Page 1

ΑΔΑ: 457ΞΩΚΝ-8ΞΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 28/10-11-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 13233/4-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι (20) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 14. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 15. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 19. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 6. Κουβούσης Παναγιώτης 2. Κουτσουµπός Παν. 3 Τσεµπελή Αικατερίνη 4 Σωτηρόπουλος Μιχαήλ. 5. Γεροντάκης Ευάγγελος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1


ΑΔΑ: 457ΞΩΚΝ-8ΞΞ Αριθµός Απόφασης 357/2011 Θέµα 1ο:Περί σύναψης Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας µε το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας, για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «∆ΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» στο πλαίσιο του ΕΠ ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02: «Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Πελοποννήσου». ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 23 – «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί» ή όποιου άλλου χρηµατοδοτικού εργαλείου. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να γίνει άµεσα η σύναψη της Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας, ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος µε τη σειρά του, εξέθεσε τα εξής : Κατόπιν συνεννοήσεως µε το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας, ο οποίος έχει δική του τεχνική υπηρεσία και διαθέτει διαχειριστική επάρκεια υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 & 99 του Νόµου 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3316/2006 ο ∆ήµος µας µπορεί να συνάψει Σύµβαση ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας µε το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας για την υλοποίηση του έργου «∆ΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ». Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση της αρµοδιότητας από το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας για την εκπόνηση των απαραίτητων µελετών και την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «∆ΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» όσον αφορά το τµήµα του ∆ρόµου εντός της γεωγραφικής περιφέρειας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας αναθέτει στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας να λειτουργήσει ως Κύριος του έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: Α. Να συντάξει και να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη του έργου για χρηµατοδότηση σε φορείς χρηµατοδότησης ως «Κύριος του Έργου». β. Υλοποίηση του έργου ως εξής: Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης. Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την ένταξη της στο Ε.Π. Πελοποννήσου 2007 – 2013 ή άλλο χρηµατοδοτικό εργαλείο. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. ∆ιενέργεια διαδικασιών επιλογής αναδόχου και ανάθεσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης του έργου από κοινού µε τον Κύριο του έργου και τον Ανάδοχο µε ρητή πρόβλεψη ότι οι άµεσα αντισυµβαλλόµενοι είναι ο Κύριος του έργου και ο Ανάδοχος (ειδική σχέση). Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. Παρακολούθηση χρηµατορροών του Έργου. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή). 2


ΑΔΑ: 457ΞΩΚΝ-8ΞΞ Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία. Μετά τα ανωτέρω : Εισηγούµαι Τη σύναψη Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας µε το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας, για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «∆ΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ», µε τους όρους που αναφέρονται στο σχέδιο της Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας που ακολουθεί. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 & 99 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3316/2006, και µετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει οµόφωνα 1. Εγκρίνει την σύναψη Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας µε το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας, για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «∆ΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ», µε τους όρους που περιγράφονται στο παραπάνω σχέδιο. 2. Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό 3. Εγκρίνει την παρακάτω Σύµβαση ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας : Στο Άστρος, σήµερα την ……………….. µεταξύ των παρακάτω συµβαλλόµενων : 1. Του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, που εδρεύει στη ∆.Κ. Άστρους και εκπροσωπείται κατά το νόµο από το ∆ήµαρχο κ. Εµµανουήλ Σκαντζό, σύµφωνα µε την αριθ. ……./2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 2. Του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στη ∆.Κ. Λεωνιδίου και εκπροσωπείται κατά νόµο από τον ∆ήµαρχο Ιωάννη Μαρνέρη, σύµφωνα µε την αριθµ. 357/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Λαµβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρων 99 του Ν.3852/2010 2. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 94 & 95 του Ν.3852/2010 4. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2006 συµφωνούν συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Οι ∆ήµοι Βόρειας Κυνουρίας και Νότιας Κυνουρίας προγραµµατίζουν την διαδηµοτική συνεργασία για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «∆ΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» στο πλαίσιο του ΕΠ ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02: «Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Πελοποννήσου». ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 23 – «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί» ή όποιου άλλου χρηµατοδοτικού εργαλείου. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (∆ικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας διαθέτει διαχειριστική επάρκεια ως δικαιούχος για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, σε αντίθεση µε το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας ο οποίος δεν διαθέτει διαχειριστική Επάρκεια υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ. Με την παρούσα σύµβαση διαδηµοτικής συνεργασίας ρυθµίζονται τα θέµατα της αρµοδιότητας υλοποίησης του έργου που εκχωρήθηκαν από το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας στο ∆ήµο Βόρειας 3


ΑΔΑ: 457ΞΩΚΝ-8ΞΞ Κυνουρίας και που θα αποκαλείται στο εξής «Κύριος του Έργου», ο επιµερισµός του κόστους της εκπόνησης των απαραίτητων µελετών και η οργάνωση και υλοποίηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση της αρµοδιότητας από το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας για την εκπόνηση των απαραίτητων µελετών και την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «∆ΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»όσον αφορά το τµήµα του ∆ρόµου εντός της γεωγραφικής περιφέρειας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (από Ι.Μονή Καρυάς εως οικισµό Βασκίνας και από θέση ‘Καστανιές Κούκου εως οικισµό Αγίου Βασιλείου). Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας αναθέτει στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας να λειτουργήσει ως Κύριος του έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: Α. Να συντάξει και να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη του έργου για χρηµατοδότηση σε φορείς χρηµατοδότησης ως «Κύριος του Έργου». Β. Υλοποίηση του έργου ως εξής: 1) Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης. 2) Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την ένταξη της στο Ε.Π. Πελοποννήσου 2007 – 2013 ή άλλο χρηµατοδοτικό εργαλείο. 3) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 4) ∆ιενέργεια διαδικασιών επιλογής αναδόχου και ανάθεσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 5) Υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης του έργου από κοινού µε τον Κύριο του έργου και τον Ανάδοχο µε ρητή πρόβλεψη ότι οι άµεσα αντισυµβαλλόµενοι είναι ο Κύριος του έργου και ο Ανάδοχος (ειδική σχέση). 6) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 7) Παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 8) Παρακολούθηση χρηµατορροών του Έργου. 9) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή). 10) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 2.1. Υποχρεώσεις και ∆ικαιώµατα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας • Να διευκολύνει µε κάθε νόµιµο τρόπο τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας στην υλοποίηση του έργου διαθέτοντας κάθε στοιχείο που θα βοηθήσει για το σκοπό αυτό. • Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως - όταν απαιτείται- µε το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας για κάθε ζήτηµα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του έργου που αναλαµβάνονται µε την παρούσα. • Να υποστηρίξει οικονοµικά την υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης, καταβάλλοντος έγκαιρα στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας τις οικονοµικές υποχρεώσεις του άρθρου 3 της παρούσας. • Να λαµβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την πορεία των ενεργειών που αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας. • Να συµµετέχει µε έναν (1) εκπρόσωπο στην επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης του άρθρου 5 της παρούσας. • Να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας. • Να ενηµερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των ενεργειών, που αποτελούν το αντικείµενο της παρούσας. 2.2 Ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας αναλαµβάνει: 4


ΑΔΑ: 457ΞΩΚΝ-8ΞΞ • Να ενεργεί ως Κύριος του έργου για την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων και την υλοποίηση του έργου. • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, καθώς και να προβαίνει στις απαραίτητες αναθέσεις για την εκπόνηση των µελετών τον έλεγχο και την έγκριση αυτών προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου • Να συντάξει και να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη του έργου για χρηµατοδότηση σε φορείς χρηµατοδότησης ως «Κύριος του Έργου». • Να κοινοποιεί στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στο φορέα χρηµατοδότησης. • Να προβεί στην σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στον φορέα χρηµατοδότησης και να προβαίνει στις απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων. • Να υπογράψει ως Κύριος του Έργου το σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης. • Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών. • Να διενεργεί τις διαδικασίες επιλογής Αναδόχου και ανάθεσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων. • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει βάσει των σχετικών συµβάσεων. • Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου. • Να παραλαµβάνει από τον Ανάδοχο τα παραστατικά και τα προβλεπόµενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία, που αυτός εκδίδει στο όνοµα του Κυρίου του έργου, να τηρεί φωτοτυπίες αυτών στο αρχείο του, να τα εγγράφει στο λογιστικό του σύστηµα σε λογαριασµούς τάξεως και στη συνέχεια να αποστέλλει τα πρωτότυπα µε ευθύνη του στον Κύριο του έργου, ώστε αυτός έγκαιρα να πραγµατοποιήσει τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία του. • Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας. • Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία µε το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας) τη χρηµατοδότηση του Έργου, µεριµνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηµατοδότησης και για την ετήσια κατανοµή πιστώσεων. • Να µεριµνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων του έναντι της παρούσας σύµβασης. • Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως - όταν απαιτείται- µε το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας για κάθε ζήτηµα που ανακύπτει και αφορά την υλοποίηση του έργου που αναλαµβάνονται µε την παρούσα. • Να συµµετέχει µε ένα (1) εκπρόσωπο στην επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης του άρθρου 5 της παρούσας. • Να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο συνολικός προϋπολογισµός του αντικειµένου της σύµβασης αυτής προσδιορίζεται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000,00 €) συν Φ.Π.Α. 23%, που προέρχονται ως ακολούθως: 1. Ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας θα καταβάλλει το ποσό των 2.500,00 συν ΦΠΑ 23 %. 2. Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας θα καταβάλλει το ποσό των 2.500,00 συν ΦΠΑ 23 %. Την οικονοµική διαχείριση του αντικειµένου της παρούσας Σύµβασης αναλαµβάνει ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας. Το κόστος την υλοποίησης του έργου θα προκύψει µετά την εκπόνηση των µελετών.

5


ΑΔΑ: 457ΞΩΚΝ-8ΞΞ ΑΡΘΡΟ 4 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Η ισχύς της σύµβασης αυτής αρχίζει µε την υπογραφή των συµβαλλοµένων µερών και διαρκεί µέχρι την 31-12-2013. Το παραπάνω χρονοδιάγραµµα είναι δυνατόν για λόγους αντικειµενικούς να τροποποιείται εν µέρει ή συνολικά µε νεότερη έγγραφη συµφωνία των µερών και µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου . ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση του αντικειµένου της σύµβασης και την εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων της σύµβασης αυτής, τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Τον εκπρόσωπο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, κ. Εµµανουήλ Σκαντζό, ∆ήµαρχο. 2. Τον εκπρόσωπο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, κ. Ιωάννη Μαρνέρη, ∆ήµαρχο 3. Τον κ. Παναγιώτη Μαντά, αντιδήµαρχο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. Η επιτροπή συγκαλείται µετά από πρόσκληση του προέδρου. Συνεδριάζει όταν είναι παρόντα και τα (3) µέλη και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία. ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Ρητά συµφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν εκπληρεί (ή εκπληρεί πληµµελώς) τις υποχρεώσεις του, µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 8 ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ Κάθε διαφορά των συµβαλλοµένων που δεν δύναται να διευθετηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα λύεται από τα αρµόδια δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 12.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. 12.2 Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη Σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η Σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη Σύµβαση. Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και προς απόδειξη τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα (1). 4. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας Μαρνέρη Ιωάννη όπως προβεί στην υπογραφή της σχετικής Σύµβασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας µε το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας καθώς και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης . 6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 357/2011  

Περί σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Π...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 357/2011  

Περί σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Π...