Page 1

ΑΔΑ: 457ΓΩΚΝ-1ΙΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 23/24-11-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µηνός Νοεµβρίου, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 13816/18-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Απόντες κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (7) θέµατα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης των επτά (7) θεµάτων.


ΑΔΑ: 457ΓΩΚΝ-1ΙΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 250 / 2011 ο

Θέµα 10 : Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας, µετά από πρόταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, και της αναµόρφωσης προϋπολογισµού στο Κ.Α.Ε. 20-6262.003 ποσού 2.500,00€ µε τίτλο «Μικροεπισκευές δηµοτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων». Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/97, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 «Η δηµαρχιακή επιτροπή, το κοινοτικό συµβούλιο, για δε τους λοιπούς φορείς της παρ. 1 του άρθρου 266 του π.δ. 410/95, το διοικητικό τους συµβούλιο, µπορούν µε απόφασή τους να αναθέτουν, µετά από πρόχειρο διαγωνισµό, εφαρµόζοντας ανάλογα τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 28/80 (ΦΕΚ-11 Α') ή και απευθείας χωρίς διαγωνισµό, την εκτέλεση εργασίας, µεταφοράς ή προµήθειας, αν η αξία καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) δραχµών (11.738,81 ευρώ) για τους ∆ήµους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσ/νίκης, των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) δραχµών (8.804,11 ευρώ)για τους λοιπούς δήµους και του ενάµισι εκατοµµυρίου (1.500.000) δραχµών (4.402,05 ευρώ)για τις κοινότητες και τους λοιπούς φορείς της παρ. 1 του άρθρου 266 του π.δ. 410/95. Στα παραπάνω ποσά δεν περιέχεται ο αναλογών ΦΠΑ. Επίσης σύµφωνα µε την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07, οι µελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προµηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, µπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάµενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρµόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουµένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συµβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., µε ανάλογη εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προµήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, µέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προµήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής, που υποκαθιστούν τη µελέτη και τα ανωτέρω τεύχη Επίσης σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Με την από 16/11/2011 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών του ∆ήµου µας, προτείνεται η δέσµευση πίστωσης ύψους 2.500,00€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20-6262.003 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας µε τίτλο «Μικροεπισκευές δηµοτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων», µετά από την υπ΄ αρ. 376/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αναµόρφωσης του προϋπολογισµού. Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας , µετά από σχετικό έλεγχο, συνυπέγραψε την προαναφερθείσα πρόταση βεβαιώνοντας ότι η ανωτέρω δαπάνη (2.500,00€) είναι εντός του διαθεσίµου ποσού πίστωσης µετά την αναµόρφωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού µας, οικ. Έτους 2011, και του Κ.Α.Ε 20-6262.003


ΑΔΑ: 457ΓΩΚΝ-1ΙΘ

Η προαναφερθείσα δαπάνη καταχωρήθηκε µε α/α A/684 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Θέτω υπόψη την από 14/11/2011 περιγραφή Εργασιών, τις διατάξεις του Ν. 3463/06, & του Ν. 3536/2007, την υπ΄ αρ. 376/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου, και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις ερµηνευτικές εγκυκλίους, την πρόταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, και παρακαλώ να καθορίσουµε τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, και να προβούµε στη λήψη σχετικής απόφασης διάθεσης της πίστωσης και έγκρισης της δαπάνης. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και

αποφασίζει

οµόφωνα

1. Καθορίζει ως τρόπο επιλογής «την απευθείας ανάθεση από το ∆ήµαρχο». 2. Εγκρίνει την δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας «Μικροεπισκευές δηµοτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» συνολικού ποσού 2.500,00€ µε το Φ.Π.Α. του Κ.Α.Ε. 20-6262.003. 3. Ψηφίζει την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την εκτέλεση της δαπάνης ποσού 2.500,00€ του ΚΑΕ 20-6262.003, σε βάρος του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικονοµικού έτους 2011. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (250 /2011), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη T. Y.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 250/2011  

Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας, μετά από πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας,...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 250/2011  

Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας, μετά από πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας,...

Advertisement