Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩΚΝ-ΩΙ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 20/22-8-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µηνός Αυγούστου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10115/18-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 15. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Ψαρολόγος Γεώργιος 2. Τσουκάτος Σπυρίδων 3. Τσεµπελή Αικατερίνη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩΚΝ-ΩΙ4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 237/2011 Θέµα 4o: Περί αναµορφώσεως του προϋπολογισµού για την µεταφορά µαθητών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Επειδή σύµφωνα µε το όρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 18 του ν. 3852/2010 και 18 παρ. 10 περίπτ. η' του ν. 3870/2010 η µεταφορά των µαθητών από 1/7/2011 ασκείται από τους δήµους, πρέπει να γίνει αναµόρφωση του προϋπολογισµού ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Με την παρ.10 του άρθρου 58 του Ν,3966/2011 (ΦΕΚ 118/14.05.2011 τεύχος Α'), ορίζεται ότι πριν την 1/7/2011 οι δήµοι δύνανται να εγγράφουν στον προϋπολογισµό τους πιστώσεις και να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, που αφορούν την άσκηση της αρµοδιότητας της παραγράφου 4 υπ' αριθµ. 18 του προηγούµενου άρθρου για το σχολικό έτος 2011-2012. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β') «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2011», τα µισθώµατα µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά των µαθητών από 1/7/2011 µπορούν να παρακολουθούνται είτε στον ΚΑ 15, είτε σε ανεπτυγµένη µορφή του ΚΑ 70 «Λοιπές Υπηρεσίες». Επίσης σύµφωνα µε την ανωτέρω ΚΥΑ στον ΚΑ 6413 θα εγγραφούν και οι πιστώσεις για την µεταφορά παιδιών από τους παιδικούς σταθµούς, η µεταφορά µελών των ΚΑΠΗ και η µεταφορά µαθητών σε σχολεία. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β') στους προϋπολογισµούς εγγράφονται µόνο νοµοθετηµένα έσοδα. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β') οι δαπάνες µεταφοράς και επιδότησης των µαθητών βαρύνουν τις σχετικές πιστώσεις των Κ.Α.Π. που δεσµεύονται ειδικά για το σκοπό αυτό για κάθε δήµο στα όρια του οποίου βρίσκονται οι σχολικές µονάδες στις οποίες µεταφέρονται οι µαθητές. Σύµφωνα µε τη µελέτη 74/2011 µε τίτλο «Μεταφορές µαθητών σχολείων του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για το σχολικό έτος 2011-2012» της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Τρίπολης, που µας απεστάλη µε το 43781/18-8-2011 έγγραφο, το ύψος δαπάνης της µεταφοράς των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 290.218,13.€ . Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου εισηγείται την από 19-8-2011 έκθεση της την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2011. Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') το άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 18 του ν. 3852/2010 και 18 παρ. 10 περίπτ. η' του ν. 3870/2010 «την παρ.10 του άρθρου 58 του Ν,3966/2011 (ΦΕΚ 118/14.05.2011 τεύχος Α') την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β')


ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩΚΝ-ΩΙ4 την ΚΥΑ 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β') την 74/2011 µελέτη, µε τίτλο «Μεταφορές µαθητών σχολείων του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για το σχολικό έτος 2011-2012», της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Τρίπολης, την από 19-8-2011 έκθεση της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2011. τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, έτους 2011, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 141/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Την εγγραφή ποσού ύψους 290.218,13 € στον Κ.Α. 0619.003 µε τίτλο «Μεταφορές προσώπων (µαθητών)» του σκέλους των εσόδων, Β. Από τον ΚΑ0619.003 µε τίτλο «Μεταφορές προσώπων (µαθητών)» του σκέλους των εσόδων, µεταφέρει πίστωση ύψους 290.218,13€ στο αποθεµατικό. Από το αποθεµατικό µεταφέρει πίστωση ύψους 290.218,13€ στον Κ.Α. 15-6413.001 µε τίτλο «Μεταφορές προσώπων (µαθητών)» του σκέλους των εξόδων Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

Profile for Notia Kynouria Municipality

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 237/2011  

Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού για την μεταφορά μαθητών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 237/2011  

Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού για την μεταφορά μαθητών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας