Page 1

ΑΔΑ: Β44ΞΩΚΝ-ΕΦΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 4/01-03-2012 Πρακτικό της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 1η του µηνός, Μαρτίου ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2780/28-02-2012 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4.

Απόντες

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs -Πρόεδρος 1. Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος 2. Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος 3. Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (2) θέµατα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης των δύο (2) θεµάτων.


ΑΔΑ: Β44ΞΩΚΝ-ΕΦΞ

Αριθµός Απόφασης 12/ 2012 Θέµα 2ο προηµερήσιας διάταξης: «Περί

της πρόσληψης (διορισµού) πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση του, να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης» (συζητείται την Τρίτη 6/3/2012). Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της προ ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους ∆ήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Σας γνωρίζω ότι θα συζητηθεί η προσφυγή του Κατσίγκρη Κων/νου κατά του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, περί άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ακινήτου εξ΄ αναβολής της 7-2-2012. Στο ∆ήµο µας όπως γνωρίζετε δεν υφίσταται Νοµική Υπηρεσία, δεν υπηρετεί Νοµικός Σύµβουλος, δεν έχει ορισθεί ∆ικηγόρος µε µηνιαία αντιµισθία. Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουµε για τα εξής: Την πρόσληψη (διορισµό) του δικηγόρου κ. Ιωάνη Μάλλιου, για την παράστασή του, και εκπροσώπηση του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, στις 06/03/2012 ηµέρα Τρίτη ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: α)το άρθρο 72 του Ν.3852/2010. β)το γεγονός ότι στο ∆ήµο µας δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Προσλαµβάνει (διορίζει) µε την απόφαση αυτή τον κ. Μάλλιο Ιωάννη– ∆ικηγόρο (κάτοικο Λεωνιδίου), και του παρέχει την εντολή να παραστεί για λογαριασµό και εκπροσώπηση του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, στις 06/03/2012 ηµέρα Τρίτη, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόµιµη µετά από αναβολή δικάσιµο, και εν γένει όλης της υποθέσεως µέχρι τελεσιδικίας. Η αµοιβή του θα βαρύνει την πίστωση (Ι.Π) του ΚΑΕ 00.6111 «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικον. έτους 2012. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (12/2012), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

Μέλη T. Y.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 012/2012  

«Περί της πρόσληψης (διορισμού) πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση του, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας ενώπιον του Τριμελού...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you