Page 1

ΑΔΑ: Β4ΛΞΩΚΝ-Η14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 11/05-06-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 5η του µηνός Ιουνίου 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7207/31-05-2012 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος

Απόντες 1.Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος 2.Ηλίας Μάνος - Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.


ΑΔΑ: Β4ΛΞΩΚΝ-Η14

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101/ 2012 Θέµα 24ο: Περί της ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο «Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου» του Κ.Α.Ε 10-6614 της σχετικής έγκρισης, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, ποσού 5.000,00€ για το σκοπό που προορίζεται. Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Η προµήθεια αυτή διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/14-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σε συνδυασµό µε αυτές της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 22 «Αναδιατυπώσεις άρθρων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» του Ν. 3536 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-02-2007) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης» όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 2286 (ΦΕΚ 19 Α΄/01-02-1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως ισχύει σε συνδυασµό µε την 11389 (ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993) «Ε.Κ.Π. - Ο.Τ.Α» Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 26625 (ΦΕΚ 404 Β΄/31-05-1993) όµοια & την 27319/18-07-2002 (ΦΕΚ 945 Β΄/24-07-2002) «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997» Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. Η προµήθεια αυτή διενεργείται από τον ∆ήµαρχο κατά την παρ. 2 του άρθρου 23 «∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση ή απευθείας ανάθεση – πρόχειρος διαγωνισµός» της 11389 (ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993) «Ε.Κ.Π. - Ο.Τ.Α» Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 26625 (ΦΕΚ 404 Β΄/31-051993) όµοια σε συνδυασµό µε την 27319/18-07-2002 (ΦΕΚ 945 Β΄/24-07-2002) «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997» Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης και τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 22 «Αναδιατυπώσεις άρθρων ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» του Ν. 3536 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-02-2007) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης» όπως ισχύει. Επίσης σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Με την από 29/5/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών του ∆ήµου µας, προτείνεται η δέσµευση πίστωσης ύψους 5.000,00€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 10-6614 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας µε τίτλο «Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου». Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας, µετά από σχετικό έλεγχο, συνυπέγραψε την προαναφερθείσα πρόταση βεβαιώνοντας ότι η ανωτέρω δαπάνη (5.000,00€) είναι εντός του διαθεσίµου ποσού πίστωσης και του Κ.Α.Ε 10-6614. Η προαναφερθείσα δαπάνη καταχωρήθηκε µε α/α Α/232 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 2. την παρ. 2 του άρθρου 23 του «Ε.Κ.Π. – Ο.Τ.Α.» 3. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας 4. την από 29/5/2012 περιγραφή της προµήθειας από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου


ΑΔΑ: Β4ΛΞΩΚΝ-Η14

5. την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Ορίζει ότι η προµήθεια θα γίνει µε απ΄ ευθείας ανάθεση από τον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α, αφού προηγηθεί αξιολόγηση προσφορών και γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την εκτέλεση της δαπάνης και διαθέτει (ψηφίζει) την αναφερόµενη πίστωση ποσού 5.000,00€ µε τίτλο «Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου» του ΚΑΕ 10-6614, σε βάρος του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, οικονοµικού έτους 2012. 3. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (101/2012), υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα Μέλη T. Y. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 101/2012  

ΑΔΑ: Β4ΛΞΩΚΝ-Η14 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Από το υπ΄ αριθµό 11/05-...