδώµατα κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων ∆.Ε. Τυρού». Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας, µετά από σχετικό έλεγχο, συνυπέγραψε την προαναφερθείσα πρόταση βεβαιώνοντας ότι η ανωτέρω δαπάνη (6.693,87€) είναι εντός του διαθεσίµου ποσού πίστωσης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού µας, οικ. Έτους 2011, και του Κ.Α.Ε 30-7326.004. Η προαναφερθείσα δαπάνη καταχωρήθηκε µε α/α Α/625 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Θέτω υπόψη την 140/2011 απόφαση του ∆.Σ., την από 21/09/2011 περιγραφή του έργου, το Π.∆. 609/85, τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 3463/06, και Ν. 3669/2008, του Π.∆. 171/1987 & του 229/1999, τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2011, και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις ερµηνευτικές εγκυκλίους, την πρόταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, παρακαλώ να εγκρίνουµε την τεχνική περιγραφή, να καθορίσουµε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, και να προβούµε στη λήψη σχετικής απόφασης διάθεσης της πίστωσης και έγκρισης της δαπάνης.


ΑΔΑ: 45ΒΜΩΚΝ-ΨΧΖ

Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και

αποφασίζει

οµόφωνα

1. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή του έργου «Κιγκλιδώµατα κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων ∆.Ε. Τυρού» προϋπολογισµού 6.693,87€ µε το Φ.Π.Α. του Κ.Α.Ε. 30-7326.004. 2. Καθορίζει όπως το παραπάνω έργο να εκτελεστεί µε αυτεπιστασία από τον κ. ∆ήµαρχο. Οι εργασίες Θα πραγµατοποιηθούν από τους µόνιµους υπαλλήλους (ΥΕ εργατών) του ∆ήµου µας. 3. Οι προµήθειες του έργου όπως φαίνονται στην Περιγραφή Έργου, θα γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 4. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. 5. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την εκτέλεση της δαπάνης και διαθέτει (ψηφίζει) την αναφερόµενη πίστωση ποσού 6.693,87€ του ΚΑΕ 307326.004, σε βάρος του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικονοµικού έτους 2011. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (206 /2011), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη T. Y.

45ΒΜΩΚΝ-ΨΧΖ-signed  

ΑΔΑ: 45ΒΜΩΚΝ-ΨΧΖ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Από το υπ΄ αριθµό 21/31-...