Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΚΝ-ΛΘ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 13/29-6-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29η του µηνός Ιουνίου, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ‘ αριθµ. πρωτ. 7770/23-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Ηλίας Γεωργίτσης -Μέλος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος –Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Μάνος –Μέλος Βασίλειος Σαλάκος –Μέλος

Απόντες Αλέξανδρος Κατσίκας -Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Ηλία Ν. Πουλέτσο, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγούµενος στα µέλη αυτής ανέφερε την επείγουσα ανάγκη συζήτησης και λήψης απόφασης, προ ηµερησίας διάταξης, του κατωτέρου θέµατος : Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης ποσού 20.910,00€ µε τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής στήριξης για θέµατα χωροταξίας πολεοδοµίας από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα». Στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους για τη συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως προ ηµερήσιας διάταξης, του προαναφερόµενου θέµατος.


ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΚΝ-ΛΘ3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93 / 2011 Θέµα 10ο Προέλεγχος απολογισµού εσόδων - εξόδων πρώην ∆ήµου Λεωνιδίου οικον. έτους (2010). Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα στοιχεία της εισήγησης του ∆ηµοτικού Ταµεία του τέως ∆ήµου Λεωνιδίου στην οποία αναφέρεται ότι: Σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Β.∆/τος 17-5/15-6-59 ο δηµοτικός ταµίας και ο ελεγκτής εσόδων εξόδων µόλις λήξει το οικονοµικό έτος, προβαίνει στον προσδιορισµό του χρηµατικού υπολοίπου του οικονοµικού έτους που έληξε και την εισαγωγή αυτού στην διαχείριση του επόµενου οικονοµικού έτους. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» έως το τέλος του Μαΐου κάθε χρόνου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου, δηλαδή ο ∆ηµοτικός Ταµίας ή ο ελεγκτής εσόδων εξόδων, υποβάλει δια µέσου του ∆ηµάρχου στην Οικονοµική Επιτροπή (∆ηµαρχιακή Επιτροπή) τους λογαριασµούς του οικονοµικού έτους που έληξε και σύµφωνα µε το άρθρο 267 παρ. 3 οι απολογισµοί και ισολογισµοί των πρωτοβάθµιών δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται, έτους 2010 ή παλαιοτέρων ετών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το νέο ∆ήµο. Επίσης, σύµφωνα µ τις διάταξη της παρ 1 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, ο απολογισµός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις µεταβολές που τυχόν έχουν γίνει, ως τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταµειακή υπηρεσία. Με βάση και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1γ του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης), σύµφωνα µε τις οποίες µεταξύ των αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής(η οποία είναι διάδοχος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής σε θέµατα παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου) είναι να προελέγχει τον απολογισµό, υποβάλλω λογαριασµό διαχείρισης του οικονοµικού έτους που έληξε. Αναλυτικότερα: Από τον Ταµειακό Απολογιστικό Πίνακα Εσόδων για το έτος 2010, ήτοι από 1/1/2010 έως 31/12/2010, εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: Αρχικά Προϋπολογισθέντα

9.850.000,00

Αναµορφωθέντα Τελικά Προϋπολογισθέντα Αρχικά Βεβαιωθέντα ∆ιαγραφέντα Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα

492.964,75 10.342.964,75 4.203.484,68 1.764,05 4.201.720,63 3.971.203,17 230.517,46


ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΚΝ-ΛΘ3

Αντίστοιχα από τον Ταµειακό Απολογιστικό Πίνακα Εξόδων για το ίδιο χρονικό διάστηµα, εξάγονται τα εξής:

Αρχικά Προϋπολογισθέντα

9.850.000,00

Αναµορφωθέντα Τελικά Προϋπολογισθέντα

492.964,75 10.342.964,75 4.050.516,72

Ενταλθέντα Πληρωθέντα

3.876.037,51

Ανακεφαλαιωτικά τα ταµειακά µεγέθη έτους 2010 έχουν τα εξής: Χρηµατικά Υπόλοιπα έτους 2009 Σύνολο εισπραχθέντων 2010 από τακτικά έσοδα Σύνολο εισπραχθέντων 2010 από έκτακτα έσοδα Σύνολο πληρωθέντων 2010 από τακτικά έξοδα Σύνολο πληρωθέντων 2010 από έκτακτα έξοδα Χρηµατικό υπόλοιπο 2010 µεταφερόµενο στο 2011

429.470,40 2.322.459,75 1.219.273,02 3.173.088,36 702.949,15 95.165,66

Παρακαλείσθε για τον προέλεγχο του απολογισµού του τέως ∆ήµου Λεωνιδίου, έτους 2010 και την υποβολή έκθεσης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Τα µέλη του Συµβουλίου της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν την ανωτέρω εισήγηση, έλαβαν υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 163 του Ν. 3463/2006, & 72 παρ. 1γ του Ν.3852/10

Αποφασίζει

Οµόφωνα

Προελέγχει και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση του απολογισµού Εσόδων και Εξόδων οικονοµικού έτους 2010 του πρώην ∆ήµου Λεωνιδίου ως παρακάτω: Χρηµατικά Υπόλοιπα έτους 2009 Σύνολο εισπραχθέντων 2010 από τακτικά έσοδα Σύνολο εισπραχθέντων 2010 από έκτακτα έσοδα Σύνολο πληρωθέντων 2010 από τακτικά έξοδα Σύνολο πληρωθέντων 2010 από έκτακτα έξοδα Χρηµατικό υπόλοιπο 2010 µεταφερόµενο στο 2011

429.470,40 2.322.459,75 1.219.273,02

3.173.088,36 702.949,15 95.165,66


ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΚΝ-ΛΘ3

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό ( 93 /2011), υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα Μέλη T. Y.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 93/2011  

Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων πρώην Δήμου Λεωνιδίου οικον. έτους (2010).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you