Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩΚΝ-ΩΘ0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ΄αριθµ. 20/22-8-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µηνός Αυγούστου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10115/18-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 15. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Ψαρολόγος Γεώργιος 2. Τσουκάτος Σπυρίδων 3. Τσεµπελή Αικατερίνη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 234/2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩΚΝ-ΩΘ0

Θέµα 1o :«Περί ορισµού τραπεζικού λογαριασµού για την καταβολή µισθολογικών αµοιβών που εµπίπτουν στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής. » Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να γίνει άµεσα ο ορισµός τραπεζικού λογαριασµού για την καταβολή µισθολογικών αµοιβών που εµπίπτουν στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής, ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο, ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Προκειµένου να ενταχθούν Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας , Ο ∆ηµοτικός παιδικός σταθµός και η ∆ηµοτική κοινωφελής επιχείρηση Λεωνιδίου στην ενιαία αρχή πληρωµών , οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση της οποίας θα ξεκινήσουν άµεσα , πρέπει να αποφασιστεί το άνοιγµα ενός ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασµού σε µία από τις τράπεζες του συνηµµένου παραρτήµατος 1. Ο λογαριασµός αυτός θα πιστώνεται από τα παραπάνω Νοµικά Πρόσωπα , µε τα ποσά της µισθοδοσίας των εργαζόµενων και της αντιµισθίας των αιρετών τους και θα χρεώνεται από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών , µε την µεταφορά των ποσών στους λογαριασµούς των δικαιούχων. Στη συνέχεια και για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού , (χρέωση - διαχείριση λογαριασµού) θα πρέπει να αποφασιστεί εξουσιοδότηση της Ενιαίας Αργής Πληρωµών και της ∆ιατραπεζικά Συστηµατα (∆ΙΑΣ) Α.Ε. από τον ∆ήµο ο οποίος και ασκεί , την ταµειακή διαχείριση των παραπάνω Νοµικών Προσώπων. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω καθώς και τη ΚΥΑ 2/37345/0004 η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 784/4-6-2010 τ. β΄

Αποφασίζει οµόφωνα 1. Εγκρίνει τη δηµιουργία τραπεζικού λογαριασµού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κατάστηµα Λεωνιδίου), ο οποίος θα πιστώνεται µε α.) ποσά για την µισθοδοσία και κάθε άλλης µορφής αποδοχών των υπαλλήλων και κάθε µορφής απασχολούµενων του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και των Νοµικών Προσώπων του και β)το σύνολο των ποσών που πρέπει να καταβληθεί σε τρίτους (ασφαλιστικοί φορείς) ως κρατήσεις. 2. Εξουσιοδοτεί την Ενιαία Αρχή Πληρωµών και την ∆ιατραπεζικά Συστήµατα ∆ΙΑΣ Α.Ε. να εντέλλονται για λογαριασµό του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και των Νοµικών Προσώπων, χρεοπιστώσεις του παραπάνω τραπεζικού λογαριασµού. 3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας όπως προβεί στην υπογραφή των σχετικών εγγράφων. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 234/2011  

Περί ορισµού τραπεζικού λογαριασµού για την καταβολή µισθολογικών αµοιβών που εµπίπτουν στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you