Page 1

ΑΔΑ: 456ΥΩΚΝ-ΟΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 23/24-11-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µηνός Νοεµβρίου, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 13816/18-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Απόντες κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (7) θέµατα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης των επτά (7) θεµάτων.


ΑΔΑ: 456ΥΩΚΝ-ΟΘΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 249 / 2011 Θέµα 9ο: Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης µετά από πρόταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, και της αναµόρφωσης προϋπολογισµού στο Κ.Α.Ε. 706162.006 ποσού 14.760,00€ µε τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α και δηµιουργία µονάδας κοµποστοποιήσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας». Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Όπως γνωρίζετε, πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης και δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση (δηµοσιονοµική δέσµευση - άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995). (παρ 2 άρθρο 2 Π∆ 113/2010). Σύµφωνα µε τις ανωτέρω ρυθµίσεις και προκειµένου να θεωρείται, κατά τον ασκούµενο δηµοσιονοµικό έλεγχο, ως κανονική η πραγµατοποιούµενη δαπάνη, θα πρέπει η έκδοση της απόφασης ανάληψης να προηγείται όλων των άλλων διαδικασιών, που προβλέπονται για την πραγµατοποίησή της, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 9 του π.δ/τος. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα ενταλµατοποιείται από την αρµόδια, για την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των δαπανών, υπηρεσία. Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Με την από 9/11/2011 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών του ∆ήµου µας, προτείνεται η δέσµευση πίστωσης ύψους 14.760,00€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 70-6162.006 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας µε τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α και δηµιουργία µονάδας κοµποστοποιήσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας», λαµβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ. 310/2011 απόφαση του ∆.Σ. περί αναµόρφωσης του προϋπολογισµού. Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας, µετά από σχετικό έλεγχο, συνυπέγραψε την προαναφερθείσα πρόταση βεβαιώνοντας ότι η ανωτέρω δαπάνη (14.760,00€) αφορά τον Κ.Α.Ε. 70-6162.006. Η προαναφερθείσα δαπάνη καταχωρήθηκε µε α/α Α/672 ποσού 14.760,00€ στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Θέτω υπόψη σας τη σχετική νοµοθεσία, τις ερµηνευτικές εγκυκλίους, την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την πρόταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, και παρακαλώ να προβούµε στη λήψη σχετικής απόφασης διάθεσης της πίστωσης και έγκρισης της δαπάνης. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και

αποφασίζει

οµόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι (ψηφίζει) την διάθεση συνολικής πίστωσης και δαπάνης 14.760,00€, σε βάρος του αντίστοιχου ΚΑΕ 70-6162.006 «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α και δηµιουργία µονάδας κοµποστοποιήσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας» του σκέλους των εξόδων µετά την αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.


ΑΔΑ: 456ΥΩΚΝ-ΟΘΟ

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (249 /2011), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη T. Y.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 249/2011  

Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης μετά από πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας, και της αναμόρφωσης προϋπολογισμού στο Κ.Α.Ε. 7...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 249/2011  

Περί της εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης και δαπάνης μετά από πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας, και της αναμόρφωσης προϋπολογισμού στο Κ.Α.Ε. 7...