Page 1

ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-7ΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 26/17-10-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12316/12-102011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι (20) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 19. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Μάρκος Νικόλαος 5.Μωριάτης Χρήστος 9.Κυρίος Μιχαήλ 2.Τσιγκάρης Μιχαήλ 6.Κουβούσης Παναγιώτης 10.Γολεγός Παναγιώτης 3.Γεροντακης Ευάγγελος 7.Τσεµπελή Αικατερίνη 4.Λάτσης ∆ηµήτριος 8.Χελιώτης Θεόδωρος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-7ΞΗ Αριθµός Απόφασης 339/2011 Θέµα 31ο: Περί της αναµορφώσεως του προϋπολογισµού µε το ποσό των 71.941,60 € για ενίσχυση εννέα Κ.Α. και δηµιουργία ενός νέου Κ.Α O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος µε τη σειρά του, εξέθεσε τα εξής : Με το 11-10-2011 έγγραφο της, η Οικονοµικής Υπηρεσίας ∆ήµου Νότιας Κυνουράις ζητά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και την µεταφορά πιστώσεων προκειµένου να ενισχυθούν οι κατωτέρω Κ.Α. : ΚΑΕ 10-6021 «Τακτικές αποδοχές (πρόγραµµα stage)» ποσού (18.000,00) €. ΚΑΕ 00-6122.001 «Αποζηµίωση συνεδριάσεων δηµοτικού συµβουλίου» µε το ποσό των (7.500,00)€ ΚΑΕ 00-6121.005 «Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης Προέδρων Τ.Σ» µε το ποσό των (7.200,00)€ ΚΑΕ 00-6221 «Ταχυδροµικά τέλη» µε το ποσό των (2.000,00)€ ΚΑΕ 00-6222 «Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» µε το ποσό των (7.000,00)€ ΚΑΕ 10-6612 «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» µε το ποσό των (3.000,00)€ ΚΑΕ 10-6614 «Λοιπές δαπάνες ειδών γραφείου» µε το ποσό των (3.000,00)€ ΚΑΕ 30-7326.001.002 «Έργα υποδοµής ΤΚ Κοσµά» µε το ποσό των (10.711,60)€ ΚΑΕ 8115.010 «∆απάνες 13ης γιορτής µελιτζάνας» µε το ποσό των (1.230,00)€ Και να δηµιουργηθεί νέα απαραίτητη πίστωση στους ΚΑΕ : 10-7135.006 «Προµήθεια προγράµµατος ∆ιαχείρισης Ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Ν.Κυνουρίας» µε το ποσό των (12.300,00),€ Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω και την αίτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 1. Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικ έτους 2011 µεταφέροντας από τους : ΚΑΕ 00-6711.004 «Αµοιβή µελών Υπηρεσιακού συµβουλίου ΟΤΑ» ποσό (4.183,20)€ ΚΑΕ 00-6733 «Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες» ποσό (4.300,00)€ ΚΑΕ 00-6821 «Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης» ποσό (6.000,00)€ ΚΑΕ 10-6232.004 «Μίσθωση ακινήτου για στέγαση διαχρονικού δηµοτικού αρχείου» (3.500,00)€ ΚΑΕ 20-6012 «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας » ποσό (3.600,00)€ ΚΑΕ 25-6061 «Παροχές ένδυσης» ποσό (1.700,00)€ ΚΑΕ 25-6233 «Χηµικές τουαλέτες» ποσό (800,00)€ ΚΑΕ 25-6694 «Προµήθεια νερού για κάλυψη αναγκών λειψυδρίας» ποσό (2.000,00)€ ΚΑΕ 25-7326.005 «Επέκταση δικτύου απορροής όµβριων ∆Ε Λεωνιδίου» ποσό (3.800,00)€ ΚΑΕ 30-7336.001 «Βελτιώσεις όψης εισόδου ∆Ε Κοσµά» ποσό (10.000,00)€ ΚΑΕ 40-6232.001 «Μίσθωση κτιρίου για στέγαση Τεχνικής Υτιηρεσίας και γραφείο πολεοδοµίας» ποσό (4.000,00)€ ΚΑΕ 70-6236.002 «Μίσθωση οικοπέδου για πάρκιγκ αυτοκινήτων στην Τ.Κ Πουλίθρων» ποσό (5.000,00)€ ΚΑΕ 70-6236.004 «Μίσθωση ακινήτου για υπαίθριο πάρκιγκ στην Πλάκα ∆Ε Λεωνιδίου» ποσό (4.000,00)€ ΚΑΕ 00-6495.001 «Συντήρηση ιστοσελίδας» ποσό (2.500,00) Στο αποθετικό .


ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-7ΞΗ 2. Από το αποθεµατικό µεταφέρει συνολική πίστωση 59.641,60 µε την οποία ενισχύει τους ήδη υπάρχον Κ.Α. ως εξής: ΚΑΕ 10-6021 «Τακτικές αποδοχές (πρόγραµµα stage)» ποσό (18.000,00) €. ΚΑΕ 00-6122.001 «Αποζηµίωση συνεδριάσεων δηµοτικού συµβουλίου» ποσό (7.500,00)€ ΚΑΕ 00-6121.005 «Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης Προέδρων Τ.Σ» ποσό (7.200,00)€ ΚΑΕ 00-6221 «Ταχυδροµικά τέλη» ποσό (2.000,00)€ ΚΑΕ 00-6222 «Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» ποσό (7.000,00)€ ΚΑΕ 10-6612 «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» ποσό (3.000,00)€ ΚΑΕ 10-6614 «Λοιπές δαπάνες ειδών γραφείου» ποσό (3.000,00)€ ΚΑΕ 30-7326.001.002 «Έργα υποδοµής ΤΚ Κοσµά» ποσό (10.711,60)€ ΚΑΕ 8115.010 «∆απάνες 13ης γιορτής µελιτζάνας» ποσό (1.230,00)€ 3. Από το αποθεµατικό µεταφέρει πίστωση 12.300,00 € στον ΚΑ 10-7135.006 µε τίτλο «Προµήθεια προγράµµατος ∆ιαχείρισης Ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Ν.Κυνουρίας» 2.∆ιαβιβάζει το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή για την διάθεση των σχετικών πιστώσεων. Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου Ρουσάλη Ιωάννη ο οποίος τονίζει ότι το µέγεθος των αναµορφώσεων είναι µεγάλο και δεν είχε γίνει σωστή πρόβλεψη στον προϋπολογισµό . Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

κατωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 339/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 339/2011  

Περί της αναμορφώσεως του προϋπολογισμού με το ποσό των 71.941,60 € για ενίσχυση εννέα Κ.Α. και δημιουργία ενός νέου Κ.Α

Advertisement