Page 1

ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-Ε30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 31/30-12-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15282/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι (16) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 2.Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, 3. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ Μέλος ∆.Σ 4. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 3. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 5. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 6. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 5. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 7. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 8. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 9. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 10. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 11. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 12. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 13. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 16. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 2. Κυρίος Μιχαήλ 3. Μωριάτης Χρήστος 4. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-Ε30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 457/2011 Θέµα 19: Περί εγκρίσεως κατ΄ το άρθρο 281 παρ 3 Ν3463/06 του πίνακα εντολών για χειρισµό δικαστικών υποθέσεων και οι αντίστοιχες προτάσεις αµοιβής στον ορισθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο κ. Μάλλιο. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο, ο οποίος εξέθεσε ότι: Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή µε απόφασή της µπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισµό, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06. Με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι: «Για την εξώδικη ή δικαστική αντιµετώπιση νοµικών ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευµένη νοµική γνώση ή εµπειρία, η αµοιβή του δικηγόρου καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή του κοινοτικού συµβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούµενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών τους.» Με κατωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής προσελήφθηκε ο δικηγόρος Μάλλιος Ιωάννης , για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας στις εξής υποθέσεις: 1 .Αριθµός απόφαση Οικ. Επιτροπής: 3/11 -∆ιάδικοι: ∆ήµος Ν. Κυνουρίας για πρώην Κοινότητα Κοσµά κατά Κων/νου Κουτσοθοδωρή. -Εντολή ττρος τον ∆ικηγόρο Ιωάννη Μάλλιο: Άσκηση έφεσης κατά απόφασης επί διεκδικητικής Αγωγής και παράσταση κατά την συζήτηση, οποτεδήποτε ορισθεί δικάσιµος και µετά τυχόν αναβολή, µε έγγραφες προτάσεις κατά την συζήτηση της σε Πολυµελές ∆ικαστήριο στη Σπάρτη (εκτός έδρας και εκτός Νοµού) και εν γένει χειρισµός µέχρι τελεσιδικίας. -Πλαίσιο αµοιβής : Ιδιαίτερης σηµασίας υπόθεση εµπραγµάτου δικαίου που αφορά διεκδίκηση τµήµατος δηµοτικού δρόµου από ιδιώτη στην πρώην Κοινότητα Κοσµά και απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και εµπειρία για την µελέτη και τον χειρισµό της υποθέσεως και εξειδικευµένη εργασία και δικαιολογεί ιδιαίτερη ,µεγαλύτερη των ελαχίστων αµοιβών της ισχύουσας ΚΥ.Α., αµοιβή , κατ'αρθρ. 281 παρ. 3 ν.3463/06 (∆ηµοτικός Κώδικας). -Πρόταση αµοιβής-Προσφορά ∆ικηγόρου: 1.000 ευρώ συν φ.π.α 23% 2. Αριθµός απόφαση Οικ. Επιτροπής: 4/11 -∆ιάδικοι: ∆ήµος Ν. Κυνουρίας πρώην Λεωνιδίου κατά «Πόρνων Αναπτυξιακή» -Εντολή ττρος τον ∆ικηγόρο Ιωάννη Μάλλιο: Επί ενοχικής αγωγής (χρέους) της Πάρνων Αναπτυξιακή Εταιρία κατά του ∆ήµου που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Πρασιών, και παράσταση κατά την συζήτηση, οποτεδήποτε ορισθεί δικάσιµος και µετά τυχόν αναβολή, µε έγγραφες προτάσεις και εξέταση µαρτύρων και εν γένει χειρισµός µέχρι ολοκλήρωση διαδικασίας. -Πλαίσιο αµοιβής : Ιδιαίτερης σηµασίας υπόθεση λόγω της µη εγκρίσεως ενταλµάτων πληρωµής που ο χειρισµός της και το εξειδικευµένο αντικείµενο της απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και εµπειρία , ιδιαίτερη µελέτη και εργασία εξειδικευµένη και δικαιολογεί κατά συνέπεια ιδιαίτερη αµοιβή υψηλότερη των ελαχίστων αµοιβών της ισχύουσας Κ.Υ.Α., κατ'αρθρ. 281 παρ. 3 ν.3463/06.-


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-Ε30 -Πρόταση αµοιβής-Προσφορά δικηγόρου: 700 ευρώ συν φ.π.α 23%. 3. Αριθµός απόφαση Οικ. Επιτροπής 13/11 -∆ιάδικοι: ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας, πρώην ∆ήµαρχος ∆ηµ.Τσιγκούνης και Γ.Φακλής (πρώην Κοιν.Παλαιοχωρίου) κατά Μαρίας Γεωργίου. -Εντολή ττρος τον ∆ικηγόρο Ιωάννη Μάλλιο: Επί Ασφαλιστικών Μέτρων κατά του ∆ήµου στον Εισαγγελέα Ναυπλίου, παράσταση κατά την συζήτηση, οποτεδήποτε ορισθεί δικάσιµος και µετά τυχόν αναβολή, µε έγγραφες προτάσεις κατά την συζήτηση και εξέταση µαρτύρων και εν γένει χειρισµός µέχρι ολοκλήρωση διαδικασίας. -Πλαίσιο αµοιβής : Ιδιαίτερης σηµασίας υπόθεση ειδικού εµπραγµάτου δικαίου που αφορά δηµοτικό δρόµο και που απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και σχετική εµπειρία µε εξειδικευµένη εργασία και µελέτη µε πρόσθεση ενασχόληση ανεύρεσης και εξέτασης τίτλων ιδιοκτησίας και δικαιολογεί κατά συνέπεια ιδιαίτερη αµοιβή µεγαλύτερη των ελαχίστων ορίων αµοιβών της ισχύουσας Κ.Υ.Α., κατ'αρθρ. 281 παρ. 3 ν.3463/06.-Πρόταση αµοιβής-Προσφορά ∆ικηγόρου: 900 ευρώ συν Φ.π.α 23% . 4.Αριθµός απόφαση Οικ. Επιτροπής: 39/11 -Εντολή ττρος τον ∆ικηγόρο Ιωάννη Μάλλιο: ∆ιερεύνηση και έλεγχος τίτλων από το Υποθηκοφυλακείο Πρασιών µε προοπτική την αποδοχή δωρεάς συγκληρονόµων Βασιλείου Τρούµπα προς τον ∆ήµο οικοπέδου ιδιοκτησίας κληρονόµων Βασιλείου Τρούµπα ως και διαδικασία αναγνώρισης των κληρονόµων Βασιλείου Τρούµπα. -Πλαίσιο αµοιβής µε ιδιαίτερη συµφωνία : Ιδιαίτερης σηµασίας υπόθεση που απαιτεί εξειδικευµένη εργασία και µελέτη µε πρόσθετη πολύωρη απασχόληση ανεύρεσης και εξέτασης τίτλων ιδιοκτησίας των φερόµενων ως δικαιούχων που δικαιολογεί κατά συνέπεια ιδιαίτερη αµοιβή που θα προσδιορισθεί µε ιδιαίτερη συµφωνία. -Πρόταση αµοιβής-Προσφορά ∆ικηγόρου για συµφωνία: 500 ευρώ συν φ.π,α 23% 5. Αριθµός απόφαση Οικ. Επιτροπής: 84/11 -∆ιάδικοι: ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας,για τον πρώην ∆ήµο Λεωνιδίου κατά Νικολάου Φρυδά. -Εντολή προς τον ∆ικηγόρο Ιωάννη Μάλλιο: Επί αγωγής του Νικ.Φρυδά κατά του ∆ήµου που απευθύνεται στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου, και παράσταση κατά την συζήτηση της, οποτεδήποτε έχει ορισθεί δικάσιµος και µετά τυχόν αναβολή, µε έγγραφες προτάσεις και εξέταση µαρτύρων και εν γένει χειρισµός µέχρι ολοκλήρωση διαδικασίας. -Πλαίσιο αµοιβής : Ιδιαίτερης σηµασίας υπόθεση ειδικού εµπραγµάτου δικαίου που αφορά δηµοτική εγκατάσταση-χώρο αναψυχής και άθλησης παιδιών- στα Πελετά και που απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και σχετική εµπειρία µε εξειδικευµένη εργασία και µελέτη µε πρόσθετη ανεύρεση και εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας και δικαιολογεί κατά συνέπεια ιδιαίτερη αµοιβή µεγαλύτερη των ελαχίστων αµοιβών της ισχύουσας Κ.Υ.Α., κατ'αρθρ. 281 παρ. 3 ν.3463/06.-Πρόταση αµοιβής-Προσφορά ∆ικηγόρου: 900 ευρώ συν φ.π.α 23% . 6.Αριθµός απόφαση Οικ. Επιτροπής: 83/11 -∆ιάδικοι: ∆ήµος Ν. Κυνουρίας,για τον πρώην ∆ήµο Λεωνιδίου κατά Μ.Τρίκουλη. -Εντολή ττρος τον ∆ικηγόρο Ιωάννη Μάλλιο: Επί Αγωγής στο Ειρηνοδικείο Πρασιών του Μιχαήλ Τρίκουλη κατά του ∆ήµου, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Πρασιών, και παράσταση κατά την συζήτηση της, οποτεδήποτε


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-Ε30 έχει ορισθεί δικάσιµος και µετά τυχόν εξέταση µαρτύρων και εν γένει χειρισµός .

αναβολή,

µε

έγγραφες

προτάσεις

και

-Πλαίσιο αµοιβής : Ιδιαίτερης σηµασίας υπόθεση ειδικού εµπραγµάτου δικαίου που αφορά δηµοτική εγκατάσταση-χώρο αναψυχής και άθλησης παιδιών- στη Πραµατευτή και που απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και σχετική εµπειρία µε εξειδικευµένη εργασία και µελέτη µε πρόσθετη ανεύρεση και εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας και δικαιολογεί κατά συνέπεια ιδιαίτερη αµοιβή µεγαλύτερη των ελαχίστων αµοιβών της ισχύουσας Κ.Υ.Α., κατ'αρθρ. 281 παρ. 3 ν.3463/06.-Πρόταση αµοιβής-Προσφορά ∆ικηγόρου: 700 ευρώ συν φ.π.α 23%.

Η αµοιβή των δικηγόρων, για υποθέσεις που αφορούν ∆ήµο γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά, αλλά στις ανωτέρω θα γίνει κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06. Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  την εισήγηση του προέδρου,  την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10  την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06  το γεγονός ότι οι ανωτέρω υποθέσεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου και απαιτουν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Καθορίζει την αµοιβή του ∆ικηγόρου κ. Μάλλιου Ιωάννη για τις ανωτέρω υποθέσεις, στο συνολικό ποσό των 5.781,00 € . 2. Η αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» του προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 457/2012  

Περί εγκρίσεως κατ΄ το άρθρο 281 παρ 3 Ν3463/06 του πίνακα εντολών για χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και οι αντίστοιχες προτάσεις αμοιβής στ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 457/2012  

Περί εγκρίσεως κατ΄ το άρθρο 281 παρ 3 Ν3463/06 του πίνακα εντολών για χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και οι αντίστοιχες προτάσεις αμοιβής στ...