Page 1

ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΗΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 10/23-5-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µηνός Μαΐου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 6362/17-52012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι (20) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 17. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 18. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 19. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΗΑΖ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 124/2012 Θέµα 14o :«Περί συγκροτήσεως τριµελών επιτροπών δηµοτικών υπαλλήλων για την παραλαβή διάφορων προµηθειών » Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012 έχουµε προβλέψει πιστώσεις για τη προµήθεια διαφόρων ειδών ως κατωτέρω: Κ.Α. 20-6061 20-6063 10-6612 10-6613.001 10-6613.002 10-6634 10-6691 10-7134 10-7135.005 10-7135.007 20-6671 20-6694 25-6692 25-6693 30-7135.001 30-7135.003 10-7135.004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Παροχές ένδυσης Λοιπές παροχές σε είδος Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ Προµήθεια αναλωσίµων Φωτοαντιγραφικών Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος Προµήθεια καταµετρητή και ανιχνευτή χαρτονοµισµάτων Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Προµήθεια λαµπτήρων –φωτιστικών σωµάτων δηµοτικού φωτισµού Προµήθεια υλικών ύδρευσης Προµήθεια υλικών άρδευσης Προµήθεια ειδών παιδικής χαράς Προµήθεια προστατευτικών µπαρών Προµήθεια FAX

ΠΟΣΟ 2.000 3.000 15.000 8.500 5.000 8.000 2.000 10.000 3.500 300 15.000 15.000 15.000 5.300 15.000 15.000 300

Στη σύµβαση προβλέπεται ότι η παραλαβή θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε το οποίο: «Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για τη συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της. Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήµου ή της κοινότητας. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συµπλήρωση ή και την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήµος ή η κοινότητα µπορεί να ζητήσει από άλλον ο.τ.α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον ο.τ.α., την επιτροπή συγκροτεί ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, ως ανωτέρω, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου δήµου ή της κοινότητας, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα που υπηρετούν στο νοµό. Εάν ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας αναφέρει ότι αδυνατεί να συµπληρώσει την επιτροπή από υπαλλήλους που υπηρετούν στο νοµό, τα ελλείποντα µέρη ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα.»


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΗΑΖ Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα µέλη προκύπτουν µετά από διαδικασία κληρώσεως, µεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.» Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δηµοσιεύτηκε η υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’), Η ∆ιεύθυνση Προσωπικού διενήργησε την, κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές Παραλαβής των προµηθειών που αναφέρονται όπως στον ανωτέρω πίνακα. Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ. 6257/16-5-2012 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ 2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 4. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 6257/16-5-2012 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, που διενήργησαν την κλήρωση.

Αποφασίζει οµόφωνα Συγκροτεί τις επιτροπές παραλαβής των προµηθειών ως κατωτέρω: 1.Παροχές ένδυσης Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Καµβύση Αλεξάνδρα Πρόεδρος

Κοντολέων Σπυρίδων

2

Μαντζανά Γεωργία

Ρεντούλης Ιωάννης

3

Ανεζύρη Αγγελική

Κανάκης ∆ηµήτριος


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΗΑΖ 2.Λοιπές παροχές σε είδος Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Μάνος Βασίλειος Πρόεδρος

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

2

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

Τροχάνης Κων/νος

3

Κανάκης ∆ηµήτριος

Λαλουδάκη Μαρία

3.Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

Ρεντούλης Εµµανουήλ

Πρόεδρος 2

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

Μάνος Βασίλειος

3

Κανάκης ∆ηµήτριος

Πουλέτσος Ηλίας

4.Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Ρεντούλης Εµµανουήλ Πρόεδρος

Ανεζύρη Αγγελική

2

Κανάκης ∆ηµήτριος

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

3

Καττής Ιωάννης

5.Προµήθεια αναλωσίµων Φωτοαντιγραφικών Α/Α Τακτικά µέλη

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Καρακίτσος ∆ηµήτριος Πρόεδρος

Μπούτσικος Γεώργιος

2

Πουλέτσος Ηλίας

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

3

Καµβύση Αλεξάνδρα

Ξερακιάς Ιωάννης

6.Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Μάνος Βασίλειος Πρόεδρος

Ξερακιάς Ιωάννης

2

Ρεντούλης Εµµανουήλ

Κανάκης ∆ηµήτριος

3

Μαντζανά Γεωργία

Κοντολέων Σπυρίδων


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΗΑΖ 7.Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Λαλουδάκη Μαρία Πρόεδρος

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

2

Πουλέτσος Ηλίας

Τροχάνης Κων/νος

3

Καµβύση Αλεξάνδρα

Ρεντούλης Εµµανουήλ

8.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Καττής Ιωάννης Πρόεδρος

Μαντζανά Γεωργία

2

Μπούτσικος Γεώργιος

Κανάκης ∆ηµήτριος

3

Ρεντούλης Εµµανουήλ

Τροχάνης Κων/νος

9.Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Μάνος Βασίλειος Πρόεδρος

Ρεντούλης Εµµανουήλ

2

Καττής Θεόδωρος

Πουλέτσος Ηλίας

3

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

Κανάκης ∆ηµήτριος

10.Προµήθεια καταµετρητή και ανιχνευτή χαρτονοµισµάτων Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Καρακίτσος ∆ηµήτριος Πρόεδρος

Μπούτσικος Γεώργιος

2

Μάνος Βασίλειος

Πουλέτσος Ηλίας

3

Κανάκης ∆ηµήτριος

Ανεζύρη Αγγελική

11.Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Κοντολέων Σπυρίδων Πρόεδρος

Ανεζύρη Αγγελική

2

Καττής Ιωάννης

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

3

Πουλέτσος Ηλίας

Καττής Θεόδωρος


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΗΑΖ 12.Προµήθεια λαµπτήρων –φωτιστικών σωµάτων δηµοτικού φωτισµού Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Λαλουδάκη Μαρία Πρόεδρος

Τροχάνης Κων/νος

2

Ανεζύρη Αγγελική

Κοντολέων Σπυρίδων

3

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

Κανάκης ∆ηµήτριος

13.Προµήθεια υλικών ύδρευσης Α/Α Τακτικά µέλη

1

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

Αναπληρωµατικά Μέλη

Ανεζύρη Αγγελική

Πρόεδρος 2

Μάνος Βασίλειος

Κοντολέων Σπυρίδων

3

Ξερακιάς Ιωάννης

Κανάκης ∆ηµήτριος

14.Προµήθεια υλικών άρδευσης Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Καττής Ιωάννης Πρόεδρος

Μπούτσικος Γεώργιος

2

Καττής Θεόδωρος

Μαντζανά Γεωργία

3

Λαλουδάκη Μαρία

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

15.Προµήθεια ειδών παιδικής χαράς Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Κανάκης ∆ηµήτριος Πρόεδρος

Μαντζανά Γεωργία

2

Μπούτσικος Γεώργιος

Καµβύση Αλεξάνδρα

3

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

Καττής Ιωάννης

16. Προµήθεια προστατευτικών µπαρών Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Ανεζύρη Αγγελική Πρόεδρος

Κοντολέων Σπυρίδων

2

Ρεντούλης Εµµανουήλ

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

3

Μάνος Βασίλειος

Κανάκης ∆ηµήτριος


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΗΑΖ

17.Προµήθεια FAX Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Μπούτσικος Γεώργιος Πρόεδρος

Μάνος Βασίλειος

2

Καττής Ιωάννης

Ανεζύρη Αγγελική

3

Ρεντούλης Εµµανουήλ

Κανάκης ∆ηµήτριος

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, το υπ’ αριθ.πρωτ. 6257/16-5-2012 Πρακτικό Κληρώσεως. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης .


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΗΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 6257 Ηµεροµηνία 16-5-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Την Παρασκευή 11-5-2012, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου διενεργήθηκε από τον Τροχάνη Κων/νο, ΠΕ 1 ∆ιοικητικό, ενώπιον του Κανάκη ∆ηµητρίου και του Ρεντούλη Εµµανουήλ υπαλλήλων, κλήρωση για την ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε την τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση . Στο υπ’ αριθ. 6052/11-5-2012. έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού αναφέρονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή παραλαβής προµηθειών , οι οποίοι είναι οι κάτωθι: 1. Λαλουδάκη Μαρία 2. Τροχάνης Κων/νος 3. Κανάκης ∆ηµήτριος 4. Μπούτσικος Γεώργιος 5. Μαντζανά Γεωργία 6. Μάνος Βασίλειος 7. Ρεντούλης Εµµανουήλ 8. Ανεζύρη Αγγελική 9. Ξερακιάς Ιωάννης 10. Καµβύση Αλεξάνδρα 11. Καττής Ιωάννης 12. Ζαρόκωστας Χαράλαµπος 13. Κοντολέων Σπυρίδων 14. Καρακίτσος ∆ηµήτριος 15. Πουλέτσος Ηλίας 16. Καττής Θεόδωρος Ο Προϊστάµενος του ∆ήµου κ. Τροχάνης Κων/νος, προχώρησε στην κλήρωση των µελών από τους αναφερόµενους στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλους, µε επιλογή κλήρου. Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά µέλη και έπειτα για τα αναπληρωµατικά. Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης:


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΗΑΖ 1.Παροχές ένδυσης Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Καµβύση Αλεξάνδρα Πρόεδρος

Κοντολέων Σπυρίδων

2

Μαντζανά Γεωργία

Ρεντούλης Ιωάννης

3

Ανεζύρη Αγγελική

Κανάκης ∆ηµήτριος

2.Λοιπές παροχές σε είδος Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Μάνος Βασίλειος Πρόεδρος

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

2

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

Τροχάνης Κων/νος

3

Κανάκης ∆ηµήτριος

Λαλουδάκη Μαρία

3.Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

Ρεντούλης Εµµανουήλ

Πρόεδρος 2

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

Μάνος Βασίλειος

3

Κανάκης ∆ηµήτριος

Πουλέτσος Ηλίας

4.Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Ρεντούλης Εµµανουήλ Πρόεδρος

Ανεζύρη Αγγελική

2

Κανάκης ∆ηµήτριος

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

3

Καττής Ιωάννης

5.Προµήθεια αναλωσίµων Φωτοαντιγραφικών Α/Α Τακτικά µέλη

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Καρακίτσος ∆ηµήτριος Πρόεδρος

Μπούτσικος Γεώργιος

2

Πουλέτσος Ηλίας

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

3

Καµβύση Αλεξάνδρα

Ξερακιάς Ιωάννης


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΗΑΖ 6.Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Μάνος Βασίλειος Πρόεδρος

Ξερακιάς Ιωάννης

2

Ρεντούλης Εµµανουήλ

Κανάκης ∆ηµήτριος

3

Μαντζανά Γεωργία

Κοντολέων Σπυρίδων

7.Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Λαλουδάκη Μαρία Πρόεδρος

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

2

Πουλέτσος Ηλίας

Τροχάνης Κων/νος

3

Καµβύση Αλεξάνδρα

Ρεντούλης Εµµανουήλ

8.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Καττής Ιωάννης Πρόεδρος

Μαντζανά Γεωργία

2

Μπούτσικος Γεώργιος

Κανάκης ∆ηµήτριος

3

Ρεντούλης Εµµανουήλ

Τροχάνης Κων/νος

9.Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Μάνος Βασίλειος Πρόεδρος

Ρεντούλης Εµµανουήλ

2

Καττής Θεόδωρος

Πουλέτσος Ηλίας

3

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

Κανάκης ∆ηµήτριος

10.Προµήθεια καταµετρητή και ανιχνευτή χαρτονοµισµάτων Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Καρακίτσος ∆ηµήτριος Πρόεδρος

Μπούτσικος Γεώργιος

2

Μάνος Βασίλειος

Πουλέτσος Ηλίας

3

Κανάκης ∆ηµήτριος

Ανεζύρη Αγγελική


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΗΑΖ 11.Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Κοντολέων Σπυρίδων Πρόεδρος

Ανεζύρη Αγγελική

2

Καττής Ιωάννης

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

3

Πουλέτσος Ηλίας

Καττής Θεόδωρος

12.Προµήθεια λαµπτήρων –φωτιστικών σωµάτων δηµοτικού φωτισµού Α/Α Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Λαλουδάκη Μαρία Πρόεδρος

Τροχάνης Κων/νος

2

Ανεζύρη Αγγελική

Κοντολέων Σπυρίδων

3

Καρακίτσος ∆ηµήτριος

Κανάκης ∆ηµήτριος

13.Προµήθεια υλικών ύδρευσης Α/Α Τακτικά µέλη

1

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

Αναπληρωµατικά Μέλη

Ανεζύρη Αγγελική

Πρόεδρος 2

Μάνος Βασίλειος

Κοντολέων Σπυρίδων

3

Ξερακιάς Ιωάννης

Κανάκης ∆ηµήτριος

14.Προµήθεια υλικών άρδευσης Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Καττής Ιωάννης Πρόεδρος

Μπούτσικος Γεώργιος

2

Καττής Θεόδωρος

Μαντζανά Γεωργία

3

Λαλουδάκη Μαρία

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

15.Προµήθεια ειδών παιδικής χαράς Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Κανάκης ∆ηµήτριος Πρόεδρος

Μαντζανά Γεωργία

2

Μπούτσικος Γεώργιος

Καµβύση Αλεξάνδρα

3

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

Καττής Ιωάννης


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΗΑΖ 16. Προµήθεια προστατευτικών µπαρών Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Ανεζύρη Αγγελική Πρόεδρος

Κοντολέων Σπυρίδων

2

Ρεντούλης Εµµανουήλ

Ζαρόκωστας Χαράλαµπος

3

Μάνος Βασίλειος

Κανάκης ∆ηµήτριος

17.Προµήθεια FAX Α/Α Τακτικά µέλη

Αναπληρωµατικά Μέλη

1

Μπούτσικος Γεώργιος Πρόεδρος

Μάνος Βασίλειος

2

Καττής Ιωάννης

Ανεζύρη Αγγελική

3

Ρεντούλης Εµµανουήλ

Κανάκης ∆ηµήτριος

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(υπογραφή)

(υπογραφή)

(υπογραφή)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 124/2012  

Περί συγκροτήσεως τριμελών επιτροπών δημοτικών υπαλλήλων για την παραλαβή διάφορων προμηθειών