Page 1

ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΚΝ-Ε08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 19/19-9-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας .

Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 19η του µηνός Σεπτεµβρίου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 11249/15-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Ηλίας Μάνος – Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος

Απόντες κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (2) θέµατα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης των δύο (2) θεµάτων.


ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΚΝ-Ε08

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 162 / 2011 Θέµα 7ο:Περί της αποδοχής δωρεάς του Λέων Ν. Βαρβέρη δέκα έξι (16) αυθεντικών πινάκων ζωγραφικής (του αειµνήστου θείου του Νέστορος Λ. Βαρβέρη). Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με το από 18/8/2011 έγγραφο του ο κ. Λέων Βαρβέρη του Νικολάου, (ανιψιός του αειµνήστου ζωγράφου Νέστορος Λέοντος Βαρβέρη), µας γνωστοποιήθηκε η επιθυµία του να δωρίσει στο ∆ήµο µας δέκα έξι (16) αυθεντικούς πίνακες του αειµνήστου ζωγράφου θείου του Νέστορος Λ. Βαρβέρης ως ακολούθως: 1. «ΝΕΣΤΩΡ ΛΕΟΝΤΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ» ζωγράφος, αυτοπροσωπογραφία. 2. «ΛΕΩΝ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ» προσωπογραφία, πατέρας του ζωγράφου. 3. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Θ. ∆ΟΥΝΙΑΣ» φαρµακοποιός, προσωπογραφία. 4. «ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» Σπέτσες 5. «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ» Λεωνίδιον 6. «ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ» (πρώην Τουρκολίµανο) 7. «ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ» 8. «ΤΟΠΙΟΝ ΒΟΛΟΥ» 9. «Η ΦΡΥΝΗ» 10. «ΓΙΑΓΙΑ και ΕΓΓΟΝΗ» 11. «ΠΑΡΑΛΙΑ-ΠΛΑΚΑ» Λεωνίδιον. 12. «ΛΙΓΟΝΕΡΙ» Σπέτσες. 13. «ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ» 14. «Η ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΗ» 15. «Η ΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ» 16. «ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ» Σπέτσες. Πιστεύω ότι η ανωτέρω δωρεά είναι ωφέλιµη για το ∆ήµο µας και προτείνω την αποδοχή της. Τα µέλη του Συµβουλίου της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου τους, τις διατάξεις της παρ.(η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) και µετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφάσισαν 1.

2. 3.

Οµόφωνα

Την αποδοχή της δωρεάς των προσφεροµένων δέκα έξι (16) αυθεντικών πινάκων του αειµνήστου ζωγράφου Νέστορος Λ. Βαρβέρη από τον ανιψιό του Λέων Νικολάου Βαρβέρη. Το Σώµα της Οικονοµικής Επιτροπής, να εκφράσει τις θερµές ευχαριστίες του προς τον δωρητή. Ο ∆ήµος µας, να ασφαλίσει στην αξία τους, τους δέκα έξι (16) δωρούµενους πίνακες (µετά από εκτίµηση της ασφαλιστικής εταιρείας).

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό ( 162 /2011), υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα Μέλη T. Y.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 162/2011  

Περί της αποδοχής δωρεάς του Λέων Ν. Βαρβέρη δέκα έξι (16) αυθεντικών πινάκων ζωγραφικής (του αειμνήστου θείου του Νέστορος Λ. Βαρβέρη).