Page 1

ΑΔΑ: Β414ΩΚΝ-ΡΤΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 13/11-6-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 11η του µηνός Ιουνίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7473/6-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3.Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 8. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 9. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 10. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 11. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 12. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 13. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 14. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 15. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 16. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 17. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β414ΩΚΝ-ΡΤΨ Αριθµός Απόφασης 160/2012 Θέµα 2ο: Περί του ορισµού µέλους στην Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του έργου µε τίτλο "Αποπεράτωση κτιρίου Φάµπρικας για τη στέγαση του Πνευµατικού Κέντρου Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των ∆ρόµων της θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο" κατά το Ν. 3669/2008 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να προβούµε άµεσα στον ορισµό µέλους στην Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του έργου µε τίτλο "Αποπεράτωση κτιρίου Φάµπρικας για τη στέγαση του Πνευµατικού Κέντρου Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των ∆ρόµων της θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο", ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα, έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Στο 434/6-2012 έγγραφο της Αναπτυξιακής Πάρνωνας αναφέρονται τα εξής : Σας ενηµερώνουµε ότι η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ως φορέας υλοποίησης της πράξης: «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των ∆ρόµων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο», ενταγµένης στο Ε,Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», προχώρησε στην διακήρυξη κατά το Ν. 3669/2008 του Υποέργου 1 «Αποπεράτωση κτιρίου Φάµπρικας για τη στέγαση του Πνευµατικού Κέντρου Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των ∆ρόµων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο» στις 13/06/2012 µε ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού την Τρίτη 17/07/2012 και ώρα 10.00 πµ. Με την επιστολή µας αυτή αιτούµαστε τον ορισµό ενός µέλους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε τον αναπληρωτή του, σύµφωνα µε την παράγραφο 3α του άρθρου 21 του Ν.3669/2008. Ο ∆ήµος µας προέβηκε στις 11–06-2012, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε κλήρωση για την ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του έργου µε τίτλο "Αποπεράτωση κτιρίου Φάµπρικας για τη στέγαση του Πνευµατικού Κέντρου Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των ∆ρόµων της θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο" Μετά από κλήρωση αναδείχτηκαν µέλη τα εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α

Όνοµα

Επώνυµο

Ιδιότητα

1

Γεωργία

Μαντζανά

Χηµικός Μηχανικός ΠΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α

Όνοµα

Επώνυµο

1

Γεώργιος

Μπούτσικος

Ιδιότητα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, τα παραπάνω


ΑΔΑ: Β414ΩΚΝ-ΡΤΨ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ορίζει ως τακτικό µέλος τη Μαντζανά Γεωργία (ΠΕ Χηµικών-Μηχανικών) µε αναπληρωτή της, τον Μπούτσικο Γεώργιο (ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό), στην Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του έργου µε τίτλο "Αποπεράτωση κτιρίου Φάµπρικας για τη στέγαση του Πνευµατικού Κέντρου Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των ∆ρόµων της θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο". Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης


ΑΔΑ: Β414ΩΚΝ-ΡΤΨ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Λεωνίδιο 11-6-2012

NOΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ -----------------------------------------------Ταχ. ∆ιεύθυνση : Λεωνίδιο 22300 Πληροφορίες : Τροχάνης Κων/νος Τηλέφωνο : 2757360204 Fax : 2757360214 e-mail:leonidio@otenet.gr

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Στις 11–06-2012, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου διενεργήθηκε από τον Τροχάνη Κων/νο, ΠΕ 1 ∆ιοικητικό, ενώπιον του Κανάκη ∆ηµητρίου και του Ρεντούλη Εµµανουήλ υπαλλήλων, κλήρωση για την ανάδειξη των µελών που θα συγκροτήσουν Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του έργου µε τίτλο "Αποπεράτωση κτιρίου Φάµπρικας για τη στέγαση του Πνευµατικού Κέντρου Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των ∆ρόµων της θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο", σύµφωνα µε την τοιχοκολληθείσα στο κατάστηµα του ∆ήµου σχετική ανακοίνωση. Στο υπ’ αριθ. πρωτ. 1-6-2012 έγγραφο του ∆ήµου αναφέρονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του έργου µε τίτλο "Αποπεράτωση κτιρίου Φάµπρικας για τη στέγαση του Πνευµατικού Κέντρου Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των ∆ρόµων της θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο", οι οποίοι είναι οι κάτωθι: 1. Μαντζανά Γεωργία του Βασιλείου ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών µε Βαθµό ∆΄ 2. Μπούτσικος Γεώργιος του ∆ηµητρίου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών µε Βαθµό ∆΄ Ο κ Τροχάνης Κων/νος προχώρησε στην κλήρωση των µελών από τους αναφερόµενους στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλους, µε επιλογή κλήρου. Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά µέλη και έπειτα για τα αναπληρωµατικά.


ΑΔΑ: Β414ΩΚΝ-ΡΤΨ Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α

Όνοµα

Επώνυµο

Ιδιότητα

1

Γεωργία

Μαντζανά

Χηµικός Μηχανικός ΠΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α

Όνοµα

Επώνυµο

1

Γεώργιος

Μπούτσικος

Ιδιότητα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Με ευθύνη του ∆ηµάρχου Νότιας Κυνουρίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη.

Τροχάνης Κων/νος

Κανάκης ∆ηµήτριος

Ρεντούλης ∆ηµήτριος

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 160/2012  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 2.∆ολιανίτη...