Page 1

ΑΔΑ: Β417ΩΚΝ-70Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 15/2-7-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 2η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9374/28-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα εικοσιένα (21) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 17. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 18. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 19. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 20. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 21. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β417ΩΚΝ-70Σ

Αριθµός Απόφασης 200/2012 Θέµα1ο: Περί της έγκρισης µελέτης «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για το έτος 2012-2013» και ανάθεση ή µη σε τρίτους µε ανοιχτό διαγωνισµό. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 35415 ΦΕΚ 1701 Β/1-8-2011 «Οι δήµοι υποχρεούνται να µεταφέρουν δωρεάν τους µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από την έδρα του σχολείου τους σε απόσταση µεγαλύτερη από την οριζόµενη ως εξής: α) 1.200 µέτρα για µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης β) 2.500 µέτρα για µαθητές Γυµνασίων γ) 4.000 µέτρα για µαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣµε την προϋπόθεση ότι οι µαθητές φοιτούν στο πλησιέστερο σχολείο της αντίστοιχης κατηγορίας (δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κ.τ.λ.)» Η µεταφορά των µαθητών µπορεί να γίνει µε τρείς διαφορετικούς τρόπους: Με ∆ηµόσια συγκοινωνία (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, ∆ηµοτική Συγκοινωνία) Με ίδια µέσα των ∆ήµων (µε την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για µεταφορά µαθητών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΓΟΚ) Με δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών (Μισθωµένα δροµολόγια) Σε περίπτωση που κανένας από τους προηγούµενους τρόπους δεν επιτευχθεί τότε προβλέπεται η επιδότηση των µαθητών ανάλογα µε την µετακίνηση που θα απαιτείται για την µετάβαση και την επιστροφή τους στην σχολική µονάδα. Για τον καθορισµό των δροµολογίων λαµβάνονται υπ' όψη τα παρακάτω: Η κατά το δυνατό εξυπηρέτηση περισσοτέρων της µιας σχολικών µονάδων σε κάθε δροµολόγιο Η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Η αποφυγή διέλευσης περισσότερων του ενός µεταφορικού µέσου από τον ίδιο οδικό άξονα Η οµαδοποίηση των µαθητών ώστε να µειωθεί ο αριθµός των στάσεων H ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας ∆ήµου Τρίπολης µε το 37687/28-6-2012 έγγραφό της µας απέστειλε την 183/2012 µελέτη υπηρεσιών µε τίτλο «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για το έτος 2012-2013» η οποία ανέρχεται στο ποσό των 229.747,13 €. Ο ∆ήµαρχος µε την 260/2012 απόφαση του αναφέρει ότι Ότι : Α)υπάρχει αντικειµενική αδυναµία για τη µεταφορά µαθητών µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα του δήµου Νότιας Κυνουρίας ή των δήµων στους οποίους κατοικούν οι µεταφερόµενοι µαθητές και την τακτική συγκοινωνία. Β) υπάρχει αντικειµενική αδυναµία για τη µεταφορά µαθητών µε την δηµόσια, υπεραστική, ή δηµοτική συγκοινωνία, για τα κάτωθι δροµολόγια µεταφοράς µαθητών, για τα οποία επιβάλλεται η εκτέλεση της µεταφοράς µε δηµόσια σύµβαση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας

Η Κατάσταση δροµολογίων της µεταφοράς µαθητών µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών για το έτος 2012 - 2013 διαµορφώνεται ως εξής :


ΑΔΑ: Β417ΩΚΝ-70Σ

1

2

3

4

6 7

8

9

Μέλανα Εντός Τυρού Εντός Τυρού Πάνω Τσέρφο Τσέρφο – Τυρός –Άνω Τυρός

Βασκίνα

13 14 15 16 17 18 19 20 21

Πιγάδι Κουνουπιά Αµυγδαλιά Πηγάδι Πούλιθρα Πούλιθρα Λειβάδι Κοσµάς Πραγµατευτή Λεωνίδιο Λεωνίδιο Φωκιανό Πρέγασος ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

Εντό ς πόλε ως

Εκτ ός πόλε ως µε µικρ ή κλίσ η (05%) 48

Εκτ ός πόλε ως µε µεγά λη κλίσ η (>5 %) 10

Σύν ολο

58

1

Λεωφ ορείο

15

45

60

19

Λεωφ ορείο

32

35

67

19

Λεωφ ορείο

26

10

36

4

Λεωφ ορείο Λεωφ ορείο Λεωφ ορείο Μικρό Λεωφ ορείο

10

3

13

14

4

18

18

2

20

20

10

30

Μικρό Λεωφ ορείο Μικρό Λεωφ ορείο Ταξί Ταξί Ταξί

46

8

54

6

6

12

18 4 14

4 2 30

22 6 44

Ταξί Ταξί Ταξί Ταξί Ταξί Ταξί Ταξί Ταξί

0 10 10 12 8 10 4 6

20 14 60 4 2 0 20 40

20 24 70 16 10 10 24 46

Λεωνίδιο

Αριθµ ός δροµο λογίων το έτος

25.103,40 € 172

32.439,20 € 172

33.376,60 €

194,05 €

Λεωνίδιο

172

16.290,12 €

94,71 €

Τυρός Γυµνάσιο Τυρού ∆ηµοτικό Τυρού

4

40 36 4

4

7

3

Μέγιστο ετήσιο κόστος δροµολογίου

172

188,60 €

Λεωνίδιο

172

5.768,88 €

33,54 € 172

7.958,44 €

46,27 € 172

8.386,72 €

48,76 €

Τυρός

172

8.837,36 €

51,38 €

Λεωνίδιο

Πελετά Πελετά Πελετά Λεωνίδιο Λεωνίδιο Τυρός Λεωνίδιο Λεωνίδιο Λειβάδι Πούλιθρα Πιγάδι Λεωνίδιο

Μέγιστο ηµερήσιο κόστος δροµολογί ου

145,95 € 21

8 10 11 12

Λεωφ ορείο

Αριθµός Στάσεων

35

Είδος Μεταφορικού Μέσου

Λύκειο

1

Έµφορτα χιλιόµετρα

Λεωνίδιο

1 5

Γυµνάσιο

Ζαρίτσι – Τυρός Μέλανα Τσιτάλια – Πλάκα Πούλιθρα Πελετά – Πηγάδι Πούλιθρα Λειβάδι – Πραγµατευτή - Σαµπατική

Ολοήµερο δηµοτικό

Νηπιαγωγείο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

∆ηµοτικό

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣ ΜΟΥ

α/α δροµολογίου

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Σ

1 1 3 4 2 2 2 1 2 1 1

172

18.018,72 €

104,76 € 172 21,43 € 17,66 € 4,96 € 38,69 € 15,50 € 20,13 € 63,43 € 13,01 € 8,06 € 7,75 € 21,66 € 41,77 €

3.685,96 € 3.037,52 € 853,12 €

172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172

6.654,68 € 2.666,00 € 3.462,36 € 10.909,96 € 2.237,72 € 1.386,32 € 1.333,00 € 3.725,52 € 7.184,44 €

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α. 13% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α

203.316,04 € 26.431,09 € 229.747,13 €

Στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2012 υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 15-6413.001 µε τίτλο «Μεταφορές µαθητών». Το θέµα εισάγεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τον συνδυασµό των άρθρων 65 και 72 του 3852/2010. Καλείται το σώµα να αποφασίσει για: την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε τρίτους µε ανοιχτό µειοδοτικό διεθνή διαγωνισµό


ΑΔΑ: Β417ΩΚΝ-70Σ την έγκριση της µελέτης για την µεταφορά µαθητών µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω. Τα Μέλη του ∆.Σ. αφού άκουσαν την εισήγηση και έλαβαν υπόψη όλα τα ανωτέρω µετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζουν οµόφωνα τα εξής :

Αποφασίζει οµόφωνα 1. Εγκρίνει την υπ` αριθµ. 183/2012 συνταχθείσα τεχνική µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας ∆ήµου Τρίπολης, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για το έτος 2012-2013». 2. Εγκρίνει την ανάθεση της εκτέλεσης σε τρίτους µε ανοιχτό µειοδοτικό διεθνή διαγωνισµό. 3. ∆ιαβιβάζει το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή για τον καθορισµό τον όρων διεξαγωγής του διαγωνισµού. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 200/2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών...

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 200/2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών...