Page 1

ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΠΨΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ΄αριθµ. 10/23-5-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µηνός Μαΐου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 6362/17-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι (20) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 1. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 17. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 18. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 19. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-ΠΨΧ Αριθµός Απόφασης 127/2012 Θέµα 17ο: Επί εγγράφου Τµήµατος Τεχνικών έργων και µελετών σχετικά µε την παράταση προθεσµίας εκτελέσεως του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Γυµνάσιο Τυρού)». Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι : Α). Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, διαβιβάσθηκε, µέσω του Τµήµατος Τεχνικών Έργων και Μελετών ∆ήµου Τρίπολης, η από 9-5-2012 «Παράτασης προθεσµίας» αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Γυµνάσιο Τυρού)»/ [µελέτη (276/2010), προϋπολογισµός µελέτης (39.135,00) €, ανάδοχος ∆ανεσής Θεόδωρος / ( Λεωνίδιο-Αρκαδίας)], στην οποία αναγράφονται επί λέξει τα ακόλουθα: #Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε παράταση προθεσµίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου του οποίου τυγχάνω ανάδοχος µέχρι 31-08-2012 προκειµένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια των µαθητών οι προβλεπόµενες οικοδοµικές εργασίες οι οποίες καθυστερούν να ολοκληρωθούν χωρίς υπαιτιότητα µου γιατί αυτή τη περίοδο και µέχρι 20-6-2012 το εν λόγω σχολείο θα βρίσκεται σε λειτουργία λόγω των απολυτηρίων εξετάσεων#. Β). Με το 23272/10-5-2012 #Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Γυµνάσιο Τυρού)»# έγγραφό της η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Τρίπολης εισηγείται στον Οργανισµό µας «τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας µέχρι 31-08-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 36 Π∆ 609/85». ΄Έχοντας υπόψη τα παραπάνω συνέχισε και επί πλέον 1) Tην αρχική προθεσµία εκτέλεση του έργου 28-05-2012 2) Η αιτούµενη παράταση είναι για 91 ηµέρες ήτοι µέχρι 31-08-2012. Η υπηρεσία µας συµµεριζόµενη τα στην αίτηση αναφερόµενα, εισηγούµαι τη λήψη απόφασης υπό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία θα εγκρίνεται παράταση, µε δικαίωµα αναθεώρησης, της συνολικής προθεσµίας κατασκευής του παραπάνω έργου µέχρι 31-082012. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν και είδε α)τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8 του Ν 3669/2008 β)το 23272/10-5-2012 έγγραφο της Τεχνική Υπηρεσίας ∆ήµου Τρίπολης γ)την εισήγηση του Αντιδηµάρχου έκαµε διαλογική συζήτηση και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ε γ κ ρ ί ν ε ι παράταση, µε δικαίωµα αναθεώρησης, της συνολικής προθεσµίας κατασκευής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Γυµνάσιο Τυρού)»/ [µελέτη (276/2010) ΤΥ∆Κ Αρκαδίας, προϋπολογισµός µελέτης (39.135,00) €, ανάδοχος ∆ανεσής Θεόδωρος / ( Λεωνίδιο-Αρκαδίας)], µέχρι και την (31η) Αυγούστου (2012). Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 127/2012  

Επί εγγράφου Τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτ...