Page 1

ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΚΝ-93Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 18/31-7-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 19:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9235/26-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Απόντες Παρόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Λάτσης ∆ηµήτριος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΚΝ-93Π

Αριθµός Απόφασης 193/2011 Θέµα 2ο : «Περί της έγκρισης του απολογισµού εσόδων – εξόδων του πρώην ¨∆ήµου Λεωνιδίου¨ οικον. έτους (2010).» Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού εξέθεσε το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. Αθανασόπουλο ∆ηµήτριο ο οποίος υπέβαλε στη κρίση του Σώµατος τον απολογισµό εσόδων – εξόδων του πρώην ∆ήµου Λεωνιδίου για το οικονοµικό έτος 2010 που συντάχθηκε από την οικονοµική υπηρεσία και προεγκρίθηκε µε την 93/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία άσκησε προέλεγχο του απολογιστικού πίνακα. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την νοµοθεσία που την τεκµηριώνει και την αναδεικνύει, την 93/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και µετά από διαλογική συζήτηση , ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογιστικό πίνακα του πρώην ∆ήµου Λεωνιδίου οικ. έτους 2010 ο οποίος αναλύεται ως εξής: Έσοδα 1.Χρηµατικά υπόλοιπα οικ. έτους 2009 429.470,40 € 2.Τακτικά έσοδα 2.322.459,75 € 3.Έκτακτα έσοδα 1.219.273,02 € ----------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ 3.971.203,17 € Έξοδα 1. Πληρωθέντα από τακτικά έξοδα 3.173.088,36 € 2. Πληρωθέντα από έκτακτα έξοδα 702.949,15 € 3.Χρηµατικό υπόλοιπο 2010 95.165,66 € ----------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ 3.971.203,17 € Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ρουσάλη Ιωάννη ο οποίος τόνισε ότι θα έπρεπε το συγκεκριµένο θέµα να έρθει πριν την ψήφιση του προϋπολογισµού και κατόπιν εγκρίσεως της επιτροπής, και παραιτούµαι από την επιτροπή απογραφής του άρθρου 2 της απόφασης του ΥΠΕΣΑ & Η∆ 74445/29-12-2010 που έχει συσταθεί µε την 12/2011 απόφαση ∆ηµάρχου, γιατί αυτή η επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει ούτε λειτουργήσει ποτέ. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 193/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 193/2011  

Περί της έγκρισης του απολογισμού εσόδων – εξόδων του πρώην ¨Δήμου Λεωνιδίου¨ οικον. έτους (2010)